SANCTIEREGELGEVING. De Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in het algemeen en in het bijzonder voor trustkantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SANCTIEREGELGEVING. De Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in het algemeen en in het bijzonder voor trustkantoren"

Transcriptie

1 Mr Robbert-Jan Lugard 1 SANCTIEREGELGEVING De Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in het algemeen en in het bijzonder voor trustkantoren Het woud van sanctieregelgeving wordt groter en de controle op de naleving van de sanctieregelgeving strenger. Niet alleen grote bank- en verzekeringsinstellingen hebben te maken met de sanctieregelgeving maar ook vermogensbeheerders, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Voor veel branches is het vaak onduidelijk bij welke sanctieregelgeving zij betrokken zijn en wat voor hen de praktische gevolgen zijn. Het is ondoenlijk in één artikel een overzicht te geven van alle sanctieregelgeving gedifferentieerd naar branche en de juridische merites die spelen bij sanctieregelgeving. Daarom is gekozen voor een algemeen en meer praktisch artikel over sanctieregelgeving in de hoop dat u wordt geprikkeld zelfstandig nader onderzoek te doen naar de sanctieregelgeving waar u bij betrokken bent. Inleiding Na een korte bespreking van de typen en bronnen sancties zal worden ingegaan op de implementatie van sanctieregelgeving in Nederland. De nadruk zal liggen op de bespreking van de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet Dit gedeelte van het artikel is een algemeen gesteld en van toepassing op (nagenoeg) de gehele financiële wereld. Het slot is een overzicht op welke wijze een trustkantoor kan voldoen aan de sanctieregelgeving. Voor andere financiële instellingen kan dit als leidraad dienen. Het woord sanctie heeft meerdere, soms zelfs tegenovergestelde, betekenissen. Enerzijds kan het een bekrachtiging, erkenning of goedkeuring door een daartoe bevoegd gezag van een bestaande toestand of van een genomen besluit of maatregel 2 betekenen, anderzijds een dwangmiddel, om de naleving van een voorschrift af te dwingen of straf voor een overtreding 3. In dit artikel gaat het om sancties in de tweede betekenis. Type en bronnen sancties Er bestaan verschillende soorten sancties. In dit artikel zijn sancties ingedeeld naar type en naar bron. Typen sancties 4 Op internationaal rechtsniveau zijn er verschillende typen sancties waarvan, afhankelijk van het doel dat men wil bereiken, gebruik gemaakt zal worden. Om een idee te krijgen van het veelvoud aan typen sancties hieronder een kort overzicht. De eerste groep sancties zijn de economische sancties. Hierbij moet worden gedacht aan handelsembargo s en opschorting van handelspreferenties. Voorbeelden hiervan zijn het 1 Robbert - Jan Lugard is partner en consultant bij confiad, dienstverlener voor trustkantoren. 2 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. 3 Zie noot 2. 4 De indeling is gebaseerd op de indeling zoals terug te vinden in de brief van de Minister van Buitenlandse zaken aan de Tweedekamer, vergaderjaar , , nr. 1. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 1

2 handelsembargo van Groot-Brittannië tegen Rhodesië in 1965 en het verbod van de Verenigde Staten op het importeren van auto s uit Azië. De tweede groep sancties zijn de politieke en diplomatieke sancties. Hierbij valt te denken aan het opschorten van het lidmaatschap van een land bij een internationale organisatie of het (tijdelijk) terugtrekken van een ambassadeur zoals laatstelijk 5 nog is gedaan door Indonesië. De reden van het terugroepen van Indonesische ambassadeur in Australië was de asielverlening aan 42 vluchtelingen uit Papua door Australië. De derde groep sancties zijn de militaire sancties zoals een wapenembargo en het afbreken van militaire samenwerking. Een voorbeeld van het eerste is het nog immer geldende wapenembargo van de EU tegen China in verband met de schending van de mensenrechten in dat land. Het vliegverbod dat de Keniaanse regering in de zomer van 2003 uitvaardigde op alle vluchten naar Somalië en het verbod een schip een haven te laten binnenlopen zijn voorbeelden van de vierde groep sancties, de logistieke sancties. Afbreken van een culturele samenwerking of stopzetten van subsidie gebruikt als dwangmiddel voor het bereiken van een ander doel zijn voorbeelden van de vijfde groep sancties: de culturele sancties. Gedurende het apartheidsregime in Zuid-Afrika was het enerzijds voor niet Zuid-Afrikaanse sporters verboden actief te zijn in Zuid-Afrika en anderzijds mochten Zuid-Afrikaanse sporters onder bepaalde omstandigheden en in andere landen niet meedoen aan wedstrijden. Het doel was het omverwerpen van het apartheidsregime; hier wordt gesproken van sportieve sancties. Financiële instellingen zullen vooral te maken hebben met financiële sancties. Voorbeelden van financiële sancties zijn; de bevriezing van banktegoeden, beperking van betalingen/investeringen, stopzetting kredieten en inhouden van inkomsten. Trustkantoren zijn geen financiële instellingen, maar binnen de financiële markt opererende bedrijven. Zij dienen zich ervan bewust te zijn dat zij vanuit hun bijzondere positie niet alleen te maken hebben met het uitvoeren van financiële sancties. Afhankelijk van het type cliënt kunnen zij ook verantwoordelijk zijn voor het handhaven van andere typen sancties. Stel een trustkantoor is bestuurder van een holdingmaatschappij die een deelneming heeft in een vliegtuigmaatschappij. Indien deze maatschappij gehouden is een vliegverbod na te leven zal het trustkantoor vanuit haar positie hier (mede) verantwoordelijkheid voor dragen. Trustkantoren kunnen dan ook niet bij de uitoefening van hun taken alleen kijken naar de financiële sancties. Zij zullen goed in de gaten moeten houden of geen andere sancties van kracht zijn die hen (in)direct raken. Ondanks het feit dat een sanctie in het algemeen slechts één doelgroep heeft worden ook anderen geraakt. De doelgroep is bijvoorbeeld de machthebbers van een staat; de sanctie is het inhouden van financiële steun; echter met als gevolg dat burgers te maken krijgen met voedseltekorten. Een sanctie raakt dikwijls niet alleen de doelgroep maar ook en vooral een groep die geen invloed op het gedrag van de doelgroep heeft. Het inhouden van de steun van o.m. de Europese Unie (EU) aan de Palestijnse regering op dit moment raakt ook de ziekenhuizen in de uitoefening van hun functie. Oplossing voor dit probleem waarbij uitsluitend de doelgroep wordt geraakt zijn de zogenoemde smart sanctions. Hierbij worden in de toepasselijke sanctieregelgeving personen en entiteiten nauwkeurig omschreven. Bronnen van sancties Behalve het indelen van sancties naar type kunnen sancties ook worden ingedeeld naar bron. De belangrijkste bronnen in Nederland zijn de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie en 5 Op of in ieder geval rond 23 maart TvCo Artikel Lugard v 1 pag 2

3 de Nederlandse Regering. Ook andere internationale organisaties en landen kunnen sancties uitvaardigen die voor in Nederland gevestigde financiële instellingen en trustkantoren van belang kunnen zijn. De Verenigde Naties Een belangrijke bron van sanctie-uitvaardiging is de Verenigde Naties en wel de Veiligheidsraad in het bijzonder. De formele juridische rechtsbron is daarbij artikel 41 6 van het Handvest van de Verenigde Naties (VN-Handvest). De verplichting tot uitvoering wordt geformuleerd in art. 48, lid 1 7 VN-Handvest. Als de Veiligheidsraad met betrekking tot een bepaald land of groep personen een sanctie wil uitvaardigen wordt eerst een resolutie aangenomen waarin doel en omvang de sanctiemaatregelen worden omschreven. Deze resolutie dient uitgevoerd te worden door de Lidstaten. Artikel 48, lid 2 VN-Handvest geeft de Lidstaten de mogelijkheid de uitvoering te laten geschieden via de internationale organisatie waarvan zij lid zijn 8. Een sanctie kan natuurlijk in strijd zijn met andere internationale verplichtingen. Daarom postuleert artikel 103 van het VN-Handvest dat verplichtingen via het VN-handvest boven andere internationale verplichting gaan 9. Tot 1990 werden alleen Rhodesië en Zuid-Afrika getroffen door resoluties. Daarna werd ondermeer de allesomvattende resolutie tegen Irak 10 uitgevaardigd. Voorts valt te denken aan de resoluties gericht tegen Osama bin Laden en de Taliban. In het algemeen wordt er per resolutie een zogenaamd sanctiecomité benoemd dat belast wordt met controle op de naleving van de verboden. In het geval van de Taliban en het Al- Qu ada-netwerk resolutie beslist dat sanctiecomité wie op de sanctielijst wordt geplaatst en wie er vanaf wordt gehaald. De normen zijn overigens niet bekend. De lijst wordt op internet gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt. De Europese Unie Naast de belangrijke rol die de EU speelt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van resoluties van de veiligheidsraad kan de Europese Unie ook zelf sancties instellen. Gedacht kan dan worden aan het opschorten van de samenwerkingsovereenkomst met het voormalige Joegoslavië in en het opschorten van de ontwikkelingssamenwerking met Nigeria in reactie op mensenrechtenschendingen door het militaire regime Art. 41VN-Handvest: De Veiligheidsraad kan besluiten welke maatregelen waaraan geen wapengeweld te pas komt, dienen te worden genomen om zijn besluiten ten uitvoer te brengen en kan de Leden van de Verenigde Naties oproepen om deze maatregelen toe te passen. Deze kunnen omvatten het volledig of gedeeltelijk verbreken van de economische betrekkingen, alsmede van de spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf- en radioverbindingen en van andere verbindingen, en het afbreken van diplomatieke betrekkingen. 7 Artikel 48, lid 1 VN-Handvest: Het optreden dat nodig is ter uitvoering van de besluiten van de Veiligheidsraad voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid geschiedt door alle Leden van de Verenigde Naties of door sommige daarvan, al naar gelang de Veiligheidsraad bepaalt. 8 Artikel 48, lid 2 VN-Handvest. 9 Artikel 103 VN-Handvest; In geval van strijdigheid tussen de verplichtingen van de Leden van de Verenigde Naties krachtens dit Handvest en hun verplichtingen krachtens andere internationale overeenkomsten, hebben hun verplichtingen krachtens dit Handvest voorrang. 10 Resolutie 661 (1990) Terzijde: op de lijst per 20 december 2005 stonden respectievelijk142 en 205 personen verbonden respectievelijk met de Taliban en Al Quaeda en 1 respectievelijk 118 entiteiten verbonden met voornoemde organisaties. 13 PbEG 1991, L315/47 enpb 1995, L 298/1 op basis van het Gemeenschappelijk standpunt 95/515/GBVB) TvCo Artikel Lugard v 1 pag 3

4 Nederland Nederland zou zelf ook sancties kunnen instellen, echter zij is met handen en voeten gebonden aan EU-recht. Politiek kan Nederland ook alleen maar sancties instellen als deze door groot aantal landen mede worden ingesteld. Een uitzondering op deze regel was het opschorten van de Nederlandse hulp aan Suriname als reactie op de decembermoorden in Suriname. 15 Overige Staten Naast Nederland zijn er ook andere staten die zelfstandig sancties uitvaardigen. Vooral de Verenigde Staten zijn hier erg actief mee. Het probleem is dat de VS zijn maatregelen doet uitstrekken tot een ieder die naar hun mening onder de jurisdictie valt van de VS. Dat is natuurlijk niet een probleem met maatregelen die de tenuitvoerlegging van een VN-sanctie betreffen doch wel welke dat niet zijn. Handelt een Nederlands bedrijf met een Amerikaans bedrijf dat onderworpen is aan sanctieverplichtingen van Amerika dan is dat vanzelfsprekend het risico van het vak. Ernstiger is het als de wetgeving van Amerika het mogelijk maakt sancties op te leggen aan eenieder, met inbegrip van personen die zich buiten het grondgebied van de Verenigde Staten bevinden, die op een of andere wijze handel drijft met Cuba of in goederen afkomstig van dit land 16 of investeert in het aardoliepotentieel van Iran of Libië. 17 We hebben het hierover de rechtmatigheid van het extraterritoriale karakter van deze wetgeving. De Europese Raad betwist deze. Als tegenmaatregel heeft de EU de zogenoemde Antiboycot-verordening 18 uitgevaardigd die ondermeer een verbod bevat van overheidsorganen om rechtelijke uitspraken die gebaseerd zijn op deze op soortelijke wetgeving te erkennen. Tevens krijgen gelardeerde een recht op vergoeding bij geleden schade. Er is echter nog meer aan de hand. In dat verband kan gedacht worden aan Executive Order nummer van Bush waarmee financiële sancties tegen specifieke personen en organisaties worden ingesteld tegen bepaalde personen of entiteiten die als terroristen worden beschouwd. 20 Daarnaast kunnen op basis van deze order tegoeden in de VS worden bevroren van diegenen die (financiële) steun of diensten verlenen aan personen die op deze lijst staan. Implementatie van sanctieregelgeving in Nederland Het Nederlandse wettelijke kader voor wat betreft de uitvoering van sanctiemaatregelen betreft de volgende wetten: 1. In en Uitvoerwet Sanctiewet Wet op de economische delicten Wetboek van Strafrecht In- en uitvoerwet In de praktijk wordt steeds minder gebruik gemaakt van deze wet voor de uitvoering van sanctiemaatregelen; deze wet wordt verder buiten beschouwing gelaten. 15 Waren de decembermoorden wel voldoende wijziging in de omstandigheden dat de overeenkomst niet meer in stand behoefde te blijven (clausula rebus sic stantibus). 16 Helms-Burton wetgeving. 17 D Amato wetgeving. 18 Wet uitvoering antiboycotverordening van 24 december 1998, Stb. 1999, Gevolgd door de order en order Bush-lijst. 21 Wet van 5 juli 1962, Stb. 1962, Wet van 22 juni 1950, Stb. 1950, K238. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 4

5 Wet op economische delicten en het Wetboek van Strafrecht Deze zien op de strafbaarheidstelling van de niet naleving van de Sanctiewet. Hier wordt verder niet op ingegaan. 23 Sanctiewet 1977 De voorganger van deze wet is de Sanctiewet In de parlementaire periode van 1975/76 tot 1977/78 is deze wet stevig gewijzigd en draagt sindsdien de naam Sanctiewet Vervolgens is de wet wederom essentieel aangepast in 2000 en In dit artikel wordt uitgegaan van de wetstekst zoals deze gold op het moment van invoering van de Wet toezicht trustkantoren, zijnde 1 maart De Sanctiewet 1977 is een wet tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden. De wet is een kader- of raamwet. Dat wil zeggen dat de Sanctiewet het algemene kader van de sanctiewetgeving. Onderdelen kunnen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) of ministeriële regelingen verder worden uitgewerkt. In de aankondiging wordt gesteld dat de wet de bedoeling heeft sancties te kunnen treffen tegen bepaalde staten of gebieden. Niet dus personen en entiteiten. Bij de wetswijziging van 2002 is deze beperking weggenomen. De Sanctiewet 1977 blijft naar strekking ongewijzigd, de toepassingssfeer en het toezichtinstrumentarium worden echter aan de werkelijkheid van na 11 september 2001 worden aangepast. 25 Hierna volgt een korte artikelgewijze toelichting. Artikel 1 geeft alleen definities. Allereerst een sanctiebesluit. Een sanctiebesluit is een uitvoeringsmaatregel door middel van een Groot Koninklijk Besluit of te wel een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit wordt gebruikt als er dient te worden voldaan aan verdragen, besluiten of aanbevelingen van een internationale organisatie met behulp van een sanctiemaatregel. Daarnaast staat een sanctieregeling. Deze vorm wordt gebruikt als de in te stellen regeling uitsluitend strekt ter uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een verdrag of uit een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie. Daarbij wordt uitvoering aangegeven aan deze verplichting of besluit door middel van een ministeriële regeling. Bij een Algemene Maatregel van Bestuur dient eerst advies gevraagd te worden aan de Raad van State. Dit is voor een ministeriële regeling niet nodig. Een regeling is dus wetgevingstechnisch veel eenvoudiger. Het bovenstaande wil zeggen dat indien bijvoorbeeld een verordening (die uiteindelijk al bindend is voor de Europese burgers) binnen de Nederlandse rechtsorde wordt geïmplementeerd teneinde een overtreding strafbaar te stellen een ministeriële regeling volstaat. Dat wil dus zeggen dat de minister deze vaststelt en verder geen advies behoeft te worden gevraagd aan de Raad van State. Dit is anders in het geval een internationale verplichting nog wetgeving behoeft, dan wordt dit door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur gedaan. Daarvoor moet wel de Raad van State om advies gevraagd worden. 23 In artikel 1, 1 0 WED wordt als economisch delict benoemd een overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 7 en 9 voorzover aangeduid als onderwerpen in artikel 3 van Sanctiewet Sanctiewet 1935, Stb. 1935, Memorie van toelichting, bladzijde 8. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 5

6 In artikel 2 wordt aangegeven wanneer welke soort uitvoeringsmaatregel dient te worden gebruikt. Zoals hiervoor reeds is aangegeven volgt uit dit artikel dat bijvoorbeeld een EUverordening, zoals de Osama bin Laden verordening, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd wordt via een ministeriële regeling. Waarom is het eigenlijk nodig een verordening nog eens via de Sanctiewet te implementeren terwijl deze door zijn aard al meteen bindend is voor alle onderdanen op het moment van publicatie? Dat is noodzakelijk omdat overtreding van de sanctiemaatregelen weliswaar verboden is, maar dat op overtreding van de verordening geen straf is gesteld. Dit geschiedt door middel van deze Sanctiewet. Artikelen 3 en 4 gaan verder in op de inhoud van sanctiemaatregelen. Eerst recentelijk is daarbij opgenomen het financiële verkeer. De Sanctiewet 1977 kende geen specifieke rechtsgrondslag voor bestuurlijk toezicht op de naleving van financiële sanctieregimes. De Economische Controledienst (ECD) was belast met het (strafrechtelijke) toezicht en de handhaving van de sanctieregimes voor alle sectoren van de Nederlandse economie. Daarbij kon de ECD gebruik maken van de opsporingsbevoegdheden van de Wet op de Economische delicten. Dergelijke bevoegdheden leenden zich niet voor het stellen van voorschriften ten aanzien van de administratieve organisatie en interne controle van financiële instellingen. Evenmin kon een meldplicht worden opgelegd ten aanzien van bevroren rekeningen en bedragen. Met de wijziging zijn waarborgen gecreëerd voor een effectiever toezicht. 26 Overigens is er geen sprake van een limitatieve opsomming van mogelijke sanctiecategorieën maar van een enumeratieve opsomming. Met al hetgeen overigens...is de reikwijdte vrijwel eindeloos. Artikel 5 is vervallen bij de wetswijziging van Het betrof de advisering door de DNB bij het vragen van ontheffing. Zie artikel 10, lid 4. Artikel 6 is van belang voor het geval er sprake is van een sanctiebesluit (dus een Algemene Maatregel van Bestuur) dat niet is een besluit voorvloeiende uit een verdrag of een bindend besluit van een internationale organisatie. Dan kan, onder bepaalde voorwaarden, het Parlement eisen dat er alsnog een wetsontwerp wordt ingediend. Artikelen 7 en 8 zijn niet van direct belang. Artikel 9 geeft de minister de mogelijkheid om in specifieke gevallen vrijstelling te verlenen ten aanzien van een bepaald deel van een sanctiemaatregel. Uit de bescheiden jurisprudentie betreffende een weigering om ontheffing te verlenen kan de conclusie worden getrokken dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het van belang acht het verschil in verhouding tussen de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen en de internationale sanctieregeling waaraan deze maatregelen uitvoering beogen te geven. 27 Indien er op internationaal niveau geen mogelijkheid is een ontheffing te verlenen mag ondanks de mogelijkheid hiertoe in de Sanctiewet 1977, door Nederland, geen ontheffing worden verleend. Afdeling 5 regelt het toezicht. Deze afdeling bevat 9 artikelen. Het begint met artikel 10, lid 1 waarin uitvoering van het toezicht op de naleving van deze wet en de daar van afgeleide wetgeving wordt vastgelegd en wel door ambtenaren en andere door de minister aangewezen personen De totstandkoming en implementatie van financiële VN-sancties en hun gevolgen voor financiële instellingen, Mr M.K. Bulterman, bladzijde 52. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 6

7 Het 2 e lid geeft aan dat de minister rechtspersonen kan aanwijzen die mede belast zijn met het toezicht op de naleving van deze wet. Hiertoe werd het toewijzingsbesluit, een ministerieel besluit, geformuleerd. 28, In het aanwijzingsbesluit worden DNB, AFM en de PVK aangewezen als toezichthouders op de naleving. Overigens zijn DNB en PVK gefuseerd tot een organisatie in het kader van de reorganisatie van het toezicht op financiële instellingen. Artikel 10a lijkt op het oorspronkelijke artikel 5: de toezichthouders krijgen van de minister de gelegenheid hem te adviseren bij de uitvoering van deze wet. Artikel 10b geeft de minister de mogelijkheid regels te stellen met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot financiële instelling. De artikelen 10c en 10d geven aan dat de minister een boete of een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de regels gesteld op basis van artikel 10b. Artikel 10e gaat nader in op de hoogte van een mogelijke boete. Terzijde merk ik op dat het hele boetestelsel in de diverse toezichtwetten op de helling staat. Artikel 10f geeft de minister de bevoegdheid zijn bevoegdheden bij Algemene Maatregel van bestuur krachtens deze titel over te dragen aan de rechtspersonen die hij als (mede)toezichthouders heeft benoemd. Door middel van het zogenoemde overdrachtbesluit 29 heeft de minister dat gedaan. Dit houdt ondermeer in de DNB en de AFM aan instellingen regels mogen stellen met betrekking tot administratieve organisatie en de interne controle voorzover zij medetoezichthouder zijn in het kader van deze wet. DNB en de AFM hebben dan ook een Regeling toezicht Sanctiewet 1977 opgesteld 30. Ofschoon de artikelen 10b en 10f niet kunnen leiden tot toepasbaarheid van de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 op trustkantoren, hanteert DNB, in afwachting van een technische wetaanpassing terzake, bij het toezicht op trustkantoren sinds 1 oktober 2005 al de uitgangspunten van deze regeling. De artikelen 10g en 10h behandelen de geheimhoudingsplicht van de minister en de door hem aangewezen personen of rechtspersonen terzake van gegevens die zij van afzonderlijke instellingen ontvangen. Voorts wordt geregeld dat de minister wel bepaalde binnenlandse of buitenlandse instanties mag informeren. Van de overige bepalingen is artikel 13 van belang. Dit artikel breidt de territoriale werking van de strafbaarheid uit tot iedere Nederlander waar ook ter wereld. Omdat de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 van groot belang is bij de uitvoering van de Sanctiewet 1997 zal hier nader aandacht aan besteedt worden. Regeling toezicht Sanctiewet 1977 Op basis van de Sanctiewet 1977, in samenhang met het overdrachtsbesluit Sanctiewet en in samenhang met de Aanwijzingsregeling rechtspersonen 32 kunnen toezichthouders regels stellen ten aanzien van hun toezicht op een juiste uitvoering van de Sanctieregelgeving door de instellingen waarop zij toezicht dienen te houden. Deze regels hebben zij vervat in de 28 Ministeriële regeling van 27 augustus 2002, Stcrt. 2002, AMvB van 13 juli Regeling toezicht Sanctiewet 1977, Stcrt. 2005, Overdrachtbesluit Sanctiewet 1977, Stb. 2002, Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977 (Stcrt ; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 augustus 2002, Stcrt. 2002, 165). TvCo Artikel Lugard v 1 pag 7

8 Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (verder te noemen de Regeling ) De regeling is van toepassing op iedere instelling waarvoor de AFM dan wel DNB als toezichthouder op de naleving van de Sanctiewet 1977 optreedt. Deze instellingen worden opgesomd in artikel 10, lid 2 onder a tot en met h van de Sanctiewet Aangezien trustkantoren worden genoemd in artikel 10, lid 2 onder i is deze regeling formeel (nog) niet van toepassing is op trustkantoren. De kern van de Regeling is, zo geeft artikel 2 lid 1 Regeling toezicht Sanctiewet 1997 aan, waarborgen te scheppen dat de instellingen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen treffen voor een juiste en controleerbare wijze van de naleving van de Sanctieregelgeving. Het tweede lid werkt dit gegeven nader uit en stelt een minimum eis; de maatregelen moeten een adequate controle mogelijk maken van de identiteit van de relatie met betrekking tot het al dan niet behoren tot de groep waarop (financiële) sancties van toepassing zijn. Dit met het oog op het bevriezen van de financiële middelen van die relatie of voorkomen van het ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten aan die relatie. In de inleiding van de toelichting op de Regeling, in het bijzonder met betrekking tot de adequate controle van de administratieve organisatie geven de toezichthouders aan dat bij het vaststellen van maatregelen: de doelstelling van de Sanctieregelgeving, een priciple-based benadering, het begrip relatie en het tijdig handelen bijzondere aandacht behoeven. Onderstaand zal op deze 4 onderwerpen (aan de hand van de toelichting van de toezichthouders) nader worden ingegaan. Doelstelling van de sanctieregelgeving Artikel 2, lid 1 Sanctiewet 1977 geeft aan (kort samengevat) dat bij Algemene Maatregel van Bestuur uitvoering kan worden gegeven aan internationale sancties met betrekking tot de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme. Financiële instellingen en trustkantoren moeten (mede) uitvoering geven aan deze Algemene Maatregelen. De door hen in te stellen AO/IC maatregelen dienen dan ook specifiek gericht te zijn op het doel dat geen financiële middelen, direct of indirect ter beschikking kunnen komen van personen of identiteiten die worden genoemd in de Sanctieregelgeving. In het oog moet daarbij worden gehouden dat overtreding van bijvoorbeeld EU-sanctieverordeningen, die rechtstreeks van toepassing zijn in de Nederlandse rechtsorde, door de Sanctiewet 1977 strafbaar worden gesteld. Dit wil zeggen dat financiële instellingen en trustkantoren niet alleen de geldstromen in de gaten moeten houden maar ook de achtergrond van de financiële transactie, bijvoorbeeld of er sprake is van een verboden koop of verkoop van goederen uit bepaalde landen waarmee niet gehandeld mag worden. Principle-based benadering De toezichthouders hebben gekozen voor een principle based normstelling. Dat wil in dit geval zeggen dat aan de instellingen de vrijheid wordt gelaten welke AO/IC- maatregelen zij treffen. Echter deze maatregelen moeten wel, voor wat betreft de financiële sancties, controle mogelijk maken op het bevriezen van bepaalde middelen van relaties of het voorkomen dat bepaalde diensten worden verleend aan relaties ten opzichte waarvan (internationale of nationale) sanctiemaatregelen van kracht zijn. De instelling kan aan deze maatregelen een risicogeoriënteerde basis geven. Van de instelling wordt verwacht dat ze een eigen risicoinschatting maakt op basis waarvan zij maatregelen treft ter uitvoering van deze regeling. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 8

9 Daarbij dient ze zich telkens ervan te vergewissen dat het risico minimaal is dat bij een financiële dienst of transactie financiële middelen naar één van de (rechts)personen en entiteiten, genoemd in de Sanctieregelgeving, gaan. Een adequate risicoanalyse van de gehele organisatie is daartoe noodzakelijk. Term relatie Zoals aangegeven omvat een adequate controle van de administratie onder meer het controleren van de identiteit van nieuwe en bestaande relaties van de instelling op het overeenkomen met de identiteit met die van (rechts)personen of entiteiten, genoemd in de Sanctieregelgeving. De voorheen geldende Meldinstructie gebruikte de term relatie. De Regeling hanteert dit begrip ook. 33 Een relatie is ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie. Dit ter onderscheiding van de term cliënt die in de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) gedefinieerd is. De Sanctieregelgeving heeft een bredere reikwijdte dan de Wid en bevat geen definitie van de cliënt. Aangezien de Sanctieregelgeving meestal voortvloeit uit een internationale verplichting tot invoering van regelgeving in de Nederlandse rechtsorde wordt aan dit begrip geen beperking of verruiming in de reikwijdte aangebracht. De toelichting geeft een aantal voorbeelden van een relatie: Met de term relatie worden onder meer bedoeld de cliënten van een instelling, de begunstigden van een transactie of product (bijvoorbeeld uitkeringen van een levensverzekering), de uiteindelijke belanghebbende van financiële middelen, correspondentbanken en de wederpartij bij een financiële transactie of product (bijvoorbeeld bij een uitkering van een schadeverzekering). Daarbij wordt opgemerkt dat de instelling zich dient te realiseren dat ook gemachtigden toegang kunnen hebben tot rekeningen en/of financiële middelen. Het treffen van AO/ICmaatregelen dient ook op dit punt van te controleren personen en entiteiten bij de invulling van dit begrip aan te sluiten bij de doelstellingen van de Sanctieregelgeving. Tijdig handelen Wil de sanctieregelgeving effectief zijn dan zullen de instellingen zo spoedig mogelijk moeten reageren op de wijzigingen in voorschriften die worden ingevoerd op basis van de Sanctiewet Immers, zo stelt de toelichting terecht, diegene die zijn naam genoemd ziet in de Sanctieregelgeving zal trachten om zo spoedig mogelijk zijn financiële middelen veilig te stellen alvorens deze bevroren kunnen worden. De instelling zal dus tijdig moeten controleren wil de controle adequaat zijn. De elektronische lijst van de Europese Commissie, waarnaar is verwezen in paragraaf 4.2 van de toelichting op, kan bijdragen aan het tijdig op de hoogte geraken van wijzigingen in de sanctieregelgeving. Wat een tijdige controle is, is afhankelijk van de diensten en producten die de instelling aanbiedt en het type relaties welke betrokken zijn of mogelijk betrokken zijn (deze zin is nu onbegrijpelijk, graag verduidelijking). De instelling kan aan de hand van haar risicoanalyse zelf bepalen wat ze als tijdig handelen beschouwt, gezien de categorie cliënten met wie ze zaken doet. Praktische gevolgen voor trustkantoren Het moeten voldoen aan sanctieregelgeving heeft voor trustkantoren diverse gevolgen. In dit gedeelte zal beschreven worden op welke wijze, vanuit praktisch oogpunt, trustkantoren ervoor kunnen zorgen dat zij de sanctieregelgeving waar zij bij betrokken zijn grotendeels kunnen naleven. Grotendeels omdat niet zal worden ingegaan op alle mogelijke sanctieregelgeving waar trustkantoren bij betrokken kunnen zijn in verband met de specifiek cliënten waaraan zij diensten verlenen. 33 Regeling toezicht Sanctiewet 1977 art. 1 onder b. TvCo Artikel Lugard v 1 pag 9

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN EN DE NEDERLANDSCHE BANK NV:

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN EN DE NEDERLANDSCHE BANK NV: REGELING TOEZICHT SANCTIEWET 1977 Regeling van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV van 1 oktober 2005 houdende regels ten behoeve van de naleving door financiële instellingen van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 18 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 17 februari 2017 tot wijziging van het Sanctielandsbesluit DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, In overweging

Nadere informatie

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden

Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden (Tekst geldend op: 02-03-2004) Wet van 15 februari 1980, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Consultatiedocument Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Consultatiedocument Regeling toezicht Sanctiewet 1977 Consultatiedocument Regeling toezicht Sanctiewet 1977 1. Inleiding Financiële instellingen zijn op grond van de Sanctiewet 1977 verplicht bij te dragen aan het tegengaan van financiering van terroristen

Nadere informatie

A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1

A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1 A 2014 N 72 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12 de september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 47 Landsverordening van de 2 de juli 2014, tot wijziging van de Sanctielandsverordening inzake de wijze van implementatie van vastgestelde sanctieverordeningen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 15 Regeling van de ministers van Algemene Zaken, Financiën, Justitie en Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 13 mei 2011, nr.

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 239 Besluit van 22 mei 2012 houdende regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Besluit

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag.

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag. Leidraad Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Aanleiding 1 Status van de Leidraad 2 Achtergrond 3 Doelstelling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3 Cliëntenonderzoek op basis van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 553 Besluit van 11 oktober 2002 op grond van de Sanctiewet 1977, inzake het melden van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

A 2014 N 70 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 70 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 70 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12 de september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie van Resoluties

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven?

Wanneer is eigenlijk sprake van feitelijk leidinggeven of opdracht geven? Q&A Inleiding Met de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien sprake is van een overtreding door een rechtspersoon, ook de feitelijk

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Kenmerk Opschrift Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 september 2004, nr., houdende enkele voorzieningen met betrekking tot strategische goederen krachtens artikel 7 van de In-

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 567 Besluit van 8 november 2012, strekkende tot uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van de financiële markten en tot wijziging van

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 241 Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het laten vervallen van een

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen) Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD No. 54 VAN DE REPUBLIEK SURINAME -..-", -.. -,-~....- -..-...--- ~...-.....-,,.....-,....,,-:-.,..,.-,.-r..---a WET van 20 mei 2014, houdende regels in verband met de uitvoering van internationale

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Implementatie van EU-regelgeving

Implementatie van EU-regelgeving Implementatie van EU-regelgeving mw. mr. drs. Sophie Bots wetgevingsjurist met speciale aandacht voor het recht van de Europese Unie directie Advisering, Raad van State Lezing Academie voor Wetgeving,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15988 14 oktober 2010 Regeling van 24 september 2010, nr. 5668080/10, houdende voorschriften voor de uitvoering van controle

Nadere informatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1

A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD H E B B EN B E S L O T E N : Artikel 1 A 2014 N 69 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 9 de september 2014 ter uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening, houdende de implementatie van resoluties van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 480 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 36 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 18 juli 2016, tot wijziging van het Sanctielandsbesluit De Minister van Algemene Zaken, In overweging

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en het Commissariaat voor de Media over de wijze van samenwerking tussen

Nadere informatie

Webinar - Sancties in de financiële sector

Webinar - Sancties in de financiële sector Webinar - Sancties in de financiële sector LEXISNEXIS 28 september 2017 Onderwerpen 1. Regelgevend kader sanctierecht 2. EU en financiële instellingen 3. Aanvullende AO/IC verplichtingen financiële instellingen

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 949 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie