Regulering van de Nederlandse trustsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regulering van de Nederlandse trustsector"

Transcriptie

1 Regulering van de Nederlandse trustsector Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren M.T. van der Wulp kerckebosch UITGEVERIJ 1 STUDIECENTRUM

2 Afkortingenlijst xvii INLEIDING 1. 1 Ten geleide: regulering van de Nederlandse trustsector 1.2 Wat is een trustkantoor? Definiëring Trustkantoor in de zin van de Wtt Rechtspersoon, vennootschap of natuur! ij ke persoon Beroeps- of bedrijfsmatig In opdracht van (een derde) Een of meer van de in onderdeel d genoemde diensten Het zijn van bestuurder F{et verlenen van domicilie met bijkomende werkzaam lieden en de uitzonderingspositie ten aanzien van receptiewerkzaamheden l Het verkopen van of bemiddelen hij de verkoop van rechtspersonen Het zijn van trustee Flet ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een 20 vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het tru stkantoor deel uitmaakt De nieuwe definitie van trustkantoor op basis van de Wtii 2010 en de Wfm 2012 en haar onderscheidend vermogen Een klassiek misverstand : het begrip trustkantoor en de Anglo Amerikaanse rechtsilguur van de tmust Inleiding De Anglo Amerikaanse trust {et Haags Trustverdrag en de express trust Het Nederlandse trustkantoor als trustee Maatschappelijke aandacht voor de Nederlandse trustseclor en haar dienstverlening ! Inleiding Tax Justice Network Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen Het linger-rapport Financieel Expertise Centrum Uitleiding Probleemstellingen let vertrekpunt in het onderzoek: de regulering van de Nederlandse trustsector Probleenistellingen Plan van behandeling 46 DE NEDERLANDSE TRUSTSECTOR 2.1 Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse trustsector let begin: omstreeks De dreiging van de Tweede wereldoorlog en de Wet Zetelverplaatsing De aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat van Nederland De opbouw van de Nederlandse trustsector Een eerste indruk: onderzoek door I)NB en de overgangsperiode van de Wtt De markstructuur van de trustsector 6! ! Grote trustkantoren en de VIMS 61 viii

3 2.4 De dienstverlening van trustkantoren in Nederland en administratieve diensten Drie basis trust diensten : domicilieverlening, management diensten Drie veel voorkomende structuren: de houdsterstructuur, de royaltystructuur De houdsterstructuur De financieringsstructuur De royaltystructuur Direct betrokken partijen: het trustkantoor, de belastingadviseur en het en de fï ii ancieringsstructuur Inleiding 66 Typology 2: Specialised financial inlermediaries/professionals Providers Typology 3: Nominees Typology 4: Shell companies Analyse Ten geleide Aandachtspunten: Areas of risk, Prevalent Probl ems in Gemeenschappelijke elementen Ohtaining Information en Issues for Consideration Tussenstand: Overall findings and conciusions Laundering Using Trust and Company Service Providers Typologieën die aan trustkantoren zijn gerelateerd aan de Typologieën die zijn gerelateerd aan de kwetsbaarheid van kwetsbaarheid van trusikantoren voor wi twassen 3.2 Misuse of trust and company service providers Red flags een jurisdictie oor witwassen Typologieën clie aan tussenpersonen zijn gerelateerd The Misuse of C orporate Vehicles, inciuding Trust and Company Service Money Typology 1: Multi-jurisdictional structures of corporate entities and trusts Ten geleide 3.1 Inleiding III MISBRUIK VAN TRUSTKANTOREN De door DNB geschatte toegevoegde waarde van de Nederlandse de betekenis van de trustsector voor de Nederlandse economie Virtuele trustkantoren De dienstverlening van trustkantoren en het vereiste van een reële aanwe Een raudverschijnsel: trustkantoren die het toezicht ontwijken Inleiding De door de SEO geschatte toegevoegde waarde van de Nederlandse APA-/ATR-tearn zigheid (suhstance) van de in Nederland gevestigde doelvennootschap Illegale trustkantoren Afsluiting Uitleiding Inleiding: de toegevoegde waarde volgens het ministerie van Financiën Werkgelegenheid en spin-uit activiteiten trustseclor: 1,5 miljard trustsector: 1,8 miljard Slot: Middelgrote en kleine trustkantoren en de DFA 62 1( Xl ix 63 63

4 The Puppet aan de kwetsbaarheid van professional intermediaries voor w i twas sen Key findings en conclusies Issues for Consideration M asters Shell companies Shelf companies Operational entities Counpanies met bearer shares Trusts Tiered corporate vehicle structures Concl nsions en recommendations Afsluitend 3.3 Misbruik van Nederlandse trustkantoren Ten geleide De Enron-fraude en een Nederlands trustkantoor Ten geleide: Enron en Parmalat Fraude Onenigheid over de betrokkenheid van het trustkantoor bij de Enron-fraude De Parmalat-fraude en twee Nederlandse trustkan toren Ten geleide: Parmalat, una Enron europea Fraude Nederland als draaischijf : trustkantoren betrokken bij de Parm al at-fraude? De strafrechtelijke vervolging van het bij een Nederlands trustkantoor gevestigde Trafigura Beheer B.V Ten geleide: gif met Nederlandse link? Gif schandaal De Nederlandse link : de dienstverlening van het Nederlandse trustkantoor waarbij Beheer B.V. was gevestigd De strafrechtelijke vervolging van medewerkers van een Nederlands Trustkantoor Ten geleide: Stel vragen, val niet binnen Fraude bij de Turkse Kent Bank en het rechtshulpverzoek aan de Nationale Recherche Strafrechtelijk onderzoek naar betrokkenheid van het Neder landse trustkantoor bij een miljoenenfraude De zaak Paarlberg en een Nederlands trustkantoor Ten geleide De zaak Paarlberg Het OM: In deze zaak is de verwevenheid van onderwereld en hovenwereld meer dan ooit zichtbaar geworden 3.4 Slot $ IV DE ONTWIKKELING VAN INTERNATIONALE STANDAARDEN VAN REGULERING EN TOEZiCHT BETREFFENDE TRUSTKANTOREN 4.1 Inleiding 4.2 Het Financial Stability Forum en de Working Group on Offshore Financial Centres Ten geleide: het Financial Stahility Forum De Working Group on Offshore Financial Centres Report of the Working Group on Offshore Financial ( entres Uitleiding x

5 4.3.2 The Edwards Report: Review of Financial Regulation in the C rown Aandachtsp Linten hij implernentati e van het voorgestelde protessional service providers n1eidiig: general prmciples en methoden van good practice 166 ten aanzien van de regulering van company, Irusi and Ten geleide: het OFC Assessment Program, op verzoek van het Office en KPMG Financial Stability Forum 162 Dependencies Overkoepelende wetgeving en ondersteunende gedragscodes Ten geleide De Financial Action Task Force on Mone) Laundering 201 ederlandse overheidsbeleid Review of Financial Regulation in the Caribbean Overseas Territories and Cyprus en trust service providers Assessment of Good Practices with Respect to 4.4 De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 191 of Financial Services 184 Assessment overkoepelende wetgeving en gedragscodes 171 systeem van regulering en toezicht door middel van Uitleiding 173 Bermuda Inleiding: general principles en methoden van good practice De betekenis van de Guidance Notes met betrekking tot Conipanies and Trusts voor company service providers standaarden volgens Guidance Notes met betrekking tot Verplichtingen die de impi ementatie van internationale Companies and Trusts met zich meebrengt De vroege Assessrnent Reports van het OFC Assessment Program Assessment of Practices Relating to Companies, Uitleiding en tussenstand 180 Trusts, and Company and Trust Service Prov iders Uitleiding 183 of the Offshore Financial Sector Gibraltar Assessment of the Regulation and Supervision Companies and Company Service Providers, Trusts and TrLIst Service Providers Gibraltar als pionier Company and Trust Services Providers: methoden van good practice l Afsluitend: het OEC Assessment Program Over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 4.4,4 Behind the (orporate Veil: drie systemen van toezicht Option 2: 1 mposing an obligation on corporate service Option 3: Primary Reliance on an lnvestigative Mechanism Een verzoek van liet Financial Stability Forum Option 1: Up front disclosure to the aulhorities 196 proviclers to maintain bene flcial ownership information. en haar kenmerkende werkmethoden 192 de Intermediary Option Uitleiding Afsluitend: de keuze voor de lnlermediary Option voor de introductie van trusttoezicht en de posilionering nu liet van het Internationaal Monetair Fonds en de voorafgaande rapporten van UK Home Een ijkpunt in het onderzoek: het Offshore Financial Center Assessment Program xi

6 Twee aandachtspunten: toonderaandelen en trusts Review of the FATF Forty Recommendations Consultation Paper Het onderdeel Trust and Conipany Service Providers De Offshore Group of Banking Supervisors Afsluitend: de vertaalslag in drie belangrijkste categorie n Recommendations 204 Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van trustkantoren diensten voor Nederland en de positionering van het Ten geleide: achtergronden bij de Review van de Forty xii Inleiding De Wet toezicht trustkantoren Inleiding 263 V REGULERING EN TOEZICHT 4.7 De ontwikkeling van internationale standaarden van regulering en toezicht Ten geleide De Offshore Group of Banking Supervisors Trust and Company Service Trust and Company Service Providers Statement Providers Working Group 214 International Finance Centre Supervisors 213 of Best Practice Uitleiding let FATF-framework FATF 40 Recommendations FATF IX Special Recommendations Ten geleide: van Offshore Group of Banking Supervisors naar Group of na de inwerkingtreding van de Wtt Inleiding Ten geleide De FATF over TCSPs en de Risk Based Approach Gujdance 241 van de FATF Securing Effective Exchange of Information and Supervision In repect of Trust and Company Service Providers De Europese richtlijn inzake witwassen en terrorismefinanciering (2005) Meldingsplicht Onderwerp, toepassingsgebied en definities Customer Due Diligence Handhavingsmaatregelen RBA Guidance voor DNFBPs Guidance voor toezichthoudende autoriteiten Bewaring van bewijsstukken en statische gegevens Ten geleide Ten geleide Slot: kernpunten in Perspectief 259 Suspicious Transactions Reporting De risicogeoriënteerde aanpak van de RBA Guidance Guidance voor trustkantoren Het sluitstuk: Mutual Evaluation of the Netherlands, het evaluatierapport Twee minten van kritiek: Customer Due Diligence en S uspicious Transaction Reporting: Recorninendation Custonier Due Diligence: Recomniendation Uitleiding Over de FATF en de invloed van haar aanbevelingen Ten geleide 201

7 Consultatie door het Ministerie van Financiën Integriteittoezicht Wetstechnische informatie Wetsbistorie 269 informatie Totstandkoming van de Wtt: consultatie, wetshistorie en wetstechnische Veiligheid 267 xiii met 5 Wtt, de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing op basis van artikel 9 Wtt 301 de Awb: legitimatieplicht uitvoerend toezichthouder, De Regeling integere bedrijfsvoering Wtt: normstelling met betrekking tot Algemene voorschriften met betrekking tol de bedrijfsvoering 2011 en de introductie van de geschiktheidstoets Inleiding 309 de integere bedrij fsvoering van trustkantoren c f inlichtingen Vergoedingen: artikel 8 Wtt Het register: artikel 7 Wit Intrekken van een vergunning: artikel 6 Wtt 298 groepsvergunning: artikel 2 en 2a Wtt De verbodsbepaling, vrijstelling, ontheffing en De keuze voor DNB als toezichthouder Vereisten voor een vergunning: artikelen 3 tot en Toezicht: de inlichtingen- en onderzoekshevoegdheid van DNB Toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977 op basis van Verplichtingen in het kader van uitwisseling van gegevens weigeringsgronden die de medewerkingsplicht bedrijfsvoering en AO/IC 311 aanwijzing 314 doordnb De Wtt: normslelling in de Wtt Verplichtingen van trusikantoren 309 de Regeling toezicht Sanctiewet Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wwft 307 evenredighei dsbeginsel, betreden van plaatsen, vor Toezicht op de naleving van de Wit op grond van beperken (verschoningsrecht en zwijgrecht) De wettelijke verankering van integriteittoezicht in de Wit De mi ichtingenbevoegdheid en rnedewerkingspl icht Integriteit als toezichtsdoelstelling Trusikantoren als poortwachter: de Intermediary Option 275 deren van inlichtingen, medewerkingsplicht en de Toezicht op de naleving van de Wwft op basis van het Verplichtingen in het kader van de rapportage omtrent de Verplichtingen in het kader van een door DNB gegeven Inleiding Toezicht op trusikantoren door DNB Het vergunningensysteem van de Wtt 277 Wgl en Wtt, de Beleidsregel deskundigheid Verplichtingen in het kader van de uitoefening van het toezicht Het actieplan Terrorismebestrjding en Veiligheid De lntegriteitsnota Voortgangsrapportages actieplan Terrorismebestrij ding en introductie van het toezicht op trustkanloren Voorafgaand: beperkt toezicht op basis van de Wtk 1992 (oud) 264

8 Vermogensscheiding Procedures inzake personeelsleden Specifieke voorschriften met betrekking tot de bedrijfsvoering Procedures inzake incidenten 322 van trustkantoren Kennis van herkomst van vermogen en van Vaststelling van de identiteit betreffende de uiteindelijk belanghebbende Procedurehandboek en orgamsatieschema 319 xlv 6.2.! Ten geleide: liet primaat van bestuursrechtelijke handhaving Wet tot Invoering Last onder Dwangsom en Bestuurlijke Boete Uilgangsptniten van de Boetenota bij bestuurlijke heboeting Ten geleide De Boetenota : de Nota Boetestelsel in financiële wetgeving 364 perspectief van cle wetgeving betreffende trustkantoren Ont ikkelingen in de handhaving van financieel recht, bezien vanuit liet 6.1 Inleiding 359 REGULERING VAN DE NEDERLANDSE TRUSTSECTOR VI DIJALE HANDHAVING VAN DE FINANCIËLE WETGEVING TER Sanctieregelgeving: de Sanctiewet 1977 en de op grond tot het financieel verkeer De normstelling in de Wwft ten aanzien van trustkantoren Afbakening: de toepasselijkheid van de Wwft ten aanzien van De normstelling op basis van de Sanctiewet Inleiding en aanleiding Ter afsluiting Het cliëntacceptatiedossier De ongebruikelijke transactie Structuur van de groep waartoe de doelvenootschap Politiek prominente personen let verkopen van rechtspersonen 331 Trustk antoren De meldplicht bij ongebruikelijke transacties Optreden als trustee Gegevens met betrekking tot het trustkantoor De beoordel ingsmarge van het trustkantoor 337 daarvan vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking Het tipping off-verbod Bewaarplicht gegevens melding ongebruikelijke transacties De hewaarplicht en de het verstrekken van informatie aan DNB Twee leidraden met betrekking tot de Wwft en de Sanctiewet Kritiek van de FATF op het meldgedrag van trustkantoren De meldplicht AO/IC niaatregelen Leidraad van liet Ministerie van Financiën Leidraad van DNB 34X herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap 327 behoort en doel waarmee deze structuur is opgezet Taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur 3 18 van ti-ustkantoren 31 8

9 Ten geleide: Bestuurlijke beboeting van individuele personen Een conceptueel kader hij de keuze voor een sanctiestelsel van het Wetsvoorstel OM-afdoening daarvoor Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een Betere aanpak van recidive Uitleiding: accentverschuiving naar hestuursrechtelijke De notitie De keuze tussen een sanctiestelsel en de betekenis boetestelsel handhaving tru stkantoren Inleidin 6.3 Bestuursrechtel ijke handhaving van financiële w etgeving ten aanzien van De Vierde tranche Ten geleide Titel 5.4 Bestuurlijke boete niet toepassing van artikel 1 2i Sv De lichte procedure en verval bestuurlijke boete bij bevel vervolging Uitleiding: aansluiting bij de Kabineisnota in de Boetewet De gevolgen van de inwerkingtreding van de Vierde tranche voor de handhaving van de Wtt Ne bis in idem 6.2, Titel 5.1 Algemene bepalingen Begripshepal ing: bestuurlijke boete Schulduitsluitingsgrond Overlijden overtreder Overige vormen van aansluiting bij hei strafrecht: De zware procedure Afdoening en strafrechtelijke sancties verval bevoegdheid bestraffen, artikel 1 lid 2 Sr De procedure betreffende de bestuurlijke boete en de gevolgen voor de Wit Schakelhepaling De Boetewet : Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving Het hoetestelsel van véôr de inwerkingtreding van de Boetewet i en geleide Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde sarnenloop van bestuurlijke Het door de Boetewet gewijzigde hoeiesielsel lnformatiev erstrekking ter afstemming ov er de wijze van Ten geleide Aanwijzingen Tripartiete overleg: afstemming over de wijze van a [ doening Uitleiding (. umulaties van lierstelsancties Legaliteilsbeginsel Samenloop Zwijgrecht Cautie Rechtvaardigingsgrond De opdrachtgever en de feitelijk leidinggever S anctiestel sel De hoogte van de hoetebedragen: opties voor een ander in de financiële sector C) !

10 6.5 Slot Bestuurlijke boete Ioofdstraffen Dwangsom Openbaarmaking van overtredingen Bijkomende straffen Maatregelen Vrijheidsstraf Taakstraf 6.4 Strafrechtelijke handhaving van financiële wetgeving ten aanzien van trustkantoren Inleiding Geldboete xvi CLJRRICULUM V1TAE 470 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 451 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter Introduction Development of International Standards of Regulation and Supervision of TCPS Misuse of Trust Offices Regulation and Supervision Conclusive Remarks The Dutch Trust Industry Dual Enforcement of the Financial Legislation Regulation Trust Offices S U M MA R Y 439 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 Hoof1stuk 3 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 7 S lotheschouwing Hoofdstuk Inleiding Misbruik van trustkantoren Ontwikkeling van de internationale standaarden van regulation Regulering en toezicht Trustkantoren Duale handhaving van de financiële wetgeving ter regulering van and supervision of TCPS De Nederlandse trustsector SAMENVATTING De Nederlandse wet- en regelgeving is Partially Compliant Strafrechtelijke handhaving van integriteitwetgeving betreffende trustkantoren Misbruik van trustkantoren Duale handhaving VII SLOTBESCHOUWING

Regulering van de Nederlandse trustsector

Regulering van de Nederlandse trustsector Samenvatting Regulering van de Nederlandse trustsector Strafrechtelijke handhaving van financiële toezichtwetgeving betreffende trustkantoren Regulation of the Dutch trust industry Criminal law enforcement

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector

De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector mr. R.J. de Doelder en mr. dr. M.T. van der Wulp * 1. Inleiding Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248

4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248 4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. en de Pensioen- & Verzekeringskamer ingevolge de artikelen

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren C.A.B. Kooijman 1 1. Inleiding Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt, die geldt voor rechtspersonen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB.

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB. 34 Trustkantoren leveren diensten aan Trusts. Trustkantoren beheren het vermogen van vermogende particulieren. De cliënten van trustkantoren zijn brievenbusmaatschappijen. Zie hier drie vaak gehoorde stellingen

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Mr R-J.P. Lugard 1 ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN

COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN mr. dr. R. Stijnen en mr. dr. M.T. van der Wulp 1. Inleiding Trustkantoren dienen iedere nieuwe cliënt nauwkeurig te onderzoeken alvorens zij de cliënt

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen te leveren zal

Nadere informatie

Voorwoord. mr. F. Elderson *

Voorwoord. mr. F. Elderson * Voorwoord mr. F. Elderson * Deze special over de trustsector komt op een goed moment. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) van kracht werd. Tien jaar later leveren

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten De Nederlandsche Bank N.V. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten Consultatiedocument 0 september 00 Consultatiedocument: Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008 38 De strafbeschikking M. Kessler B.F. Keulen Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Afkortingen Verkort aangehaalde literatuur V XII! XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding Curriculum Vitae Naam Contactgegevens Profiel Specifieke expertise Werkervaring Opleiding Mr. T.J. (Jan) van Koningsveld E- mail: Telefoon: LinkedIn: jan@okcnl.nl 06-516 111 22 http://www.linkedin.com/profile/view?id=18002147

Nadere informatie

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame MONOGRAFIEËN BW Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal i.b.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Bregstein-leerstoel)

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid

Nadere informatie

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag.

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag. Leidraad Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Aanleiding 1 Status van de Leidraad 2 Achtergrond 3 Doelstelling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3 Cliëntenonderzoek op basis van

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Toezicht en handhaving op het spoor

Toezicht en handhaving op het spoor Toezicht en handhaving op het spoor Adriaan Hagdorn Manager NedTrain Legal Najaarsvergadering VPV Rotterdam, 22 november 2012 Wat ga ik met U bespreken? Strafbepalingen in het spoorwegrecht Ratio van strafbepalingen

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector Zicht op toezicht Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 1. Inleiding In de afgelopen jaren is veel nieuwe wetgeving op het gebied van toezicht

Nadere informatie

Gatekeepers: What s new?

Gatekeepers: What s new? Gatekeepers: What s new? LWTF informatiesessie voor de vrije beroepsbeoefenaren. mr. Charlene Linders-Bryson, policy advisor, Afdeling Integriteitstoezicht 1 Inhoud presentatie I. AML/CFT risico s II.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding 2015

Curriculum Vitae. Naam Contactgegevens. Profiel. Specifieke expertise. Werkervaring. Opleiding 2015 Curriculum Vitae Naam Contactgegevens Profiel Specifieke expertise Werkervaring Mr. T.J. (Jan) van Koningsveld E-mail: Telefoon: LinkedIn: Opleiding 2015 jan@okcnl.nl 06-516 111 22 http://www.linkedin.com/profile/view?id=18002147

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

Verkorte inhoudsopgave

Verkorte inhoudsopgave Verkorte inhoudsopgave 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENEGEZONDHEIDSRECHTELIJKEREGELINGENEN STRAFRECHT 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 november 2006 FM 2006-02730 M Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 2.0 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2

Nadere informatie

Suspicious Transaction Reports

Suspicious Transaction Reports Suspicious Transaction Reports melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik VV&C bijeenkomst 22 mei 2012 David Austen, Toezichthouder AFM mr. Alexandra Bitlloch, Toezichthouder AFM Waarom we hier

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt

Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt Eindversie Datum 26 april 2010 Status Definitief Colofon Titel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Bijlage(n) - Begrippenlijst - Factsheet Pagina

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW. Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW. Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 1.0 april 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2.

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

ARTIKEL PM. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

ARTIKEL PM. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME ARTIKEL PM. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten mei 2009 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009) 1/17 INHOUD Pagina Overwegingen

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009 Corio Group Compliance Code per 1 juli 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 I. DOELSTELLING COMPLIANCE CODE...4 II. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE CORIO-WERKNEMERS...4 VERBOD OM TRANSACTIES TE VERRICHTEN...4

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists

We are Stibbe Tax specialists Risicomanagement met een juridische blik; wanneer is er sprake van compliance Anna Collignon 11 september 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is compliance 2. Relevante wet- en regelgeving 3. Handhaving 4. Toezichtsmogelijkheden

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk verplicht

Nadere informatie

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Volledige inhoudsopgave

Volledige inhoudsopgave Volledige inhoudsopgave AFKORTINGENLIJST xi 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENE GEZONDHEIDSRECHTELIJKE REGELINGEN EN STRAFRECHT 5

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel (TK 33 238, nr. 2) zijn grijs gearceerd.

Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel (TK 33 238, nr. 2) zijn grijs gearceerd. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zoals deze komt te luiden na wijziging ingevolge het gewijzigde wetsvoorstel EK 33 238, A. Wijzigingen ingevolge het oorspronkelijke wetsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel II

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel II Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel II ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2641 16 februari 2011 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. met betrekking tot integriteitbeleid ten aanzien van

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd:

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd: 1 Wat is het? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie nodig van de trustkantoren over bijvoorbeeld het aantal en type

Nadere informatie