Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen ADVIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "106916 - Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen ADVIES"

Transcriptie

1 Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen Landelijke inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te Den Haag, ouder van enkele voormalige leerlingen van basisschool B gemachtigde: mevrouw mr. C van den Brink tegen - mevrouw C, leerkracht van basisschool B - mevrouw D, leerkracht van basisschool B - mevrouw E, voormalig leerkracht van basisschool B - mevrouw F, directeur - het College van Bestuur van G, bevoegd gezag van basisschool B, gemachtigde van alle verweerders: de heer mr. H.J. Brouwer 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift van 7 juli 2015, heeft klaagster op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen de leerkrachten en de directeur ingediend. Klaagster had de klacht ook ingediend bij het bevoegd gezag. De Commissie heeft de behandeling aangehouden vanwege de klachtafhandeling door het bevoegd gezag. Op 14 juli 2016 heeft klaagster nadere informatie ingediend. Hieruit bleek onder andere dat klaagster geen prijs meer stelde op klachtafhandeling door het schoolbestuur. Na de zomervakantie is vanuit het secretariaat van de Commissie op 25 augustus 2015 telefonisch met klaagster overlegd over de gewenste wijze van klachtafhandeling: mediation of formele klachtbehandeling. Naar aanleiding van de uitkomst van dit overleg is besloten de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de Commissie. De gemachtigde van klaagster heeft twee keer om uitstel verzocht voor het indienen van de nadere gronden van de klacht. Op 16 juli, 25 en 26 augustus, 4 en 21 september, 20 en 27 oktober 2015 heeft klaagster nadere informatie ingediend. Op 2 november 2015 heeft de Commissie besloten de klacht in behandeling te nemen en heeft deze, na een aanpassing op 27 november 2015, als volgt samengevat: - Klaagster klaagt over de wijze waarop haar dochter H is behandeld door de leerkrachten C, D en E. Deze leerkrachten hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving en zijn niet opgetreden tegen pestgedrag. - Klaagster klaagt er voorts over dat de rapportcijfers niet overeenkomen met de door haar dochter H behaalde toetsresultaten. Klaagster klaagt erover dat onvoldoende zicht is gegeven op de totstandkoming van de cijfers. - Klaagster klaagt daarnaast over de wijze waarop haar dochter J door verweerster E is behandeld. - Klaagster klaagt bovendien over de wijze waarop haar zoontje K door verweerster E is behandeld toen klaagster in gesprek was met een andere docent. - Ook klaagt klaagster over de wijze waarop zij door de leerkrachten en de directeur is behandeld toen zij had aangegeven dat haar kinderen naar een andere school zouden gaan. - Tot slot klaagt klaagster over de wijze waarop haar klacht door het schoolbestuur is behandeld /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 1 van 7

2 Een en ander zoals is beschreven in het klaagschrift en de aanvullingen daarop. De Commissie heeft verweerders de mogelijkheid geboden uiterlijk 23 november 2015 een verweerschrift in te dienen. De datum van de mondelinge behandeling werd vastgesteld op 2 december Klaagster heeft op 16 november 2015 een nadere aanvulling op de klacht ingediend en om uitstel van de zitting verzocht. Omdat in de aanvulling voor het eerst een klacht over het schoolbestuur werd geformuleerd, is het verzoek tot uitstel ingewilligd en is de zittingsdatum vastgesteld op 20 januari Op 30 november en 15 december 2015 en 15 januari 2016 heeft klaagster nog nadere stukken ingediend. Verweerders hebben op 6 januari 2016 een verweerschrift ingediend. Alle stukken zijn in afschrift aan partijen gestuurd. De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 20 januari 2016 te Utrecht. Klaagster was ter zitting aanwezig en werd bijgestaan door haar gemachtigde. Namens de medewerkers van de school waren aanwezig verweersters E en F en adjunctdirecteur mevrouw L Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door de heer M, beleidsmedewerker. Verweerders werden bijgestaan door de gemachtigde. Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven. Wat in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in dit advies weergegeven. 2. DE FEITEN De oudste dochter van klaagster, H, zat in het schooljaar in groep 5 bij verweersters D en E. In schooljaar zat zij in groep 4 bij verweerster C. Dochter J zat in in groep 4. In was verweerster E in de eerste helft van het schooljaar haar groepsleerkracht in groep 3. Dochter N zat in schooljaar in groep 3 bij leerkracht mevrouw O. K, de zoon van klaagster, werd op 22 januari 2015 vier jaar. Hij is in januari 2015 aangemeld op de school, maar nog niet gestart, omdat hij nog niet zindelijk was. Een paar maanden later is hij op een andere basisschool gestart. De kinderen van klaagster zijn inmiddels geen leerlingen van de school meer. 3. VISIE PARTIJEN Visie klaagster H is in groep 4 en 5 door haar leerkrachten op een dusdanige manier behandeld dat zij zich niet veilig voelde. De leerkrachten behandelden haar anders dan de andere leerlingen, wat ervoor zorgde dat zij werd gepest. De leerkrachten schreeuwden tegen haar en straften haar vaak onnodig. Zij traden niet op tegen het pestgedrag van de leerlingen. Klaagster is in groep 4 samen met een maatschappelijk werkster het gesprek aangegaan met verweerster C. Vanaf dat moment ging het beter, hoewel het pesten niet is gestopt. In groep 5 mocht H geen kladblaadjes gebruiken. Als zij iets niet snapte en om uitleg vroeg, moest zij haar mond houden. Na een uitzending van het Jeugdjournaal naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo, heeft verweerster E in de les aan H gevraagd: "Jij gaat toch later ook niet mensen onthoofden voor de ISIS?" Deze gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op H. Klaagster heeft dit /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 2 van 7

3 voorval niet meteen met verweerster E besproken, maar wel op een later moment. Volgens klaagster was er sprake van mentale mishandeling. Volgens klaagster is H in groep 5 in haar cijfers opzettelijk benadeeld door de leerkrachten. Al bij aanvang van het schooljaar had klaagster vragen over de totstandkoming van de cijfers. Opgaven werden onterecht fout gerekend. H kwam meermalen thuis met het verhaal dat ze een bepaald cijfer voor een toets had gehaald. Later bleek dat er veel lagere cijfers waren toegekend. Klaagster heeft regelmatig gevraagd om toetsen en resultaten in te mogen zien. Dat werd slechts een enkele maal toegestaan. H heeft op haar eindrapport van groep 5 een cijfer gekregen dat lager was dan op grond van haar resultaten zou moeten. Hierover heeft klaagster op 1 juli 2015 een gesprek gehad met verweerster E. Daarin bleek dat de toetsresultaten inderdaad niet overeenkwamen met de uiteindelijke cijfers op het rapport. Ook J is in groep 3 het slachtoffer geweest van pesterijen van medeleerlingen door de houding van verweerster E. Verweerster strafte J hard en schreeuwde tegen haar. Verweerster heeft klaagster een keer gebeld dat ze van een medeleerling had gehoord dat J luizen had. Vervolgens is J op de gang gezet en hebben twee moeders haar op luizen onderzocht. Toen er geen luizen werden aangetroffen heeft verweerster klaagster weer gebeld en gezegd dat ze helemaal geen luizen had en hoe dat kon. Het vond niet plaats na een vakantie. Dit incident heeft een grote impact gehad op J. Meteen na dit voorval kreeg J nieuwe leerkrachten en ging het vrijwel meteen beter op school. Ook dochter N werd in schooljaar vaak onnodig gestraft. Dat lijkt strijdig met het onderwijskundig rapport waarin staat dat N een rustig en behulpzaam meisje was. De school is twee keer de aanmelding van K kwijt geraakt. Hoewel hij wel is aangemeld, is K nooit naar school gegaan omdat hij nog niet zindelijk was. Toen klaagster een keer een gesprek had met verweerster D, was K op de gang aan het spelen. Op een gegeven moment kwam hij huilend binnen en vertelde dat hij was geslagen door een gemene vrouw. Klaagster zag op de gang verweerster E snel weglopen. Vlak voor de meivakantie was klaagster er getuige van dat de adjunct-directeur en verweerster E H toeschreeuwden. Toen klaagster om uitleg vroeg, antwoordde verweerster E dat K ook nog naar school moest en een heel agressieve jongen was. Vanwege de wijze waarop klaagster door de leerkrachten en directeur werd behandeld, had zij zorgen over hun reactie als bekend werd dat de kinderen van school gingen. Die zorgen bleken niet onterecht. De leerkrachten hebben herhaaldelijk gezegd dat de kinderen niet naar een andere school zouden gaan. Daarnaast heeft verweerster E op 8 juli 2015 aangifte gedaan tegen klaagster wegens bedreiging. Klaagster heeft verweerster echter niet bedreigd. Tenslotte heeft het schoolbestuur klaagster een contact- en toegangsverbod opgelegd voor de onder zijn gezag staande scholen. Klaagster heeft op 1 september 2015 aangifte gedaan tegen verweerster E wegens smaad en laster. Nadat klaagster haar klacht bij het schoolbestuur had ingediend, heeft het bestuur niet objectief en kritisch naar de zaak gekeken. Het heeft zelfs klaagster in een kwaad daglicht gesteld. Zo heeft het bestuur de valse aanklacht van verweerster E gesteund, klaagster een contact- en toegangsverbod opgelegd en ontkend dat er klachten van andere ouders waren /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 3 van 7

4 Visie verweerders Verweerders herkennen de klachten van klaagster niet en wijzen de zware beschuldigingen (opzettelijke benadeling, mentale mishandeling) dan ook van de hand. Veel van de door klaagster genoemde zaken hebben verweerders pas voor het eerst in de diverse aan de Commissie gestuurde klachtbrieven gelezen. Verweerders wijzen erop dat het in de klachten ontbreekt aan enige feitelijke onderbouwing met voorbeelden die duidelijk maken wanneer wat is gebeurd. Verweerster C stelt dat de onderlinge verhoudingen in de groep regelmatig voor conflictjes zorgden tussen de meisjes. Daarin had H ook haar aandeel. Verweerster heeft hierin opgetreden en ook regelmatig gesprekjes met H gevoerd. Dit heeft ze ook met klaagster besproken. Klaagster heeft nooit laten weten dat zij niet tevreden was over de inzet van verweerster. Het is onduidelijk wat klaagster bedoelt met haar klacht dat verweerster C H zou hebben gepest. Dit wordt niet onderbouwd en verweerster bestrijdt het. Ook verweerders E en D ontkennen de door klaagster geschetste, niet onderbouwde, gang van zaken betreffende het pesten van H. Met betrekking tot de uitzending van het Jeugdjournaal verklaart verweerster E dat zij de betreffende uitspraak niet heeft gedaan. Na een uitzending van het Jeugdjournaal en naar aanleiding van de vragen en emoties die dit bij de leerlingen opriep, heeft verweerster IS in de klas besproken. Dit waren prima gesprekken waarin verweerster heeft benadrukt dat IS los staat van het geloof. Zij begrijpt niet waar deze klacht vandaan komt. Klaagster heeft hierover ook niet met haar gesproken. Klaagster heeft alle gelegenheid gehad om de toets cijfers en de gemaakte toetsen van haar dochter te kunnen inzien. De toets mappen kunnen tijdens bepaalde periodes voor de start van de les worden bekeken. Zij liggen dan op het tafeltje van de leerling. Ouders worden hier via de mail en de nieuwsbrief op gewezen. Klaagster wilde de toetsen altijd meteen inzien op het moment dat ze daarom vroeg. Dat was meestal niet haalbaar. De scores van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem worden bij elk rapport bijgevoegd, inclusief de analyses van de cijfers. Een deel van de klacht heeft betrekking op het niet aanpassen van rapportcijfers op basis van resultaten die H heeft behaald, nadat het rapport al was uitgereikt. Aan die wens is niet volledig tegemoet gekomen, omdat dat zou leiden tot een lager rapportcijfer voor H. Met ingang van schooljaar heeft de school een nieuwe normering ingevoerd voor de cijfers voor 'Wereld in getallen'. Die normering is strenger geworden. De school heeft klaagster diverse malen uitgelegd dat de lagere becijfering het gevolg is van een strengere normering en niet van een verkeerde becijfering. Dit is ook in nieuwsbrieven en rapportgesprekken bericht. Verweerders vermoeden dat de klacht is getriggerd ten tijde van het eindrapport van H aan het eind van groep 5. Daar is inderdaad iets verkeerd gegaan. Na een discussie met klaagster over het fout rekenen van sommen die eigenlijk goed zouden zijn, heeft de school besloten deze opgaven alsnog goed te rekenen. De school had met klaagster afgesproken dat het rapportcijfer alsnog zou worden aangepast. Die aanpassing was echter nog niet in ESIS doorgevoerd toen de rapportcijfers werden berekend. Die fout is meteen hersteld en daarvoor zijn excuses aangeboden. Verweerster heeft geen idee waar de klacht over de luizencontrole over gaat. Zij verklaart dat luizencontrole altijd plaats vindt na de vakantie en niet op verzoek van leerlingen. Klaagster heeft dit punt niet eerder aangekaart bij de school. Uit het verhaal van klaagster zou het vermoeden kunnen rijzen dat na dit vermeende incident de groep nieuwe leerkrachten kreeg. Dat was niet het geval. Verweerster E is ziek geworden en vervangen, maar haar duo-collega heeft het jaar gewoon afgemaakt /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 4 van 7

5 Verweerster herkent zich niet in de gemaakte algemene verwijten. Landelijke De leerkracht van N (formeel geen verweerster) heeft verklaard dat N een zeer rustige en teruggetrokken leerling is die nooit bestraffend hoefde te worden toegesproken, laat staan onnodig te worden gestraft. Verweerders begrijpen niet wat wordt bedoeld met het kwijtraken van de aanmelding van K. Er is één aanmelding bekend, van 20 januari Verweerster E ontkent K geslagen te hebben. Zij wijst erop dat als het op de door klaagster beschreven wijze was gebeurd, het toch voor de hand had gelegen dat klaagster dit ter plekke aan de orde had gesteld. Klaagster heeft de school er echter niet over benaderd. Verweerster E en de adjunct-directeur herkennen niet de door klaagster beschreven situatie waarbij geschreeuwd zou zijn tegen H. Toen klaagster duidelijk maakte dat haar kinderen naar een andere school zouden gaan, heeft de school hieraan meegewerkt en dat niet gedwarsboomd. Er is niet tegen klaagster gezegd dat de kinderen niet naar een andere school zouden gaan. Klaagster heeft tijdens het laatste rapportgesprek met verweerster E en in een daarop volgend gesprek met de directeur bedreigingen geuit tegen verweerster E. Die heeft daarvan aangifte gedaan. Het schoolbestuur wilde de klacht van klaagster behandelen. Klaagster wilde echter geen mediation en heeft de afspraak om met bovenschools directeur over klacht te spreken, afgezegd. Niet de school of het schoolbestuur hebben valse uitlatingen gedaan, maar klaagster, die daarvoor ook de media heeft gebruikt. Dit heeft tot onrust op de school geleid. Klaagster heeft daarnaast ook de nieuwe school van E benaderd met haar beschuldigingen. Daarop heeft het bestuur haar een contact- en toegangsverbod opgelegd. Verweerders hebben de ongefundeerde beschuldigingen van klaagster ervaren als een hetze tegen de school en tegen verweerster E. 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE In een klachtenprocedure is het aan een klager om zijn of haar klacht aannemelijk te maken. Dit kan door bij de klacht concrete feiten en omstandigheden te noemen die de klacht onderbouwen en bijvoorbeeld door stukken en verklaringen in te dienen die de klacht ondersteunen. De Commissie constateert dat klaagster veel van haar stellingen en beschuldigingen niet nader heeft onderbouwd. Klaagster heeft weliswaar veel stukken ingediend, maar de relevantie van deze stukken is niet altijd duidelijk of aanwezig. Klaagster heeft tijdens de behandeling duidelijk willen maken dat zij een betrokken ouder is. De Commissie heeft geen reden te twijfelen aan deze betrokkenheid. Die staat in de behandeling van de klacht ook niet ter discussie. Met betrekking tot de wijze waarop verweerders C, D en E klaagsters dochter H hebben behandeld, constateert de Commissie dat klaagster deze klacht zeer algemeen en met weinig concrete voorbeelden heeft onderbouwd. Verweerster C heeft verklaard dat zij in groep 4 de verhouding binnen de meisjesgroep heeft aangepakt en daarover met klaagster heeft gesproken. Klaagster heeft dit niet weersproken. De klachten over schreeuwen en straffen heeft klaagster niet nader onderbouwd, evenmin als de klacht dat H (als enige) geen kladblaadjes mocht gebruiken. Verweerders hebben dit ook ontkend /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 5 van 7

6 Verweerster E heeft verklaard dat zij naar aanleiding van een uitzending van het Jeugdjournaal weliswaar met de klas heeft gesproken over IS, maar dat zij niet de door klaagster genoemde uitspraak heeft gedaan. De Commissie ziet zich op dit punt geconfronteerd met twee verschillende visies. Het is aan klaagster om haar klacht aannemelijk te maken. Klaagster heeft ook op dit punt echter geen nadere onderbouwing of ondersteunende verklaring ingediend. Dat maakt dat de Commissie tot het oordeel komt dat door klaagster niet aannemelijk is gemaakt of anderszins aannemelijk is geworden dat verweerders C, D en E H op een verwijtbare manier hebben behandeld. Deze klacht is ongegrond. Met betrekking tot de klacht over de totstandkoming van de cijfers constateert de Commissie dat de school bij de rapporten de ouders informeert over de behaalde cijfers. Daarnaast zijn er ook momenten om de toets boekjes in te zien. Dat er naar aanleiding van een nieuwe normering bij klaagster mogelijk onduidelijkheid is ontstaan over lagere cijfers is denkbaar. Gezien de informatie die de school over deze normering aan de ouders heeft gegeven, is de school de mogelijk ontstane onduidelijkheid echter niet te verwijten. Het is daarnaast gebleken dat een gewijzigd toets cijfer niet tijdig in ESIS is veranderd en daardoor ook niet op het rapport is verwerkt. Daarop gewezen heeft de school dit echter rechtgezet en er excuses voor aangeboden. Het niet tijdig aanpassen van het cijfer is weliswaar slordig te noemen, maar niet in die mate dat gesproken moet worden van klachtwaardig handelen. Dit soort zaken is, mede gezien de hectiek van het onderwijs, nou eenmaal niet te voorkomen. Er is verder niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van andere onvolkomenheden met gegeven cijfers en beoordelingen. De Commissie acht deze klacht daarmee ongegrond. Hoewel de klacht van klaagster over de behandeling van haar dochter J op zich zelf genomen verjaard is (het betreft gebeurtenissen van langer dan een jaar voor het indienen van de klacht), ziet de Commissie een verband met de andere klachten en zal zij zich er toch over buigen. Klaagster heeft haar klacht over de behandeling van haar dochter J door verweerster E onderbouwd met één concreet voorbeeld, namelijk over luizencontrole. Verweerster E heeft verklaard niet bekend te zijn met een voorval zoals beschreven door klaagster. Wel heeft zij gewezen op de algemene controle na de vakanties. De Commissie ziet zich geconfronteerd met twee verschillende, elkaar tegensprekende verhalen. Het is aan klaagster om een klacht aannemelijk te maken. Klaagster heeft ook op dit punt echter geen nadere onderbouwing of ondersteunende verklaringen ingediend. De Commissie acht de klacht daarom niet aannemelijk gemaakt en derhalve ongegrond. Ook de klacht dat verweerster E K heeft geslagen heeft klaagster niet aannemelijk gemaakt. Klaagster heeft na een opmerking van haar zoon aangenomen dat verweerster E haar zoon zou hebben geslagen. Die aanname is alleen gebaseerd op het gegeven dat klaagster nadat K had verteld dat hij was geslagen, verweerster E heeft zien weglopen. Er is geen verklaring overgelegd waaruit dit wordt bevestigd. Verweerster heeft het ook ontkend. De Commissie heeft ook geconstateerd dat klaagster na het gewraakte voorval verweerster of degene met wie zij in gesprek was niet over het voorval heeft aangesproken. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. Voor zover de Commissie op grond van de stukken en het ter zitting besprokene heeft kunnen nagaan, heeft de school op gebruikelijke wijze meegewerkt aan de overschrijving aan de kinderen van klaagster naar de nieuwe school. Het staat medewerkers van de school vrij aangifte te doen van bedreiging. Ook is een school/het bestuur gerechtigd ouders een contact- of toegangsverbod op te leggen. Dit is slechts klachtwaardig als de aangifte of het contact- en toegangsverbod evident onredelijk of evident onzorgvuldig zijn. Daarvan is in dit geval geen sprake /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 6 van 7

7 Volgens het proces verbaal van de aangifte van verweerster E heeft klaagster onder andere gevraagd naar het adres van de nieuwe school van verweerster en gemeld haar te zullen volgen. De Commissie kan zich voorstellen dat dit bij verweerster intimiderend en bedreigend over is gekomen. Uit het dossier blijkt ook dat klaagster op dit punt de daad bij het woord heeft gevoegd en contact heeft opgenomen met de nieuwe school van verweerster. Dat het schoolbestuur als reactie daarop ter voorkoming van verdere onrust op zijn scholen en voor de veiligheid van verweerster is overgegaan tot een toegangs- en contactverbod, acht de Commissie niet evident onredelijk of onjuist. Tenslotte constateert de Commissie dat het bevoegd gezag na ontvangst van de klacht open heeft gestaan voor overleg met klaagster om haar klacht te behandelen/op te lossen. Daar waar het bevoegd gezag heeft getracht met klaagster in gesprek te komen, heeft klaagster dit echter afgehouden. Dat het bevoegd gezag vervolgens, zoals meegedeeld, verder de klachtafhandeling door de LKC heeft afgewacht, is het bestuur niet te verwijten. De klacht is op deze punten ongegrond. 5. OORDEEL VAN DE COMMISSIE De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht op alle punten ongegrond is. 6. AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE De Commissie ziet geen aanleiding tot het doen van aanbevelingen. Aldus gedaan te Utrecht op 16 februari 2016 door mr. dr. L.P.M. Klijn, voorzitter, drs. M.J.M.N van der Drift en drs. W.D. Hajonides van der Meulen, leden, in aanwezigheid van drs. J. van Velzen, secretaris. mr. dr. L.P.M. Klijn voorzitter drs. J. van Velzen secretaris /advies d.d. 16 februari 2016 pagina 7 van 7

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster

ADVIES. mevrouw A te B, moeder van C en D, voormalige leerlingen van de E te F, klaagster 107299 - De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen. inzake de klacht van: ADVIES mevrouw A te

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers SAMENVATTING 105334 Ouders klagen erover dat de directie hun zoon disproportioneel heeft gestraft doordat hij niet mee mocht met het schoolkamp. Daarnaast heeft de school onjuist gehandeld toen klagers

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerling op de D-school, klager. tegen 107270 - Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen. inzake de klacht van: ADVIES de

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, ouder van C, een leerling op de regionale scholengemeenschap D, klager SAMENVATTING 105724 - Klacht over schorsing; VO Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon op onjuiste gronden heeft geschorst en voor deze schorsing geen eenduidige reden heeft aangevoerd. De school

Nadere informatie

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES 107494 - De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, klaagster tegen ADVIES mevrouw D, docent Beeldende Kunst aan E te

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. mevrouw A, wonende te O, moeder van B, leerling van H te P, hierna te noemen klaagster 106042 - Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO Landelijke SAMENVATTING Een ouder klaagt erover dat de school haar zoon niet de begeleiding geeft die hij nodig heeft en niet optreedt

Nadere informatie

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van:

104524 SAMENVATTING ADVIES. inzake de klacht van: 104524 SAMENVATTING Landelijke De leerling is lid van een geloofsgenootschap dat (negatief) in landelijke publiciteit is geweest en wilde daar op school over spreken. Een leerling heeft geen recht op een

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO

SAMENVATTING Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO SAMENVATTING 104907 - Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO Klager klaagt erover dat een afdelingsleider leugens over zijn zoon heeft verspreid. Dat is niet

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen

SAMENVATTING ADVIES. in de klacht van: mevrouw A, moeder van B, ex-leerlinge van de openbare basisschool C te D, klaagster. tegen SAMENVATTING Landelijke 104368 Doordat de leerkracht bij de aanpak van een ruzie de ene leerling wel en de andere leerling niet heeft gehoord is de klacht over de afhandeling van de ruzie gegrond, in die

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO

SAMENVATTING Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO SAMENVATTING 106086 - Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO Een ouder klaagt erover dat de leerkrachten haar dochter hebben gedemotiveerd, angstig hebben gemaakt

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers

de heer A en mevrouw B te Vlaardingen, ouders van C, voormalig leerling van D te H, klagers 105983 - klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO Landelijke SAMENVATTING De zoon van klagers zou op het gymnasium zijn blijven zitten en is toegelaten op de nieuwe school op niveau vwo. Hij heeft

Nadere informatie

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, mr. N. Gunes, J. Toes) Uitspraaknr. 03.027 Datum: 23 juni 2003 Onvoldoende structurele zorg

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer en mevrouw A, ouders van B, voormalig leerling op C te E, klagers SAMENVATTING 106199 - klacht over ontbreken probleemomschrijving en ondersteuning bij dyslexie, over gebrekkige communicatie en over onveilige schoolomgeving; PO Als (gedrags)problemen de ontwikkeling

Nadere informatie

De leerkracht klaagt er eveneens over dat het schoolbestuur onvoldoende is ingegaan op haar grieven.

De leerkracht klaagt er eveneens over dat het schoolbestuur onvoldoende is ingegaan op haar grieven. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (mr. R. van de Water, drs. D.J. Duyvis, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.027 Datum: 6 juli 2006 Re-integratie na ziekte: afwijking directeur advies arbodeskundige leerkracht

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster

ADVIES. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, vader van C, klager. tegen. D College, locatie E, te B, verweerster 107548 - Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen. inzake de klacht

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers

SAMENVATTING ADVIES. de heer A en mevrouw B te G, ouders van C, leerlinge van D te G, klagers SAMENVATTING 106480 - klacht over niet in acht nemen van regels herkansing, bevordering, informatie en beroep en over de begeleiding en communicatie; VO Ouders klagen erover dat de school haar eigen procedures

Nadere informatie

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud:

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud: 106580/106587/106588/106602/106604 - Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van Passend ; PO inzake

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO SAMENVATTING 105106 - Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE

SAMENVATTING Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE SAMENVATTING 105425 - Klacht over niet rechtsgeldige inschrijving, niet meewerken aan uitschrijving en inadequate informatievoorziening; BVE Klager klaagt erover dat de school zijn dochter heeft ingeschreven

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers

SAMENVATTING. de heer A en mevrouw B te C, ouders van D en E, voormalig leerlingen van de openbare basisschool F te C, klagers SAMENVATTING 105307 - Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO Klagers klagen dat op de school een onveilig en ongezond pedagogisch klimaat heerst. Daarbij is niet adequaat opgetreden

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager

SAMENVATTING. de heer A te B, vader van C, D en E, (ex)-leerlingen van de basisschool F te B, klager SAMENVATTING 105647 - Klacht gescheiden ouder over communicatie, handelwijze schoolmaatschappelijk werkster, schooladvies, ontvankelijkheidsvragen; PO Een klachtonderdeel is al behandeld op school- en

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerlinge van het D te B, klager. tegen

SAMENVATTING. inzake de klacht van: de heer A te B, vader van C, leerlinge van het D te B, klager. tegen SAMENVATTING 106290 - Klacht over het niet aanmelden van dochter bij volwassenenonderwijs, het niet bieden van afgesproken onderwijsprogramma, onvoldoende begeleiding en onvoldoende communicatie hierover.

Nadere informatie

het bestuur van Stichting x te P, (hierna te noemen: verweerster), inzake de klacht van mevrouw K (hierna te noemen: klaagster) moeder van L.

het bestuur van Stichting x te P, (hierna te noemen: verweerster), inzake de klacht van mevrouw K (hierna te noemen: klaagster) moeder van L. LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/099 Klacht over aanpak pesten. Pestprotocol blijkt niet adequaat. Klacht gegrond. Advies aan: het bestuur van Stichting x te P, (hierna

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334

Rapport. Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334 Rapport Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland, na een gesprek met haar te hebben gevoerd op 18 november 2000, onvoldoende

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. E.N. Brons, W. Dulfer-Visser, R.

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. E.N. Brons, W. Dulfer-Visser, R. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. E.N. Brons, W. Dulfer-Visser, R. Limper) Uitspraaknr. 05.032 Datum: 28 juli 2005 Hardhandige aanpak en onzorgvuldig

Nadere informatie

ADVIES. Het C College te D, vertegenwoordigd door mevrouw E, directeur van het C College, verweerster

ADVIES. Het C College te D, vertegenwoordigd door mevrouw E, directeur van het C College, verweerster 107470 - Mbo-school had meer regie moeten nemen in de ondersteuning van een student met ADD die een moeilijke thuissituatie heeft. inzake de klacht van: de heer A te B, klager gemachtigde: mevrouw mr.

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y.

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra) Uitspraaknr. 05.013 Datum: 13 juli 2005 Onjuist en onzorgvuldig

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2014/072 24 september 2014 Er is onvoldoende begeleiding geboden door school en te weinig aandacht besteed aan de faalangst en sociaal emotionele

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: Klager vindt dat de huisarts zijn klachten niet serieus heeft genomen, hem verkeerde medicatie heeft voorgeschreven en heeft geweigerd

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-14 11 september 2015 Leerling heeft niet de nodige begeleiding gekregen. De school heeft zich zelfs schuldig gemaakt

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/196 Klacht over niet bevorderen naar Havo 4 ondanks het volgen van zomerschool. Klacht is ongegrond. De Commissie adviseert partijen

Nadere informatie

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief ADVIES 107148 Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief inzake de klacht van ADVIES mevrouw A en de heer B te C, ouders van D, klagers tegen - de heer E, directeur

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.067-077-078

Uitspraaknr. 07.067-077-078 Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. R. van de Water, S.Y. Kuurstra, drs. M. Polderman) Uitspraaknr. 07.067-077-078 Datum: 14 november 2007 Onzorgvuldige behandeling vertrouwenskwestie (signaal

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A, moeder van B, klaagster tegen

ADVIES. inzake de klacht van: mevrouw A, moeder van B, klaagster tegen 104962 SAMENVATTING In het pestprotocol heeft de school preventieve en curatieve maatregelen opgenomen. De school heeft deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, waarmee zij adequaat heeft gehandeld. Klacht

Nadere informatie

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs. 106669 - Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, verzoekster, gemachtigde: de

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

ADVIES. de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D, klager

ADVIES. de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D, klager 107506 - Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling inzake de klacht van: ADVIES de heer A, wonende te B, vader van drie leerlingen van basisschool C te D,

Nadere informatie

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012 RAAD VAN TOEZICHT HILVERSUM Optreden als makelaar of niet? Aan koper inlichtingen verstrekt over voormalige echtelijke woning. Doelbewuste poging om ex-echtgenote te beschadigen. Bij de echtscheiding tussen

Nadere informatie

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008.

2. Ouder/verzorger klaagt er verder over dat organisatie niet heeft gereageerd op haar brief d.d. 22 december 2008. 09-40 Communicatie, financiën 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft financiën Inleiding De klacht 1. Ouder/verzorger klaagt er over dat organisatie haar al enige tijd lastig valt

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. Klacht inzake niet-bevordering klas 4 HAVO VO

SAMENVATTING ADVIES. Klacht inzake niet-bevordering klas 4 HAVO VO 102654 Klacht inzake niet-bevordering klas 4 HAVO VO SAMENVATTING Klager klaagt tegen de directeur van de school omdat zijn zoon M. eind schooljaar 2003-2004 niet is bevorderd naar klas 4 HAVO, terwijl

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de huisarts als informant voor het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) Klaagster neemt het de huisarts kwalijk dat zij informatie

Nadere informatie

ADVIES. Bij klaagschrift van 29 februari 2016 heeft A een klacht ingediend. B heeft op 13 maart 2016 een klacht ingediend.

ADVIES. Bij klaagschrift van 29 februari 2016 heeft A een klacht ingediend. B heeft op 13 maart 2016 een klacht ingediend. 107167 - De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG GP2013/13 ECLI:NL:TGZRGRO:2014:22 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: GP2013/13 Rep.nr. GP2013/13 8 juli 2014 Def. 068 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE

Nadere informatie

16.137Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.137Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.137Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

Blijkens de inhoud van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, luidt de klacht als volgt:

Blijkens de inhoud van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, luidt de klacht als volgt: LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2014 N-44 2 oktober 2014 Signalen over pesterijen waarvan leerling het slachtoffer was, zijn niet opgepakt. De begeleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 13 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/296 2 Klacht

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2014-07 1 augustus 2014 De commissie constateert dat de school zich niet heeft gehouden aan het protocol Incidenten. De aangeklaagden

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

SAMENVATTING AD V I E S

SAMENVATTING AD V I E S SAMENVATTING 104125 Klacht over uitblijven maatregel na ongewenst gedrag BVE Klaagster klaagt erover dat verweerder geen maatregelen heeft genomen om haar klasgenoot van de opleiding te verwijderen c.q.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid,

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid, Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging. Ontmoedigingsbeleid. Verkoper is van mening dat zijn makelaar, die tevens zijn buurvrouw is, een ontmoedigingsbeleid heeft gevoerd bij de verkoop van zijn

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

SAMENVATTING. 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE SAMENVATTING 105871/105939 - Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; Gelet op de mogelijke onregelmatigheden in leerlingdossiers bestond er op zichzelf voldoende reden voor

Nadere informatie

ADVIES. de heer H, voorzitter College van Bestuur J (bevoegd gezag van D), verder: verweerder

ADVIES. de heer H, voorzitter College van Bestuur J (bevoegd gezag van D), verder: verweerder SAMENVATTING 104932 Vanaf groep 4 heeft de school gezorgd voor een gestructureerde, doorlopende aanpak van de zorg voor klagers' zoon. De intern begeleider heeft hierin een regisserende en een feitelijke,

Nadere informatie

De school die een leerling verwijdert vanwege het gedrag van zijn moeder, moet eerst alternatieve lichtere maatregelen hebben ingezet.

De school die een leerling verwijdert vanwege het gedrag van zijn moeder, moet eerst alternatieve lichtere maatregelen hebben ingezet. 107797 - De school die een leerling verwijdert vanwege het gedrag van zijn moeder, moet eerst alternatieve lichtere maatregelen hebben ingezet. in het geding tussen: ADVIES de heer en mevrouw A, wonende

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J.

ADVIES. Stichting C gevestigd te D, het bevoegd gezag van christelijke basisschool E te B, verweerder gemachtigde: de heer mr. C.J. 107359 - De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust en onveiligheid als gevolg van gebeurtenissen waar de leerling bij betrokken was. Het aanbod van twee andere

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 09-18 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENI- GING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Beweerdelijk onjuiste vraagprijs en te geringe verkoopactiviteiten. Beëindiging opdracht door

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te *** (verder ook te noemen: het bestuur of het bevoegd gezag),

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te *** (verder ook te noemen: het bestuur of het bevoegd gezag), Klachtnummer 07077 Wijze van omgang met gezondheidsproblemen leerling; pesten; niet nakomen afspraken De klacht valt uiteen in drie onderdelen. Ten eerste heeft de klacht betrekking op de wijze waarop

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts In de onderstaande kwestie zegt de huisarts, uitgaande van een geschonden vertrouwensband,

Nadere informatie

16.038T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.038T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.038T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop.

Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop. Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop. Klaagster tracht haar woning via beklaagde te verkopen. Omdat zij haast heeft doet haar makelaar de suggestie

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 21 juli 2006 binnengekomen klacht van: A beiden wonende te B klagers gemachtigde C

Nadere informatie

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend.

106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. 106593 - Docente terecht op staande voet ontslagen omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te B, appellante,

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het volgende

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Drie routes om een klacht op school op te lossen Op school kunnen problemen ontstaan voor ouders, leerlingen of personeelsleden. Als het met betrokken partijen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen

ADVIES. Stichting C, gevestigd te K, het bevoegd gezag van D te K (de school), verweerder gemachtigde: mevrouw mr. I.A. Hoen 107362 - De voorgenomen verwijdering van de leerling en haar plaatsing op een bovenschoolse voorziening is redelijk omdat de leerling onveilige situaties veroorzaakte en de school geen onderzoek mocht

Nadere informatie

BESLISSING. inzake KLACHT. de heer D., makelaar in onroerende. zaken te H, klager. tegen: L., makelaar in onroerende. beklaagde

BESLISSING. inzake KLACHT. de heer D., makelaar in onroerende. zaken te H, klager. tegen: L., makelaar in onroerende. beklaagde 12-46 RvT Arnhem Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Klager trad op als makelaar-koper voor een gegadigde die interesse had in een woning die beklaagde in verkoop had. Klager verwijt beklaagde dat

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-15 24 september 2015 Klager wordt als gescheiden vader niet op dezelfde manier bejegend als de moeder. Klager wordt

Nadere informatie