ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management"

Transcriptie

1 ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei kan niet duurzaam zijn als de groei bereikt wordt ten koste van het leefmilieu of de sociale cohesie. De meeste globale uitdagingen zijn net gelinkt aan het Leefmilieu (Environment), het Sociale (Social) en het Bestuur (Governance), zoals klimaatopwarming, vergrijzing, vraag naar transparant management Meer nog, de langetermijnwinstgevendheid van bedrijven kan alleen maar bereikt worden wanneer rekening wordt gehouden met zowel de werknemers, klanten, aandeelhouders, toeleveranciers als de maatschappij in zijn geheel. Petercam gelooft dat het integreren van niet-financiële data over hoe bedrijven of landen omgaan met deze uitdagingen, toegevoegde waarde levert aan het beleggingsproces en dus zowel de belegger als de samenleving ten goede zal komen. Petercam is er ook van overtuigd dat het incorporeren van duurzame elementen in de analyse de risico/return verhouding van beleggingen ten gunste zal komen. Petercam biedt gespecialiseerde ESG-SRI fondsen aan die bedrijven of landen selecteren die de beste antwoorden bieden op de ESG-SRI uitdagingen. Het beleggingsproces voor aandelen bij Petercam steunt op een jarenlange expertise in Social Responsible Investment (=SRI). Het doel is om de beste aandelen in het Europese aandelen universum op gebied van ESG elementen te selecteren. Het beleggingsproces voor vastrentende waarden (=fixed income) dat in het fonds Petercam L Bonds Government Sustainable is geïmplementeerd, selecteert de OESO-landen die het beste gepositioneerd zijn in termen van de globale ESG-SRI uitdagingen. Beide beleggingsprocessen hanteren een multidimensionele, kwantitatieve en objectieve best-in-class benadering. Petercam voegt waarde toe tot het ESG-SRI beleggings- en selectieproces door een eigen ESG-SRI filter te hanteren, gebaseerd op de selectie van de relevante indicatoren en de toegekende gewichten op die indicatoren. Petercam wil met zijn expertise in ESG-SRI beleggingen in zowel vastrentende beleggingen als aandelen dubbele alfa genereren: alfa komende uit het construeren van een duurzaam universum en alfa komende uit het beleggingsbeleid. Petercam maximaliseert de te verwachten opbrengst van een portefeuille binnen het duurzame beleggingsuniversum. Naast het aanbieden van gespecialiseerde duurzame fondsen, wil Petercam ook het bewustzijn van de ESG-SRI uitdagingen vergroten door producenten van antipersoonsmijnen en clustermunitie in alle fondsen uit te sluiten, infosessies over specifieke ESG-SRI onderwerpen te organiseren, verschillende relevante ESG-elementen in de bedrijfspolitiek te incorporeren, buy-side analisten en fondsmanagers bewust te maken van ESG-risico s en deze aspecten te integreren in het analysemodel van analisten. Petercam Institutional Management heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI) ondertekend. Petercam Institutional Management is ook een actief lid van Belsif, het Belgische platform dat de financiële en ngo-wereld samenbrengt om duurzaam beleggen te promoten en verder te ontwikkelen. Petercam heeft ook een uitgewerkt proxyvotingbeleid voor de beleggingsfondsen beheerd door Petercam. Petercam en zijn personeel nemen ook deel aan enkele activiteiten voor het goede doel. Petercam stimuleert het personeel om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De specialisten van Petercam worden eveneens vaak geconsulteerd door de media, zelfs over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de activiteiten van Petercam. Petercam ziet het delen van haar kennis over specifieke onderwerpen als een dienst naar het grote publiek. Tot slot is het ook nuttig te melden dat Petercam een filantropische diensten heeft ontwikkeld. 1

2 Het Petercam SRI Comité coördineert en initieert al deze activiteiten en processen. Het comité is een matrixorganisatie die ESG-SRI bewuste en toegewijde professionals van verschillende afdelingen binnen Petercam Institutional Asset Management samenbrengt. De leden komen uit het fondsenbeheer, macro-team, verkoopsteam, juridische departement Het comité wordt voorgezeten door Hugo Lasat, uitvoerend vennoot en verantwoordelijk voor Petercam Institutional Asset Management. Sectie 1. Basisgegevens 1a. Geef de naam van de beheerder die de fondsen beheert waarop deze code van toepassing is Petercam 1b. Beschrijf, op een algemene manier, de SRI filosofie van het fondsmanagement bedrijf en de manier waarop dit concreet geïmplementeerd is. Petercam heeft een SRI strategie die uit 3 luiken bestaat: Het aanbieden van best-in-class ESG-SRI fondsen met het doel dat de prestatie op lange termijn gelijk is aan die van een klassiek fonds. Petercam hanteert een objectieve multidimensionele kwantitatieve aanpak in de ESG- SRI selectie. Onze financiële analisten (zoals portfolio managers, financiële analisten, economisten) bewust maken van ESGonderwerpen door het integreren van ESG-kennis in het beleggingsproces, zowel in aandelen als in vastrentende beleggingen. Actief lidmaatschap van organisaties zoals Belsif (platform om duurzaam beleggen samen met ngo s te promoten in België). 1c. Geef de naam van het fonds waarop de code slaat, en de belangrijkste karakteristieken. Petercams beleggingsproces voor Europese aandelen definieert het kader dat resulteert in beleggingen in Europese large caps die het beste scoren op het gebied van bepaalde extra-financiële ESG-SRI criteria. De integratie van kwantitatieve extra-financiële ESG-SRI informatie zou toegevoegde waarde moeten creëren in het beleggingsproces. Het duurzame universum bestaat uit de 40% beste aandelen in elke sector. De screening wordt gedaan door het ESG-SRI model van Petercam dat wordt toegepast op het brede universum van de Stoxx 600 index. Het beleggingsproces is de basis voor het aandelenselectieproces van Petercam Equities Europe. 1d. Geef details waar er meer informatie over het fonds kan gevonden worden. Informatie over de beleggingsfondsen van Petercam is te vinden op Specifieke informatie met betrekking tot ESG-SRI kan gevonden worden op de volgende link: https://www.petercam.be/indexfr.cfm?act=petercam.iamsri 1e. Geef details over de inhoud, de frequentie en de middelen waarmee gecommuniceerd wordt aan de beleggers. Het SRI-universum van Petercam wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op de website Maandelijkse en trimestriële factsheets met de prestaties van het fonds, de samenstelling van de portefeuille en commentaren van de fondsbeheerder met de belangrijkste wijzigingen in de portefeuille zijn beschikbaar Prospectus en (half) jaarverslagen zijn eveneens beschikbaar op 2

3 Sectie 2. ESG Beleggingscriteria in het SRI fonds 2a. Hoe definieert het fonds SRI? Petercam Equities Europe Sustainable belegt in aandelen van Europese large caps die het beste scoren op specifieke niet-financiële ESG-criteria. De integratie van kwantitatieve niet-financiële ESG informatie moet toegevoegde waarde leveren aan het beleggingsproces. Het fonds integreert ook SRI-elementen. Petercam definieert ESG-indicatoren als nietfinanciële indicatoren die een duidelijke link hebben met het risico en de financiële langetermijnperformantie in een sector. We definiëren SRI elementen die meer gelinkt zijn aan de maatschappij in brede zin en aan de niet-financiële stakeholders van een bedrijf. 2b. Wat zijn de ESG beleggingscriteria in het fonds? Elk bedrijf wordt geanalyseerd op 38 indicatoren die in 6 hoofdcategorieën onderverdeeld worden: - Leefmilieu - Personeelsbeleid - Betrokkenheid in de gemeenschap - Mensenrechten - Deugdelijk bestuur - Marktgedrag De scoring wordt toegepast op de bedrijven die in de Stoxx 600 index zitten. Het beschikbare universum wordt samengesteld door een a priori uitsluiting in combinatie met een scoring per sector. o Producenten van anti-persoonsmijnen en clustermunitie en tabaksproducenten worden a priori uitgesloten uit het duuzaam beleggingsuniversum. Bedrijven op de uitsluitingslijst van het Noorse Ministerie van Financiën komen eveneens niet in aanmerking voor het universum. o De 40% best presterende bedrijven in elke sector in het ESG-SRI scoring model van Petercam komen in aanmerking voor het fonds. 2c. Hoe zijn de ESG criteria gedefinieerd? Petercam gelooft sterk dat een ESG-SRI screening geïntegreerd moet worden in een beleggingsproces om de financiële prestatie te optimaliseren. Petercam maakt verschillende indicatorensets die een weerspiegeling zijn van haar visie op de ESG-SRI problematiek per sector. Petercam start met een Europees universum van 600 aandelen (Stoxx 600). Die 600 bedrijven worden door Vigeo op 38 ESG-SRI indicatoren gescreend. Petercam heeft een eigen model ontwikkeld door voor elke sector de meest relevante indicatoren te selecteren en daar, naar gelang de belangrijkheid, een gewicht per sector toe te kennen. We verwijzen naar sectie 3a voor meer details. 2d. Hoe zijn de veranderingen in de criteria gecommuniceerd aan de beheerders? Petercam heeft een beleid van transparantie ten opzichte van haar methodologie. De communicatie gebeurt via: - Maandelijkse en kwartaal factsheets - Kwartaalcommunicatie van het universum op de website - Persberichten 3

4 Sectie 3. ESG Research Proces 3a. Beschrijf uw ESG research methodologie en proces 1) Het Petercam SRI Comité bepaalt een aantal a priori uitsluitingsregels: Producenten van anti-persoonsmijnen en clustermunitie en tabaksproducenten worden uitgesloten, net zoals bedrijven die op de uitsluitingslijst van het Noorse Ministerie van Financiën staan. 2) Vigeo, een onafhankelijke ESG-SRI specialist, levert scores en gedetailleerde rapporten op 38 indicatoren voor alle aandelen in de Stoxx600 index. De Vigeo analisten baseren hun rapporten en scores op informatie van het bedrijf, rapporten van ngo s (zoals vakbonden, milieuorganisaties, mensenrechtengroepen ), regeringen 3) Petercam selecteert en geeft een weging aan de indicatoren van Vigeo gebaseerd op de ESG-SRI langetermijnvisie van Petercam op elke sector. Petercam ziet vijf megatrends en uitdagingen waarop bedrijven een antwoord moeten formuleren: De opwarming van de aarde en de klimaatsverandering: CO2-rechten, nieuwe emissiereducerende technologie Toenemend groen bewustzijn: vervuilingspreventie, gezondheidsschadeclaims Demografische uitdagingen: vergrijzing, multiculturele samenlevingen, schaarste aan talent Reputatierisico: gevoeligheid van consumenten voor de reputatie van een bedrijf Toenemend belang van deugdelijk bestuur Petercam bepaalt per sector de drie meest essentiële ESG KPI s (Key Performance Indicator), goed voor 36% van het totale gewicht en drie runner-up KPI s, goed voor 18%. De bepaling van deze KPI s is gebaseerd op bovenstaande langetermijntrends en de diepgaande sectorkennis. Deze KPI s worden geselecteerd uit 38 indicatoren. De KPI s verschillen van sector tot sector omdat de ESG-problematiek per sector sterk kan verschillen. Zo zal in sectoren die bijvoorbeeld een direct contact met hun eindconsumenten hebben (bv de financiële sector of telecom) indicatoren die de verhouding met hun klantenbasis meten, zoals correcte informatieverspreiding aan klanten of het omgaan met contractuele verplichtingen, harder doorwegen. Voor sectoren die meer te maken hebben met milieuzaken, zijn zaken zoals preventie van vervuiling, het beperken van broeikasgassen, verbetering van de veiligheidsomstandigheden van het personeel essentiële indicatoren. Daarbij zijn er ook vier indicatoren die over corporate governance gaan en een gewicht van 28% hebben in de algemene score. Petercam integreert eveneens 6 elementen die een meer typisch SRI karakter hebben. Die elementen zijn dezelfde voor alle sectoren. De 6 relevante zaken zijn: - Respect voor mensenrechten - Non-discriminatie - Promotie van arbeidsrelaties - Carrièremanagement en promotie van tewerkstellingskansen - Bescherming van de biodiversiteit - Preventie van corruptie 3b. Gebruikt de fondsbeheerder een eigen ESG research team en/of wordt dit uitbesteed aan een of meerdere gespecialiseerde agentschappen? Petercam gebruikt zowel eigen expertise als onafhankelijke expertise van buitenaf. Zoals aangehaald in 3a, verwerkt Petercam de data aangeleverd door Vigeo. Dit onafhankelijke screeningbureau levert gedetailleerde ESG-SRI analyses op bedrijfsniveau. Petercam zelf heeft een eigen selectie- en wegingsmodel ontwikkeld gebaseerd op indicatoren en scores. 4

5 3c. Is er een externe controle of een externe verificatie proces voor het ESG-research proces? Petercam gebruikt de input van Vigeo, een onafhankelijk SRI -researchhuis, in het ESG-SRI screening proces. Het model dat Europese bedrijven rangschikt, is ontwikkeld door het SRI Comité, dat vooral is samengesteld uit financiële professionals die niet gelinkt zijn tot het dagelijkse beheer van het fonds. Tot slot wordt het proces op jaarlijkse basis gecontroleerd door een externe auditor. De eerste verificatie van het selectieproces voor Europese aandelen zal plaatshebben na het boekjaar d. Worden belanghebbende partijen geconsulteerd in het ESG-research proces? Petercam houdt een actieve dialoog met bedrijven, ngo s, de academische wereld en de overheid. Het SRI Bonds Comité nodigt specialisten van buiten de financiële wereld uit om te discussiëren over ESG-SRI onderwerpen. De leden van het comité nemen deel aan presentaties/ rondetafel gesprekken van ngo s. 3e. Hebben bedrijven/obligatieuitgevers de mogelijkheid om hun profiel of analyse in te kijken? Petercam is transparant in zijn duurzaam beleggingsproces en als logisch gevolg kunnen bedrijven informatie verkrijgen over hun profiel of de score. 3f. Hoe vaak wordt het ESG-research proces herzien? De data wordt maandelijks geüpdatet. Het Petercam SRI Comité houdt een maandelijkse vergadering waarin het beleggingsproces wordt opgevolgd en constant verbeterd. 3g. Welke gegevens van het research proces wordt bekendgemaakt aan het publiek? Petercam publiceert het ESG-SRI universum op de website. Sectie 4. Evaluatie en Implementatie 4a. Hoe worden de resultaten van de ESG research geïntegreerd in het beleggingsproces, inclusief de selectie en de goedkeuring van bedrijven/obligatieuitgevers voor het beleggingsuniversum? Na de toepassing van de uitsluitingscriteria (zie 2b) mag de fondsbeheerder enkel in de 40% best presterende aandelen beleggen in elke sector. Indien een aandeel uit het bovenstaand universum valt, dan zal de fondsbeheerder het aandeel verkopen rekening houdend met de marktcondities. 4b. Welke interne en/of externe procedures zijn er om te controleren of de posities in de portefeuille overeenkomen met de ESG beleggingscriteria? De portefeuille wordt permanent gemonitord en maandelijks gecontroleerd (= controle of de posities overeenstemmen met het SRI universum) door de auditafdeling van Petercam Institutional Asset Management. Het externe auditproces wordt uitgewerkt. 4c. Wat is het beleid en de procedure voor desinvesteringen op ESG-basis? Het duurzaam klassement wordt maandelijks geüpdatet. Veranderingen in het universum worden gecommuniceerd aan de fondsmanagers en de audit-afdeling van Petercam Asset Management. Als een bedrijf onder de 40%-grens valt, verkoopt de fondsbeheerder het aandeel, rekening houdend met de marktcondities. 4d. Welke desinvesteringen gebeurden er de voorbije jaren op basis van de SRI-criteria? 5

6 Tot eind 2010 hanteerde Petercam het Ethibel Excellence Universum. Sinds begin 2011 gebruikt Petercam de data van Vigeo. Door deze veranderingen werden volgende posities verkocht in het begin van 2011: ENI, Statoil, Air Liquide, ABB, Arcadis, SEB, Portugal Telecom, Verbund, Veolia. 4e. Worden beleggers geïnformeerd over de desinvesteringen op basis van ESG-gronden? Petercam informeert de fondshouders vooral op basis van factsheets. Die worden maandelijks gepubliceerd en zijn beschikbaar op https://funds.petercam.com/ 4f. Informeert de fondsbeheerder de bedrijven/obligatieuitgevers van veranderingen in de portefeuille omdat de belegging niet strookt met het ESG beleid en criteria? Niet direct of op een systematische basis. Maar Petercams analisten en fondsbeheerders hebben regelmatig contact met bedrijven en ESG-departementen van bedrijven. Sectie 5-6: Engagement/ Proxy voting beleid Het voting&engagement proces wordt op dit moment herbekeken, met het objectief het proxy votingbeleid uit te breiden en de transparantie te verhogen. Dit beleid zal van toepassing zijn op alle Petercam-fondsen en een gedetailleerde beschrijving van de procedures zal ter beschikking worden gesteld. 6

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 VER ANT WOORD BELEGGEN Jaarverslag 2009 Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 1. Profiel 6 1.1 PGGM N.V. is een uitvoeringsorganisatie 7 1.2 Onze activiteiten

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner Voorwoord In 2011 ondertekende Wealth Management Partners (WMP) zowel de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) als de UN Global Compact (UNGC). Dit was voor ons de stimulans om

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 23 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Ulrike Beyrich

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 2014 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Theo Nijssen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie