Arbeidsparticipatie van jarigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen"

Transcriptie

1 Arbeidsparticipatie van jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2007 tot en met /2008 = het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met / 08 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2007 en eindigend in / / 08 = oogstjaar, boekjaar enz., 2005/ 06 tot en met 2007/ 08 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Grafi media Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld X-42

3 Inleiding Een van de doelstellingen van het huidige kabinet is om meer personen aan het werk te krijgen. Om dit te bevorderen, creëert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorwaarden om verhoging van de arbeidsparticipatie te stimuleren door middel van wet- en regelgeving, ondersteuning van gemeenten, aansturing uitvoeringsorganisaties en overleg met sociale partners. De doelstelling van het beleidsprogramma is om in 2016 een bruto arbeidsparticipatie van 80 procent te bereiken. Via dit onderzoek wil het ministerie van SZW inzicht krijgen in de afstand van personen tot de arbeidsmarkt. Welke groepen staan dicht of minder dicht bij de arbeidsmarkt? De focus ligt daarbij op de doelgroep van de participatiedoelstelling, de 20 tot en met 64 jarigen. Het ministerie van SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om tabellen te berekenen over de arbeidsmarkt- en uitkeringspositie in 2006 en 2007 van deze doelgroep. De gegevens worden ook voor een aantal specifieke leeftijdsgroepen en subgroepen bepaald, bijvoorbeeld vrouwen en niet-westerse allochtonen. Het CBS-CvB heeft al eerder onderzoek gedaan naar het participatiepotentieel. In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft het CBS-CvB in 2007 onderzoek gedaan naar het participatiepotentieel in 2005 en De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport Wie willen er werk? (Hersevoort et. al. 2007). In 2008 heeft het CBS-CvB in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin onderzoek gedaan naar jongeren van 15 tot en met 26 jaar. In dit onderzoek zijn ook uitkomsten over het participatiepotentieel berekend. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport Jongeren 2006 (Hagoort et. al. 2008). Ten slotte geeft de publicatie Arbeidsmarktpositie van niet-onderwijsvolgenden 2006 (Sluiter en Hagoort 2008) informatie over het participatiepotentieel onder niet-onderwijsvolgenden. 3

4 Uitkomsten De economische situatie in Nederland is in 2007 erg rooskleurig. Dit vertaalt zich in een forse afname van de werkloze beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar, van 371 duizend in 2006 naar 304 duizend personen in 2007, een daling van 18 procent. De werkzame beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar nam in diezelfde periode toe van duizend naar duizend personen, een stijging van meer dan 2 procent. Ook de netto arbeidsparticipatie van de 20 tot en met 64 jarigen nam iets toe, van 69 procent in 2006 naar 71 procent in De bruto arbeidsparticipatie van die leeftijdsgroep bleef op ongeveer hetzelfde niveau, 73 procent in 2006 en 74 procent in Bruto arbeidsparticipatie van 20 tot en met 64 jarigen: Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar in de potentiële beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar. Netto arbeidsparticipatie van 20 tot en met 64 jarigen: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar in de potentiële beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar. Om de doelstelling van 80 procent bruto arbeidsparticipatie in 2016 te behalen, wil het ministerie van SZW via specifieke beleidsmaatregelen bepaalde doelgroepen stimuleren om aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Staat 1 Netto arbeidsparticipatie van jarigen en doelgroepen arbeidsparticipatie beleid, Netto arbeidsparticipatie % Totaal jarigen Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Leeftijd jarigen jarigen jarigen Uit staat 1 blijkt dat vooral de netto arbeidsparticipatie van vrouwen, niet-westerse allochtonen en de 55 tot en met 64 jarigen laag ligt. Om de doelstelling van 80 procent bruto arbeidsparticipatie dichter bij te brengen zullen met name deze groepen aan de slag moeten. De bruto arbeidsparticipatie wordt bepaald op basis van de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Niet alle personen zonder werk 1) willen of kunnen werken, bijvoorbeeld omdat zij onderwijs volgen, zorgverplichtingen hebben of ziek zijn. Personen zonder werk die wel willen werken vormen het participatiepotentieel. In 2007 waren er in Nederland bijna 10 miljoen mensen van 20 tot en met 64 jaar, daarvan hadden iets meer dan 7 miljoen personen werk en bijna 3 miljoen personen geen werk. 1) In het vervolg van deze paragraaf wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen die niet werken en personen die minder dan twaalf uur per week werken. Met zonder werk of geen werk wordt bedoeld werkt niet of minder dan twaalf uur per week. Met met werk wordt bedoeld werkt twaalf uur of meer per week. 4

5 Uit figuur 1 blijkt dat vooral mensen met een werkloosheidsuitkering willen werken. Deze personen hebben over het algemeen een goede binding met de arbeidsmarkt, iets meer dan 70 procent van hen wilde werk. Voor personen met een bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt dat de binding met de arbeidsmarkt minder goed is. Van de personen met een bijstandsuitkering wilde iets meer dan 40 procent werk, van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering wilde of kon slechts iets meer dan 15 procent aan het werk. Bijna 2 miljoen personen hadden geen werk en ook geen uitkering, nog geen kwart van hen, 435 duizend personen, wilde werk. 1. Personen van jaar zonder werk of met werk van minder dan 12 uur per week naar het wel of 1. niet willen van werk en uitkeringspositie, 2007 % WW-uitkering Bijstandsuitkering AO-uitkering Geen uitkering Wil werk Wil geen werk 5

6 Beschrijving van het onderzoek Populatieafbakening De onderzoekspopulatie bestaat uit personen van 15 tot en met 64 jaar die in 2006 of 2007 in Nederland woonden, exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (de institutionele bevolking). De tabellen in het onderzoek richten zich op verschillende leeftijdsgroepen, waarvan de 20 tot en met 64 jarigen de voornaamste doelgroep vormt, en andere achtergrondkenmerken (zoals geslacht, herkomst en opleidingsniveau) binnen deze onderzoekspopulatie. Onderzoeksmethode De uitkomsten voor de jaren 2006 en 2007 zijn op basis van dezelfde onderzoeksmethode berekend. Daarbij zijn wel verschillende bronbestanden gebruikt. Voor de resultaten heeft dit enkele minimale gevolgen die in de paragraaf Kwaliteit van de uitkomsten zijn beschreven. Arbeidsparticipatie 2006 Voor de berekening van de uitkomsten over de arbeidsparticipatie 2006 is het onderzoeksbestand gebruikt dat is samengesteld voor het onderzoek Jongeren Voor de samenstelling van dit onderzoeksbestand diende de EBB als basis. Uit dit bestand zijn gegevens gebruikt over leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, binding met de arbeidsmarkt, status in termen van de beroepsbevolking, uitkeringspositie, uitkeringsduur en inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend werkzoekende (NWW er). Het onderzoeksbestand is verder verrijkt met herkomstgeneratie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en gegevens over arbeidsmarktpositie, hoogst behaalde opleiding van de respondent en het wel of niet onderwijsvolgend zijn uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Deze gegevens zijn op persoonniveau aan het onderzoeksbestand gekoppeld op basis van de datum waarop de persoon is geënquêteerd voor de EBB. Arbeidsparticipatie 2007 Voor de berekening van de uitkomsten over de arbeidsparticipatie 2007 dient de EBB als basis. Uit de EBB wordt informatie ontleend over de arbeidsmarktpositie, de binding met de arbeidsmarkt, informatie over de beroepsbevolking en het hoogst behaalde opleidingsniveau van de respondent. Ook wordt uit de EBB informatie verkregen over leeftijd en geslacht. Ten slotte wordt op basis van de EBB bepaald of de respondent onderwijsvolgend is. Aan de EBB zijn persoonsgegevens uit de GBA gekoppeld. Uit de GBA zijn gegevens gebruikt over de herkomstgroepering en de herkomstgeneratie van personen. Het onderzoeksbestand is verder verrijkt met informatie uit de uitkeringenmodule van het Basisbestand. Hieruit zijn gegevens gebruikt over de uitkeringspositie voor personen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook de uitkeringsduur en de inschrijving bij het CWI als NWW er is uit het Basisbestand afgeleid. Deze gegevens zijn op persoonniveau aan het onderzoeksbestand gekoppeld op basis van de datum waarop de persoon is geënquêteerd voor de EBB. 6

7 Bronnen Voor de arbeidsparticipatie 2006 is het onderzoeksbestand Jongeren 2006 als basis gebruikt. Dit onderzoeksbestand is een koppeling van onder andere de EBB, de GBA, de CWI-NWW registratie en het onderzoeksbestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk. Voor arbeidsparticipatie 2006 zijn verder de GBA en de EBB gebruikt. Voor de arbeidsparticipatie 2007 zijn de EBB, de GBA en het Basisbestand gebruikt. Basisbestand De onderzoekspopulatie van het Basisbestand zijn personen die in de periode van januari 2001 tot en met november 2008 in één of meerdere van deze maanden óf waren ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend werkzoekende (NWW), óf een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden, óf re-integratieondersteuning ontvingen, óf een combinatie van bovenstaande. Het Basisbestand is een gecombineerd bestand, samengesteld op basis van diverse bestanden op het gebied van banen, uitkeringen en re-integratie. Het doel van het Basisbestand is het creëren van een eenduidige samenhangende set van gegevens per persoon over uitkeringen, re-integratie en werk vanaf Het bestand bevat per persoon en per maand een indicator die aangeeft of er in die maand sprake was van een uitkering, cwi-inschrijving, (start) re-integratie en/of werk. In dit bestand heeft een persoon in een maand een uitkering als deze persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering en er in die maand een betaling heeft plaatsgevonden (betalingsbasis). De uitkeringenmodule uit het Basisbestand is samengesteld op grond van de uitkeringsregistraties van de WW-, de AO- en de bijstandsuitkeringen. De module is aangevuld met de registratie van de bij het CWI ingeschreven NWW ers. Bijlage I beschrijft de werkwijze bij het samenstellen van het Basisbestand. Onderzoeksbestand Jongeren 2006 Het onderzoek Jongeren 2006 richt zich met name op jongeren van 15 tot en met 26 jaar en beschrijft deze populatie naar een aantal achtergrondkenmerken als scholing en arbeidsmarktpositie. Voor dit project is een onderzoeksbestand samengesteld met als basis de EBB. Het onderzoeksbestand bevat informatie over de 15 tot en met 64 jarigen. Dit bestand bevat onder meer informatie over binding met de arbeidsmarkt en informatie over de beroepsbevolking. Ook informatie over leeftijd en geslacht is ontleend aan dit bestand. De EBB is verrijkt met persoonsgegevens uit de GBA en gegevens over de uitkeringspositie en uitkeringsduur op basis van het bestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk en gegevens over inschrijving als NWW er bij het CWI. Voor een volledige beschrijving van de samenstelling van het bestand Jongeren 2006, zie het rapport Jongeren 2006 (Hagoort et. al. 2008). Onderzoeksbestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk De onderzoekspopulatie van het onderzoeksbestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk zijn personen die in de periode van december 2001 tot en met december 2006 in één of meerdere van deze maanden een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden. Het gecombineerde bestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk is samengesteld op basis van diverse uitkeringsregisters. Het bestand bevat per persoon en per maand een indicator die aangeeft of er in die maand sprake is van een bijstands-, WWof AO-uitkering. In dit bestand heeft een persoon in een maand een uitkering als deze 7

8 persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering en er in die maand een betaling heeft plaatsgevonden (betalingsbasis). Voor een uitgebreide beschrijving van de samenstelling van het bestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk, zie het rapport Derde vervolgmeting 25%-doelstelling (Goedhuys et. al. 2008). Enquête Beroepsbevolking (EBB) De EBB is een doorlopende enquête onder personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (de institutionele bevolking). De EBB is een steekproef waarop elk jaar ongeveer 90 duizend personen responderen. Het doel van deze enquête is zicht te krijgen op de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hiertoe wordt onder meer informatie verzameld over de positie op de arbeidsmarkt van personen en worden demografische kenmerken van huishoudens vastgelegd. Gegevens worden vastgesteld op het moment van enquêteren. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) De GBA is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem van de gemeenten en in werking sinds 1 oktober In principe staan alle inwoners van een gemeente in de basisadministratie ingeschreven. Gegevens als geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats worden in de GBA geregistreerd. Inschrijvingen als NWW er bij het CWI Deze registratie van het CWI bevat alle personen die zich als NWW er hebben ingeschreven bij het CWI. Bij het CWI kunnen werkzoekenden zich inschrijven om in aanmerking te komen voor arbeidsbemiddeling. Voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden en personen met een WW-uitkering is een inschrijving bij het CWI verplicht. Daarnaast kunnen ook personen zonder één van deze uitkeringen zich als NWW er inschrijven bij het CWI. Ook kunnen personen die inmiddels een baan gevonden hebben nog ingeschreven staan als NWW er bij het CWI. De CWI-NWW-registratie is een longitudinaal bestand en registreert startdatum en einddatum van de inschrijving van een persoon bij het CWI als niet-werkend werkzoekende. Verschillen met vergelijkbare onderzoeken Verschillen met het onderzoek Jongeren 2006 In het onderzoek Jongeren 2006 is gebruik gemaakt van diverse onderwijsregistraties om af te leiden of een persoon al dan niet onderwijs volgt. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de EBB-definitie van onderwijsvolgenden. De EBB-definitie voor onderwijsvolgenden is ruimer en daardoor zijn er in participatiepotentieel 2006 minder niet-onderwijsvolgenden dan in Jongeren Ten tweede kunnen de uitkomsten verschillen doordat in Jongeren 2006 een ander weegmodel is gebruikt dan in dit onderzoek. Verschillen met het onderzoek Arbeidsmarktpositie van niet-onderwijsvolgenden 2006 In het onderzoek Arbeidsmarktpositie van niet-onderwijsvolgenden 2006 is een ander weegschema gebruikt dan in dit onderzoek. Hierdoor kunnen de uitkomsten verschillen. 8

9 Verschillen met het onderzoek Wie willen er werk? In het onderzoek Wie willen er werk? is een andere operationalisatie van het participatiepotentieel gebruikt. In Wie willen er werk? wordt het participatiepotentieel gevormd door personen van 15 tot en met 64 jaar zonder werk van ten minste twaalf uur per week, die ten minste twaalf uur per week willen werken en niet onderwijs volgen. In dit onderzoek is het participatiepotentieel geoperationaliseerd als de personen van 20 tot en met 64 jaar zonder werk van ten minste twaalf uur per week, die ten minste twaalf uur per week willen werken. In het onderzoek Wie willen er werk? is de EBB-definitie van voltijd onderwijsvolgenden gebruikt. In dit onderzoek gaat het om het al dan niet volgen van onderwijs ongeacht of dat voltijd is. Hierdoor is het aantal onderwijsvolgenden in dit onderzoek hoger dan in het onderzoek Wie willen er werk?. In het onderzoek Wie willen er werk? is een iets ander weegschema gebruikt dan in dit onderzoek. Hierdoor verschillen de uitkomsten licht. Ophogen van steekproeftotalen De EBB is een steekproef. Om uitkomsten te berekenen die representatief zijn voor de doelpopulatie moeten de resultaten worden opgehoogd. Hiervoor zijn in de EBB vaste ophooggewichten beschikbaar die ervoor zorgen dat de opgehoogde populatie van de steekproef overeenkomt met het gemiddelde aantal personen van 15 jaar en ouder in Nederland in een jaar exclusief de institutionele bevolking. Deze ophooggewichten corrigeren voor ongelijke trekkingskansen in de steekproef en voor een minder goede respons van bepaalde groepen. Met de vaste ophooggewichten wordt echter niet volledig gecorrigeerd voor een verschil in respons van de groepen met een bepaald type uitkering. Daarom zijn voor dit onderzoek nieuwe gewichten berekend die wel corrigeren voor een verschil in respons van de groepen met een bepaald type uitkering. Deze gewichten zijn zo berekend dat: de berekende randtotalen naar beroepsbevolking overeenkomen met de oorspronkelijke totalen op basis van de vaste ophooggewichten uit de EBB en de berekende randtotalen naar uitkeringsgroep uitgesplitst naar herkomstgroepering voor participatiepotentieel 2006 overeenkomen met de totalen uit het bestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk, voor participatiepotentieel 2007 overeenkomen met de totalen uit het Basisbestand. Hierbij zijn de uitkeringsgroepen onderverdeeld in: personen met een WW-uitkering, eventueel in combinatie met een AO- en/of een bijstandsuitkering; personen met een bijstandsuitkering, eventueel in combinatie met een AO-uitkering, maar zonder een WW-uitkering; personen met uitsluitend een AO-uitkering; personen zonder een WW-, AO- of bijstandsuitkering. De herkomstgroepering is onderverdeeld in autochtonen, westerse allochtonen en nietwesterse allochtonen; de beroepsbevolking in werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. Achteraf is gecorrigeerd voor de in het onderzoek gebruikte leeftijdsgroepen: 15 tot en met 17 jarigen, 18 tot en met 19 jarigen, 20 tot en met 26 jarigen, 27 tot en met 44 jarigen, 45 tot en met 54 jarigen en 55 tot en met 64 jarigen. Deze leeftijdsgroepen komen overeen met de oorspronkelijke totalen op basis van de vaste ophooggewichten uit de EBB. Hierbij is geen rekening gehouden met de randtotalen van de beroepsbevolking en uitkeringsgroep uitgesplitst naar herkomstgroepering. 9

10 Populatietotalen Door de steekproeftotalen met de nieuwe gewichten op te hogen, zijn totalen voor de populatie berekend. Omdat de EBB een steekproef is die het gehele jaar doorloopt, zijn de aantallen in de tabellen jaargemiddelden. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het aantal personen met een WW-uitkering het gemiddeld aantal personen met een WW-uitkering is in het betreffende jaar. Kwaliteit van de uitkomsten Koppelingsrendementen Aan alle bestanden die het CBS gebruikt is een niet-identificeerbaar nummer, het zogenaamde RIN-nummer, toegevoegd dat dient ter vervanging van het identificeerbare burgerservicenummer (BSN). Met behulp van het RIN-nummer kunnen verschillende bestanden op persoonsniveau aan elkaar gekoppeld worden. Een indicatie van de kwaliteit van het gebruikte bestand vormt het koppelingsrendement met de GBA, dat wil zeggen het aantal personen in het bestand dat teruggevonden kan worden in de GBA. In staat 2 zijn de koppelingsrendementen van de EBB en de andere bronbestanden met de GBA weergegeven voor 2006 en Staat 2 Koppelingsrendementen van de bronnen met de GBA % Enquête Beroepsbevolking 99,0 Bestand Jongeren ,8 Bestand Derde Vervolgmeting Uitstroom naar Werk 1) 100,0 Registratie NWW ers ingeschreven bij het CWI 99,6 Basisbestand 1) 100,0 1) Van de bronbestanden die ten grondslag liggen aan deze bestanden koppelt ongeveer 99 procent van de records met het GBA Marges in de uitkomsten Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoogde aantallen een onnauwkeurigheidsmarge. Naarmate de aantallen kleiner zijn, gaan zij gepaard met hogere relatieve onnauwkeurigheidsmarges. Opgehoogde aantallen die kleiner zijn dan worden daarom niet gepubliceerd. De absolute aantallen zijn afgerond op duizendtallen en percentages zijn afgerond op hele procenten. Bij percentages op totalen van of kleiner moet men rekening houden met grote relatieve marges. Doordat in dit onderzoek verschillende bronnen in combinatie met de EBB zijn gebruikt, kunnen sommige uitkomsten verschillen van eerder door het CBS gepubliceerde cijfers. Verschillen in onderzoeksmethode Arbeidsparticipatie tussen 2006 en 2007 De verschillen in de bronbestanden die voor het onderzoek naar de arbeidsparticipatie in 2006 en 2007 zijn gebruikt, hebben gevolgen voor de resultaten. Ten eerste zijn in het onderzoek naar de arbeidsparticipatie in 2007 nieuwe versies van bronbestanden op het gebied van de uitkeringen gebruikt waarin de administratieve vertraging is verwerkt. In de bronbestanden van het onderzoek naar de arbeidsparticipatie in 2006 is die administratieve vertraging niet verwerkt. 10

11 Ten tweede zijn de gewichten van de steekproef EBB in 2007 verbeterd. De uitkomsten voor 2006 en 2007 zijn hierdoor niet zonder meer vergelijkbaar. Ten derde zijn in het onderzoek naar de arbeidsparticipatie in 2006 de nieuwe WIA uitkeringen niet meegenomen. Omdat het om een klein aantal WIA-uitkeringen gaat, leidt dit slechts tot een lichte onderschatting van het aantal kortlopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 11

12 Toelichting bij de gebruikte begrippen Hieronder worden de begrippen toegelicht die in de tabellen worden gebruikt. Allochtoon Zie Herkomstgroepering. Autochtoon Zie Herkomstgroepering. Beroepsbevolking Volgens de nationale definitie worden tot de beroepsbevolking gerekend personen van 15 tot en met 64 jaar die: ten minste twaalf uur per week werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste twaalf uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. Personen die niet werken of minder dan twaalf uur per week werken, maar aangegeven ten minste twaalf uur per week te willen werken, beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om een baan te vinden, behoren tot de werkloze beroepsbevolking. Personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet te willen werken, of niet ten minste twaalf uur per week te willen werken, of niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden, behoren tot de niet-beroepsbevolking. Beschikbaar zijn voor werk Personen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week behoren tot de categorie beschikbaar voor werk : als zij aangeven binnen vier weken beschikbaar te zijn voor werk; als zij binnen drie maanden beschikbaar zijn voor werk en niet binnen vier weken kunnen beginnen vanwege het afronden van vrijwilligerswerk, het afronden van werkzaamheden in de huidige werkkring, het regelen van kinderopvang of vanwege ziekte of vakantie. Bruto arbeidsparticipatie van 20 tot en met 64 jarigen: Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar in de potentiële beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar. Generatie Zie Herkomstgroepering. Herkomstgroepering In de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is. De volgende categorieën van herkomstgroepering worden onderscheiden: autochtonen; allochtonen. Tenminste één ouder is in het buitenland geboren. De allochtonen worden onderverdeeld naar: westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen in Europa (met uitzondering van Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan en Oceanië; niet-westerse allochtonen. Het land van herkomst is Turkije of een land in Afrika, Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of Latijns-Amerika. Voor allochtonen wordt bovendien onderscheid gemaakt naar generatie. Een allochtoon die in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie allochtonen. Een allochtoon die in Nederland is geboren, is tweede generatie allochtoon. 12

13 Ingeschreven als NWW er bij het CWI Iemand staat als NWW er ingeschreven bij het CWI als de respondent volgens de CWI-registratie als NWW er stond ingeschreven in de maand dat de persoon is geënquêteerd voor de EBB. Inschrijving bij het CWI is meestal verplicht om een bijstandsuitkering of WW-uitkering te krijgen. Daarnaast kunnen ook personen zonder één van deze uitkeringen zich als NWW er inschrijven bij het CWI. Ook kunnen personen die inmiddels een baan gevonden hebben nog ingeschreven staan als NWW er bij het CWI. Institutioneel huishouden Personen in institutionele huishoudens zijn bewoners van instellingen, zoals verpleeg-, bejaarden- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen, die daar in principe voor langere tijd zullen verblijven. Netto arbeidsparticipatie van 20 tot en met 64 jarigen: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar in de potentiële beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar. Niet-onderwijsvolgend Een persoon is niet-onderwijsvolgend als hij of zij in de EBB-enquête opgeeft de afgelopen vier weken geen regulier onderwijs gevolgd te hebben. Personen die opgeven ten gevolge van vakantie de afgelopen vier weken geen regulier onderwijs gevolgd te hebben, worden wel tot de onderwijsvolgenden gerekend. Niet-werkzame beroepsbevolking Zie Beroepsbevolking. Niet-westerse allochtoon Zie Herkomstgroepering. Opleidingsniveau Het opleidingsniveau is het niveau van de hoogste met succes gevolgde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar opleidingsniveau volgens de Standaard onderwijsindeling (SOI) De SOI-code is opgebouwd uit vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en derde de onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Voor de indeling van het opleidingsniveau zijn de eerste drie cijfers van de SOI-code gebruikt. Een gedetailleerde beschrijving van de SOI-classificatie is te vinden op -> methoden -> classificaties. Participatiepotentieel: personen van 20 tot en met 64 jaar zonder werk van ten minste twaalf uur per week, die twaalf uur per week willen werken. Personen met een AO-uitkering Personen met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de maand dat de persoon is geënquêteerd voor de EBB. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong. Het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op basis van het betalingsconcept. Volgens het betalingsconcept heeft een persoon in een maand een uitkering als er recht is op de uitkering op de laatste vrijdag van die maand en er in die maand een uitbetaling is geweest. Personen met een bijstandsuitkering Personen met inkomsten uit een algemene bijstands-, IOAW-, IOAZ-, WWIK- of Bbz-uitkering in de maand dat zij zijn geënquêteerd voor de EBB. Het hebben van een bijstandsuitkering wordt vastgesteld op basis van het betalingsconcept. Volgens het betalingsconcept heeft een persoon in een maand een uitkering als er recht is op de uitkering op de laatste vrijdag van die maand en er in die maand een uitbetaling is geweest. Personen met een WW-uitkering Personen met inkomsten uit een werkloosheidsuitkering in de maand dat zij zijn geënquêteerd voor de EBB. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de WW. Het hebben van een WW-uitkering wordt vastgesteld op basis van het betalingsconcept. Volgens het betalingsconcept heeft een persoon in een maand een uitkering als er recht is op de uitkering op de laatste vrijdag van die maand en er in die maand een uitbetaling is geweest. 13

14 Personen zonder uitkering Personen zonder uitkering hebben geen WW-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering in de maand dat zij zijn geënquêteerd voor de EBB. Zij kunnen wel een andere uitkering ontvangen, bijvoorbeeld een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet. Reden wil geen werk De reden die een persoon in de EBB opgeeft om niet of niet meer dan twaalf uur per week te willen of te kunnen werken. Ingedeeld in personen die niet ten minste twaalf uur per week willen of kunnen werken vanwege: zorg voor gezin of huishouden; opleiding of studie; vut/pensioen of hoge leeftijd; arbeidsongeschiktheid of gezondheid of andere redenen. Uitkeringsduur Zie. De uitkeringspositie wordt afgeleid door op de enquêtedatum van de EBB te bepalen of personen een WW-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben. De uitkeringsduur wordt bepaald door voor personen met een uitkering op enquêtedatum vast te stellen hoe lang de betreffende uitkering loopt. Werkloze beroepsbevolking Zie Beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking Zie Beroepsbevolking. Westerse allochtoon Zie Herkomstgroepering. Willen van werk In de tabellen 1 tot en met 9 behoren personen tot de categorie wil werk, indien zij ten minste twaalf uur per week werk willen en: op korte termijn kunnen beginnen en de afgelopen vier weken hebben gezocht naar werk; op korte termijn kunnen beginnen en niet de afgelopen vier werken, maar wel de afgelopen zes maanden hebben gezocht naar werk; op korte termijn kunnen beginnen, maar de afgelopen zes maanden niet hebben gezocht vanwege weinig verwacht resultaat; op korte termijn kunnen beginnen, maar de afgelopen zes maanden niet hebben gezocht vanwege overige redenen; niet op korte termijn kunnen beginnen. In de tabellen 10 en 11 behoren ook de volgende personen tot de categorie wil werk voor twaalf uur of meer per week : personen die niet werken of minder dan twaalf uur per week werken en werk voor ten minste twaalf uur per week gevonden hebben; personen die ten minste twaalf uur per week werken en meer uren willen werken dan zij nu werken. Zoeken van werk De volgende personen behoren tot de categorie zoekt werk : personen die afgelopen vier weken zoekactiviteiten hebben ondernomen; personen die in de afgelopen drie maanden hebben gezocht, maar niet in de afgelopen vier weken vanwege een sollicitatie; personen die reeds werk gevonden hebben. 14

15 Literatuur Maaike Hersevoort, Mariëtte Goedhuys, Daniëlle ter Haar en Karin Hagoort, Wie willen er werk? Participatiepotentieel in 2005 en 2006, CBS, Voorburg/Heerlen, 2007 Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven en Esther Vieveen, Derde vervolgmeting 25%-doelstelling. Voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein, CBS, Voorburg/Heerlen, 2008 Karin Hagoort, Esther Vieveen, Nicol Sluiter, Mariëtte Goedhuys en Maaike Hersevoort, Jongeren 2006, CBS, Voorburg/Heerlen, 2008 Nicol Sluiter en Karin Hagoort, Arbeidsmarktpositie van niet-onderwijsvolgenden 2006, CBS, Den Haag/Heerlen,

16 Afkortingen AO BBZ BSN CBS CvB CWI EBB GBA IOAW IOAZ NWW RWI SOI SZW UWV Wajong WAO WAZ WIA WW WWB Arbeidsongeschiktheidsverzekering Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Burgerservicenummer Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Centrum voor Werk en Inkomen Enquête Beroepsbevolking Gemeentelijke Basisadministratie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Niet-werkend werkzoekend Raad voor Werk en Inkomen Standaard Onderwijsindeling Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Werkloosheidswet Wet werk en bijstand 16

17 Bijlage 1. Algemene toelichting Basisbestand uitkering re-integratie werk Het Basisbestand uitkering re-integratie werk (kortweg Basisbestand) is een bestand dat is samengesteld uit delen van diverse bestanden op het gebied van banen, uitkeringen en re-integratie. Het Basisbestand bestaat uit een eenduidige gedefinieerde samenhangende set van gegevens per persoon over uitkeringen, re-integratie en werk gedurende de periode vanaf Per persoon zijn per maand indicatoren samengesteld die aangeven of er in die maand sprake was van een uitkering, CWI-inschrijving, start re-integratie, lopende re-integratie, startende baan, lopende baan of eindigende baan. In deze versie van het Basisbestand (versie 4 februari 2009) zijn de recentste gegevens van medio Het Basisbestand is een dynamisch bestand bij het beschikbaar komen van nieuwe gegevens wordt het Basisbestand bijgewerkt. Populatie De onderzoekspopulatie van het Basisbestand zijn personen die in de periode van januari 2001 tot en met november 2008 in één of meerdere van deze maanden óf waren ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend werkzoekende (NWW), óf een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden, óf re-integratieondersteuning ontvingen, óf of een combinatie van bovenstaande. Bronbestanden Hieronder staat kort welke bronbestanden zijn gebruikt bij het samenstellen van het Basisbestand. Een uitgebreidere toelichting op de bronbestanden staat in de documentatierapporten van de specifieke bestanden. Deze zijn beschikbaar via Uitkeringen en CWI-inschrijving Het bronbestand voor de gegevens over uitkeringen voor de jaren 2001 tot en met 2005 is het sociaal statistisch bestand (SSB). Het SSB is een geïntegreerd bestand met gegevens over onder andere banen en uitkeringen. Deze gegevens worden met elkaar en andere bronnen geconfronteerd en consistent gemaakt. SSB bestanden waren nog niet beschikbaar voor de jaren 2006 en Daarom is voor de jaren 2006 en 2007 gebruik gemaakt van de originele registraties van werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en bijstandsuitkeringen. Gegevens over inschrijving bij het CWI als NWW over de jaren 2001 tot en met oktober 2008 zijn afkomstig uit de CWI-NWW registratie. Dit bestand wordt aangeleverd door het CWI en bevat onder andere de begin- en einddatum van inschrijving en de startdatum van de periode zonder werk. Banen Voor gegevens over banen is gebruikt gemaakt van het SSB 2001 t/m Voor de jaren 2006 tot en met juli 2008 zijn de gegevens afgeleid uit de Polisadministratie omdat over deze jaren nog geen SSB bestand beschikbaar is. Re-integratie In het Basisbestand zijn de volgende vormen van re-integratie opgenomen: verwijzingen of bemiddelingen door het CWI, trajecten aangeboden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of gemeente, begeleiding door een casemanager van het CWI of re-integratiecoach van het UWV, een WIW-ID baan of een baan met loonkostensubsidie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de volgende bestanden: CWI-verwijzingen CWI-intensieve bemiddeling SIR-AG trajecten

18 SIR-WW trajecten MOSA en SRG WIW-ID Loonkostensubsidie 2004 UWV-re-integratiecoach Demografische variabelen Per persoon is informatie over de geboortedatum, het geslacht en de herkomstgroepering toegevoegd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Aandachtspunten Uitkeringen en CWI-inschrijving Uitkeringen zijn vastgesteld op betalingsbasis. Dat wil zeggen dat een uitkering meetelt als een persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering én in die maand ook een betaling heeft ontvangen. CWI-inschrijvingen waarbij de einddatum één dag na de startdatum ligt zijn niet meegenomen. Als begindatum van de CWI-inschrijving is de inschrijfdatum genomen tenzij de startdatum niet werkend na de inschrijfdatum ligt. In die gevallen is de startdatum niet werkend als begindatum genomen. Banen De Polisadministratie heeft niet de correcte startdatum van banen die lopend waren voor 1 januari Hiervoor is gecorrigeerd door voor alle personen die een lopende baan hadden in december 2005 (op basis van het SSB) de startdatum te vervangen door de startdatum zoals bekend in het SSB. De verwachting is dat de polisadministratie wordt vervangen door een nieuwere versie waarin een aantal zaken zijn gecorrigeerd. Daardoor hebben de gegevens over banen vanaf 2006 een voorlopig karakter. Re-integratie Bij CWI-bemiddelingen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk starten van een bemiddeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerdere CWI-verwijzingen of contacten met een UWV-re-integratiecoach op één dag. Start van een SIR-AG of SIR-WW traject en voordracht voor een traject zijn apart opgenomen. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen start en voordracht. Elke start of voordracht van een SIR-AG of SIR-WW traject die voorkomt is meegenomen, ook al liep er al een ander traject. Voor SIR-AG of SIR-WW trajecten waar wél een voordrachtsdatum en einddatum bekend was maar géén startdatum is de voordrachtsdatum als startdatum gebruikt. Er is geen correctie uitgevoerd voor non-respons bij de SRG-trajecten. De aantallen komen daarom lager uit dan de aantallen zoals vermeld op de CBS-website. 18

19 Tabellenset

20 Tabellenoverzicht Tabel 1a Tabel 1b Tabel 2a Tabel 2b Tabel 3a Tabel 3b Tabel 4a Tabel 4b Tabel 5a Tabel 5b Tabel 6a Tabel 6b Tabel 7a Tabel 7b Tabel 8a Tabel 8b Tabel 9a Tabel 9b Tabel 10a Tabel 10b Tabel 11a Tabel 11b Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Niet-onderwijsvolgenden van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Niet-onderwijsvolgenden van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, geslacht, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, geslacht, uiteringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, herkomstgroepering, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, herkomstgroepering, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, generatie, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, generatie, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar naar binding met de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar naar binding met de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Personen van jaar die werk willen naar binding met de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Personen van jaar die werk willen naar binding met de arbeidsmarkt, uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI,

21 Tabel 1a Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt 1), uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Totaal Werk- Werkloze en niet-beroepsbevolking zame beroeps- Totaal Wil werk Wil geen werk bevolking Totaal Nietberoepsbevolking Werkloze Totaal beroepsbevolking Zorg voor gezin of huishouden Opleiding/ studie Vut Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen Totaal 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) Waarvan ingeschreven als NWW bij het CWI 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) ) Dat wat de respondent in de Enquête Beroepsbevolking er onder verstaat. 2) De categorieën WW-uitkering, Bijstandsuitkering en AO-uitkering overlappen. Een persoon die tegelijkertijd één of meer uitkeringen ontvangt, wordt in elke categorie geteld. De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet te willen werken, of niet ten minste 12 uur per week te willen werken, of niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. In de kolom Werkzame en niet-beroepsbevoking Wil werk Niet-beroepsbevolking gaat het om personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven ten minste 12 uur per week te willen werken, maar niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. De overige personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking, de personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet ten minste 12 uur per week te willen werken staan, in de kolom Wil geen werk Totaal. 21

22 Tabel 1b Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt 1), uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2007 Totaal Werk- Werkloze en niet-beroepsbevolking zame beroeps- Totaal Wil werk Wil geen werk bevolking Totaal Nietberoepsbevolking Werkloze Totaal beroepsbevolking Zorg voor gezin of huishouden Opleiding/ studie Vut Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen Totaal 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) Waarvan ingeschreven als NWW bij het CWI 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) ) Dat wat de respondent in de Enquête Beroepsbevolking er onder verstaat. 2) De categorieën WW-uitkering, Bijstandsuitkering en AO-uitkering overlappen. Een persoon die tegelijkertijd één of meer uitkeringen ontvangt, wordt in elke categorie geteld. De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet te willen werken, of niet ten minste 12 uur per week te willen werken, of niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. In de kolom Werkzame en niet-beroepsbevoking Wil werk Niet-beroepsbevolking gaat het om personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven ten minste 12 uur per week te willen werken, maar niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. De overige personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking, de personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet ten minste 12 uur per week te willen werken staan, in de kolom Wil geen werk Totaal. 22

23 Tabel 2a Personen van jaar naar positie op de arbeidsmarkt 1), uitkeringspositie en inschrijving als NWW bij het CWI, 2006 Totaal Werk- Werkloze en niet-beroepsbevolking zame beroeps- Totaal Wil werk Wil geen werk bevolking Totaal Nietberoepsbevolking Werkloze Totaal beroepsbevolking Zorg voor gezin of huishouden Opleiding/ studie Vut Ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen Totaal 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) Waarvan ingeschreven als NWW bij het CWI 2) WW-uitkering korter dan 6 maanden tot 12 maanden tot 3 jaar jaar en langer Bijstandsuitkering korter dan 1 jaar tot 3 jaar jaar en langer AO-uitkering korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar jaar en langer Geen uitkering w.v. niet-onderwijsvolgend 1) ) Dat wat de respondent in de Enquête Beroepsbevolking er onder verstaat. 2) De categorieën WW-uitkering, Bijstandsuitkering en AO-uitkering overlappen. Een persoon die tegelijkertijd één of meer uitkeringen ontvangt, wordt in elke categorie geteld. De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet te willen werken, of niet ten minste 12 uur per week te willen werken, of niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. In de kolom Werkzame en niet-beroepsbevoking Wil werk Niet-beroepsbevolking gaat het om personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven ten minste 12 uur per week te willen werken, maar niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet voldoende activiteit ontplooien om een baan te vinden. De overige personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking, de personen van 15 tot en met 64 jaar die aangeven niet ten minste 12 uur per week te willen werken staan, in de kolom Wil geen werk Totaal. 23

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Geen stagnatie in participatie

Geen stagnatie in participatie Geen stagnatie in participatie Het participatiepotentieel in crisisjaar 2009 Mathilda Copinga Tirza König Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers 11 Martine de Mooij Pascal van den Berg Mariëtte Goedhuys Jamie Graham Wilco de Jong Lotte Ooststrom Sita

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Welke bijstandsontvangers willen aan het werk? Maaike Hersevoort en Mariëtte Goedhuys Van alle bijstandsontvangers van 15 tot en met 64 jaar is het grootste deel alleenstaand. Het gaat daarbij voor een

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning.

Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning. Opdrachtgever SZW Aan het werk met of zonder reintegratieondersteuning, 2008 Opdrachtnemer CBS/ Centrum voor Beleidsstatistiek H, Kroeze, K. Geertjes, M. Goedhuys... [et al.] Onderzoek Aan het werk met

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning op weg naar werk 09 Met re-integratieondersteuning op weg werk Eenmeting doelstelling uitstroom werk Karin Hagoort Chantal Wagner Marleen Geerdinck Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsverleden 109 Mathilda Copinga Tirza König Nicol SLuiter Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 132 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers Marieke Bosch, Elisabeth Eenkhoorn, Vinodh Lalta, Frank Pijpers, Annemieke Redeman, Miriam de Roos en

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Onderzoek Sluitende aanpak 2006

Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Publicatiedatum CBS-website: 31 augustus 2007 Onderzoek Sluitende aanpak 2006 Instroom in 2005 en langdurig geregistreerden (gemeentedomein) Henk Amptmeijer, Caroline Bloemendal, Dennis Lanjouw, Antoinette

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Vijftigplussers aan het werk (Update)

Vijftigplussers aan het werk (Update) Vijftigplussers aan het werk (Update) Evaluatie IOW: Arbeidsparticipatie en vangnetvoorzieningen oudere werklozen 109 Maartje Rienstra, Lotte Oostrom, Linda Muller, Wilco de Jong, Jamie Graham Centrum

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Met begeleiding naar werk

Met begeleiding naar werk Met begeleiding naar werk Tweede vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 07006 Harold Kroeze, Osman Baydar, Kathleen Geertjes, Henk van Maanen, Luuk Schreven, Esther Vieveen

Nadere informatie

Ouderen zonder baan, één jaar later

Ouderen zonder baan, één jaar later Ouderen zonder baan, één jaar later Arbeidsmarktkansen van werkloze ouderen van 45 tot 65 jaar, 2008 en inkomstenbronnen van alle ouderen van 45 tot 65 jaar in 2006 2008 11 Tirza König, Pascal van den

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007

Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Definitieve uitkomsten Sluitende aanpak 2007 Uitstroom en re-integratieondersteuning van WW-ers, bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden Caroline Bloemendal en Geerten Kruis Centraal Bureau

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008 09 ESF monitor deelnemerskenmerken 2008 Kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten) Mariëtte Goedhuys Osman Baydar Pascal van den Berg Linda Muller Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Wendy Jenje-Heijdel Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007

Nadere informatie

Jongeren Linda Muller Kathleen Geertjes Erik Hoogbruin en Tirza Köning. Centraal Bureau voor de Statistiek

Jongeren Linda Muller Kathleen Geertjes Erik Hoogbruin en Tirza Köning. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 1 Jongeren 2010 Linda Muller Kathleen Geertjes Erik Hoogbruin en Tirza Köning Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 12 1 Sita Tan Vinodh Lalta Miriam de Roos Jamie Graham Annemieke Redeman Nicol Sluiter

Nadere informatie

Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005

Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005 Samenloop in zorg en sociale zekerheid 2005 Centrum voor Beleidsstatistiek Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort en Luuk Schreven Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek

Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek Vertrokken onbekend waarheen Demografische en sociaal-economische kenmerken van personen die bij de gemeente geen aangifte doen van vertrek 11 Harold Kroeze Frank van der Linden Lotte Oostrom Nicol Sluiter

Nadere informatie

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga

Uitstroom naar Werk. Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Uitstroom naar Werk Centrum voor Beleidsstatistiek 05004 Dennis Lanjouw, Frank van der Linden, May Hua Oei, Mathilda Copinga Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2005 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Vanuit de uitkering naar werk

Vanuit de uitkering naar werk Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek 06002 Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005

Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 Arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2005 09 Maaike Hersevoort Martine de Mooij Anouk de Rijk Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen Almelo,

Inkomens en verhuizingen Almelo, 109 Inkomens en verhuizingen Almelo, 2001 2007 Mathilda Copinga Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Redenen van in- en uitstroom WWB

Redenen van in- en uitstroom WWB Rapport Redenen van in- en uitstroom WWB Mirthe Bronsveld-de Groot Lisanne van Koperen Annemieke Redeman 11 december 2015 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 11 Lotte Oostrom Sander Dalm Kathleen Geertjes Jamie Graham Martine de Mooij Nicol Sluiter

Nadere informatie

Duur van uitkeringssituaties

Duur van uitkeringssituaties Duur van uitkeringssituaties Harry Bierings, Ton van Maanen en John Michiels In september 5 ontvingen 7 duizend personen in de leeftijd van 15 tot 65 een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ruim de helft

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie