Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)"

Transcriptie

1 Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week 11 voor kennisgeving aan te nemen -Bestuurlijke planning -agenda CO LvC -memo meet en greet -Samenwerking en geldstromen Agrifood -Uitvoering evaluatie Graafs manifest 3. ADV/M/15/09552 Uitnodigingen week 12 -RBL BNO, Landelijke Leerplichtdag 19 maart, Bezoek Kameleon 11:30 -Toneelvoorstelling Internos Wilbertoord,20, 21 mrt,19:30 De Wilg -Onthulling herinneringsmonument, Zaterdag 28 maart 14:30 Waaistraat Cuijk -Mobiliteit, ruimte en deeleconomie,dinsdag 31 mrt 09:30 Prov. Huis!!

2 Vergadering: -Regionale VNG-bijeenkomst publieke samenwerking,14 april Den Bosch 08:30 -Regionale infobijeenkomst Pantein,15 april 10:30 Boxmeer -Expeitie Brabant,16 april 12:00 Tilburg -Leefbaarheid Brabant, Samen werken aan sociale innovatie en leefbaarheid, 22 april Goirle -Brabntse AgroFood,Woe 22 april Transitie Zorgvuldige Veehouderij,14:30 Provinciehuis -Kiwanis LvC, Vooraankondiging, Netwerkevenement, Donderdag 25 juni haringparty 4. ADV/M/15/09546 Z/M/15/16844 Veiligheid, Toezicht en Handhaving A.A.M.J. Walraven Zienswijze actualisatie Regionaal Risicoprofiel 2014 en Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord De raad wordt in de gelegenheid gesteld de zienswijze in te brengen op de actualisatie van het regionale risicoprofiel in de Veiligheidsregio Brabant-Noord en op gemeentelijke kaders. Beide zijn van belang bij het op te stellen meerjarig beleidsplan van de veiligheidsregio. Ten opzichte van het risicoprofiel van 2011 zijn er geen nieuwe risico s bijgekomen. Met de zienswijze op de gemeentelijke kaders in de veiligheidsregio wordt met name beoogd de betrokkenheid van de raden te vergroten bij onder meer de totstandkoming van het beleidsplan voor de komende vier jaar. Vaststellen het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit waarin wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de Actualisatie Risicoprofiel 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 2. In te stemmen met de Gemeentelijke Kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord. 5. ADV/M/15/09537 Z/M/15/17562 A.A.M.J. Walraven Proces besluitvorming coordinatieoverleg Land van Cuijk Het coordinatieoverleg Land van Cuijk heeft een voorstel gedaan om het proces van besluitvorming aan te passen, met daarin een nieuwe werkwijze, inclusief budgetbeheer. Dit voorstel is besproken in het coordinatieoverleg en voor advies voorgelegd aan de managementteams van de 5 gemeenten. Allen hebben ingestemd met de nieuwe werkwijze. Na vaststelling door de individuele colleges wordt de nieuwe werkwijze gehanteerd.

3 Vergadering: 1. Vast te stellen het proces besluitvorming coordinatieoverleg Land van Cuijk. 2. Het budgetbeheer Land van Cuijk onder te brengen bij de gemeente Sint Anthonis. 3. De portefeuillehouder te mandateren dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeente Sint Anthonis. 6. ADV/M/15/09544 Z/M/15/16440 H.P.W.M. van Daal Subsidieverzoek van de Stichting Vrienden van Vier in Één Het subsidieverzoek voldoet niet aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening 2003 gemeente Mill en Sint Hubert. 1. Subsidieverzoek van de Stichting Vrienden van Vier in Één afwijzen. 2. Afwijzingsbrief vaststellen. 7. ADV/M/15/09489 Z/M/14/13892 H.P.W.M. van Daal Kadernotitie herziening subsidiebeleid Vooruitlopend op de bijeenkomsten met subsidierelaties is een kadernotitie opgesteld waarmee richting is gegeven aan het voorgenomen subsidiebeleid. Nadat de gemeenteraad de kadernotitie heeft vastgesteld zal in samenwerking met subsidierelaties een verdere uitwerking plaatsvinden. Het raadsvoorstel behorende bij de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Mill en Sint Hubert 2016 een stimulans tot samenwerken vast te stellen 9. ADV/M/15/09551 Z/M/14/10635 Raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van de afkoopsom t.b.v. de beëindiging van de subsidierelatie met Kunstencentrum de Meander

4 Vergadering: H.P.W.M. van Daal In aansluiting op het raadsamendement van 26 september 2014 is bij Advocatenkantoor Meulenkamp te Venlo juridisch advies ingewonnen over de beëindiging van de subsidierelatie met de Meander door de gemeente Mill en Sint Hubert. dit advies is opnieuw gesproken met het bestuur van de Meander over de afkoopsom. Voorgesteld wordt de afkoopsom vast te stellen conform het eerder bereikte onderhandelingsresultaat. Vast te stellen het raadsvoorstel tot vaststelling afkoopsom t.b.v. de beëindiging van de subsidierelatie met Kunstencentrum de Meander 10. ADV/M/15/09531 Z/M/13/01416 Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) De geldigheid van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen Het Spoor en de Meeren komt op 1 september 2015 te vervallen. Om het certificaat te behouden is hercertificering vereist. Voorgesteld wordt om deel te nemen aan het traject hercertificering KVO en de audit hiervoor aan te vragen. 1. In te stemmen met deelname aan het traject hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen. 2. De audit voor de hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen aan te vragen. 11. ADV/M/15/09527 Z/M/14/08517 Vaststelling wijzigingsplan tot het uitsluiten van het uitoefenen van een intensieve veehouderij aan de Achterdijk 110 te Sint Hubert Het ontwerp wijzigingsplan, dat ten doel heeft de mogelijkheden tot het uitoefenen van een intensieve veehouderij aan de Achterdijk 110 te Sint Hubert planologisch uit te sluiten, heeft vanaf woensdag 24 december 2014 tot en met dinsdag 3 februari 2015 ter inzage gelegen. Gedurende de periode zijn geen zienswijzen ingebracht. Het plan kan daarom door u ongewijzigd worden vastgesteld. Een daartoe strekkend

5 Vergadering: voorstel treft u bijgaand aan. 1. geen exploitatieplan vast te stellen bij het wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro juncto artikel bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert. 2. het wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro juncto artikel van het bestemmingsplan, dat ten doel heeft de mogelijkheden tot het uitoefenen van een intensieve veehouderij aan de Achterdijk 110 te Sint Hubert planologisch uit te sluiten, ongewijzigd vast te stellen én het IMRO nummer te veranderen van NL.IMRO.0815.BPL14060WBU-ON01 in NL.IMRO.0815.BPL14060WBU-VA ADV/M/15/09542 Z/M/15/17507 ROC Land van Cuijk Academie Het thema Recreatie en Toerisme is één van de thema s van de Strategische Visie. Binnen de uitvoeringsagenda van dit thema wordt gewerkt aan een nieuw project, de ROC Land van Cuijk Academie. Voorgesteld wordt vanuit het budget van de Strategische Visie een financiële bijdrage van aan dit project toe te kennen. Dit betekent voor Mill en Sint Hubert een bijdrage van 600,-. Vanuit het budget van de strategische visie 600,- bij te dragen ten behoeve van het project ROC Land van Cuijk academie 13. ADV/M/15/09521 Z/M/14/07622 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Mill-Zuid' In navolging van de op 20 juni 2013 vastgestelde Beheersverordening Mill-Zuid, is het ter actualisering van de juridisch-planologische regeling voor dit plangebied door middel van met name een beheergericht plan voor de bestaande toestand gewenst, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Mill-Zuid gewijzigd vaststelt, met verwerking van de wijzigingen die voortvloeien uit de ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen en de ambtshalve voorgestelde wijzigingen.

6 Vergadering: Vast te stellen het raadsvoorstel inzake de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Mill-Zuid en deze aan te bieden aan de gemeenteraad van 23 april ADV/M/15/09484 Z/M/15/16245 Openbare Werken Renovatie bomen Notitie beleidsuitgangspunten en BOOB Om een kwalitatief goed bomenbestand te behouden en de overlast van gemeentelijke bomen voor burgers én voor het beheer van de openbare ruimte te beperken is de notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen opgesteld. De notitie vormt de basis voor het beoordelen van overlast situaties. Aan de hand van de uitgangspunten dient de mate van overlast objectief te worden bepaald. Hiervoor is het Beoordelingsformulier Overlastbomen Openbare Bomen (BOOB) opgesteld. Ook is een renovatieplan opgesteld. Voor de uitvoering van de hierin voorgestelde werkzaamheden zijn onvoldoende financiële middelen. Er is hiervoor een raadsvoorstel opgesteld. 1) Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen vaststellen 2) Beoordelingsformulier Overlast Openbare Bomen vaststellen

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. ADV/M/17/10599 Z/M/16/38342 Secretaris C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 14 februari 2017 7. ADV/M/17/10595 Z/M/17/40014 A.A.M.J. Walraven Kadernota en begroting 2018 Regionaal

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Aanwezigen: Burgemeester, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/18/11064 Z/M/17/50227 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/17/10987 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 12

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10945 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl aanvulling college 21 november 2017 4. ADV/M/17/10931 Z/M/17/49627 A.A.M.J. Walraven Tussenevaluatie

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02575 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 6 februari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 2. D/19/139167 Vaststellen besluitenlijst incl. aanvulling college 28 mei 2019 Z/19/222611 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat 3. D/19/138684 Z/19/222611 Ingekomen stukken college 3 juni 2019 Bedrijfsvoering/HJIB/

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders,, secretaris C.C. Boode 1. ADV/M/16/10510 Z/M/15/15761 Bedrijfsvoering C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling collegeoverleg

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03716 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Gemeente Cuijk: Herdenking, zondag 13 mei 2018 van 10.30-12.30 uur te Katwijk 2. Gemeente Sint-Michielsgestel: Afscheidsreceptie

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 4. ADV/M/18/11409 Z/M/18/61250 Sociaal Domein/Werk en Inkomen machtiging tot vertegenwoordiging De in dit voorstel genoemde kwaliteitsmedewerkers bezwaar en beroep van de Afdeling Sociaal

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/02748 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Provincie Noord-Brabant: Eerste Brabantse Regiotafel Ruimtelijke Adaptatie donderdag 2 februari 2017 van 10.00-13.00

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 1. ADV/M/18/11031 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari 2018 Z/M/17/50227 Besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari 2018. Vastgesteld. 2. ADV/M/18/11032

Nadere informatie

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting . B&W BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 maart 2017 No. 2017-10 Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, secretaris A.P.J.M. de Jong, wethouders G.P. van den Anker,

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03780 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Euregio: Raadsvergadering, donderdag 7 juni 2018 vanaf 14.00 uur te Wageningen 2. Werkorganisatie CGM: Afscheidsreceptie Gert

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/3128 B&W d.d. 15-5-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10747 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 12 juni 2017 4. ADV/M/17/10729 Z/M/16/38185 A.A.M.J. Walraven Keuze voor kunstwerk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 BESLUITENLIJST (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanschaf dienstvoertuig t.b.v. toezicht en handhaving VVH Van meerdere kanten zijn wij er op gewezen dat het uit veiligheidsoverwegingen in toenemende mate ongewenst is dat de toezichthouders/handhavers

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Holten, Oude Deventerweg"

onderwerp: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Holten, Oude Deventerweg g e m e e n t e Rijssen-Holtet\^ Rijssen, 5 april 2017 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 23 mei 2017 agendanummer: 15 opgemaakt door: Ruimtelijk Domein portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk

Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk Partijen: 1. a. De gemeente Boxmeer, in deze vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer K.W.T. van Soest; b. De gemeente Cuijk, in deze

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester, wethouders, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/02156 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Werkgroep Kerkenpad

Nadere informatie

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 g e m e e n t e Rijssen-Holtei\i Rijssen, 17 november 2016 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 22 december 2016 agendanummer: 14 opgemaakt door: Wonen en Ondernemen - Economie en Veiligheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02047 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Businessclub JVC: Businessclubavond dinsdag 22 maart 2016 te Boxmeer 2. Dorpsraad Beers: Opening Idop projecten

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10917 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 31 oktober 2017 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters 4. ADV/M/17/10911 Z/M/17/48998 Bedrijfsvoering A.A.M.J. Walraven

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester W.A.G. Hillenaar, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/15/01709 Z/C/15/15759 Bedrijfsvoering W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van der Zanden

Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van der Zanden ENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 26 maart 2019 Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van der Zanden Nr. B&W nderwerp Com/ raad Beslissing Toelichting op besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/02866 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Dansgroep De Zelfkanthennekes: Opening danstoernooi, zondag 26 maart 2017 om 9.00 uur te Haps 2. Vijfsterren

Nadere informatie

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 *Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 Raadsvoorstel Onderwerp : Wet Markt en Overheid Datum college : 19 augustus 2014 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Afdeling : Control

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/14/00427 Z/C/14/07902 Secretaris R.H.M.A. Rongen Uitnodigingen week

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 mei 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 mei 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 1 mei 2018 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen (m.u.v. agendapunt 1.5) en Van Zeeland Nr. B&W Onderwerp Com/ raad Beslissing

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: 13 juni Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: 13 juni Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: 13 juni 2013 Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststellen bestemmingsplan Stormpolder, inclusief PlanMER en Geluidruimteverdeelplan

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01577 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Tewaterlating Voetveer Zeldenrust, zaterdag 17 oktober 2015, 13.30 uur te Schouwburg Cuijk/Kade Cuijk. 2. Intocht St. Nicolaas

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Parkstede 1. Het ontwerpbestemmingsplan "Wonen Rijssen, Parkstede" gewijzigd vast te stellen;

onderwerp: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Parkstede 1. Het ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Parkstede gewijzigd vast te stellen; g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 21 maart 2017 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 20 april 2017 agendanummer: 13 opgemaakt door: Ruimtelijk Domein Strategie en Consulenten

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Onderzoek onderwerpen samenwerking Dit collegeadvies vloeit voort uit de fase positie bepalen van het traject intergemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De Stuurgroep Samenwerking

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad

Besluitenlijst gemeenteraad enlijst gemeenteraad Raadsvergadering d.d. 27 januari 2014 Technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning in verband met pilot huishoudelijke verzorging De gemeenteraad van Sint Anthonis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOTH20 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

Gemeente Delft 18 APH 201? Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Registratie nr. BBV nr

Gemeente Delft 18 APH 201? Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Registratie nr. BBV nr Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Registratie nr. BBV nr college van B&W 21 maart 2017 F. Förster M.M.H.M. Tiekstra-Braun 06-10826086 mtiekstra@delft.nl

Nadere informatie

onderwerp: Het ontwerpbestemmingsplan 'Opbroek, geluidscontour Cattelaar' ongewijzigd vast te stellen

onderwerp: Het ontwerpbestemmingsplan 'Opbroek, geluidscontour Cattelaar' ongewijzigd vast te stellen g e m e e n t e Rijssen-Holte^ Rijssen, 27 januari 2016 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 21 maart 2016 agendanummer: 9 opgemaakt door: WO portefeuillehouder: R.J. Cornelissen karakter:

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02705 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 3 januari 2017 1. JVC Cuijk: Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 7 januari 2017 om 15.00 uur te Cuijk 2. Gemeente Oss: Werksessie Wonen met ondersteuning

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL NR april Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL NR april Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik. Aan de raad, RAADSVOORSTEL NR. 19-45 Raadsvergadering Zaaknummer 18 april 2019 653643 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3, Bunnik.

Nadere informatie

9*-`" **"' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013

9*-` **' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013 9*-`" **"' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 73 lnformant:

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Besluitenlijst Openbaar

Besluitenlijst Openbaar Agenda van: College van burgemeester en s Datum: Dinsdag 1 september 2015 Aanwezigen: mr. I.R. Adema J.H.M. Goijaarts H.A.A.J. van Rinsum G.E.A. Bräuner J.M.H. van de Ven drs. M.G.C. Wilms-Wils RA burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02559 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 30 januari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. D/19/144787 Agenda college 9 juli 2019 2. D/19/144790 Vaststellen besluitenlijst en aanvulling college 2 juli 2019 3. D/19/144797 Ingekomen stukken college 9 juli 2019 Ingekomen stukken college 9 juli

Nadere informatie

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10906 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl aanvulling college 24 oktober 2017 4. ADV/M/17/10900 Z/M/17/48436 Evaluatie sociale kernteams Cuijk,

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Woongebieden Rijsbergen" Algemene gegevens Programma/ Paragraaf 3. Ontwikkeling openbare ruimte Product Ruimtelijke ontwikkeling Begrotingswijziging Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC gemeente?all Zoetermeer I I B&W-voorstel Onderwerp Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Zaaknummer -2016-000644 Documentnummer DOC-2016-004837 AKKOORD Versie Auteur Gemeentesecretaris

Nadere informatie

openbare besluitenlijst college

openbare besluitenlijst college openbare besluitenlijst college Reg.nr.: IN17-04255 Datum collegevergadering: 03-10-2017 Aanwezigen: Mevr. C.M.M. Noordman, secretaris Mevr. P.J.E. van de Loo, loco-burgemeester/voorzitter Dhr. M.J. van

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 ADV/C/17/03427 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Industriële Kring LvC en N-L: Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 12 januari 2018 vanaf 18.00 uur te Boxmeer 1. Wethouder

Nadere informatie

Aan de Raad. VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend

Aan de Raad. VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt 18 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan partiële herziening Oudwoude 2014 Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17030294 Documentnummer: INT - 1719367 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 7 FEBRUARI 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels (m.u.v. agendapunt 1.2), Buter, Meulensteen

Nadere informatie

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 47 Velden' raadsnummer 2019 14 collegevergadering d.d. 22-01-2019 raadsvergadering d.d. 27-02-2019 fatale termijn programma

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 College V200701161 Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u aan de concept-agenda s voor de Informatievergaderingen van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Raadsvergadering : 5 oktober Agendapunt : 6 Mill, 2 oktober Onderwerp : Ingekomen stukken raad

Raadsvergadering : 5 oktober Agendapunt : 6 Mill, 2 oktober Onderwerp : Ingekomen stukken raad Raadsvergadering : 5 oktober 2017 Agendapunt : 6 Mill, 2 oktober 2017 Onderwerp : Ingekomen stukken raad 2017-6 Ingekomen brieven aan raad en commissie Nr Datum brief Briefnummer Onderwerp Afzender Voorstel

Nadere informatie

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT -1- // NIET Aanwezig: Burgemeester M. Sijbers, de wethouders J. Willems, W. Bollen en de secretaris G. Timmermans. Vaststellen besluitenlijsten ST 1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012 : 180901 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 11 september 2012. Samenvatting : : De besluitenlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 10 12/858

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 10 12/858 Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0093 A 10 12/858 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerhout Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2016./ ontwerp t.b.v. terinzagelegging

Raadsvoorstel 2016./ ontwerp t.b.v. terinzagelegging Raadsvoorstel 2016./ ontwerp t.b.v. terinzagelegging Vaststellen bestemmingsplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde en vaststellen Portefeuillehouder Adam Elzakalai Steller D. Ong Collegevergadering 30 augustus

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02577 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Het Doehuis: Officiële opening vrijdag 18 november 2016 van 14.00-17.00 uur te Cuijk 2. BTV De Beijerd en t Riet: Ledenvergadering

Nadere informatie

Voorstel raad. Bestemmingsplan Hippolytushoef januari 2014

Voorstel raad. Bestemmingsplan Hippolytushoef januari 2014 Voorstel raad Onderwerp Vergadering van Bestemmingsplan Hippolytushoef 2013 30 januari 2014 Portefeuillehouder Nummer L.A.C. Franken 12 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/01969 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 16 februari 2016 1. Agrifood

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-11-2011 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Fietspad Eesveenseweg Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen: 1. op de ingediende

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld.

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld. RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma 23juni2016 2016.00043 10 mei 2016 Vaststelling bestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2 Fysieke leefomgeving Afdeling Programma's en Projecten

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02306 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 18 juli 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

~ Gemeente Delft. Gewijzigd raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

~ Gemeente Delft. Gewijzigd raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad ~ Gemeente Delft Gewijzigd raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBV nr. Onderwerp : college van B&W : 20-02-2018 : F. Förster : M.M.H.M. Tiekstra-Braun

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 18 september Besluitenlijst collegevergadering 18 september 2018

Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 18 september Besluitenlijst collegevergadering 18 september 2018 Openbare besluitenlijst collegevergadering van Dinkelland 18 september 2018 Zaaknummer 24296 Vergaderdatum 18 september 2018 Voorzitter Aanwezig Burgemeester J.G.J. Joosten J.G.J. Joosten C.M.E. Duursma

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/15/01242 Z/G/15/15760 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 september 2015. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/15/01059 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 24 februari 2015 (week 9) 1. Museum Petershuis: Opening expositie Tra-Art zaterdag 28 februari 2015 om 15.00 uur, te Gennep 2. Team Doejemee:

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

1. Beslispunten De gemeenteraad Gooise Meren stelt het postzegelbestemmingsplan Oudere Dorp Brinklaan 15ab vast.

1. Beslispunten De gemeenteraad Gooise Meren stelt het postzegelbestemmingsplan Oudere Dorp Brinklaan 15ab vast. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie