Jaardocument Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/ /Warmande Pagina 1 van 78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Besturingsmodel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam Bezoldiging Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Taken en werkwijze Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en control Risicomanagement Cliëntenraad Samenstelling cliëntenraden Taken en werkwijze cliëntenraden Adviezen cliëntenraden Pagina 2 van 78

3 3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Taken en werkwijze ondernemingsraad Adviesaanvragen (artikel 25 WOR) Instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) Beleid, inspanningen en prestaties Inleiding Ontwikkelingen en meerjarenbeleid Meerjarenbeleidsplan Motto meerjarenbeleid Missie van Warmande Visie van Warmande Kernwaarden Algemeen beleid verslagjaar Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid Veiligheid: Verslag Melding Incidenten Cliënten commissie (MIC) Meting Normen Verantwoorde Zorg Hygiëne infectiecommissie Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Veiligheid Personeelsbeleid Kwaliteit van de medewerkers Beleid in relatie tot de samenleving Stichting Intramurale Ziekenzorg Zeeuws Vlaanderen Stichting Woonzorgcentra Sluis Stichting vrienden van Hooge Platen Milieu Meerwaarde maatschappij Financieel beleid Doelstelling van de zorginstelling Gerealiseerde effecten Pagina 3 van 78

4 4.8.3 Financiële gang van zaken Vooruitzichten 2014 en volgende jaren Jaarrekening Bijlage I Jaarrekening Pagina 4 van 78

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Om verder vorm te geven aan het Planetree zorgconcept zijn we het jaar begonnen met het werven van Planetree-ambassadeurs. Binnen alle teams hebben deze medewerkers de rol om het gesprek over mensgerichte zorg met collega s, cliënten en bezoekers aan te gaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis hiervan. Om dit te ondersteunen zijn in brede sessies met medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers een nieuwe missie, visie en waarden tot stand gekomen. Dit heeft er ook toe geleid dat in 2013 de nieuwe naam Warmande is gelanceerd. Een samenvoeging van warme handen. Het jaar 2013 stond in het teken van Samen Verschil Maken. Samen Verschil Maken is een verbetermethode, ontwikkeld door Planetree Nederland, die medewerkers helpt op eenvoudige wijze samen met de cliënt verbeteringen in de zorg in te voeren. Dit is met veel enthousiasme door medewerkers opgepakt en heeft er toe geleid dat we onderscheiden zijn met een Bijzondere Planetree Erkenning in maart Volgens Stichting Planetree Nederland verdient Warmande een Bijzondere Erkenning voor het realiseren van een groot innovatie programma waaraan bijna een kwart van alle medewerkers heeft meegewerkt. Tijdens dit programma zijn maar liefst 22 projecten opgezet; soms klein en dicht bij de cliënt maar ook groot en complexer met impact voor de hele organisatie. Van deze projecten zijn er maar liefst 18 ingezonden voor de Spirit of Planetree Award Niet alleen de omvang van het aantal inzendingen heeft indruk gemaakt op Stichting Planetree Nederland maar vooral de mate waarin de medewerkers, op vrijwillige basis, zijn opgestaan om met elkaar in korte tijd te werken aan het verbeteren van de zorg. De op deze wijze ontwikkelde kracht maakt vooral dat de cliënten maar ook de medewerkers van Warmande winnaars zijn geworden. Dit verdient een Bijzondere Erkenning. Ook is er verder gewerkt aan het verbeteren van de organisatie om de zorg heen. Om het zorgproces goed te kunnen ondersteunen is goede informatie nodig die makkelijk te vinden is. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd om de informatievoorziening en -behoefte in kaart te brengen. In 2014 wordt dit opgevolgd door het samen opstellen van procesbeschrijvingen. Om de processen en de informatie op elkaar af te stemmen. Waarbij de informatie wordt getoetst aan de normen van het kwaliteitssysteem waardoor we blijven voldoen aan weten regelgeving. Pagina 5 van 78

6 Voor de ondersteunende diensten blijft aansluiting bij ZorgSaam uitgangspunt, gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten. Voor de zorg geldt het Zeeuws- Vlaamse samenwerkingsmodel. Dit houdt in dat regionaal nauw wordt samengewerkt om voor de zorgvragers de zogeheten sociale kaart goed te organiseren, zorg dichtbij en herkenbaar. Ten aanzien van nieuwbouw is een strategisch vastgoedplan opgesteld. Dit vormt de basis voor alle ontwikkelingen in de huisvesting binnen Warmande de komende jaren. Op basis hiervan zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Eind 2013 is als eerste resultaat hiervan de Burght in Oostburg opgeleverd. Dit gebouw is in samenwerking met Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld. Het concept volledig scheiden wonen en zorg is hier toegepast. Zolang de regelgeving het toelaat wordt de zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis geleverd waardoor 24-uurs zorg kan worden ingericht. Volgens hetzelfde concept is in 2013, eveneens in samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van Goedertijt in Breskens. Dit wordt na de zomer in 2014 opgeleverd. In beide appartementencomplexen huurt Warmande de zogenaamde zorginfrastructuur. Momenteel wordt er landelijk gewerkt aan een overgangsregeling om de kosten hiervan te kunnen blijven vergoeden. De bezettingsgraad in de verpleeghuiszorg voor dementerenden is in lijn met het voorgaande jaar licht gedaald. In relatie tot de ontwikkeling van de bevolkingscijfers past dit bij de nabije toekomst. Op de lange termijn zal de behoefte naar verwachting fors toenemen. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers de komende jaren. In 2013 heeft dat geleid tot een kaderdocument Functiehuis. En is een start gemaakt met de transitie naar Zelfstandig Werkende Teams. Dit is dé beweging binnen Warmande de komende jaren. In 2013 hebben we samen het verschil gemaakt. Ook financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en stellen we dat we samen de stijgende lijn voortzetten! Wederom hebben we laten zien dat als we het samen doen, we ook samen het verschil kunnen maken! Dank daarvoor. Yolanda de Jong-Van Oosten Raad van Bestuur Pagina 6 van 78

7 Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Pagina 7 van 78

8 Jaardocument 2013 Uitgangspunten van verslaglegging Pagina 8 van 78

9 1. Uitgangspunten van verslaglegging Net als voorgaande jaren vindt de verantwoording van de activiteiten en de resultaten van Warmande plaats via een geïntegreerd jaardocument. De reikwijdte van dit document omvat alle activiteiten waarvoor Warmande zich dient te verantwoorden zowel op concernniveau, als op onderdelenniveau. Ook de kwantitatieve gegevens zijn in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking inzichtelijk te maken. Warmande maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen en aan de maatschappij. Richtinggevend voor de verslaglegging is de regelgeving vanuit: de Zorgbrede Governance Code; de Inspectie voor de Gezondheidszorg; het Zorgkantoor Zeeland; de Zorgverzekeraars; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de West Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders willen wij eveneens verantwoording afleggen en hen informeren over datgene wat is gerealiseerd, met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Enerzijds leggen wij verantwoording af via dit jaardocument, anderzijds via invulling van diverse verplichte digitale databases. Bij het opstellen van het jaardocument heeft Warmande zich gebaseerd op Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorbeeld Jaardocument van VWS waarmee alle hoofdonderwerpen worden geraakt. Voor zover nadere detailleringen uit Bijlage 2 niet in dit jaardocument aan de orde komen zijn deze hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid van Warmande. Pagina 9 van 78

10 Jaardocument 2013 Profiel van de organisatie Pagina 10 van 78

11 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Warmande, voorheen Stichting Woonzorg Adres Postbus 172 Postcode + plaats 4500 AD Oostburg Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer KvK adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Warmande is een zorgorganisatie voor verpleeg-, verzorgingshuiszorg en thuiszorg, welke op 1 januari 2001 ontstaan is uit een juridische fusie van de Stichting Verpleeghuis West Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Protestantse Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2005 is de Stichting Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen juridisch opgegaan in de Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. In 2013 gaat de Stichting verder onder de naam Warmande. Het verpleeghuis de Stelle, is gebouwd naast en via een gang fysiek verbonden met locatie Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Beide instellingen komen oorspronkelijk voort uit dezelfde stichting. Bij de bouw van zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis is men uitgegaan van het gezamenlijke gebruik van ruimten voor ondersteunende activiteiten als keuken, technische installaties, personeelsrestaurant e.d. Genoemde ruimten bevinden zich in het ziekenhuis. Het gebruikersrecht is vastgelegd in de erfdienstbaarheidovereenkomst. Warmande beschikt per 31 december 2013 over de volgende toelatingen Capaciteit Verblijfsplaatsen ZZP inclusief behandeling 176 Verblijfsplaatsen ZZP exclusief behandeling 159 AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Pagina 11 van 78

12 2.2.2 Besturingsmodel Warmande maakt voor de besturing gebruik van het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Het managementteam adviseert en de Raad van Bestuur neemt formeel het besluit. De Raad van Toezicht vervult haar toezichthoudende en adviserende rol en wordt hiertoe geïnformeerd door de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden die naar het oordeel van de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur noodzakelijk zijn om goed toezicht te kunnen houden. Conform statuten worden zaken aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter afstemming, dan wel ter goedkeuring. Organigram per 01 augustus 2013 Pagina 12 van 78

13 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering In 2013 heeft Warmande de beschikking gehad over een drietal wooncentra (de Burght, Rozenoord en Hooge Platen) en een verpleeghuislocatie (de Stelle) in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locaties wordt zowel intramurale als extramurale zorg verleend. Daarnaast heeft Warmande een extramuraal steunpunt op het KWL-Park in Oostburg. Ter vervanging van het wooncentrum de Burght in Breskens, welke in 2014 gesloten zal gaan worden, zijn er in samenwerking met de woningbouwvereniging Woongoed een tweetal nieuwbouwtrajecten gestart. Eén locatie is gerealiseerd in Oostburg (de nieuwe Burght). De andere wordt in 2014 gerealiseerd in Breskens (Goedertijt). In totaal houdt Warmande hiermee nog drie locaties in eigendom en biedt daarnaast in meerdere locaties extramurale zorg aan. Cliëntprofielen en verdeling over de locaties De huidige cliënten van Warmande verblijven in de vier locaties die hierboven benoemd zijn (intramuraal), maar ook gewoon in de wijk (extramuraal). De locaties zijn samengesteld op basis van de traditionele indeling in de intramurale sector: Cliënten die als gevolg van lichamelijke beperkingen een indicatie hebben voor langdurig intramuraal verblijf somatiek; Cliënten die als gevolg van mentale beperkingen een indicatie hebben voor langdurig verblijf psycho-geriatrie; Cliënten die tijdelijk verblijven om te revalideren of te overbruggen; Cliënten die thuis wonen en thuiszorg ontvangen; Cliënten voor de dagbehandeling en dagverzorging; Cliënten die opvang krijgen in de zorgboerderij. Warmande biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg, huishoudelijke verzorging (WMO), persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en specialistische verpleging. De extramurale zorgproducten worden aangeboden in gebouwen die geen eigendom van Warmande zijn, maar die in samenwerking met onder andere de woningbouwvereniging zijn gerealiseerd en bij mensen thuis. Het streven is een goede balans te vinden in het in eigendom hebben van gebouwen, zorginfrastructuur en huur van ruimtes of anderszins. In 2013 zijn de locaties waarin extramurale zorg frequent is aangeboden: de Toren van Bourgondië en Het Rondeel in Sluis, Het Lam en Het KWL in Oostburg en de Hooge Platen in Breskens. De zorg die wordt geboden wordt gecoördineerd vanuit de intramurale locaties uit deze zelfde kernen. Een andere unieke locatie is de combinatie van zes verpleeghuisbedden met ziekenhuisbedden voor lowcure en de huisartsenkliniek. Deze is gevestigd op afdeling vier van het Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg. De doelgroep waaraan intramurale zorg wordt verleend betreft cliënten met een Pagina 13 van 78

14 indicatie voor langdurige zorg met verblijf met een somatische of een psychogeriatrische grondslag, met en zonder behandeling. Warmande beschikt over de onderstaande capaciteit per 31 december 2013 (aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex art.10 WTZi): Zwaar: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Transfer verpleegplaatsen 6 Stelle Rozenoord Burght Hooge Platen Licht: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Totaal Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte: Type kamer: Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden of samenwonenden) Totaal aantal kamers Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten: Cliënten: Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit: Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Pagina 14 van 78

15 Productie: Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf exclusief behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf inclusief behandeling in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 268,00 273,32 Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Tussen de gemeente Sluis en de Stichting Warmande is sinds de invoering van de WMO een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren van hulp bij de huishouding. De raamovereenkomst stelt Warmande in staat om hulp bij de huishouding te leveren binnen het gehele gebied van deze gemeente, conform een geldende indicatie aan een cliënt die door de opdrachtgever (gemeente) is geïndiceerd. Voor het verslagjaar is een raamovereenkomst afgesloten voor de periode Met de opdrachtgever (gemeente) zijn de volgende prijzen overeengekomen, welke geldig waren tot 31 december 2013: Categorieën hulp bij de huishouding: Prijs per klokuur: HH 1 Huishoudelijke werkzaamheden 22,84 HH 2 Huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden. 22,84 Voor de Stichting de Okkernoot gevestigd in Schoondijke, treedt Warmande op als hoofdaannemer richting de gemeente Sluis. Pagina 15 van 78

16 Cliënten huishoudelijke hulp: Aantal cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp: Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget 0 0 Geleverde productie per gemeente: Gemeente Sluis Waarvan uren derden (onder aanneming) Personeel hulp bij het huishouden: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 7,48 9,83 Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij huishouden: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan WMO opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Warmande is werkzaam in de zorgkantoorregio Zeeland. De werkzaamheden van de organisatie concentreren zich voornamelijk op het deelgebied West Zeeuws- Vlaanderen. Pagina 16 van 78

17 2.4 Samenwerkingsrelaties BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Cliënten intra- en extramuraal - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met: - Cliëntenraad per locatie - Algemene cliëntenraadvergaderingen per locatie - Gezamenlijk overleg met cliëntenraden - Vaststelling besluiten in Raad van Bestuur na cliëntenraden gehoord hebbende - Publicatie middels nieuwsbrief/huiskrant en/of weergave in brochure/nota/protocol/ overeenkomst, e.d. - Waardering m.b.t. klanttevredenheid - Tevredenheidsonderzoeken onder cliënten met als doel verbeteracties uit te voeren - Klachtenbehandeling - Aansluiting bij Klachtencommissie Zeeland Medewerkenden - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met Ondernemingsraad door de bestuurder - Arbeidsomstandigheden - Arbobeleid 2013 Borging binnen afdeling Beleid & Kwaliteit - Medewerker kwaliteit en veiligheid - Verzuim - Vaststelling van verzuim- en reintegratiebeleid; borging in de lijn Medewerkenden - Verzuim - Contract Bedrijfsarts - Arbeidsbeleving - Deelname aan MedewerkersMonitor van Actiz - CAO VVT - Regelingen opgenomen in de ondernemingsovereenkomst - Personeels- en Opleidingsbeleid - Strategisch Personeels Planning - Employee Benefits - Personeelsvereniging en kortingsregelingen middels de KoesterPas C+C - Vastgoed advies - Projectleiding nieuwbouw Pagina 17 van 78

18 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Vrijwilligers en mantelzorgers - Taak en rol van de vrijwilliger en mantelzorger - Visie op vrijwilligers en beleid - Visie op mantelzorg en beleid - Individuele overeenkomsten incl. jaargesprek - Vrijwilligersdiner (jaarlijks) Inwoners (sympathisanten) in relatie tot de zorginstelling - Aanboren / verwerven van extra financiële middelen Stichting Woonzorgcentra Sluis (vh Vrienden van Rozenoord) Stichting Vrienden van Hooge Platen (vh Vrienden van Ter Schelde) Stichting Intramurale (de Stelle) St. ZorgSaam Zeeuws - Vlaanderen - Samenwerking en afstemming van beleid - - Jaarlijks overleg door Raden van Bestuur Warmande en ZorgSaam Uitwerking in dienstverleningsovereenkomsten ZorgCuisine - Maaltijdvoorziening - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening middels leveringsovereenkomsten St. Woongoed Zeeuws- Vlaanderen - Samenwerking in en ontwikkelen van woon/zorgconcepten Gezamenlijke projecten (VvE) Ontwikkelen van toewijzingsbeleid in aanleuncomplexen Nieuwbouw t.b.v. scheiden wonen en zorg Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg - Wonen zorg en welzijn - Gezamenlijke aanpak in Zeeuws Vlaanderen - Scholing (Fluenz) Gemeente Sluis - Integrale benadering wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Sluis - - Implementatie en deelname aan projectteam wonen, zorg en welzijn Overeenkomst m.b.t. huishoudelijke verzorging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) ROC Westerschelde Scalda - Meso- continuïteitsplan zorg - Procesdeelplannen en draaiboeken in het kader van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) - Competentie gericht leren - Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen om competentiegericht leren op de praktijk af te stemmen ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) - Beschikbaarstelling van praktijkplaatsen - Inschrijving in Bedrijvenregister van ECABO als leerbedrijf voor (V)MBOleerlingen Milieu Platform Zorgsector - Bedrijfs Energie Plan - Benchmarking en monitoring van de Milieubarometer Milieu Platform - Bedrijfs Milieu Plan - Benchmarking en monitoring van de Pagina 18 van 78

19 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Zorgsector Milieubarometer Stichting De Okkernoot - Samenwerking en ontwikkelen van sectoroverschrijdende zorgconcepten - - Integratie van de verschillende doelgroepen en vermaatschappelijking van de zorg Onderaannemerschap voor huishoudelijke verzorging Stichting Aan Z - Productverbreding - Uitvoering geven aan de Welkomboerderij Stichting Welzijn West Zeeuws- Vlaanderen - Welzijn voor senioren - Opstarten van projecten in het kader van Diensten bij Wonen met zorg Provincie Zeeland - Spreiding, ontwikkeling en versterking van voorzieningen - Beleidskader Sociale Zorg Stichting Klaverblad Zeeland - Participatie van cliënten - - Ondersteuning naar cliëntenraden Klachtenregeling Zeeland Zorgkantoor Zeeland - Zorginkoop - Overeenkomst CZ zorgkantoor BV zorgaanbieder AWBZ Woon Advies Commissie (WAC) - Nieuwbouw en plannen - Participatie bij planontwikkeling en realisatie BMC - De weg naar certificering - Certificatieonderzoek, proef- en vervolgaudits m.b.t. HKZ certificatie Vilans - Voorbehouden, Risicovolle en Overige Handelingen - Overeenkomst m.b.t. de module KICK Protocollen Raad voor Kinderbescherming met projectplaats - Het aanbieden van een werkstraf via een transactie van het Openbaar Ministerie aan minderjarigen - Overeenkomst, c.q. raamcontract en aanbieden van een projectplaats Reflector (Emergis) - Verbetertraject team zorgverleners - Kwaliteitsverbetertraject werkprocessen en opzet intervisie coaching on the job Planetree Nederland - Cultuurgericht verbetertraject stichting breed - Mensgerichte zorg implementeren via intern trainingsprogramma Scheldezoom - Levering medicijnen - Overeenkomst/contract Tafel Thuis - Maaltijdvoorziening in Hooge Platen en Burght Oostburg - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening en koelvriesmaaltijden middels leveringsovereenkomsten Pagina 19 van 78

20 Jaardocument 2013 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Pagina 20 van 78

21 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Good Governance is voor zorginstellingen van groot belang en voor Warmande nadrukkelijk het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In navolging van 2012 zijn ook ten aanzien van verslagjaar 2013 door Warmande de principes van de Zorgbrede Governance Code gehanteerd. Warmande wil haar stakeholders/belanghebbenden zo transparant mogelijk informeren en rapporteren over o.a. haar doelstellingen, prestaties, klachten en besturingsstructuur. Warmande staat open voor en bevordert periodiek overleg met stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Er is periodiek overleg met zowel interne stakeholders zoals cliëntenraden, ondernemingsraad en managementteam, als externe stakeholders, zoals ZVZO (Zeeuws Vlaams Zorg Overleg), gemeente, Zorgkantoor en Regionaal Zorgoverleg. Warmande zorgt er tevens voor dat deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, weegt Warmande de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. Vervolgens verantwoordt Warmande haar besluiten door de betreffende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur van Warmande is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat ultimo 2013 uit één bestuurder. Naam Woonplaats Functie Mw.Y.M. de Jong-Van Oosten Biervliet Bestuurder Warmande Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Warmande en richt zicht daarbij naar het belang daarvan. Mevrouw Y.M. de Jong-van Oosten is volledig verantwoordelijk als Raad van Bestuur. De overleg en besluitvorming wordt voorbereid in het managementteam van Warmande. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen. Binnen het managementteam is een verantwoordelijkheidstoewijzing gedaan op het gebied van beleidsvoorbereiding en operationele aansturing en hierbij is de onderstaande portefeuilleverdeling aangehouden. Pagina 21 van 78

22 Naam Portefeuille Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Planning/bouw ICT Mw. V. Flynn HR Opleiding Mw. E. Turczynowicz Zorg & Dienstverlening Dhr. T. Groenewoud Bedrijfsvoering Financiën Mw. R. van Hevele Medische & Paramedische behandeling Mw. A. Biemond Beleid & Kwaliteit In het Reglement Raad van Bestuur wordt de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven als mede het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. Het reglement voorziet verder in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid, en externe verantwoording. Naam Nevenfuncties Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Niet relevant De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functieuitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving die ten aanzien van zijn functieuitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst Bezoldiging Raad van Bestuur Voor het overzicht over de bezoldiging van de bestuurder en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 22 van 78

23 3.3. Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen Warmande en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat aan het eind van het verslagjaar uit vijf personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 is als volgt: Naam Woonplaats Functie Kwalificatie in RvT Drs. G.A.M. de Bruijckere Breskens Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Drs. W. Verhage Oostkapelle Vicevoorzitter Voorzitter Financiële commissie en lid remuneratiecommissie Dr. W.A.J. Hoefnagels Oostburg Lid Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid en aanspreekpunt OR Aandachtsgebied zorg Mr. A.V. van Kleef Zuidzande Lid Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebied Juridische zaken Dhr. C.R.L. de Block Graauw Lid Lid financiële commissie en aanspreekpunt CR Aandachtsgebied Zorg Pagina 23 van 78

24 3.3.2 Taken en werkwijze Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de organisatie. Naam (Neven)functies, kennis en ervaring Drs. G.A.M. de Bruijckere Voorzitter bestuur van de Kring Zeeuwse Dierenartsen Dierenarts en docent biologie 2 e graads Basisscholenproject gemeente Sluis Columnist streekbladen: Rondje West, Op Bresjes en Sincfalbode Commissielid Beleid & Organisatie Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Drs. W. Verhage Lid Raad van Toezicht Stichting Revant (lid audit commissie t/m ) Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden Revant Zeeland Lid Raad van Toezicht Stichting Het Zeeuwse Landschap (lid financiële commissie) Penningmeester Bestuur Stichting Terra Maris Penningmeester Stichting Kenya naar School Voorzitter Raad van Commissarissen Marsaki BV Dr. W.A.J. Hoefnagels Neuroloog Mr. A.V. van Kleef Directeur Serviceflats Dhr. C.R.L. de Block Hoofd zorg- en dienstverlening thuiszorgorganisatie Internos in Zwijndrecht Lid van de Raad van Toezicht van Perspectief: Basisonderwijs in Vlissingen Bezoldiging Raad van Toezicht Voor het overzicht over de bezoldiging van de toezichthouders en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 24 van 78

Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter

Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter Pagina 1 van 60 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2014. Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. De missie van Warmande is om actief passende

Nadere informatie

Jaardocument 2012 Mei 2013 1

Jaardocument 2012 Mei 2013 1 Jaardocument 2012 Jaardocument 2012 Mei 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...5 1. Uitgangspunten van verslaglegging...9 2. Profiel van de organisatie...11 2.1 Algemene identificatiegegevens...11

Nadere informatie

Waardenboekje Koersen doe je samen

Waardenboekje Koersen doe je samen Waardenboekje Koersen doe je samen Visie, missie & kernwaarden Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Maart 2013 Waardenboekje Koersen doe je samen visie, missie & kernwaarden In dit waardenboekje lees je welke

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Januari 2013 Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Als we het samen doen,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaardocument 2015 Samen verder groeien

Jaardocument 2015 Samen verder groeien Jaardocument 2015 Samen verder groeien Pagina 1 van 57 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2015. Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. De missie van Warmande is om actief passende

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Dat zijn wij samen 1

Dat zijn wij samen 1 1 inhoud 3 Warmande: missie & visie op zorg 3 Onze Zorgverlening 9 Team Behandeling 9 Zorg in de laatste fase 9 Betrokkenheid 12 Vrijwilligerswerk 12 Leefplan 12 Cliëntenraad 16 Klachten 16 Wie betaalt

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten.

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten. Cliëntenraad medezeggenschap voor cliënten www.pleyade.nl De cliënt is ervaringsdeskundige Leven zoals u gewend bent Wanneer u in een zorginstelling woont of gebruik maakt van de diensten van de thuiszorg,

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Samen komen we (v)er

Jaarverslag 2016 Samen komen we (v)er Jaarverslag 2016 Samen komen we (v)er Pagina 1 van 55 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2016. Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. De missie van Warmande is om actief passende zorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. Inhouds. opgave

Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. Inhouds. opgave 2 Jaardocument 2009 4 Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen Inhouds opgave 5 6 Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord...11 1 Uitgangspunten van verslaglegging...17 2 Profiel

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie