Capaciteit van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capaciteit van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Onderzoek Capaciteit van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg Beperkt inzicht in omvang en samenstelling Marielle Jambroes, Marie-Louise Essink-Bot, Thomas Plochg en Karien Stronks Doel Opzet Methode Resultaten Conclusie Inzicht ver wer ven in de omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de Nederlandse publieke gezondheidszorg om gericht te kunnen sturen op de ontwikkeling van deze beroepsgroepen en daarmee op de kwaliteit en doelmatigheid van publieke gezondheidszorg. Documentanalyse. Analyse van de schattingen in 7 rapporten die tussen 2003 en 2010 verschenen, op de beschrijving van het werkveld, beroepen en functies, definities en totale aantallen. Door gegevens van 7 rapporten te combineren, schatten wij de totale omvang van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg op fte. Dit is een onnauwkeurige schatting omdat de afbakening van het werkveld, de geselecteerde beroepen en functies en de methode van dataverzameling in de inventarisaties niet overeenkwamen. De afbakening van het werkveld liep per inventarisatie uiteen van alle GGD en tot een brede selectie van instellingen en organisaties. Het aantal functies dat geïncludeerd werd, varieerde van 1 tot meer dan 15. Alleen voor sociaal-geneeskundigen kon gebruik worden gemaakt van een voor hen verplicht beroepsregister. Ondanks 7 rapporten in 7 jaar hebben we beperkt inzicht in de omvang en samenstelling van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg. Of de huidige capaciteit nu en in de toekomst voldoende is in relatie tot de gewenste kwaliteit en doelmatigheid van de publieke gezondheidszorg, is daardoor niet te beoordelen. Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam. Drs. M. Jambroes, arts, master of public health; dr. M.-L. Essink-Bot, arts Maatschappij en Gezondheid, epidemioloog; dr. Th. Plochg, socioloog; prof.dr. K. Stronks, epidemioloog. Contactpersoon: drs. M. Jambroes amc.nl ). De gezondheid van de Nederlandse bevolking wordt voor een belangrijk deel bepaald door preventieve zorg zoals die in de publieke gezondheidszorg wordt geleverd. Voorbeelden daarvan zijn infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gemeentelijk gezondheidsbeleid en programma s voor vroege opsporing van kanker. Tegen de achtergrond van het belang van deze sector voor de gezondheidszorg is het opmerkelijk dat belangrijke beleidsinformatie over deze sector ontbreekt: we weten namelijk niet hoeveel mensen er in Nederland in de publieke gezondheidszorg werken, en ook niet wat hun competenties zijn. We weten wel dat er in 2011 in het BIG-register medisch specialisten geregistreerd stonden, onder wie 2122 bedrijfsartsen, 1050 verzekeringsartsen en 934 artsen Maatschappij & Gezondheid (ter vergelijking: er zijn huisartsen geregistreerd). Wie er daarnaast nog meer in deze sector werkzaam zijn, bijvoorbeeld basisartsen, gezondheidsbevorderaars en epidemiologen, is onbekend. Dat is opmerkelijk omdat menskracht 1 van de 5 relevante onderdelen is die bepalend zijn voor de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg. 1 Inzicht in de omvang en samenstelling van deze groepen beroepsbeoefenaren is noodzakelijk voor gerichte sturing op de ontwikke- NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529 1

2 ling van deze beroepsgroepen en daarmee op de kwaliteit en doelmatigheid van de publieke gezondheidszorg. Voor artsen bestaat een dergelijke sturing al heel lang. Het Capaciteitsorgaan raamt de te verwachten behoefte aan artsen en adviseert op basis daarvan over het aantal opleidingsplaatsen. Voor andere beroepen in de publieke gezondheidszorg bestaat een dergelijk systematische sturing echter niet. Publieke gezondheidszorg, ook wel public health genoemd, is in de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) omschreven als de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. 2 De publieke gezondheidszorg onderscheidt zich van de curatieve zorg door het collectieve aanbod, en door de focus op preventie. De behoefte om meer inzicht te krijgen in wie met welke competenties in het veld van de publieke gezondheidszorg werken en wat de toekomstige behoefte aan beroepsbeoefenaren is, werd de afgelopen 10 jaar steeds dringender gevoeld. Dit heeft geleid tot 7 inventarisaties, elk op onderdelen van de publieke gezondheidszorg, zoals een specifieke beroepsgroep (bijvoorbeeld gezondheidsbevorderaars) of een specifieke organisatie (bijvoorbeeld GGD en). Bieden deze inventarisaties, wanneer ze met elkaar worden gecombineerd, voldoende inzicht in de capaciteit van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg? Dat is de vraag die we in dit artikel beantwoorden. Methoden Omdat er geen centrale registratie van alle functies in de publieke gezondheidszorg is, zochten we naar inventarisaties die de afgelopen 10 jaar door anderen zijn gemaakt. Wij gebruikten zoekmachines op internet en vroegen bij leden van de Nederlandse Public Health Federatie naar bestaande gegevens. Wij selecteerden inventarisaties die specifiek gaan over publieke gezondheidszorg, public health of de expertisegebieden die genoemd staan in de Wet PG, namelijk sociale geneeskunde, epidemiologie, sociale verpleegkunde, gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen. Van inventarisaties die periodiek herhaald worden, gebruikten we de meest recente data. Van elk van de beschikbare inventarisaties gingen we na hoe het werkveld van de publieke gezondheidszorg beschreven was, welke definities of beschrijvingen van functies en beroepen gehanteerd waren, en welke aantallen daarvan gemeten waren. Tot slot maakten wij een schatting van de totale omvang van de beroepsgroep in fulltime equivalenten (fte s). Daarvoor voegden wij de gegevens uit verschillende documenten samen, geordend per functie of beroep, en analyseerden we de nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid van de data. Om voor dit onderzoek en eventuele vervolgstudies voldoende aansluiting te hebben bij het veld van de publieke gezondheidszorg, stelde de Nederlandse Public Health Federatie een klankbordgroep samen, waarin vertegenwoordigers uit het brede veld van publieke gezondheidszorg zitting hebben. De klankbordgroep heeft voorafgaand aan dit onderzoek het plan van aanpak beoordeeld en goedgekeurd, droeg bij aan de inventarisatie van beschikbare documenten en voorzag de resultaten van commentaar. Resultaten De 7 inventarisaties die tussen 2003 en 2010 verschenen, waren afkomstig van verschillende organisaties. 3-9 Kenmerken van deze documenten staan beschreven in tabel 1, evenals de methoden waarop de data voor elk document verkregen zijn. De inventarisaties verschilden in de selectie van functies of beroepen, variërend van 1 beroepsgroep tot meer dan 15 functies en beroepen. Bij 4 van de 7 inventarisaties betrof het meerdere beroepen of functies. In totaal werden meer dan 40 verschillende functies en beroepen genoemd. Afbakening van het werkveld Tabel 2 geeft een overzicht van de beschrijvingen van het werkveld van de publieke gezondheidszorg, zoals die zijn gebruikt in de inventarisaties. Van de 7 documenten refereerden er 4 daarbij aan de omschrijving van publieke gezondheidszorg in de Wet PG. Bij 2 documenten werd het veld niet beschreven en was gekozen voor een specifieke beroepsgroep (sociaalgeneeskundigen) of een specifieke organisatie (GGD - en). Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) koos voor een selectie van organisaties en daarbinnen voor mensen die zich bezighielden met een omschreven takenpakket dat gericht is op gezondheidsbevordering. Gebruik van definities Het Capaciteitsorgaan hanteerde inschrijving in het register van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie als sociaal-geneeskundige of als profielarts KNMG als criterium voor inclusie in de inventarisatie. Het NIGZ gebruikte een combinatie van het takenpakket, de omvang van de functie en de organisatie waarin iemand werkte. In 5 van de 7 inventarisaties werden de geïnventariseerde beroepen en functies vooraf niet gedefinieerd. 2 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529

3 TABEL 1 Kenmerken van 7 inventarisaties van de omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de Nederlandse publieke gezondheidszorg in de periode Weergegeven is een overzicht van gebruikte documenten, omschrijvingen van het werkveld, geïnventariseerde beroepen of functies, en van databronnen titel inventarisatie uitvoerende organisatie jaartal omschrijving beroepen of functies databron rapport Kennis-infrastructuur public health eindrapport Beroepskrachtenplanning public health Trendonderzoek gezondheidsbevorderingen preventie Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek Nederlandse Public Health Federatie Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 2003 inventarisatie van de kennis-infrastructuur ten behoeve van public health in Nederland 2007 ontwikkeling van een model voor beroepskrachtenplanning voor de gehele public health -sector 2008 trendonderzoek naar ontwikkelingen in het werkveld van gezondheidsbevordering en preventie (GB/P) Benchmark GGD GGD Nederland 2008 overzicht van medewerkers bij GGD en ten behoeve van de GGD-benchmark Kennisinfrastructuur van de openbare gezondheidszorg ZonMw 2010 overzicht van de actuele kennis-infrastructuur binnen de openbare gezondheidszorg (OGZ) om disseminatie en implementatie van beschikbare OGZ-kennis te bevorderen onderzoekers gezondheidsbevorderaars, sociaal verpleegkundigen, inspecteurs kinderopvang, epidemiologen gezondheidsbevorderaars verpleegkundigen, administratief personeel/dokters-assistenten/planningsfunctionarissen, artsen, ambulancechauffeurs, beleidsmedewerkers, GB/P ers, logopedisten, epidemiologen, maatschappelijk werkers, centralisten Centrale Post Ambulance, medisch milieukundigen 1e en 2e lijn, medischtechnisch medewerkers, voorlichters/ documentalisten, voorlichters/communicatiemedewerkers, psychologen, kwaliteitsfunctionarissen, tandheelkundig preventief medewerkers, ergotherapeuten, overige functies sociaal verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers/psychiatrisch verpleegkundigen en sociaal-verpleegkundigen, GB/P ers / preventiewerkers, GB/P ers / gezondheidswetenschappers, epidemiologen, medewerkers van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, van jeugd gezondheidszorg, medische milieukundigen vragenlijsten naar universitaire en buitenuniversitaire onderzoekscentra en GGD en vragenlijsten, ingevuld door beroepsverenigingen of taakgroepen enquête per naar gezondheidsbevorderaars werkzaam bij de geselecteerde instellingen enquêtes naar afdelingen Personeel en organisatie van alle GGD en data afkomstig uit bestaande inventarisaties en schattingen van professionals Capaciteitsplan 2010, deelrapport sociaal geneeskundigen Functies, beroepen en opleidingen in de publieke gezondheidszorg Capaciteitsorgaan 2010 instroomadvies voor erkende medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg 2010 monitoringsoverzicht van de huidige functies, opleidingen en beroepen ten behoeve van visievorming over de toekomst van beroepen en opleidingen in de publieke gezondheidszorg profielartsen KNMG, sociaal-geneeskundigen profielartsen KNMG, sociaal-geneeskundigen, verpleegkundigen, masters of public health, epidemiologen, GB/P ers registratie sociaalgeneeskundigen en profielartsen KNMG data afkomstig van bestaande inventarisaties, beroepsverenigingen en websites NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529 3

4 Totale aantallen Tabel 3 geeft een overzicht van de gecombineerde data uit de inventarisaties waarbij de beroepen en functies per inventarisatie en de gerapporteerde aantallen zijn weergegeven. De inventarisaties resulteerden niet voor alle functies en beroepen in getalsmatige schattingen van aantallen. Opgeteld leverde elke inventarisatie een ander geschat totaal aantal beroepskrachten op, uiteenlopend van 731 door de Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek (RGO) tot 9807 door het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG). Een combinatie van alle schattingen leverde een totaal aantal beroepskrachten in de publieke gezondheidszorg op van ongeveer fte. Dit getal is berekend volgens de volgende stappen: (a) een optelling van onderzoekers (uit de inventarisatie van het RGO), sociaal-geneeskundigen en profielartsen KNMG (uit de inventarisatie van het Capaciteitsorgaan) en gezondheidsbevorderaars (uit de inventarisatie van het NIGZ); (b) in de GGD-benchmark zijn alle medewerkers bij GGD en in kaart gebracht, onder wie artsen en gezondheidsbevorderaars. Na aftrek van deze 2 categorieën van het totaal aantal GGD-medewerkers werd de schatting van het aantal GGD-medewerkers bij het resultaat van stap 1 opgeteld; (c) het CBOG maakte gebruik van aantallen uit de hierboven genoemde inventarisaties, maar gaf daarnaast ook aantallen masters of public health. Deze werden bij het resultaat van stap 2 opgeteld. De getallen van de ZonMw-studie zijn buiten de som gebleven omdat deze inventarisatie exclusief gebruik maakte van gegevens uit de andere documenten. De documenten van het Capaciteitsorgaan en het CBOG rapporteerden absolute aantallen in plaats van fte s. De absolute aantallen zijn voor de totale schatting gebruikt. Beschouwing Door samenvoeging van de gegevens uit 7 documenten die tussen 2003 en 2010 verschenen, konden wij de totale omvang van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg grofweg schatten op fte. Dit is een onnauwkeurige schatting, omdat de afbakening van het werkveld, de geselecteerde beroepen en functies, de omschrijving ervan en de methode van dataverzameling in de inventarisaties niet overeenkwamen. Deze punten lichten we hieronder toe. Afbakening van het werkveld De variatie tussen de inventarisaties laat zien dat het werkveld van de publieke gezondheidszorg lastig af te bakenen is. Van de 7 inventarisaties namen er 4 de Wet PG als vertrekpunt voor de afbakening. Maar de omschrijving van publieke gezondheidszorg in deze wet laat zich niet concreet vertalen in specifieke beroepen of TABEL 2 Overzicht van de criteria of van beschrijvingen van het vakgebied Publieke Gezondheidszorg in de verschillende rapporten die verschenen in de periode om de omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de Nederlandse publieke gezondheidszorg vast te stellen organisatie RGO NPHF NIGZ GGD NL ZonMw CO CBOG beschrijving van publieke gezondheidszorg of afbakening van de inventarisatie definitie van het werkveld van de publieke gezondheidszorg op basis van de Amerikaanse definitie van Acheson, vertaald naar Nederlandse termen: collectieve maatregelen ter bevordering van volksgezondheid zoals riolering, gezondheidsvoorlichting, preventieve gezondheidszorg, sociale voorzieningen en beleid, mits gericht op verbeteren van volkgezondheid. Ofwel: Public health is gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. het veld wordt beschreven met de term public health en wordt vertaald naar organisaties, functies en beroepen. Hierbij vormen de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) en de taken die daarin genoemd staan een belangrijke leidraad. het werkveld wordt niet beschreven. De inventarisatie omvat iedereen die zich binnen de geselecteerde organisaties > 50% van de aanstelling bezighoudt met gezondheidsbevordering of preventie. Dat betekent: ontwikkeling en uitvoering van campagnes, deskundigheidsbevordering of onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering. Medewerkers met secretariële, administratieve of logistieke ondersteuningstaken zijn niet meegeteld. het werkveld wordt niet beschreven. De inventarisatie omvat alle medewerkers van de GGD in Nederland. het werkveld wordt beschreven aan de hand van de term openbare gezondheidszorg en bevat taken, taakvelden en functies die gekoppeld zijn aan de WPG. het werkveld wordt niet beschreven. De inventarisatie omvat alle geregistreerde sociaal-geneeskundigen en profielartsen KNMG. het werkveld wordt omschreven aan de hand domeinen. Het rapport beperkt zich tot het formele domein, de WPG: de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. RGO = Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek; NPHF = Nederlandse Public Health Federatie; NIGZ = Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie; CO = Capaciteitsorgaan; CBOG = College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg 4 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529

5 TABEL 3 Overzicht van de omvang en samenstelling van de beroepsgroep werkzaam in de publieke gezondheidszorg, op basis van de rapporten uit de periode beroepsgroep of taakvelden uitvoerende organisatie van de inventarisatie RGO; fte NPHF; fte NIGZ; fte GGD NL; fte ZonMw; fte CO; n CBOG; n artsen artsen 670 profielarts Jeugdgezondheidszorg profielarts Infectieziektebestrijding profielarts Forensische geneeskunde profielarts Tuberculosebestrijding 2 2 profielarts Medische milieukunde 0 1 profielarts Indicatie en advies profielarts Beleid en advies arts Maatschappij en gezondheid* bedrijfsarts* verzekeringsarts* verpleegkundigen sociaal verpleegkundigen onderzoekers onderzoeker Sociale Geneeskunde, universitair 152 onderzoeker, overig universitair 120 onderzoeker, niet universitair 405 onderzoeker GGD 54 taakvelden infectieziektebestrijding 750 jeugdgezondheidszorg technische hygiënezorg forensische geneeskunde medische milieukunde 100 openbare geestelijke gezondheidszorg 750 epidemiologie 120 gezondheidsbevordering 800 advisering gezondheidsbeleid 100 geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 300 overig medisch milieukundig functionaris (1e en 2e lijn) 66 doktersassistenten 960 gezondheidsbevorderaars epidemiologen master of public health 76 beleidsmedewerkers 220 medisch technisch medewerkers 116 logopedisten 187 ambulancechauffeur 32 voorlichter documentalist / communicatiemedewerker 88 tandheelkundig preventief medewerker 8 totaal RGO = Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek; NPHF = Nederlandse Public Health Federatie; NIGZ = Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie; CO = Capaciteitsorgaan; CBOG = College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg *Aantal werkzame sociaal-geneeskundigen Beroepen en functies die in de rapporten genoemd zijn, maar waarvan geen aantallen genoemd worden: huisarts, klinisch geneticus, psychiater, nurse practioner, psychiatrisch verpleegkundigen, milieugezondheidskundigen, milieukundigen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, laboranten, preventiewerkers, gezondheidswetenschappers, centralist centrale post ambulance, psycholoog, kwaliteitsfunctionaris, ergotherapeut, logistiek medewerker, gezondheidswerker, diëtist, adviseur. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529 5

6 functies, noch in organisaties. De klassieke taakvelden van publieke gezondheidszorg, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding en gezondheidsbevordering, en de daarbij behorende functies en organisaties, vormen een ander mogelijk vertrekpunt voor het in kaart brengen van de beroepsgroepen. Sommige inventarisaties gingen hier vanuit. Ook dit leidde tot onvoldoende inzicht, omdat de laatste jaren duidelijk wordt dat een deel van de taken van de publieke gezondheidszorg binnen de curatieve sector is georganiseerd. Voorbeelden zijn programmatische preventie in de huisartsenpraktijk (preventieconsult) en de verloskunde (gezondheidsvoorlichting aan en screening van zwangere vrouwen). De functies en organisaties uit deze werkvelden zijn niet consequent meegenomen in de inventarisaties die uitgingen van de klassieke taakvelden. Veel van de verschillen tussen de inventarisaties zijn terug te voeren op verschillen in afbakening van het werkveld. Het RGO-rapport was bijvoorbeeld gericht op onderzoekers en heeft wel onderzoekers op het brede terrein van public en occupational health geïncludeerd, terwijl andere, zoals het NIGZ-rapport, de bedrijfsgezondheidszorg als sector waar gezondheidsbevorderaars werken, zonder toelichting buiten beschouwing lieten. Beleidsfuncties binnen de landelijke overheid, zoals het ministerie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg, of zorgverzekeraars werden niet in de inventarisaties meegenomen, tenzij deze medewerkers geregistreerd stonden als sociaal-geneeskundigen, een kwalificatie die voor deze functies vaak geen voorwaarde is. Selectie van beroepen en functies De inventarisaties verschilden in de selectie van beroepen en functies. In totaal werden meer dan 40 verschillende functies en beroepen genoemd. Slechts voor enkele beroepen waren de definities vooraf vastgelegd. Daarmee is onduidelijk of dezelfde functienamen uit verschillende inventarisaties wel hetzelfde betekenen en of verschillende functienamen niet dezelfde taken uitvoeren. Of de functieomschrijving epidemioloog in de inventarisatie van de GGD qua werkzaamheden vergelijkbaar is met de omschrijving epidemioloog in het rapport van het CBOG is bijvoorbeeld niet duidelijk. Ook worden functienamen en opleidingstitels naast elkaar gebruikt, zoals beleidsmedewerker en master of public health. Zonder criteria of definities is niet op te maken of deze categorieën onderscheidend zijn of overlap vertonen. Methode van dataverzameling Het ontbreken van goede registraties van beroepen en functies binnen de publieke gezondheidszorg is een andere complicatie bij het in kaart brengen van de beroepsgroepen. Alleen voor artsen, en daarbinnen sociaal-geneeskundigen en profielartsen KNMG, bestaan verplichte beroepsregisters. Beperkingen Een beperking van onze aanpak is de selectie van documenten die expliciet betrekking hadden op publieke gezondheidszorg of specifiek gingen over expertisegebieden die genoemd worden in de Wet PG. Het kan zijn dat hiermee beschikbare gegevens over medewerkers in bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidszorg, denk aan bedrijfsverpleegkundigen of arbeids- en organisatiepsychologen, buiten beschouwing zijn gelaten. Als deze gegevens niet opgenomen zijn in de door ons gebruikte documenten en wel beschikbaar zijn, is het gevolg hiervan dat het door ons geschatte aantal van fte mogelijk een onderschatting is van het werkelijke aantal mensen dat in de publieke gezondheidszorg werkzaam is. Voorwaarden voor goede schatting Ons onderzoek laat zien dat de 7 bestaande inventarisaties en de combinatie van deze gegevens onvoldoende inzicht in de capaciteit van alle beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg bieden. Voor het verkrijgen van een betere schatting is het allereerst noodzakelijk om het werkveld duidelijk te omschrijven. Enkele Angelsaksische landen hebben het werkterrein afgebakend door het benoemen van inhoudelijke kerntaken voor publieke gezondheidszorg Kerntaken zijn taken die onbetwistbaar behoren tot publieke gezondheidszorg en die essentieel zijn voor het bereiken van de doelstellingen van publieke gezondheidszorg. Kerntaken worden in het Engels essential public health services of core functions genoemd en zijn afgeleid van de missie en visie op publieke gezondheidszorg. Het benoemen van de kerntaken is in de verschillende landen tot stand gekomen op basis van consensus onder een grote groep van beroepsbeoefenaren. Kerntaken kunnen vertaald worden in kerncompetenties, die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het meten van de kwaliteit van local health services en het ontwikkelen van publichealth -onderwijsprogramma s. Amerikaanse en Engelse studies naar de public health workforce laten zien dat deze indeling óók gebruikt kan worden als uitgangspunt bij het inventariseren van beroepsbeoefenaren. 10,16 Aanbeveling In Nederland zijn nog geen kerntaken van publieke gezondheidszorg benoemd. Wij verwachten dat het benoemen van kerntaken van de publieke gezondheidszorg op basis van consensus onder een brede groep van beroepsbeoefenaren uit het werkveld ook in Nederland een goed uitgangspunt is voor het in kaart brengen van 6 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529

7 de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg. Hiermee wordt het werkterrein gedefinieerd op basis van vakinhoudelijke aspecten, los van specifieke beroepen of functies, en onafhankelijk van de instelling of organisatie waar ze worden uitgevoerd. Conclusie Ondanks 7 rapporten in 10 jaar hebben we een beperkt inzicht in de omvang en samenstelling van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg. Of de huidige capaciteit, in relatie tot de gewenste kwaliteit en doelmatigheid van de publieke gezondheidszorg, nu en in de toekomst voldoende is, is daardoor niet te beoordelen. Wij adviseren daarom om als eerste stap om dat inzicht wél te verwerven, tot een eenduidige omschrijving van de kerntaken van publieke gezondheidszorg in relatie tot de doelstellingen ervan te komen. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dr. Th. Plochg is parttime medewerker van de Nederlandse Public Health Federatie. Om de kwaliteit en doelmatigheid van publieke gezondheidszorg te kunnen sturen, is inzicht nodig in de omvang en samenstelling van de beroepsgroepen die daarin werkzaam zijn. In de periode verschenen 7 rapporten met gegevens over beroepsgroepen werkzaam in de publieke gezondheidszorg. De totale omvang van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg kan op basis van bestaande data onnauwkeurig geschat worden op fte. Ondanks 7 rapporten is ons inzicht in de omvang en kwaliteit van beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg onvoldoende voor beleidsmatige sturing. Beter inzicht vereist formulering van de kerntaken van publieke gezondheidszorg. Aanvaard op 14 maart 2012 Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4529 > Meer op Leerpunten Literatuur 1 Handler A, Issel M, Turnock B. A conceptual framework to measure performance of the public health system. Am J Public Health. 2001;91: Wet publieke gezondheid, mei Advies Ken nis in fra struc tuur Public Health: Ken nis ver wer ving en ken nistoe pas sing. Pub li ca tienr 2003/39. Den Haag: Raad voor gezondheidsonderzoek; Eindrapport beroepskrachtenplanning public health. Een pleidooi voor systematische en integrale beroepskrachtenplanning in de public health. Utrecht: Nederlandse Public Health Federatie; Fransen G, Molleman G, Hekkink C, Keijsers J. Trendonderzoek Gezondheidsbevordering en Preventie. Woerden: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie; Benchmark GGD en Utrecht: GGDNL; Vaandrager L, Driessen Mareeuw van den F, Naaldenberg J, Klerks L, Molleman G, Regt de W et al. De kennisinfrastructuur van de Openbare Gezondheidszorg: vorm en functioneren. Den Haag: ZonMw; Capaciteitsplan 2010: Deelrapport 4: Sociaal Geneeskundigen. Utrecht: Capaciteitsorgaan; Butterman O, Waal van der M. Functies, beroepen en opleidingen in de publieke gezondheidszorg: een kwalitatief overzicht van de stand van zaken en een blik op de toekomst. Utrecht: College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg; Corso LC, et al. Using the essential services as a foundation for performance measurement and assessment of local public health systems. J Public Health Manag Pract. 2000;6: Turnock BJ, Handler AS. From measuring to improving public health practice. Annu Rev Public Health. 1997;18: Public Health Functions Steering Committee. Public health in America. Washington, DC: U.S. Public Health Services; Shifting the balance of power within the NHS: securing delivery. London: Department of Health; Public health renewal in British Columbia: an overview of core functions in public health. British Columbia: Population health and wellness, Ministry of health services; Public health practice in Australia today. Melbourne: the Australian Health Ministers' Advisory Council; Tilson H, Gebbie KM. The public health workforce. Annu Rev Public Health. 2004;25: NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4529 7

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

De afgelopen 150 jaar hebben preventieve maatregelen

De afgelopen 150 jaar hebben preventieve maatregelen Zorg Public health De Nederlandse publieke gezondheidszorg: 10 kerntaken en een nieuwe definitie Marielle Jambroes, Marie-Louise Essink-Bot, Thomas Plochg, Boukje Zaadstra en Karien Stronks Publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016

Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016 Kenmerk: Van: V.A.J. Slenter Datum: 30 mei 2017 Aan: lezer Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016 Op 21 maart 2017 heeft het Capaciteitsorgaan de cijfers van de RGS

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

De visie van de student op het beroep van de verzekeringsarts, en de consequenties voor het

De visie van de student op het beroep van de verzekeringsarts, en de consequenties voor het De visie van de student op het beroep van de verzekeringsarts, en de consequenties voor het onderwijs Dr. Marc Soethout, onderwijscoordinator arts Maatschappij en Gezondheid Afdeling Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Eindrapport Kwaliteit en kwantiteit van beroepsbeoefenaren werkzaam in de Medisch Milieukundige zorg in Nederland

Eindrapport Kwaliteit en kwantiteit van beroepsbeoefenaren werkzaam in de Medisch Milieukundige zorg in Nederland Eindrapport Kwaliteit en kwantiteit van beroepsbeoefenaren werkzaam in de Medisch Milieukundige zorg in Nederland Resultaten van een landelijk onderzoek Drs. Marielle Jambroes, MPH Rens van Honschooten

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2012

scorelijst 1 januari 2012 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 12.0014063 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009 Adviesnota NVAG OGGZ 29 oktober 2009 Inleiding Het bestuur van de NVAG is geïnteresseerd in een haalbaarheidsstudie voor het opleidingsprofiel arts OGGZ. Om de noodzaak voor de opleiding vast te stellen,

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

2 2 JUNI Welzijnen Sport. kinderverpleegkundigen' aangeboden. Dit onderzoek is in opdracht van de

2 2 JUNI Welzijnen Sport. kinderverpleegkundigen' aangeboden. Dit onderzoek is in opdracht van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a NIVEL 13 mei 2013 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl www.capaciteitsorgaan.nl T 030-2823840

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Maart 2015 Drs.ing. Jolanda Willems MBA, drs. Toin van Haeren, bedrijfsarts, drs. Rik Menting, bedrijfsarts, drs. Edo Houwing, arbeids-

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2010

scorelijst 1 januari 2010 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 10.0004167 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst

Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst Postprint Version 1.0 Journal website http://www.ntvg.nl/publicatie/toenemend-percentage-vrouwen-de-geneeskundeverleden-heden-en-toekomst Pubmed link DOI Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde:

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Kennisinfrastructuur GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Ontstaan van een kennisinfrastructuur in de GGZ In 1954 verzuchtte hoogleraar

Nadere informatie

Preventieve ouderengezondheidszorg wacht de GGD op de gemeente of vice versa?

Preventieve ouderengezondheidszorg wacht de GGD op de gemeente of vice versa? 1 Preventieve ouderengezondheidszorg wacht de GGD op de gemeente of vice versa? Annette de Boer WUR Academic Consultancy Training: Sharon van den Akker Esther Heinen Viviënne Huppertz Janine van Nijhuis

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Verwijzing van patiënten met chronische nierschade

Verwijzing van patiënten met chronische nierschade Verwijzing van patiënten met chronische nierschade VERSCHILLEN IN VERWIJSCRITERIA TUSSEN ZIEKENHUIZEN Loes J. Meijer en François G. Schellevis Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5679

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager. Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. 4-2-2014, Module 5

Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager. Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. 4-2-2014, Module 5 Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager Leergang Strategisch, Module 5 Werkzaam in de branche sinds 1988 Geregistreerd sinds 1992 Sinds 1996 parttime managementtaken Sinds 1999

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen Herregistratie 2016 BIG-register Terugblik & cijfers April 2017 Inlichtingen bij BIG-register info@bigregister.nl Postadres Postbus 3173 6401 DR Heerlen 1 INLEIDING 3 2 MEESTGESTELDE VRAGEN AAN HET KLANTCONTACTCENTRUM

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Samenvatting. Omschrijving OGGz

Samenvatting. Omschrijving OGGz Samenvatting Naar schatting 150 000 mensen in Nederland hebben de greep op het eigen bestaan verloren, door een combinatie van psychische en andere problemen. Ze verkommeren, verloederen en veroorzaken

Nadere informatie

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe Alles is gezondheid Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst Presentatie 1 juni 2016 Alles is gezondheid Wettelijke

Nadere informatie

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016

Focusgroep Public Health. Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Focusgroep Public Health Thema Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) 27 september 2016 Programma Tijd 13:00 uur Inloop 13:30 uur Opening en introductie Dr. Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS VOOR SENSE MEDEWERKERS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l.).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode

Nadere informatie

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil:

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil: Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

De arboverpleegkundige in de frontlinie

De arboverpleegkundige in de frontlinie De arboverpleegkundige in de frontlinie De werkzaamheden van Smakman passen redelijk binnen het door de beroepsvereniging omschreven profiel. De Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde (BAV) noemt de arboverpleegkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 778 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008 Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 invullen via DigiMV, zie www.jaarverslagenzorg.nl Versie Datum omschrijving 1.0

Nadere informatie

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Samenvatting Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Blootstelling aan ioniserende straling kan schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Daarom moeten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 4. Sociaal Geneeskundigen

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 4. Sociaal Geneeskundigen Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 4 Sociaal Geneeskundigen - Arbeid en Gezondheid - Maatschappij en Gezondheid Profielartsen Maatschappij en Gezondheid Utrecht, oktober 2013 Capaciteitsplan 2013 Deelrapport

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ADL- EN WERK- GERELATEERDE MEETINSTRUMENTEN VOOR HET METEN VAN BEPERKINGEN BIJ PATIËNTEN MET CHRONISCHE LAGE RUGPIJN. Chronische lage rugpijn

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland

Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland Rapport I voor de Commissie Hoes Samenvatting Ronald Batenburg Johan Hansen December 2016 1 ISBN 978-94-6122-450-7 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Wat maakt je kinderdiëtist? discussie

Wat maakt je kinderdiëtist? discussie Wat maakt je kinderdiëtist? discussie Kinderdiëtist, specifieke deskundigheid of specialisatie? Geen nieuw onderwerp! In 2010 ook op de agenda. met als onderwerp groei Aantal leden gegroeid, ook dit jaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk Herziening NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk Ageeth Schonewille-Rosman, verloskundige, senior onderzoeker Monique van Beukering Bedrijfsarts, onderzoeker Disclosure belangen spreker

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma KAMG Congres 28 november 2014 NBC Congrescentrum, Nieuwegein Innoveren op het snijvlak van maatschappij, gezondheid en zorg welkom Stilstand is achteruitgang. Innovatie is geen

Nadere informatie