Jaarverslag Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2007 Postadres: Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade CR Utrecht Telefoon: adres: Website: Redactie: Sonja Appelman Annemiek Visser Maran van Scheppingen Drukwerk: Drukkerij Atlas b.v. Oplage: 500

2 Inhoud Pagina Inhoudelijk verslag 3 Inleiding 3 1. Organisatieprofiel en visie 4 2. Organisatiestructuur 5 3. Resultaten 7 4. Projecten 8 5. Financiers 9 6. Medewerkers Vrijwilligers en stagiaires Ziekteverzuim Personeelszaken Kwaliteitsbeleid Scholing Cliëntenparticipatie Onderzoek en ontwikkeling Cliëntregistratie Bedrijfsbureau Huisvesting Samenwerking Ontwikkelingen en trends 24 Verslag van de ondernemingsraad 26 Kwantitatieve rapportage 38 Financieel verslag 30 2

3 Jaarverslag 2006 Stichting De Tussenvoorziening April 2006 Neem de mensen zoals ze zijn en niet zoals je ze hebben wilt Inhoudelijk verslag Inleiding In dit jaarverslag van 2006 rapporteren wij over de ontwikkelingen en activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: een inhoudelijk verslag, de kwantitatieve rapportage en een financieel verslag. De Tussenvoorziening kent de volgende bestuurlijke organen: Raad van Bestuur/directie Dhr. J.P.A. van Dam - voorzitter / directeur Mw. S. Appelman - lid / adjunct-directeur Raad van Toezicht Dhr. J.G.A. Belt - voorzitter Dhr. T. van Oosten - lid financiën Dhr. J.P. Verwei - algemeen lid Dhr. G. van Dijk - algemeen lid Mw. L. van Doorn - algemeen lid Mw. S. Mahkloufi - aspirant lid Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 april 2007 en geaccordeerd door de Raad van Toezicht van de Stichting De Tussenvoorziening op 7 mei

4 1. Organisatieprofiel en visie De Tussenvoorziening biedt opvang, steun en begeleiding aan dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen in Utrecht. Hierbij wordt invulling gegeven aan begrippen als sociale bescherming, maatschappelijk herstel en het voorkomen van terugval. De doelen die de Tussenvoorziening stelt, liggen op het gebied van preventie, opvang en herstel. In dit kader biedt de Tussenvoorziening opvang, dienstverlening, toeleiding tot zorg, schuldhulpverlening en begeleiding. Van belang in 2006 is de ontwikkeling van het meerjarenbeleid. In het meerjarenbeleid gaat de Tussenvoorziening ervan uit dat de problematiek van dakloosheid en overlast op straat verschuift naar zorg voor kwetsbare groepen in hun (tijdelijke) thuisomgeving. Geconcludeerd wordt dat de tijd van louter opvang (bed, bad en brood) voorbij is. Van wezenlijk belang is het bewerkstelligen van maatschappelijk herstel, participatie en doorstroom naar zelfstandige woonvormen. Hierbij wordt gekozen voor een methodiek gebaseerd op een actieve benadering en bemoeizorg. De Tussenvoorziening kiest daarom voor een verbreding van de doelgroep en richt zich steeds meer op kwetsbare, moeilijk bereikbare en begeleidbare mensen uit de gehele OGGz-populatie. De kracht van de Tussenvoorziening is dicht bij de mensen te staan en hen niet te laten vallen. De organisatie kenmerkt zich als mensenorganisatie waarin de behoeften van de klant (gasten, bezoekers, bewoners en cliënten) centraal staan. Uitgangspunt is het recht op zorg en het recht op een menswaardig bestaan. Hierbij legt de Tussenvoorziening de nadruk op respectvolle bejegening, erkenning van de klant en het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het gaat niet om het tellen van mensen, het gaat erom dat elk mens telt 1 Belangrijke speerpunten in het meerjarenbeleid zijn: Wonen, werk, welzijn en armoedeproblematiek Signalering, doorverwijzing, toeleiding naar zorg en nazorg Daarbij spelen de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol: Diversiteit van de doelgroep ( verkleuring en verzilvering ). In het bijzonder diversiteit op het gebied van achtergrond, taal, cultuur en leeftijd. Veranderende wetgeving rondom de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW). Meer aandacht voor cliëntparticipatie en een actieve deelname van de doelgroep. Het belang van kwaliteitsverbetering in de zorg en professionalisering van de Maatschappelijke Opvang. Een toenemende vraag naar maatschappelijke opvang in de regio. 1 Hans Bellaart. Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling),

5 2. Organisatiestructuur De clusters De Tussenvoorziening is georganiseerd in drie clusters waarin voorzieningen zijn samengebracht die wat betreft doelgroep, doelstelling en/of aanbod verwant zijn. Het aanbod van de Tussenvoorziening bestaat uit: Cluster Geldbeheer Schuldhulpverlening en inkomensbeheer Stadsgeldbeheer Financiële ondersteuning, consult en advies Als het financieel goed geregeld is, is het thuis stabieler. 2 Cluster Opvang Nachtopvang Sleep Inn Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) Maaltijdvoorziening het Smulhuis Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) Toeleiding en doorstroom TV Doorstroom 24 uurs opvang en oefen wonen TV Bolksbeek Begeleid wonen Gastenverblijf en beheerders NoiZ (w.o. bewoners van Emmaus) Cluster Wonen Begeleid wonen het Corporatiehotel Begeleid wonen ex verslaafden TV De loef (inclusief Loef vrouwen) Begeleid wonen TV de Straatweg (incl. de Zwaan) Begeleid wonen TV Tussennoord Langdurig wonen Ambulante woonbegeleiding TV Zelfstandig Activering het Maatjesproject Beleid en projecten Imagoverbetering Onder de Vleugels (Diensten bij Wonen met Zorg) 2 Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.5 5

6 Organisatiestructuur 2006 Raad Van Toezicht Bestuur (directie) CLR OR Beleid en projecten Directie secretariaat en bedrijfsbureau Cluster Wonen Cluster Opvang Cluster Geldbeheer Organisatorische veranderingen Ten opzichte van 2005 hebben de volgende organisatorische veranderingen plaatsgevonden: De voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) is vanaf de zomer 2006 ondergebracht in het cluster Opvang. Het project Imagoverbetering is ondergebracht in de afdeling beleid. Het project Klussencoach is vooralsnog stilgelegd in verband met een grote vraag naar facilitaire diensten en onderhoud binnen de woningen. Hierdoor heeft de klussencoach bijna geen activiteiten kunnen ondernemen met cliënten en vrijwilligers en zich zo goed als volledig moeten richten op de uitvoering en aansturing van professionele onderhoudsmedewerkers. In het kader van de samenwerking met Stichting Boka in IJsselstein zijn een coördinator en een woonbegeleider van de Tussenvoorziening gedetacheerd naar de Boka. De begeleiding en aansturing hiervan valt onder het cluster Wonen. 6

7 3. Resultaten Groeifactoren In 2006 is de Tussenvoorziening opnieuw gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. Belangrijke factoren die de groei mogelijk hebben gemaakt zijn: Naast de reguliere AWBZ uitbreiding is in februari 2006 het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4 verschenen. In dit plan presenteert het kabinet verschillende instrumenten waarmee zij de leefsituatie van dak- en thuislozen in de vier grote steden wil verbeteren. De Tussenvoorziening heeft de mogelijkheid gekregen om een uitbreiding van het aanbod te concretiseren die binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak vallen. Vanaf januari 2006 is gestart met een outreachende vorm van opvang en begeleiding door TV Doorstroom. Deze voorziening is ontstaan omdat geconstateerd werd dat de doorverwijzing vanuit de laagdrempelige opvang naar vormen van hulpverlening of begeleiding onvoldoende plaatsvond. Stadsgeldbeheer heeft de capaciteit kunnen uitbreiden door een verruiming van middelen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook heeft een toename van inkooptrajecten door derden (w.o. SBWU) plaatsgevonden. Tevens heeft Stadsgeldbeheer de uren voor advies en consult kunnen uitbreiden. Gerealiseerde groei De maximale capaciteit is in 2006 met ca. 27% gegroeid t.o.v In 2006 bestond de capaciteit uit 618 trajecten schuldhulpverlening, 202 plaatsen (ambulante) woonbegeleiding, 85 bedden nachtopvang en 305 plaatsen deeltijdopvang, activering e.d. Helaas is het niet gelukt om de maximale capaciteit in 2006 volledig te benutten. De werkelijke (gerealiseerde) groei is 16%. Vertragende factoren Vertragende factoren die hebben geleid tot minder groei dan mogelijk was, zijn: Late toestemming voor uitvoering van het Plan van Aanpak met als gevolg een late werving van medewerkers en huisvesting. Personele wisselingen en achterstand in werving van medewerkers bij Stadsgeldbeheer. Minder instroom van cliënten in de Loef vrouwen dan verwacht. Stagnatie in aanmeldingen vanuit de Brede Centrale Toegang (BCT). Achterblijven van AWBZ indicatieaanvragen, -toekenning, registratie en declaratie. 7

8 4. Projecten Diensten bij Wonen In het kader van de subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening een pakket aan diensten gebundeld om kwetsbare mensen zo lang en zo sterk mogelijk (begeleid) zelfstandig te laten wonen. Afstemming en uitwisseling tussen woonvoorzieningen en diensten heeft veel aandacht gekregen. In 2006 zijn in totaal 26 verblijfsgeïndiceerden op één of andere manier met de diensten geholpen. Als je hier komt, heb je veel meegemaakt. 3 In het kader van het aanbod Diensten bij Wonen met Zorg heeft de Tussenvoorziening in 2006 aansluiting gezocht bij het stedelijk overleg Maatschappelijk Steun Systeem (MSS). Het maatschappelijk steunsysteem is vooral een zaak van de GGZ geweest en behoeft een verbreding naar Maatschappelijke Opvang en OGGz. Het project Zorg Het project Zorg dat speciaal voor oudere en zorgafhankelijke dak- en thuislozen is opgezet, is na tweeënhalf jaar succesvol afgerond. Het project heeft geleid tot een samenwerkingsverband met ContinU-Axion waardoor functies op het gebied van thuiszorg binnen onze woonvoorzieningen aangeboden kunnen worden. Tevens zijn uitstroommogelijkheden naar verzorgingshuizen bewerkstelligd en is een uitwisseling in deskundigheidsbevordering tot stand gekomen. Ook heeft het project de behoefte aan een woonvoorziening voor oudere daklozen duidelijk onderstreept. Samen met de SBWU en Portaal heeft de Tussenvoorziening in 2005 het initiatief genomen om Leidse Rijnhof op te zetten, een woonvoorziening in Leidse Rijn voor 60 oudere daklozen en psychiatrische cliënten. Volgens planning begint de bouw in Voedselbank PLUS De Tussenvoorziening heeft in 2006 een projectplan voor een Voedselbank PLUS ontwikkeld. De kern van dit plan is het verstrekken van voedselpakketten in combinatie met ontmoeting, informatievoorziening over voorliggende voorzieningen, sociaal juridische hulpverlening en activering. Ter voorbereiding van het plan is veel tijd besteed aan het leggen van contacten en netwerken. Zo zijn in verschillende wijken contacten met buurt- en straatpastores gelegd en zijn relaties gelegd met wijkwelzijnsorganisaties (Cumulus). Notitie Sociale Activering De Tussenvoorziening wil haar versnipperde en onderbelichte activeringsonderdelen bundelen en versterken. Daarbij wil de Tussenvoorziening zich vooral richten op de activiteiten en werktrajecten die vooraf gaan aan een re-integratietraject of betaald werk. Hiervoor is een notitie Sociale Activering geschreven. Tevens zijn hierin aanbevelingen opgenomen voor (een verbetering van) het verzilveren van Ondersteunende Begeleiding van dagactiviteiten (OBdag) binnen de AWBZ. Werkhotel Gezamenlijk met de woningcorporatie Portaal, wijkwelzijnsorganisatie Cumulus, Kamer van Koophandel Utrecht en het ROC ASA neemt de Tussenvoorziening deel aan een stuurgroep die een Werkhotel voor jongeren gaat realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat een dergelijk initiatief in een duidelijke behoefte voorziet. 3 Rapport kwaliteitstoetsing Tussennoord, 2006, p.4 8

9 5. Financiers De Tussenvoorziening kent verschillende financiers. Hiervan zijn de gemeente Utrecht en het Zorgkantoor de twee belangrijkste. Het aanbod van de organisatie wordt gefinancierd door: De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn De gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid De gemeente Utrecht GG&GD Zorgkantoor (AWBZ en Plan van Aanpak G4) Ketenpartners en of fondsen (inkoop of incidentele financiering) Sinds 2004 heeft de Tussenvoorziening een toelating voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding in het kader van de AWBZ. Meer zorg door AWBZ In het kader van de AWBZ heeft de Tussenvoorziening vergeleken met 2005 meer zorg kunnen bieden. De productie is van ca in 2005 gegroeid naar 1,3 miljoen in In 2005 is ca. 83% van de begrote uren geleverd en in 2006 is dit percentage toegenomen tot 96%. Echter de geleverde zorg ten opzichte van de begrote zorg in het kader van het Plan van Aanpak is achtergebleven. Gerealiseerde productie Gerealiseerd t.o.v begroting AWBZ uren OB/AB % Plan van Aanpak G % Totaal % Ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ zorg zijn: De organisatie heeft veel tijd gestoken in de registratie en verwerking van de resultaten. Kwaliteit van het AO/IC is een belangrijk aandachtspunt. Gedurende het jaar zijn controle-instrumenten ontwikkeld en is duidelijk geworden dat de geldigheid van indicatiebesluiten en afstemming van zorg op geïndiceerde klassen belangrijke sturingsindicatoren zijn. Tevens is gewerkt aan het basaal bijhouden van cliëntgegevens op wachtlijsten en de wachttijden voordat een cliënt een eerste intake krijgt en de zorg start. Vanuit de afdeling Beleid is een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet met als thema s AWBZ, CIZ-aanvragen, indicatiebesluiten gekoppeld aan begeleidingsplan en het 8- fasenmodel. Verbeterpunten Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen zijn de volgende verbeterpunten voor 2007 geformuleerd: De procedures voor aanvragen bij de Brede Centrale Toegang (aanmelding en indicatiestelling) worden verhelderd. De informatievoorziening en communicatie in deze worden nader vastgesteld. Verschillende mutaties zullen specifieker verwerkt worden in de database (instroom, uitstroom, einde zorg, extern klanthouderschap, geldigheid en zorgzwaarte van oude indicaties). Intern wordt een werkgroep samengesteld die maandelijks de voortgang rond indicaties bewaakt en monitort. Maandelijks worden signaallijsten voorgelegd aan de clustermanagers (MT). Geconcludeerd wordt dat de Tussenvoorziening op de goede weg zit als het gaat om de implementatie van AWBZ-zorg. De eindcontrole van de registratie toont weliswaar aan dat de organisatie nog niet volledig voldoet aan de regeling AO/IC AWBZ, doch de productie is volledig en juist vastgelegd. 9

10 6. Medewerkers Eind 2006 werkten ruim 230 medewerkers bij de Tussenvoorziening met een formatie van ca. 120 fte. Verloop aantal medewerkers 2006 Instroom medewerkers met vast aantal uren 44 Instroom 0-uren contracten/invallers 27 Uitstroom medewerkers met vast aantal uren - 21 Uitstroom 0-uren contracten/invallers - 36 Het aantal medewerkers bestaat uit 40% mannen en 60% vrouwen. Helaas is het aantal medewerkers met een allochtone achtergrond (net als in 2005) relatief laag te noemen, ca. 4,6%. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 39 jaar. Bij invallers en oproepkrachten ligt de gemiddelde leeftijd lager, namelijk 30 jaar. 10

11 7. Vrijwilligers en stagiaires In de Tussenvoorziening werkt een grote groep vrijwilligers en stagiaires. Inmiddels is het aantal betaalde medewerkers groter dan het aantal vrijwilligers. Dit neemt niet weg dat de inbreng van vrijwilligers zeer waardevol is en een belangrijke meerwaarde heeft in het werk van de organisatie. Je werkt hier letterlijk heel nauw samen, op een paar vierkante meter, dat geeft een band. Het Tussenbusgevoel, tja, dat is wel een heel speciaal gevoel. 4 Ondanks dat de werving van vrijwilligers steeds moeilijker verloopt en veel inspanning vraagt, is het aantal vrijwilligers en stagiaires gestegen. De toename van het aantal vrijwilligers vindt vooral plaats bij het Smulhuis. Eén van de redenen is dat vrijwilligers waarschijnlijk meer concrete activiteiten willen ondernemen (koken) en voor een kortere duur (bijvoorbeeld 1 x per 2 weken een avond). Voor structurele en persoonlijke activiteiten, zoals wekelijkse ontmoetingen met een maatje of opvang van gasten is het moeilijker om vrijwilligers te vinden. In de overige voorzieningen die werken met vrijwilligers verloopt de werving moeizamer. Het Maatjesproject heeft moeite met de werving van oudere vrijwilligers. In de Sleep Inn wordt geconstateerd dat de werkzaamheden te ingewikkeld en foutgevoelig worden, waardoor steeds minder vrijwilligers bereid of in staat zijn om met name het werk rondom de inschrijving uit te kunnen voeren. In het cluster Opvang werken alle voorzieningen met stagiaires. In deze voorzieningen is sprake van een inwerkprogramma, professionele begeleiding en afstemming met de opleiding. In het cluster Wonen is het aantal stageplaatsen toegenomen ten opzichte van Vrijwilligerseditie Tussendoor,

12 8. Ziekteverzuim Een actief ziekteverzuimbeleid heeft geleid tot een ziekteverzuimpercentage van 7,6% in Met dit percentage heeft de Tussenvoorziening een daling van 1,1% bewerkstelligd ten opzichte van Desondanks zijn wij niet tevreden met het percentage, wanneer wij de ziekteverzuimcijfers vergelijken met cijfers uit aanverwante sectoren ligt het percentage van de Tussenvoorziening boven het gemiddelde. Wij streven dan ook naar een verdere daling van het ziekteverzuim. Vergelijkbare ziekteverzuimcijfers zijn bijvoorbeeld: Bron Percentage Werkend Nederland (CBS/2005) 4% Leger des Heils (2005) 7,8% Bureau Jeugdzorg (2005) 8,1% Centrum Maliebaan (2005) 6,6% Stichting IKS (MO Amersfoort/2004) 12,7% Gezondheid en Welzijn (2003) 5,8% Verpleeg en verzorgingstehuizen (2003) 6,2% Thuiszorg (2003) 5,8% 12

13 9. Personeelszaken Personeelsinformatiesysteem De organisatorische ontwikkelingen die de Tussenvoorziening in 2006 heeft doorgemaakt, betekende voor de afdeling personeelszaken veel werk op gebied van werving en selectie. Daarnaast maakten de vele personele mutaties het noodzakelijk om een groot deel van de beschikbare capaciteit van de afdeling in te zetten voor de personeels- en salarisadministratie. Om de werkwijze ten aanzien daarvan efficiënter te maken, is een personeelsinformatiesysteem (Beaufort) geïmplementeerd. In het laatste kwartaal van het jaar heeft een gedetacheerde medewerker zich bij de afdeling gevoegd om het systeem zoveel mogelijk bruikbaar te maken en achterstanden in de administratie weg te werken. Beaufort was eind 2006 functioneel als raadpleegbron voor personeelsbeheer en daarmee werd het aanleveren van managementinformatie beter realiseerbaar. Personeelsuitbreiding In het derde kwartaal van 2006 is de afdeling uitgebreid met een extra personeelsfunctionaris. Hierdoor is het voor de afdeling weer mogelijk gemaakt om de rol met betrekking tot ondersteuning van en advisering aan directie, management en medewerkers meer inhoud te geven en (pro)actiever personeelsbeleid te ontwikkelen. Tevens is in november 2006 een vacature geopend voor een medewerker personeels- en salarisadministratie waardoor tijdig is geanticipeerd op de verwerking van toekomstige personele mutaties en het toewerken naar een volledige salarisverwerking in eigen beheer. Personeelsbeleidsplan In 2005 heeft de Tussenvoorziening een personeelsbeleidsplan geschreven. Een belangrijk verbeterpunt is het voeren van Resultaat, Ontwikkeling en Evaluatie (ROE) gesprekken waarin een component van beoordeling is opgenomen. In 2006 is gestart met de invoering van de ROE gesprekken. 13

14 10. Kwaliteitsbeleid Afdeling beleid Afgelopen jaar is nadrukkelijk geïnvesteerd in de afdeling beleid. Steeds meer worden managementsrapportages waaronder AWBZ productiecijfers een belangrijke sturingsbron. Daarnaast realiseren wij ons dat het kwaliteitsbeleid steeds meer betekenis krijgt. De afdeling Beleid omvat de volgende taakgebieden: AWBZ kwaliteitszorg onderzoek en ontwikkeling cliëntparticipatie scholing communicatie stagebeleid Tevens is het project Imagoverbetering bij de afdeling beleid ondergebracht. Ontwikkelingen Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid is er een opzet gemaakt voor Klanttevredenheidsmeting. Deze bestaat uit: Een meting onder alle cliënten van een bepaalde voorziening die regelmatig herhaald wordt in de vorm van een anonieme enquête met standaardvragen. Een individueel afrondingsgesprek dat aan het eind van het begeleidingsproject met iemand afgenomen wordt. Een diepgaand onderzoek naar aanleiding van een enquête of een aantal afrondingsgesprekken op een specifiek onderdeel of een bepaald aspect van de Tussenvoorziening. De resultaten worden binnen twee maanden teruggekoppeld met de betreffende bewoners, gasten en cliënten. De Tussenvoorziening doet dit in samenwerking met Stichting Kwadraad. 5 De afdeling Beleid heeft veel aandacht besteed aan haar administratieve organisatie en de interne controle daarop (AO/IC). Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor een HKZ-certificering. In een landelijke HKZ-werkgroep heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen voor de Maatschappelijke Opvang. Er zijn presentaties van kwaliteitsmanagementsytemen georganiseerd voor het MT. Deze presentaties zijn opgezet in het kader van procedures en protocollen. In 2006 is nagedacht over hoe de ontwikkeling en het beheer hiervan helder blijven. Intranet en communicatie zijn hierbij van wezenlijk belang. Rondom ongewenst gedrag is het beleid nader uitgewerkt in de vorm van een gedragscode, noodprotocollen en richtlijnen hoe te handelen in crisissituaties. De klachtenregeling wordt verbeterd en aangevuld met de mogelijkheid om vertrouwenspersonen in te schakelen. De meldingen, klachten en incidenten worden verzameld en geregistreerd door de afdeling Beleid. Daarnaast zal in 2007 een volgsysteem worden opgezet. Eind 2006 is de Tussenvoorziening een samenwerkingsverband aangegaan met de zeven vooraanstaande MO organisaties in Nederland en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. 5 Aanpak klanttevredenheidsmeting MT,

15 In dit verband zal een kenniscentrum opgebouwd worden waarin kennisontwikkeling, kwaliteitsverhoging en een kennisinfrastructuur zijn geregeld. De organisaties in het samenwerkingsverband stellen gedurende vijf jaar een budget beschikbaar voor het kenniscentrum. Het stedelijk project Recept voor Goed Handelen heeft in 2006 haar tweede auditronde gedaan. De Tussenvoorziening heeft dankzij haar AWBZ-zorglevering (met bijbehorende kwaliteitscriteria) duidelijk progressie geboekt in verheldering van verantwoordelijkheden en betrekken van andere hulpverleningsinstellingen. Verbetering is hard nodig in samenwerking tussen woon- en opvangvoorzieningen van de Tussenvoorziening enerzijds en vaste contactpersonen van diverse zorgpartijen anderzijds. In 2006 is gestart met de uitvoering van beleid op het gebied van diversiteit en interculturalisatie. In oktober 2006 is een nota over diversiteit en interculturalisatie in de Tussenvoorziening verschenen. Tevens zal de Tussenvoorziening participeren in een pilot van kwaliteitsverbetering in instellingen voor daklozen door middel van diversiteit van het NIZW/Transact. De Tussenvoorziening vindt het belangrijk aan te blijven sluiten bij de doelgroep. Met zoveel (potentiële) cliënten van allochtone afkomst, moet een organisatie zich wel afvragen hoe ze multicultureel mee wil veranderen. 6 In 2007 wil de Tussenvoorziening deelnemen aan een EVC-pilot (certificaat voor ervaringsdeskundigen). 6 Concept voor OR en CR,

16 11. Scholing Vanaf de zomer 2006 heeft de Tussenvoorziening een opleidingscoördinator aangesteld voor 10 uur per week en deze bij de afdeling Beleid ondergebracht. De scholingscoördinator heeft de volgende zaken opgepakt: Structurele introductiemiddagen voor nieuwe medewerkers Ontwikkelen en uitvoeren van een AWBZ-trainingsprogramma Uitwisseling van scholingsactiviteiten met collega-instellingen Uitbreiden en monitoren van het stagebeleid Daarnaast is in 2006 gestart met een intensief MD traject voor coördinatoren en MT. Dit traject loopt door tot medio Voor de AWBZ-zorgverleners is een uitgebreid scholingsprogramma ontwikkeld dat in zal worden uitgevoerd. Het scholingstraject bestaat o.a. uit de volgende basis- of verdiepingstrainingen: persoonlijkheidsstoornissen psychiatrie verslavingszorg methodiek (bemoeizorg en presentiebenadering) Binnen de clusters is regelmatig aandacht besteed aan de scholing en ontwikkeling van teams of individuele medewerkers. In veel teams is gewerkt aan teambuilding of intervisie. Tevens is veel aandacht besteed aan het werken met methodieken (8-fasen, bemoeizorg en presentie). Individueel worden medewerkers opgeleid die over onvoldoende basisopleiding beschikken. 16

17 12. Cliëntenparticipatie Cliëntenraad De cliëntenraad wordt ondersteund door de afdeling Beleid. In aantal en op inhoud heeft de cliëntenraad in 2006 grote stappen gezet. De Cliëntenraad bestond in 2006 uit 10 leden, plus één toehoorder namens Stichting Wegwijs. Zowel stedelijk als landelijk zijn platforms van cliëntenraden ontstaan waarin de cliëntenraad van de Tussenvoorziening een initiërende rol heeft gespeeld. Tevredenheid van de cliënten Mede met de hulp van de cliëntenraad zijn in klanttevredenheidsmetingen gehouden in Tussennoord, Straatweg en Corporatiehotel. Deze drie metingen hebben een respons tussen de 66% en 78% gehad. Uitkomsten van de metingen zijn: 4.4 Straatweg, 8 Tussennoord, 6.5 Corporatiehotel. Alle aanbevelingen zijn in een plan van aanpak uitgezet, waarbij de prioriteit bij de Straatweg ligt. Verbeterpunten zijn in deze voorziening de communicatie tussen begeleiders en bewoners, een goede informatieoverdracht en de huisvesting (onderhoud en renovatie van het pand). Iedereen zag dat t beter moest worden en er is uitvoerig gesproken met de coördinator en clustermanager. Gelukkig zijn de zaken goed ter hand genomen en serieus opgepakt. De les die wij hebben geleerd is dat we goed moeten blijven communiceren, iedere keer weer. 7 In de nachtopvang is sprake van cliëntparticipatie in de vorm van meewerkende gasten. Bij de Sleep Inn is dit jaar experimenteel gestart met het meewerken tijdens de openingstijden van de opvang. Het experiment is geslaagd en wordt in 2007 een vaste werkwijze. Bovendien worden de activiteiten verder uitgebouwd, waarbij gedacht wordt aan activiteiten buiten het gebouw die als voortraject kunnen dienen voor beheerderstaken bij de NoiZ. Bij NoiZ is van oudsher het meeste aandacht voor participatie vanwege het zelfbeheer. Het zelfbeheer lijkt steeds meer te verschuiven richting participatie en activering. Aan de activiteiten voor meewerkende gasten in de Sleep Inn hebben ca. 120 gasten meegedaan in de ochtend (vanaf juli 2006) en ca. 140 gasten in de avond (vanaf juli 2006). Als tegemoetkoming voor het meewerken in de Sleep Inn kunnen de gasten kiezen uit een gratis overnachting, consumptiekaart of twee bonnen voor het Smulhuis. In de clusters Opvang en Wonen worden binnen alle voorzieningen een gasten- of bewonersoverleg gehouden. 7 Bewoner van de Straatweg, uitspraak naar aanleiding van de uitkomst van de klanttevredenheidsmetingen,

18 13. Onderzoek en ontwikkeling Onderzoek en ontwikkeling in 2006 In 2006 heeft de Tussenvoorziening meegewerkt aan verschillende onderzoeken of ontwikkeltrajecten, namelijk: Ontwikkeling van een doorstroom instrument. Inventariseren van de regiogebondenheid, landelijke instroom en Nieuwe Europeanen in de opvang. Ontwikkeling van een voorziening voor overlastgevers Skaeve Husen. Onderzoek naar mogelijkheden voor een gebruiksruimte voor alcoholisten. Ontwikkeling van de laagdrempelige opvang in de toekomst en de ontwikkeling van het Zelfbeheer. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland is in de laagdrempelige opvang een onderzoek uitgevoerd naar werkwijze en functies in de laagdrempelige opvang. In 2005 zijn twee onderzoeken gestart naar het HAP. In het eerste onderzoek is gekeken naar de medische zorg die het HAP biedt. In het tweede onderzoek heeft de nadruk gelegen op de plaats die het HAP inneemt in de zorgketen in Utrecht en de werkwijze van de voorziening. Beide onderzoeken zijn in 2006 afgerond en hebben geleid tot een meerjarenbeleid van het HAP. Onder leiding van de scholingscoördinator is in het cluster Wonen gewerkt aan een verbetering van de methodiekontwikkeling voor gezinnen en de begeleiding bij langdurig wonen. In de organisatie is heeft een evaluatie van het protocol Recept voor Goed Handelen plaatsgevonden. N.a.v. hiervan zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de medische zorg. Belangrijk aandachtspunt is de actualisering van de protocollen per voorziening. Zie ook 10. Wat nog doorloopt in 2007 In het cluster Wonen is door Tussennoord meegewerkt aan een onderzoek naar opvangmogelijkheden voor gezinnen in de stad Utrecht, uitgevoerd door een student aan de bestuursacademie en begeleid door de afdeling Welzijnszaken van de gemeente. De resultaten worden begin 2007 verwacht. De Straatweg, het Corporatiehotel en opvangvoorzieningen hebben deelgenomen aan een onderzoek naar interne ketenvorming, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Utrecht. De resultaten zijn in de zomer van 2006 gepresenteerd. Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen uitgevoerd en worden in 2007 verder uitgewerkt. 18

19 14. Cliëntregistratie Nieuw registratiesysteem In 2004 is de Tussenvoorziening gestart met de implementatie van het cliëntregistratiesysteem Clever. Het doel was om in 2006 alle voorzieningen te laten werken met Clever. Omdat de implementatie veel specialistische kennis en aanpassingen vraagt heeft de implementatie vertraging opgelopen. Eind 2006 is in alle voorzieningen Clever ingevoerd en worden in alle voorzieningen minimaal de basisgegevens van cliënten in Clever geregistreerd. Huidig gebruik van het registratiesysteem Binnen het cluster opvang draait TV Bolksbeek volledig op Clever. De andere opvangvoorzieningen zitten in de invoerfase en gebruiken nog een schaduw registratie. Bij de voorziening Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) wordt gesignaleerd dat de registratie en dossiervorming van de medische dienstverlening vertraging oploopt omdat enkele privacyvraagstukken opgelost dienen te worden. Bij de NoiZ opvang en wonen spelen kwesties rondom autorisatie van beheerders (ervaringsdeskundigen). In het cluster Wonen worden alle cliëntgegevens verwerkt in Clever en de managementrapportage wordt volledig uit Clever gehaald. Echter door onvoldoende routine in de invoering en verwerking van gegevens is nog een extra controle van de gegevensinvoer noodzakelijk. In september 2006 is de ICT afdeling uitgebreid met een applicatiebeheerder die zich met name richt op de implementatie van het cliëntregistratiesysteem Clever. 19

20 15. Bedrijfsbureau In 2006 is het centraal kantoor van de Tussenvoorziening verhuisd naar de Wittevrouwenkade. Het bedrijfsbureau bevat de afdelingen: receptie, ICT, facilitaire diensten/onderhoud, personeelszaken en (financiele) administratie. Daarnaast zijn aan de Wittevrouwenkade de directie, het management, een deel van het middenmanagement, werkruimten voor (ambulante) woonbegeleiders, het HAP en de afdeling beleid ondergebracht. De afdeling ICT heeft zich van juni t/m oktober vol energie ingezet voor de verhuizing van het centraal kantoor naar de nieuwe locatie. Voor deze verhuizing zijn verbeteringen uitgevoerd op het gebeid van een serverruimte en telefooncentrale. Door de groei van de organisatie is het onderhoudsteam uitgebreid en ondergebracht in het bedrijfsbureau. Zoals beschreven bij 2. is de klussencoach volledig vrijgemaakt voor de aansturing van professioneel onderhoudsmedewerkers. Ten aanzien van de ICT zal in 2007 advies gevraagd worden voor een nieuwe, haalbare infrastructuur. Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen variant zal mogelijk een groot deel van de hardware vervangen worden en kan het serverbeheer mogelijk bij een externe partij worden gelegd (outsourcing). Vanwege deze onzekerheden is een aantal niet al te dringende investeringen in 2006 uitgesteld en zijn onontkoombare investeringen low-budget uitgevoerd. 20

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7)

Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Maatschappelijke opvang (prestatieveld 7) Algemeen Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en het voeren van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld Asielzoekers en ongedocumenteerden

Nadere informatie

Colofon. Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht. Totstandkoming: Juli 2009

Colofon. Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht. Totstandkoming: Juli 2009 Colofon Dit jaarverslag is een product van Stichting De Tussenvoorziening te Utrecht Totstandkoming: Juli 2009 Postadres: Stichting De Tussenvoorziening Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht Telefoon: 030-2340819

Nadere informatie

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht Tel. 030-2340819 Fax 030-2331769 www.tussenvoorziening.nl Rekeningnr. 1458.69.431 VACATURE Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden De toegang tot de Wmo kent drie vormen: click (digitaal)voor de eenvoudige/routinematige vragen en burgers die zelfredzaam zijn. Call en face zijn voor complexe vragen en burgers met minder zelfredzaamheid.

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Convenant Naar burgerschap en baan

Convenant Naar burgerschap en baan Convenant Naar burgerschap en baan activering van sociaal kwetsbare groepen in de gemeente Utrecht 2010-2013 in uitvoering genomen door de gemeente Utrecht en samenwerkende MO & GGZ-instellingen Utrecht,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Meerjarenbeleid Stichting De Tussenvoorziening 2010-2014

Meerjarenbeleid Stichting De Tussenvoorziening 2010-2014 Meerjarenbeleid Stichting De Tussenvoorziening 2010-2014 Meerjarenbeleid Stichting De Tussenvoorziening 2010-2014 April 2010 Vastgesteld door het bestuur: 4 februari 2010 Goedgekeurd door de RVT: 15 februari

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 metingen 2008-2013 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Woonvorm De Bolder Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Agenda Voorgeschiedenis Doelgroep en zorginhoud Pand en bouwtekeningen Projectstructuur Werkgroepen Voorgeschiedenis Start in 2007 WZF en Kwintes:

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Het 8-fasenmodel. Het 8-fasenmodel. Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang

Het 8-fasenmodel. Het 8-fasenmodel. Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang Het 8-fasenmodel Het 8-fasenmodel Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang Het Het 8-fasenmodel voor de maatschappelijke voor de maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie