Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl"

Transcriptie

1 RAPPORT Alerimus o Opvolgaudit 1 en fase 1 d.d. 3 en 4 september 2013 Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Kiwa

2 Auditrapport Organisatie Naam : Alerimus Contactpersoon : Dhr. A.R. Hahn Vestigingsadres : Bernhardstraat 25, 3281, BC Numansdorp Telefoon : Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet: Aantal vestigingen : 2 Aantal Medewerkers/ Fte : 400/153 Onderzoek Soort onderzoek : Opvolgaudit 1 en fase 1 Onderdeel : Documentatie en implementatie Datum onderzoek : 3 en 4 september 2013 Datum rapport, versie : 8 september 2013, versie 2 Auditteam Leadauditor Auditor(en) Vakdeskundige(n) Mw. M.C.M. (Marja) Post : Mw. J. (Josephine) Michielsen : Mw. M.C.M. (Marja) Post Mw. J. (Josephine) Michielsen Certificatie-eisen Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: Norm(en): Toepassingsgebied(en): Scope / Nace Certificaatnr. HKZ VV&T schema 2010 a. Het leveren van woonvoorzieningen, zorgverlening en dienstverlening ten behoeve van senioren. b. Het leveren van woonvoorziening en verpleeghuiszorgverlening ten behoeve van somatische en psychogeriatrische cliënten. c. Het leveren van extramurale verzorgingshuiszorg aan extern wonende cliënten. d. Het leveren van extramurale hulp bij het huishouden aan extern wonende cliënten. 38 K43778/ Evt. bijzonderheden: Samenvatting C/ NC Auditteam : De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen C Normuitsluitingen : Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C Auditplan : Het auditplan is ter afstemming per mail naar de klant verzonden en door de klant C akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit Handboek, procedures : De systeemdocumentatie is vastgelegd in het handboek versie 3 september 2013 C Indien van toepassing: handboek is aangepast naar de nieuwe norm. Acties uit vorige audit : Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. C Multi Site Toetsing : Organisatie voldoet aan Multi Site voorwaarden De klant is er (in verband met het Multi site principe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. C

3 Certificatieovereenkomst Uitvoering Fase 1 bij Herevaluatie Beoordeling fase 1 : De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten. (data, reikwijdte/scope, aantal medewerkers, Fte totaal en per kritisch proces, vermelding vestigingen zijn gecontroleerd) De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij herevaluatie) geen aanleiding tot aanpassing van de uitgangspunten. : De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie, het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen aanleiding tot het (bij de herevaluatie) opnieuw uitvoeren van een stage 1 onderzoek. : Op grond van bovenstaande heeft er een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. Fase 1is op de volgende facetten positief beoordeeld: - Bepaling audit doelstelling - Reikwijdte in relatie tot wet- en regelgeving - Reikwijdte irt kwalificatie auditteam - Verificatie bij personeel fase 2 audit - Prestaties KMS - Toewijzing middelen fase 2 - Verificatie gegevens klant irt calculatie gegevens Effectiviteit systeem : Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). C Logo s / pictogrammen : Het gebruik van logo s, pictogrammen, certificaat conform het reglement. C Klachten : De klachtenprocedure functioneert effectief. C Interne audits : De interne audits dragen effectief bij aan het systeem. C Adviseur Bevindingen (definitie) : Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door: Bosscher & de Witte. NC C C C C - Conform T - Tekortkoming (n.v.t. bij VCA) KT - Kritische tekortkoming : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit is een tekortkoming geconstateerd. (en als zodanig geaccepteerd.) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen : Na afloop van de audit is geen kritische tekortkoming geconstateerd (en als zodanig geaccepteerd.) Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór 18 september Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende opvolgaudit in 2014.

4 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat : Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2): N.a.v. Fase 1/ Fase 2 In overleg met de klant is na afloop van het vooronderzoek (fase 1) direct overgegaan naar en/of opvolgaudits het implementatieonderzoek (fase 2). Er zijn geen tekortkomingen in fase 1 geconstateerd. Eventuele toelichting: Certificaat aanpassing i.v.m. overgang van VV&T schema 2006 naar van VV&T schema Tevens verwijderen van voorgaand certificaat bemiddelen van huishoudelijke zorg. Deze dienst wordt niet meer aangeboden aan de clienten en vallen buiten de scope van de audit. Wijziging samenstelling auditteam is besproken. Certificatieadvies Bij Fase 1: Lead auditor adviseert wel positief tbv overgang naar Fase 2. Bij Fase 2 en /of opvolgingsbezoeken: Het auditteam adviseert Kiwa tot hercertificatie van het certificaat. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. Eventuele toelichting: Leadauditor Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam : Mw. M.C.M. Post Akkoord met certificatieadvies: Naam : M. Bos Datum : 8 september 2013 Datum : 23 september 2013 Handtekening: Handtekening: Leeswijzer rapportage: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Auditmatrix - Rapportbladen - Auditplan - Indien van Toepassing: Plan(-nen) van Aanpak

5 Indrukken en bevindingen 1.1 Algemene indruk Past Performance Review: In maart 2013 heeft er een hercertificatie T&VV schema 2006 plaatsgevonden. Er waren geen tekortkomingen geconstateerd. Fase 1: In deze audit is er een fase 1 uitgevoerd en tijdens de audit is stilgestaan bij de gewijzigde normen die betrekking hebben op de omzetting van het schema 2006> Er zijn ook in deze fase 1 audit geen tekortkomingen geconstateerd. De organisatie heeft zich juist laten informeren en adviseren op het gebied van de prospectieve risico-inventarisatie. Alle gedocumenteerde procedures waren aanwezig, logo gebruik is getoetst en het huidige certificaat is getoetst. Het KMS is operationeel en functioneert binnen Alerimus. Uitsluiting van ontwerp & ontwikkeling aantoonbaar. T.a.v. het huidige certificaat is besproken dat daar is vastgesteld, dat de bemiddeling van huishoudelijke zorg er op staat terwijl deze activiteit niet meer uitgevoerd wordt (en ook niet is opgenomen in de auditscope). Dit zal doorgegeven worden aan Kiwa kantoor. Fase 2: Alerimus heeft aantoonbaar gemaakt dat het belevingsgericht werken en de service naar de client toe hoog in het vaandel staan, daar wordt vanuit leiderschap sturing aan gegeven. Alerimus heeft door de nieuw(verbouw) de locatie De Buitensluis op een dusdanig wijze uit te voeren zorggedragen dat zij goed kunnen inspelen op de door de overheid aangegeven beleidsveranderingen in de zorg. De verbouwing van de locatie de Open Waard is in volle gang om hetzelfde niveau ook te bereiken. Alerimus heeft geen bezoek gehad van de inspectie (IGZ of arbeidsinspectie). Er is een tekortkoming geconstateerd en geaccepteerd, daarnaast aandachtspunten beschreven in de rapportage. De in het vorige audit aangegeven aandachtspunten zijn voortvarend door de organisatie opgepakt. Dat kenschetst de organisatie Alerimus, voortvarend in het oppakken en uitvoeren van verbeterpunten Het auditteam complimenteert Alerimus om de wijze van uitvoering van haar zorg- en diensten aan haar cliënten. 1.2 Bevindingen per rubriek Rubriek 1: PLAN) Sterke punten: o Inventarisatie op bestuurlijke, ondersteunende en primaire processen; o SAFER gekozen als analyse instrument om methodisch analyses uit te kunnen voeren; o Beleid veiligheid beschreven en daarin opgenomen dat er multidisciplinair gewerkt zal worden; o Format uitgewerkt om risico s te gaan monitoren; o Vier risico s in het primair proces in planning opgenomen om via de methodiek SAFER uit te werken. o Op het proces opiaten is al een SAFER multidisciplinair uitgewerkt, methode helder, en plan van aanpak. Proces voldoet aan de eisen; o Management en medewerkers zijn enthousiast over de werkwijze om clientveiligheid te inventariseren, te classificeren en te analyseren; o Het uitvoeren van geconstateerde verbeterpunten worden opgenomen in het al bestaande werkwijze van verbeteren binnen Alerimus; o Werkwijze met de apotheken is aangepast, mede op geleide van de vorige audit, de apotheek levert nog dezelfde dag de medicatie en de aftekenlijst; o Bereikbaarheid verpleegkundige en arts is aantoonbaar geborgd, o Evaluaties bij einde zorg worden door de directeur ingezien en waar nodig verbeteracties op genomen. Aandachtspunten: o Risico-inventarisatie verder uitwerken in de monitoringsformat dat de organisatie daarvoor heeft ontworpen; o Er is geen procedure, protocol aangetroffen wat bescherming biedt aan medewerkers/clienten bij beschuldiging van diefstal.( dit komt in toenemende mate voor dat er beschuldigingen plaats vinden); o Er wordt binnen het thuiszorgteam nog niet altijd een dubbel check uitgevoerd op risicovolle medicatie, bijv. insuline, bloedverdunners, pleisters e.d. (risicovolle medicatie); o Sleutels worden uitgeven in de thuiszorg, echter de aftekening vindt niet conform plaats (parafen overzicht). Conclusie: Voldoet niet aan de gestelde normeisen.

6 Tekortkoming: Sleutels worden uitgeven in het thuiszorgteam, echter de aftekening daarvan vindt niet plaats conform de afspraken (parafen overzicht), dit is een proces wat risico s met zich meebrengt. Procesbeoordeling Procesbeschrijvingen en prospectieve risicoinventarisatie Overzicht gecontroleerde documentatie PR verzorging verpleegafdeling WI verpleegafdeling F verpleegafdeling Beleidsstukken verpleegafdeling Beknopte visie rondom het levenseinde verpleeghuis Notitie toezichthoudende functie verpleegafdeling PR 01 prospectieve risico-inventarisatie, norm 1.1.4/1.1.5/ juli 2013 (alle disciplines) SAFER, jaarlijks vier zorgprocessen aan een PRI te onderwerpen, procesbeschrijving WI PO1 Uitvoeren van een PRI, norm 1.1.4/1.1.5/1.1.6, 22 juli 2013 multidisciplinair, zes stappen in het uitvoeren F PO1 Werkbladen voor PRI, norm juli 2013 PRI m.b.t. HbH is impliciet uitgevoerd, nog niet expliciet (vb. uitvoering HbH s middags op de meerzorg) PRI m.b.t. opiaten d.d Multidisciplinair, methode helder, en plan van aanpak. Proces voldoet aan de eisen. Planning uitvoering PRI 2013, opiatenbeheer, werkwijze in zorg name en zorg verlening client met MRSA, werkwijze insuline, werkwijze bloedverdunners, Module calamiteitenbeheersing Module incident melden Module medicatieveiligheid Module veiligheid van hulpmiddelen Module valpreventie Hitteprotocol (VV) Beleidsnotitie vocht en voeding, november 2012 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen (VV, ZT) Er wordt binnen de thuiszorg nog geen dubbel check uitgevoerd op risicovolle medicatie. Hoe gebeurt dit intramuraal. Professioneel handelen Werkwijzen Kwaliteitskaart per medewerker, daarnaast aantoonbaar in SDB systeem HRM: gezien, dhr. v.d. Berg, 006 verzorgen insuflon. Beleidsnota Wet BIG , versie 3 concept Beleidsplan voor opleiden en beroepsvorming Nota houdingsaspecten voortkomend vanuit de visie aantoonbaar o.a. in werkinstructie MRSA, PR 08 ThZ MRSA Geneesmiddelen distributie protocol per locatie en voor VPT Nota reanimatiebeleid , maart 2012 versie 1 Nota terminale zorg, dec Overplaatsingsbeleid, febr Gedragscode medewerkers en vrijwilliger Gedragscode zorgaanbieders bij gezamenlijke clienten Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

7 sleutelovereenkomst, lijst aantoonbaar, werkwijze niet conform uitgevoerd. Werkwijzen huishouding PR HO1 Huishouding norm aug 2011 Diverse werkinstructies huishouding aangetroffen Beschikbaarheid verpleegkundige (zie ook norm d) (VV) Beschikbaarheid arts (zie ook norm d) (VV) Aantoonbaar Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen (zie ook norm b) (ZT) Melden en beheersen van afwijkingen Ketenafspraken Zorginhoudelijke indicatoren Bereikbaarheid thuiszorg 07.00/22.00, daarna De Buitensluis (nachtdienst ) Men heeft tot nu toe geen nachtzorg in Cromstrijen. Richtlijnen beschermende maatregelen bewoners versie maart 2011 Beleidsnota BOPZ verpleegafdeling FONA registratie en rapportage 1 e en 2 e kwartaal 2013 Evaluaties als clientenzorg beëindigt, directeur neemt deze in behandeling. F KO2 Kwaliteit verbeteringsformulier HACCP kwaliteit verbeteringsformulier / interne klachtenafhandeling F EO1 Evaluatieformulier voor nabestaande overleden client Opvolging in rapportage uitgewerkt Aantoonbaar o.a. in overzicht van huisartsen en hun cliënten Digi Dos ( Programma Nestor) daarnaast aantoonbaar in de thuiszorg m.b.t. de afspraken m.b.t. acute zorg en bereikbaarheid. CQ index van alle locaties en afdelingen ingezien. Verbeterplannen opgemaakt en worden gemonitord. Verbeterplan op meerzorg, in 2014 extra meting op het verbetertraject omdat juist deze afdeling lager scoorde (mogelijk mede ten gevolge van de verhuizing, onduidelijkheden, maar ook bejegeningszaken speelden mee ) Rubriek 2: DO Sterke punten: o Middelen en maatregelen worden nauwelijks toegepast; o Zorgleefplannen zijn up to date, 1x per jaar MDO, 1x per jaar cliëntgesprek met de familie, uitgangspunt is dat de dossiers aansluiten bij de situatie van de cliënt, dus up to date is (PG zorg); o HV en V&V dossiers zijn er volledig uit; o Zorg coördinator is verantwoordelijk voor + 25 cliënten, samen met collega.er is dus altijd een zorg coördinator (ook in weekenden); o Kortdurende opname resulteert nog wel eens in een permanente opname, hieraan zijn geen termijnen gesteld, het belang van de cliënt staat voorop, dit zijn wel vaak cliënten die al op de wachtlijst staan o Nieuwsbrief ZoCo nieuws; o Bij in huizing: bloemen, welkomstgeschenkje, hotelfunctie wordt zo goed mogelijk vervuld; o Kalender klant toegevoegde waarde (coaching traject huiskamers); o Geestelijke verzorging is aanwezig voor cliënten en medewerkers; o Cliëntenraden op beide locaties; o Ranking Cliënt Journeys De start van de dag prachtig project, oog voor het kleine, maak het verschil. Aandachtspunten: o Zorgzwaarte neemt toe, soms komt het voor dat mensen te laat worden opgenomen; o Adviserende rol van de specialist ouderenzorg, samenwerking met de huisarts. Hoe komt e.a. tot stand; o Jaarplan, vertaling naar jaarplannen per afdeling; o In DigiDos zit een schat aan informatie, wat gebeurt hiermee, CQ MI generatie (in gesprek met senior zorgcoördinator blijkt dat hieraan gewerkt wordt met de samenwerkingspartners);

8 o o Verslag eerste gesprek door zorgsecretaresse (dit is uitwerking) gesprek wordt gevoerd door de senior zorgcoördinator in aanwezigheid van de zorgsecretaresse, waarom niet door de zorgcoördinator, zij is /zijn verantwoordelijk voor de cliënten vanaf de eerste dag / opname; Far MEd visie systeem, vanuit de Zorgwaard, goede afteken lijsten, heldere informatie maar dit proces wordt normaal uitgevoerd door de apotheek, feitelijk ligt de bewaking in samenspraak met de arts ook daar; o Binnen het lagere zzp (verzorgingshuis) zijn twee zorgcoördinatoren verantwoordelijk voor 65 cliënten (56 uur in totaal beschikbaar) dit lijkt gezien hun taken aanzienlijk (vergelijking PG afdeling: +72 uur op 25 cliënten). Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen Procesbeoordeling Informatievoorziening aan de cliënt Afstemming tussen vraag en zorg- en/of dienstverleningsaanbod Overzicht gecontroleerde documentatie Bijlage bij zorgovereenkomst, machtigingskaart, machtiging inzage clientdossier, aanvragen indicatie, geen bezwaar foto/film, privacyreglement, huisreglement, rechten clienten van Alerimus, machtiging beheer geneesmiddelen. Zorgbemiddeling: 2a 3 x per jaar contact met mensen op de wachtlijst, registratie aantoonbaar mevr. H.N / Zo CO nieuws Verslag eerste gesprek dossier Dhr. K. geb Wachtlijst , urgentie bepaling cliënten wachtlijsten Buitensluis wachtlijst / wachtlijst PG/ wachtlijst somatisch. Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst Zorgovereenkomsten intra- extramuraal, vrijwilligers en VPT 2013 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau HbH, Arbo check, verder aantoonbaar in alle dossiers die gezien zijn tijdens de audit. Risicosignalering zorgproblemen (VV, ZT) Dossier Dhr. K. geb Huidletsel (VV) Dossier Dhr. K. geb Voedingstoestand (VV) Dossier Dhr. K. geb Valincidenten (VV, ZT) Dossier Dhr. K. geb Medicijnincidenten (VV) Dossier Dhr. K. geb Antipsychotica (VV) Dossier Dhr. K. geb Depressieve symptomen (VV) Dossier Dhr. K. geb Incontinentie Dossier Dhr. K. geb Medische beleidsafspraken Medische beleidsafspraken dhr. K MDO Aftekenlijsten besprekingen, 2x 2012, 1x Idem bij mevr. G. d.d Idem bij mevr. B. B. d.d Cliëntdossier V&V met vooraf toestemming Mevr. v.d. H-de B. dd (3 dossiers, blauw op kantoor/wit/ bij cliënten thuis en digitaal) PRI op zorginhoudelijke zaken Zorgleefplan en afspraken Mevr. D-v.H RI door /bespreking MDO mei Dhr.T aanvullende informatie m.b.t. de benaderingswijze dd medische beleidsafspraken verklaring ( wel) bezwaar dd Planning HbH Mevr. v. d. W, Week 32, proces voldoet aan de eisen. zorgeloos ouder worden thuiszorg Alerimus,

9 Clientendossiers met vooraf toestemming Uitvoer Coördinatie van de zorg- en/of dienstverlening (ketenkwaliteit) Contacten met medisch adviseur, huisartsen, apotheek etc. Overleg zorgcoördinatoren Ketenzorg dhr..m. verz. C. van Wijk. overdracht Dhr. Tieleman, door mevr. Por. Mevr. B-S dd , dossier bekeken, voldoet aan de orde ( Arbo check, overeenkomst) Mevr. N. V dd Registraties dagelijks in DigiDos gezien mevr. v.d. W. Overzicht alle registraties dd. 3 en Verslag d.d met de apotheek. Spreekuren 2x per week intern door de ha/ een casemanager van Alerimus is nurse praktioner geworden, goede communicatie, overdracht. D.d ( frequentie aanpassen aan realiteit) Protocol werkafspraken verzorgingshuis en thuiszorgorganisaties Hoekse Waard en Goeree Overflakkee en Huisartsenpost t Hellegat Checklist acute situatie, afspraken met de huisartsen dd Mevr. P-G dd , dossier voldoet aan de eisen. Meten/evalueren Verbeteren (zie ook 3.4) Mevr. v. A.-P. dd , dossier voldoet. Controles bezettingsgraad: periode aug overzicht start verblijf, KDV, volledig pakket, vertrek, mutatiedagen. Plan van aanpak Client Journeys De start van de dag 5 januari 2013 Planning belevingsonderzoek beide locaties Ranking Client Journeys De start van de dag 5 januari Rubriek 3: CHECK en ACT (meten, analyseren en verbeteren) Sterke punten: o Risicoscreening op alle zorginhoudelijke aspecten aantoonbaar in de zorgleefplannen. Borging in zorgdoelen aangetroffen; o CQ metingen HbH en V&V uitgevoerd, positieve cijfers, plannen van aanpak zijn gemaakt en worden gemonitord; o Fona meldingen en verbeterformulieren dragen zorg voor verbeteringen; o MDO systematiek voldoet aan de gestelde eisen; o Enquêtes bij vertrek en de wijze van in behandeling nemen. Aandachtspunten: o Zorginhoudelijke meting 2012 is uitgevoerd, rapportage Mediquest niet voor handen tijdens de audit. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Ervaringen van cliënten CQ Overzicht gecontroleerde documentatie CQ ervaringen januari 2013, locatie Open waard/ buitensluis hulp in het huishouden, verpleeghuiszorg, somatiek en contactpersonen

10 CQ meting 2012 HbH onderdeel Communicatie Analyse (zie ook 1.2 en 5.7) Actielijst n.a.v. CQ metingen 2012/2013 Continu verbeteren Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen (ZT) Ervaringen van cliënten CQ Enquêtes bij vertrek Analyse (zie ook 1.2 en 5.7) Continu verbeteren d.d Aandacht wordt nu meer gegeven d.m.v. nieuwsbrieven aan de clienten Analyse en actielijst n.a.v. CQ metingen 2010/2013juni 2013 Fona 1 e en 2 e kwartaal 2013 en opvolging Werkgroep verbetermethodiek medicatieveiligheid als verbetering voor analyse. Behorende bij boekje aandachtspunten clienten bij CQ-meting d.d. juni 2013 Aandachtspunten clienten bij CQ-meting 2012 Einde extramurale zorg Zorg bij overlijden Allerhande momenten van zorg worden door de afdeling kwaliteit. Voldoet aan de eisen, de middelen en maatregelen zijn sterk afgenomen binnen de PG afdeling. CQ index, vervoer van eetruimte naar appartement Verbeterplan opgenomen, p/d/c/a cyclus neerzetten. KDO bij vertrek locatie de Open Waard (overwegend heel hoge scores) Cliëntevaluatie HbH mevr. G. G dd CQ index, meer informatie m.b.t. HbH. verbeterplan n.a.v. CQ index helder. HbH, evaluaties na 3 mnd. Bij onderlinge vervanging worden er soms aanvullende maatregelen genomen Rubriek 4: Beleid (Leiderschap, Strategie, Beleid en middelen) Vaste te beoordelen onderwerpen Beleidsplannen: Strategische doelen zijn opgenomen in een meerjarenbeleidsplan. o communiceert open en actief naar haar omgeving, o borgt een herkenbare positie in de ketenzorg, o zorg- en dienstverlening blijven optimaal bekend bij verwijzers, partners in de zorg en bij clienten. Missie, visie, profiel van de organisatie, ontwikkelingen in het speelveld, interne prestatievelden, invoering van het beleidsplan is beschreven en wordt in het MT gemonitord. De coördinator kwaliteitsbeleid en automatisering is ook lid van het MT (aandachtspunt vorige audit). Status KMS ( Status qua beheersing en verbeteringen): Er is sprake van een volwassen werkende KMS. Interne Audits en PDCA: Interne audits worden conform norm uitgevoerd, geregisseerd door de coördinator kwaliteitsbeleid, er is een vast interne auditteam. Na de interne audit worden de uitslagen in de stuurgroep kwaliteit besproken. Besloten wordt daar welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Het formulier PDCA monitort de processtappen en de voortgang. Directiebeoordeling: Volledig en besproken is welke invloed de prospectieve risico-inventarisatie op de directiebeoordeling mogelijk zal gaan krijgen. Interne Communicatie: Interne communicatie verloopt via de lijn via diverse wijze.

11 Ketensamenwerking: Er is een overzicht ketenpartners, analyse van de som van de evaluaties gaat plaats vinden in de directiebeoordeling. Risico s: Risico beheersing vindt op alle niveaus plaats (bestuurlijke, ondersteunend en primair). Alerimus heeft onder begeleiding van een extern bureau een werkwijze uitgewerkt waarop risico s kunnen worden geïnventariseerd en worden gemonitord. Het auditteam heeft het format ingezien. Bij de volgende audit zal de organisatie met het format werken en is het operationeel. Het auditteam complimenteert de bestuurder voor de wijze waarop de prospectieve risico-inventarisatie is uitgewerkt en het op een PDCA wijze wordt gemonitord. Klachten: Er zijn formele klachten ingediend. Klachtenreglement en commissie zijn aanwezig. Indien Multi Site: Neen, geen sprake van Multi site, i hoofdlocatie en 1 vestiging. Acties naar aanleiding van vorige audits: Aandachtspunten vanuit de vorige audit zijn voortvarend opgepakt en besproken met de auditees. Sterke punten: o Stuurgroep kwaliteit, beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem, voorzitter is algemeen directeur en medewerkers afdelingen; o Kwaliteitsverklaring geeft de betekenis aan wat er onder kwaliteit wordt verstaan vanuit leiderschap; o Kwaliteit ligt in de lijn; o De vertaling van de risico-inventarisatie naar de processen in de organisatie en de beheersbaarheid van de risico s is door de PRI beter en anders geworden. Ook daardoor de vertaling naar PI en doelstellingen. Aandachtspunten: o Volgen van de jaarplanning, per maand inzichtelijk wat er dient te gebeuren, mogelijk dit ook vertalen naar stand van zaken met behulp van kleurtjes ( rood, geel, groen). o Prestatie indicatoren vanuit de zorg (10) meenemen naar de MT bijeenkomst, vertaling naar doelstellingen o Jaarplan, doelstellingen per afdeling, vertalen naar doelstellingen per afdeling Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Beleid Kwaliteitsverklaring 2013 Strategisch beleidsplan Alerimus , Bij Alerimus kan meer 5 juli 2011 Samenvatting beleidsplan Alerimus PR 01 Sector kwaliteit, 4.7/ 4.8, aug Nota kwaliteitsbeleid , norm Nota algemeen bureau , beheer en actualisatie administratie, org. post en kasboekhandelingen receptie, financiële adm., salarisadministratie, registratie productiecijfers Nota zorgbeleid Jaarverslag 2012 d.d Directiebeoordeling Directiebeoordeling HACCP 2012 dd Structuren en afspraken Organigram, norm 4.2.1, PR O1 verantwoordelijkheden algemeen directeur PRO2 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid algemeen directeur PR O3 bereikbaarheidsdienst PR O4 benoemen bestuurder PR O5 aanstellen klachtencommissie Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem Klokkenluidersregeling en samenvatting daarop Klachtenreglement PR geschillencommissie

12 Klachtenreglement regionale externe klachtencommissie Drechtsteden Rechten cliënten van stichting Alerimus Huisreglement Privacyreglement PR 04 Stuurgroep kwaliteit, norm 4.2.4, febr Notulen stuurgroep kwaliteit 11 juli, 28 mei, 1 mei, 26 maart Interne audit PR 03 Registratie Interne audit, febr Jaarplanningen interne audit van beide locaties De nieuwe opzet van de interne audits Interne auditrapportage per audit en locatie F AO2 technische dienst Open Waard Interne audit rapportage F AO2 interne audit voedingsdienst HACCP Corrigerende maatregel A geen registratie aantoonbaar gemaakt in de interne audit Formulier Wijzigingen documentatie n.a.v. interne audit geeft aan ingebracht op stuurgroep vergadering 25 juni Verslag: 11 juli 2012 stuurgroep Corrigerende maatregel en effectmeting monitoring in PDCA formulier F AO2 huishouding Open Waard , interne audit rapportage F O2 Keuken Open Waard HACCP IA F AO2 Praktijkbegeleider Buitensluis bespreken D.d verpleegafdeling verzorging, corrigerende maatregelen worden gecontroleerd op effectiviteit bij de volgende audit. Corrigerende en preventieve maatregelen en Continu verbeteren Onderzoek naar de maturiteit van integraal risico management AO/IC jaar e /2 e kwartaal Directiebeoordeling Analyse interne auditeren als instrument voor Alerimus 19 febr met aanbevelingen Analyse functioneren commissie kwaliteit 2012/2013, 7 maart 2013 met aanbevelingen Jaarverslag kwaliteitsbeheer 2012, Jaarverslag interne audits 2012 AO/IC rapportage beide locaties 1 e en 2 e kwartaal 2013 en opvolging April 2013, vertaling naar activiteitenplan Activiteitenplan RIE Activiteitenplan beleidsplan Alerimus. Locatie: de Open Waard / de Buitensluis Controles dossiers. Directiebeoordeling 2012 KMS Directiebeoordeling 2012 HACCP systeem Rubriek 5: Personeel (Medewerkers & Waardering door medewerkers) Sterke punten: o Personeelsbeleid en personele regelingen beschreven en in handboek te vinden; o Beleidsnotitie seksuele intimidatie en ander vormen van intimidatie en agressie (voorlichting en preventie, vertrouwenspersoon, klachtencommissie), ; o Ziekteverzuim ligt laag rond 3-4 %; o Exitgesprekken registratie en analyse, exitgesprek vindt plaats met P adviseur;

13 o Proactief monitoren van uitstroom huishoudelijk medewerkers vanwege het regeerakkoord 75 % bezuiniging huishoudelijk medewerkers. Beleid is na 3 jaar tijdelijk contract beëindigen, ook na bijstelling akkoord wordt de lijn doorgezet; o Planmatig sturing op basis van beleidsuitspraken, communicatie met zorgcoördinator en HRM biedt nazorg aan medewerkers gericht op het vinden van andere werkgevers en mogelijkheden van een uitkering. Stap 2 herplaatsing wordt bekeken bij vaste contracten; o Modernisering ziektewet, risico s i.v.m. parttime en grote groep bepaalde tijd, nader onderzoek blijkt dat het risico minder groot is dan blijkt. Organisatie wordt risicodrager, overleg met verzekeraar; o Nota vrijwilligersbeleid , febr. 2013; o Vrijwilligers ongeveer 200, vrijwilligers overeenkomst, 3 x per jaar bijeenkomst, jaarlijkse vrijwilligersavond per locatie, kerstattentie, duur van de vrijwilligers. VOG moet aangevraagd worden als een vrijwilliger activiteiten doet als een maatje zijn voor een client; o Monitoring risico herregistratie wet BIG is gecontroleerd en risico is klein door beheersing; o SDB HRM en ADB salaris en SDB Iris (medewerkers inlog) waar ze roosters kunnen inzien, salarisstrook uit te halen en de declaraties in te kunnen voeren) automatisering (onderzoek zelfroosteren); o Scholingsplan 2013 voor medewerkers en zij kunnen zich daar op inschrijven. Belevingsgerichte zorg, BIG, e-learning medicatie veiligheid; o Binnen HbH vinden 1x per 2 jr. gesprekken plaats, zeer betrokken op de medewerkers; o Er vindt ook scholing aan HbH medewerkers plaats; o Arbo en FONA zijn samengevoegd ingezien; o Plan van aanpak RI&E ingezien en wordt gemonitord tot nieuwe RI&E is uitgevoerd. Aandachtspunten: o RI&E uitvoeren De Buitensluis nu nieuw/ verbouwing klaar is; o Sociaal plan bij grote noodzakelijk uitstroom van medewerkers (kabinetsbesluit); o Modernisering ziektewet opnemen in risicomatrix; o Jaarverslag Arbo dat terugkijkt op uitgevoerde arbo activiteiten is niet aangetroffen; o Prospectief jaarprogramma arbeidsinspectie opvragen; o Scholing vasculaire dementie, dit komt steeds vaker voor; o Scholing voor zorgcoördinatoren, niet zozeer zorginhoudelijk maar systeem gericht. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Personeelsbeleid Nota personeelsbeleid , juli 2013 Personeelshandboek , januari 2013 Vrijwilligers Nota vrijwilligersbeleid , norm 5.4 febr Vrijwilliger de heer H. B, chauffeur tafeltje dekje notulen vrijwilligersoverleg 13 febr. vergadering vrijwilligers 3 x per jaar o.l.v. hoofd facilitair of zorg; PR O1 SAS service aan senioren, norm 2.3/2.4 aug Verzuimbeleid, febr Vakantiereglement Kledingreglement Beleidsnotitie Hepatitis B prikincidenten en spatletsel Personeelsdossier voorzien van toestemming Dhr. W.D technische dienst AO/ ID, Diploma brand meldinstallatie, BHV F gesprek Mevr. H HV hulp AO/ ID, VOG Mevr. Stolk vpk met registratieoverzicht AO/ ID in dienst 2011, VOG, Hepatitis B AED, en LEH, IVM basiskennis medicijngebruik Diploma verpleegkundige niveau 4 BIG registratie Bevoegd- en bekwaamheden Scholing Arbo technisch verantwoord werken HBH omgaan met dementie HbH

14 Functie omschrijving senior zorg coördinator Nieuwe medewerkers Veiligheid medewerkers Oordeel medewerkers Functionerings- en beoordelingsgesprekken Analyseren Continu verbeteren PR 07 rev 04 VZ WI Inwerkschema nieuwe medewerkende voor iedere afdeling uitgewerkt F inwerkschema s diverse afdelingen WI IO2 Inwerken nieuwe collega administratie F IO2 inwerken nieuwe collega, mooie check om te gebruiken. Beleidsnotitie seksuele intimidatie en ander vormen van intimidatie en agressie (voorlichting en preventie, vertrouwenspersoon, klachtencommissie), Beleidsnotitie Alcohol en Drugs , oktober 2011 Beleidsnotitie Hepatitis B, , november 2011 Arbobeleidsplan , versie 2010 Tilbeleid, januari 2010 Nota traumabeleid juli 2010 Nota ethisch beleid , 23 aug 2013 Scholing ergonomisch werken voor de HbH medewerkers. 2010, HbH medewerkers geven aan het aan zeer naar hun zin te hebben. Overzicht gesprekken functioneren de Buitensluis , start Ch. Appeljan. Functioneringsgesprek met S. Batenburg. Overzicht exitgesprek monitoring exit vertrek WMO Exitgesprek rapportage en registratie ingezien Rubriek 6: Ontwikkeling Sterke punten: o Standaard plan van aanpak; o WI plan van aanpak; o Diverse protocollen, ook zorginhoudelijk aanwezig. Aandachtspunten: o Branche afspraken die weliswaar buiten de wet vallen opnemen in KMS (bijv. Veilige principes medicatieveiligheid, beoordelingskader medicatieveiligheid IGZ, jaarprogramma IGZ); o Opnemen van wetgeving in KMS als Modernisering ziektewet; o Opnemen in standaard plan van aanpak: risico-inventarisatie, in planning bespreken met CR en OR i.v.m. advies en instemming; o Overweeg een implementatieplan als standaard op te nemen. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Inventariseren van ontwikkelingen Analyse van ontwikkelingen Verbeteren van het aanbod Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden Overzicht gecontroleerde documentatie Grootverbruik product informatie, zelf aangeven welke ingrediënten in producten. Plan van aanpak Voeding binnen Alerimus Standaard Plan van aanpak Ligt bij de Q afdeling maken geen gebruik van Kick (Vilans) protocollen

15 1.2.7 Rubriek 7: Facilitaire zaken (Middelen) Sterke punten: o Risicobeheersing legionella; o Risicobeheersing brandveiligheid; o Risicobeheersing voedselveiligheid; o Prospectieve risico-inventarisatie Gebouwen Scenario, analyse tool juli PRI op het gebied van huisvesting, zorgvuldige gedegen analyse die het voortbestaan van de organisatie kan borgen; o Werkgroep voeding om een verbeterslag te maken binnen het aanbieden van de voeding, plan van aanpak versie 5> gereed naar MT. Doelstelling optimaliseren van de voeding. Opgenomen: kritische succesfactoren, prestatie indicatoren, implementatie tijdspad; o Werkprocessen beschreven tot op uitvoeringsniveau; o Inwerkschema s voor nieuwe medewerkers facilitaire diensten; o Interne audit voedingsdienst besproken en samen geconstateerd dat dit geheel rond is qua uitvoering PDCA (beleid organisatie). Aandachtspunten: o Aandacht voor analyse in Plan van aanpak werkgroep voeding. Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen Nota facilitaire dienst , inclusief vrijwilligersbeleid Huishoudelijke zorg Huishouding openbare ruimten, sanitair en linnenkamer eigen dienst. Huishouding geen Fiona meldingen, andere leverancier zepen en materialen (uitleg hoe en wat), motivatie kostenplaatje 20-30% inkoopprijs, samenwerking, levertijd verandert. Duurzaamheid en Eco certificaat. Chloor tabletten worden niet gebruikt (alleen bij Noro virus) Linnenkamer Linnenkamer klacht wordt door hoofd afgehandeld, voorstel was uitbesteden, kostenplaatje is de mogelijke overweging. Kijkdag kleding die niet gemerkt is. Legionella Beleidsplan Legionella Legionella beheersplan Micro analyse zeeland spoelt Door Wolter Dros herhaling / Overzicht legionella controles Extra temp metingen i.v.m. hitteplan d.d. 25/ Milieu Nota milieubeleidsplan , versie 2 febr Voedselveiligheid HACCP certificaat 1998 en nu vanaf Plan van aanpak voeding versie 5 Prospectieve risico s Gebouwenscenario analyse tool versie juli 2013, drie scenario s op basis van risico s gevolgen scheiden wonen /zorg, gevolgen opvangen Extramuralisering, verzwaring clienten stroom intramuraal Risico op administratief proces Uitbreng maaltijden extern bij overlijden bedragen niet meer te innen zijn, facturering achteraf. Aanmaningen overleg betrokkenen keuken. Inkoop facturen, controle is belegd bij een andere voor betaling WI FO1 Adm. facturen binnenkomend Continuïteit WI Risico medewerkers WMO niet uitbetaald krijgen.

16 Brandveiligheid De Buitensluis d.d De Open Waard d.d Beheersing van monitorings- en meetuitrusting Rooster BHV sept 2013 tot Oefening en oriëntatie door de brandweer P Pieterneef. Test brandalarm maandelijks Controle verbanddoos (doe wat je zegt) niet geheel conform Alarmeringen Verkerk systeem, mooi systeem voldoet aan de eisen Intramurale verpleegmiddelen Vitaflex, verzorgingsmateriaal en onderhoud. Redactron bedden en matrassen Contracten ingezien Vitaflex Technische dienst rapportage en signalering, hoofd toets vanuit facturen en overleg Samenwerkingsovereenkomst 16 febr Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding (Middelen) Sterke punten: o Inkoopbeleid aanwezig; o Leveranciersbeoordelingen worden uitgevoerd en hebben waar nodig opvolging; o Beleid en uitvoering op duurzaam inkopen, zoals bijv. oriëntatie op let verlichting; Aandachtspunten: Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen. Procesbeoordeling Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Medicatie Overzicht gecontroleerde documentatie PR Inkoop Leveranciersbeoordelingen zorgproducten en diensten, facilitair, (administratieve) systemen, gebruiksartikelen, adviseurs, voeding. F IO1 Inkoopspecificatie Apotheker Numansdorp datum Inkoopvoorwaarden gerelateerd aan de inkoopspecificatie van woon-, zorg- en diensten centraal Alerimus Rubriek 9: Documentatie en kwaliteitsregistraties (Eindresultaten) Sterke punten: o Digitaal kwaliteitshandboek (intranet Q-intra MyDMS) wat laagdrempelig te benaderen is. Beide vestigingen maken gebruik van het handboek; o Actueel overzicht van registraties, beleidsnota s en reglementen aanwezig waarop is aangegeven welke documenten in de revisie zijn; o Vastgelegd is op welke wijze wijzingen in kwaliteitshandboek doorgegeven kunnen worden; o Vastgelegd is op welke wijze goedkeuring van wijzigingen worden uitgevoerd (stuurgroep kwaliteit), documenteigenaar beslist; o Actualisatie van documenten wordt in een afgesproken maand van het jaar uitgevoerd. o Registratieoverzicht actueel; o Stuurgroep kwaliteit speelt een belangrijke rol in het proces van beleid, documentenbeheer, revisies. Aandachtspunten:

17 o Geel is gearceerd welke nota s & reglementen in revisie zijn: beleidsplan facilitaire dienst (2009), terminale zorgverlening (dec. 2009), administratie, organisatie, tilbeleid jan. 2010); Conclusie: Voldoet aan de gestelde normeisen Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie Algemeen Handboek versie 3 september 2013 Kwaliteitshandboek Digitaal handboek Beheersing van documentatie PR 02 Procedure documentenbeheer, norm 9.1 febr Beheersing van registraties PR 02 procedure registratiebeheer F BO1 Beheersing van registraties, norm 9.3 / febr. 2013

18 2 Rapportblad 2.1 Rapportblad Organisatie : Alerimus Auditdatum : 3 en 4 september 2013 Status T/KT Bevinding Norm HKZ VV&T, schema 2010 T Sleutels worden uitgeven bij de thuiszorg, echter de aftekening vindt niet conform de afspraken plaats parafen overzicht), dit leidt tot een tekortkoming e Plannen van Aanpak kunt u voor 18 september 2013 sturen naar: T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming Extra audit op Volgende audit op nvt 2014 Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, evt. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. (zie ook document toelichting bij T/KT s, versie 2012) Paraaf lead auditor Kiwa: Paraaf directievertegenwoordiger auditee: Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) Omvang (van de tekortkoming) Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest)

19 Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa X Niet akkoord (zie nieuw rapportblad) Paraaf lead auditor Kiwa: Datum: 8 September 2013 Onderwerp Verantwoordelijke Datum PvA De aftekening van de sleuteluitgifte bij de thuiszorg vindt niet conform de afspraken plaats. (zijnde tekortkoming geconstateerd bij externe audit van 3 en 4 sept. 2013) Mw. M. Prooij / Dhr. A. Hahn 6 september 2013 F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging Relevante documenten F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o-wl-021 Beoogd resultaat WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. De aftekening van de sleuteluitgifte bij de thuiszorg conform de afspraken te laten plaatst vinden opdat voldaan wordt aan de HKZ-norm e. Aanleiding Oorzaak van de tekortkoming: Het ontbreken van een duidelijke werkinstructie en registratieformulier voor de medewerkenden thuiszorg evz voor het gebruik en beheer van sleutels externe cliënten. Werkwijze Omvang van de tekortkoming: De tekortkoming betreft de sector thuiszorg verzorging (evz) van locatie de Buitensluis, Numansdorp en locatie de Open Waard, Oud-Beijerland. Oplossing van de tekortkoming: Het opstellen van een duidelijke werkinstructie over het beheer - alsmede het gebruik van sleutels, in bruikleen gegeven door cliënten aan de thuiszorg evz, gecomplementeerd met de benodigde registratieformulieren om een dekkende administratie en een dekkende werkwijze te verkrijgen omtrent dit onderwerp, dit geheel conform HKZnorm e Met de implementatie van de werkwijze en het gebruik van de documentatie is de kans op herhaling en risico s nihil. Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): Corrigerende en preventieve maatregelen: F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o-wl-021 WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. Actielijst Nr. Activiteit Resultaat Wie Wanneer (datum)

20 4. Opstellen formulier voor de registratie van sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging (beheer) 5. Opstellen formulier voor de registratie sleutelgebruik bij bezoek aan externe cliënt door EVZ medewerkenden (gebruik) 6. Check op gebruik van reeds bestaand formulier (uit DigiDos) voor in beheer nemen sleutel cliënt en en teruggave sleutel 7. Opstellen werkinstructie voor het beheer en gebruik sleutels van externe cliënten door medewerkenden thuiszorg evz. F S01 00THZ VZ Registratie sleutelnummers cliënten thuiszorg verzorging F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende Sleutelformulier thuiszorg o- WL-021wordt goed gebruikt. WI S01 00 THZ VZ Werkinstructie voor beheer en gebruik sleutels cliënten. A. R. Hahn Gereed 05/09/2013 A.R. Hahn A.R. Hahn Gereed 05/09/2013 Check 05/09/2013 A. R. Hahn 06/09/2013 Status uitgevoerde acties Nr. Activiteit Resultaat Wie 1. Documentatie aanpassen en opstellen zoals benoemd in de actielijst punt 4 t/m Documentatie opnemen in het digitale kwaliteitshandboek Q-Intra MyDMS. 3. Implementatie werkwijze beheer en gebruik sleutels externe cliënt bij discipline thuiszorg evz. Documentatie is gereed. In orde bevonden door de zorgmanager en de coörd. kwaliteit Documenten zijn inzichtelijk voor de medewerkenden thuiszorg evz. Aanpassing werkwijze en registraties conform afspraken en HKZ- norm e Datum gerealiseerd A.R. Hahn 06/09/2013 M. Blijdorp 09/09/2013 M. Prooij / L. Horssels 09/09/2013 Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) 1> Datum Evaluatie: Ma. 16 september 2013 wordt de werkwijze en documentatie besproken door zorgmanager intra- en extramuraal mw. M. Prooij en coördinator thuiszorg L. Horssels. Evt. aanpassingen zullen worden verwerkt door de afdeling kwaliteitsbeheer. Afgesproken is dat mw. M. Prooij van `F S02 00 THZ VZ Registratie sleutelgebruik bij bezoek externe cliënt door evz medewerkende (uitwerking van de feitelijke tekortkoming), ingevulde exemplaren zal toesturen aan lead auditor mw. M. Post.

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus o Herevaluatie d.d. 11,12,13 maart 2013 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa Auditrapport Organisatie:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Inleiding

Kwaliteitshandboek. Inleiding Inleiding In de sector Opgroeien en Opvoeden werken we volgens de kwaliteitsnormen van het HKZ certificatieschema Kinderopvang. Het schema is landelijk vastgesteld en leidend voor kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Algemeen deel en branche-specifieke delen Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

Checklist inrichting

Checklist inrichting Checklist inrichting Inrichtingskader Improvement Model Inrichting langs de lat van de klant Eventueel een onderschrift met iets Veranderingen volop Bestaande systemen, structuren en organisaties. In deze

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Missie en Visie 4 3. Wonen in één van de locaties van Alerimus 5 4. Kortdurende opname 5 5. Verpleegafdeling 5

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie

Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Wij zorgen ervoor als geen ander! Algemene informatie Introductie Alerimus bestaat uit locatie de Buitensluis en locatie de Open Waard. Op 1 januari 2003 vond de fusie plaats met het Algemeen woon-, zorg

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Directiebeoordeling KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ALERIMUS

Directiebeoordeling KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ALERIMUS 2014 Directiebeoordeling KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ALERIMUS INHOUD 1. Kwaliteitsmanagementsysteem 2. Kwaliteitsbeleid en doelstellingen 3. Resultaten externe Audits - HACCP 24 januari 2014 - HACCP 03

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4).

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). Uitvoering interne audits Inleiding In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). De organisatie moet met geplande tussenpozen interne

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Bijlage afwijkingsberichten

Bijlage afwijkingsberichten Invulinstructie Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en worden administratief afgehandeld en worden middels een re-audit beoordeeld Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen: Uiterste datum inzending

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus o Hercertificatie d.d. 15, 16 en 17 maart 2016 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa Versie juli 2015

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli 2016 Utrecht, Januari 2017 Inleiding Op 7 juli 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013 Datum rapport: 22 maart 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Just4Work Brielle Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015 Datum rapport: 16 februari 2015 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Edinova Alkmaar Kiwa Nederland BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geachte, In September hebben de inspecties

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie