NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN"

Transcriptie

1 NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie Markus Verbeek Utrecht Juni 2009

2 VOORWOORD Voor u ligt het onderzoek in het kader van de afstudeeropdracht aan de opleiding SPD Bedrijfsadministratie: naar interne beheersmaatregelen voor borging fiscaliteiten. Het is een verkennend onderzoek voor een verbeterde werkwijze voor BTW en BCF bij stadsdeel Zuidoost. Fiscaliteiten waartoe BTW en BCF behoren, blijken binnen de overheid vaak een lastig en complex dossier te zijn. Voor een overheidsorganisatie als stadsdeel Zuidoost zijn fiscale wet- en regelgeving op het gebied van BTW en BCF dan ook vaak lastig te beoordelen. Na de invoering van het BTW-Compensatiefonds in 2003 zijn Fiscaliteiten zelfs tot de bedrijfsvoering van de organisatie gaan behoren. Om fiscale risico s te vermijden zal de organisatie interne beheersmaatregelen moeten treffen om fiscaal in control te zijn. De gemeente Amsterdam, waaronder stadsdeel Zuidoost valt, streeft ernaar om in 2010 horizontaal toezicht met de Belastingdienst in te voeren. Hierbij worden, op basis van wederzijds vertrouwen, fiscale afspraken gemaakt en checkt de Belastingdienst steekproefsgewijs of organisaties voor fiscale procedures de juiste interne controles uitvoeren. Gezien de omvang van de problematiek rondom BTW en BCF is het voor de stadsdeelorganisatie belangrijk om een fiscale procedure op dit gebied te ontwikkelen. Het niet hebben van een procedure leidt immers niet tot een verwezenlijking van de ambities. In dit verkennend onderzoek wordt gekeken hoe de Fiscaliteiten met betrekking tot BTW en BCF op dit moment binnen stadsdeel Zuidoost zijn geborgd. Op basis van de huidige knelpunten, beschikbare kennis en aanwezige documentatie zal beschreven worden welke interne beheersmaatregelen het stadsdeel (nog) moet nemen om horizontaal toezicht met de Belastingdienst in de toekomst mogelijk te maken. Het onderwerp Fiscaliteiten staat momenteel volop in de belangstelling van de gemeente Amsterdam. Voor de uitvoering van het onderzoek was het in mijn functie als adviseur Finance & Control bij het team Finance & Concern Control niet moeilijk om allerlei gerichte documentatie over dit onderwerp te verzamelen. Vanuit de literatuur is dit een stuk lastiger. Over BTW en BCF voor overheids-organisaties is weinig specifieks in de literatuur geschreven. Over dit onderwerp is alleen algemene informatie te vinden in de bibliotheek en/of op internet. Het schrijven van dit onderzoek was een proces van vallen en opstaan. In mijn huidige baan heb ik weinig ervaring met het schrijven van beleidsstukken en/of adviezen. Het is daarom zeker een leerzaam proces voor mij geweest. Bovendien was het niet altijd makkelijk om naast een fulltime baan als adviseur nog eens in de avonduren en weekenden bezig te zijn met de afstudeeropdracht. Voor de bijdrage aan het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek wil ik alle betrokken collega s van het stadsdeel bedanken. Zij hebben met hun inhoudelijke bijdrage een belangrijk aandeel in de conclusies van het onderzoek gehad. Met het voltooien van deze afstudeeropdracht is mijn opleiding afgerond en het doel bereikt om mijn diploma te behalen. Jolanda Karstens, 10 juni 2009

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Managementsamenvatting...I-V Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Zuidoost De beschrijving van de organisatie (7s model) Strategie Structuur Personeel en vaardigheden Systemen Stijl van leidinggeven Cultuur Conclusie Hoofdstuk 2 De achtergronden van BTW en BCF? Wat betekenen BTW en BTW-Compensatiefonds? Omzetbelasting en BTW De betekenis van de wet OB voor de overheid Het BTW-Compensatiefonds (BCF) BTW binnen de gemeente Amsterdam Hoe werken BTW en BCF in de organisatie? De codering van fiscale activiteiten De BTW-aangifte en declaratie BCF Conclusie Hoofdstuk 3 Welke knelpunten worden in de praktijk ervaren? Welke knelpunten zijn naar voren gekomen in recente onderzoeken? Steekproef belastingdienst Uitkomsten onderzoek BTW-scan Resultaten onderzoek naar borging fiscaliteiten Welke knelpunten worden ervaren door medewerkers in de organisatie? Interviews Uitkomsten interviews Conclusie Hoofdstuk 4 Welke kennis/informatie is binnen de organisatie aanwezig? Welke interne documenten zijn in de organisatie aanwezig? Formulieren voor het vastleggen van fiscale activiteiten Procedure rondom opdrachtverlening & inkomende facturering Procedure rondom facturering & debiteurenbewaking Welke kennis is op dit moment in de organisatie aanwezig? Kennis BTW en BCF in organisatie Interviews Uitkomsten interviews Conclusie... 26

4 Hoofdstuk 5 Hoe gaat de gemeente Amsterdam om met BTW en BCF? Amsterdam Fiscaal in Control Tax Control Framework Stadsdeel Slotervaart Pilotproject Amsterdam Fiscaal in Control Conclusie Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Sectorplan Middelen Bijlage 1A Organogram stadsdeel Zuidoost Bijlage 1B Organogram afdeling Financiën Bijlage 2 Verslag uitkomsten onderzoek BTW-scan Bijlage 3 Verslag uitkomsten borging Fiscaliteiten Bijlage 4 Uitwerking interviews stadsdeel Zuidoost Bijlage 5 Mutatieformulier werkennummer (activiteiten) in exploitatiebegroting Bijlage 6 Mutatieformulier nieuw werkennummer voor een investeringskrediet (projectadministratie)

5 MANAGEMENTSAMENVATTING Inleiding Stadsdeel Zuidoost is één van de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat burgers en bestuurders elkaar snel weten te vinden. In een stad met meer dan één miljoen inwoners lukt dat niet altijd. De gemeente Amsterdam heeft de stad daarom in stadsdelen ingedeeld. De stadsdelen zijn een soort mini-stadjes, met een eigen Stadsdeelraad en Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een stadsdeelvoorzitter en een 4-tal wethouders. De leden van het Dagelijks Bestuur worden, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen, om de vier jaar gekozen door de bewoners van het stadsdeel zelf. De directie van de stadsdeelorganisatie bestaat momenteel enkel uit de Stadsdeelsecretaris. Daarnaast kent het stadsdeel volgens het zogenaamde sectorenmodel vier resultaatverantwoordelijke sectoren, namelijk: Wijkbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke, Economische Ontwikkeling en Publiekszaken. Deze sectoren worden ondersteund door de Concernstaf en de sector Middelen. Verder maakt het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer onderdeel uit van de organisatie. Dit projectbureau werkt in opdracht van woningstichting Rochdale, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel aan de ruimtelijke vernieuwing van de Bijlmermeer. Tot slot wordt de stadsdeelraad ondersteund door de Griffie. BTW en BCF problematiek Belastingwetgeving is voor een overheidsorganisatie als stadsdeel Zuidoost een lastig en complex dossier. Het niet of niet juist toepassen van de belastingwetgeving brengt als risico met zich mee dat de Belastingdienst bij controle een naheffingsaanslag kan vorderen. Gezien de relatief korte periode dat het BTW-Compensatiefonds (BCF) is ingevoerd en de verandering die dit met zich heeft meegebracht, zijn aanloopproblemen met betrekking tot de omzetbelasting niet te ontkomen. Begin dit jaar heeft het BCF een steekproef gehouden met betrekking tot de in vooraftrek genomen BTW uit het BTW-Compensatiefonds over het jaar In deze steekproef zijn door het BCF een aantal facturen getoetst. Uit deze steekproef is naar voren gekomen dat bij een aantal facturen de vooraftrek niet juist is toegepast. Hierdoor heeft het stadsdeel eind vorig jaar een naheffingsaanslag ontvangen voor elke factuur in de steekproef die niet juist in de vooraftrek was meegenomen. Voor de jaren zal de Belastingdienst deze toets opnieuw uitvoeren. Dit kan betekenen dat het stadsdeel voor de periode nogmaals te maken kan krijgen met een naheffingsaanslag over de vier achtereenvolgende jaren. Onlangs is met betrekking tot deze problematiek een extern bureau (EFK Belastingadvies) gestart met een onderzoek na de codering van de fiscale activiteiten over de periode bij de organisatie. Daarnaast is inmiddels bij het stadsdeel een BTW-Scan uitgevoerd. In deze BTW-Scan zijn alle activiteiten van het stadsdeel getoetst en zijn eventuele (financiële) risico s op foutieve toepassing van de belastingwetgeving op verschillende onderwerpen nader beschreven. Uit de BTW-Scan is naar voren gekomen dat het stadsdeel op een aantal specifieke fiscale onderwerpen de belastingwetgeving niet of niet op een juiste wijze toepast. Om dit in de toekomst te voorkomen wil het stadsdeel maatregelen treffen. In beginsel heeft het stadsdeel daarom de rol van de fiscaal coördinator ingesteld binnen de afdeling Financiën. Dit is echter niet voldoende om de risico s met betrekking tot de omzetbelasting te verbeteren. Naast het instellen van de functie van Coördinator Fiscale Zaken zal in de organisatie een AO-procedure moeten worden opgesteld. I

6 In deze procedure moet worden vastgelegd welke acties en activiteiten moeten worden verricht om bovenstaande problemen te voorkomen. Tot slot is het van belang dat deze procedure op een goede wijze binnen de organisatie wordt geïmplementeerd. Bovenstaande problematiek leidt tot de volgende probleemstelling. Probleemstelling Welke interne beheersmaatregelen zijn nodig binnen de organisatie om de risico s met betrekking tot de BTW-aangifte en BCF-declaratie te beperken? Doelstelling Het doel van deze afstudeeropdracht is het doen van aanbevelingen aan het hoofd Financiën voor procesverbetering van de BTW en BCF welke in geïmplementeerd worden. De procesverbetering moet leiden tot een betrouwbare, efficiënte en effectieve BTW-aangifte en declaratie BCF binnen de organisatie. De aanbevelingen voor procesverbeteringen op het gebied van BTW en BCF moeten tevens realisatie van horizontaal toezicht met de Belastingdienst in 2010 mogelijk maken. Onderzoeksmethode De beantwoording van de probleemstelling en de geformuleerde deelvragen zullen middels literatuuronderzoek, documentenonderzoek en interviews worden onderzocht. Conclusies De volgende conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de interne beheersmaatregelen welke nodig zijn binnen het stadsdeel Zuidoost om de risico s omtrent de BTWaangifte en BCF-declaratie te beperken. Deze conclusies moeten in het licht worden gezien van het stadsdeel die haar interne beheersmaatregelen voor een betere borging van haar Fiscaliteiten met betrekking tot BTW en BCF op orde wil brengen. Dit is noodzakelijk, aangezien de organisatie in 2010 horizontaal toezicht met de Belastingdienst wil gaan realiseren. 1. Het stadsdeel Zuidoost heeft geen vastgestelde visie op het terrein van fiscaliteiten. Om Fiscaliteiten te borgen dient de organisatie een visie te ontwikkelen. Zonder visie zal horizontaal toezicht met de Rijksbelastingdienst moeilijk gerealiseerd gaan worden. De visie die geformuleerd zal worden, moet rekening houden met de missie en principes van de organisatie. 2. Het stadsdeel Zuidoost heeft geen fiscaal beleid geformuleerd op het terrein van fiscaliteiten. Veel van de genoemde knelpunten op het gebied van BTW en BCF zijn veroorzaakt doordat het stadsdeel zich niet voldoende heeft gerealiseerd dat door de invoering van het BTW- Compensatiefonds Fiscaliteiten tot een essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering zijn gaan behoren. Fiscaal beleid moet nog door het stadsdeel worden ontwikkeld. Het BCF is in 2003 immers zonder beleid binnen het stadsdeel ingevoerd. Het stadsdeel heeft in de afgelopen jaren wel enige ondersteuning op dit onderwerp gevraagd van externe bureaus, maar dit heeft niet geleid tot een zekere inbedding en/of borging van de BTW binnen de bedrijfsvoering van het stadsdeel. Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek naar de borging van Fiscaliteiten dat vorig jaar in de organisatie is uitgevoerd. 3. Het stadsdeel Zuidoost heeft geen procedures en processen op het gebied van fiscaliteiten vastgesteld. Uit de verschillende onderzoeken en afgenomen interviews is gebleken, dat het stadsdeel op het gebied van fiscaliteiten nog geen AO-procedure, geen werkinstructies en andere processen heeft beschreven. II

7 In de procedure zal veel aandacht moeten worden besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers in het gehele proces van BTW en BCF. Belangrijk hierbij is dat betrokken medewerkers inzien dat een goede werking van Fiscaliteiten niet alleen goed is voor de financiering van de eigen projecten, maar dat de totale organisatie in de toekomst ook minder risico s op naheffingsaanslagen door de Rijksbelastingdienst zal lopen. In de werkinstructies kan specifiek per onderdeel dieper ingegaan worden op de fiscale mogelijkheden voor het stadsdeel en de mogelijke risico s die de organisatie kan lopen en hoe deze risico s waar mogelijk verminderd kunnen worden. 4. Het stadsdeel Zuidoost heeft onvoldoende kennis op het gebied van fiscaliteiten Uit de gehouden onderzoeken en interviews is verder gebleken dat de kennis op het gebied van fiscaliteiten binnen de organisatie nog niet op het gewenste niveau is gebracht. De aanwezige kennis is momenteel zeer versnipperd in de organisatie belegd. Dit betekent dat binnen de organisatie niet voldoende specialisme op het gebied van fiscaliteiten kan worden ontwikkeld. Daarnaast blijkt dat in de organisatie behoefte is aan een centrale fiscaal coördinator. Bovendien zullen de financiële adviseurs in hun ondersteuning aan de sectoren een natuurlijke antenne voor fiscaliteiten moeten ontwikkelen. Dit betekent dat zij bij nieuwe projecten aan de voorkant van het proces fiscaliteiten moeten benoemen en meenemen bij de financiële mogelijkheden van het project om juiste besluitvorming te bewerkstelligen. Tot slot richten de huidige cursussen voor fiscaliteiten zich veelal op de adviseurs binnen de afdeling Financiën, terwijl voor een juiste afwikkeling van de facturen een belangrijke rol is weggelegd voor de assistent-medewerkers binnen de afdeling. Ook zij dienen jaarlijks op de hoogte gebracht te worden van de ontwikkelingen op het gebied van BTW en BCF. 5. Het stadsdeel Zuidoost heeft geen controle op de juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de werkzaamheden op het terrein van fiscaliteiten. Uit de verschillende onderzoeken en afgenomen interviews is gebleken, dat het stadsdeel nog niet volledig in control is op het gebied van Fiscaliteiten. Uit de interviews is vastgesteld, dat de BTW-aangifte en BCF-declaratie zonder grondige interne controle direct worden verstuurd naar het Gemeentelijk Bureau Rijksbelastingzaken (GBR) en de Rijksbelastingdienst. 6. Bewustwording en draagvlak voor fiscaliteiten vergroten. Een succesvolle borging van het onderwerp fiscaliteiten heeft nog niet plaatsgevonden, mede door de attitude bij verantwoordelijke leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast zal vanuit de stadsdeelorganisatie meer aandacht voor het onderwerp fiscaliteiten moeten zijn. Om als stadsdeel in control te zijn, dienen fiscaliteiten door de gehele organisatie geworteld te zijn. De bewustwording en deskundigheid voor BTW en BCF zijn nog onvoldoende in de organisatie geborgd. 6.2 Aanbevelingen De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de interne beheersmaatregelen welke nodig zijn binnen het stadsdeel Zuidoost om de risico s omtrent de BTWaangifte en BCF-declaratie te beperken. Deze aanbevelingen zouden door een nieuw op te richten projectgroep moeten worden opgepakt. Deze projectgroep dient een plan van aanpak op te leveren waarin onderstaande aanbevelingen zijn meegenomen. De aanbevelingen worden in volgorde van belangrijkheid gepresenteerd. Uit de conclusies blijkt dat de Fiscaliteiten bij het stadsdeel nog niet volledig in control zijn. Om horizontaal toezicht te realiseren zal de organisatie interne (controle) maatregelen moeten treffen. 1. Het formuleren en vaststellen van een visie op het terrein van fiscaliteiten om de richting voor de komende jaren helder vast te stellen. III

8 2. Het formuleren van beleid op het terrein van fiscaliteiten, zodat fiscaliteiten tot een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gaan behoren. 3. Het opstellen en vaststellen van procedures, werkinstructies en processen op het gebied van fiscaliteiten. Gezien de omvang van de problematiek rondom BTW en BCF is het voor de stadsdeelorganisatie belangrijk om een fiscale procedure op dit gebied te ontwikkelen. Het niet hebben van een procedure leidt immers niet tot een verwezenlijking van de ambities. Om de toepassing van de fiscale wet- en regelgeving binnen de organisatie te vergemakkelijken is het belangrijk om van de specifieke onderdelen omtrent BTW en BCF procedures te beschrijven. De aanwezige kennis hoeft zo niet bij één specifieke medewerker te beklijven en als deze medewerker de organisatie verlaat verloren te gaan. Daarnaast is het een goede documentatie hoe de fiscale wet- en regelgeving kan worden toegepast. Deze documentatie kan opgeslagen worden op een centrale plek, bijvoorbeeld intranet. Zo kunnen alle medewerkers die met dit onderwerp bij de uitoefening van hun functie te maken krijgen, deze raadplegen. 4. Het organiseren van controles op de juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de werkzaamheden op het terrein van fiscaliteiten. Een eerste maatregel die het stadsdeel moet treffen is het toetsen van de BTW-aangifte en BCF-declaratie. Op dit moment worden de aangiftes BTW en BCF zonder grondige interne toets direct verstuurd naar het GBR en de Rijksbelastingdienst. Om het totale proces van de aangiftes BTW en BCF te verbeteren voor een goede borging van de fiscaliteiten zal: toetsing op volledigheid van de aangiftes BTW en BCF moeten plaatsvinden en het jaarlijks opstellen van rondrekening BTW/BCF voor controle jaarrekeningdossier De tweede maatregel die het stadsdeel moet nemen is het uitbreiden van het takenpakket van de fiscaal coördinator. De kennis omtrent het onderwerp fiscaliteiten is verspreid in de organisatie belegd. Dit betekent dat binnen de verschillende sectorteams van Financiën slechts beperkte kennis en deskundigheid aanwezig. Niemand heeft een totaal beeld omtrent fiscaliteiten. De rol en taken van de fiscaal coördinator dienen als volgt te worden ingevuld: De fiscaal coördinator is aanspreekpunt voor de organisatie. De fiscaal coördinator weet waar de benodigde informatie is te halen en draagt zorg dat, indien van toepassing, externe deskundigheid (ten laste van het project) beschikbaar komt. De fiscaal coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de Gemeentelijk Bureau Rijksbelastingzaken. De fiscaal coördinator draagt zorg dat borging van de fiscale kennis binnen de organisatie procesmatig en inhoudelijk goed geregeld blijft. De fiscaal coördinator heeft als taak periodiek steekproefsgewijs de genomen besluiten te confronteren met de vastgestelde procesbeschrijvingen en hierover te rapporteren. De fiscaal coördinator draagt zorg dat de grondslagendocumenten (procesbeschrijvingen en Interne beheersingsmaatregelen; codering BCF en wijzigingen ten gevolge van wettelijke aanpassingen) up-to-date blijven. 5. Bewustwording en draagvlak (inclusief kennis) voor fiscaliteiten vergroten. Een succesvolle borging van het onderwerp fiscaliteiten kan alleen geschieden door een attitude verandering bij verantwoordelijke leidinggevenden en medewerkers. Om dit te bereiken, zullen Fiscaliteiten breed in de organisatie gedragen moeten worden. Projectleiders vanuit de verschillende sectoren zullen op de hoogte moeten zijn van de belangen die omtrent BTW en BCF spelen. Zij dienen bij de aanvang van een nieuw project binnen Zuidoost de Fiscaliteiten altijd in het projectplan op te nemen. IV

9 Hierbij zullen zij vanaf het begin van het project dus al vooraf overleg moeten hebben met de betreffende adviseur van het sectorteam Financiën. De afdeling Financiën zal haar rol en verantwoordelijkheid op gebied van BTW en BCF zo beter kunnen uitvoeren. Het vergroten van de kennis en deskundigheid omtrent fiscaliteiten Binnen de organisatie moet om de problematiek rondom BTW en BCF te kunnen beoordelen voldoende kennis worden ontwikkeld. Dit betekent dat projectleiders een algemene cursus op het gebied van fiscaliteiten moeten volgen. Zij hebben bij de uitvoering van belangrijke projecten in het stadsdeel vaak met fiscaliteiten te maken. Dit betekent voor de adviseurs van de afdeling Financiën dat zij een natuurlijke antenne voor BTW en BCF dienen te ontwikkelen om fiscaliteiten op dit gebied te herkennen. De assistent-medewerkers van de afdeling Financiën zullen ook bij cursussen op het gebied van fiscaliteiten betrokken moeten worden. Zij hebben immers een belangrijke rol bij een juiste afwikkeling van facturen. Aangezien de regelgeving omtrent fiscaliteiten jaarlijks wijzigt, zullen ook zij elk jaar een training / cursus moeten krijgen van een externe fiscalist om op dit vakgebied bij te blijven. 6. Communicatie Uiteraard zal zodra onder andere de visie, het beleid en de werkprocedures zijn opgesteld een heldere communicatie met alle betrokkenen dienen plaats te vinden. Voorgesteld wordt om in het op te stellen plan van aanpak een communicatieparagraaf op te nemen. V

10 INLEIDING Het stadsdeel Zuidoost is een professionele organisatie die veel waarde hecht aan een goede dienstverlening aan haar circa inwoners. Het stadsdeel Zuidoost is gelegen binnen de gemeente Amsterdam en is één van de 14 stadsdelen. De afdeling Financiën is onder andere belast met de coördinatie van fiscaliteiten. In de afgelopen maanden is de rol van de fiscaal coördinator binnen de stadsdeelorganisatie geïntroduceerd. Deze rol is in het leven geroepen, aangezien de belastingwetgeving voor een overheidsorganisatie een complexe aangelegenheid is en de kennis rondom dit onderwerp heel verspreid in de organisatie is ondergebracht. De taken van de coördinator liggen op het terrein van de codering van de fiscale activiteiten die het stadsdeel voor haar burgers en ondernemers uitvoert. Het stadsdeel heeft mede op basis van een advies van Bureau Rijksbelastingzaken, onderdeel van de gemeente Amsterdam, geconstateerd dat verbeteringen op het terrein van de BTW en het BTW-Compensatiefonds mogelijk zijn. De veelheid aan activiteiten die een stadsdeelorganisatie uitvoert en de ingewikkelde belastingwetgeving voor een overheidsorganisatie maken een goede werkprocedure noodzakelijk. Huidige problematiek Het niet of niet juist toepassen van de belastingwetgeving brengt als risico met zich mee dat de Belastingdienst bij controle een naheffingsaanslag kan vorderen. Gezien de relatief korte periode dat het BTW-Compensatiefonds (BCF) is ingevoerd en de verandering die dit met zich heeft meegebracht, zijn aanloopproblemen met betrekking tot de omzetbelasting niet te ontkomen. Begin dit jaar heeft het BCF een steekproef gehouden met betrekking tot de in vooraftrek genomen BTW uit het BTW-Compensatiefonds over het jaar In deze steekproef zijn door het BCF een aantal facturen getoetst. Uit deze steekproef is naar voren gekomen dat bij een aantal facturen de vooraftrek niet juist is toegepast. Hierdoor heeft het stadsdeel eind vorig jaar een naheffingsaanslag ontvangen voor elke factuur in de steekproef die niet juist in de vooraftrek was meegenomen. Voor de jaren zal de Belastingdienst deze toets opnieuw uitvoeren. Dit kan betekenen dat het stadsdeel voor de periode nogmaals te maken kan krijgen met een naheffingsaanslag over de vier achtereenvolgende jaren. Onlangs is met betrekking tot deze problematiek een extern bureau (EFK Belastingadvies) gestart met een onderzoek naar de codering van de fiscale activiteiten over de periode bij de organisatie. Daarnaast is inmiddels bij het stadsdeel een BTW-Scan uitgevoerd. In deze BTW-Scan zijn alle activiteiten van het stadsdeel getoetst en zijn eventuele (financiële) risico s op foutieve toepassing van de belastingwetgeving op verschillende onderwerpen nader beschreven. Uit de BTW-Scan is naar voren gekomen dat het stadsdeel op een aantal specifieke fiscale onderwerpen de belastingwetgeving niet of niet op een juiste wijze toepast. Om dit in de toekomst te voorkomen wil het stadsdeel maatregelen treffen. In beginsel heeft het stadsdeel daarom de rol van de fiscaal coördinator ingesteld binnen de afdeling Financiën. Dit is echter niet voldoende om de risico s met betrekking tot de omzetbelasting te verbeteren. Naast het instellen van de functie van Coördinator Fiscale Zaken zal in de organisatie een AO-procedure moeten worden opgesteld. In deze procedure moet worden vastgelegd welke acties en activiteiten moeten worden verricht om bovenstaande problemen te voorkomen. Tot slot is het van belang dat deze procedure op een goede wijze binnen de organisatie wordt geïmplementeerd. 1

11 Doelstelling Het doel van deze afstudeerscriptie is het doen van aanbevelingen aan het hoofd Financiën voor procesverbetering van de BTW en BCF welke in geïmplementeerd worden. De procesverbetering moet leiden tot een betrouwbare, efficiënte en effectieve BTW-aangifte en declaratie BCF binnen de organisatie. De aanbevelingen voor procesverbeteringen op het gebied van BTW en BCF moeten tevens realisatie van horizontaal toezicht met de Belastingdienst in 2010 mogelijk maken. Probleemstelling Welke interne beheersmaatregelen zijn nodig binnen de organisatie om de risico s met betrekking tot de BTW-aangifte en BCF-declaratie te beperken? Afbakening De scope van dit onderzoek richt zich op Fiscaliteiten, hieronder vallen veel fiscale wet- en regelgeving. Het onderzoek richt zich alleen op de fiscale wet- en regelgeving rondom BTW en BCF. Deelvragen 1 Hoe ziet de stadsdeelorganisatie eruit op basis van het 7s-model? 2 Hoe werken BTW/BCF bij een overheidsorganisatie als de gemeente Amsterdam en in het bijzonder bij stadsdeel Zuidoost? 3 Welke knelpunten worden ervaren bij de aangifte van de BTW en BCF binnen de organisatie? 4 Welke informatie/kennis is op dit moment binnen de organisatie aanwezig. Is deze informatie/kennis voldoende om de problemen rondom BTW en BCF op te lossen. Zo nee, welke acties zijn nodig om deze informatie/kennis te verbeteren? 5 Hoe gaat de gemeente Amsterdam om met de problematiek rondom BTW en BCF? Onderzoeksmethoden De beantwoording van de probleemstelling en de geformuleerde deelvragen zullen middels verschillende onderzoeksmethoden worden onderzocht. In onderstaand schema is aangegeven op welke manier elke deelvraag in het onderzoek zal worden beantwoord: P R O B L E E M S T E L L I N G Hoofdstuk 1: Deelvraag: Hoe ziet de organisatie eruit? Hoofdstuk 2: Deelvraag: Hoe werken BTW/BCF bij stadsdeel ZO? Hoofdstuk 3: Deelvraag: Welke knelpunten worden ervaren? Hoofdstuk 4: Deelvraag: Welke kennis/informatie is aanwezig? Hoofdstuk 5: Deelvraag: Hoe gaat de gemeente Amsterdam om met BTW en BCF? Documentenonderzoek Literatuuronderzoek Documentenonderzoek Literatuuronderzoek Documentenonderzoek Interviews Documentenonderzoek Interviews Documentenonderzoek Interviews Conclusies & Aanbevelingen 2

12 Opbouw onderzoek De afstudeerscriptie is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt de stadsdeelorganisatie beschreven volgens het 7s-model van McKinsey. De strategie, structuur, personeel & vaardigheden, systemen, stijl van leidinggeven en cultuur van de organisatie zullen achtereenvolgens in dit hoofdstuk worden behandeld. In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de BTW en de invoering van het BTW- Compensatiefonds beschreven en wat dit betekent voor de stadsdeelorganisatie. In dit hoofdstuk zal eerst het begrip BTW worden uitgelegd. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk behandeld welke betekenis de Wet op de omzetbelasting 1968 heeft op een overheidsorganisatie als stadsdeel Zuidoost en welke invloed de invoering van het BTW-Compensatiefonds heeft gehad. Tot slot wordt aangegeven hoe de fiscale wetgeving binnen de gemeente Amsterdam en in het bijzonder binnen stadsdeel Zuidoost moet worden toegepast. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de knelpunten die rondom BTW en BCF in de organisatie worden ervaren. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van een aantal externe onderzoeken omtrent Fiscaliteiten in de organisatie besproken. Daarnaast volgt een analyse van knelpunten die binnen de stadsdeelorganisatie worden ervaren omtrent de borging van Fiscaliteiten. In hoofdstuk 4 volgt vervolgens een analyse van kennis en informatie die met betrekking tot BTW en BCF in de organisatie aanwezig zijn. In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de aanwezige documenten in de organisatie. Daarnaast volgt een analyse van de aanwezige kennis omtrent Fiscaliteiten in de organisatie op basis van de afgenomen interviews. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de gemeente Amsterdam omgaat met BTW en BCF. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het project Amsterdam Fiscaal in Control vanuit de gemeente Amsterdam en het pilotproject van stadsdeel Slotervaart in dit kader gaat uitvoeren. Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen. Hierbij zal worden ingegaan op het verbeteren van de interne beheersmaatregelen binnen de organisatie om de borging Fiscaliteiten op orde te brengen. 3

13 HOOFDSTUK 1 STADSDEEL ZUIDOOST 1.1. Stadsdeel Zuidoost 1 Het stadsdeel is op 1 mei 1987 opgericht. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat burgers en bestuurders elkaar snel weten te vinden. In een stad met ruim inwoners lukt dat niet altijd. De gemeente Amsterdam heeft de stad daarom in stadsdelen ingedeeld. De stadsdelen zijn een soort mini-stadjes, met een eigen Stadsdeelraad en Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een stadsdeelvoorzitter en een aantal wethouders. De leden van het Dagelijks Bestuur worden om de vier jaar gekozen door de bewoners van het stadsdeel. De stadsdelen mogen van het centrale gemeentebestuur lokale zaken zelf regelen. Bij het stadsdeel kunnen de burgers terecht voor een nieuw paspoort of het aanvragen van een vergunning. Daarnaast beslist het stadsdeelbestuur ook over lokale bestemmingsplannen, over het beleid van sport, recreatie en maatschappelijke ontwikkeling. De bouw van een nieuw sportcentrum of de verstrekking van subsidies aan zelfstandige organisaties in Zuidoost, vallen dus onder de bevoegdheid van het stadsdeel. Verder beheert het stadsdeel de openbare ruimte. Zij regelt bijvoorbeeld de afvalinzameling en haalt de afgewaaide takken van de straat. De centrale stad bepaalt alle zaken die gebiedsoverschrijdend zijn, zoals het beheer van de hoofdwegen en het handhaven van de openbare orde (politie en brandweer). Grote bouwprojecten vallen onder de bevoegdheid van de centrale stad. Als er immers een nieuwe weg moet worden aangelegd door drie stadsdelen, gaat dat makkelijker als de bouw vanuit één punt wordt geregeld. Ook regelt het centrale stadsbestuur zaken als het openbaar vervoer en stelt ze de gemeentebegroting vast De beschrijving van de organisatie Het 7s-model is een model dat het mogelijk maakt om een interne analyse van een organisatie te maken. Uitgangspunt van dit model is, dat de organisatie in zeven sleutelwoorden wordt beschreven. De sleutelwoorden van de organisatie zijn: strategie, structuur, personeel, vaardigheden, systemen, stijl van leidinggeven en cultuur. Een succesvolle organisatie zal deze factoren bekijken als een soort kompassen die met het oog op een doelmatige integratie, alle in éénzelfde richting zullen moeten wijzen 2. Figuur 1: het 7s model van McKinsey Hieronder volgt een beschrijving van de organisatie op basis van het 7s model van McKinsey voor stadsdeel Zuidoost en in het bijzonder voor de sector Middelen en voor de afdeling Financiën op basis van het sectorplan Wat is een stadsdeel: 2 7s model McKinsey: 4

14 Strategie Het stadsdeel wil de komende twee jaren werken aan een sterker Zuidoost in een sterker Amsterdam. Deze ambitie is onlangs vastgelegd in de Kaderbrief De stadsdeelorganisatie heeft in het algemeen een hoog ambitieniveau. Zij wil de dienstverlening aan burgers en ondernemers op een kwalitatief hoog niveau verzorgen. De sector Middelen is binnen de stadsdeelorganisatie een ondersteunende sector. Zij dient de lijnsectoren optimaal te ondersteunen, opdat zij zodoende de ambities van het stadsdeel kan realiseren. De waardering van de klanten van de sector Middelen dient conform het vastgestelde sectorjaarplan van 2009 (opgesteld volgens het INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit) een gemiddelde score van een 8 op te leveren. Met een minder resultaat neemt de sector Middelen geen genoegen. Dit vereist een professionele organisatie. Om deze ambitie te realiseren heeft de sector Middelen, waarvan ook de afdeling Financiën deel uit maakt, een missie en een visie in het sectorjaarplan van 2009 opgenomen. Het overzicht van het INK-model van de sector is als bijlage 1 terug te vinden. Missie: De bestaansreden van de sector Middelen is om in opdracht van de stadsdeelsecretaris te ontwikkelen, toetsen, ondersteunen en adviseren en faciliteren van de organisatie. Dit doet de sector met behulp van specialistische kennis op de terreinen van Personeel, Organisatie, Informatie, Financiën en Automatisering, Interne Dienstverlening en met een professionele houding (integer, betrokken, klant- en resultaatgericht) vanuit een dialoog met de klant. Visie: Over een aantal jaren is een sector Middelen zichtbaar met een bedrijfscultuur die kleurrijk en transparant is en waarbij sprake is van open communicatie op basis van wederzijds respect, bereikbaarheid voor klanten en waar afspraken worden nagekomen. De Planning & Control cyclus is een instrument voor de afspraken tussen bestuur en ambtelijk apparaat, waarbij tevens rolduidelijkheid is ontstaan. De organisatie is zelfbewust; leidinggevenden en medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid, zowel voor het werk en het daarbij behorend gedrag, als voor hun eigen loopbaan. Medewerkers combineren professionaliteit (deskundigheid, integriteit, betrokkenheid, klant- en resultaatgerichtheid) met samenwerkingsgezindheid en integraal stadsdeel- en stadsdenken. Het P&C-instrumentarium bevat alle middelenaspecten en er is sprake van een brede middelenadvisering, van operationeel tot strategisch niveau. Een zekere mate van standaardisatie en efficiency hebben geleid tot een hogere doelmatigheid en grotere creativiteit. Voor het managen van verwachtingspatronen, worden een aantal relaties verzakelijkt met behulp van dienstverleningsovereenkomsten. Dit geldt met name voor de relaties tussen lijn en staf. Bij de medewerkers is er sprake van een hoge arbeidssatisfactie en een gezonde werkdruk. Tot slot is er sprake van een zekere stabiliteit en continuïteit in de personeelsbezetting en taakuitoefening. Bedrijfsvoering: Op het gebied van bedrijfsvoering worden binnen de gemeente Amsterdam elke bestuursperiode tussen de Centrale Stad en de stadsdelen afspraken gemaakt. Voor de huidige bestuurlijke periode van 2006 tot 2010 zijn deze afspraken vastgelegd in een bestuursakkoord. In dit akkoord worden gezamenlijke doelstellingen voor de gemeente Amsterdam op politiek niveau vastgelegd. Naast de politieke ambities zijn ook op het niveau van de bedrijfsvoering gezamenlijke afspraken gemaakt. Gezamenlijke afspraken zijn noodzakelijk, aangezien overheidsinstellingen onder toenemende publieke druk steeds efficiënter en effectiever moeten gaan werken. De juiste weg om dit te realiseren is het beter afstemmen van de dienstverlening op de wensen van burgers en bedrijven en het functioneren van overheidsorganen zelf. 5

15 Voor het stadsdeel Zuidoost betekent dit dat efficiencyvoordelen moeten worden behaald door meer met de overige stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam samen te werken. In het bestuursakkoord zijn verregaande samenwerkingsdoelen vastgesteld op het gebied van Inkoop, ICT, Planning & Control, Juridische Kwaliteitszorg en Mobiliteit. Daarnaast willen de stadsdelen hun processen op eenzelfde wijze in de organisaties gaan inrichten en beheersen. Al deze voornoemde ontwikkelingen zullen een behoorlijke impact hebben op de stadsdeelorganisatie en de inzet van haar beschikbare middelen. Afdeling Financiën Vanuit de missie, visie en doelstellingen van de organisatie levert de afdeling Financiën een belangrijke bijdrage in de Planning & Control-cyclus. De Planning & Control-cyclus bij het stadsdeel bestaat uit: het jaarlijks cyclisch opstellen van de (programma)begroting, voorjaarsnota, najaarsbrief en de jaarrekening. In deze Planning & Control-cyclus is de afdeling Financiën verantwoordelijk voor het stellen van de juiste financiële kaders binnen de interne - en programmabegroting van de stadsdeelorganisatie. Zij draagt zorg voor een juiste, tijdige weergave van het financieel (meerjarig) perspectief. Vanuit de bovenstaande missie, visie en doelstellingen van de organisatie zijn interne beheersingsmaatregelen en interne controle van de stadsdeelmiddelen een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering geworden. Gezien de omvang van de problematiek rondom BTW en BCF is het voor de stadsdeelorganisatie dus belangrijk om een procedure op dit gebied te ontwikkelen. Hiermee kan het stadsdeel de interne controle en interne beheersmaatregelen op dit specialistische vakgebied in de toekomst beter controleren. Het niet hebben van een procedure leidt immers niet tot een verwezenlijking van de ambities. Vandaar dit verkennend onderzoek naar het opstellen van een fiscale procedure rondom BTW en BCF Structuur Stadsdeel Zuidoost is conform de beschrijving van Mintzberg een openbare machinebureaucratie 3. De organisatie moet zich immers steeds publiekelijk verantwoorden voor haar verrichte prestaties. Dit maakt het noodzakelijk om procedures, regels en voorschriften op te stellen. Teneinde zo volledig mogelijk in controle te zijn. In bijlage 1A wordt het organogram van stadsdeel Zuidoost gepresenteerd. De directie van de stadsdeelorganisatie bestaat momenteel enkel uit de Stadsdeelsecretaris. Daarnaast kent het stadsdeel volgens het zogenaamde sectorenmodel vier resultaatverantwoordelijke sectoren, namelijk: Wijkbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke, Economische Ontwikkeling en Publiekszaken. Deze sectoren worden ondersteund door de Concernstaf en de sector Middelen. Verder maakt het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer onderdeel uit van de organisatie. Dit projectbureau werkt in opdracht van woningstichting Rochdale, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel aan de ruimtelijke vernieuwing van de Bijlmermeer. Tot slot wordt de stadsdeelraad ondersteund door de Griffie. Afdeling Financiën In bijlage 1B wordt het organisatieschema van de afdeling Financiën weergegeven. De afdeling Financiën is een stafafdeling die een adviserende rol heeft naar de lijn- en stafmanagers (budgethouders) binnen de organisatie, maar zij heeft geen beslissingsbevoegdheid. Dit betekent dat in de praktijk een manager het advies van de afdeling Financiën niet hoeft op te volgen. De afdeling Financiën bestaat uit het hoofd Financiën en een 4-tal subafdelingen, genaamd (sector)teams. De afdeling wordt aangestuurd door het hoofd Financiën. Het hoofd Financiën legt verantwoording af aan het sectorhoofd Middelen. 3 Mintzberg, organisatiestructuren, blz

16 De afdeling bestaat ten eerste uit de subafdeling Finance & Concern Control. Deze onderafdeling is in oktober 2008 opgericht. Deze afdeling moet zorgdragen voor een goede coördinatie van het Planning & Control proces binnen de organisatie. De belangrijkste taak van dit team bestaat uit het ondersteunen van de sectorteams van de afdeling Financiën. Een andere belangrijke taak van dit jonge team is verder het ontwikkelen van nieuwe instrumenten op het gebied van Planning & Controlcyclus binnen de organisatie. De afdeling Finance & Concern Control bestaat daarnaast nog uit de afdeling Financieel Beheer. Hierin is de financiële administratie ondergebracht, bestaande uit de crediteuren- en debiteurenadministratie en betalingen. In dit team zijn ook de salarisadministratie en het applicatiebeheer van de afdeling ondergebracht. De afdeling is verder opgesplitst in een 3-tal andere subafdelingen, de zogenaamde sectorteams. Elk sectorteam adviseert en ondersteunt een sector in het primaire proces bij de Planning & Control cyclus met betrekking tot de financiële verantwoording. Elk sectorteam bestaat uit een teamleider en een verschillend aantal adviseurs en assistent-medewerkers Personeel (Staff) en Vaardigheden (Skills) Voor de uitvoering van een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers van het stadsdeel is het voor de organisatie van essentieel belang om goed gekwalificeerd personeel te hebben. Om de hoge ambities van de sector te kunnen realiseren is goed gekwalificeerd personeel van essentieel belang. De sector Middelen heeft in haar sectorplan 2009 een profiel van de ideale medewerker opgesteld. In het beschreven profiel van de ideale medewerker is de volgende ontwikkeling geformuleerd: De medewerker van de sector Middelen is een professionele medewerker, die het samenwerken tot een gewoonte heeft gemaakt en die zakelijk en dienstverlenend in zijn/haar functie staat. Tevens is het voor de continuïteit van het niveau van de dienstverlening van belang dat goed gekwalificeerd personeel voor de organisatie behouden blijft. Naast goed gekwalificeerd personeel is de continuïteit dus ook een belangrijke factor in het personeelsbeleid. Om de tevredenheid van medewerkers te meten wordt iedere twee jaar binnen de stadsdeelorganisatie een medewerkerwaarderingsonderzoek gehouden. Uit de resultaten van het onderzoek dat eind 2008 is gehouden, blijkt dat de sector Middelen een 7,3 scoort op het gebied van algehele tevredenheid onder haar medewerkers. Het onderzoek laat zien dat de waardering van de medewerkers op het gebied van werkdruk, klimaat en informatievoorziening in de komende jaren verbeterd zal moet worden. Op deze onderdelen scoort de sector onder het gemiddelde van de andere sectoren binnen de organisatie of onder het gemiddelde van collega stadsdelen. Afdeling Financiën Voor de borging van de interne beheersing en interne controle van de BTW en BCF in de organisatie is het ook voor de afdeling Financiën belangrijk dat de kwaliteit en continuïteit blijft gehandhaafd. Momenteel zijn bij de afdeling Financiën 35 personen werkzaam. De samenstelling van de afdeling kan als volgt worden weergegeven: 7

17 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Aantal dienstjaren afd.financien 17.1% tot 3 jaar in dienst 31.4% 3 tot 10 jaar in dienst 51.4% meer dan 10 jaar in dienst Leeftijdsopbouw afd.financien 60.0% 51.4% 40.0% 28.6% 20.0% 2.9% 8.6% 0.0% 20 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 8.6% 55 tot 65 jaar Uit de grafiek blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers binnen de afdeling langer dan 10 jaar bij deze afdeling werkzaam is. Daarnaast is de helft van de medewerkers van de afdeling tussen de 45 en 55 jaar. Om de kwaliteit van de werkzaamheden op de afdeling Financiën voldoende te borgen volgen momenteel verschillende adviseurs bij de afdeling Financiën een in-company SIOO-opleiding voor het verbeteren van hun adviesvaardigheden. Daarnaast is vanuit de afdeling zelf voldoende oog voor het verbeteren van de kwaliteit van de financiële werkzaamheden. Binnen de afdeling Financiën zijn de medewerkers op gelijkwaardig functieniveau onderling uitwisselbaar. Dit betekent dat alle medewerkers flexibel inzetbaar zijn binnen de verschillende (sector)teams van de afdeling. Dit betekent dat iedere medewerker over voldoende opleiding, kennis en vaardigheden moet beschikken om overal op hetzelfde niveau te kunnen functioneren. In dit kader organiseert de afdeling maandelijks themabijeenkomsten. In deze themabijeenkomsten worden specifieke onderwerpen behandeld die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. In deze themabijeenkomsten hebben alle teamleiders en adviseurs meerdere trainingen op het thema BTW en BCF bijgewoond. Deze themabijeenkomsten hebben de problematiek rondom BTW en BCF wel in beeld gebracht Systemen In dit hoofdstuk worden de systemen binnen de stadsdeelorganisatie besproken en in bijzonder voor de afdeling Financiën. Onder dit hoofdstuk vallen onder andere de belangrijkste systemen en rapportages waarmee de afdeling haar werkzaamheden uitvoert, controleert en zichtbaar maakt voor de budgetverantwoordelijken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de financiële procedures die door de afdeling in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Tot slot worden de overlegstructuren binnen de afdeling besproken. Binnen de afdeling Financiën zijn de volgende systemen en rapportages beschikbaar en ontwikkeld: Financieel systeem: Voor het vastleggen van financiële gegevens voor de exploitatie en balans wordt binnen de organisatie het financiële pakket Decade gebruikt. In Decade worden alle financiële gegevens vastgelegd voor de interne begroting, programmabegroting en de balans. Dit gebeurt door verwerking van begrotingswijzigingen en memoriaalboekingen in het systeem. Tevens worden alle activiteiten die het stadsdeel uitvoert voor haar burgers en ondernemers gecodeerd. Dit is de fiscale codering van de activiteiten van het stadsdeel. De fiscale codering van de activiteiten van het stadsdeel wordt tot slot ook in het financiële systeem vastgelegd. Financiële rapportages: Om de financiële gegevens beter inzichtelijker en toegankelijker te maken voor de organisatie zijn binnen de gemeente Amsterdam en de organisatie rapportagetools ontwikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare rapportagemogelijkheden in de organisatie: 8

18 1. MIA Voor de budgethouders van het stadsdeel is de MIA-rapportage ontwikkeld. MIA staat voor Management Informatiesysteem Amsterdam. Het is een gezamenlijk project van een aantal stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam. In de MIA zijn voor de budgethouders een aantal belangrijke rapportages ontwikkeld op het gebied van Personeel en Financiën. De budgethouder kan via dit systeem zijn formatie en bezetting raadplegen. Ook heeft de budgethouder inzicht in het ziekteverzuim op de afdeling. Daarnaast zijn er een aantal financiële rapportages ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk dat de budgethouder zelf de stand van zijn eigen budgetten kan bijhouden. De financiële rapportages zijn tevens gespreksstof voor het maandelijkse budgetoverleg tussen de budgethouder en de financiële adviseur van het betreffende sectorteam. 2. MARAPS Voor de financiële medewerkers zijn naast de beschikbare financiële rapportages in MIA ook specifieke eigen financiële rapportages opgesteld. Deze rapportages zijn ontwikkeld, aangezien de financiële medewerkers meer en andere informatie nodig hebben om uitvoering te geven aan hun werkzaamheden dan de budgethouder. Deze rapportages hebben betrekking op de balans, interne begroting en programmabegroting. Voor de interne begroting en programmabegroting zijn hier totale overzichten per intern product en programmaproduct beschikbaar. Tot slot zijn er ook rapportages beschikbaar voor het totale inzicht in de meerjarige begroting van het stadsdeel. 3. EXCEL In de map Decade en Powerplayrapporten zijn met behulp van Excel een aantal specifieke overzichten voor de financiële medewerkers ontwikkeld die niet via MIA of MARAPS zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het betreffen hier overzichten van alle aanwezige grootboekrekeningen, kostenplaatsen en objecten die binnen het financiële systeem beschikbaar zijn. Van alle kostenplaatsen en objecten is zelfs een overzicht gemaakt van de fiscale codering van de betreffende activiteit. In Excel zijn tot slot alle begrotingsmutaties die gedurende een jaar in de financiële administratie zijn verwerkt in een overzichtelijke lijst chronologisch bij elkaar gezet. 4. POWERPLAY Wanneer het gewenste rapport niet beschikbaar is kunnen de financiële medewerkers eigen specifieke rapportages ontwikkelen met behulp van Powerplay. Binnen dit programma is een aantal kubussen ontwikkeld waarmee de medewerker zelf de gewenste informatie uit de database van het financiële systeem kan halen. Financiële procedures Voor een goede administratieve verwerking van de financiële gegevens zijn binnen de organisatie de volgende procedures beschreven en vastgelegd: Opdrachtverlening & Inkomende facturering Facturering & Debiteurenbewaking Procedure voor interne opdrachten bij de grondexploitatie In hoofdstuk 4 zal dieper op deze procedures in relatie tot de BTW/BCF worden ingegaan. Voor een goede beheersing en borging van de BTW/BCF is binnen de organisatie nog geen fiscale procedure beschreven en vastgelegd. Overlegstructuren Binnen de afdeling Financiën zijn op verschillende niveaus overlegstructuren aanwezig. Control-overleg Wekelijks hebben het hoofd Financiën en de teamleiders van de sectorteams overleg. In dit overleg vindt afstemming plaats over de belangrijkste actiepunten van de komende week of periode in het kader van de Planning & Controlcyclus. 9

19 Teamoverleg Daarnaast heeft elk sectorteam wekelijks met de eigen afdeling een teamoverleg. In dit overleg worden de belangrijkste actiepunten uit het control-overleg teruggekoppeld. Tevens is het de bedoeling dat ieder sectorteam maandelijks een overleg organiseert, waarin algemene thema s met betrekking tot de organisatie en afdeling worden besproken. Bilateraal overleg medewerker leidinggevende Naast de collectieve bijeenkomsten heeft elke individuele medewerker binnen de afdeling tweewekelijks overleg met de leidinggevende. In dit gesprek worden de actiepunten van de komende weken besproken en de voortgang hiervan. In dit gesprek kunnen knelpunten en mogelijke oplossingen door de medewerker en leidinggevende vroegtijdig worden besproken en kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd Stijl van leidinggeven In het leiderschap van het stadsdeel staat offensief leiderschap centraal. Hierbij wordt van de leidinggevende verwacht dat: - De leidinggevende voorbeeldgedrag toont. Dit betekent onder andere dat de leidinggevende gemaakte afspraken met medewerkers zal nakomen; - De leidinggevende transparant is van boven naar beneden. Dit houdt in dat de leidinggevende medewerkers informeert en tijdig over ontvangen informatie zal terugkoppelen. - De leidinggevende communicatief vaardig is. Dit wil zeggen dat de leidinggevende zijn medewerkers altijd met respect zal aanspreken. Een andere competentie van de leidinggevende is dat deze persoon goed moet kunnen luisteren. Aangezien de stelling luidt: wie niet weet te luisteren zal niet kunnen communiceren. - De leidinggevende ontvankelijk is voor kritiek. Dit betekent dat de leidinggevende in staat is kritiek aan te horen en waar nodig verbeteracties in te zetten. - De leidinggevende inlevingsvermogen heeft. Een leidinggevende dient zich te kunnen verplaatsten in de situatie van de medewerker. - De leidinggevende interesse heeft voor de mens achter de medewerker. Een blije medewerker is immers een productieve medewerker voor de organisatie. - De leidinggevende rugdekking geeft. Hiermee wordt bevorderd dat medewerkers meer durven in de uitoefening van hun werkzaamheden. - De leidinggevende bindt en boeit. Dit betekent dat de leidinggevende zorgdraagt voor een goede sfeer en de medewerker voldoende uitdagingen in het werk biedt. - De leidinggevende helpt bij loopbaankeuzen. De leidinggevende helpt vanuit de aandacht voor de medewerker voor een goede match tussen de functie en de medewerker. Centraal in het offensief leiderschap binnen de organisatie staan het bieden van perspectief op het behalen van doelen van de stadsdeelorganisatie als geheel en de ontplooiingsmogelijkheden van de individuele medewerker. Het succes van de organisatie is dus vooral gelegen in de mate waarin wij slagen dit menselijk kapitaal te benutten en verder te ontwikkelen, zowel qua kennis en vaardigheden, maar vooral voor wat betreft houding en gedrag. Leidinggevenden hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het scheppen van de bedrijfscultuur. De leidinggevende dient zich zó te gedragen (voorbeeldgedrag) dat hij/zij gezag geniet bij de medewerkers, zodat hij/zij behalve de formele leidinggevende ook een geaccepteerde leider is. Naast het offensief leiderschap voor de leidinggevende kent de stadsdeelorganisatie ook het operationeel leiderschap voor haar medewerkers. Met operationeel leiderschap wil de organisatie haar medewerkers eigen verantwoordelijkheid geven. 10

20 Operationeel leiderschap voor de medewerker betekent: - Medewerker is verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling. Dit betekent dat de medewerker eigen initiatief toont met betrekking tot de eigen loopbaanontwikkeling. - Medewerker benoemt dilemma s tijdig naar de leidinggevende. De medewerker stemt indien aan de orde dilemma s en/of knelpunten en bijbehorende oplossingen tijdig af met de leidinggevende. - Medewerker voelt zich verantwoordelijk voor het geheel van de sector, organisatie en stad. Dit betekent dat een medewerker van de sector Middelen werkt voor de eigen sector, de stadsdeelorganisatie en de stad Amsterdam. Een medewerker van de sector Middelen werkt daarom steeds vaker procesgericht in plaats van afdelingsgericht. - Medewerker is klantgericht. Met andere woorden een medewerker van de sector Middelen is in staat te luisteren, vraagt door en heeft oog voor de wensen van de klant. - Medewerker is open en respectvol. Dit betekent dat een medewerker luistert naar anderen en bereid is zijn mening te laten beïnvloeden. - Medewerker is transparant. Dit houdt in dat de medewerker vooraf met de leidinggevende overlegt in plaats van de persoon achteraf te confronteren. Binnen de afdeling Financiën is de stijl van leidinggevenden sterk resultaatgericht. Dit betekent dat zij in belangrijke mate sturen op de resultaten die op de korte termijn moeten worden behaald. In individuele gesprekken zal hierop zoveel mogelijk worden gecoacht Cultuur 4 Organisatiecultuur definiëren we als een geheel van normen, waarden en opvattingen en omgangsvormen in een organisatie. Volgens de typologie van Harrison is elke bedrijfscultuur een mix van vier cultuur elementen: de machtscultuur, persoonscultuur, rolcultuur en taakcultuur. Machtscultuur Deze cultuur wordt gekenmerkt door de grote waarde die de leiding hecht aan macht en heeft te maken met een sterke leidersfiguur. Er is weinig bureaucratie en er zijn weinig regels. Persoonscultuur In deze cultuur wordt de hoogste waarde toegekend aan het individuele belang en de individuele ontwikkeling. Rolcultuur Deze cultuur kent de hoogste waarde toe aan orde en regelmaat. Beheersing vindt plaats door procedures, regels en functiebeschrijvingen. Taakcultuur Bij deze cultuur is de hoogste waarde dat het werk zo goed mogelijk wordt gedaan. Binnen de stadsdeelorganisatie kunnen conform de typologie van Harrison alle vier de cultuur elementen wel worden benoemd. Binnen de organisatie van het stadsdeel springen de rolcultuur en taakcultuur het sterkst in het oog. De persoonscultuur en machtscultuur zijn minder zichtbaar aanwezig. De rolcultuur binnen het stadsdeel wordt gekenmerkt doordat regels en procedures belangrijk zijn bij de uitoefening van de functie en/of werkzaamheden. Voor elk onderwerp is in de organisatie wel een procedure beschreven of standaardformulier (sjabloon) ontwikkeld. Dit betekent dat voor besluitvorming door het Dagelijks Bestuur standaardformulieren zijn ontwikkeld en dat voor uitvoering van (wettelijke) regelgeving speciale procedures zijn ontwikkeld. 4 cultuuranalyse harrison 11

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanci├źn Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie