Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie"

Transcriptie

1 Ziekteverzuimreglement Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Uitgifte: Human Resources, unit Organisatie en Zorgopleidingen, 1 januari

2 Inhoudsopgave ziekteverzuimreglement Hoofdstuk Pagina 1. Ziekte en herstel 3 Voordat u zich ziek meldt 3 Ziek- en herstelmelding 3 3 of meer ziekmeldingen in 365 dagen 4 2. Ziekte en vakantie 5 Ziek worden tijdens vakantie 5 Ziek zijn en met vakantie gaan 5 3. Overige aandachtspunten bij ziekte 5 4. Ziekteverzuimbegeleiding 6 Ziekteverzuimbegeleiding leidinggevende en arbodienst 6 Door de bedrijfsarts bepaalde hersteldatum 6 Re-integratie en passend werk 6 5. Sancties 7 Sancties binnen 2 jaar arbeidsongeschiktheid 7 Sancties vanaf 2 tot en met 12 jaar arbeidsongeschiktheid 7 6. Meningsverschil over ziekte 8 Bijlage 1 Ziekteverzuimreglement voor vangnetters onder de Wet BeZaVa 2

3 1. Ziekte en herstel Voordat u zich ziek meldt Ga altijd na of er andere mogelijkheden zijn dan een (volledige) ziekmelding: Is het mogelijk om met enige medicatie en/of een aangepast takenpakket wél bepaalde werkzaamheden te verrichten? Is een ziekmelding in uw situatie de juiste keuze is of is het aanvragen van een vorm van verlof een betere oplossing (bijvoorbeeld verlof, ruilen van dienst, calamiteitenverlof en zorgverlof)? Is er sprake van een conflictsituatie op uw werk? In deze gevallen, dient u zich niet ziek te melden. Neem dan contact op met uw leidinggevende om hierover verdere afspraken te maken. Voor Orbis-medewerkers en stagiairs exclusief ex-medewerkers die vallen onder de groep Vangnetters Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) en exclusief medewerkers van Thuiszorg Westelijke Mijnstreek BV geldt de volgende procedure: Ziek en herstelmelding Ziek- en hersteld melden bij de leidinggevende Indien u wegens ziekte niet in staat bent om te komen werken, stelt u eerst uw leidinggevende of zijn waarnemer/planner en eventuele andere betrokken (conform de afspraken binnen uw afdeling) op de hoogte van uw ziek- of herstelmelding. De leidinggevende gaat na of er andere mogelijkheden zijn dan een ziekmelding, welke belemmeringen er zijn voor het verrichten van werkzaamheden en wanneer het mogelijk zal zijn de werkzaamheden geheel, gedeeltelijk of in een bepaalde vorm te hervatten. Stagiairs zonder stagevergoeding melden zich alleen ziek bij de leidinggevende. Stagiairs met stagevergoeding vallen onder de Vangnetters Wet BeZaVa. Stagiairs met stagevergoeding volgen verder de instructies in bijlage 1 en melden zich ziek via Mijn Orbis zoals onderstaand aangegeven). Vervolgstap bij ziek- en hersteldmelding U dient bij een ziek- en herstelmelding als volgt te handelen: U meldt u administratief ziek via internet en wel als volgt: Ga naar Ga naar pagina Professionals (voor professionals en medewerkers) Ga naar pagina Medewerkers Ga naar pagina Mijn Orbis Hier vindt u de inloginstructie en overige informatie in de link naar het systeem Mijn Orbis. Wanneer uw ziekmelding het gevolg is van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, dan dient u dit aan te geven. Volg hiervoor de instructies op bovengenoemde internetpagina. Als uw ziekmelding in relatie staat met zwangerschap of bevalling, verzoeken wij u dringend dit eveneens aan te geven. Volg hiervoor de instructies op bovengenoemde internetpagina. Wanneer het door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is zich ziek te melden via internet, kun u uw leidinggevende vragen hiervoor zorg te dragen. U kunt zich dus bij een ziek- en hersteldmelding niet meer telefonisch ziekmelden! 3

4 U dient zich ook ziek of hersteld te melden indien u ziek wordt of hersteld bent op een vakantiedag, een roostervrije dag of op een zaterdag, zon- en/of feestdag. Voor de medewerkers en stagiairs van Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek BV exclusief ex-medewerkers die vallen onder de groep Vangnetters Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) geldt de volgende procedure: Ziek- en herstelmelding Indien u wegens ziekte niet in staat bent om te komen werken, dient u dit op de eerste ziektedag door te geven bij uw leidinggevende vóór uur of in elk geval vóór aanvang van uw dienst. Dit geldt ook voor afroepmedewerkers, leerlingen en stagiairs. De leidinggevende gaat na of er andere mogelijkheden zijn dan een ziekmelding, welke belemmeringen er zijn voor het verrichten van werkzaamheden en wanneer het mogelijk zal zijn de werkzaamheden geheel, gedeeltelijk of in een bepaalde vorm te hervatten. Tevens dient u zich bij uw leidinggevende hersteld te melden na een periode van ziekte. U dient zich ook ziek of hersteld te melden indien u ziek wordt of hersteld bent op een vakantiedag, een roostervrije dag of op een zaterdag, zon- en/of feestdag. Dit geldt ook bij gedeeltelijk herstel. Uw leidinggevende registreert onder andere uw naam en personeelsnummer. Zorg er dus voor dat u dit nummer bij de hand heeft. U kunt het terugvinden op uw salarisstrook. Als uw ziekmelding het gevolg is van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, moet u dit bij de ziekmelding kenbaar maken. In dit geval kan Orbis namelijk de kosten die uit de ziekmelding voortvloeien eventueel verhalen op deze derde (regresrecht). Als uw ziekmelding in relatie staat met zwangerschap of bevalling, verzoeken wij u dringend dit eveneens bij uw leidinggevende aan te geven. Uw melding zal vertrouwelijk behandeld worden. Heeft u er bezwaar tegen om dit aan te geven via dit nummer, dan dient u dit wel door te geven aan de arbodienst van Orbis: Encare Arbozorg. De arbodienst is bereikbaar via telefoonnummer: De reden hiervoor is dat voor dergelijke ziektegevallen bij de uitvoering van de bestaande wetgeving een afwijkende regeling geldt. In dit geval neemt het UWV de uitkering tijdens ziekte geheel voor haar rekening. Is er geen relatie tussen ziekte en zwangerschap, dan wordt de uitkering tijdens ziekte bekostigd door Orbis. Voor ex-medewerkers die vallen onder de groep Vangnetters Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) en die voldoen aan de volgende criteria geldt uitsluitend onderstaande passage in het ziekteverzuimreglement: Criteria: Ex-medewerkers die een tijdelijk dienstverband hadden en ziek zijn na afloop daarvan. Ex-medewerkers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd. Ex-medewerkers die niet-ziek uit dienst gaan en voor toekenning van de WW binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden. Ex-medewerkers zonder sociale uitkering of nieuwe werkgever, die binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden 4

5 Procedure: u meldt zich op de eerste ziektedag voor 8.30 uur via ziek bij de ODC HR Administratie. Wanneer u werkzaam was bij Orbis Thuiszorg meldt u zich op de eerste ziektedag voor 8.30 ziek via Uw ziekmelding wordt dezelfde dag doorgegeven aan Acture BV, die het casemanagement verzorgt. U ontvangt verdere aanwijzingen van Acture BV, ook t.a.v. inzet van hun eigen arbodienst en in te zetten interventies. Voor u geldt verder het ziekteverzuimreglement in bijlage 1. 3 of meer ziekmeldingen in 365 dagen Wanneer u zich, over een periode van 365 dagen, 3 keer of vaker ziek heeft gemeld, zal er altijd een gesprek met uw leidinggevende volgen om afspraken te maken om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Zodra u zich, vanaf de 3 e ziekmelding, hersteld heeft gemeld, dient u een voorstel hiervoor aan de bij uw leidinggevende in te dienen. U ontvangt dit formulier van uw leidinggevende. 2. Ziekte en vakantie Ziek worden tijdens vakantie Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in Nederland, dient u op de eerste ziektedag te handelen volgens de in hoofdstuk 1 genoemde procedure. Als u ziek wordt in het buitenland handelt u eveneens volgens de in hoofdstuk 1 genoemde procedure. Bovendien moet u zo snel mogelijk een medische verklaring van de behandelende arts in het betreffende land opsturen naar de Arbodienst Encare Arbozorg, Lage Kanaaldijk 1, 6212 AE Maastricht. Ziek zijn en met vakantie gaan Als u tijdens een ziekteperiode met vakantie wilt, dan moet u hiervoor toestemming vragen aan uw leidinggevende. Vervolgens zal er eerst een medische beoordeling plaatsvinden door de bedrijfsarts van de arbodienst. Na het verkrijgen van de toestemming dient u uw vakantie-adres door te geven via het centraal meldingsnummer ziek- en herstelmeldingen. Per 1 januari 2012 geldt de gewijzigde vakantiewetgeving ten aanzien van opbouwen en opnemen van vakantie tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar uw leidinggevende en naar intranet: Snelkoppeling HR/Arbeidsvoorwaarden en contract/vakantie en verlof. 3. Overige aandachtspunten bij ziekte U dient uw leidinggevende persoonlijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in omstandigheden tijdens uw ziekte. Wijzigingen in uw verpleegadres geeft u tevens door via het centrale meldingsnummer ziek- en herstelmeldingen. Bij ziekte mag u geen activiteiten verrichten of nalaten die uw herstel negatief kunnen beïnvloeden. U raadpleegt binnen een redelijke termijn uw huisarts. Zodra u weer tot werken in staat bent, moet u ook direct uw werk hervatten. Wanneer u uw werk niet volledig kunt hervatten, maar wel mogelijkheden ziet voor werkhervatting in welke vorm dan ook dient u dit onmiddellijk te melden bij uw leidinggevende, die dan verdere afspraken met u maakt. U wordt geacht dit te doen zonder een speciale opdracht af te wachten. In verband met de roosterplanning geeft u zo snel mogelijk aan de afdeling door wanneer u het werk kunt hervatten. Alle informatie m.b.t. het gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie kunt u vinden via intranet. 5

6 4. Ziekteverzuimbegeleiding Ziekteverzuimbegeleiding leidinggevende en arbodienst Uw leidinggevende is verantwoordelijk voor uw ziekteverzuimbegeleiding, hij is namelijk de casemanager in het kader van het ziekteverzuim. Vanaf de 1 e ziektedag heeft u en uw leidinggevende regelmatig (zo vaak als noodzakelijk is) contact met elkaar. Telefonisch dient u persoonlijk bereikbaar te zijn en niet via voic of antwoordapparaat. U bent verplicht hieraan mee te werken. Tijdens de eerste 4 weken van ziekte kan de leidinggevende altijd ondersteuning vragen aan de arbodienst van Orbis. Dit zou kunnen betekenen dat u opgeroepen kunt worden bij de bedrijfsarts. Vanaf week 4 van ziekte zult u regelmatig worden opgeroepen door de bedrijfsarts. Direct nadat de bedrijfsarts contact met u heeft gehad, wordt u geacht uw leidinggevende op de hoogte te stellen van de gemaakte afspraken. In de derde week na uw ziekmelding ontvangt u van uw leidinggevende een formulier voor een re-integratievoorstel. Dit vult u direct in en stuurt dit per omgaande (in de 3 e week na ziekmelding) aan uw leidinggevende. Op basis hiervan maakt de leidinggevende verdere afspraken met u. Hetzelfde gebeurt telkens 1 week vóórdat het Plan van aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter geëvalueerd wordt. Door bedrijfsarts bepaalde hersteldatum Als de bedrijfsarts met u een hersteldatum afspreekt, kan het zijn dat u op deze datum nog steeds ziek bent. U moet dan uiterlijk op de aangegeven hersteldag hierover persoonlijk met de bedrijfsarts contact opnemen. Bovendien dient u uw leidinggevende tijdig voor aanvang van uw dienst op de hoogte te stellen dat u niet kunt hervatten, omdat u nog steeds ziek bent. Direct nadat u met de bedrijfsarts heeft gesproken, stelt u uw leidinggevende op de hoogte van de nieuwe afspraken die u gemaakt heeft met de bedrijfsarts. Wanneer u eerder hersteld bent dan de afgesproken hersteldatum, meldt u zich meteen hersteld. Re-integratie en passend werk Indien het ernaar uitziet dat u gedurende een langere periode ziek bent, waardoor u niet meer in staat bent uw huidige werk te verrichten, kan uw leidinggevende samen met u, de arbodienst en de concernafdeling HR proberen passend werk voor u te vinden. Dit betekent dat er gezamenlijk gekeken wordt, wat u wel nog met uw ziekte kunt doen. Hierbij wordt van u een actieve houding verwacht. U bent gehouden tijdens uw ziekteperiode eventueel tijdelijk die werkzaamheden te verrichten, waartoe u nog wel in staat bent. Een en ander ter beoordeling van de bedrijfsarts. In de derde week na de ziekmelding ontvangt u van uw leidinggevende formulier voor een reintegratievoorstel. U vult uw voorstel voor re-integratie op dit formulier in en retourneert dit per omgaande aan uw leidinggevende. Dit kunnen ook werkzaamheden betreffen die niet in uw functieprofiel zijn genoemd. De bedrijfarts zal een probleemanalyse maken tussen de 4 e en 6 e week na de eerste ziektedag. Dit gebeurt op basis van de gesprekken met u en de leidinggevende. Daarnaast geeft de bedrijfsarts een advies over re-integratie-activiteiten en interventiemogelijkheden. De bedrijfsarts zal hierbij met name letten op de oorzaken van uw verzuim en kijken naar welke werkzaamheden u nog wel kunt verrichten. Dit advies vormt de basis voor het maken van het Plan van aanpak door u en uw leidinggevende. Het Plan van aanpak wordt gemaakt tussen de 6 e en 8 e week na de eerste ziektedag. Vlak voor of tijdens het gesprek tussen u en de bedrijfsarts tussen de 4 e en 6 e week ontvangt u informatie over de Wet Verbetering Poortwachter en wat u als werknemer moet doen als u door ziekte langere tijd niet volledig kunt werken. U bent verplicht aan de reintegratie mee te werken, zodat u zo spoedig mogelijk weer kunt gaan werken. Het plan van aanpak wordt elke 6 weken geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Telkens 1 week vóór de evaluatie van het Plan van Aanpak stuurt u uw voorstel voor re-integratie. Dit formulier ontvangt u vooraf van uw leidinggevende. 6

7 5. Sancties De sancties bij het niet naleven van het Ziekteverzuimreglement en het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie zijn opgenomen in het hierbij behorende Sanctiebeleid. U kunt dit inzien via intranet. Kort samengevat betekent dit: Sancties binnen twee jaar arbeidsongeschiktheid Sancties die de casemanager zelfstandig kan nemen zijn opeenvolgend: - mondelinge berisping - schriftelijke waarschuwing - officiële schriftelijke waarschuwing, opgenomen in personeelsdossier. Sancties die de casemanager na goedkeuring door zijn leidinggevende kan treffen: - verlof inhouden (bij ongeoorloofde afwezigheid zonder ziekmelding) plus schriftelijke vastlegging in personeelsdossier - loon niet betalen over niet gewerkte dagen plus schriftelijk vastleggen in personeelsdossier; - kosten arbodienstverlening verhalen op medewerker (bij niet nakomen afspraken met arbodienst) plus schriftelijk vastleggen in personeelsdossier - ontslag van medewerker. De gegeven sanctie moet uiteraard altijd in overeenstemming zijn met de misdraging. Sancties vanaf 2 tot en met 12 jaar arbeidsongeschiktheid Ook in de periode vanaf 2 tot en met 12 jaar arbeidsongeschiktheid zijn alle medewerkers van Orbis gehouden aan het Ziekteverzuimreglement behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie. Orbis is eigenrisicodrager in het kader van de WGA en houdt zelf in de gaten of de (ex-)medewerker er alles aan doet om passend werk te vinden. Doet de (ex-) medewerker dat niet, dan mag Orbis de WGA-uitkering geheel of gedeeltelijk tijdelijk stopzetten. De sancties zijn uitgewerkt in het Sanctiebeleid behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en reintegratie. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid wordt u hierover nader geïnformeerd. 7

8 6. Meningsverschil over ziekte Medewerkers Wanneer er sprake is van een meningsverschil kan een deskundigenoordeel (second opinion) worden aangevraagd door zowel de werkgever als de werknemer. Er zijn gedurende de eerste 2 ziektejaren vier situaties waarin u een deskundigenoordeel kunt aanvragen: a) bij verschil van mening met de werkgever over de volledige geschiktheid voor uw eigen werk b) bij verschil van mening of een vraag over de aanwezigheid van passend werk in het eigen bedrijf (gedeeltelijke geschiktheid voor eigen werk, geschiktheid voor aangepast eigen werk, geschiktheid voor ander werk) c) bij verschil van mening of een vraag over de re-integratie-inspanningen van de werkgever d) bij verschil van mening of een vraag over uw re-integratie-inspanningen. Na 2 jaar ziekte blijft Orbis als Eigenrisicodrager voor de WGA verantwoordelijk voor de reintegratie van u als (ex-)werknemer, ook nadat het dienstverband is afgelopen. Zowel u als Orbis kunnen daarom een deskundigenoordeel aanvragen over de re-integratie-inspanningen ná afloop van het dienstverband. Het oordeel kan alleen gaan over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. U kunt in dergelijke gevallen een zogeheten deskundigenoordeel aanvragen bij UWV, telefoonnummer: (lokaal tarief), Het adres van UWV is: Postbus 2620, 6401 MB Heerlen. Het aanvragen van een deskundigenoordeel moet schriftelijk gebeuren bij het UWV via het formulier Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer. Het formulier dat u naar het UWV dient te versturen is te downloaden via Een arts en/of arbeidsdeskundige van UWV kijken dan met een onafhankelijke blik nog eens naar de situatie. Ze stellen een onderzoek in en maken daarbij zo mogelijk gebruik van de informatie uit de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak. Als u besluit een deskundigenoordeel aan te vragen, dan moet u dat doen binnen één week vanaf de dag waarop het meningsverschil is ontstaan. De werkgever is namelijk vanaf de door de arbodienst vastgestelde hersteldatum niet langer gehouden uw salaris door te betalen, indien u niet gaat werken. De kosten van het deskundigenoordeel ( 100 per peildatum 1 januari 2013) komen voor uw rekening wanneer u in het ongelijk wordt gesteld. In het andere geval draagt Orbis deze kosten. Gedurende de periode dat het onderzoek nog niet is afgerond, betaalt de werkgever uw salaris normaal door. Mocht u door de deskundigen van UWV in het ongelijk worden gesteld, dan kunnen deze loonkosten -bij een geschil over de geschiktheid tot werken- van u worden teruggevorderd. U dient dan zo spoedig mogelijk uw werkzaamheden te hervatten. 8

9 Bijlage 1 Ziekteverzuimreglement voor vangnetters conform Wet BeZaVa Orbis is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture BV draagt, in opdracht van Orbis, zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Orbis heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. Acture laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst. Ziekmelding U meldt zich op de eerste ziektedag voor 8.30 uur ziek bij: Orbis Thuiszorg (Westelijke Mijnstreek) als u nog werkzaam bent of stage loopt bij Orbis Thuiszorg via melding bij uw leidinggevende als u inmiddels uit dienst bent bij Orbis Thuiszorg via Overige bedrijfsonderdelen van Orbis als u nog werkzaam bent bij de overige bedrijfsonderdelen van Orbis (niet bij Orbis Thuiszorg) of stage loopt: via Mijn Orbis als u inmiddels uit dienst bent bij de overige bedrijfsonderdelen van Orbis (niet bij Orbis Thuiszorg) via Uw (ex-)werkgever c.q. stageverlener meldt u ziek uit dienst bij Acture. Een van de medewerkers van Acture zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn. Behoudens in het geval u een arts dient te bezoeken dan wel passende arbeid verricht bent U verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen en uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot uur 's ochtends en tussen uur en uur 's middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Indien en voor zover u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op ziekengeld. Bereikbaarheid Er zal regelmatig contact zijn met Acture. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken. Bedrijfsarts Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan de Arbodienst en de casemanager van Acture. Ingeval u zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt, is Acture gehouden de door haar gemaakte administratieve kosten bij u in rekening te brengen. U heeft ook het recht om zelfstandig contact op te nemen met de bedrijfsarts. Afspraak is afspraak Orbis verwacht dat u zich houdt aan de afspraken zoals die door haar en Acture in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met u worden gemaakt. Verblijf in het buitenland Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Orbis conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. Bij thuiskomst meldt u zich direct telefonisch bij de casemanager van Acture. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen, kan u een sanctie worden opgelegd. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan 9

10 dient u dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van Acture te melden. Acture wijst u er op dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel. Deskundigenoordeel Indien er over de terugkeer naar werk een verschil van mening ontstaat tussen betrokken partijen, kan er door zowel de Arbeidsdeskundige, Register Casemanager (Acture), Casemanager (Acture), Bedrijfsarts als door u een deskundigenoordeel (second opinion) aangevraagd worden bij het UWV. Dit deskundigenoordeel kan in geval van de Ziektewet slechts aangevraagd worden om één reden, namelijk: om te bepalen of eigenrisicodrager/verzekerde voldoende activiteiten hebben verricht om verzekerde weer aan het werk te helpen. De kosten van het deskundigenoordeel ( 100 per peildatum 1 december 2013) komen voor uw rekening wanneer u in het ongelijk wordt gesteld. Herstel Zodra u beter bent, doch uiterlijk op de tweede dag van uw herstel, dient u dit te melden bij uw casemanager van Acture. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Is er sprake van recht op een WW-uitkering? Neem dan, bij herstel, zo spoedig mogelijk contact op met UWV om deze uitkering aan te vragen. Ziektewetuitkering Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks de ziektewetuitkering aan u overmaken. De hoogte van uw uitkering is gebaseerd op uw dagloon hetgeen normaliter wordt bepaald door de gemiddelde verdiensten in één jaar voorafgaand aan de datum ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Activiteiten gericht op werkhervatting Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren. Privacy Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben. Klachtenreglement Wij doen ons uiterste best om u te helpen. Mocht u desondanks ontevreden zijn kunt u dit bij ons kenbaar maken. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure en een meldpunt via Heeft u bezwaar ten aanzien van een beschikking? Dan kunt u zich melden bij UWV. Acture De casemanagers van Acture zijn te bereiken op:

Ziekteverzuimreglement behorend bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Zuyderland (Pro-)Actief aan de slag!

Ziekteverzuimreglement behorend bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Zuyderland (Pro-)Actief aan de slag! Ziekteverzuimreglement behorend bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie (Pro-)Actief aan de slag! Doel Het beschrijven van de werkwijze die de medewerker dient te volgen bij: het in

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Versie 2015-27 d.d. 2 november 2015

Verzuimprotocol Versie 2015-27 d.d. 2 november 2015 Verzuimprotocol Versie 2015-27 d.d. 2 november 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Arbeids Omstandigheden Spreekuur (AOS)... 3 Verplichtingen voor de aios in geval van verzuim... 3 Sancties...

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen Hierbij ontvangt u het verzuimreglement, van toepassing op alle medewerkers met een dienstverband

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie