Regulering van de Nederlandse trustsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regulering van de Nederlandse trustsector"

Transcriptie

1 Regulering van de Nederlandse trustsector Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren M.T. van der Wulp kerckebosch UITGEVERIJ 1 STUDIECENTRUM

2 Afkortingenlijst xvii INLEIDING 1. 1 Ten geleide: regulering van de Nederlandse trustsector 1.2 Wat is een trustkantoor? Definiëring Trustkantoor in de zin van de Wtt Rechtspersoon, vennootschap of natuur! ij ke persoon Beroeps- of bedrijfsmatig In opdracht van (een derde) Een of meer van de in onderdeel d genoemde diensten Het zijn van bestuurder F{et verlenen van domicilie met bijkomende werkzaam lieden en de uitzonderingspositie ten aanzien van receptiewerkzaamheden l Het verkopen van of bemiddelen hij de verkoop van rechtspersonen Het zijn van trustee Flet ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een 20 vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het tru stkantoor deel uitmaakt De nieuwe definitie van trustkantoor op basis van de Wtii 2010 en de Wfm 2012 en haar onderscheidend vermogen Een klassiek misverstand : het begrip trustkantoor en de Anglo Amerikaanse rechtsilguur van de tmust Inleiding De Anglo Amerikaanse trust {et Haags Trustverdrag en de express trust Het Nederlandse trustkantoor als trustee Maatschappelijke aandacht voor de Nederlandse trustseclor en haar dienstverlening ! Inleiding Tax Justice Network Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen Het linger-rapport Financieel Expertise Centrum Uitleiding Probleemstellingen let vertrekpunt in het onderzoek: de regulering van de Nederlandse trustsector Probleenistellingen Plan van behandeling 46 DE NEDERLANDSE TRUSTSECTOR 2.1 Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse trustsector let begin: omstreeks De dreiging van de Tweede wereldoorlog en de Wet Zetelverplaatsing De aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat van Nederland De opbouw van de Nederlandse trustsector Een eerste indruk: onderzoek door I)NB en de overgangsperiode van de Wtt De markstructuur van de trustsector 6! ! Grote trustkantoren en de VIMS 61 viii

3 2.4 De dienstverlening van trustkantoren in Nederland en administratieve diensten Drie basis trust diensten : domicilieverlening, management diensten Drie veel voorkomende structuren: de houdsterstructuur, de royaltystructuur De houdsterstructuur De financieringsstructuur De royaltystructuur Direct betrokken partijen: het trustkantoor, de belastingadviseur en het en de fï ii ancieringsstructuur Inleiding 66 Typology 2: Specialised financial inlermediaries/professionals Providers Typology 3: Nominees Typology 4: Shell companies Analyse Ten geleide Aandachtspunten: Areas of risk, Prevalent Probl ems in Gemeenschappelijke elementen Ohtaining Information en Issues for Consideration Tussenstand: Overall findings and conciusions Laundering Using Trust and Company Service Providers Typologieën die aan trustkantoren zijn gerelateerd aan de Typologieën die zijn gerelateerd aan de kwetsbaarheid van kwetsbaarheid van trusikantoren voor wi twassen 3.2 Misuse of trust and company service providers Red flags een jurisdictie oor witwassen Typologieën clie aan tussenpersonen zijn gerelateerd The Misuse of C orporate Vehicles, inciuding Trust and Company Service Money Typology 1: Multi-jurisdictional structures of corporate entities and trusts Ten geleide 3.1 Inleiding III MISBRUIK VAN TRUSTKANTOREN De door DNB geschatte toegevoegde waarde van de Nederlandse de betekenis van de trustsector voor de Nederlandse economie Virtuele trustkantoren De dienstverlening van trustkantoren en het vereiste van een reële aanwe Een raudverschijnsel: trustkantoren die het toezicht ontwijken Inleiding De door de SEO geschatte toegevoegde waarde van de Nederlandse APA-/ATR-tearn zigheid (suhstance) van de in Nederland gevestigde doelvennootschap Illegale trustkantoren Afsluiting Uitleiding Inleiding: de toegevoegde waarde volgens het ministerie van Financiën Werkgelegenheid en spin-uit activiteiten trustseclor: 1,5 miljard trustsector: 1,8 miljard Slot: Middelgrote en kleine trustkantoren en de DFA 62 1( Xl ix 63 63

4 The Puppet aan de kwetsbaarheid van professional intermediaries voor w i twas sen Key findings en conclusies Issues for Consideration M asters Shell companies Shelf companies Operational entities Counpanies met bearer shares Trusts Tiered corporate vehicle structures Concl nsions en recommendations Afsluitend 3.3 Misbruik van Nederlandse trustkantoren Ten geleide De Enron-fraude en een Nederlands trustkantoor Ten geleide: Enron en Parmalat Fraude Onenigheid over de betrokkenheid van het trustkantoor bij de Enron-fraude De Parmalat-fraude en twee Nederlandse trustkan toren Ten geleide: Parmalat, una Enron europea Fraude Nederland als draaischijf : trustkantoren betrokken bij de Parm al at-fraude? De strafrechtelijke vervolging van het bij een Nederlands trustkantoor gevestigde Trafigura Beheer B.V Ten geleide: gif met Nederlandse link? Gif schandaal De Nederlandse link : de dienstverlening van het Nederlandse trustkantoor waarbij Beheer B.V. was gevestigd De strafrechtelijke vervolging van medewerkers van een Nederlands Trustkantoor Ten geleide: Stel vragen, val niet binnen Fraude bij de Turkse Kent Bank en het rechtshulpverzoek aan de Nationale Recherche Strafrechtelijk onderzoek naar betrokkenheid van het Neder landse trustkantoor bij een miljoenenfraude De zaak Paarlberg en een Nederlands trustkantoor Ten geleide De zaak Paarlberg Het OM: In deze zaak is de verwevenheid van onderwereld en hovenwereld meer dan ooit zichtbaar geworden 3.4 Slot $ IV DE ONTWIKKELING VAN INTERNATIONALE STANDAARDEN VAN REGULERING EN TOEZiCHT BETREFFENDE TRUSTKANTOREN 4.1 Inleiding 4.2 Het Financial Stability Forum en de Working Group on Offshore Financial Centres Ten geleide: het Financial Stahility Forum De Working Group on Offshore Financial Centres Report of the Working Group on Offshore Financial ( entres Uitleiding x

5 4.3.2 The Edwards Report: Review of Financial Regulation in the C rown Aandachtsp Linten hij implernentati e van het voorgestelde protessional service providers n1eidiig: general prmciples en methoden van good practice 166 ten aanzien van de regulering van company, Irusi and Ten geleide: het OFC Assessment Program, op verzoek van het Office en KPMG Financial Stability Forum 162 Dependencies Overkoepelende wetgeving en ondersteunende gedragscodes Ten geleide De Financial Action Task Force on Mone) Laundering 201 ederlandse overheidsbeleid Review of Financial Regulation in the Caribbean Overseas Territories and Cyprus en trust service providers Assessment of Good Practices with Respect to 4.4 De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 191 of Financial Services 184 Assessment overkoepelende wetgeving en gedragscodes 171 systeem van regulering en toezicht door middel van Uitleiding 173 Bermuda Inleiding: general principles en methoden van good practice De betekenis van de Guidance Notes met betrekking tot Conipanies and Trusts voor company service providers standaarden volgens Guidance Notes met betrekking tot Verplichtingen die de impi ementatie van internationale Companies and Trusts met zich meebrengt De vroege Assessrnent Reports van het OFC Assessment Program Assessment of Practices Relating to Companies, Uitleiding en tussenstand 180 Trusts, and Company and Trust Service Prov iders Uitleiding 183 of the Offshore Financial Sector Gibraltar Assessment of the Regulation and Supervision Companies and Company Service Providers, Trusts and TrLIst Service Providers Gibraltar als pionier Company and Trust Services Providers: methoden van good practice l Afsluitend: het OEC Assessment Program Over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 4.4,4 Behind the (orporate Veil: drie systemen van toezicht Option 2: 1 mposing an obligation on corporate service Option 3: Primary Reliance on an lnvestigative Mechanism Een verzoek van liet Financial Stability Forum Option 1: Up front disclosure to the aulhorities 196 proviclers to maintain bene flcial ownership information. en haar kenmerkende werkmethoden 192 de Intermediary Option Uitleiding Afsluitend: de keuze voor de lnlermediary Option voor de introductie van trusttoezicht en de posilionering nu liet van het Internationaal Monetair Fonds en de voorafgaande rapporten van UK Home Een ijkpunt in het onderzoek: het Offshore Financial Center Assessment Program xi

6 Twee aandachtspunten: toonderaandelen en trusts Review of the FATF Forty Recommendations Consultation Paper Het onderdeel Trust and Conipany Service Providers De Offshore Group of Banking Supervisors Afsluitend: de vertaalslag in drie belangrijkste categorie n Recommendations 204 Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van trustkantoren diensten voor Nederland en de positionering van het Ten geleide: achtergronden bij de Review van de Forty xii Inleiding De Wet toezicht trustkantoren Inleiding 263 V REGULERING EN TOEZICHT 4.7 De ontwikkeling van internationale standaarden van regulering en toezicht Ten geleide De Offshore Group of Banking Supervisors Trust and Company Service Trust and Company Service Providers Statement Providers Working Group 214 International Finance Centre Supervisors 213 of Best Practice Uitleiding let FATF-framework FATF 40 Recommendations FATF IX Special Recommendations Ten geleide: van Offshore Group of Banking Supervisors naar Group of na de inwerkingtreding van de Wtt Inleiding Ten geleide De FATF over TCSPs en de Risk Based Approach Gujdance 241 van de FATF Securing Effective Exchange of Information and Supervision In repect of Trust and Company Service Providers De Europese richtlijn inzake witwassen en terrorismefinanciering (2005) Meldingsplicht Onderwerp, toepassingsgebied en definities Customer Due Diligence Handhavingsmaatregelen RBA Guidance voor DNFBPs Guidance voor toezichthoudende autoriteiten Bewaring van bewijsstukken en statische gegevens Ten geleide Ten geleide Slot: kernpunten in Perspectief 259 Suspicious Transactions Reporting De risicogeoriënteerde aanpak van de RBA Guidance Guidance voor trustkantoren Het sluitstuk: Mutual Evaluation of the Netherlands, het evaluatierapport Twee minten van kritiek: Customer Due Diligence en S uspicious Transaction Reporting: Recorninendation Custonier Due Diligence: Recomniendation Uitleiding Over de FATF en de invloed van haar aanbevelingen Ten geleide 201

7 Consultatie door het Ministerie van Financiën Integriteittoezicht Wetstechnische informatie Wetsbistorie 269 informatie Totstandkoming van de Wtt: consultatie, wetshistorie en wetstechnische Veiligheid 267 xiii met 5 Wtt, de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing op basis van artikel 9 Wtt 301 de Awb: legitimatieplicht uitvoerend toezichthouder, De Regeling integere bedrijfsvoering Wtt: normstelling met betrekking tot Algemene voorschriften met betrekking tol de bedrijfsvoering 2011 en de introductie van de geschiktheidstoets Inleiding 309 de integere bedrij fsvoering van trustkantoren c f inlichtingen Vergoedingen: artikel 8 Wtt Het register: artikel 7 Wit Intrekken van een vergunning: artikel 6 Wtt 298 groepsvergunning: artikel 2 en 2a Wtt De verbodsbepaling, vrijstelling, ontheffing en De keuze voor DNB als toezichthouder Vereisten voor een vergunning: artikelen 3 tot en Toezicht: de inlichtingen- en onderzoekshevoegdheid van DNB Toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977 op basis van Verplichtingen in het kader van uitwisseling van gegevens weigeringsgronden die de medewerkingsplicht bedrijfsvoering en AO/IC 311 aanwijzing 314 doordnb De Wtt: normslelling in de Wtt Verplichtingen van trusikantoren 309 de Regeling toezicht Sanctiewet Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wwft 307 evenredighei dsbeginsel, betreden van plaatsen, vor Toezicht op de naleving van de Wit op grond van beperken (verschoningsrecht en zwijgrecht) De wettelijke verankering van integriteittoezicht in de Wit De mi ichtingenbevoegdheid en rnedewerkingspl icht Integriteit als toezichtsdoelstelling Trusikantoren als poortwachter: de Intermediary Option 275 deren van inlichtingen, medewerkingsplicht en de Toezicht op de naleving van de Wwft op basis van het Verplichtingen in het kader van de rapportage omtrent de Verplichtingen in het kader van een door DNB gegeven Inleiding Toezicht op trusikantoren door DNB Het vergunningensysteem van de Wtt 277 Wgl en Wtt, de Beleidsregel deskundigheid Verplichtingen in het kader van de uitoefening van het toezicht Het actieplan Terrorismebestrjding en Veiligheid De lntegriteitsnota Voortgangsrapportages actieplan Terrorismebestrij ding en introductie van het toezicht op trustkanloren Voorafgaand: beperkt toezicht op basis van de Wtk 1992 (oud) 264

8 Vermogensscheiding Procedures inzake personeelsleden Specifieke voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering Procedures inzake incidenten 322 van trustkantoren Kennis van herkomst van vermogen en van Vaststelling van de identiteit betreffende de uiteindelijk belanghebbende Procedurehandboek en orgamsatieschema 319 xlv 6.2.! Ten geleide: liet primaat van bestuursrechtelijke handhaving Wet tot Invoering Last onder Dwangsom en Bestuurlijke Boete Uilgangsptniten van de Boetenota bij bestuurlijke heboeting Ten geleide De Boetenota : de Nota Boetestelsel in financiële wetgeving 364 perspectief van cle wetgeving betreffende trustkantoren Ont ikkelingen in de handhaving van financieel recht, bezien vanuit liet 6.1 Inleiding 359 REGULERING VAN DE NEDERLANDSE TRUSTSECTOR VI DIJALE HANDHAVING VAN DE FINANCIËLE WETGEVING TER Sanctieregelgeving: de Sanctiewet 1977 en de op grond tot het financieel verkeer De normstelling in de Wwft ten aanzien van trustkantoren Afbakening: de toepasselijkheid van de Wwft ten aanzien van De normstelling op basis van de Sanctiewet Inleiding en aanleiding Ter afsluiting Het cliëntacceptatiedossier De ongebruikelijke transactie Structuur van de groep waartoe de doelvenootschap Politiek prominente personen let verkopen van rechtspersonen 331 Trustk antoren De meldplicht bij ongebruikelijke transacties Optreden als trustee Gegevens met betrekking tot het trustkantoor De beoordel ingsmarge van het trustkantoor 337 daarvan vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking Het tipping off-verbod Bewaarplicht gegevens melding ongebruikelijke transacties De hewaarplicht en de het verstrekken van informatie aan DNB Twee leidraden met betrekking tot de Wwft en de Sanctiewet Kritiek van de FATF op het meldgedrag van trustkantoren De meldplicht AO/IC niaatregelen Leidraad van liet Ministerie van Financiën Leidraad van DNB 34X herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap 327 behoort en doel waarmee deze structuur is opgezet Taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur 3 18 van ti-ustkantoren 31 8

9 Ten geleide: Bestuurlijke beboeting van individuele personen Een conceptueel kader hij de keuze voor een sanctiestelsel van het Wetsvoorstel OM-afdoening daarvoor Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een Betere aanpak van recidive Uitleiding: accentverschuiving naar hestuursrechtelijke De notitie De keuze tussen een sanctiestelsel en de betekenis boetestelsel handhaving tru stkantoren Inleidin 6.3 Bestuursrechtel ijke handhaving van financiële w etgeving ten aanzien van De Vierde tranche Ten geleide Titel 5.4 Bestuurlijke boete niet toepassing van artikel 1 2i Sv De lichte procedure en verval bestuurlijke boete bij bevel vervolging Uitleiding: aansluiting bij de Kabineisnota in de Boetewet De gevolgen van de inwerkingtreding van de Vierde tranche voor de handhaving van de Wtt Ne bis in idem 6.2, Titel 5.1 Algemene bepalingen Begripshepal ing: bestuurlijke boete Schulduitsluitingsgrond Overlijden overtreder Overige vormen van aansluiting bij hei strafrecht: De zware procedure Afdoening en strafrechtelijke sancties verval bevoegdheid bestraffen, artikel 1 lid 2 Sr De procedure betreffende de bestuurlijke boete en de gevolgen voor de Wit Schakelhepaling De Boetewet : Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving Het hoetestelsel van véôr de inwerkingtreding van de Boetewet i en geleide Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde sarnenloop van bestuurlijke Het door de Boetewet gewijzigde hoeiesielsel lnformatiev erstrekking ter afstemming ov er de wijze van Ten geleide Aanwijzingen Tripartiete overleg: afstemming over de wijze van a [ doening Uitleiding (. umulaties van lierstelsancties Legaliteilsbeginsel Samenloop Zwijgrecht Cautie Rechtvaardigingsgrond De opdrachtgever en de feitelijk leidinggever S anctiestel sel De hoogte van de hoetebedragen: opties voor een ander in de financiële sector C) !

10 6.5 Slot Bestuurlijke boete Ioofdstraffen Dwangsom Openbaarmaking van overtredingen Bijkomende straffen Maatregelen Vrijheidsstraf Taakstraf 6.4 Strafrechtelijke handhaving van financiële wetgeving ten aanzien van trustkantoren Inleiding Geldboete xvi CLJRRICULUM V1TAE 470 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 451 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter Introduction Development of International Standards of Regulation and Supervision of TCPS Misuse of Trust Offices Regulation and Supervision Conclusive Remarks The Dutch Trust Industry Dual Enforcement of the Financial Legislation Regulation Trust Offices S U M MA R Y 439 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 Hoof1stuk 3 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 7 S lotheschouwing Hoofdstuk Inleiding Misbruik van trustkantoren Ontwikkeling van de internationale standaarden van regulation Regulering en toezicht Trustkantoren Duale handhaving van de financiële wetgeving ter regulering van and supervision of TCPS De Nederlandse trustsector SAMENVATTING De Nederlandse wet- en regelgeving is Partially Compliant Strafrechtelijke handhaving van integriteitwetgeving betreffende trustkantoren Misbruik van trustkantoren Duale handhaving VII SLOTBESCHOUWING

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE MONEY LAUNDERING

SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE MONEY LAUNDERING SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE Koninklijk NIVRA - VERA Marriott Beach Hotel, Curaçao Lezing Mr. K. Frielink Dinsdag 25 mei 2004 14:00 15:30 uur MONEY LAUNDERING 1. Inleiding In het kader

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers M. Faure H. Nelen N. Philipsen METRO University of Maastricht PO Box 616 6200 MD

Nadere informatie

Politically Exposed Persons

Politically Exposed Persons die de mr. M T van der Wutp & mr. P. C. Verloop* 1. Inleiding De regelgeving omtrent politically exposed persoris ook wel aangeduid als P.E.I r ofpolitiek prominente personen heeft met de gelijktijdige

Nadere informatie

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN

NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN 2 1 NAAR EEN BELEIDSMONITOR BESTRIJDING WITWASSEN - eindrapport - Joost van den Tillaart Janneke Stouten Ger Homburg Amsterdam, november 2012 Regioplan publicatienr.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd mr. R-J. P. Lugard* De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren ( ' lll(tt') zijn trustkantoren verplicht een vergunning 3 to hebben als zij trustdiensten

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen.

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Rapportage Boiler rooms

Rapportage Boiler rooms Rapportage Boiler rooms FEC-reeks: 11 Het Financieel Expertise Centrum Het Financieel Expertise Centrum Ten geleide Voor u ligt de rapportage Boiler rooms van de gelijkname werkgroep van het FEC. Deze

Nadere informatie

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren Leidraad WWFT Richtlijnen voor handelaren Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wanneer valt u onder de WWFT? 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep. Bouwfonds Investment Management

Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep. Bouwfonds Investment Management Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep Bouwfonds Investment Management Januari 2012 Nadere uitwerking van het Customer Due Diligence beleid van Rabo Vastgoedgroep

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie