Jaardocument Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/ /Warmande Pagina 1 van 78

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Uitgangspunten van verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Besturingsmodel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam Bezoldiging Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Taken en werkwijze Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en control Risicomanagement Cliëntenraad Samenstelling cliëntenraden Taken en werkwijze cliëntenraden Adviezen cliëntenraden Pagina 2 van 78

3 3.6 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Taken en werkwijze ondernemingsraad Adviesaanvragen (artikel 25 WOR) Instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) Beleid, inspanningen en prestaties Inleiding Ontwikkelingen en meerjarenbeleid Meerjarenbeleidsplan Motto meerjarenbeleid Missie van Warmande Visie van Warmande Kernwaarden Algemeen beleid verslagjaar Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid Veiligheid: Verslag Melding Incidenten Cliënten commissie (MIC) Meting Normen Verantwoorde Zorg Hygiëne infectiecommissie Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Veiligheid Personeelsbeleid Kwaliteit van de medewerkers Beleid in relatie tot de samenleving Stichting Intramurale Ziekenzorg Zeeuws Vlaanderen Stichting Woonzorgcentra Sluis Stichting vrienden van Hooge Platen Milieu Meerwaarde maatschappij Financieel beleid Doelstelling van de zorginstelling Gerealiseerde effecten Pagina 3 van 78

4 4.8.3 Financiële gang van zaken Vooruitzichten 2014 en volgende jaren Jaarrekening Bijlage I Jaarrekening Pagina 4 van 78

5 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Om verder vorm te geven aan het Planetree zorgconcept zijn we het jaar begonnen met het werven van Planetree-ambassadeurs. Binnen alle teams hebben deze medewerkers de rol om het gesprek over mensgerichte zorg met collega s, cliënten en bezoekers aan te gaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis hiervan. Om dit te ondersteunen zijn in brede sessies met medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers een nieuwe missie, visie en waarden tot stand gekomen. Dit heeft er ook toe geleid dat in 2013 de nieuwe naam Warmande is gelanceerd. Een samenvoeging van warme handen. Het jaar 2013 stond in het teken van Samen Verschil Maken. Samen Verschil Maken is een verbetermethode, ontwikkeld door Planetree Nederland, die medewerkers helpt op eenvoudige wijze samen met de cliënt verbeteringen in de zorg in te voeren. Dit is met veel enthousiasme door medewerkers opgepakt en heeft er toe geleid dat we onderscheiden zijn met een Bijzondere Planetree Erkenning in maart Volgens Stichting Planetree Nederland verdient Warmande een Bijzondere Erkenning voor het realiseren van een groot innovatie programma waaraan bijna een kwart van alle medewerkers heeft meegewerkt. Tijdens dit programma zijn maar liefst 22 projecten opgezet; soms klein en dicht bij de cliënt maar ook groot en complexer met impact voor de hele organisatie. Van deze projecten zijn er maar liefst 18 ingezonden voor de Spirit of Planetree Award Niet alleen de omvang van het aantal inzendingen heeft indruk gemaakt op Stichting Planetree Nederland maar vooral de mate waarin de medewerkers, op vrijwillige basis, zijn opgestaan om met elkaar in korte tijd te werken aan het verbeteren van de zorg. De op deze wijze ontwikkelde kracht maakt vooral dat de cliënten maar ook de medewerkers van Warmande winnaars zijn geworden. Dit verdient een Bijzondere Erkenning. Ook is er verder gewerkt aan het verbeteren van de organisatie om de zorg heen. Om het zorgproces goed te kunnen ondersteunen is goede informatie nodig die makkelijk te vinden is. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd om de informatievoorziening en -behoefte in kaart te brengen. In 2014 wordt dit opgevolgd door het samen opstellen van procesbeschrijvingen. Om de processen en de informatie op elkaar af te stemmen. Waarbij de informatie wordt getoetst aan de normen van het kwaliteitssysteem waardoor we blijven voldoen aan weten regelgeving. Pagina 5 van 78

6 Voor de ondersteunende diensten blijft aansluiting bij ZorgSaam uitgangspunt, gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten. Voor de zorg geldt het Zeeuws- Vlaamse samenwerkingsmodel. Dit houdt in dat regionaal nauw wordt samengewerkt om voor de zorgvragers de zogeheten sociale kaart goed te organiseren, zorg dichtbij en herkenbaar. Ten aanzien van nieuwbouw is een strategisch vastgoedplan opgesteld. Dit vormt de basis voor alle ontwikkelingen in de huisvesting binnen Warmande de komende jaren. Op basis hiervan zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Eind 2013 is als eerste resultaat hiervan de Burght in Oostburg opgeleverd. Dit gebouw is in samenwerking met Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld. Het concept volledig scheiden wonen en zorg is hier toegepast. Zolang de regelgeving het toelaat wordt de zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis geleverd waardoor 24-uurs zorg kan worden ingericht. Volgens hetzelfde concept is in 2013, eveneens in samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van Goedertijt in Breskens. Dit wordt na de zomer in 2014 opgeleverd. In beide appartementencomplexen huurt Warmande de zogenaamde zorginfrastructuur. Momenteel wordt er landelijk gewerkt aan een overgangsregeling om de kosten hiervan te kunnen blijven vergoeden. De bezettingsgraad in de verpleeghuiszorg voor dementerenden is in lijn met het voorgaande jaar licht gedaald. In relatie tot de ontwikkeling van de bevolkingscijfers past dit bij de nabije toekomst. Op de lange termijn zal de behoefte naar verwachting fors toenemen. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers de komende jaren. In 2013 heeft dat geleid tot een kaderdocument Functiehuis. En is een start gemaakt met de transitie naar Zelfstandig Werkende Teams. Dit is dé beweging binnen Warmande de komende jaren. In 2013 hebben we samen het verschil gemaakt. Ook financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en stellen we dat we samen de stijgende lijn voortzetten! Wederom hebben we laten zien dat als we het samen doen, we ook samen het verschil kunnen maken! Dank daarvoor. Yolanda de Jong-Van Oosten Raad van Bestuur Pagina 6 van 78

7 Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag Pagina 7 van 78

8 Jaardocument 2013 Uitgangspunten van verslaglegging Pagina 8 van 78

9 1. Uitgangspunten van verslaglegging Net als voorgaande jaren vindt de verantwoording van de activiteiten en de resultaten van Warmande plaats via een geïntegreerd jaardocument. De reikwijdte van dit document omvat alle activiteiten waarvoor Warmande zich dient te verantwoorden zowel op concernniveau, als op onderdelenniveau. Ook de kwantitatieve gegevens zijn in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking inzichtelijk te maken. Warmande maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen en aan de maatschappij. Richtinggevend voor de verslaglegging is de regelgeving vanuit: de Zorgbrede Governance Code; de Inspectie voor de Gezondheidszorg; het Zorgkantoor Zeeland; de Zorgverzekeraars; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de West Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders willen wij eveneens verantwoording afleggen en hen informeren over datgene wat is gerealiseerd, met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Enerzijds leggen wij verantwoording af via dit jaardocument, anderzijds via invulling van diverse verplichte digitale databases. Bij het opstellen van het jaardocument heeft Warmande zich gebaseerd op Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorbeeld Jaardocument van VWS waarmee alle hoofdonderwerpen worden geraakt. Voor zover nadere detailleringen uit Bijlage 2 niet in dit jaardocument aan de orde komen zijn deze hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid van Warmande. Pagina 9 van 78

10 Jaardocument 2013 Profiel van de organisatie Pagina 10 van 78

11 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Warmande, voorheen Stichting Woonzorg Adres Postbus 172 Postcode + plaats 4500 AD Oostburg Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer KvK adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Warmande is een zorgorganisatie voor verpleeg-, verzorgingshuiszorg en thuiszorg, welke op 1 januari 2001 ontstaan is uit een juridische fusie van de Stichting Verpleeghuis West Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Protestantse Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2005 is de Stichting Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen juridisch opgegaan in de Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. In 2013 gaat de Stichting verder onder de naam Warmande. Het verpleeghuis de Stelle, is gebouwd naast en via een gang fysiek verbonden met locatie Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Beide instellingen komen oorspronkelijk voort uit dezelfde stichting. Bij de bouw van zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis is men uitgegaan van het gezamenlijke gebruik van ruimten voor ondersteunende activiteiten als keuken, technische installaties, personeelsrestaurant e.d. Genoemde ruimten bevinden zich in het ziekenhuis. Het gebruikersrecht is vastgelegd in de erfdienstbaarheidovereenkomst. Warmande beschikt per 31 december 2013 over de volgende toelatingen Capaciteit Verblijfsplaatsen ZZP inclusief behandeling 176 Verblijfsplaatsen ZZP exclusief behandeling 159 AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Pagina 11 van 78

12 2.2.2 Besturingsmodel Warmande maakt voor de besturing gebruik van het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Het managementteam adviseert en de Raad van Bestuur neemt formeel het besluit. De Raad van Toezicht vervult haar toezichthoudende en adviserende rol en wordt hiertoe geïnformeerd door de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden die naar het oordeel van de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur noodzakelijk zijn om goed toezicht te kunnen houden. Conform statuten worden zaken aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter afstemming, dan wel ter goedkeuring. Organigram per 01 augustus 2013 Pagina 12 van 78

13 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering In 2013 heeft Warmande de beschikking gehad over een drietal wooncentra (de Burght, Rozenoord en Hooge Platen) en een verpleeghuislocatie (de Stelle) in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locaties wordt zowel intramurale als extramurale zorg verleend. Daarnaast heeft Warmande een extramuraal steunpunt op het KWL-Park in Oostburg. Ter vervanging van het wooncentrum de Burght in Breskens, welke in 2014 gesloten zal gaan worden, zijn er in samenwerking met de woningbouwvereniging Woongoed een tweetal nieuwbouwtrajecten gestart. Eén locatie is gerealiseerd in Oostburg (de nieuwe Burght). De andere wordt in 2014 gerealiseerd in Breskens (Goedertijt). In totaal houdt Warmande hiermee nog drie locaties in eigendom en biedt daarnaast in meerdere locaties extramurale zorg aan. Cliëntprofielen en verdeling over de locaties De huidige cliënten van Warmande verblijven in de vier locaties die hierboven benoemd zijn (intramuraal), maar ook gewoon in de wijk (extramuraal). De locaties zijn samengesteld op basis van de traditionele indeling in de intramurale sector: Cliënten die als gevolg van lichamelijke beperkingen een indicatie hebben voor langdurig intramuraal verblijf somatiek; Cliënten die als gevolg van mentale beperkingen een indicatie hebben voor langdurig verblijf psycho-geriatrie; Cliënten die tijdelijk verblijven om te revalideren of te overbruggen; Cliënten die thuis wonen en thuiszorg ontvangen; Cliënten voor de dagbehandeling en dagverzorging; Cliënten die opvang krijgen in de zorgboerderij. Warmande biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg, huishoudelijke verzorging (WMO), persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en specialistische verpleging. De extramurale zorgproducten worden aangeboden in gebouwen die geen eigendom van Warmande zijn, maar die in samenwerking met onder andere de woningbouwvereniging zijn gerealiseerd en bij mensen thuis. Het streven is een goede balans te vinden in het in eigendom hebben van gebouwen, zorginfrastructuur en huur van ruimtes of anderszins. In 2013 zijn de locaties waarin extramurale zorg frequent is aangeboden: de Toren van Bourgondië en Het Rondeel in Sluis, Het Lam en Het KWL in Oostburg en de Hooge Platen in Breskens. De zorg die wordt geboden wordt gecoördineerd vanuit de intramurale locaties uit deze zelfde kernen. Een andere unieke locatie is de combinatie van zes verpleeghuisbedden met ziekenhuisbedden voor lowcure en de huisartsenkliniek. Deze is gevestigd op afdeling vier van het Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg. De doelgroep waaraan intramurale zorg wordt verleend betreft cliënten met een Pagina 13 van 78

14 indicatie voor langdurige zorg met verblijf met een somatische of een psychogeriatrische grondslag, met en zonder behandeling. Warmande beschikt over de onderstaande capaciteit per 31 december 2013 (aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex art.10 WTZi): Zwaar: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Transfer verpleegplaatsen 6 Stelle Rozenoord Burght Hooge Platen Licht: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Totaal Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte: Type kamer: Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden of samenwonenden) Totaal aantal kamers Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten: Cliënten: Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit: Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Pagina 14 van 78

15 Productie: Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf exclusief behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf inclusief behandeling in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 268,00 273,32 Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Tussen de gemeente Sluis en de Stichting Warmande is sinds de invoering van de WMO een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren van hulp bij de huishouding. De raamovereenkomst stelt Warmande in staat om hulp bij de huishouding te leveren binnen het gehele gebied van deze gemeente, conform een geldende indicatie aan een cliënt die door de opdrachtgever (gemeente) is geïndiceerd. Voor het verslagjaar is een raamovereenkomst afgesloten voor de periode Met de opdrachtgever (gemeente) zijn de volgende prijzen overeengekomen, welke geldig waren tot 31 december 2013: Categorieën hulp bij de huishouding: Prijs per klokuur: HH 1 Huishoudelijke werkzaamheden 22,84 HH 2 Huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden. 22,84 Voor de Stichting de Okkernoot gevestigd in Schoondijke, treedt Warmande op als hoofdaannemer richting de gemeente Sluis. Pagina 15 van 78

16 Cliënten huishoudelijke hulp: Aantal cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp: Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget 0 0 Geleverde productie per gemeente: Gemeente Sluis Waarvan uren derden (onder aanneming) Personeel hulp bij het huishouden: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 7,48 9,83 Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij huishouden: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan WMO opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Warmande is werkzaam in de zorgkantoorregio Zeeland. De werkzaamheden van de organisatie concentreren zich voornamelijk op het deelgebied West Zeeuws- Vlaanderen. Pagina 16 van 78

17 2.4 Samenwerkingsrelaties BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Cliënten intra- en extramuraal - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met: - Cliëntenraad per locatie - Algemene cliëntenraadvergaderingen per locatie - Gezamenlijk overleg met cliëntenraden - Vaststelling besluiten in Raad van Bestuur na cliëntenraden gehoord hebbende - Publicatie middels nieuwsbrief/huiskrant en/of weergave in brochure/nota/protocol/ overeenkomst, e.d. - Waardering m.b.t. klanttevredenheid - Tevredenheidsonderzoeken onder cliënten met als doel verbeteracties uit te voeren - Klachtenbehandeling - Aansluiting bij Klachtencommissie Zeeland Medewerkenden - Alle zaken waarvoor op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) advies of instemming vereist is - Instelling van / overleg met Ondernemingsraad door de bestuurder - Arbeidsomstandigheden - Arbobeleid 2013 Borging binnen afdeling Beleid & Kwaliteit - Medewerker kwaliteit en veiligheid - Verzuim - Vaststelling van verzuim- en reintegratiebeleid; borging in de lijn Medewerkenden - Verzuim - Contract Bedrijfsarts - Arbeidsbeleving - Deelname aan MedewerkersMonitor van Actiz - CAO VVT - Regelingen opgenomen in de ondernemingsovereenkomst - Personeels- en Opleidingsbeleid - Strategisch Personeels Planning - Employee Benefits - Personeelsvereniging en kortingsregelingen middels de KoesterPas C+C - Vastgoed advies - Projectleiding nieuwbouw Pagina 17 van 78

18 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Vrijwilligers en mantelzorgers - Taak en rol van de vrijwilliger en mantelzorger - Visie op vrijwilligers en beleid - Visie op mantelzorg en beleid - Individuele overeenkomsten incl. jaargesprek - Vrijwilligersdiner (jaarlijks) Inwoners (sympathisanten) in relatie tot de zorginstelling - Aanboren / verwerven van extra financiële middelen Stichting Woonzorgcentra Sluis (vh Vrienden van Rozenoord) Stichting Vrienden van Hooge Platen (vh Vrienden van Ter Schelde) Stichting Intramurale (de Stelle) St. ZorgSaam Zeeuws - Vlaanderen - Samenwerking en afstemming van beleid - - Jaarlijks overleg door Raden van Bestuur Warmande en ZorgSaam Uitwerking in dienstverleningsovereenkomsten ZorgCuisine - Maaltijdvoorziening - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening middels leveringsovereenkomsten St. Woongoed Zeeuws- Vlaanderen - Samenwerking in en ontwikkelen van woon/zorgconcepten Gezamenlijke projecten (VvE) Ontwikkelen van toewijzingsbeleid in aanleuncomplexen Nieuwbouw t.b.v. scheiden wonen en zorg Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg - Wonen zorg en welzijn - Gezamenlijke aanpak in Zeeuws Vlaanderen - Scholing (Fluenz) Gemeente Sluis - Integrale benadering wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Sluis - - Implementatie en deelname aan projectteam wonen, zorg en welzijn Overeenkomst m.b.t. huishoudelijke verzorging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) ROC Westerschelde Scalda - Meso- continuïteitsplan zorg - Procesdeelplannen en draaiboeken in het kader van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) - Competentie gericht leren - Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen om competentiegericht leren op de praktijk af te stemmen ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) - Beschikbaarstelling van praktijkplaatsen - Inschrijving in Bedrijvenregister van ECABO als leerbedrijf voor (V)MBOleerlingen Milieu Platform Zorgsector - Bedrijfs Energie Plan - Benchmarking en monitoring van de Milieubarometer Milieu Platform - Bedrijfs Milieu Plan - Benchmarking en monitoring van de Pagina 18 van 78

19 BELANGHEBBENDEN IN RELATIE TOT UITWERKING VAN DIALOOG IN Zorgsector Milieubarometer Stichting De Okkernoot - Samenwerking en ontwikkelen van sectoroverschrijdende zorgconcepten - - Integratie van de verschillende doelgroepen en vermaatschappelijking van de zorg Onderaannemerschap voor huishoudelijke verzorging Stichting Aan Z - Productverbreding - Uitvoering geven aan de Welkomboerderij Stichting Welzijn West Zeeuws- Vlaanderen - Welzijn voor senioren - Opstarten van projecten in het kader van Diensten bij Wonen met zorg Provincie Zeeland - Spreiding, ontwikkeling en versterking van voorzieningen - Beleidskader Sociale Zorg Stichting Klaverblad Zeeland - Participatie van cliënten - - Ondersteuning naar cliëntenraden Klachtenregeling Zeeland Zorgkantoor Zeeland - Zorginkoop - Overeenkomst CZ zorgkantoor BV zorgaanbieder AWBZ Woon Advies Commissie (WAC) - Nieuwbouw en plannen - Participatie bij planontwikkeling en realisatie BMC - De weg naar certificering - Certificatieonderzoek, proef- en vervolgaudits m.b.t. HKZ certificatie Vilans - Voorbehouden, Risicovolle en Overige Handelingen - Overeenkomst m.b.t. de module KICK Protocollen Raad voor Kinderbescherming met projectplaats - Het aanbieden van een werkstraf via een transactie van het Openbaar Ministerie aan minderjarigen - Overeenkomst, c.q. raamcontract en aanbieden van een projectplaats Reflector (Emergis) - Verbetertraject team zorgverleners - Kwaliteitsverbetertraject werkprocessen en opzet intervisie coaching on the job Planetree Nederland - Cultuurgericht verbetertraject stichting breed - Mensgerichte zorg implementeren via intern trainingsprogramma Scheldezoom - Levering medicijnen - Overeenkomst/contract Tafel Thuis - Maaltijdvoorziening in Hooge Platen en Burght Oostburg - Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening en koelvriesmaaltijden middels leveringsovereenkomsten Pagina 19 van 78

20 Jaardocument 2013 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Pagina 20 van 78

21 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Good Governance is voor zorginstellingen van groot belang en voor Warmande nadrukkelijk het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In navolging van 2012 zijn ook ten aanzien van verslagjaar 2013 door Warmande de principes van de Zorgbrede Governance Code gehanteerd. Warmande wil haar stakeholders/belanghebbenden zo transparant mogelijk informeren en rapporteren over o.a. haar doelstellingen, prestaties, klachten en besturingsstructuur. Warmande staat open voor en bevordert periodiek overleg met stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Er is periodiek overleg met zowel interne stakeholders zoals cliëntenraden, ondernemingsraad en managementteam, als externe stakeholders, zoals ZVZO (Zeeuws Vlaams Zorg Overleg), gemeente, Zorgkantoor en Regionaal Zorgoverleg. Warmande zorgt er tevens voor dat deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, weegt Warmande de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. Vervolgens verantwoordt Warmande haar besluiten door de betreffende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur van Warmande is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat ultimo 2013 uit één bestuurder. Naam Woonplaats Functie Mw.Y.M. de Jong-Van Oosten Biervliet Bestuurder Warmande Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Warmande en richt zicht daarbij naar het belang daarvan. Mevrouw Y.M. de Jong-van Oosten is volledig verantwoordelijk als Raad van Bestuur. De overleg en besluitvorming wordt voorbereid in het managementteam van Warmande. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen. Binnen het managementteam is een verantwoordelijkheidstoewijzing gedaan op het gebied van beleidsvoorbereiding en operationele aansturing en hierbij is de onderstaande portefeuilleverdeling aangehouden. Pagina 21 van 78

22 Naam Portefeuille Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Planning/bouw ICT Mw. V. Flynn HR Opleiding Mw. E. Turczynowicz Zorg & Dienstverlening Dhr. T. Groenewoud Bedrijfsvoering Financiën Mw. R. van Hevele Medische & Paramedische behandeling Mw. A. Biemond Beleid & Kwaliteit In het Reglement Raad van Bestuur wordt de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven als mede het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. Het reglement voorziet verder in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid, en externe verantwoording. Naam Nevenfuncties Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Niet relevant De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functieuitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving die ten aanzien van zijn functieuitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst Bezoldiging Raad van Bestuur Voor het overzicht over de bezoldiging van de bestuurder en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 22 van 78

23 3.3. Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen Warmande en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat aan het eind van het verslagjaar uit vijf personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 is als volgt: Naam Woonplaats Functie Kwalificatie in RvT Drs. G.A.M. de Bruijckere Breskens Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie Drs. W. Verhage Oostkapelle Vicevoorzitter Voorzitter Financiële commissie en lid remuneratiecommissie Dr. W.A.J. Hoefnagels Oostburg Lid Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid en aanspreekpunt OR Aandachtsgebied zorg Mr. A.V. van Kleef Zuidzande Lid Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebied Juridische zaken Dhr. C.R.L. de Block Graauw Lid Lid financiële commissie en aanspreekpunt CR Aandachtsgebied Zorg Pagina 23 van 78

24 3.3.2 Taken en werkwijze Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de organisatie. Naam (Neven)functies, kennis en ervaring Drs. G.A.M. de Bruijckere Voorzitter bestuur van de Kring Zeeuwse Dierenartsen Dierenarts en docent biologie 2 e graads Basisscholenproject gemeente Sluis Columnist streekbladen: Rondje West, Op Bresjes en Sincfalbode Commissielid Beleid & Organisatie Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Drs. W. Verhage Lid Raad van Toezicht Stichting Revant (lid audit commissie t/m ) Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden Revant Zeeland Lid Raad van Toezicht Stichting Het Zeeuwse Landschap (lid financiële commissie) Penningmeester Bestuur Stichting Terra Maris Penningmeester Stichting Kenya naar School Voorzitter Raad van Commissarissen Marsaki BV Dr. W.A.J. Hoefnagels Neuroloog Mr. A.V. van Kleef Directeur Serviceflats Dhr. C.R.L. de Block Hoofd zorg- en dienstverlening thuiszorgorganisatie Internos in Zwijndrecht Lid van de Raad van Toezicht van Perspectief: Basisonderwijs in Vlissingen Bezoldiging Raad van Toezicht Voor het overzicht over de bezoldiging van de toezichthouders en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf , rubriek 25). Pagina 24 van 78

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie