Horizontaal toezicht in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horizontaal toezicht in de zorg"

Transcriptie

1 2015 KPMG Advisory N.V. Horizontaal toezicht in de zorg Op weg naar een betere aanpak van controle Afgelopen april tekenden NVZ, NFU en ZN een convenant voor een betere, gezamenlijke aanpak van de rechtmatigheidscontrole van medisch specialistische zorg. Dit was hard nodig, gezien de steeds zwaarder geworden controlelast voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars. De afspraken in het convenant zijn een goede aanzet tot efficiëntere en effectievere controles. In dit artikel schetsen wij de problemen zoals die rond de rechtmatigheidscontrole zijn gegroeid. Behandelen we de inhoud en betekenis van het nieuwe convenant. En stellen wij vast dat, ondanks gemaakte vorderingen, daadwerkelijke invoering van horizontaal toezicht nog geen gelopen race is. Eén sleutelelement ontbreekt nog: een gezamenlijke controleaanpak door alle zorgverzekeraars.

2 2 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 1. Inleiding Op 21 maart 2014 schudde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de zorgsector wakker met een Audit alert. Accountants kwamen bij ziekenhuizen te veel onduidelijkheid tegen over regels voor registratie en declaratie. Dit leidde tot problemen. Ziekenhuizen konden bepaalde regels niet uitvoeren. Zorgverzekeraars hadden moeite om de naleving van regels te controleren. En van accountants werd gevraagd om een verklaring te geven over de rechtmatigheid en juistheid van de dbc-omzet, terwijl de meeste ziekenhuizen die omzet in de jaren daarna nog moesten bijstellen na achterafcontroles door zorgverzekeraars. De alert van de NBA paste binnen een brede context, waarbinnen ook het toezichtonderzoek valt dat de NZa deed bij het St. Antonius Ziekenhuis. Een lot dat veel ziekenhuizen had kunnen overkomen. Door alle aandacht voor foute declaraties en zorgfraude, moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars intussen een groot deel van hun tijd besteden aan controle van rechtmatigheid van zorg. (Zie het kader Onderscheid: rechtmatigheid en doelmatigheid ). Wij zien de oorzaak van dit probleem in het ontbreken van een geregisseerd verband tussen de vier schakels van de administratieve keten: regelgeving (door de overheid en door zorgverzekeraars zelf); uitvoering; controle; en toezicht. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en accountants hebben hierdoor te maken met normonduidelijkheid, met een meervoudige controlelast, en met omzetonduidelijkheid. Zaken die ook nog eens leiden tot onderling wantrouwen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn onevenredig veel tijd gaan besteden aan de controle van rechtmatigheid van zorg. In dit artikel vatten we deze problemen eerst kort samen. Daarna bespreken we de oplossing die wij zien in het instrument horizontaal toezicht 1. We ronden af met de vraag of horizontaal toezicht zal leiden naar een situatie waarin je weet waar je aan toe bent; geen onverwachte controles plaatsvinden; het jaarrekeningtraject niet wordt verstoord; en bovenal: handen weer beschikbaar zijn voor de patiënt. Onderscheid: rechtmatigheid en doelmatigheid Zorgverzekeraars voeren bij ziekenhuizen drie soorten controles uit: Formele controles richten zich op het verzekeringsrecht, de polisvoorwaarden en de tarieven. Bij materiële controles ligt de focus op feitelijke levering en terechte levering. Terechte levering behelst de inzet van het principe duur als het moet, goedkoop als het kan bij diagnostiek of behandeling. Met controles op gepast gebruik kijken zorgverzekeraars of wordt voldaan aan indicatievoorwaarden; naar de stand van wetenschap en praktijk; en naar de mate waarin verzekerden geleverde zorg ook echt nodig hebben. Als we spreken van rechtmatigheid, doelen we vooral op formele controles en controles van feitelijke levering. Slechts een beperkt aantal overige afspraken, en alleen voor zover dit ja-of-nee kwesties zijn, op het gebied van terechte levering, indicatievoorwaarden, ZiNl-uitspraken (stand van wetenschap en praktijk) en ZiNl-standpunten (wel of niet medische noodzaak), valt hier verder nog onder. Kort gezegd spreken we van rechtmatigheid als er harde regels zijn; en van doelmatigheid als die er niet zijn. Figuur 1 Problemen huidige controleaanpak Regelgeving Uitvoering Controle Toezicht Normonduidelijkheid Meervoudige controlelast Omzetonduidelijkheid 1 Voor een compleet overzicht van de opkomst en ontwikkeling van het begrip horizontaal toezicht, in binnen- en buitenland, verwijzen we naar het rapport van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, ook wel de commissie Stevens genoemd: Fiscaal Toezicht op maat - Soepel waar het kan, streng waar het moet, Den Haag, juni 2012.

3 3 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 2. Drie samenhangende problemen Honderden regels Voor het registreren, declareren en betalen van zorg gelden honderden regels, voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars. Het merendeel hiervan is zo eenduidig dat ze nooit tot problemen leiden. Maar bij zo n 10% ligt dit anders. Dit zijn regels waarvan de intentie zich moeilijk in één uitvoeringsvorm laat vatten. Ze leiden tot veel discussie tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over interpretatie, uitvoering en controle. Dit probleem kreeg de afgelopen periode al veel aandacht. Overleg tussen ziekenhuizen en verzekeraars bij het opstellen van het Controleplan en de Handreiking , losten de meeste verschillen van inzicht al op. Op basis van het Controleplan en de Handreiking zijn ziekenhuizen zelf de rechtmatigheid van zorg gaan controleren, waardoor zorgverzekeraars en accountants al meer zekerheid werd geboden over de naleving van regels. Waar regelgeving niet eenduidig geïnterpreteerd kon worden, is die met hulp van de NZa nader geduid. Met de kwaliteit en interpreteerbaarheid van de regels voor registreren, declareren en betalen gaat het daarom de goede kant op. De normonduidelijkheid, de grondslag van de NBA Audit alert, is voor een belangrijk deel al weggenomen. Maar het aandachtspunt is met dit alles nog niet van tafel. De fine tuning van het stelsel van bekostiging zal voorlopig blijven zorgen voor nieuwe aangroei van complexe regels. Belastende controleprogramma s Ondanks de verbeterde duidelijkheid, leidt een aantal regels door lokale omstandigheden toch nog tot fouten in de declaratiemassa. Op dit punt worden ziekenhuizen en zorgverzekeraars door de wetgever gelijk benaderd. Het ziekenhuis moet correct declareren, en de zorgverzekeraar moet correct betalen. Dit betekent dat als een zorgverzekeraar een foute declaratie van het ziekenhuis betaalt, beide in overtreding zijn. Door de enorme hoeveelheid declaraties, de gewenste snelheid van betalen en het feit dat zorgverzekeraars niet beschikken over alle informatie, is de kans reëel dat een fout van het ziekenhuis leidt tot een fout van de zorgverzekeraar. Om die kans te verminderen, en hoge boetes te voorkomen, hebben zorgverzekeraars controleprogramma s ontwikkeld, waarvan de NZa het resultaat ontvangt. en controleprocessen. En het wordt duidelijk dat ziekenhuizen worden belast met een meervoudige controlelast, die inefficiënt is en weer nieuwe kansen op onduidelijkheid schept. Onzekerheid over de omzet Ten derde, en tot slot, is er het uiteenlopen van de wettelijke controleperioden voor accountants (T+1) en voor zorgverzekeraars (T+3). In principe ronden accountants de controle van de jaarrekening af in het jaar dat volgt op het omzetjaar (T), bij voorkeur vóór 1 juni. Maar de zorg-verzekeraars zijn verplicht om tot en met drie jaren na het omzetjaar elk signaal te onderzoeken, en elke fout te verhalen op het ziekenhuis. Zij hebben geen uitvoeringstolerantie. Accountants blijven hierdoor permanent in onzekerheid over de juistheid van de dbc-omzet, naarmate periode T+3 meer belast wordt met fouten en correcties. Dit ondermijnt de waarde van hun controleverklaring. Verder ontstaan perverse prikkels wanneer ziekenhuizen omzetcorrecties moet betalen uit soms niet toereikende voorzieningen of geringe marges. Dit kan een verleiding creëren tot opzettelijke fouten. Doel van horizontaal toezicht is herstel van vertrouwen, door samenwerking gestoeld op eigen verantwoordelijkheid en volledige transparantie. Het is de vraag of deze problemen wel helemaal kunnen worden opgelost. Zorgverzekeraars hebben nu eenmaal die wettelijke controleverplichting. En patiënten hebben op basis van het Burgerlijk Wetboek zelfs recht op herstel van (factuur) fouten tot en met het vijfde jaar na het omzetjaar. Het beste dat partijen kunnen doen, is zodanig goed controleren tijdens het omzetjaar zelf, dat de kans dat achteraf nog fouten worden vastgesteld minimaal wordt. En met de NZa goede afspraken maken over de al of niet terugwerkende kracht van nieuwe of nader geduide regels. Die programma s blijken een zware belasting. Ziekenhuizen krijgen controles opgedragen door alle zorgverzekeraars afzonderlijk waarmee ze een contract hebben. Zorgverzekeraars moeten de controleresultaten van alle gecontracteerde ziekenhuizen controleren. Bedenk ook dat dit allemaal plaatsvindt op basis van niet onderling afgestemde risicoanalyses 2 Controleplan correct declareren, NVZ, NFU en ZN, versie 1.1, 10 juni Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014, versie 2.0, 31 maart 2015.

4 4 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 3. Controle volgens het nieuwe convenant Risicogericht controleren Op 9 april 2015 tekenden NVZ, NFU en ZN het Convenant gezamenlijke aanpak controles medisch specialistische zorg (MSZ) 2014 en later. Hierbij werd afgesproken om samen een nieuwe aanpak voor de rechtmatigheidscontroles te ontwikkelen, die voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars optimaal efficiënt en effectief is. Bij de totstandkoming van het convenant is met de NZa afgesproken dat bij de gezamenlijke aanpak van rechtmatigheidscontroles de focus ligt op regels die in de praktijk al tot fouten hebben geleid. Dus niet alle regels hoeven extra te worden gecontroleerd. Bij risicogericht controleren wordt verder een onderscheid gemaakt tussen signalen en risico s. Een signaal is een vermoeden van een rechtmatigheidsrisico, en kan bijvoorbeeld voortkomen uit afwijking van een benchmark of uit een klacht van een patiënt. We spreken van een risico als blijkt dat fouten daadwerkelijk voorkomen en een substantiële financiële impact hebben. Door controleprogramma s te baseren op aanmerkelijke risico s, blijven de kosten proportioneel in relatie tot het geld dat onrechtmatig aan de zorg is onttrokken. Het proces van gezamenlijke risicoanalyse is nu nog incompleet. Een betere risicoanalyse vergt een grotere bijdrage van de ziekenhuizen. Daarnaast zou het goed zijn als de NZa een betere praktijktoets ontwikkelt voor de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van nieuwe regels. Het aantal regels dat problemen veroorzaakt, wordt zo tot een minimum beperkt. Drie samenhangende programma s Voor de extra controle op risicovolle regels gaat het convenant uit van drie samenhangende controleprogramma s. Er is een landelijk programma (de Handreiking 2014), met de generieke risico s voor alle ziekenhuizen. Het controleprogramma van een individuele zorgverzekeraar focust op specifieke risico s bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Het programma van het individuele ziekenhuis kijkt naar het restrisico. De controleprogramma s overlappen in principe niet, en maken een enkelvoudige controlelast voor ziekenhuizen mogelijk. Wat niet in het convenant staat, maar voor het omzetjaar 2014 wel is afgesproken, is dat ziekenhuizen worden gecontroleerd door een expertgroep die de zorgverzekeraars representeert (representatiemodel). Het concept van samenhangende controleprogramma s is een hele verbetering, maar vergt wel een sterke bewaking van tijdpad van de controlecyclus. Op 1 juli (T-1) moet er inzicht zijn in eventuele nieuwe regels van de NZa; op 1 oktober (T-1) moet de gezamenlijke risicoanalyse zijn uitgevoerd, en moeten de samenhangende controleprogramma s zijn samengesteld; op 1 januari van het omzetjaar (T) moet elk ziekenhuis zijn AO/IC op orde hebben; en op 1 maart (T+1) moet de verantwoording aan de representerende partij zijn afgerond. Tot nu toe vullen NVZ, NFU en ZN die planningsfunctie in door ad hoc te reageren op verzoeken uit de achterban. Gezien het strakke tijdpad is een sterke en meer permanente invulling vereist. Assurance door derde partij Om enige zekerheid te creëren dat ziekenhuizen de risicovolle regels zelf goed controleren, spraken NVZ, NFU en ZN in het convenant af dat de bestuurder van het ziekenhuis een bestuursverklaring afgeeft. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het feit dat de controles goed zijn uitgevoerd. De partijen zien de bestuursverklaring als een tijdelijke en inadequate oplossing. Ze willen dat het controleresultaat in de toekomst vergezeld wordt van een Assurancerapport. Hierin geeft een derde partij een onafhankelijk oordeel over opzet, bestaan en werking van de AO/IC van het ziekenhuis. Op basis hiervan kan de representerende partij de waarde van het controleresultaat beter beoordelen, en zo nodig het ziekenhuis aanspreken op verbetering bij het voorkomen, detecteren en corrigeren van fouten. NVZ, NFU en ZN zijn ver gevorderd met het ontwikkelen van een Assurance Framework voor de MSZ. Het gaat hier om een procesgerichte vorm van Assurance, die iets zegt over de werking van de AO/IC en die de verbetercyclus van een ziekenhuis impulsen kan geven. De vraag is wel of dit in de toekomst voldoende is, gezien de behoefte van de NZa om met een bepaalde zekerheid iets te willen weten over de juistheid van de declaratiemassa. Figuur 2 Tijdslijn toekomstige controlecyclus Regels duidelijk Risico s in beeld À tempo controle Verantwoording 1 juli (T-1) 1 oktober (T-1) Omzetjaar (T) 1 maart (T+1)

5 5 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 4. Horizontaal toezicht Wat ís het eigenlijk precies? De afspraken in het convenant van NVZ, NFU en ZN zijn een belangrijke stap in de richting van efficiëntere en effectievere controles en vormen de opmaat naar horizontaal toezicht. Aansluitend bij de nu lopende gedachtenvorming, verstaan we onder horizontaal toezicht een situatie waarin: 1. ziekenhuizen en zorgverzekeraars vooraf afstemmen over relevante regels en risico s; 2. ziekenhuizen zichzelf controleren op naleving, en eventuele fouten direct corrigeren; 3. ziekenhuizen na afronding van het omzetjaar zekerheid geven aan een representerende partij over de werking van de OA/IC en over het controleresultaat; 4. zorgverzekeraars hun achterafcontroles hier op afstemmen. Het primaire doel van horizontaal toezicht is herstel van het vertrouwen, door het aangaan van intensieve samenwerking op basis van eigen verantwoordelijkheid en volledige transparantie. In de ideale situatie mag de verantwoording door het ziekenhuis dan gelden als afsluiting van het omzetjaar (T), in plaats van als startpunt van het controleproces van de zorgverzekeraar (T+3). Hiermee stellen ziekenhuizen en zorgverzekeraars elkaar in staat om zowel het aantal fouten in de declaratiemassa als de hoeveelheid administratieve lasten te verminderen. Deze vorm van controle is te vergelijken met de aanpak die we kennen van de Belastingdienst. Het convenant van NVZ, NFU en ZN is een essentiële opmaat naar horizontaal toezicht. Maar er zijn nog grote stappen te maken. Als gevolg van het convenant zijn punten 1 en 2 nu al praktijk. Voor punt 3 geldt dit gedeeltelijk, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd. Maar punt 4 is nog niet gerealiseerd. Zorgverzekeraars oefenen de controle nog niet uit als ware zij één. Dit sleutelelement bespreken we in het vervolg van dit artikel. Wat vindt de NZa? De NZa heeft over horizontaal toezicht een neutraal standpunt. Het protocol voor verevenings-onderzoek van de NZa schrijft aan de zorgverzekeraar geen specifieke controleaanpak voor. Dit betekent dat een zorgverzekeraar mag steunen op het controleresultaat van een ziekenhuis en van een representerende partij, mits hij aan de NZa kan verantwoorden dat die aanpak toereikend is. Dat wil zeggen: dat die met de voorgeschreven controletoleranties zekerheid geeft over de juistheid van de declaratiemassa. Of zorgverzekeraars zich verantwoorden op basis van achterafcontroles of op basis van horizontaal toezicht, is voor de NZa een keuze die ze zelf mogen maken. Het gaat de NZa om het principe van toereikende controle, niet om de concrete invulling. Zorgverzekeraars moeten er zelf voor zorgen dat de verantwoording van het ziekenhuis in lijn komt met de verantwoording van de zorgverzekeraars aan de NZa. De afgelopen jaren is het vertrouwen van de NZa in de achterafcontroles sterk toegenomen. Als zorgverzekeraars horizontaal toezicht introduceren, kunnen zij er daarom op rekenen dat de NZa hen voorlopig zal blijven uitdagen. Bijvoorbeeld met kritische vragen over de werking van het Assurance Framework of van het representatiemodel. Wil de NZa op de korte termijn vertrouwen geven aan horizontaal toezicht, dan zullen de daadwerkelijke controleresultaten de NZa hiertoe moeten bewegen. Hier ligt een stevige uitdaging. Ongestoord jaarrekeningtraject De jaarrekeningcontrole door de accountant en de omzetcontrole door de zorgverzekeraar zijn in principe afzonderlijke trajecten. Maar in beide gevallen is er behoefte aan een door het ziekenhuis goed onderbouwde verantwoording van de omzet. Uitgaande van de tijdslijnen van de toekomstige controlecyclus (Figuur 2), moet het mogelijk zijn dat het controleproces van de zorgverzekeraars is afgerond tegen de tijd dat de controle van de accountant begint. In de ideale situatie wordt de accountant het slot op de deur. Hij kan beschikken over het resultaat van de samenhangende controleprogramma s (voor generieke-, specifieke- en restrisico s), heeft informatie over door het ziekenhuis uitgevoerde correcties en getroffen voorzieningen en kan zo een uitspraak doen over de juistheid van de dbc-omzet. Ziekenhuizen die in aanmerking komen voor horizontaal toezicht, vergroten hiermee de kans op een ongestoord jaarrekeningtraject. Het past dan ook bij de rol van de accountant als trusted advisor, om het thema rechtmatigheid onder de aandacht te brengen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Hoe beter dit zich binnen het ziekenhuis ontwikkelt, hoe groter de kans dat het ziekenhuis in aanraking komt met horizontaal toezicht.

6 6 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 5. Vereiste investeringen Handhavingsregie Acceptatie van horizontaal toezicht vergt een evenwichtige handhavingsregie. Anders gezegd: horizontaal toezicht kan niet zonder verticaal toezicht. Ziekenhuizen die geen samenwerking willen aangaan met zorgverzekeraars, of die niet transparant willen zijn, mogen geen voordeel kunnen behalen op kosten van anderen. Zorgverzekeraars moeten zorgen voor een gezamenlijk risicomanagementsysteem voor het identificeren van ziekenhuizen die niet in aanmerking komen voor horizontaal toezicht en moeten voldoende mensen beschikbaar stellen voor het uitoefenen van achterafcontroles van ziekenhuizen die niet samenwerken en niet transparant zijn. Alleen door een gezamenlijke aanpak kan horizontaal toezicht zijn belofte waarmaken. In lijn met het advies van de commissie Stevens aan de Belastingdienst, zouden zorgverzekeraars ook moeten zorgen voor één uniforme aanpak voor het afsluiten - of beëindigen - van een convenant met elk afzonderlijk ziekenhuis. Dit vergt het opstellen van gezamenlijke criteria op basis waarvan kan worden besloten dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen. Als we ook hier de parallel trekken met de Belastingdienst, komen hierbij onder andere in beeld: toon aan de top ; nalevingsgedrag (het willen); de AO/IC (het kunnen); en schoon schip (afwikkeling van nog openstaande rechtmatigheidsissues). Inkoop en controle afstemmen We schreven al dat terechte levering en gepast gebruik buiten de scope van rechtmatigheidscontroles vallen. Het gaat hier om zorginhoudelijke of medische problemen, niet om zorgadministratieve problemen. Toch kunnen zorgverzekeraars ook vanuit deze domeinen problemen helpen oplossen. Ten eerste zouden individuele zorgverzekeraars zelf meer met één mond moeten spreken richting individuele ziekenhuizen. Hiervoor is betere afstemming nodig tussen de inkoopfunctie en de controlefunctie. Strijdigheid tussen inkoopvoorwaarden en rechtmatigheid moet je vooraf waarnemen, niet achteraf. Prijslijsten van ziekenhuizen voor zorgproducten moeten op tijd beschikbaar komen. Dit gebeurt nu niet, waardoor de declaratie stagneert en à tempo controleren niet plaatsvindt. Ook kunnen zorgverzekeraars, samen met wetenschappelijke verenigingen, meer initiatief nemen voor controleerbare regels (formele duiding) op het gebied van doelmatigheid. Door de afwezigheid van duidelijke afspraken kunnen ziekenhuizen zichzelf op dit punt nu niet controleren. Binnen de grenzen van het aanvaardbare, en altijd op basis van het samenspel tussen patiënt en zorgverlener, kunnen betere afspraken meer transparantie en zekerheid creëren. Governance en compliance Introductie van horizontaal toezicht legt bij ziekenhuizen een sterke nadruk op eigen verantwoordelijkheid en transparantie. Willen ze in aanmerking komen voor horizontaal toezicht, dan moet regelnaleving op de agenda van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur staan. Periodieke rapportages moeten hen inzicht geven in de werking van het totale systeem voor de beheersing van administratieve risico s, en ze helpen besluiten te nemen over het verminderen van risico s. Een compliancefunctie en een interne auditfunctie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beïnvloeden van het naleefgedrag van medisch en administratief personeel. Belangrijk is ook dat de OA/IC goed geregeld is, door een juiste balans tussen het voorkomen, opsporen en corrigeren van fouten. Dit is ook belangrijk met het oog op Assurance. Het Erasmus Medisch Centrum heeft, in het kader van het project Verantwoord declareren van NVZ, NFU en ZN, het afgelopen half jaar gewerkt aan de opzet voor een AO/IC die aansluit op de komst van Assurance. Hierbij is tevens het 3 lines of defence-principe meegenomen, door de integratie van de controlefunctie, de compliancefunctie en de auditfunctie. Figuur 3 Criteria voor gerechtvaardigd vertrouwen Toon aan de top Nalevingsgedrag AO/IC Schoon schip

7 7 / Horizontaal toezicht in de zorg 2015 KPMG Advisory N.V. 6. Onze conclusies Gaan denken en controleren als één Met het Convenant gezamenlijke aanpak controles medische specialistische zorg 2014 en later hebben NVZ, NFU en ZN een belangrijke stap gezet naar meer efficiency en effectiviteit van de rechtmatigheidscontroles MSZ. Door de afspraken blijven ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek over regels en risico s; is de basis gelegd voor een enkelvoudige controlelast door goed afgestemde controleprogramma s; en maakt de introductie van Assurance de verantwoording aan zorgverzekeraars transparanter. Wil horizontaal toezicht doorzetten en geaccepteerd worden, dan moeten zorgverzekeraars gaan denken en controleren als één. Toch hebben vooral de zorgverzekeraars nog een grote stap te maken. Wil horizontaal toezicht echt gaan doorzetten en geaccepteerd worden, dat vergt dit dat zorgverzekeraars gaan denken en controleren als één, op basis van een gezamenlijke handhavingsregie en ondersteund door een sterke planningsfunctie. Alleen dan krijgt het instrument de waarde die we eraan willen verbinden: geen achterafcontroles, geen verstoring van het jaarrekeningtraject en meer geld voor handen aan het bed. Gezamenlijk optreden is daarnaast ook nodig om ook het vertrouwen van de NZa te kunnen krijgen. Ziekenhuizen belonen Met horizontaal toezicht krijgen zorgverzekeraars een instrument waarmee zij ziekenhuizen kunnen belonen die willen samenwerken en transparant zijn. Bij achterafcontroles bestaat deze mogelijkheid niet. Beloning lijkt ook op zijn plaats omdat horizontaal toezicht leidt tot kortere doorlooptijden, lagere controlelasten en betere kwaliteit van bedrijfsprocessen. Beloning zou kunnen door bijvoorbeeld bij banken garant te staan voor het onderhandenwerk, of door gunstige inkoopvoorwaarden. Zo kunnen ziekenhuizen een deel van de gemaakte kosten terugverdienen. Ook voor de GGZ Dit artikel gaat over de medisch specialistische zorg. Maar wat voor de MSZ geldt, geldt ook voor de GGZ. Recent namen GGZ Nederland en de zorgverzekeraars al eerste stappen, door een gezamenlijke analyse van risico s en formulering van controles, en zijn de discussie gestart over horizontaal toezicht. Omdat de GGZ-dbc een beperkte informatiedrager is die zorgverzekeraars weinig controle-informatie biedt, komt in de GGZ een nog grotere druk te liggen op het invullen van eigen verantwoordelijkheid en van transparantie richting zorgverzekeraars. Meer tijd vrij voor doelmatigheid Wat horizontaal toezicht (nog) niet kan verbeteren, is de doelmatigheid van zorg. Thema s zoals terechte levering en gepast gebruik zijn zorginhoudelijk van karakter, en niet zorgadministratief. Wel denken wij dat optimalisatie van rechtmatigheidscontroles, met behulp van horizontaal toezicht, meer tijd kan vrijmaken voor doelmatigheid en - indien mogelijk - voor de formele duiding hiervan. Onrechtmatige zorg onttrekt een hoeveelheid geld aan de zorg die hoe dan ook ontoelaatbaar is. Maar een aanpak van ondoelmatige zorg, raakt pas écht aan het serieuze geld. Jaap Wijnker/Jitse Kok 6 juni 2015 Over de auteurs Jaap Wijnker en Jitse Kok waren betrokken bij de totstandkoming van het Convenant gezamenlijke aanpak controles medische specialistische zorg 2014 en later. Jaap Wijnker is director bij de Marktgroep Gezondheidszorg van KPMG, en adviseert zorginstellingen over governance, risk & compliance. Jitse Kok is manager van de afdeling Materiële Controle bij Achmea. Samen met zijn collega s stelt hij vast of gedeclareerde zorg ook echt is geleverd, en of die gezien de gezondheidssituatie van de verzekerde ook echt nodig was. kpmg.com/nl/horizontaal 2015 KPMG N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en cutting through complexity zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars)

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Mark van der Schrier Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Back on track Horizontaal toezicht 27 September 2017 kpmg.nl Agenda Horizontaal Toezicht in een notedop Ideale wereld Optimaal Toezicht

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014

Reactie concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 Notitie Aan : Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) C.c. : Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Horizontale Samenwerking

Horizontale Samenwerking Horizontale Samenwerking Hoe zorg je er met elkaar voor dat de declaraties meteen goed zijn, in plaats van achteraf te kijken of het niet fout is gegaan. Horizontaal Toezicht toekomst muziek??? Wat denkt

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleplan Mondzorg 2015

Controleplan Mondzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 19-02-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Mondzorg 2015 01-04-2015, Menzis. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geachte heer, mevrouw, Aan de directies/raden van bestuur van de instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Behandeld door Lilianne van der Velde T 030 273 96 80 ljk.vander.velde@nvzziekenhuizen.nl

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015

Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Correct declareren. Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving

Correct declareren. Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving Correct declareren Loes de Maat Directeur Toezicht en Handhaving Wat is het probleem? (1) Zorgverzekeraar doet steekproef (recent): - circa 50% van de klinische eendaags DBC s op een afdeling is onrechtmatig.

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2014

Algemeen Controleplan 2014 Algemeen Controleplan 2014 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-12-2013 AnderZorg NV DEFINITIEF 1.0 Algemeen Controleplan 2014 AnderZorg.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Ons stelsel: een tussenstand

Ons stelsel: een tussenstand Ons stelsel: een tussenstand Avéro Achmea Zorgseminar Amerongen, 20 juni 2012 Wouter Bos Voorzitter KPMG Gezondheidszorg Partner, KPMG Plexus Ons stelsel: een tussenstand Kenmerken Uitdagingen Sleutelvragen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Nederiandse Zorgautoriteit

Nederiandse Zorgautoriteit Nederiandse Zorgautoriteit De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 E3 DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht

Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht Hein Tacken, Susan van Velzen, Wim Komrij en Bas Jurling Landelijk congres Horizontaal toezicht zorg Utrecht 12 april 2017 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015 Vereenvoudiging financiële productieverantwoording en -controle Wmo en Jeugdwet 2015 WORKSHOP Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht 15 oktober 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak

FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA. Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak FINANCIËLE CONTROLE WMO EN JEUGDWET ZORG IN NATURA Meest gestelde vragen over de gemeentelijke controleaanpak Meest gestelde vragen over gemeentelijke controleaanpak Jeugdhulp en Wmo zorg in natura Inleiding

Nadere informatie

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013

Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 RAPPORT Concept Controleplan afwikkeling GGZ-controles 2013 Afwikkeling GGZ-controles 2013 Auteur: Achmea en Coöperatie VGZ Datum: 20 februari 2015 Versie: 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 SCOPE VAN HET

Nadere informatie

Controle door verzekeraar: volkomen of voorkomen?

Controle door verzekeraar: volkomen of voorkomen? Controle door verzekeraar: volkomen of voorkomen? Over de relatie tussen inkoopafspraken, naleving en controle Arend Jan Poelarends Manager Zorginkoop MSZ, team Naleving Ontbijtsessie - Breukelen 2 juli

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Seminar horizontaal toezicht in de zorg

Seminar horizontaal toezicht in de zorg kpmg kpmg WELKOM kpmg Seminar horizontaal toezicht in de zorg Amstelveen 17 januari 2017 2016 KPMG Accountants N.V. Alle rechten voorbehouden. 0 VOORWOORD kpmg kpmg Aanleiding Betrokkenheid pilots GGZ

Nadere informatie

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012

Veranderende eisen van institutionele klanten. Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 Veranderende eisen van institutionele klanten Roel Menken Institutioneel vermogensbeheer in 2020 11 december 2012 2020 is geen science fiction 2020 is al over 7 jaar! Parallellen met de consumentengoederenmarkt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Control Framework. (versie 1.0 definitief)

Control Framework. (versie 1.0 definitief) Control Framework (versie 1.0 definitief) maart 2017 Control Framework 2 Control Framework Inleiding Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal

Nadere informatie

Sessie Financiële Controle

Sessie Financiële Controle Sessie Financiële Controle Hoe te komen tot een een juiste afronding van 2017? 20-4-2017 Lauran van Kaam Een sluitende controleaanpak? 2 Maatwerk Controleaanpak = Controle vooral voor gemeenten De sluitende

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0)

Copro 9006. Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) Protocol gefactureerde DBC s 2008 (versie 1.0) 1. Inleiding protocol De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering van de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015

Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Controleplan huisartsen ketenzorg 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 16-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Huisartsen en Ketenzorg

Nadere informatie

Aanvullend omzetonderzoek MSZ

Aanvullend omzetonderzoek MSZ Accountantsprotocol Aanvullend omzetonderzoek MSZ Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol 2 1.1 Doelstelling en inkadering protocol 2 1.2 Aanleiding omzetonderzoek 2 1.3 Procedures en termijnen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030 296 89 30 vragenverantwoordingzvw@nza.nl 11D0046125 Adressering Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk E. Langeveld RA 030

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning. 9 februari 2015

Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning. 9 februari 2015 Ontwikkelagenda 2015 Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning 9 februari 2015 In het kort - Arjan Ogink Primaire focus op GGz, Care en Jeugd 12 jaar adviseur in de zorg Opgeleid als ingenieur / bedrijfskundige

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Algemeen controleplan 2015

Algemeen controleplan 2015 Materiële controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 18 februari 2015 Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2015 Menzis Zorgkantoor def.docx 18 februari 2015 2006, Menzis.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016

Algemeen Controleplan 2016 Algemeen Controleplan 2016 Formele en Materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 29-01-2016 Anderzorg NV Definitief 1.0 Algemeen Controleplan 2016 Anderzorg NV.docx Algemeen Controleplan

Nadere informatie

Acht basis soft controls

Acht basis soft controls Acht basis soft controls Tijd voor next level compliance Februari 2016 De meeste Nederlandse ziekenhuizen maken ernst van regelnaleving. Maar voor het bevorderen van gewenst gedrag van medewerkers blijken

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Er vindt een aantal fundamentele ontwikkelingen plaats binnen de gezondheidszorg De veranderende samenstelling

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg

Marktwerking in de zorg Marktwerking in de zorg Een zegen of een zorg? Geert Groenenboom 28-9-2016 Marktwerking. Zegen of zorg Publieke belangen toevertrouwd aan private uitvoerders. Markwerking? Ziekenhuizen: mogen geen winst

Nadere informatie

Implementatiestrategie. (versie 1.0 definitief)

Implementatiestrategie. (versie 1.0 definitief) Implementatiestrategie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Implementatiestrategie 2 Implementatiestrategie Inleiding Om de gezamenlijke ambitie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht waar te maken is het

Nadere informatie

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines & GEZONDHEID Achmea divisie Zorg & Gezondheid, Postbus 19, 3800 HA Amersfoort Storkstraat 12 3833 LB Leusden www.achmeazorg.nl Aan: Raad van Bestuur Datum: Juli 2014 : Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits

Nadere informatie

De accountant een stap vóór

De accountant een stap vóór De accountant een stap vóór Drs. J. (Jan) de Groot RA MPA, 6 juni 2014 Accountantscontrole Een controleverklaring is een scherpe foto van een mistige situatie Meerkeuzevraag Vrij naar Marcel van Dam Als

Nadere informatie

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013

Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren. Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 1 plus Zichtbaar maken van rechtmatig en doelmatig declareren Gebaseerd op zelf assessment ziekenhuizen 2013 Aanvulling op Financiering door instelling op basis van abonnement met maandtarief 2 plus Systematisch

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Proactieve Materiële Controle

Proactieve Materiële Controle Proactieve Materiële Controle Onderwerpen Aanleiding Voorbeeld Aanleiding PMC MSZ Controleplan Correct Declareren (NVZ NFU ZN) Uitgangspunt is zelfonderzoek Upcoding Onjuiste diagnose Voorgestelde uitvoering

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen

Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Algemeen Controleplan 2012 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Status: Definitief 1. Inleiding In de huidige maatschappij wordt zorg steeds duurder. Coöperatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Toezicht en Handhaving CI-14-24c Directie Zorgmarkten Cure Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Businesscase HT. (versie 1.0 definitief)

Businesscase HT. (versie 1.0 definitief) Businesscase HT (versie 1.0 definitief) maart 2017 Businesscase HT 2 Businesscase HT Inleiding Op basis van de businesscase kunnen zorginstellingen en zorgverzekeraars een gefundeerde afweging maken of

Nadere informatie