Jaarverslag Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Postadres: Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade CR Utrecht Telefoon: adres: Website: Redactie: Sonja Appelman Annemiek Visser Maran van Scheppingen Drukwerk: Drukkerij Atlas b.v. Oplage: 500

2 Inhoud Pagina Inhoudelijk verslag 3 Inleiding 3 1. Organisatieprofiel en visie 4 2. Organisatiestructuur 5 3. Resultaten 7 4. Projecten 8 5. Financiers 9 6. Medewerkers Vrijwilligers en stagiaires Ziekteverzuim Personeelszaken Kwaliteitsbeleid Scholing Cliëntenparticipatie Onderzoek en ontwikkeling Cliëntregistratie Bedrijfsbureau Huisvesting Samenwerking Ontwikkelingen en trends 24 Verslag van de ondernemingsraad 26 Kwantitatieve rapportage 38 Financieel verslag 30 2

3 Jaarverslag 2006 Stichting De Tussenvoorziening April 2006 Neem de mensen zoals ze zijn en niet zoals je ze hebben wilt Inhoudelijk verslag Inleiding In dit jaarverslag van 2006 rapporteren wij over de ontwikkelingen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag, de kwantitatieve rapportage en een financieel verslag. De Tussenvoorziening kent de volgende bestuurlijke organen: Raad van Bestuur/directie Dhr. J.P.A. van Dam - voorzitter / directeur Mw. S. Appelman - lid / adjunct-directeur Raad van Toezicht Dhr. J.G.A. Belt - voorzitter Dhr. T. van Oosten - lid financiën Dhr. J.P. Verwei - algemeen lid Dhr. G. van Dijk - algemeen lid Mw. L. van Doorn - algemeen lid Mw. S. Mahkloufi - aspirant lid Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 april 2007 en geaccordeerd door de Raad van Toezicht van de Stichting De Tussenvoorziening op 7 mei

4 1. Organisatieprofiel en visie De Tussenvoorziening biedt opvang, steun en begeleiding aan dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen in Utrecht. Hierbij wordt invulling gegeven aan begrippen als sociale bescherming, maatschappelijk herstel en het voorkomen van terugval. De doelen die de Tussenvoorziening stelt, liggen op het gebied van preventie, opvang en herstel. In dit kader biedt de Tussenvoorziening opvang, dienstverlening, toeleiding tot zorg, schuldhulpverlening en begeleiding. Van belang in 2006 is de ontwikkeling van het meerjarenbeleid. In het meerjarenbeleid gaat de Tussenvoorziening ervan uit dat de problematiek van dakloosheid en overlast op straat verschuift naar zorg voor kwetsbare groepen in hun (tijdelijke) thuisomgeving. Geconcludeerd wordt dat de tijd van louter opvang (bed, bad en brood) voorbij is. Van wezenlijk belang is het bewerkstelligen van maatschappelijk herstel, participatie en doorstroom naar zelfstandige woonvormen. Hierbij wordt gekozen voor een methodiek gebaseerd op een actieve benadering en bemoeizorg. De Tussenvoorziening kiest daarom voor een verbreding van de doelgroep en richt zich steeds meer op kwetsbare, moeilijk bereikbare en begeleidbare mensen uit de gehele OGGz-populatie. De kracht van de Tussenvoorziening is dicht bij de mensen te staan en hen niet te laten vallen. De organisatie kenmerkt zich als mensenorganisatie waarin de behoeften van de klant (gasten, bezoekers, bewoners en cliënten) centraal staan. Uitgangspunt is het recht op zorg en het recht op een menswaardig bestaan. Hierbij legt de Tussenvoorziening de nadruk op respectvolle bejegening, erkenning van de klant en het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het gaat niet om het tellen van mensen, het gaat erom dat elk mens telt 1 Belangrijke speerpunten in het meerjarenbeleid zijn: Wonen, werk, welzijn en armoedeproblematiek Signalering, doorverwijzing, toeleiding naar zorg en nazorg Daarbij spelen de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol: Diversiteit van de doelgroep ( verkleuring en verzilvering ). In het bijzonder diversiteit op het gebied van achtergrond, taal, cultuur en leeftijd. Veranderende wetgeving rondom de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW). Meer aandacht voor cliëntparticipatie en een actieve deelname van de doelgroep. Het belang van kwaliteitsverbetering in de zorg en professionalisering van de Maatschappelijke Opvang. Een toenemende vraag naar maatschappelijke opvang in de regio. 1 Hans Bellaart. Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling),

5 2. Organisatiestructuur De clusters De Tussenvoorziening is georganiseerd in drie clusters waarin voorzieningen zijn samengebracht die wat betreft doelgroep, doelstelling en/of aanbod verwant zijn. Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit: Cluster Geldbeheer Schuldhulpverlening en inkomensbeheer Stadsgeldbeheer Financiële ondersteuning, consult en advies Als het financieel goed geregeld is, is het thuis stabieler. 2 Cluster Opvang Nachtopvang Sleep Inn Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) Maaltijdvoorziening het Smulhuis Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) Toeleiding en doorstroom TV Doorstroom 24 uurs opvang en oefen wonen TV Bolksbeek Begeleid wonen Gastenverblijf en beheerders NoiZ (w.o. bewoners van Emmaus) Cluster Wonen Begeleid wonen het Corporatiehotel Begeleid wonen ex verslaafden TV De loef (inclusief Loef vrouwen) Begeleid wonen TV de Straatweg (incl. de Zwaan) Begeleid wonen TV Tussennoord Langdurig wonen Ambulante woonbegeleiding TV Zelfstandig Activering het Maatjesproject Beleid en projecten Imagoverbetering Onder de Vleugels (Diensten bij Wonen met Zorg) 2 Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.5 5

6 Organisatiestructuur 2006 Raad Van Toezicht Bestuur (directie) CLR OR Beleid en projecten Directie secretariaat en bedrijfsbureau Cluster Wonen Cluster Opvang Cluster Geldbeheer Organisatorische veranderingen Ten opzichte van 2005 hebben de volgende organisatorische veranderingen plaatsgevonden: De voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) is vanaf de zomer 2006 ondergebracht in het cluster Opvang. Het project Imagoverbetering is ondergebracht in de afdeling beleid. Het project Klussencoach is vooralsnog stilgelegd in verband met een grote vraag naar facilitaire diensten en onderhoud binnen de woningen. Hierdoor heeft de klussencoach bijna geen activiteiten kunnen ondernemen met cliënten en vrijwilligers en zich zo goed als volledig moeten richten op de uitvoering en aansturing van professionele onderhoudsmedewerkers. In het kader van de samenwerking met Stichting Boka in IJsselstein zijn een coördinator en een woonbegeleider van de Tussenvoorziening gedetacheerd naar de Boka. De begeleiding en aansturing hiervan valt onder het cluster Wonen. 6

7 3. Resultaten Groeifactoren In 2006 is de Tussenvoorziening opnieuw gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. Belangrijke factoren die de groei mogelijk hebben gemaakt zijn: Naast de reguliere AWBZ uitbreiding is in februari 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 verschenen. In dit plan presenteert het kabinet verschillende instrumenten waarmee zij de leefsituatie van dak- en thuislozen in de vier grote steden wil verbeteren. De Tussenvoorziening heeft de mogelijkheid gekregen om een uitbreiding van het aanbod te concretiseren die binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak vallen. Vanaf januari 2006 is gestart met een outreachende vorm van opvang en begeleiding door TV Doorstroom. Deze voorziening is ontstaan omdat geconstateerd werd dat de doorverwijzing vanuit de laagdrempelige opvang naar vormen van hulpverlening of begeleiding onvoldoende plaatsvond. Stadsgeldbeheer heeft de capaciteit kunnen uitbreiden door een verruiming van middelen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook heeft een toename van inkooptrajecten door derden (w.o. SBWU) plaatsgevonden. Tevens heeft Stadsgeldbeheer de uren voor advies en consult kunnen uitbreiden. Gerealiseerde groei De maximale capaciteit is in 2006 met ca. 27% gegroeid t.o.v In 2006 bestond de capaciteit uit 618 trajecten schuldhulpverlening, 202 plaatsen (ambulante) woonbegeleiding, 85 bedden nachtopvang en 305 plaatsen deeltijdopvang, activering e.d. Helaas is het niet gelukt om de maximale capaciteit in 2006 volledig te benutten. De werkelijke (gerealiseerde) groei is 16%. Vertragende factoren Vertragende factoren die hebben geleid tot minder groei dan mogelijk was, zijn: Late toestemming voor uitvoering van het Plan van Aanpak met als gevolg een late werving van medewerkers en huisvesting. Personele wisselingen en achterstand in werving van medewerkers bij Stadsgeldbeheer. Minder instroom van cliënten in de Loef vrouwen dan verwacht. Stagnatie in aanmeldingen vanuit de Brede Centrale Toegang (BCT). Achterblijven van AWBZ indicatieaanvragen, -toekenning, registratie en declaratie. 7

8 4. Projecten Diensten bij Wonen In het kader van de subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening een pakket aan diensten gebundeld om kwetsbare mensen zo lang en zo sterk mogelijk (begeleid) zelfstandig te laten wonen. Afstemming en uitwisseling tussen woonvoorzieningen en diensten heeft veel aandacht gekregen. In 2006 zijn in totaal 26 verblijfsgeïndiceerden op één of andere manier met de diensten geholpen. Als je hier komt, heb je veel meegemaakt. 3 In het kader van het aanbod Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening in 2006 aansluiting gezocht bij het stedelijk overleg Maatschappelijk Steun Systeem (MSS). Het maatschappelijk steunsysteem is vooral een zaak van de GGZ geweest en behoeft een verbreding naar Maatschappelijke Opvang en OGGz. Het project Zorg Het project Zorg dat speciaal voor oudere en zorgafhankelijke dak- en thuislozen is opgezet, is na tweeënhalf jaar succesvol afgerond. Het project heeft geleid tot een samenwerkingsverband met ContinU-Axion waardoor functies op het gebied van thuiszorg binnen onze woonvoorzieningen aangeboden kunnen worden. Tevens zijn uitstroommogelijkheden naar verzorgingshuizen bewerkstelligd en is een uitwisseling in deskundigheidsbevordering tot stand gekomen. Ook heeft het project de behoefte aan een woonvoorziening voor oudere daklozen duidelijk onderstreept. Samen met de SBWU en Portaal heeft de Tussenvoorziening in 2005 het initiatief genomen om Leidse Rijnhof op te zetten, een woonvoorziening in Leidse Rijn voor 60 oudere daklozen en psychiatrische cliënten. Volgens planning begint de bouw in Voedselbank PLUS De Tussenvoorziening heeft in 2006 een projectplan voor een Voedselbank PLUS ontwikkeld. De kern van dit plan is het verstrekken van voedselpakketten in combinatie met ontmoeting, informatievoorziening over voorliggende voorzieningen, sociaal juridische hulpverlening en activering. Ter voorbereiding van het plan is veel tijd besteed aan het leggen van contacten en netwerken. Zo zijn in verschillende wijken contacten met buurt- en straatpastores gelegd en zijn relaties gelegd met wijkwelzijnsorganisaties (Cumulus). Notitie Sociale Activering De Tussenvoorziening wil haar versnipperde en onderbelichte activeringsonderdelen bundelen en versterken. Daarbij wil de Tussenvoorziening zich vooral richten op de activiteiten en werktrajecten die vooraf gaan aan een re-integratietraject of betaald werk. Hiervoor is een notitie Sociale Activering geschreven. Tevens zijn hierin aanbevelingen opgenomen voor (een verbetering van) het verzilveren van Ondersteunende Begeleiding van dagactiviteiten (OBdag) binnen de AWBZ. Werkhotel Gezamenlijk met de woningcorporatie Portaal, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus, Kamer van Koophandel Utrecht en het ROC ASA neemt de Tussenvoorziening deel aan een stuurgroep die een Werkhotel voor jongeren gaat realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat een dergelijk initiatief in een duidelijke behoefte voorziet. 3 Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.4 8

9 5. Financiers De Tussenvoorziening kent verschillende financiers. Hiervan zijn de gemeente Utrecht en het Zorgkantoor de twee belangrijkste. Het aanbod van de organisatie wordt gefinancierd door: De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid De gemeente Utrecht GG&GD Zorgkantoor (AWBZ en Plan van Aanpak G4) Ketenpartners en of fondsen (inkoop of incidentele financiering) Sinds 2004 heeft de Tussenvoorziening een toelating voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding in het kader van de AWBZ. Meer zorg door AWBZ In het kader van de AWBZ heeft de Tussenvoorziening vergeleken met 2005 meer zorg kunnen bieden. De productie is van ca in 2005 gegroeid naar 1,3 miljoen in In 2005 is ca. 83% van de begrote uren geleverd en in 2006 is dit percentage toegenomen tot 96%. Echter de geleverde zorg ten opzichte van de begrote zorg in het kader van het Plan van Aanpak is achtergebleven. Gerealiseerde productie Gerealiseerd t.o.v begroting AWBZ uren OB/AB % Plan van Aanpak G % Totaal % Ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ zorg zijn: De organisatie heeft veel tijd gestoken in de registratie en verwerking van de resultaten. Kwaliteit van het AO/IC is een belangrijk aandachtspunt. Gedurende het jaar zijn controle-instrumenten ontwikkeld en is duidelijk geworden dat de geldigheid van indicatiebesluiten en afstemming van zorg op geïndiceerde klassen belangrijke sturingsindicatoren zijn. Tevens is gewerkt aan het basaal bijhouden van cliëntgegevens op wachtlijsten en de wachttijden voordat een cliënt een eerste intake krijgt en de zorg start. Vanuit de afdeling Beleid is een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet met als thema s AWBZ, CIZ-aanvragen, indicatiebesluiten gekoppeld aan begeleidingsplan en het 8- fasenmodel. Verbeterpunten Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen zijn de volgende verbeterpunten voor 2007 geformuleerd: De procedures voor aanvragen bij de Brede Centrale Toegang (aanmelding en indicatiestelling) worden verhelderd. De informatievoorziening en communicatie in deze worden nader vastgesteld. Verschillende mutaties zullen specifieker verwerkt worden in de database (instroom, uitstroom, einde zorg, extern klanthouderschap, geldigheid en zorgzwaarte van oude indicaties). Intern wordt een werkgroep samengesteld die maandelijks de voortgang rond indicaties bewaakt en monitort. Maandelijks worden signaallijsten voorgelegd aan de clustermanagers (MT). Geconcludeerd wordt dat de Tussenvoorziening op de goede weg zit als het gaat om de implementatie van AWBZ-zorg. De eindcontrole van de registratie toont weliswaar aan dat de organisatie nog niet volledig voldoet aan de regeling AO/IC AWBZ, doch de productie is volledig en juist vastgelegd. 9

10 6. Medewerkers Eind 2006 werkten ruim 230 medewerkers bij de Tussenvoorziening met een formatie van ca. 120 fte. Verloop aantal medewerkers 2006 Instroom medewerkers met vast aantal uren 44 Instroom 0-uren contracten/invallers 27 Uitstroom medewerkers met vast aantal uren - 21 Uitstroom 0-uren contracten/invallers - 36 Het aantal medewerkers bestaat uit 40% mannen en 60% vrouwen. Helaas is het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond (net als in 2005) relatief laag te noemen, ca. 4,6%. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 39 jaar. Bij invallers en oproepkrachten ligt de gemiddelde leeftijd lager, namelijk 30 jaar. 10

11 7. Vrijwilligers en stagiaires In de Tussenvoorziening werkt een grote groep vrijwilligers en stagiaires. Inmiddels is het aantal betaalde medewerkers groter dan het aantal vrijwilligers. Dit neemt niet weg dat de inbreng van vrijwilligers zeer waardevol is en een belangrijke meerwaarde heeft in het werk van de organisatie. Je werkt hier letterlijk heel nauw samen, op een paar vierkante meter, dat geeft een band. Het Tussenbusgevoel, tja, dat is wel een heel speciaal gevoel. 4 Ondanks dat de werving van vrijwilligers steeds moeilijker verloopt en veel inspanning vraagt, is het aantal vrijwilligers en stagiaires gestegen. De toename van het aantal vrijwilligers vindt vooral plaats bij het Smulhuis. Eén van de redenen is dat vrijwilligers waarschijnlijk meer concrete activiteiten willen ondernemen (koken) en voor een kortere duur (bijvoorbeeld 1 x per 2 weken een avond). Voor structurele en persoonlijke activiteiten, zoals wekelijkse ontmoetingen met een maatje of opvang van gasten is het moeilijker om vrijwilligers te vinden. In de overige voorzieningen die werken met vrijwilligers verloopt de werving moeizamer. Het Maatjesproject heeft moeite met de werving van oudere vrijwilligers. In de Sleep Inn wordt geconstateerd dat de werkzaamheden te ingewikkeld en foutgevoelig worden, waardoor steeds minder vrijwilligers bereid of in staat zijn om met name het werk rondom de inschrijving uit te kunnen voeren. In het cluster Opvang werken alle voorzieningen met stagiaires. In deze voorzieningen is sprake van een inwerkprogramma, professionele begeleiding en afstemming met de opleiding. In het cluster Wonen is het aantal stageplaatsen toegenomen ten opzichte van Vrijwilligerseditie Tussendoor,

12 8. Ziekteverzuim Een actief ziekteverzuimbeleid heeft geleid tot een ziekteverzuimpercentage van 7,6% in Met dit percentage heeft de Tussenvoorziening een daling van 1,1% bewerkstelligd ten opzichte van Desondanks zijn wij niet tevreden met het percentage, wanneer wij de ziekteverzuimcijfers vergelijken met cijfers uit aanverwante sectoren ligt het percentage van de Tussenvoorziening boven het gemiddelde. Wij streven dan ook naar een verdere daling van het ziekteverzuim. Vergelijkbare ziekteverzuimcijfers zijn bijvoorbeeld: Bron Percentage Werkend Nederland (CBS/2005) 4% Leger des Heils (2005) 7,8% Bureau Jeugdzorg (2005) 8,1% Centrum Maliebaan (2005) 6,6% Stichting IKS (MO Amersfoort/2004) 12,7% Gezondheid en Welzijn (2003) 5,8% Verpleeg en verzorgingstehuizen (2003) 6,2% Thuiszorg (2003) 5,8% 12

13 9. Personeelszaken Personeelsinformatiesysteem De organisatorische ontwikkelingen die de Tussenvoorziening in 2006 heeft doorgemaakt, betekende voor de afdeling personeelszaken veel werk op gebied van werving en selectie. Daarnaast maakten de vele personele mutaties het noodzakelijk om een groot deel van de beschikbare capaciteit van de afdeling in te zetten voor de personeels- en salarisadministratie. Om de werkwijze ten aanzien daarvan efficiënter te maken, is een personeelsinformatiesysteem (Beaufort) geïmplementeerd. In het laatste kwartaal van het jaar heeft een gedetacheerde medewerker zich bij de afdeling gevoegd om het systeem zoveel mogelijk bruikbaar te maken en achterstanden in de administratie weg te werken. Beaufort was eind 2006 functioneel als raadpleegbron voor personeelsbeheer en daarmee werd het aanleveren van managementinformatie beter realiseerbaar. Personeelsuitbreiding In het derde kwartaal van 2006 is de afdeling uitgebreid met een extra personeelsfunctionaris. Hierdoor is het voor de afdeling weer mogelijk gemaakt om de rol met betrekking tot ondersteuning van en advisering aan directie, management en medewerkers meer inhoud te geven en (pro)actiever personeelsbeleid te ontwikkelen. Tevens is in november 2006 een vacature geopend voor een medewerker personeels- en salarisadministratie waardoor tijdig is geanticipeerd op de verwerking van toekomstige personele mutaties en het toewerken naar een volledige salarisverwerking in eigen beheer. Personeelsbeleidsplan In 2005 heeft de Tussenvoorziening een personeelsbeleidsplan geschreven. Een belangrijk verbeterpunt is het voeren van Resultaat, Ontwikkeling en Evaluatie (ROE) gesprekken waarin een component van beoordeling is opgenomen. In 2006 is gestart met de invoering van de ROE gesprekken. 13

14 10. Kwaliteitsbeleid Afdeling beleid Afgelopen jaar is nadrukkelijk geïnvesteerd in de afdeling beleid. Steeds meer worden managementsrapportages waaronder AWBZ productiecijfers een belangrijke sturingsbron. Daarnaast realiseren wij ons dat het kwaliteitsbeleid steeds meer betekenis krijgt. De afdeling Beleid omvat de volgende taakgebieden: AWBZ kwaliteitszorg onderzoek en ontwikkeling cliëntparticipatie scholing communicatie stagebeleid Tevens is het project Imagoverbetering bij de afdeling beleid ondergebracht. Ontwikkelingen Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid is er een opzet gemaakt voor Klanttevredenheidsmeting. Deze bestaat uit: Een meting onder alle cliënten van een bepaalde voorziening die regelmatig herhaald wordt in de vorm van een anonieme enquête met standaardvragen. Een individueel afrondingsgesprek dat aan het eind van het begeleidingsproject met iemand afgenomen wordt. Een diepgaand onderzoek naar aanleiding van een enquête of een aantal afrondingsgesprekken op een specifiek onderdeel of een bepaald aspect van de Tussenvoorziening. De resultaten worden binnen twee maanden teruggekoppeld met de betreffende bewoners, gasten en cliënten. De Tussenvoorziening doet dit in samenwerking met Stichting Kwadraad. 5 De afdeling Beleid heeft veel aandacht besteed aan haar administratieve organisatie en de interne controle daarop (AO/IC). Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor een HKZ-certificering. In een landelijke HKZ-werkgroep heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen voor de Maatschappelijke Opvang. Er zijn presentaties van kwaliteitsmanagementsytemen georganiseerd voor het MT. Deze presentaties zijn opgezet in het kader van procedures en protocollen. In 2006 is nagedacht over hoe de ontwikkeling en het beheer hiervan helder blijven. Intranet en communicatie zijn hierbij van wezenlijk belang. Rondom ongewenst gedrag is het beleid nader uitgewerkt in de vorm van een gedragscode, noodprotocollen en richtlijnen hoe te handelen in crisissituaties. De klachtenregeling wordt verbeterd en aangevuld met de mogelijkheid om vertrouwenspersonen in te schakelen. De meldingen, klachten en incidenten worden verzameld en geregistreerd door de afdeling Beleid. Daarnaast zal in 2007 een volgsysteem worden opgezet. Eind 2006 is de Tussenvoorziening een samenwerkingsverband aangegaan met de zeven vooraanstaande MO organisaties in Nederland en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. 5 Aanpak klanttevredenheidsmeting MT,

15 In dit verband zal een kenniscentrum opgebouwd worden waarin kennisontwikkeling, kwaliteitsverhoging en een kennisinfrastructuur zijn geregeld. De organisaties in het samenwerkingsverband stellen gedurende vijf jaar een budget beschikbaar voor het kenniscentrum. Het stedelijk project Recept voor Goed Handelen heeft in 2006 haar tweede auditronde gedaan. De Tussenvoorziening heeft dankzij haar AWBZ-zorglevering (met bijbehorende kwaliteitscriteria) duidelijk progressie geboekt in verheldering van verantwoordelijkheden en betrekken van andere hulpverleningsinstellingen. Verbetering is hard nodig in samenwerking tussen woon- en opvangvoorzieningen van de Tussenvoorziening enerzijds en vaste contactpersonen van diverse zorgpartijen anderzijds. In 2006 is gestart met de uitvoering van beleid op het gebied van diversiteit en interculturalisatie. In oktober 2006 is een nota over diversiteit en interculturalisatie in de Tussenvoorziening verschenen. Tevens zal de Tussenvoorziening participeren in een pilot van kwaliteitsverbetering in instellingen voor daklozen door middel van diversiteit van het NIZW/Transact. De Tussenvoorziening vindt het belangrijk aan te blijven sluiten bij de doelgroep. Met zoveel (potentiële) cliënten van allochtone afkomst, moet een organisatie zich wel afvragen hoe ze multicultureel mee wil veranderen. 6 In 2007 wil de Tussenvoorziening deelnemen aan een EVC-pilot (certificaat voor ervaringsdeskundigen). 6 Concept voor OR en CR,

16 11. Scholing Vanaf de zomer 2006 heeft de Tussenvoorziening een opleidingscoördinator aangesteld voor 10 uur per week en deze bij de afdeling Beleid ondergebracht. De scholingscoördinator heeft de volgende zaken opgepakt: Structurele introductiemiddagen voor nieuwe medewerkers Ontwikkelen en uitvoeren van een AWBZ-trainingsprogramma Uitwisseling van scholingsactiviteiten met collega-instellingen Uitbreiden en monitoren van het stagebeleid Daarnaast is in 2006 gestart met een intensief MD traject voor coördinatoren en MT. Dit traject loopt door tot medio Voor de AWBZ-zorgverleners is een uitgebreid scholingsprogramma ontwikkeld dat in zal worden uitgevoerd. Het scholingstraject bestaat o.a. uit de volgende basis- of verdiepingstrainingen: persoonlijkheidsstoornissen psychiatrie verslavingszorg methodiek (bemoeizorg en presentiebenadering) Binnen de clusters is regelmatig aandacht besteed aan de scholing en ontwikkeling van teams of individuele medewerkers. In veel teams is gewerkt aan teambuilding of intervisie. Tevens is veel aandacht besteed aan het werken met methodieken (8-fasen, bemoeizorg en presentie). Individueel worden medewerkers opgeleid die over onvoldoende basisopleiding beschikken. 16

17 12. Cliëntenparticipatie Cliëntenraad De cliëntenraad wordt ondersteund door de afdeling Beleid. In aantal en op inhoud heeft de cliëntenraad in 2006 grote stappen gezet. De Cliëntenraad bestond in 2006 uit 10 leden, plus één toehoorder namens Stichting Wegwijs. Zowel stedelijk als landelijk zijn platforms van cliëntenraden ontstaan waarin de cliëntenraad van de Tussenvoorziening een initiërende rol heeft gespeeld. Tevredenheid van de cliënten Mede met de hulp van de cliëntenraad zijn in klanttevredenheidsmetingen gehouden in Tussennoord, Straatweg en Corporatiehotel. Deze drie metingen hebben een respons tussen de 66% en 78% gehad. Uitkomsten van de metingen zijn: 4.4 Straatweg, 8 Tussennoord, 6.5 Corporatiehotel. Alle aanbevelingen zijn in een plan van aanpak uitgezet, waarbij de prioriteit bij de Straatweg ligt. Verbeterpunten zijn in deze voorziening de communicatie tussen begeleiders en bewoners, een goede informatieoverdracht en de huisvesting (onderhoud en renovatie van het pand). Iedereen zag dat t beter moest worden en er is uitvoerig gesproken met de coördinator en clustermanager. Gelukkig zijn de zaken goed ter hand genomen en serieus opgepakt. De les die wij hebben geleerd is dat we goed moeten blijven communiceren, iedere keer weer. 7 In de nachtopvang is sprake van cliëntparticipatie in de vorm van meewerkende gasten. Bij de Sleep Inn is dit jaar experimenteel gestart met het meewerken tijdens de openingstijden van de opvang. Het experiment is geslaagd en wordt in 2007 een vaste werkwijze. Bovendien worden de activiteiten verder uitgebouwd, waarbij gedacht wordt aan activiteiten buiten het gebouw die als voortraject kunnen dienen voor beheerderstaken bij de NoiZ. Bij NoiZ is van oudsher het meeste aandacht voor participatie vanwege het zelfbeheer. Het zelfbeheer lijkt steeds meer te verschuiven richting participatie en activering. Aan de activiteiten voor meewerkende gasten in de Sleep Inn hebben ca. 120 gasten meegedaan in de ochtend (vanaf juli 2006) en ca. 140 gasten in de avond (vanaf juli 2006). Als tegemoetkoming voor het meewerken in de Sleep Inn kunnen de gasten kiezen uit een gratis overnachting, consumptiekaart of twee bonnen voor het Smulhuis. In de clusters Opvang en Wonen worden binnen alle voorzieningen een gasten- of bewonersoverleg gehouden. 7 Bewoner van de Straatweg, uitspraak naar aanleiding van de uitkomst van de klanttevredenheidsmetingen,

18 13. Onderzoek en ontwikkeling Onderzoek en ontwikkeling in 2006 In 2006 heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan verschillende onderzoeken of ontwikkeltrajecten, namelijk: Ontwikkeling van een doorstroom instrument. Inventariseren van de regiogebondenheid, landelijke instroom en Nieuwe Europeanen in de opvang. Ontwikkeling van een voorziening voor overlastgevers Skaeve Husen. Onderzoek naar mogelijkheden voor een gebruiksruimte voor alcoholisten. Ontwikkeling van de laagdrempelige opvang in de toekomst en de ontwikkeling van het Zelfbeheer. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland is in de laagdrempelige opvang een onderzoek uitgevoerd naar werkwijze en functies in de laagdrempelige opvang. In 2005 zijn twee onderzoeken gestart naar het HAP. In het eerste onderzoek is gekeken naar de medische zorg die het HAP biedt. In het tweede onderzoek heeft de nadruk gelegen op de plaats die het HAP inneemt in de zorgketen in Utrecht en de werkwijze van de voorziening. Beide onderzoeken zijn in 2006 afgerond en hebben geleid tot een meerjarenbeleid van het HAP. Onder leiding van de scholingscoördinator is in het cluster Wonen gewerkt aan een verbetering van de methodiekontwikkeling voor gezinnen en de begeleiding bij langdurig wonen. In de organisatie is heeft een evaluatie van het protocol Recept voor Goed Handelen plaatsgevonden. N.a.v. hiervan zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de medische zorg. Belangrijk aandachtspunt is de actualisering van de protocollen per voorziening. Zie ook 10. Wat nog doorloopt in 2007 In het cluster Wonen is door Tussennoord meegewerkt aan een onderzoek naar opvangmogelijkheden voor gezinnen in de stad Utrecht, uitgevoerd door een student aan de bestuursacademie en begeleid door de afdeling Welzijnszaken van de gemeente. De resultaten worden begin 2007 verwacht. De Straatweg, het Corporatiehotel en opvangvoorzieningen hebben deelgenomen aan een onderzoek naar interne ketenvorming, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Utrecht. De resultaten zijn in de zomer van 2006 gepresenteerd. Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen uitgevoerd en worden in 2007 verder uitgewerkt. 18

19 14. Cliëntregistratie Nieuw registratiesysteem In 2004 is de Tussenvoorziening gestart met de implementatie van het cliëntregistratiesysteem Clever. Het doel was om in 2006 alle voorzieningen te laten werken met Clever. Omdat de implementatie veel specialistische kennis en aanpassingen vraagt heeft de implementatie vertraging opgelopen. Eind 2006 is in alle voorzieningen Clever ingevoerd en worden in alle voorzieningen minimaal de basisgegevens van cliënten in Clever geregistreerd. Huidig gebruik van het registratiesysteem Binnen het cluster opvang draait TV Bolksbeek volledig op Clever. De andere opvangvoorzieningen zitten in de invoerfase en gebruiken nog een schaduw registratie. Bij de voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) wordt gesignaleerd dat de registratie en dossiervorming van de medische dienstverlening vertraging oploopt omdat enkele privacyvraagstukken opgelost dienen te worden. Bij de NoiZ opvang en wonen spelen kwesties rondom autorisatie van beheerders (ervaringsdeskundigen). In het cluster Wonen worden alle cliëntgegevens verwerkt in Clever en de managementrapportage wordt volledig uit Clever gehaald. Echter door onvoldoende routine in de invoering en verwerking van gegevens is nog een extra controle van de gegevensinvoer noodzakelijk. In september 2006 is de ICT afdeling uitgebreid met een applicatiebeheerder die zich met name richt op de implementatie van het cliëntregistratiesysteem Clever. 19

20 15. Bedrijfsbureau In 2006 is het centraal kantoor van de Tussenvoorziening verhuisd naar de Wittevrouwenkade. Het bedrijfsbureau bevat de afdelingen: receptie, ICT, facilitaire diensten/onderhoud, personeelszaken en (financiele) administratie. Daarnaast zijn aan de Wittevrouwenkade de directie, het management, een deel van het middenmanagement, werkruimten voor (ambulante) woonbegeleiders, het HAP en de afdeling beleid ondergebracht. De afdeling ICT heeft zich van juni t/m oktober vol energie ingezet voor de verhuizing van het centraal kantoor naar de nieuwe locatie. Voor deze verhuizing zijn verbeteringen uitgevoerd op het gebeid van een serverruimte en telefooncentrale. Door de groei van de organisatie is het onderhoudsteam uitgebreid en ondergebracht in het bedrijfsbureau. Zoals beschreven bij 2. is de klussencoach volledig vrijgemaakt voor de aansturing van professioneel onderhoudsmedewerkers. Ten aanzien van de ICT zal in 2007 advies gevraagd worden voor een nieuwe, haalbare infrastructuur. Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen variant zal mogelijk een groot deel van de hardware vervangen worden en kan het serverbeheer mogelijk bij een externe partij worden gelegd (outsourcing). Vanwege deze onzekerheden is een aantal niet al te dringende investeringen in 2006 uitgesteld en zijn onontkoombare investeringen low-budget uitgevoerd. 20

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie