e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht."

Transcriptie

1 Bijlage bij de APV gemeente Rijssen-Holten 2010 Toelichting Met het oog op efficiëntie voor de burgers, voor de overheid en voor een effectieve handhaving van deze verordening is ervoor gekozen om zoveel mogelijk de modelbepalingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te houden. Alleen wanneer plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven is van het model afgeweken. De betreffende afwijkingen zijn in de toelichting weergegeven. De tekst van deze APV is afgestemd met verschillende disciplines binnen en buiten de gemeente Rijssen-Holten. Verder is gekozen voor een zo beknopt mogelijke toelichting. Voor een uitgebreide toelichting op deze verordening wordt verwezen naar de toelichting per artikel van de VNG model-apv. Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen a. Openbare plaats Omdat de bevoegdheid van de gemeente verder strekt dan de weg, is in artikelen waar het de bedoeling is om zaken te regelen op plaatsen die niet tot de weg kunnen worden gerekend, gekozen voor de term openbare plaats. b. Weg Onder wegen wordt verstaan: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Verschillende bepalingen in deze verordening hebben betrekking op gedragingen op of aan de weg. De term aan de weg duidt begripsmatig op een zekere nabijheid ten opzichte van de weg. Daaronder vallen bijvoorbeeld voortuinen van huizen en andere open ruimtes die aan de weg zijn gelegen. e. Rechthebbende Zoals uit de omschrijving duidelijk wordt, hebben wij hier te maken met de rechthebbende naar burgerlijk recht. Artikel 1:2 Beslistermijn Uitgangspunt is artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De termijn van 8 weken is gelijk aan de maximum termijn die in artikel 4:13 tweede lid van de Awb wordt gesteld. Deze 8 weken termijn voldoet ook aan artikel 13, derde lid, van de Europese Dienstenrichtlijn. Artikel 1:7 Termijnen Het streven naar lastenvermindering voor burger en overheid en toetsing aan de Dienstenrichtlijn hebben ertoe geleid in artikel 1:7 te bepalen dat de vergunning of ontheffing in beginsel voor onbepaalde tijd geldt. Artikel 1:8 Weigeringgronden Waar voorheen per artikel weigeringgronden werden geformuleerd, is nu ter bevordering van systematiek en duidelijkheid ervoor gekozen algemene weigeringgronden te benoemen. Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden Een lex silencio positivo is hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde.

2 Artikel 2:2. Optochten Dit artikel, voorheen artikel , is opgenomen in de evenementenbepalingen. Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen Dit artikel is een nadere uitwerking van de wet openbare manifestaties, waarin volgende twee artikelen (2.4 en 2.5, voorheen artikel en artikel ) zijn geïntegreerd. Artikel 2:7 Feest, muziek, wedstrijd e.d. Dit artikel, voorheen artikel , is nu opgenomen in de evenementenbepalingen. Artikel 2:8 Dienstverlening Dit artikel, voorheen artikel is vervallen op grond van de Dienstenrichtlijn. Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan Dit artikel, voorheen artikel is ingekort. Het artikel geeft het college de mogelijkheid om greep te houden op situaties die hinder of gevaar kunnen opleveren, of ontsierend kunnen zijn. Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg Dit artikel, voorheen artikel , bepaalt dat nu na melding een uitweg kan worden gemaakt of veranderd indien de uitweg niet botst met de veiligheid, een bestaande parkeerplaats of het openbare groen. Dit betekent lastenvermindering en snellere afhandeling voor burger en overheid. Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid Dit artikel, voorheen artikel , is vervallen, omdat dit goed geregeld is in hogere wetgeving. Artikel 2:14 Winkelwagentjes Dit artikel, voorheen artikel , is vervallen, omdat dit goed geregeld is in hogere wetgeving en in overleg met winkeliers. Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp Dit artikel, voorheen artikel , is opgenomen in artikel Artikel 2:17 Kelderingangen e.d. Dit artikel, voorheen artikel , is vervallen omdat dit goed is geregeld in hogere wetgeving. Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp Dit artikel, voorheen artikel , is opgenomen in artikel Artikel 2:20 Vallende voorwerpen Dit artikel, voorheen artikel , is opgenomen in artikel Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs Dit artikel, voorheen artikel , is geschrapt omdat deze bepaling ten onrechte aansprakelijkheid van de gemeente kan suggereren bij door het ijs zakken. Artikel 2:24 en 2:25 Evenementen Voor het houden van kleine en een aantal specifiek benoemde evenementen volstaat een meldingsplicht. Het blijft verboden om zonder melding zo n evenement te houden, zodat de gemeente kan optreden als zonder de melding het evenement plaatsvindt. Bij toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn is het een vereiste om de meldingsplichtige een 2

3 ontvangstbevestiging te sturen. Nadere uitwerking in de evenementenbeleidsnota. Voorop staat dat de vergunninghouder van een evenement of de organisator zelf aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. Artikel 2:24 lid 2, onder b, onder braderie wordt hier verstaan: een winkeliersmarkt, waarin de winkeliers op feestelijke wijze hun speciale waren in stalletjes buiten aan de man brengen. Artikel 2:24 lid 2, onder d, onder feest wordt hier verstaan; de tentfeest zoals het Dijkerhoeks feest etc. Ook het artikel betreffende snuffelmarkten zoals deze in de APV 2009 nog opgenomen stond, valt nu onder de werkingsfeer van deze artikelen. Toepassing van de lex silencio positivo: Kleinere evenementen zijn meldingsplichtig, dus vergunningsvrij. Voor grotere evenementen is een lex silencio positivo niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde. Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf Het motief van het exploitatievergunningstelsel is het beschermen van de openbare orde en bescherming van het woon- en leefklimaat. In de begripsomschrijving is de aanduiding rookwaren toegevoegd zodat ook coffeeshops onder het begrip horeca vallen. Gestreefd wordt naar afschaffing van de exploitatievergunning horecabedrijf. Dit is mogelijk zodra de bescherming van openbare orde en bescherming van woon- en leefklimaat elders goed geregeld is. Artikel 2:37 Nachtregister Dit artikel, voorheen artikel , is geschrapt vanwege de zeer beperkte reikwijdte en toegevoegde waarde. De verplichting om een nachtregister bij te houden is vastgelegd in het wetboek van strafrecht. Artikel 2:38 Exploitatievergunning horeca De vergunning richt zich met name op bescherming van de openbare orde een lex silencio positivo is niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang. Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen Dit artikel, voorheen artikel 2.4.5, is geschrapt omdat er niet op wordt gehandhaafd. Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d. Dit artikel, voorheen artikel 2.4.6, is geschrapt omdat het in de wegenverkeerswet is geregeld. Artikel 2:47a Vloekverbod Dit artikel, voorheen artikel 2.4.7a, is een aanvulling op de model APV. Artikel 2.4.9a (oud) Hinderlijk gedrag in tunnels Is vervallen, omdat het is opgenomen in artikel 2:47 lid 1, onder b. Artikel 2:53 Bespieden van personen Dit artikel, voorheen artikel , is vervallen omdat het is geregeld in het strafrecht. Artikel (oud) Kadavers Is vervallen, omdat het in EG-regelgeving en Nederlandse wetgeving geregeld is. 3

4 Artikel 2:63 Duiven Dit artikel, voorheen artikel , is vervallen omdat er niet op wordt gehandhaafd. Artikel 2:65A Hinder / overlast door dieren Dit artikel, voorheen artikel , is een aanvulling op de model APV. Artikel (oud) Verbod zwemmen in bepaalde wateren Is vervallen, omdat het in hogere regelgeving geregeld is. Artikelen 2:66 tot 2:70 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen Vervallen, opgenomen in strafrecht en het komt in de gemeente niet of nauwelijks voor. Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven Dit artikel, voorheen artikel 2.5.5, is vervallen, omdat het is opgenomen in artikel 2:32. Artikel 2:73a Carbid schieten Dit artikel, voorheen artikel 2.6.4, is een aanvulling op de model APV. Artikel 3:4 vergunning seksinrichting Een lex silencio positivo is hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde. Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten In lid 1 zijn zes incidentele festiviteiten genoemd, omdat dat aansluit bij de praktijk. In het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt 12 incidentele festiviteiten als maximum genoemd. Het huidige aantal van vier wordt als te krap ervaren. Gezien de (geluids-) overlast die een incidentele festiviteit ook kan inhouden voor omwonenden, is gekozen voor zes. Voor sportactiviteiten is het aantal van vier voldoende. In lid 6: het regulier maximale geluidsniveau op gevel gevoelige gebouwen van tot uur is 45 db(a). Artikel 4:6 Overige geluidshinder Dit verbod tot het veroorzaken van geluidshinder heeft betrekking op onder andere geluid van kermis, braderie, rally, bromfietsen en dergelijke, of van luidsprekers op voertuigen, achtergrondmuziek in winkelstraten, geluidsproducerende recreatietoestellen, van bouwmachines en dergelijke, of van lawaaierige hobby s. Artikel 4:10:4:12 Houtopstanden De bepalingen met betrekking tot het kappen van houtopstanden zijn vervallen. Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen Dit artikel, voorheen artikel 4.4.1a, is geschrapt omdat in de wet milieubeheer uitvoerige eisen hierover zijn opgenomen. Artikel 4:15 Vergunningsplicht reclame Dit artikel is opnieuw opgenomen doordat niet alle reclame-uitingen onder de vergunningplicht van de bouwvergunning vallen en ook niet voldoende gewaarborgd is met de algemene bepaling zoals in artikel 2:10 is opgenomen. Daarnaast ontstaat er nu een wildgroei aan reclame-uitingen. Dit artikel is dusdanig veranderd dat het niet alleen meer van toepassing is op handelreclame maar onder het begrip reclame zoals dit ingevoegd is in de begripsbepalingen van artikel 1:1 is opgenomen. Het artikel 4:15 zoals dit in de APV 2009 stond opgenomen is hiermee komen te vervallen. 4

5 Artikel 4:15A Vergunningsplicht reclame rond lichtmasten Vanuit de organisatie bestaat de wens om tijdelijk reclame-uitingen aan te laten brengen in displays die aan te brengen zijn op de daarvoor aangewezen lichtmasten. De exploitatie willen wij, eventueel via een openbare aanbesteding, uitsteden aan een particulier bedrijf. Wel moet hiervoor vergunning verleend worden, vandaar het invoeren van dit artikel. Artikel 4:16 Vergunning lichtreclame Dit artikel, voorheen artikel 4.4.3, is geschrapt nu in het Activiteitenbesluit een zorgplicht is neergelegd die verplicht om geen onnodige lichthinder te veroorzaken. Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. Van het verbod in het eerste lid is, in afwijking van het oude artikel 5.1.5, is een periode van 7 dagen toegestaan om de caravan binnen de bebouwde kom te hebben staan. Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen Dit artikel, voorheen artikel 5.1.9, is geschrapt omdat in de wet milieubeheer uitvoerige eisen hierover zijn opgenomen. Artikel 5:12a Gemeentewapen en gemeentelogo Dit artikel, voorheen artikel 5.1.a.1, is een aanvulling op de model APV. Artikel 5:15 Ventverbod De vergunning voor venten, voorheen artikel 5.2.2, is afgeschaft omdat venten overdag geen overlast oplevert, en op grond van de Dienstenrichtlijn. Lid 2, het verbod om te venten in de nacht is opgenomen ter voorkoming van nachtelijke overlast. Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken Dit artikel, voorheen artikel 5.5.1, is uitgebreid met preventief te nemen maatregelen. Artikel 6:1 Er is gekozen voor een algemene overtreding van artikelen. 5

6 Bijlage 1 behorende bij Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen- Holten Nadere toelichting begripsbepaling Reclame voor ideële doeleinden Dit is reclame voor een maatschappelijk doel. Een voorbeeld van ideële reclame zijn de diverse campagnes van Verenigde Verkeers Veiligheid Organisatie (3VO) en de reclames van SIRE. Daarnaast kan hieronder ook vallen de onbaatzuchtige reclame. Dit is ongeveerd hetzelfde als ideële reclame. Deze reclames streven niet naar het verkopen van een product dus naar het streven van winst, maar naar inzameling van geld voor maatschappelijke of liefdadigheidsinstellingen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de reclames van het Kankerfonds, het WNF, de Nierstichting, Hartstichting etc. ook de instellingen die op de ANBI lijst (Algemeen Nut Beogen Instellingen) genoemd worden vallen onder deze begripsbepaling. 6

7 Lijst van gebruikte afkortingen in de APV ABRS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Afd. Afdeling Awb Algemene wet bestuursrecht Awbi Algemene wet op het binnentreden BW Burgerlijk Wetboek db(a) geluidsniveau DHW Drank- en Horecawet HR Hoge Raad KB Koninklijk Besluit L A max maximaal toegestaan geluidsniveau per periode L Ar, LT gemiddelde van afwisselend geluidsniveau per periode Model-APV Model Algemene plaatselijke verordening OB Openbaar Bestuur PG Parlementaire Geschiedenis Pres. President Rb. Rechtbank (sector bestuursrecht) RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens Stb. Staatsblad VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vz. Voorzitter Wm Wet milieubeheer wnd. Waarnemend (voorzitter) WOM Wet openbare manifestaties WvSr Wetboek van Strafrecht WvSv Wetboek van Strafvordering WVW 1994 Wegenverkeerswet

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Beslistermijn 1.3 Indiening aanvraag 1.4 Voorschriften en beperkingen 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 1.6 Intrekking

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Artikel 1:2 Beslistermijn Artikel 1:3 Indiening aanvraag Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2011 Inleiding In 2005 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien, tussentijds zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld.

In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Overzicht wijzigingen concept-apv m.b.t. de huidige APV In dit overzicht zijn alleen de ingrijpende wijzigingen vermeld. Kleine wijzigingen in het kader van jurisprudentie e.d. zijn niet vermeld. Artikel

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV.

Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. rv 218 Dienst Stadsbeheer DSB/2008.868 RIS 158617_081118 Gemeente Den Haag RIS158617_19-NOV-2008 Voorstel van het college inzake wijziging artikelnummering van de APV. Voorstel Hierbij stelt het college

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET

BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET BIJLAGE 1 INVOERING LEX SILENCIO POSITIVO: AANPASSINGEN VAN DIVERSE VNG MODELVERORDENING IN VERBAND MET DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN DIENSTENWET Artikel I De Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP

: Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 februari 2010 Bundelnr. 12 Onderwerp : Aanpassing verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en de LSP Voorgestelde beslissing: 1. De raad voorstellen

Nadere informatie

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG.

Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar de ter inzage liggende Ledenbrieven van de VNG. Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 15 december 2009 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2009/16533 RTG: 2 december 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot het wijzigen van de Afvalstoffenverordening en de Algemene

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV

OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Onderwerp : Toelichting APV 2013 (artikelsgewijs) Zaaknummer : 69407 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV Nieuwe artikelen (toegevoegd) Artikel 2:9 Straatartiest e.d. * Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke

Nadere informatie

Toelichting op de model APV

Toelichting op de model APV Toelichting op de model APV Transponeringstabellen De nummering van de nieuwe model APV wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker

Nadere informatie

Overzicht voorgestelde wijzingen

Overzicht voorgestelde wijzingen Overzicht voorgestelde wijzingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel Omschrijving Handhaven Reden Reacties / nee / n.v.t. / Wijzigen 1:1 Begripsbepalingen Dit is een algemene en noodzakelijke procesbepaling

Nadere informatie

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV

BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV BIJLAGE 2: LEX SILENCIO POSITIVO, EEN OVERZICHT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN IN DE MODEL APV Inleiding Zoals hiervoor in de ledenbrief opgemerkt is de opzet van de model APV gewijzigd voor wat betreft

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Nummer : 12-15.2014 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Korte inhoud : De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Eemsmond dateert van 2010. Een redactionele wijziging

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 VERBETERDE EXPEDITIE besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet (implementatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voor raadsvergadering d.d.: 22-12-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

LEX SILENCIO POSITIVO

LEX SILENCIO POSITIVO LEX SILENCIO POSITIVO Voorgesteld wordt de Lex Silencio Positivo toe te passen op: de ontheffing van het verbod om gedrukte of geschreven stukken op openbare plaatsen te verspreiden (art. 2:6) Het toekennen

Nadere informatie

De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet wordt geschrapt.

De overbodige toevoeging of de aard van de vergunning zich daartegen verzet wordt geschrapt. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1:1 Begripsbepalingen Sub a.: in plaats van een eigen definitie van openbare plaats te hanteren wordt de begripsbepaling van openbare plaats in de Wet openbare manifestaties

Nadere informatie

Vergelijk tussen model APV VNG APV Hattem APV Heerde APV Oldebroek

Vergelijk tussen model APV VNG APV Hattem APV Heerde APV Oldebroek Vergelijk tussen model VNG Heerde Oldebroek NB: Afwijkende nummering plaatselijke tussen haakjes voorafgaande aan commentaar opgenomen. Model (voorgestelde 2012) 1:1 Conform model Conform model, begripsbepaling

Nadere informatie

Samenvatting overzicht wijzigingen APV

Samenvatting overzicht wijzigingen APV Samenvatting overzicht wijzigingen APV Zwart = Belangrijkste wijzigingen van onze APV waarbij model-apv (grotendeels) is overgenomen. Groen = (Gedeeltelijke) handhaving van bepalingen uit huidige APV Rood

Nadere informatie

Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010

Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010 Bijlage verschillen tussen de APV Bellingwedde 2015 en de huidige APV 2010 De APV Bellingwedde 2015 heeft als basis de model APV-verordening van de VNG en is aangepast aan de situatie in Bellingwedde.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 Inleiding Om inwoners van Westvoorne meer te betrekken bij het ontwikkelen van de APV, is ervoor gekozen

Nadere informatie

Afwijken. De VNG gaat uit van een standaard beslistermijn van 8 weken. Daarbij geeft de. VNG aan dat gemeenten voor verschillende

Afwijken. De VNG gaat uit van een standaard beslistermijn van 8 weken. Daarbij geeft de. VNG aan dat gemeenten voor verschillende 1:1 Begripsomschrijvingen De VNG heeft de bepaling vereenvoudigd. Er wordt meer aangesloten bij normaal spraakgebruik. Sommige begrippen zijn geschrapt omdat die bekend worden verondersteld. Geen inhoudelijke

Nadere informatie

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn.

Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Bijlage 1 Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn. Regelgeving / Artikel Wel/geen Lsp Reden Verordening peuterspeelzaalwerk DRV: Artikel 2 Gezien de belangen van jonge kinderen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: Onderwerp: Wijziging van de Huisvestingsverordening, de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013 BUURTPREVENTIE FILMWIJK Highlights APV Almere 2013 Inhoud Inleiding...3 Highlights APV Almere 2013...4 1. Niet toegestaan dan wel hinderlijk gedragingen in de openbare ruimte...4 2. Woningen, gebouwen,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave

Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Transponeringstabellen... 4 Van vorige versie naar huidige versie... 7 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

Nadere informatie

Lijst met te schrappen artikelen APV. Ondernemers:

Lijst met te schrappen artikelen APV. Ondernemers: Lijst met te schrappen artikelen APV Deze lijst bestaat uit de artikelen waarvan het voornemen is deze uit de APV te schrappen. Het betreffende artikel wordt cursief weergegeven, met daaronder de motivatie

Nadere informatie

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur:

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur: Kwalificatiedossier: Toezicht en veiligheid Jaartal: 203-204 Kwalificaties: 9480 Handhaver toezicht en veiligheid Niveau: 3 Kennisonderdeel: Toetsvorm: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 WKPV 2 Gesloten

Nadere informatie

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid Juridisch kader 1. Gemeentewet 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 3. Drank- en Horecawet 4. Brandbeveiligingsverordening 5. Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 juli 2012 Agendapuntnummer : XII, punt 7 Besluitnummer : 462 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Hollands Kroon

Algemene Plaatselijke Verordening Hollands Kroon Algemene Plaatselijke Verordening Hollands Kroon Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke

Nadere informatie

vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woerden 2011

vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woerden 2011 RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00080 O^ J^v gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester Contactpersoon: Mark Leeuwen

Nadere informatie

artikel huidige versie

artikel huidige versie Toelichting Transponeringstabellen De nummering van dit model wijkt op enkele plaatsen sterk af van de nummering van de vorige versie. Om de aansluiting tussen de versies gemakkelijker te maken, zijn hieronder

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2016 Inleiding Om inwoners van Westvoorne meer te betrekken bij het ontwikkelen van de APV, is ervoor gekozen

Nadere informatie

Lex silencio positivo

Lex silencio positivo Lex silencio positivo Artikel 2:1A Samenscholing en ongeregeldheden Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Deze ontheffing beoogt immers de openbare orde te beschermen

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee.

*RV * Documentnr.: RV Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV11.0468 Roden, * Onderwerp Aanpassing Algemene plaatselijke verordening. Onderdeel programmabegroting: Nee. Voorstel Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Nadere informatie

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast:

a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet en waarop de Lex Silencio Positivo (LSP) per wordt toegepast: OVERZICHT GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN, VALLEND ONDER DE DIENSTENWET I Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009: a. vergunningen/ontheffingen die vallen onder de Dienstenwet

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009)

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 (APVG 2009) Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2009, nr. 8f. Gemeenteblad 2009-96 Datum bekendmaking: 3 december 2009. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 09/123

ECGR/U Lbr. 09/123 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 2 Betreft Aanpassing van een aantal VNG modelverordeningen in verband met de lex silencio positivo

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann Titel Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan Nummer 11 / 37 Datum 13 mei 2011 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Artikel 2:35 Begripsbepalingen... 18 Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie... 18 Artikel 2:37 Nachtregister... 18 Artikel 2:38 Verschaffing gegevens

Artikel 2:35 Begripsbepalingen... 18 Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie... 18 Artikel 2:37 Nachtregister... 18 Artikel 2:38 Verschaffing gegevens Inhoudsopgave Toelichting op Algemeen Plaatselijke Verordening Gemeente Raalte... 6 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 Artikel 1:1 Begripsbepalingen... 6 Artikel 1:2 Beslistermijn... 7 Artikel 1:3 Indiening

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14.

Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Gemeentebladnummer: 2010/26 Vergaderdatum: 22 april 2010 Agendapunt: 14. Aan de Raad Voorstel:Te besluiten tot vaststelling van de eerste wijziging van

Nadere informatie

Onderwerp: Algemene plaatselijks verordening gemeente Scherpenzeel Rapport aan B&W d.d. 21 maart 2016 secretaris M.K. Niermeijer- Benthem

Onderwerp: Algemene plaatselijks verordening gemeente Scherpenzeel Rapport aan B&W d.d. 21 maart 2016 secretaris M.K. Niermeijer- Benthem Onderwerp: Algemene plaatselijks verordening gemeente Scherpenzeel 2016 Rapport aan B&W d.d. 21 maart 2016 secretaris M.K. Niermeijer- Benthem Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14030 www.utrecht.nl BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN In deze bijlage krijgt u een overzicht van alle soorten vergunningen en ontheffingen

Nadere informatie

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen door te voeren. rv 161 Dienst Stadsbeheer DSB/2011.709 RIS 181781_111213 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, Straathandelsverordening

Nadere informatie

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad

S. van Dongen/A.S. Wedzinga raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen/A.S. Wedzinga 040 2083 573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Actualisatie APV incl. regels paracommercie.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672; Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

Deregulering Algemene plaatselijke verordening (Apv) Roerdalen 14 juli 2016

Deregulering Algemene plaatselijke verordening (Apv) Roerdalen 14 juli 2016 Deregulering Algemene plaatselijke verordening (Apv) Roerdalen 14 juli 2016 Terugblik themabijeenkomst 13 april Inzichten Kansen voor deregulering waar de gemeenschap beter van wordt Waar staan we nu?

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 29 september 2016 Agendapuntnummer : XI, punt 8 Besluitnummer : 2123 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2)

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2) Overzicht mogelijke wijzigingen APV in kader van vermindering regelgeving (Wijzigingsvoorstellen bij artikelen zijn groter en schuin gedrukt in de tekst opgenomen) Artikel 2.1.2.1 Optochten Vervallen:

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN

UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN Indiening aanvraag APV -artikel 1:3, lid 2 Verlenging van de termijn van aanvraag van een vergunning of

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente Inhoudsopgave hoofdstuk 4 Inhoudsopgave hoofdstuk 4... 1 Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente... 1 Afdeling 1 Geluidhinder en lichthinder...

Nadere informatie

Behoort bij punt 21 van de agenda voor de raadsvergadering 7 mei 2012

Behoort bij punt 21 van de agenda voor de raadsvergadering 7 mei 2012 Behoort bij punt 21 van de agenda voor de raadsvergadering 7 mei 2012 onderwerp: VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE ACTUALISATIE EN DEREGULERING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING Portefeuillehouder: mr.

Nadere informatie

Het najaarsoffensief Deregulering APV

Het najaarsoffensief Deregulering APV Het najaarsoffensief Deregulering APV DIA 1 De titel van deze presentatie is het Najaarsoffensief APV We zijn bezig met de integrale herziening van onze Bergense APV, een herziening van a tot z, geen herziening

Nadere informatie

Prijs: 3,-- APV. Algemene Plaatselijke Verordening

Prijs: 3,-- APV. Algemene Plaatselijke Verordening Prijs: 3,-- APV Algemene Plaatselijke Verordening APV GEMEENTE BRUMMEN TRANSPONERINGSTABEL ARTIKELEN MODELVERORDENING APV NAAR APV BRUMMEN...I Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...1

Nadere informatie

BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012

BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012 BIJLAGE 2 OVERZICHT WIJZIGINGEN APV 2012 In dit overzicht zijn de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de APV 2010 nader toegelicht. Vernummering en tekstuele herschrijvingen zijn in dit overzicht

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012.

Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening tweede wijziging legestabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2012. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 + tweede wijziging legestabel behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 2012. Nummer: 8c. Dit voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Voorstel Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV).

Voorstel Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV). Monnickendam, 24 november 2009 Nummer: 2009-200A Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: De heer mr. E.F. Jongmans De heer R.J. Boes Gemeentewet Aan de Raad Onderwerp

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 21 maart 2017 Onderwerp Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Voorgesteld Besluit 1. Instemmen met de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke

Nadere informatie

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg APV, vergunningen en ontheffingen Art. 2:1 Art. 2:10 Art. 2:11 Art. 2:12 Art. 2:25 Art. 2: 26a Soort vergunning/ontheffing Dienstenrichtlijn van toepassing ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Directeur Projectontwikkeling / directeur Stadsbeheer / betreffende afdelingshoofd

Directeur Projectontwikkeling / directeur Stadsbeheer / betreffende afdelingshoofd AFDELING 10 APVG Uitvoering Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen, waaronder met name Artikel 1.2 lid 2 Het verdagen van besluiten inzake aangevraagde vergunningen en ontheffingen; Artikel

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk - 1 - Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk Geconsolideerde tekst Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 31 januari 2007 (De Zeekant van 7 februari 2007). met daarin verwerkt de wijzigingen

Nadere informatie

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9)

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (blz. 9) Inhoud APV Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen (blz. 7) Artikel 1:2 Beslistermijn (blz. 8) Artikel 1:3 Indiening aanvraag (blz. 8) Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen (blz.

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0009992* 16.0009992 Raadsvergadering: 15-9-2016 Voorstel: 6.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Opmeer 2016 Datum 6 september

Nadere informatie

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven.

De inhoudelijke wijzigingen (ook met betrekking tot de Lex Silencio Positivo) zijn in de geactualiseerde APV (bijlage 1) cursief weergegeven. Raadsvoorstel *2012-077* I org.00000714 IDE BCJ Nr. 2012-077 Houten, 23 oktober 2012 actualisering Algemene plaatselijke verordening Onderwerp: Actualisering Algemene plaatselijke verordening (APV) Beslispunten:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 ingangsdatum 1 januari 2017

Toetsmatrijs Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 ingangsdatum 1 januari 2017 ingangsdatum januari 207 Kwalificatiedossier: oezicht en Veiligheid Geldigheid: MBO HV: vanaf jan. 207 PHB Domein : vanaf jan. 207 Kwalificaties: - 25409: Handhaver oezicht en Veiligheid Niveau: 3 - PHB

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8. Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 januari 2008 Registratienummer: 2008/1 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Algemene plaatselijke verordening Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013 Bespreekstuk Onderwerp wijzigingsoverzicht APV Geplande datum wijziging APV 25 september 2013 In dit overzicht wordt weergegeven welke bepalingen in de APV inhoudelijk worden gewijzigd. Technische wijzigingen,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLAARDINGEN 2014

TOELICHTING OP DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLAARDINGEN 2014 TOELICHTING OP DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VLAARDINGEN 2014 1 Lijst van gebruikte afkortingen in de APV Amvb = algemene maatregel van bestuur ABRS = Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

Nadere informatie

BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV

BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV NOTA VAN TOELICHTING BIJ ONTWERPRAADSBESLUIT TOT HERZIENING EN VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE APV Afdeling Bedrijfsvoering, 5 maart 2013 Aangevuld door Afdeling Leefomgeving, 31 oktober 2013 De gemeente regelt

Nadere informatie

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011

BESLUIT: Artikel I Wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Vast te stellen de 3 de wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

3. Toezichtstrategie. 3b. Ambtshalve controles naleving wetgeving (nietvergunningen) 3a. Ambtshalve controles op vergunningen

3. Toezichtstrategie. 3b. Ambtshalve controles naleving wetgeving (nietvergunningen) 3a. Ambtshalve controles op vergunningen Bijlage 10: Uitwerking onderdelen toezichtstrategie De volgende onderdelen zijn hieronder verder uitgewerkt: 3. Toezichtstrategie 3a. Ambtshalve controles op vergunningen 3b. Ambtshalve controles naleving

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2009 Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2009 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Gelet op de diversiteit aan wijzigingen wordt voorgesteld de APV in z n geheel op nieuw vast te stellen.

Gelet op de diversiteit aan wijzigingen wordt voorgesteld de APV in z n geheel op nieuw vast te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M.M.W. Waals-Klein Zieverink Portefeuillehouder: A.P.M.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR61574_8. Algemeen Plaatselijke Verordening. 17 mei 2016. Officiële uitgave van Almelo.

CVDR. Nr. CVDR61574_8. Algemeen Plaatselijke Verordening. 17 mei 2016. Officiële uitgave van Almelo. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR61574_8 17 mei 2016 Algemeen Plaatselijke Verordening Geldende tekst regelingnummer: 2385 Nr. 24 Raadsbesluit van 8 september 2010, gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening herziening 2014

Algemene plaatselijke verordening herziening 2014 Vigerend Op 26 mei 2009 is door de raad een geheel vernieuwde APV vast gesteld. Na 26 mei 2009 hebben de volgende wijzigingen van de APV plaatsgevonden: - raadsbesluiten 29 september 2009 (aanpassing i.v.m.

Nadere informatie

: Herziening gemeentelijke verordeningen

: Herziening gemeentelijke verordeningen Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Herziening gemeentelijke verordeningen : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): burgemeester C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn, wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 Raadsbesluit 14 november 2013 1 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Artikel 1.7 Hoofdstuk 2 Afdeling 1 Paragraaf 1

Nadere informatie

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal Verordening Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de weekmarkten Afvalstoffenverordening, milieu Verordening op de oesterputten, milieu Havenverordening

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Voorbeeld APV artikel van de gemeente De Ronde Venen (algeheel verbod). Artikel 5:34a Verbod carbidschieten 1. Het is verboden: a. acetyleengas (C2H2) afkomstig van een reactie tussen carbid

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010)

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2010 (APV 2010) GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Vastgesteld door de Raad van de gemeente Edam-Volendam op 14 december 2009 Inwerkingtreding op 1 januari 2010, inclusief 2 e wijziging

Nadere informatie