Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl"

Transcriptie

1 RAPPORT Alerimus o Opvolgaudit 1 en fase 1 d.d. 3 en 4 september 2013 Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Kiwa

2 Auditrapport Organisatie Naam : Alerimus Contactpersoon : Dhr. A.R. Hahn Vestigingsadres : Bernhardstraat 25, 3281, BC Numansdorp Telefoon : Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Aantal vestigingen : 2 Aantal Medewerkers/ Fte : 400/153 Onderzoek Soort onderzoek : Opvolgaudit 1 en fase 1 Onderdeel : Documentatie en implementatie Datum onderzoek : 3 en 4 september 2013 Datum rapport, versie : 8 september 2013, versie 2 Auditteam Leadauditor Auditor(en) Vakdeskundige(n) Mw. M.C.M. (Marja) Post : Mw. J. (Josephine) Michielsen : Mw. M.C.M. (Marja) Post Mw. J. (Josephine) Michielsen Certificatie-eisen Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: Norm(en): Toepassingsgebied(en): Scope / Nace Certificaatnr. HKZ VV&T schema 2010 a. Het leveren van woonvoorzieningen, zorgverlening en dienstverlening ten behoeve van senioren. b. Het leveren van woonvoorziening en verpleeghuiszorgverlening ten behoeve van somatische en psychogeriatrische cliënten. c. Het leveren van extramurale verzorgingshuiszorg aan extern wonende cliënten. d. Het leveren van extramurale hulp bij het huishouden aan extern wonende cliënten. 38 K43778/ Evt. bijzonderheden: Samenvatting C/ NC Auditteam : De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen C Normuitsluitingen : Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C Auditplan : Het auditplan is ter afstemming per mail naar de klant verzonden en door de klant C akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit Handboek, procedures : De systeemdocumentatie is vastgelegd in het handboek versie 3 september 2013 C Indien van toepassing: handboek is aangepast naar de nieuwe norm. Acties uit vorige audit : Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. C Multi Site Toetsing : Organisatie voldoet aan Multi Site voorwaarden De klant is er (in verband met het Multi site principe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. C

3 Certificatieovereenkomst Uitvoering Fase 1 bij Herevaluatie Beoordeling fase 1 : De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten. (data, reikwijdte/scope, aantal medewerkers, Fte totaal en per kritisch proces, vermelding vestigingen zijn gecontroleerd) De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij herevaluatie) geen aanleiding tot aanpassing van de uitgangspunten. : De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie, het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen aanleiding tot het (bij de herevaluatie) opnieuw uitvoeren van een stage 1 onderzoek. : Op grond van bovenstaande heeft er een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. Fase 1is op de volgende facetten positief beoordeeld: - Bepaling audit doelstelling - Reikwijdte in relatie tot wet- en regelgeving - Reikwijdte irt kwalificatie auditteam - Verificatie bij personeel fase 2 audit - Prestaties KMS - Toewijzing middelen fase 2 - Verificatie gegevens klant irt calculatie gegevens Effectiviteit systeem : Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). C Logo s / pictogrammen : Het gebruik van logo s, pictogrammen, certificaat conform het reglement. C Klachten : De klachtenprocedure functioneert effectief. C Interne audits : De interne audits dragen effectief bij aan het systeem. C Adviseur Bevindingen (definitie) : Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door: Bosscher & de Witte. NC C C C C - Conform T - Tekortkoming (n.v.t. bij VCA) KT - Kritische tekortkoming : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit is een tekortkoming geconstateerd. (en als zodanig geaccepteerd.) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen : Na afloop van de audit is geen kritische tekortkoming geconstateerd (en als zodanig geaccepteerd.) Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór 18 september Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende opvolgaudit in 2014.

4 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2): N.a.v. Fase 1/ Fase 2 In overleg met de klant is na afloop van het vooronderzoek (fase 1) direct overgegaan naar en/of opvolgaudits het implementatieonderzoek (fase 2). Er zijn geen tekortkomingen in fase 1 geconstateerd. Eventuele toelichting: Certificaat aanpassing i.v.m. overgang van VV&T schema 2006 naar van VV&T schema Tevens verwijderen van voorgaand certificaat bemiddelen van huishoudelijke zorg. Deze dienst wordt niet meer aangeboden aan de clienten en vallen buiten de scope van de audit. Wijziging samenstelling auditteam is besproken. Certificatieadvies Bij Fase 1: Lead auditor adviseert wel positief tbv overgang naar Fase 2. Bij Fase 2 en /of opvolgingsbezoeken: Het auditteam adviseert Kiwa tot hercertificatie van het certificaat. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. Eventuele toelichting: Leadauditor Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam : Mw. M.C.M. Post Akkoord met certificatieadvies: Naam : M. Bos Datum : 8 september 2013 Datum : 23 september 2013 Handtekening: Handtekening: Leeswijzer rapportage: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Auditmatrix - Rapportbladen - Auditplan - Indien van Toepassing: Plan(-nen) van Aanpak

5 Indrukken en bevindingen 1.1 Algemene indruk Past Performance Review: In maart 2013 heeft er een hercertificatie T&VV schema 2006 plaatsgevonden. Er waren geen tekortkomingen geconstateerd. Fase 1: In deze audit is er een fase 1 uitgevoerd en tijdens de audit is stilgestaan bij de gewijzigde normen die betrekking hebben op de omzetting van het schema 2006> Er zijn ook in deze fase 1 audit geen tekortkomingen geconstateerd. De organisatie heeft zich juist laten informeren en adviseren op het gebied van de prospectieve risico-inventarisatie. Alle gedocumenteerde procedures waren aanwezig, logo gebruik is getoetst en het huidige certificaat is getoetst. Het KMS is operationeel en functioneert binnen Alerimus. Uitsluiting van ontwerp & ontwikkeling aantoonbaar. T.a.v. het huidige certificaat is besproken dat daar is vastgesteld, dat de bemiddeling van huishoudelijke zorg er op staat terwijl deze activiteit niet meer uitgevoerd wordt (en ook niet is opgenomen in de auditscope). Dit zal doorgegeven worden aan Kiwa kantoor. Fase 2: Alerimus heeft aantoonbaar gemaakt dat het belevingsgericht werken en de service naar de client toe hoog in het vaandel staan, daar wordt vanuit leiderschap sturing aan gegeven. Alerimus heeft door de nieuw(verbouw) de locatie De Buitensluis op een dusdanig wijze uit te voeren zorggedragen dat zij goed kunnen inspelen op de door de overheid aangegeven beleidsveranderingen in de zorg. De verbouwing van de locatie de Open Waard is in volle gang om hetzelfde niveau ook te bereiken. Alerimus heeft geen bezoek gehad van de inspectie (IGZ of arbeidsinspectie). Er is een tekortkoming geconstateerd en geaccepteerd, daarnaast aandachtspunten beschreven in de rapportage. De in het vorige audit aangegeven aandachtspunten zijn voortvarend door de organisatie opgepakt. Dat kenschetst de organisatie Alerimus, voortvarend in het oppakken en uitvoeren van verbeterpunten Het auditteam complimenteert Alerimus om de wijze van uitvoering van haar zorg- en diensten aan haar cliënten. 1.2 Bevindingen per rubriek Rubriek 1: PLAN) Sterke punten: o Inventarisatie op bestuurlijke, ondersteunende en primaire processen; o SAFER gekozen als analyse instrument om methodisch analyses uit te kunnen voeren; o Beleid veiligheid beschreven en daarin opgenomen dat er multidisciplinair gewerkt zal worden; o Format uitgewerkt om risico s te gaan monitoren; o Vier risico s in het primair proces in planning opgenomen om via de methodiek SAFER uit te werken. o Op het proces opiaten is al een SAFER multidisciplinair uitgewerkt, methode helder, en plan van aanpak. Proces voldoet aan de eisen; o Management en medewerkers zijn enthousiast over de werkwijze om clientveiligheid te inventariseren, te classificeren en te analyseren; o Het uitvoeren van geconstateerde verbeterpunten worden opgenomen in het al bestaande werkwijze van verbeteren binnen Alerimus; o Werkwijze met de apotheken is aangepast, mede op geleide van de vorige audit, de apotheek levert nog dezelfde dag de medicatie en de aftekenlijst; o Bereikbaarheid verpleegkundige en arts is aantoonbaar geborgd, o Evaluaties bij einde zorg worden door de directeur ingezien en waar nodig verbeteracties op genomen. Aandachtspunten: o Risico-inventarisatie verder uitwerken in de monitoringsformat dat de organisatie daarvoor heeft ontworpen; o Er is geen procedure, protocol aangetroffen wat bescherming biedt aan medewerkers/clienten bij beschuldiging van diefstal.( dit komt in toenemende mate voor dat er beschuldigingen plaats vinden); o Er wordt binnen het thuiszorgteam nog niet altijd een dubbel check uitgevoerd op risicovolle medicatie, bijv. insuline, bloedverdunners, pleisters e.d. (risicovolle medicatie); o Sleutels worden uitgeven in de thuiszorg, echter de aftekening vindt niet conform plaats (parafen overzicht). Conclusie: Voldoet niet aan de gestelde normeisen.

6 Tekortkoming: Sleutels worden uitgeven in het thuiszorgteam, echter de aftekening daarvan vindt niet plaats conform de afspraken (parafen overzicht), dit is een proces wat risico s met zich meebrengt. Procesbeoordeling Procesbeschrijvingen en prospectieve risicoinventarisatie Overzicht gecontroleerde documentatie PR verzorging verpleegafdeling WI verpleegafdeling F verpleegafdeling Beleidsstukken verpleegafdeling Beknopte visie rondom het levenseinde verpleeghuis Notitie toezichthoudende functie verpleegafdeling PR 01 prospectieve risico-inventarisatie, norm 1.1.4/1.1.5/ juli 2013 (alle disciplines) SAFER, jaarlijks vier zorgprocessen aan een PRI te onderwerpen, procesbeschrijving WI PO1 Uitvoeren van een PRI, norm 1.1.4/1.1.5/1.1.6, 22 juli 2013 multidisciplinair, zes stappen in het uitvoeren F PO1 Werkbladen voor PRI, norm juli 2013 PRI m.b.t. HbH is impliciet uitgevoerd, nog niet expliciet (vb. uitvoering HbH s middags op de meerzorg) PRI m.b.t. opiaten d.d Multidisciplinair, methode helder, en plan van aanpak. Proces voldoet aan de eisen. Planning uitvoering PRI 2013, opiatenbeheer, werkwijze in zorg name en zorg verlening client met MRSA, werkwijze insuline, werkwijze bloedverdunners, Module calamiteitenbeheersing Module incident melden Module medicatieveiligheid Module veiligheid van hulpmiddelen Module valpreventie Hitteprotocol (VV) Beleidsnotitie vocht en voeding, november 2012 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen (VV, ZT) Er wordt binnen de thuiszorg nog geen dubbel check uitgevoerd op risicovolle medicatie. Hoe gebeurt dit intramuraal. Professioneel handelen Werkwijzen Kwaliteitskaart per medewerker, daarnaast aantoonbaar in SDB systeem HRM: gezien, dhr. v.d. Berg, 006 verzorgen insuflon. Beleidsnota Wet BIG , versie 3 concept Beleidsplan voor opleiden en beroepsvorming Nota houdingsaspecten voortkomend vanuit de visie aantoonbaar o.a. in werkinstructie MRSA, PR 08 ThZ MRSA Geneesmiddelen distributie protocol per locatie en voor VPT Nota reanimatiebeleid , maart 2012 versie 1 Nota terminale zorg, dec Overplaatsingsbeleid, febr Gedragscode medewerkers en vrijwilliger Gedragscode zorgaanbieders bij gezamenlijke clienten Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

7 sleutelovereenkomst, lijst aantoonbaar, werkwijze niet conform uitgevoerd. Werkwijzen huishouding PR HO1 Huishouding norm aug 2011 Diverse werkinstructies huishouding aangetroffen Beschikbaarheid verpleegkundige (zie ook norm d) (VV) Beschikbaarheid arts (zie ook norm d) (VV) Aantoonbaar Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen (zie ook norm b) (ZT) Melden en beheersen van afwijkingen Ketenafspraken Zorginhoudelijke indicatoren Bereikbaarheid thuiszorg 07.00/22.00, daarna De Buitensluis (nachtdienst ) Men heeft tot nu toe geen nachtzorg in Cromstrijen. Richtlijnen beschermende maatregelen bewoners versie maart 2011 Beleidsnota BOPZ verpleegafdeling FONA registratie en rapportage 1 e en 2 e kwartaal 2013 Evaluaties als clientenzorg beëindigt, directeur neemt deze in behandeling. F KO2 Kwaliteit verbeteringsformulier HACCP kwaliteit verbeteringsformulier / interne klachtenafhandeling F EO1 Evaluatieformulier voor nabestaande overleden client Opvolging in rapportage uitgewerkt Aantoonbaar o.a. in overzicht van huisartsen en hun cliënten Digi Dos ( Programma Nestor) daarnaast aantoonbaar in de thuiszorg m.b.t. de afspraken m.b.t. acute zorg en bereikbaarheid. CQ index van alle locaties en afdelingen ingezien. Verbeterplannen opgemaakt en worden gemonitord. Verbeterplan op meerzorg, in 2014 extra meting op het verbetertraject omdat juist deze afdeling lager scoorde (mogelijk mede ten gevolge van de verhuizing, onduidelijkheden, maar ook bejegeningszaken speelden mee ) Rubriek 2: DO Sterke punten: o Middelen en maatregelen worden nauwelijks toegepast; o Zorgleefplannen zijn up to date, 1x per jaar MDO, 1x per jaar cliëntgesprek met de familie, uitgangspunt is dat de dossiers aansluiten bij de situatie van de cliënt, dus up to date is (PG zorg); o HV en V&V dossiers zijn er volledig uit; o Zorg coördinator is verantwoordelijk voor + 25 cliënten, samen met collega.er is dus altijd een zorg coördinator (ook in weekenden); o Kortdurende opname resulteert nog wel eens in een permanente opname, hieraan zijn geen termijnen gesteld, het belang van de cliënt staat voorop, dit zijn wel vaak cliënten die al op de wachtlijst staan o Nieuwsbrief ZoCo nieuws; o Bij in huizing: bloemen, welkomstgeschenkje, hotelfunctie wordt zo goed mogelijk vervuld; o Kalender klant toegevoegde waarde (coaching traject huiskamers); o Geestelijke verzorging is aanwezig voor cliënten en medewerkers; o Cliëntenraden op beide locaties; o Ranking Cliënt Journeys De start van de dag prachtig project, oog voor het kleine, maak het verschil. Aandachtspunten: o Zorgzwaarte neemt toe, soms komt het voor dat mensen te laat worden opgenomen; o Adviserende rol van de specialist ouderenzorg, samenwerking met de huisarts. Hoe komt e.a. tot stand; o Jaarplan, vertaling naar jaarplannen per afdeling; o In DigiDos zit een schat aan informatie, wat gebeurt hiermee, CQ MI generatie (in gesprek met senior zorgcoördinator blijkt dat hieraan gewerkt wordt met de samenwerkingspartners);

8 o o Verslag eerste gesprek door zorgsecretaresse (dit is uitwerking) gesprek wordt gevoerd door de senior zorgcoördinator in aanwezigheid van de zorgsecretaresse, waarom niet door de zorgcoördinator, zij is /zijn verantwoordelijk voor de cliënten vanaf de eerste dag / opname; Far MEd visie systeem, vanuit de Zorgwaard, goede afteken lijsten, heldere informatie maar dit proces wordt normaal uitgevoerd door de apotheek, feitelijk ligt de bewaking in samenspraak met de arts ook daar; o Binnen het lagere zzp (verzorgingshuis) zijn twee zorgcoördinatoren verantwoordelijk voor 65 cliënten (56 uur in totaal beschikbaar) dit lijkt gezien hun taken aanzienlijk (vergelijking PG afdeling: +72 uur op 25 cliënten). Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen Procesbeoordeling Informatievoorziening aan de cliënt Afstemming tussen vraag en zorg- en/of dienstverleningsaanbod Overzicht gecontroleerde documentatie Bijlage bij zorgovereenkomst, machtigingskaart, machtiging inzage clientdossier, aanvragen indicatie, geen bezwaar foto/film, privacyreglement, huisreglement, rechten clienten van Alerimus, machtiging beheer geneesmiddelen. Zorgbemiddeling: 2a 3 x per jaar contact met mensen op de wachtlijst, registratie aantoonbaar mevr. H.N / Zo CO nieuws Verslag eerste gesprek dossier Dhr. K. geb Wachtlijst , urgentie bepaling cliënten wachtlijsten Buitensluis wachtlijst / wachtlijst PG/ wachtlijst somatisch. Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst Zorgovereenkomsten intra- extramuraal, vrijwilligers en VPT 2013 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau HbH, Arbo check, verder aantoonbaar in alle dossiers die gezien zijn tijdens de audit. Risicosignalering zorgproblemen (VV, ZT) Dossier Dhr. K. geb Huidletsel (VV) Dossier Dhr. K. geb Voedingstoestand (VV) Dossier Dhr. K. geb Valincidenten (VV, ZT) Dossier Dhr. K. geb Medicijnincidenten (VV) Dossier Dhr. K. geb Antipsychotica (VV) Dossier Dhr. K. geb Depressieve symptomen (VV) Dossier Dhr. K. geb Incontinentie Dossier Dhr. K. geb Medische beleidsafspraken Medische beleidsafspraken dhr. K MDO Aftekenlijsten besprekingen, 2x 2012, 1x Idem bij mevr. G. d.d Idem bij mevr. B. B. d.d Cliëntdossier V&V met vooraf toestemming Mevr. v.d. H-de B. dd (3 dossiers, blauw op kantoor/wit/ bij cliënten thuis en digitaal) PRI op zorginhoudelijke zaken Zorgleefplan en afspraken Mevr. D-v.H RI door /bespreking MDO mei Dhr.T aanvullende informatie m.b.t. de benaderingswijze dd medische beleidsafspraken verklaring ( wel) bezwaar dd Planning HbH Mevr. v. d. W, Week 32, proces voldoet aan de eisen. zorgeloos ouder worden thuiszorg Alerimus,

9 Clientendossiers met vooraf toestemming Uitvoer Coördinatie van de zorg- en/of dienstverlening (ketenkwaliteit) Contacten met medisch adviseur, huisartsen, apotheek etc. Overleg zorgcoördinatoren Ketenzorg dhr..m. verz. C. van Wijk. overdracht Dhr. Tieleman, door mevr. Por. Mevr. B-S dd , dossier bekeken, voldoet aan de orde ( Arbo check, overeenkomst) Mevr. N. V dd Registraties dagelijks in DigiDos gezien mevr. v.d. W. Overzicht alle registraties dd. 3 en Verslag d.d met de apotheek. Spreekuren 2x per week intern door de ha/ een casemanager van Alerimus is nurse praktioner geworden, goede communicatie, overdracht. D.d ( frequentie aanpassen aan realiteit) Protocol werkafspraken verzorgingshuis en thuiszorgorganisaties Hoekse Waard en Goeree Overflakkee en Huisartsenpost t Hellegat Checklist acute situatie, afspraken met de huisartsen dd Mevr. P-G dd , dossier voldoet aan de eisen. Meten/evalueren Verbeteren (zie ook 3.4) Mevr. v. A.-P. dd , dossier voldoet. Controles bezettingsgraad: periode aug overzicht start verblijf, KDV, volledig pakket, vertrek, mutatiedagen. Plan van aanpak Client Journeys De start van de dag 5 januari 2013 Planning belevingsonderzoek beide locaties Ranking Client Journeys De start van de dag 5 januari Rubriek 3: CHECK en ACT (meten, analyseren en verbeteren) Sterke punten: o Risicoscreening op alle zorginhoudelijke aspecten aantoonbaar in de zorgleefplannen. Borging in zorgdoelen aangetroffen; o CQ metingen HbH en V&V uitgevoerd, positieve cijfers, plannen van aanpak zijn gemaakt en worden gemonitord; o Fona meldingen en verbeterformulieren dragen zorg voor verbeteringen; o MDO systematiek voldoet aan de gestelde eisen; o Enquêtes bij vertrek en de wijze van in behandeling nemen. Aandachtspunten: o Zorginhoudelijke meting 2012 is uitgevoerd, rapportage Mediquest niet voor handen tijdens de audit. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Ervaringen van cliënten CQ Overzicht gecontroleerde documentatie CQ ervaringen januari 2013, locatie Open waard/ buitensluis hulp in het huishouden, verpleeghuiszorg, somatiek en contactpersonen

10 CQ meting 2012 HbH onderdeel Communicatie Analyse (zie ook 1.2 en 5.7) Actielijst n.a.v. CQ metingen 2012/2013 Continu verbeteren Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen (ZT) Ervaringen van cliënten CQ Enquêtes bij vertrek Analyse (zie ook 1.2 en 5.7) Continu verbeteren d.d Aandacht wordt nu meer gegeven d.m.v. nieuwsbrieven aan de clienten Analyse en actielijst n.a.v. CQ metingen 2010/2013juni 2013 Fona 1 e en 2 e kwartaal 2013 en opvolging Werkgroep verbetermethodiek medicatieveiligheid als verbetering voor analyse. Behorende bij boekje aandachtspunten clienten bij CQ-meting d.d. juni 2013 Aandachtspunten clienten bij CQ-meting 2012 Einde extramurale zorg Zorg bij overlijden Allerhande momenten van zorg worden door de afdeling kwaliteit. Voldoet aan de eisen, de middelen en maatregelen zijn sterk afgenomen binnen de PG afdeling. CQ index, vervoer van eetruimte naar appartement Verbeterplan opgenomen, p/d/c/a cyclus neerzetten. KDO bij vertrek locatie de Open Waard (overwegend heel hoge scores) Cliëntevaluatie HbH mevr. G. G dd CQ index, meer informatie m.b.t. HbH. verbeterplan n.a.v. CQ index helder. HbH, evaluaties na 3 mnd. Bij onderlinge vervanging worden er soms aanvullende maatregelen genomen Rubriek 4: Beleid (Leiderschap, Strategie, Beleid en middelen) Vaste te beoordelen onderwerpen Beleidsplannen: Strategische doelen zijn opgenomen in een meerjarenbeleidsplan. o communiceert open en actief naar haar omgeving, o borgt een herkenbare positie in de ketenzorg, o zorg- en dienstverlening blijven optimaal bekend bij verwijzers, partners in de zorg en bij clienten. Missie, visie, profiel van de organisatie, ontwikkelingen in het speelveld, interne prestatievelden, invoering van het beleidsplan is beschreven en wordt in het MT gemonitord. De coördinator kwaliteitsbeleid en automatisering is ook lid van het MT (aandachtspunt vorige audit). Status KMS ( Status qua beheersing en verbeteringen): Er is sprake van een volwassen werkende KMS. Interne Audits en PDCA: Interne audits worden conform norm uitgevoerd, geregisseerd door de coördinator kwaliteitsbeleid, er is een vast interne auditteam. Na de interne audit worden de uitslagen in de stuurgroep kwaliteit besproken. Besloten wordt daar welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Het formulier PDCA monitort de processtappen en de voortgang. Directiebeoordeling: Volledig en besproken is welke invloed de prospectieve risico-inventarisatie op de directiebeoordeling mogelijk zal gaan krijgen. Interne Communicatie: Interne communicatie verloopt via de lijn via diverse wijze.

11 Ketensamenwerking: Er is een overzicht ketenpartners, analyse van de som van de evaluaties gaat plaats vinden in de directiebeoordeling. Risico s: Risico beheersing vindt op alle niveaus plaats (bestuurlijke, ondersteunend en primair). Alerimus heeft onder begeleiding van een extern bureau een werkwijze uitgewerkt waarop risico s kunnen worden geïnventariseerd en worden gemonitord. Het auditteam heeft het format ingezien. Bij de volgende audit zal de organisatie met het format werken en is het operationeel. Het auditteam complimenteert de bestuurder voor de wijze waarop de prospectieve risico-inventarisatie is uitgewerkt en het op een PDCA wijze wordt gemonitord. Klachten: Er zijn formele klachten ingediend. Klachtenreglement en commissie zijn aanwezig. Indien Multi Site: Neen, geen sprake van Multi site, i hoofdlocatie en 1 vestiging. Acties naar aanleiding van vorige audits: Aandachtspunten vanuit de vorige audit zijn voortvarend opgepakt en besproken met de auditees. Sterke punten: o Stuurgroep kwaliteit, beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem, voorzitter is algemeen directeur en medewerkers afdelingen; o Kwaliteitsverklaring geeft de betekenis aan wat er onder kwaliteit wordt verstaan vanuit leiderschap; o Kwaliteit ligt in de lijn; o De vertaling van de risico-inventarisatie naar de processen in de organisatie en de beheersbaarheid van de risico s is door de PRI beter en anders geworden. Ook daardoor de vertaling naar PI en doelstellingen. Aandachtspunten: o Volgen van de jaarplanning, per maand inzichtelijk wat er dient te gebeuren, mogelijk dit ook vertalen naar stand van zaken met behulp van kleurtjes ( rood, geel, groen). o Prestatie indicatoren vanuit de zorg (10) meenemen naar de MT bijeenkomst, vertaling naar doelstellingen o Jaarplan, doelstellingen per afdeling, vertalen naar doelstellingen per afdeling Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Beleid Kwaliteitsverklaring 2013 Strategisch beleidsplan Alerimus , Bij Alerimus kan meer 5 juli 2011 Samenvatting beleidsplan Alerimus PR 01 Sector kwaliteit, 4.7/ 4.8, aug Nota kwaliteitsbeleid , norm Nota algemeen bureau , beheer en actualisatie administratie, org. post en kasboekhandelingen receptie, financiële adm., salarisadministratie, registratie productiecijfers Nota zorgbeleid Jaarverslag 2012 d.d Directiebeoordeling Directiebeoordeling HACCP 2012 dd Structuren en afspraken Organigram, norm 4.2.1, PR O1 verantwoordelijkheden algemeen directeur PRO2 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid algemeen directeur PR O3 bereikbaarheidsdienst PR O4 benoemen bestuurder PR O5 aanstellen klachtencommissie Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Klokkenluidersregeling en samenvatting daarop Klachtenreglement PR geschillencommissie

12 Klachtenreglement regionale externe klachtencommissie Drechtsteden Rechten cliënten van stichting Alerimus Huisreglement Privacyreglement PR 04 Stuurgroep kwaliteit, norm 4.2.4, febr Notulen stuurgroep kwaliteit 11 juli, 28 mei, 1 mei, 26 maart Interne audit PR 03 Registratie Interne audit, febr Jaarplanningen interne audit van beide locaties De nieuwe opzet van de interne audits Interne auditrapportage per audit en locatie F AO2 technische dienst Open Waard Interne audit rapportage F AO2 interne audit voedingsdienst HACCP Corrigerende maatregel A geen registratie aantoonbaar gemaakt in de interne audit Formulier Wijzigingen documentatie n.a.v. interne audit geeft aan ingebracht op stuurgroep vergadering 25 juni Verslag: 11 juli 2012 stuurgroep Corrigerende maatregel en effectmeting monitoring in PDCA formulier F AO2 huishouding Open Waard , interne audit rapportage F O2 Keuken Open Waard HACCP IA F AO2 Praktijkbegeleider Buitensluis bespreken D.d verpleegafdeling verzorging, corrigerende maatregelen worden gecontroleerd op effectiviteit bij de volgende audit. Corrigerende en preventieve maatregelen en Continu verbeteren Onderzoek naar de maturiteit van integraal risico management AO/IC jaar e /2 e kwartaal Directiebeoordeling Analyse interne auditeren als instrument voor Alerimus 19 febr met aanbevelingen Analyse functioneren commissie kwaliteit 2012/2013, 7 maart 2013 met aanbevelingen Jaarverslag kwaliteitsbeheer 2012, Jaarverslag interne audits 2012 AO/IC rapportage beide locaties 1 e en 2 e kwartaal 2013 en opvolging April 2013, vertaling naar activiteitenplan Activiteitenplan RIE Activiteitenplan beleidsplan Alerimus. Locatie: de Open Waard / de Buitensluis Controles dossiers. Directiebeoordeling 2012 KMS Directiebeoordeling 2012 HACCP systeem Rubriek 5: Personeel (Medewerkers & Waardering door medewerkers) Sterke punten: o Personeelsbeleid en personele regelingen beschreven en in handboek te vinden; o Beleidsnotitie seksuele intimidatie en ander vormen van intimidatie en agressie (voorlichting en preventie, vertrouwenspersoon, klachtencommissie), ; o Ziekteverzuim ligt laag rond 3-4 %; o Exitgesprekken registratie en analyse, exitgesprek vindt plaats met P adviseur;

13 o Proactief monitoren van uitstroom huishoudelijk medewerkers vanwege het regeerakkoord 75 % bezuiniging huishoudelijk medewerkers. Beleid is na 3 jaar tijdelijk contract beëindigen, ook na bijstelling akkoord wordt de lijn doorgezet; o Planmatig sturing op basis van beleidsuitspraken, communicatie met zorgcoördinator en HRM biedt nazorg aan medewerkers gericht op het vinden van andere werkgevers en mogelijkheden van een uitkering. Stap 2 herplaatsing wordt bekeken bij vaste contracten; o Modernisering ziektewet, risico s i.v.m. parttime en grote groep bepaalde tijd, nader onderzoek blijkt dat het risico minder groot is dan blijkt. Organisatie wordt risicodrager, overleg met verzekeraar; o Nota vrijwilligersbeleid , febr. 2013; o Vrijwilligers ongeveer 200, vrijwilligers overeenkomst, 3 x per jaar bijeenkomst, jaarlijkse vrijwilligersavond per locatie, kerstattentie, duur van de vrijwilligers. VOG moet aangevraagd worden als een vrijwilliger activiteiten doet als een maatje zijn voor een client; o Monitoring risico herregistratie wet BIG is gecontroleerd en risico is klein door beheersing; o SDB HRM en ADB salaris en SDB Iris (medewerkers inlog) waar ze roosters kunnen inzien, salarisstrook uit te halen en de declaraties in te kunnen voeren) automatisering (onderzoek zelfroosteren); o Scholingsplan 2013 voor medewerkers en zij kunnen zich daar op inschrijven. Belevingsgerichte zorg, BIG, e-learning medicatie veiligheid; o Binnen HbH vinden 1x per 2 jr. gesprekken plaats, zeer betrokken op de medewerkers; o Er vindt ook scholing aan HbH medewerkers plaats; o Arbo en FONA zijn samengevoegd ingezien; o Plan van aanpak RI&E ingezien en wordt gemonitord tot nieuwe RI&E is uitgevoerd. Aandachtspunten: o RI&E uitvoeren De Buitensluis nu nieuw/ verbouwing klaar is; o Sociaal plan bij grote noodzakelijk uitstroom van medewerkers (kabinetsbesluit); o Modernisering ziektewet opnemen in risicomatrix; o Jaarverslag Arbo dat terugkijkt op uitgevoerde arbo activiteiten is niet aangetroffen; o Prospectief jaarprogramma arbeidsinspectie opvragen; o Scholing vasculaire dementie, dit komt steeds vaker voor; o Scholing voor zorgcoördinatoren, niet zozeer zorginhoudelijk maar systeem gericht. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Personeelsbeleid Nota personeelsbeleid , juli 2013 Personeelshandboek , januari 2013 Vrijwilligers Nota vrijwilligersbeleid , norm 5.4 febr Vrijwilliger de heer H. B, chauffeur tafeltje dekje notulen vrijwilligersoverleg 13 febr. vergadering vrijwilligers 3 x per jaar o.l.v. hoofd facilitair of zorg; PR O1 SAS service aan senioren, norm 2.3/2.4 aug Verzuimbeleid, febr Vakantiereglement Kledingreglement Beleidsnotitie Hepatitis B prikincidenten en spatletsel Personeelsdossier voorzien van toestemming Dhr. W.D technische dienst AO/ ID, Diploma brand meldinstallatie, BHV F gesprek Mevr. H HV hulp AO/ ID, VOG Mevr. Stolk vpk met registratieoverzicht AO/ ID in dienst 2011, VOG, Hepatitis B AED, en LEH, IVM basiskennis medicijngebruik Diploma verpleegkundige niveau 4 BIG registratie Bevoegd- en bekwaamheden Scholing Arbo technisch verantwoord werken HBH omgaan met dementie HbH

14 Functie omschrijving senior zorg coördinator Nieuwe medewerkers Veiligheid medewerkers Oordeel medewerkers Functionerings- en beoordelingsgesprekken Analyseren Continu verbeteren PR 07 rev 04 VZ WI Inwerkschema nieuwe medewerkende voor iedere afdeling uitgewerkt F inwerkschema s diverse afdelingen WI IO2 Inwerken nieuwe collega administratie F IO2 inwerken nieuwe collega, mooie check om te gebruiken. Beleidsnotitie seksuele intimidatie en ander vormen van intimidatie en agressie (voorlichting en preventie, vertrouwenspersoon, klachtencommissie), Beleidsnotitie Alcohol en Drugs , oktober 2011 Beleidsnotitie Hepatitis B, , november 2011 Arbobeleidsplan , versie 2010 Tilbeleid, januari 2010 Nota traumabeleid juli 2010 Nota ethisch beleid , 23 aug 2013 Scholing ergonomisch werken voor de HbH medewerkers. 2010, HbH medewerkers geven aan het aan zeer naar hun zin te hebben. Overzicht gesprekken functioneren de Buitensluis , start Ch. Appeljan. Functioneringsgesprek met S. Batenburg. Overzicht exitgesprek monitoring exit vertrek WMO Exitgesprek rapportage en registratie ingezien Rubriek 6: Ontwikkeling Sterke punten: o Standaard plan van aanpak; o WI plan van aanpak; o Diverse protocollen, ook zorginhoudelijk aanwezig. Aandachtspunten: o Branche afspraken die weliswaar buiten de wet vallen opnemen in KMS (bijv. Veilige principes medicatieveiligheid, beoordelingskader medicatieveiligheid IGZ, jaarprogramma IGZ); o Opnemen van wetgeving in KMS als Modernisering ziektewet; o Opnemen in standaard plan van aanpak: risico-inventarisatie, in planning bespreken met CR en OR i.v.m. advies en instemming; o Overweeg een implementatieplan als standaard op te nemen. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Inventariseren van ontwikkelingen Analyse van ontwikkelingen Verbeteren van het aanbod Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden Overzicht gecontroleerde documentatie Grootverbruik product informatie, zelf aangeven welke ingrediënten in producten. Plan van aanpak Voeding binnen Alerimus Standaard Plan van aanpak Ligt bij de Q afdeling maken geen gebruik van Kick (Vilans) protocollen

15 1.2.7 Rubriek 7: Facilitaire zaken (Middelen) Sterke punten: o Risicobeheersing legionella; o Risicobeheersing brandveiligheid; o Risicobeheersing voedselveiligheid; o Prospectieve risico-inventarisatie Gebouwen Scenario, analyse tool juli PRI op het gebied van huisvesting, zorgvuldige gedegen analyse die het voortbestaan van de organisatie kan borgen; o Werkgroep voeding om een verbeterslag te maken binnen het aanbieden van de voeding, plan van aanpak versie 5> gereed naar MT. Doelstelling optimaliseren van de voeding. Opgenomen: kritische succesfactoren, prestatie indicatoren, implementatie tijdspad; o Werkprocessen beschreven tot op uitvoeringsniveau; o Inwerkschema s voor nieuwe medewerkers facilitaire diensten; o Interne audit voedingsdienst besproken en samen geconstateerd dat dit geheel rond is qua uitvoering PDCA (beleid organisatie). Aandachtspunten: o Aandacht voor analyse in Plan van aanpak werkgroep voeding. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen Nota facilitaire dienst , inclusief vrijwilligersbeleid Huishoudelijke zorg Huishouding openbare ruimten, sanitair en linnenkamer eigen dienst. Huishouding geen Fiona meldingen, andere leverancier zepen en materialen (uitleg hoe en wat), motivatie kostenplaatje 20-30% inkoopprijs, samenwerking, levertijd verandert. Duurzaamheid en Eco certificaat. Chloor tabletten worden niet gebruikt (alleen bij Noro virus) Linnenkamer Linnenkamer klacht wordt door hoofd afgehandeld, voorstel was uitbesteden, kostenplaatje is de mogelijke overweging. Kijkdag kleding die niet gemerkt is. Legionella Beleidsplan Legionella Legionella beheersplan Micro analyse zeeland spoelt Door Wolter Dros herhaling / Overzicht legionella controles Extra temp metingen i.v.m. hitteplan d.d. 25/ Milieu Nota milieubeleidsplan , versie 2 febr Voedselveiligheid HACCP certificaat 1998 en nu vanaf Plan van aanpak voeding versie 5 Prospectieve risico s Gebouwenscenario analyse tool versie juli 2013, drie scenario s op basis van risico s gevolgen scheiden wonen /zorg, gevolgen opvangen Extramuralisering, verzwaring clienten stroom intramuraal Risico op administratief proces Uitbreng maaltijden extern bij overlijden bedragen niet meer te innen zijn, facturering achteraf. Aanmaningen overleg betrokkenen keuken. Inkoop facturen, controle is belegd bij een andere voor betaling WI FO1 Adm. facturen binnenkomend Continuïteit WI Risico medewerkers WMO niet uitbetaald krijgen.

16 Brandveiligheid De Buitensluis d.d De Open Waard d.d Beheersing van monitorings- en meetuitrusting Rooster BHV sept 2013 tot Oefening en oriëntatie door de brandweer P Pieterneef. Test brandalarm maandelijks Controle verbanddoos (doe wat je zegt) niet geheel conform Alarmeringen Verkerk systeem, mooi systeem voldoet aan de eisen Intramurale verpleegmiddelen Vitaflex, verzorgingsmateriaal en onderhoud. Redactron bedden en matrassen Contracten ingezien Vitaflex Technische dienst rapportage en signalering, hoofd toets vanuit facturen en overleg Samenwerkingsovereenkomst 16 febr Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding (Middelen) Sterke punten: o Inkoopbeleid aanwezig; o Leveranciersbeoordelingen worden uitgevoerd en hebben waar nodig opvolging; o Beleid en uitvoering op duurzaam inkopen, zoals bijv. oriëntatie op let verlichting; Aandachtspunten: Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Medicatie Overzicht gecontroleerde documentatie PR Inkoop Leveranciersbeoordelingen zorgproducten en diensten, facilitair, (administratieve) systemen, gebruiksartikelen, adviseurs, voeding. F IO1 Inkoopspecificatie Apotheker Numansdorp datum Inkoopvoorwaarden gerelateerd aan de inkoopspecificatie van woon-, zorg- en diensten centraal Alerimus Rubriek 9: Documentatie en kwaliteitsregistraties (Eindresultaten) Sterke punten: o Digitaal kwaliteitshandboek (intranet Q-intra MyDMS) wat laagdrempelig te benaderen is. Beide vestigingen maken gebruik van het handboek; o Actueel overzicht van registraties, beleidsnota s en reglementen aanwezig waarop is aangegeven welke documenten in de revisie zijn; o Vastgelegd is op welke wijze wijzingen in kwaliteitshandboek doorgegeven kunnen worden; o Vastgelegd is op welke wijze goedkeuring van wijzigingen worden uitgevoerd (stuurgroep kwaliteit), documenteigenaar beslist; o Actualisatie van documenten wordt in een afgesproken maand van het jaar uitgevoerd. o Registratieoverzicht actueel; o Stuurgroep kwaliteit speelt een belangrijke rol in het proces van beleid, documentenbeheer, revisies. Aandachtspunten:

17 o Geel is gearceerd welke nota s & reglementen in revisie zijn: beleidsplan facilitaire dienst (2009), terminale zorgverlening (dec. 2009), administratie, organisatie, tilbeleid jan. 2010); Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Algemeen Handboek versie 3 september 2013 Kwaliteitshandboek Digitaal handboek Beheersing van documentatie PR 02 Procedure documentenbeheer, norm 9.1 febr Beheersing van registraties PR 02 procedure registratiebeheer F BO1 Beheersing van registraties, norm 9.3 / febr. 2013

18 2 Rapportblad 2.1 Rapportblad Organisatie : Alerimus Auditdatum : 3 en 4 september 2013 Status T/KT Bevinding Norm HKZ VV&T, schema 2010 T Sleutels worden uitgeven bij de thuiszorg, echter de aftekening vindt niet conform de afspraken plaats parafen overzicht), dit leidt tot een tekortkoming e Plannen van Aanpak kunt u voor 18 september 2013 sturen naar: T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming Extra audit op Volgende audit op nvt 2014 Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, evt. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. (zie ook document toelichting bij T/KT s, versie 2012) Paraaf lead auditor Kiwa: Paraaf directievertegenwoordiger auditee: Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) Omvang (van de tekortkoming) Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest)

19 Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa X Niet akkoord (zie nieuw rapportblad) Paraaf lead auditor Kiwa: Datum: 8 September 2013 Onderwerp Verantwoordelijke Datum PvA De aftekening van de sleuteluitgifte bij de thuiszorg vindt niet conform de afspraken plaats. (zijnde tekortkoming geconstateerd bij externe audit van 3 en 4 sept. 2013) Mw. M. Prooij / Dhr. A. Hahn 6 september 2013 F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging Relevante documenten F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o-wl-021 Beoogd resultaat WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. De aftekening van de sleuteluitgifte bij de thuiszorg conform de afspraken te laten plaatst vinden opdat voldaan wordt aan de HKZ-norm e. Aanleiding Oorzaak van de tekortkoming: Het ontbreken van een duidelijke werkinstructie en registratieformulier voor de medewerkenden thuiszorg evz voor het gebruik en beheer van sleutels externe cliënten. Werkwijze Omvang van de tekortkoming: De tekortkoming betreft de sector thuiszorg verzorging (evz) van locatie de Buitensluis, Numansdorp en locatie de Open Waard, Oud-Beijerland. Oplossing van de tekortkoming: Het opstellen van een duidelijke werkinstructie over het beheer - alsmede het gebruik van sleutels, in bruikleen gegeven door cliënten aan de thuiszorg evz, gecomplementeerd met de benodigde registratieformulieren om een dekkende administratie en een dekkende werkwijze te verkrijgen omtrent dit onderwerp, dit geheel conform HKZnorm e Met de implementatie van de werkwijze en het gebruik van de documentatie is de kans op herhaling en risico s nihil. Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): Corrigerende en preventieve maatregelen: F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o-wl-021 WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. Actielijst Nr. Activiteit Resultaat Wie Wanneer (datum)

20 4. Opstellen formulier voor de registratie van sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging (beheer) 5. Opstellen formulier voor de registratie sleutelgebruik bij bezoek aan externe cliënt door EVZ medewerkenden (gebruik) 6. Check op gebruik van reeds bestaand formulier (uit DigiDos) voor in beheer nemen sleutel cliënt en en teruggave sleutel 7. Opstellen werkinstructie voor het beheer en gebruik sleutels van externe cliënten door medewerkenden thuiszorg evz. F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o- WL-021wordt goed gebruikt. WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. A. R. Hahn Gereed 05/09/2013 A.R. Hahn A.R. Hahn Gereed 05/09/2013 Check 05/09/2013 A. R. Hahn 06/09/2013 Status uitgevoerde acties Nr. Activiteit Resultaat Wie 1. Documentatie aanpassen en opstellen zoals benoemd in de actielijst punt 4 t/m Documentatie opnemen in het digitale kwaliteitshandboek Q-Intra MyDMS. 3. Implementatie werkwijze beheer en gebruik sleutels externe cliënt bij discipline thuiszorg evz. Documentatie is gereed. In orde bevonden door de zorgmanager en de coörd. kwaliteit Documenten zijn inzichtelijk voor de medewerkenden thuiszorg evz. Aanpassing werkwijze en registraties conform afspraken en HKZ- norm e Datum gerealiseerd A.R. Hahn 06/09/2013 M. Blijdorp 09/09/2013 M. Prooij / L. Horssels 09/09/2013 Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) 1> Datum Evaluatie: Ma. 16 september 2013 wordt de werkwijze en documentatie besproken door zorgmanager intra- en extramuraal mw. M. Prooij en coördinator thuiszorg L. Horssels. Evt. aanpassingen zullen worden verwerkt door de afdeling kwaliteitsbeheer. Afgesproken is dat mw. M. Prooij van `F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende (uitwerking van de feitelijke tekortkoming), ingevulde exemplaren zal toesturen aan lead auditor mw. M. Post.

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie