Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta"

Transcriptie

1 Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op een volwaardige wijze mee te nemen. Hiervoor zal in het LER per tracé de positieve en negatieve effecten op de landbouwsector inzichtelijk worden gemaakt. Middels uw antwoorden op de vragen in deze vragenlijst wordt een eerste beeld verkregen. Bij de verwerking zal vertrouwelijk met deze gegevens worden omgegaan. In de rapportage van de LER zullen geen namen worden genoemd. Met de beantwoording van deze vragen legt u zich nergens aan vast en tevens kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen: Een eerste deel met algemene vragen die betrekking hebben op de huidige bedrijfsvoering; Een tweede deel met specifieke vragen die betrekking hebben op de effecten die de komst van een buizenzone op uw bedrijf en uw bedrijfsvoering zullen hebben. Er zijn meerdere vragen waarop meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk zijn. DEEL 1 - ALGEMENE VRAGEN huidige situatie 1. Naam en adres van de eigenaar Naam:.. Straat en huisnummer:... Postcode: Woonplaats:. Telefoon: Wordt de grond gebruikt voor agrarische doeleinden (landbouw of veeteelt)? O Ja, voor..., voor 3. Verpacht u het bedrijf of gronden? O Ja, ik verpacht het bedrijf O Ja, ik verpacht de gronden O De gegevens van de pachter: Naam: Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Indien u uw grond of bedrijf verpacht kunt u ervoor kiezen de vragen niet verder in te vullen. Indien u de gegevens van de pachter aan ons opstuurt, zullen wij contact opnemen met uw pachter.

2 4. Heeft uw bedrijf één of meerdere bedrijfshoofden? O Eén bedrijfshoofd O Meerdere bedrijfshoofden 5. Wat is de leeftijd van het bedrijfshoofd/de bedrijfshoofden? O 1 e bedrijfshoofd..... jaar O 2 e bedrijfshoofd..jaar O 3 e bedrijfshoofd..jaar 6. Heeft u medewerkers? O Ja: O gezinsarbeidskrachten O..aantal x 38 uur of meer O..aantal x 30 tot 38 uur O..aantal x 20 tot 30 uur O..aantal x 10 tot 20 uur O..aantal x minder dan 10 uur O niet-gezinsarbeidskrachten O regelmatige arbeidskrachten O niet-regelmatige arbeidskrachten O..aantal x 38 uur of meer O..aantal x 30 tot 38 uur O..aantal x 20 tot 30 uur O..aantal x 10 tot 20 uur O..aantal x minder dan 10 uur 7. Is uw partner mede bedrijfshoofd? O Ja ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE AGRARISCHE ACTIVITEITEN 8. Wat is de aard van uw agrarische activiteiten? O Hoofdactiviteit O Nevenactiviteit O Hobby O Activiteit beëindigd

3 9. Wat is de hoofdtak/ zijn de hoofdtakken van uw agrarisch bedrijf? Meerdere antwoorden mogelijk. O Akkerbouwbedrijf O Tuinbouwbedrijf O Blijvende teeltbedrijf (o.a. boomkwekerij) O Grondgebonden veehouderij O Intensieve veehouderij O Agrarisch natuurbeheer O Energieproductie O Wind O Zon O Biogas O Mestfraffinage O Loonwerk O Recreatie O Anders namelijk Wat zijn de gewassen in uw bouwplan (meerdere antwoorden mogelijk)? O. voor % O. voor % O. voor % O. voor % O. voor % 11. Indien u een veebedrijf heeft: wat is de soort en omvang van de veestapel binnen uw bedrijf? O Melkvee, aantal melkkoeien O Mestvarkens, aantal. O Fokzeugen, aantal O Mestkalveren, aantal. O Vleesvee, aantal. O Legkippen, aantal. O Mestkuikens, aantal. O Melkgeiten, aantal. O Anders, nl.., aantal......

4 OMVANG VAN HET BEDRIJF 12. Wat is de totale oppervlakte van de cultuurgronden van uw bedrijf O Minder dan 5 hectare O 6 tot 20 hectare O 21 tot 50 hectare O 51 tot 100 hectare O Meer dan 101 hectare 13. Wat is de eigendomssituatie van deze cultuurgronden? O Aantal ha in eigendom :... ha O Aantal ha langdurende pacht :... ha O Aantal ha gehuurd/teeltpacht :... ha STRUCTUUR VAN UW BEDRIJF De volgende vragen gaan over de structuur van uw bedrijf. Bij deze vragen worden de begrippen kavel, huiskavel en perceel gebruikt. Hiermee wordt het volgende bedoeld: Kavel: stuk grond van een bepaalde vorm, en dat meestal is omgeven door een herkenbare grens (een heg, een sloot, wegen, etc.) een kavel kan uit meerdere percelen bestaan. Perceel: een stuk grond wat deel uitmaakt van een groter stuk (van een kavel). Bijvoorbeeld een perceel weiland. Huiskavel: kavel grenzend aan de bedrijfswoning. 14. Heeft u een of meerdere huiskavel(s) in gebruik? O Ja, een O Ja, meerdere, nl.:. (aantal huiskavels) 15. Heeft u naast uw huiskavel ook veldkavels (= kavels op afstand van de bedrijfswoning) in gebruik? O Ja 16. Hoeveel veldkavels heeft u in gebruik? O 1 kavel O 2 kavels O 3 kavels O 4 kavels O 5 kavels O > 5 kavels

5 17. Hoe groot is uw huiskavel (bij benadering)? O.. hectare 18. Hoe groot zijn uw eventuele veldkavels (bij benadering)? O Kavel 1 :. hectare O Kavel 2 :. hectare O Kavel 3 :. hectare O Kavel 4 :. hectare O Kavel 5 :. hectare O Kavel >5 :. hectare Graag op kaart A de nummers van de kavels aangeven 19. Op welke afstand van de bedrijfsgebouwen liggen de veldkavels? O Kavel 1 :. kilometer O Kavel 2 :. kilometer O Kavel 3 :. kilometer O Kavel 4 :. kilometer O Kavel 5 :. kilometer O Kavel >5 :. kilometer 20. Wat zijn de belangrijkste beperkingen in bereikbaarheid van uw bedrijf en waarom? 21. Hoe beoordeelt u de structuur van uw bedrijf (verkaveling en bereikbaarheid)? O Goed O Matig O Slecht

6 22. Welke van onderstaande aspecten zijn tot nu toe een knelpunt geweest voor de ontwikkeling van uw bedrijf? O Geen O De afstand van uw bedrijfsgebouwen tot (een) burgerwoning(en) O Het aankopen van grond (te weinig grond) O Het aankopen van grond (grondprijs te hoog) O De verkaveling (te veel losse kavels) O De verkaveling (kavels liggen te verspreid) O De ontsluiting O Anders, namelijk GEWENSTE (TOEKOMST)ONTWIKKELING 23. In welke richting ziet u kansen om uw bedrijf in de toekomst te ontwikkelen? O Hetzelfde houden O Schaalvergroting O Intensivering O Verandering van gewas O Agrarisch natuurbeheer O Energieproductie O Wind O Zon O Biogas O Mestfraffinage O Loonwerk O Intensieve veehouderij O Recreatie O Anders,....

7 24. Heeft u concrete investeringsplannen voor de komende 3 jaar? O Ja O Misschien 25. Zo ja, waarop hebben deze betrekking (meerdere antwoorden mogelijk)? O Bedrijfsovername O Aankoop grond O Bouwen O Machinepark O Automatiseren O Noodzakelijke investering (milieuwetgeving) O Opzetten neventak O (regulier) onderhoud O Weet ik niet O Anders, namelijk 26. Heeft u wensen met betrekking tot de ontwikkeling van uw bedrijfsoppervlakte? O Ik wil tussen nu en 5 jaar graag de mogelijkheid om de bedrijfsoppervlakte te vergroten met minder dan 10% van het huidige bedrijfsoppervlakte O Ik wil tussen nu en 5 jaar graag de mogelijkheid om de bedrijfsoppervlakte te vergroten met meer dan 10% van het huidige bedrijfsoppervlakte O Ik wil op langere termijn de bedrijfsoppervlakte vergroten O Ik wil de bedrijfsoppervlakte niet vergroten; hetzelfde houden O Ik wil de bedrijfsoppervlakte verkleinen 27. Is er een bedrijfsopvolger? O Ja, de overname volgt waarschijnlijk binnen 5 jaar O Ja, de overname volgt waarschijnlijk over meer dan 5 jaar, er is geen opvolger, maar ik acht het wel waarschijnlijk dat het bedrijf wordt overgenomen/ doorgezet, er is geen opvolger. Dit is (nog) niet van toepassing O Ik heb onlangs zelf het bedrijf overgenomen O Ik ben zelf bezig om het bedrijf over te nemen O Onbekend

8 28. Welke concrete activiteiten wenst u voor de verbetering van de agrarische structuur? O Geen O Kavelruil O Verbeteren perceelsontsluiting O Verbeteren waterhuishouding O Verbeteren waterkwaliteit O Inpassing (agrarisch) natuurbeheer O Verbetering van de plattelandswegen O Weet niet O Anders, namelijk Van welke van onderstaande ontwikkelingen verwacht u dat het in de toekomst een knelpunt wordt voor de ontwikkeling van uw bedrijf? O Geen O De afstand van uw bedrijfsgebouwen tot (een) burgerwoning(en) O Het aankopen van grond (te weinig grond) O Het aankopen van grond (grondprijs te hoog) O De verkaveling (te veel kleine percelen) O De verkaveling (kavels liggen te verspreid) O De ontsluiting O Anders, namelijk

9 DEEL 2 - KANSEN EN KNELPUNTEN in relatie tot de aanleg van een buizenzone Er zijn twee mogelijke tracés voor de buizenzone aangegeven over land: het Leermenstracé en het Holwierdetracé. Naast deze twee tracés is er een buitendijkse tracé en een variant op het Holwierdetracé. Als bijlage treft u twee kaarten aan, kaart A en Kaart B, waarop het gebied is aangegeven waarin uw bedrijf ligt. Zou u op beide kaarten willen aangeven (indien van toepassing) welke percelen bij u in eigendom zijn, welke percelen u pacht en waar uw bedrijfsgebouwen zich bevinden? U kunt hiervoor de meegezonden markeerstift gebruiken. Voorbeeld aangeven van bouwblok op de kaart met groene markeerstift De percelen die u in eigendom heeft en/of pacht graag met een gele arcering aangeven op de kaart. De knelpunten die u voorziet graag met een roze arcering aangeven op de kaart. A Knelpunten voor bedrijfsontwikkeling tijdens de aanleg van leidingen in de buizenzone, gebruik hiervoor Kaart A. 30. De aanleg van leidingen in de buizenzone heeft uiteraard gevolgen voor uw bedrijf. Welke knelpunten ziet u voor de toekomst van uw bedrijf tijdens de aanleg van buisleidingen? O Ik zie geen knelpunten voor de toekomst van mijn bedrijf O Doorsnijdingen van huiskavels O Doorsnijdingen van veldkavels O Bereikbaarheid van kavels en gebouwen O Gevolgen voor de bodemstructuur O Effecten op drainagesystemen O dwarsdoorsnijdingen O lengtedoorsnijdingen O Gevolgen voor de waterhuishouding O Seizoensgebonden effecten van werkzaamheden O Consequenties voor de toekomstige bedrijfsontwikkeling O Administratieve gevolgen (mestboekhouding, subsidies, et cetera) O Weidegang

10 31. Ziet u nog andere knelpunten dan de knelpunten die bij de vorige vraag zijn aangegeven? O Ja, namelijk: 32. Op kaart A is aangegeven waar de buizenzone mogelijk langs zou komen te lopen in het gebied van uw bedrijf. U kunt op kaart A aangeven - met een roze arcering - waar u tijdens de aanleg van buisleidingen in de buizenzone knelpunten verwacht. Hieronder kunt u deze knelpunten kort beschrijven. 33. Moet u omrijden om bij uw veldkavels te kunnen komen, tijdens de aanleg van buisleidingen? O Ja. Kavel 1 :. kilometer Kavel 2 :. kilometer Kavel 3 :. kilometer Kavel 4 :. kilometer Kavel 5 :. kilometer Kavel >5 :. kilometer

11 B Knelpunten voor bedrijfsontwikkeling na de aanleg van leidingen in de buizenzone, gebruik hiervoor Kaart B. 34. Welke knelpunten ziet u voor de toekomst van uw bedrijf na de aanleg van leidingen in de buizenzone? O Ik zie geen knelpunten voor de toekomst van mijn bedrijf O Doorsnijdingen van huis- en veldkavels O De bereikbaarheid van kavels en gebouwen O Gevolgen voor de bodemstructuur O Effecten op drainagesystemen O Gevolgen voor de waterhuishouding O Seizoensgebonden effecten van werkzaamheden O Consequenties voor de toekomstige bedrijfsontwikkeling O Administratieve gevolgen (mestboekhouding, subsidies, etc.) O Waardedaling bedrijf nu en in de toekomst O Beperking uitbreidingsmogelijkheden O Waarborgen voedselveiligheid O Gebrek aan geschikte ruilgrond O Weidegang 35. Ziet u nog andere knelpunten, na de aanleg van leidingen, voor de toekomst van uw bedrijf dan de knelpunten die in de vorige vraag zijn aangegeven? O Ja, namelijk:

12 36. Op kaart B is aangegeven waar de buizenzone mogelijk langs zou komen te lopen in het gebied van uw bedrijf. U kunt op kaart B aangeven - met een roze arcering - waar u na de aanleg van leidingen knelpunten verwacht. Hieronder kunt u deze knelpunten kort beschrijven. 37. Welk percentage van uw landbouwgrond gaat verloren wegens diagonale doorsnijding, overhoeken, etcetera na aanleg van de buizenzone? % 38. Indien de buizenzone een feit is welke maatregelen moeten, volgens u, minimaal getroffen zijn: O Schadevergoeding voor minder opbrengst gewassen O O O O O O O O O O O O O

13 WENSELIJKHEID VAN BEDRIJFSVERPLAATSING 39. Hoe staat u tegenover bedrijfsverplaatsing? O Ik wil geen bedrijfsverplaatsing O Tegen de juiste voorwaarden, zou ik graag willen verplaatsen. O Tegen de juiste voorwaarden, zie ik bedrijfsverplaatsing als een reële optie. O Weet ik niet 40. Indien u over zou gaan tot bedrijfsverplaatsing, waar wilt u dan heen? O Binnen eigen bedrijf op een nieuw bouwblok O Blijven in de gemeente O Verplaatsing naar buurgemeente O Verplaatsing binnen de provincie Groningen O Elders in Nederland O Naar het buitenland OVERIG 41. Heeft u ervaring met de aanleg van buisleidingen in uw landbouwgrond? O Ja Zo ja, welke positieve ervaringen zijn dit: En welke negatieve:

14 42. Heeft u nog meer punten, die u relevant acht voor de onderzoekers, in relatie tot dit landbouwonderzoek? 43. Bent u bereid mee te werken aan de aanleg van een buizenzone? O Ja O Ja, mits, tenzij 44. Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. Indien u het op prijs stelt om in een persoonlijk gesprek de antwoorden toe te lichten of andere informatie te verschaffen die u van belang vindt, kunt u dat hieronder aangegeven:, ik stel geen prijs op een persoonlijk gesprek O Ja, ik stel prijs op een persoonlijk gesprek om mijn antwoorden nader te motiveren

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER Datum interview : Nummer(ID): 1 Dit enquêteformulier omvat 2 onderdelen: Deel 1: Dit betreffen uw specifieke bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER GRONDBEZITTERS/-VERPACHTERS AGRARISCHE INVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER

ENQUETEFORMULIER GRONDBEZITTERS/-VERPACHTERS AGRARISCHE INVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER ENQUETEFORMULIER GRONDBEZITTERS/-VERPACHTERS AGRARISCHE INVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER Datum interview : (in te vullen door interviewer) Nummer(ID): 1 Dit enquêteformulier omvat 2 onderdelen: Deel

Nadere informatie

Landbouwverkenning De Liemers

Landbouwverkenning De Liemers Landbouwverkenning De Liemers Landbouwverkenning voor de agrarische sector in de Liemers Eindrapportage van een landbouwonderzoek in het werkgebied van LTO Noord afdeling de Liemers. De inhoud van deze

Nadere informatie

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Landbouw Effect Rapportage (LER) buizenzone Eemsdelta. Grontmij Vastgoed Holding B.V. Gorinchem, 26 januari 2011.

Plan van Aanpak. Landbouw Effect Rapportage (LER) buizenzone Eemsdelta. Grontmij Vastgoed Holding B.V. Gorinchem, 26 januari 2011. Plan van Aanpak Landbouw Effect Rapportage (LER) buizenzone Eemsdelta Grontmij Vastgoed Holding B.V. Gorinchem, 26 januari 2011 Verantwoording Titel : Plan van Aanpak Subtitel : Landbouw Effect Rapportage

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu ALGEMENE GEGEVENS (Bedrijfs-)naam : Straat en huisnummer : Postcode en plaats : Telefoonnummer(s)

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied. enquête agrarische bedrijven

Bestemmingsplan. Buitengebied. enquête agrarische bedrijven Bestemmingsplan Buitengebied enquête agrarische bedrijven INLEIDING Aanleiding De gaat voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan opstellen. Voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingsplan is

Nadere informatie

Landbouw in Noord- Groningen

Landbouw in Noord- Groningen Landbouw in Noord- Groningen Onderzoek naar de huidige situatie en de toekomst van de landbouw in Noord-Groningen Onderdeel van het project Bedreigd Bestaan Landbouw in Noord-Groningen Onderzoek naar de

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei in de praktijk Hoe werkt het eigenlijk? Vrijwillig Wettelijk Spelregels Kosten/baten Gebied aan tafel, Doelgericht ruilen Workshop

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Bedrijfsplan. Bedrijfswoning aan de Haarwal 3 te Wageningen. Datum: 5 augustus 2014 Gewijzigd: 2 oktober 2014 Gewijzigd: 30 december 2014

Bedrijfsplan. Bedrijfswoning aan de Haarwal 3 te Wageningen. Datum: 5 augustus 2014 Gewijzigd: 2 oktober 2014 Gewijzigd: 30 december 2014 Bedrijfsplan Bedrijfswoning aan de Datum: 5 augustus 2014 Gewijzigd: 2 oktober 2014 Gewijzigd: 30 december 2014 Agra-Matic B.V. Postbus 396 6710 BJ Ede Tel. 0318-675 400 Fax. 0318-675 409 E-mail: info@agra-matic.nl

Nadere informatie

Scheiding 41 9865VB Opende (Gr.) Intensieve veehouderij

Scheiding 41 9865VB Opende (Gr.) Intensieve veehouderij Scheiding 41 9865VB Opende (Gr.) Intensieve veehouderij Vestiging Zuidlaren Annerweg 32, 9471 KV Zuidlaren W: http://www.agriteam.nl/zuidlaren E: zuidlaren@agriteam.nl T: 050-4096190 F: 050-4096116 Plaats:

Nadere informatie

Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering

Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering Inspiratiedag Vollegronds Groenteteelt 5 maart 2015 Erik Somsen a.s..r. landelijk vastgoed Belegger en vermogensbeheerder voor a.s.r.

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Landbouw Effect Rapportage Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Landbouw Effect Rapportage Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Eindrapportage Landbouw Effect Rapportage Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Opgesteld door: LTO Noord Projecten B.V. Radboud Vorage en Oene de Jong Postbus 126 7400 AC DEVENTER Tel. (0570) 662810 rvorage@ltonoordprojecten.nl

Nadere informatie

Landbouwverkenning voor het gebied Lingewaal West Gorinchem Oost

Landbouwverkenning voor het gebied Lingewaal West Gorinchem Oost Landbouwverkenning voor het gebied Lingewaal West Gorinchem Oost Onderzoek in het kader van de voorverkenning naar de realisatiemogelijkheden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Deventer, 12 november 2009

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 9 februari 2012 Referentie: Faxnummer: 088-888

Nadere informatie

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming De instrumentenkoffer Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming Wat is de Instrumentenkoffer? Wij zijn blij dat u zich als agrarisch ondernemer oriënteert op de mogelijkheden om

Nadere informatie

Bijlage 1: Advies AAZ

Bijlage 1: Advies AAZ Bijlagen: Bijlage 1: Advies AAZ Bijlage 2: Landschappelijke Inpassing Bijlage 3: Zoektocht alternatieve locaties Aanleiding Het is de heer de Bruyne al geruime duidelijk dat hij zijn akkerbouwbedrijf

Nadere informatie

Pachtafhankelijke bedrijven in beeld

Pachtafhankelijke bedrijven in beeld Pachtafhankelijke in beeld Huib Silvis, Ruud van der Meer en Martien Voskuilen Pacht heeft een belangrijke rol als financieringsinstrument voor de landbouw, zowel bij bedrijfsovername als bedrijfsvergroting.

Nadere informatie

HERINRICHTING LOSSER ZUID

HERINRICHTING LOSSER ZUID HERINRICHTING LOSSER ZUID Lijst der Geldelijke Regelingen Charlotte Gillet januari 2016 Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) Globaal proces Inrichtingsplan vastgesteld (2007) Opstellen Ruilplan (2011)

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu

Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) Module Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Limburgs Kwaliteitsmenu ALGEMENE GEGEVENS (Bedrijfs-)naam :H.P.M. Mols Straat en huisnummer :Bosserstraat 28 Postcode en

Nadere informatie

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder Definitief Provincie Noord-Holland Directie Beleid Sector Natuur, Recreatie en Landschap Postbus 3007 2001 DA Haarlem Grontmij Nederland bv Alkmaar, 10 oktober

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Vergadering d.d. 3 september 2013

RAADSCOMMISSIE. Vergadering d.d. 3 september 2013 RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 3 september 2013 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming aan de raad; er hoeft geen apart commissiestuk te

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Duin- en Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek Quickscan kavelruilmogelijkheden met gebruikers en kenners van Duin- en Bollenstreek Rutger de Groot Stan Gloudemans Stichting Kavelruil: wie en waarom Koepelproject Uitleg Resultaten Aan de slag Terugkoppeling

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

LANDBOUWSTRUCTUUR KRIMPENERWAARD

LANDBOUWSTRUCTUUR KRIMPENERWAARD LANDBOUWSTRUCTUUR KRIMPENERWAARD Inzicht in het agrarisch grondgebruik in de Krimpenerwaard op basis van een onder de grondeigenaren en grondgebruikers uitgevoerde enquête Haarlem, september 2007 COLOFON

Nadere informatie

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren GEMEENTE OLDEBROEK Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren 15 december 2009 2 1 Aanleiding Tijdens een op 8 mei 2006 plaatsgevonden

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing

Bedrijfsverplaatsing Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Bedrijfsverplaatsing Aangekocht: Uniek melkveebedrijf voor circa 550 stuks melkvee De Koning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432

TE KOOP ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432 TE KOOP 12.03.50 ha cultuurgrond gelegen te Lopik, achter Benedeneind NZ 432 Object Omschrijving : TE KOOP 12.03.50 ha achter Benedeneind NZ 432 te Benschop. Vraagprijs op aanvraag De gronden worden opgeleverd

Nadere informatie

Grondmarkt en grondfinanciering

Grondmarkt en grondfinanciering Grondmarkt en grondfinanciering Algemene jaarvergadering BLHB 10 maart 2016 Erik Somsen a.s.r. vastgoed vermogensbeheer Inhoud Introductie Grondmarkt Kenmerken Grondprijsontwikkeling en grondmobiliteit

Nadere informatie

Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond?

Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond? Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam Samenvatting rapport Komt het instrument van de grond? In het kader van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is het rapport

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 4154 18 juli 2016 Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Hugo Bartelink kenmerk/datum 09.0010263 / 02 december 2009 vergaderdatum

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

FORMULIER BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER

FORMULIER BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER FORMULIER BEDRIJFSGEGEVENS AANVRAGER VERSIE 2007 Bedrijfsgegevens aanvrager 1 Agrarische bouwaanvragen en aanlegvergunningen Bedrijfsgegevens aanvrager Ten behoeve van de beoordeling van uw aanvraag voor

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Oude Dalerveensestraat 10 7751 AD Dalen. Wonen

Oude Dalerveensestraat 10 7751 AD Dalen. Wonen Oude Dalerveensestraat 10 7751 AD Dalen Wonen Vestiging Zuid-Oost Drenthe Weidemolen 2, 7751 DZ Dalen W: http://www.agriteam.nl/dalen E: dalen@agriteam.nl T: 0524-550593 F: 0524-550761 Plaats: Dalen Adres:

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag Oeverweg 2 Giethoorn Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: In het buitengebied van de gemeente Steenwijk ligt dit courante en keurig onderhouden melkveehouderijbedrijf. Dit bedrijf is centraal gelegen op ca

Nadere informatie

Agrarische beoordelingscomm/ss/e Abc. Secretariaat: tel: b.g.g. tel:

Agrarische beoordelingscomm/ss/e Abc. Secretariaat: tel: b.g.g. tel: Agrarische beoordelingscomm/ss/e Abc Stichting Abc postbus 102 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk K.v.K. Rijnland nr. S 170098 Secretariaat: tel: 071-3414185 b.g.g. tel: 06-42741790 email: info@abcommissie.nl

Nadere informatie

Landbouwontwikkeling in Twenterand. Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000

Landbouwontwikkeling in Twenterand. Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000 Landbouwontwikkeling in Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Algemene trends... 2 1.2 Leeswijzer... 2 1.3 Gebruikte cijfers... 3 2. Huidige situatie (2011)...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Jan Strooper Bloembollen

Ondernemingsplan Jan Strooper Bloembollen Ondernemingsplan Jan Strooper Bloembollen Opgesteld door: Ing. J.M. Rosloot ab Agro Adviseur LTO Noord Advies Postbus 141 1800 AC Alkmaar T: 072 567 02 80 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

De dagelijkse taken in de melkveehouderij worden uitgeoefend door de drie leden van de VOF (beide ouders en zoon).

De dagelijkse taken in de melkveehouderij worden uitgeoefend door de drie leden van de VOF (beide ouders en zoon). Motivatie tweede bedrijfswoning Momenteel behoort bij het bedrijf een totale oppervlakte landbouwgrond van 103 ha., Het gemiddelde bouwplan is als volgt verdeeld: 70 ha. grasland 23 ha. maïsland en 7 ha.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord

De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord De ontwikkeling van de landbouw in Enschede-Noord Ir. C. Wijnen Maart 1999 Rapport 4.99.04 Landbouw-Economisch Instituut (LEI), Den Haag I Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) beweegt zich op een breed

Nadere informatie

11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING

11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING 11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING Adres Omschrijving Vraagprijs Status Callantsogervaart 3a, 1787PR Julianadorp Perceel bloembollengrond gelegen tegen Recreatiepark in Julianadorp geschikt

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Zuidermeerweg 5A 1652 CR Zuidermeer. Veehouderij

Zuidermeerweg 5A 1652 CR Zuidermeer. Veehouderij Zuidermeerweg 5A 1652 CR Zuidermeer Veehouderij Vestiging Noord-Holland Lutkedijk 24c, 1713 KP Obdam W: http://www.agriteam.nl/noord-holland E: noordholland@agriteam.nl T: 0226-355205 F: 0226-355258 Plaats:

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Zaaknummer: 00376541 Onderwerp: AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Collegevoorstel Inleiding In de brief van 14 januari 2014 stelt raadslid D.F.M.J.

Nadere informatie

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED \^NWESTREENEN Gemeente Elburg t.a.v. de gemeenteraad Postbus 70, 8080 AB ELBURG Anthonie Fokkerstraat 1a 3772 MP Barneveld T: (0342) 47 42 55 F: (0342) 47 42 81 E: info@vanwestreenen.nl Ons kenmerk Inzake

Nadere informatie

Hooiweg 15 3882 MR Putten. Landelijk wonen

Hooiweg 15 3882 MR Putten. Landelijk wonen Hooiweg 15 3882 MRPutten Landelijk wonen Vestiging Ede Frankeneng 17h, 6716 AA Ede W: http://www.agriteam.nl/ede E: ede@agriteam.nl T: 0318-619209 F: 0318-693693 Plaats: Putten Adres: Hooiweg 15 Postcode:

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Agrarische Structuurverbetering Kop van Noord-Holland. Fase 2: Anna Paulowna

Agrarische Structuurverbetering Kop van Noord-Holland. Fase 2: Anna Paulowna Agrarische Structuurverbetering Kop van Noord-Holland Fase 2: Anna Paulowna Haarlem, augustus 2006 COLOFON Opdrachtgever Financier Projectleiding Rapportage Uitvoering enquêtes Stichting ter Verbetering

Nadere informatie

Melkveehouderij. Woestenweg 10 Witharen. DLV Makelaardij Oostwijk 5 Postbus AM Uden

Melkveehouderij. Woestenweg 10 Witharen. DLV Makelaardij Oostwijk 5 Postbus AM Uden Melkveehouderij TE KOOP Woestenweg 10 Witharen Melkveebedrijf met woonhuis. Stalcapaciteit voor 84 grootveeboxen en 15 drachtige pinkenboxen op een perceel van ca. 46 hectare Prijs op aanvraag,- MAKELAARDIJ

Nadere informatie

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012 Sarsven en de Banen De wenszitting 17 september 2012 2 Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling 3 Sarsven en de Banen De wenszitting

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven

Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven Verzoek om schadevergoeding/nadeelcompensatie Voor bedrijven Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Regeling Nadeelcompensatie

Nadere informatie

Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018

Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018 Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15 maart 2016 (PZH-2016-545080390 ; DOS 2016-0001618)

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 4 van de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Zaaknummer: 00376392 Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Collegevoorstel Inleiding Van gemeentelijke landbouwgrond kan 65 hectare via zogenaamde geliberaliseerde pachtcontracten worden verpacht.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld

Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld Voorjaar 2008 Veessen Agrarisch ontwikkelingsperspectief VAA080513 Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld def.doc 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding en doel...3

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Verkoopinformatie BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 07.49.50 hectaren, 02.54.40 hectaren en 01.01.15 hectare Algemeen Percelen landbouwgrond, gelegen

Nadere informatie

AGRARISCHE STRUCTUURVERBETERING DRECHTERLAND-WEST

AGRARISCHE STRUCTUURVERBETERING DRECHTERLAND-WEST AGRARISCHE STRUCTUURVERBETERING DRECHTERLAND-WEST 2 AGRARISCHE STRUCTUURVERBETERING DRECHTERLAND-WEST Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Kleinschalige landbouw biedt kansen voor landschap

Kleinschalige landbouw biedt kansen voor landschap Artikel tevens in licht bewerkte vorm verschenen in tijdschrift LandWerk (2006)3: p.17-21 Kleinschalige landbouw biedt kansen voor landschap Wim de Regt & Rienk Kuiper Milieu- en Natuurplanbureau Hebben

Nadere informatie

VRM - Actualisering 2016

VRM - Actualisering 2016 VRM - Actualisering 2016 Onderdeel intensieve veehouderij Wijziging van beleid en regels en Nota van toelichting Partiële wijziging Visie ruimte en mobiliteit Programma ruimte Verordening ruimte 2014 1.

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid De wenszitting Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder maart 2011 Weerijs-Zuid

Nadere informatie

Bestemmingsplan USSELO 2012

Bestemmingsplan USSELO 2012 Bestemmingsplan USSELO 2012 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijze (geanonimiseerde versie - geschikt voor digitale verspreiding) Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Usselo 2012 geanonimiseerde

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

: De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening : Koopovereenkomst landbouwgrond

: De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening : Koopovereenkomst landbouwgrond Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. de heer H. Wassink Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Ons kenmerk Inzake Betreft Bijlage : GjN/Verw/0957 : De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening

Nadere informatie

Landbouwgrond hectare landbouwgrond. Marcel de Rooij Oostwijk 5 Postbus AM Uden. Santforterstraat 1 te Ittervoort

Landbouwgrond hectare landbouwgrond. Marcel de Rooij Oostwijk 5 Postbus AM Uden. Santforterstraat 1 te Ittervoort Landbouwgrond TE KOOP 7.42.92 hectare landbouwgrond Santforterstraat 1 te Ittervoort Prijs op aanvraag MAKELAARDIJ Marcel de Rooij Oostwijk 5 Postbus 511 5400 AM Uden 0413-336800 06-20439107 dlvadvies.nl

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden 1310525 Afdeling: Onderwerp Uitgifte landbouwgronden Samenvatting De gemeente Boxtel beschikt over een aantal ha cultuurgronden, met name in de voormalig gemeente Liempde bezit de gemeente relatief veel

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Raadsvoorstel Nummer: 165985 Behandeld door: M.H.T. Jansen Agendapunt: 20 12 juni 2017 Onderwerp: Bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo

Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Te koop kavel landbouwgrond in Dwingeloo Algemeen De gemeente Westerveld is voornemens een perceel landbouwgrond te koop aan te bieden. Het perceel ligt aan de noordrand van Dwingeloo. Op onderstaande

Nadere informatie

Schriftelijke reactie toezegging

Schriftelijke reactie toezegging Ons nummer: O14.002619 *O14.002619* Schriftelijke reactie toezegging Raad/commissie : Commissie DSO Datum vergadering : 9 september 2014 Onderwerp Toezegging gedaan door : Bestemmingsplan Kilewierwei 1

Nadere informatie

VAN DE AANVRAGER VAN HET INITIATIEF

VAN DE AANVRAGER VAN HET INITIATIEF RIS.7175 AANVRAAGFORMULIER Aanvraag subsidieverlening voor sloop van een of meerdere glastuinbouwbedrijven en/of de realisatie van een energieverdeelsysteem of een collectieve digitale ontsluiting op grond

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie