Jaardocument Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/ /Warmande Pagina 1 van 78

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Besturingsmodel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam Bezoldiging Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Taken en werkwijze Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en control Risicomanagement Cliëntenraad Samenstelling cliëntenraden Taken en werkwijze cliëntenraden Adviezen cliëntenraden Pagina 2 van 78

3 3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Taken en werkwijze ondernemingsraad Adviesaanvragen (artikel 25 WOR) Instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) Beleid, inspanningen en prestaties Inleiding Ontwikkelingen en meerjarenbeleid Meerjarenbeleidsplan Motto meerjarenbeleid Missie van Warmande Visie van Warmande Kernwaarden Algemeen beleid verslagjaar Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid Veiligheid: Verslag Melding Incidenten Cliënten commissie (MIC) Meting Normen Verantwoorde Zorg Hygiëne infectiecommissie Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Veiligheid Personeelsbeleid Kwaliteit van de medewerkers Beleid in relatie tot de samenleving Stichting Intramurale Ziekenzorg Zeeuws Vlaanderen Stichting Woonzorgcentra Sluis Stichting vrienden van Hooge Platen Milieu Meerwaarde maatschappij Financieel beleid Doelstelling van de zorginstelling Gerealiseerde effecten Pagina 3 van 78

4 4.8.3 Financiële gang van zaken Vooruitzichten 2014 en volgende jaren Jaarrekening Bijlage I Jaarrekening Pagina 4 van 78

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Om verder vorm te geven aan het Planetree zorgconcept zijn we het jaar begonnen met het werven van Planetree-ambassadeurs. Binnen alle teams hebben deze medewerkers de rol om het gesprek over mensgerichte zorg met collega s, cliënten en bezoekers aan te gaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis hiervan. Om dit te ondersteunen zijn in brede sessies met medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers een nieuwe missie, visie en waarden tot stand gekomen. Dit heeft er ook toe geleid dat in 2013 de nieuwe naam Warmande is gelanceerd. Een samenvoeging van warme handen. Het jaar 2013 stond in het teken van Samen Verschil Maken. Samen Verschil Maken is een verbetermethode, ontwikkeld door Planetree Nederland, die medewerkers helpt op eenvoudige wijze samen met de cliënt verbeteringen in de zorg in te voeren. Dit is met veel enthousiasme door medewerkers opgepakt en heeft er toe geleid dat we onderscheiden zijn met een Bijzondere Planetree Erkenning in maart Volgens Stichting Planetree Nederland verdient Warmande een Bijzondere Erkenning voor het realiseren van een groot innovatie programma waaraan bijna een kwart van alle medewerkers heeft meegewerkt. Tijdens dit programma zijn maar liefst 22 projecten opgezet; soms klein en dicht bij de cliënt maar ook groot en complexer met impact voor de hele organisatie. Van deze projecten zijn er maar liefst 18 ingezonden voor de Spirit of Planetree Award Niet alleen de omvang van het aantal inzendingen heeft indruk gemaakt op Stichting Planetree Nederland maar vooral de mate waarin de medewerkers, op vrijwillige basis, zijn opgestaan om met elkaar in korte tijd te werken aan het verbeteren van de zorg. De op deze wijze ontwikkelde kracht maakt vooral dat de cliënten maar ook de medewerkers van Warmande winnaars zijn geworden. Dit verdient een Bijzondere Erkenning. Ook is er verder gewerkt aan het verbeteren van de organisatie om de zorg heen. Om het zorgproces goed te kunnen ondersteunen is goede informatie nodig die makkelijk te vinden is. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd om de informatievoorziening en -behoefte in kaart te brengen. In 2014 wordt dit opgevolgd door het samen opstellen van procesbeschrijvingen. Om de processen en de informatie op elkaar af te stemmen. Waarbij de informatie wordt getoetst aan de normen van het kwaliteitssysteem waardoor we blijven voldoen aan weten regelgeving. Pagina 5 van 78

6 Voor de ondersteunende diensten blijft aansluiting bij ZorgSaam uitgangspunt, gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten. Voor de zorg geldt het Zeeuws- Vlaamse samenwerkingsmodel. Dit houdt in dat regionaal nauw wordt samengewerkt om voor de zorgvragers de zogeheten sociale kaart goed te organiseren, zorg dichtbij en herkenbaar. Ten aanzien van nieuwbouw is een strategisch vastgoedplan opgesteld. Dit vormt de basis voor alle ontwikkelingen in de huisvesting binnen Warmande de komende jaren. Op basis hiervan zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Eind 2013 is als eerste resultaat hiervan de Burght in Oostburg opgeleverd. Dit gebouw is in samenwerking met Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld. Het concept volledig scheiden wonen en zorg is hier toegepast. Zolang de regelgeving het toelaat wordt de zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis geleverd waardoor 24-uurs zorg kan worden ingericht. Volgens hetzelfde concept is in 2013, eveneens in samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van Goedertijt in Breskens. Dit wordt na de zomer in 2014 opgeleverd. In beide appartementencomplexen huurt Warmande de zogenaamde zorginfrastructuur. Momenteel wordt er landelijk gewerkt aan een overgangsregeling om de kosten hiervan te kunnen blijven vergoeden. De bezettingsgraad in de verpleeghuiszorg voor dementerenden is in lijn met het voorgaande jaar licht gedaald. In relatie tot de ontwikkeling van de bevolkingscijfers past dit bij de nabije toekomst. Op de lange termijn zal de behoefte naar verwachting fors toenemen. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers de komende jaren. In 2013 heeft dat geleid tot een kaderdocument Functiehuis. En is een start gemaakt met de transitie naar Zelfstandig Werkende Teams. Dit is dé beweging binnen Warmande de komende jaren. In 2013 hebben we samen het verschil gemaakt. Ook financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en stellen we dat we samen de stijgende lijn voortzetten! Wederom hebben we laten zien dat als we het samen doen, we ook samen het verschil kunnen maken! Dank daarvoor. Yolanda de Jong-Van Oosten Raad van Bestuur Pagina 6 van 78

7 Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Pagina 7 van 78

8 Jaardocument 2013 Uitgangspunten van verslaglegging Pagina 8 van 78

9 1. Uitgangspunten van verslaglegging Net als voorgaande jaren vindt de verantwoording van de activiteiten en de resultaten van Warmande plaats via een geïntegreerd jaardocument. De reikwijdte van dit document omvat alle activiteiten waarvoor Warmande zich dient te verantwoorden zowel op concernniveau, als op onderdelenniveau. Ook de kwantitatieve gegevens zijn in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking inzichtelijk te maken. Warmande maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen en aan de maatschappij. Richtinggevend voor de verslaglegging is de regelgeving vanuit: de Zorgbrede Governance Code; de Inspectie voor de Gezondheidszorg; het Zorgkantoor Zeeland; de Zorgverzekeraars; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de West Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders willen wij eveneens verantwoording afleggen en hen informeren over datgene wat is gerealiseerd, met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Enerzijds leggen wij verantwoording af via dit jaardocument, anderzijds via invulling van diverse verplichte digitale databases. Bij het opstellen van het jaardocument heeft Warmande zich gebaseerd op Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorbeeld Jaardocument van VWS waarmee alle hoofdonderwerpen worden geraakt. Voor zover nadere detailleringen uit Bijlage 2 niet in dit jaardocument aan de orde komen zijn deze hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid van Warmande. Pagina 9 van 78

10 Jaardocument 2013 Profiel van de organisatie Pagina 10 van 78

11 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Warmande, voorheen Stichting Woonzorg Adres Postbus 172 Postcode + plaats 4500 AD Oostburg Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer KvK adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Warmande is een zorgorganisatie voor verpleeg-, verzorgingshuiszorg en thuiszorg, welke op 1 januari 2001 ontstaan is uit een juridische fusie van de Stichting Verpleeghuis West Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Protestantse Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2005 is de Stichting Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen juridisch opgegaan in de Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. In 2013 gaat de Stichting verder onder de naam Warmande. Het verpleeghuis de Stelle, is gebouwd naast en via een gang fysiek verbonden met locatie Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Beide instellingen komen oorspronkelijk voort uit dezelfde stichting. Bij de bouw van zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis is men uitgegaan van het gezamenlijke gebruik van ruimten voor ondersteunende activiteiten als keuken, technische installaties, personeelsrestaurant e.d. Genoemde ruimten bevinden zich in het ziekenhuis. Het gebruikersrecht is vastgelegd in de erfdienstbaarheidovereenkomst. Warmande beschikt per 31 december 2013 over de volgende toelatingen Capaciteit Verblijfsplaatsen ZZP inclusief behandeling 176 Verblijfsplaatsen ZZP exclusief behandeling 159 AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Pagina 11 van 78

12 2.2.2 Besturingsmodel Warmande maakt voor de besturing gebruik van het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Het managementteam adviseert en de Raad van Bestuur neemt formeel het besluit. De Raad van Toezicht vervult haar toezichthoudende en adviserende rol en wordt hiertoe geïnformeerd door de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden die naar het oordeel van de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur noodzakelijk zijn om goed toezicht te kunnen houden. Conform statuten worden zaken aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter afstemming, dan wel ter goedkeuring. Organigram per 01 augustus 2013 Pagina 12 van 78

13 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering In 2013 heeft Warmande de beschikking gehad over een drietal wooncentra (de Burght, Rozenoord en Hooge Platen) en een verpleeghuislocatie (de Stelle) in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locaties wordt zowel intramurale als extramurale zorg verleend. Daarnaast heeft Warmande een extramuraal steunpunt op het KWL-Park in Oostburg. Ter vervanging van het wooncentrum de Burght in Breskens, welke in 2014 gesloten zal gaan worden, zijn er in samenwerking met de woningbouwvereniging Woongoed een tweetal nieuwbouwtrajecten gestart. Eén locatie is gerealiseerd in Oostburg (de nieuwe Burght). De andere wordt in 2014 gerealiseerd in Breskens (Goedertijt). In totaal houdt Warmande hiermee nog drie locaties in eigendom en biedt daarnaast in meerdere locaties extramurale zorg aan. Cliëntprofielen en verdeling over de locaties De huidige cliënten van Warmande verblijven in de vier locaties die hierboven benoemd zijn (intramuraal), maar ook gewoon in de wijk (extramuraal). De locaties zijn samengesteld op basis van de traditionele indeling in de intramurale sector: Cliënten die als gevolg van lichamelijke beperkingen een indicatie hebben voor langdurig intramuraal verblijf somatiek; Cliënten die als gevolg van mentale beperkingen een indicatie hebben voor langdurig verblijf psycho-geriatrie; Cliënten die tijdelijk verblijven om te revalideren of te overbruggen; Cliënten die thuis wonen en thuiszorg ontvangen; Cliënten voor de dagbehandeling en dagverzorging; Cliënten die opvang krijgen in de zorgboerderij. Warmande biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg, huishoudelijke verzorging (WMO), persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en specialistische verpleging. De extramurale zorgproducten worden aangeboden in gebouwen die geen eigendom van Warmande zijn, maar die in samenwerking met onder andere de woningbouwvereniging zijn gerealiseerd en bij mensen thuis. Het streven is een goede balans te vinden in het in eigendom hebben van gebouwen, zorginfrastructuur en huur van ruimtes of anderszins. In 2013 zijn de locaties waarin extramurale zorg frequent is aangeboden: de Toren van Bourgondië en Het Rondeel in Sluis, Het Lam en Het KWL in Oostburg en de Hooge Platen in Breskens. De zorg die wordt geboden wordt gecoördineerd vanuit de intramurale locaties uit deze zelfde kernen. Een andere unieke locatie is de combinatie van zes verpleeghuisbedden met ziekenhuisbedden voor lowcure en de huisartsenkliniek. Deze is gevestigd op afdeling vier van het Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg. De doelgroep waaraan intramurale zorg wordt verleend betreft cliënten met een Pagina 13 van 78

14 indicatie voor langdurige zorg met verblijf met een somatische of een psychogeriatrische grondslag, met en zonder behandeling. Warmande beschikt over de onderstaande capaciteit per 31 december 2013 (aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex art.10 WTZi): Zwaar: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Transfer verpleegplaatsen 6 Stelle Rozenoord Burght Hooge Platen Licht: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Totaal Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte: Type kamer: Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden of samenwonenden) Totaal aantal kamers Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten: Cliënten: Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit: Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Pagina 14 van 78

15 Productie: Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf exclusief behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf inclusief behandeling in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 268,00 273,32 Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Tussen de gemeente Sluis en de Stichting Warmande is sinds de invoering van de WMO een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren van hulp bij de huishouding. De raamovereenkomst stelt Warmande in staat om hulp bij de huishouding te leveren binnen het gehele gebied van deze gemeente, conform een geldende indicatie aan een cliënt die door de opdrachtgever (gemeente) is geïndiceerd. Voor het verslagjaar is een raamovereenkomst afgesloten voor de periode Met de opdrachtgever (gemeente) zijn de volgende prijzen overeengekomen, welke geldig waren tot 31 december 2013: Categorieën hulp bij de huishouding: Prijs per klokuur: HH 1 Huishoudelijke werkzaamheden 22,84 HH 2 Huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden. 22,84 Voor de Stichting de Okkernoot gevestigd in Schoondijke, treedt Warmande op als hoofdaannemer richting de gemeente Sluis. Pagina 15 van 78

16 Cliënten huishoudelijke hulp: Aantal cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp: Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget 0 0 Geleverde productie per gemeente: Gemeente Sluis Waarvan uren derden (onder aanneming) Personeel hulp bij het huishouden: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 7,48 9,83 Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij huishouden: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan WMO opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Warmande is werkzaam in de zorgkantoorregio Zeeland. De werkzaamheden van de organisatie concentreren zich voornamelijk op het deelgebied West Zeeuws- Vlaanderen. Pagina 16 van 78

17 2.4 Samenwerkingsrelaties BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Cliënten intra- en extramuraal - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met: - Cliëntenraad per locatie - Algemene cliëntenraadvergaderingen per locatie - Gezamenlijk overleg met cliëntenraden - Vaststelling besluiten in Raad van Bestuur na cliëntenraden gehoord hebbende - Publicatie middels nieuwsbrief/huiskrant en/of weergave in brochure/nota/protocol/ overeenkomst, e.d. - Waardering m.b.t. klanttevredenheid - Tevredenheidsonderzoeken onder cliënten met als doel verbeteracties uit te voeren - Klachtenbehandeling - Aansluiting bij Klachtencommissie Zeeland Medewerkenden - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met Ondernemingsraad door de bestuurder - Arbeidsomstandigheden - Arbobeleid 2013 Borging binnen afdeling Beleid & Kwaliteit - Medewerker kwaliteit en veiligheid - Verzuim - Vaststelling van verzuim- en reintegratiebeleid; borging in de lijn Medewerkenden - Verzuim - Contract Bedrijfsarts - Arbeidsbeleving - Deelname aan MedewerkersMonitor van Actiz - CAO VVT - Regelingen opgenomen in de ondernemingsovereenkomst - Personeels- en Opleidingsbeleid - Strategisch Personeels Planning - Employee Benefits - Personeelsvereniging en kortingsregelingen middels de KoesterPas C+C - Vastgoed advies - Projectleiding nieuwbouw Pagina 17 van 78

18 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Vrijwilligers en mantelzorgers - Taak en rol van de vrijwilliger en mantelzorger - Visie op vrijwilligers en beleid - Visie op mantelzorg en beleid - Individuele overeenkomsten incl. jaargesprek - Vrijwilligersdiner (jaarlijks) Inwoners (sympathisanten) in relatie tot de zorginstelling - Aanboren / verwerven van extra financiële middelen Stichting Woonzorgcentra Sluis (vh Vrienden van Rozenoord) Stichting Vrienden van Hooge Platen (vh Vrienden van Ter Schelde) Stichting Intramurale (de Stelle) St. ZorgSaam Zeeuws - Vlaanderen - Samenwerking en afstemming van beleid - - Jaarlijks overleg door Raden van Bestuur Warmande en ZorgSaam Uitwerking in dienstverleningsovereenkomsten ZorgCuisine - Maaltijdvoorziening - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening middels leveringsovereenkomsten St. Woongoed Zeeuws- Vlaanderen - Samenwerking in en ontwikkelen van woon/zorgconcepten Gezamenlijke projecten (VvE) Ontwikkelen van toewijzingsbeleid in aanleuncomplexen Nieuwbouw t.b.v. scheiden wonen en zorg Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg - Wonen zorg en welzijn - Gezamenlijke aanpak in Zeeuws Vlaanderen - Scholing (Fluenz) Gemeente Sluis - Integrale benadering wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Sluis - - Implementatie en deelname aan projectteam wonen, zorg en welzijn Overeenkomst m.b.t. huishoudelijke verzorging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) ROC Westerschelde Scalda - Meso- continuïteitsplan zorg - Procesdeelplannen en draaiboeken in het kader van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) - Competentie gericht leren - Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen om competentiegericht leren op de praktijk af te stemmen ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) - Beschikbaarstelling van praktijkplaatsen - Inschrijving in Bedrijvenregister van ECABO als leerbedrijf voor (V)MBOleerlingen Milieu Platform Zorgsector - Bedrijfs Energie Plan - Benchmarking en monitoring van de Milieubarometer Milieu Platform - Bedrijfs Milieu Plan - Benchmarking en monitoring van de Pagina 18 van 78

19 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Zorgsector Milieubarometer Stichting De Okkernoot - Samenwerking en ontwikkelen van sectoroverschrijdende zorgconcepten - - Integratie van de verschillende doelgroepen en vermaatschappelijking van de zorg Onderaannemerschap voor huishoudelijke verzorging Stichting Aan Z - Productverbreding - Uitvoering geven aan de Welkomboerderij Stichting Welzijn West Zeeuws- Vlaanderen - Welzijn voor senioren - Opstarten van projecten in het kader van Diensten bij Wonen met zorg Provincie Zeeland - Spreiding, ontwikkeling en versterking van voorzieningen - Beleidskader Sociale Zorg Stichting Klaverblad Zeeland - Participatie van cliënten - - Ondersteuning naar cliëntenraden Klachtenregeling Zeeland Zorgkantoor Zeeland - Zorginkoop - Overeenkomst CZ zorgkantoor BV zorgaanbieder AWBZ Woon Advies Commissie (WAC) - Nieuwbouw en plannen - Participatie bij planontwikkeling en realisatie BMC - De weg naar certificering - Certificatieonderzoek, proef- en vervolgaudits m.b.t. HKZ certificatie Vilans - Voorbehouden, Risicovolle en Overige Handelingen - Overeenkomst m.b.t. de module KICK Protocollen Raad voor Kinderbescherming met projectplaats - Het aanbieden van een werkstraf via een transactie van het Openbaar Ministerie aan minderjarigen - Overeenkomst, c.q. raamcontract en aanbieden van een projectplaats Reflector (Emergis) - Verbetertraject team zorgverleners - Kwaliteitsverbetertraject werkprocessen en opzet intervisie coaching on the job Planetree Nederland - Cultuurgericht verbetertraject stichting breed - Mensgerichte zorg implementeren via intern trainingsprogramma Scheldezoom - Levering medicijnen - Overeenkomst/contract Tafel Thuis - Maaltijdvoorziening in Hooge Platen en Burght Oostburg - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening en koelvriesmaaltijden middels leveringsovereenkomsten Pagina 19 van 78

20 Jaardocument 2013 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Pagina 20 van 78

21 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Good Governance is voor zorginstellingen van groot belang en voor Warmande nadrukkelijk het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In navolging van 2012 zijn ook ten aanzien van verslagjaar 2013 door Warmande de principes van de Zorgbrede Governance Code gehanteerd. Warmande wil haar stakeholders/belanghebbenden zo transparant mogelijk informeren en rapporteren over o.a. haar doelstellingen, prestaties, klachten en besturingsstructuur. Warmande staat open voor en bevordert periodiek overleg met stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Er is periodiek overleg met zowel interne stakeholders zoals cliëntenraden, ondernemingsraad en managementteam, als externe stakeholders, zoals ZVZO (Zeeuws Vlaams Zorg Overleg), gemeente, Zorgkantoor en Regionaal Zorgoverleg. Warmande zorgt er tevens voor dat deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, weegt Warmande de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. Vervolgens verantwoordt Warmande haar besluiten door de betreffende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur van Warmande is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat ultimo 2013 uit één bestuurder. Naam Woonplaats Functie Mw.Y.M. de Jong-Van Oosten Biervliet Bestuurder Warmande Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Warmande en richt zicht daarbij naar het belang daarvan. Mevrouw Y.M. de Jong-van Oosten is volledig verantwoordelijk als Raad van Bestuur. De overleg en besluitvorming wordt voorbereid in het managementteam van Warmande. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen. Binnen het managementteam is een verantwoordelijkheidstoewijzing gedaan op het gebied van beleidsvoorbereiding en operationele aansturing en hierbij is de onderstaande portefeuilleverdeling aangehouden. Pagina 21 van 78

22 Naam Portefeuille Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Planning/bouw ICT Mw. V. Flynn HR Opleiding Mw. E. Turczynowicz Zorg & Dienstverlening Dhr. T. Groenewoud Bedrijfsvoering Financiën Mw. R. van Hevele Medische & Paramedische behandeling Mw. A. Biemond Beleid & Kwaliteit In het Reglement Raad van Bestuur wordt de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven als mede het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. Het reglement voorziet verder in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid, en externe verantwoording. Naam Nevenfuncties Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Niet relevant De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functieuitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving die ten aanzien van zijn functieuitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst Bezoldiging Raad van Bestuur Voor het overzicht over de bezoldiging van de bestuurder en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 22 van 78

23 3.3. Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen Warmande en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat aan het eind van het verslagjaar uit vijf personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 is als volgt: Naam Woonplaats Functie Kwalificatie in RvT Drs. G.A.M. de Bruijckere Breskens Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Drs. W. Verhage Oostkapelle Vicevoorzitter Voorzitter Financiële commissie en lid remuneratiecommissie Dr. W.A.J. Hoefnagels Oostburg Lid Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid en aanspreekpunt OR Aandachtsgebied zorg Mr. A.V. van Kleef Zuidzande Lid Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebied Juridische zaken Dhr. C.R.L. de Block Graauw Lid Lid financiële commissie en aanspreekpunt CR Aandachtsgebied Zorg Pagina 23 van 78

24 3.3.2 Taken en werkwijze Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de organisatie. Naam (Neven)functies, kennis en ervaring Drs. G.A.M. de Bruijckere Voorzitter bestuur van de Kring Zeeuwse Dierenartsen Dierenarts en docent biologie 2 e graads Basisscholenproject gemeente Sluis Columnist streekbladen: Rondje West, Op Bresjes en Sincfalbode Commissielid Beleid & Organisatie Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Drs. W. Verhage Lid Raad van Toezicht Stichting Revant (lid audit commissie t/m ) Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden Revant Zeeland Lid Raad van Toezicht Stichting Het Zeeuwse Landschap (lid financiële commissie) Penningmeester Bestuur Stichting Terra Maris Penningmeester Stichting Kenya naar School Voorzitter Raad van Commissarissen Marsaki BV Dr. W.A.J. Hoefnagels Neuroloog Mr. A.V. van Kleef Directeur Serviceflats Dhr. C.R.L. de Block Hoofd zorg- en dienstverlening thuiszorgorganisatie Internos in Zwijndrecht Lid van de Raad van Toezicht van Perspectief: Basisonderwijs in Vlissingen Bezoldiging Raad van Toezicht Voor het overzicht over de bezoldiging van de toezichthouders en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 24 van 78

Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter

Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter Jaardocument 2014 Samen merkbaar beter Pagina 1 van 60 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2014. Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. De missie van Warmande is om actief passende

Nadere informatie

Jaardocument 2012 Mei 2013 1

Jaardocument 2012 Mei 2013 1 Jaardocument 2012 Jaardocument 2012 Mei 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...5 1. Uitgangspunten van verslaglegging...9 2. Profiel van de organisatie...11 2.1 Algemene identificatiegegevens...11

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen

Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Januari 2013 Samen koersen op morgen Koersen doe je samen Beleidsplan 2012 2018 Als we het samen doen,

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dat zijn wij samen 1

Dat zijn wij samen 1 1 inhoud 3 Warmande: missie & visie op zorg 3 Onze Zorgverlening 9 Team Behandeling 9 Zorg in de laatste fase 9 Betrokkenheid 12 Vrijwilligerswerk 12 Leefplan 12 Cliëntenraad 16 Klachten 16 Wie betaalt

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. Organisatie van het samenwerkingsverband De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 11 oktober 2013 en heeft haar statutaire zetel in de gemeente Terneuzen.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t.

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t. Huisregels Warmande Betreft: Huisregels Warmande Specifiek onderwerp: Huisregels voor alle locaties van Warmande Vastgesteld in: Managementteam Datum vaststelling: 8 oktober 2013 Wijziging: 10 maart 2014

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie