Vragen set. Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen set. Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code: 60111020"

Transcriptie

1 Vragen set Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code: Versie B Drs. Emile F.J. Lancée Vrijdag 24 oktober s Beste studenten, Dit tentamen bestaat uit 3 onderdelen. Onderdeel zijn MC-vragen, onderdeel2zijn open vragen en onderdeel 3 zijn case vragen. In totaal bestaat het tentamen uit 13 pagina's. U hebt 2 uur de tijd voor het tentamen. Rekenmachines ziin niet nodig en dus verboden! MC-vragen: het tentamen bestaat uit 24 meerkeuze vragen die 30% van uw tentamencijfer bepalen. Houd er rekening mee dat de meerkeuze vragen gecorrigeerd zijn voor gokken. De open vragen en de case vragen bepalen 70% van uw tentamen cijfer. Vul uw antwoorden in op de MC-antwoord kaart en vergeet niet uw versie te noteren: A of B dus! Open vragen: de open vragen zijn opgedeeld in sub-vragen. Mocht je een fout antwoord geven op één van de subvragen of het antwoord niet weten, dan is het nog steeds mogelijk om wel punten te krijgen voor de andere subvraag. Per vraag zijn de te behalen punten weergegeven. Schriif uw ontwoorden op het biioevoe ode antwoo rdfor mu lie r. Case vragen: lees voor het beantwoorden van de case vragen goed de case door. Als er wordt gevraagd om een motivatie of toelichting, zor9 er dan voor dat u dit niet vergeet! Schriif ook u cose antwoorden op het biioevoeode antwoordformulier. Het maximum te behalen aantal punten voor de open vragen is 35 pts en voor de case vragen ook 35 pts. Om het tentamen te halen dient u minimal een 5 te behalen vóor dit tentamen. Om het vak met succes af te ronden dient uw cijfer inclusief het bonuspunt minimaal een 5.5 te zijn. Voor vragen of opmerkingen over het tentamen kunt u contact opnemen met de cursus coórdinator drs. Emile F.J. Lancée via lndien van toepassing dan voor 26 oktober Doe je dat later, dan worden je vragen en opmerkingeniet meer in behandelingenomen. Cijfers worden uiterlijk 10 november 2008 gepubliceerd op BLACKBOARD. Inzage mogelijkheid van het tentamen wordt later via BLACKBOARD bekend gemaakt.

2 Tot slot wens ik jullie veelsucces!!! *,[ li&r-llt '#tt sl,4#altn $Ë,-+,lFru HXFltetË rf"[ sïfrf Thff[""il

3 Deel I MC vragen 1) ln de externe en interne analyse wordt een bedrijf (intern) en de relatie tussen dat bedrijf en de omgeving (extern) op een aantal punten verdeeld. Welke van de volgende punten zijn resultaten van een interne analyse? a. Slecht image op de markt, achterstand in R & D, een beperkt assortiment en nadelen ten opzichte van de concurrentie. b. Een goede naam bij de afnemers, groeiende concurrentiedruk, economische groei en mogelijke schaalvoordelen. c. Voldoende financiële middelen, kostenvoordelen, slechte uitvoering van de marketingstrategie en een dalende markt. d. lnzicht en ervaring bij het management, verouderd productie- apparaat en mogelijke toetreding van nieuwe concurrenten. 2l Culturele waarden zijn: a. Regels die bepaalde gedragingen specifieke situaties aangeven. b. Door velen gedeelde opvattingen over hetgeen wenselijk is. c. Attitudes ten opzichte van gewenste producten. d. De sancties op het overtreden van een culturele regel. 3) Perlmutter (1969) maakt een onderscheid in verschillende oriëntaties die een bedrijf kan volgen met betrekking tot internationalisering. Bij welke oriëntatie ziet het bedrijf de buitenlandse markt als een aparte thuismarkt, ziet het ieder land als een aparte identiteit en wil het gezien worden als een lokaal bedrijf in de ogen van de consument. a. Regional Approach. b. Ethnocentric Approach. c. Polycentric Approach. d. Geocentric Approach. 4l Jaren geleden werd de CD ingevoerd en moest deze nieuwe technologie de tape, in de vof ksmond 'bondje' ven angen. Daardooi werden in deze markt de regels van competitie plotseling veranderd en werd een direct conflict met concurrenten vermeden. In het Engels wordt in dit geval vaak gezegd ' changing the rules of the game'. Van welke aanvalsstrategie (geformuleerd door Kotler en Singh, 1981) is hier sprake? a. Flanking strategie. b. Encirclement strategie. c. Bypasstrategie. d. Guerrilla strategie.

4 5) In het boek van Baines, Fill and p-age wordt a"naacnt gegeven aan het beslissingsproces consumenten van (decision making process). onderstaande situatiedoet zich voor: Emile realiseert zich op een dag dat de auto die hii rijdt, een Atfa Romeo 166, niet meer past bij zijn levensstijl' Na nagedacht te hebben over welke merken hij kent, gaat hii de mogelijkheden onderzoeken en komt erachter dat er 3 merken zijn die voldoen aan zijn criteria: Range Rover, Dodge en Hummer. Hoe ka.n de serectie van deze auto's genoemd worden? a. choice set. b. awarenesset. c. consideration set. d. decision set. 6) Maslow (1943) heeft een van de meest bekende hiërarchische modellen gemaakt over motivaties. Tot welke laag van de piramide behoren vriendschap en affectie? a. Behoefte aan veiligheid en zekerheid (Safety needs).' b. Behoefte aan zerfverwerkerijking (serf-actualization needs). c. Sociale behoeften (Belongingness needs). d. Behoeften aan respect en erkenning (Esteem needs). 7l unilever wil in de nabiie toekomst omzetgroei kunnen tonen. Men heeft aangekondigd deze groei te willen bereiken door nog sterkere concentratie op de kernproducten van Unilever (bv. Knorr, Dove, Blueband en Magnum). De marketing uitgaven voor deze producten zullen worden verhoogd. Ansoff zou een dergelijke groeistrategie betitelen als: a. marktpenetratie. b. marktontwikkeling. c. productontwikkeling. d. diversificatie. 8) In één van de colleges is het verschil tussen het koopproces van consumenten en dat van bedrijven aanbod gekomen. Een van de belangr'rjkste verschilien is het type koopbestissing dat zich voordoet. Voor een business (bedrijven) market kan deze worden geclassificeerd in: a. Orientation, purchasen new task. b. Straight rebuy, modified rebuy en new task. c. lnitiating decision, infruencing decision en finat deciding. d. Routine decision, reverage decision en strategic decision. 9l In college 3 is o.a. aandacht besteed aan de invloed van groepen op de aankoopbestissing. Als de invloed van de groep groot is op de keuze van het merk door een individu en de invtoed groot tevens as van de groep op de product keuze van een individu, dan is er sprake van: a. Privé noodzakelijk producten. b. Publiek noodzakelijke producten. c. Publieke luxeproducten. d. Privé luxeproducten.

5 10) Welke van de onderstaande beslissingen een strategische marketingbeslissing? a. Een supermarkt verlaagt in een "broodoorlog" de prijs van een brood tijdelijk met 0,10 eurocent. b. Een fabrikant van borrelnootjes bepaalt de seizoenskorting op 6%. c. Een computerfabrikant verkoopt vanaf nu via zowel winkels als via internet. d. Een grote franchiseketen besluit in Zuid-Holland nog een winkel te openen. 11) Om van een zelfstandige SBU (strategic Business Unit) te kunnen spreken dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan. In onderstaande rij staan drie juiste en drie onjuiste voorwaarden. De eenheid a. heeft z'ljn eigen concurrenten; b. kan gemanaged worden onafhankelijk van andere eenheden; c. richt zich op één marktsegment; d. heeft één productliin; e. heeft een eigen manager met winstverantwoondelijkheid; f. heeft juridische zelfstandigheid. Welke van de bovenstaande vooruvaarden zijn juist? a. a;b;e b. a;b;f c. b;c;e d. a;d;f t2l Nadat een onderneming een goede marktsegmentatie-analyse heeft uitgevoerd is de volgende stap: a. Het ontwikkelen van een enquête. b. De identificatie van de doelmarkten met een hoge potentie. c. Voorbereiding van een introductieplan. d. Ontwikkeling van een marketing strategie.

6 13) Michael Porter heeft een aantal strategieën ontwikkeld die een goed startpunt voor de strategie van een organisatie vormen. Een startend bedrijf gaat kleding op de markt brengen. Het gaat zich geheel toeleggen op de markt voor motorrijders in de sportieve sector. Dit is een voorbeeld van een strategie gebaseerd op: a. Differentiation. b. Focus. c. Sourcing. d. Overall cost leadership. 14) Tot de kansen die in een SWOT-analyse tot uiting kunnen komen behoort niet. a. Het vergrijzen van de bevolking b. De introductie van de Euro c. Het introduceren van een nieuw product d. De trend naar steeds kleiner wordende huishoudens 15) De laatste jaren staat het onderzoek naar de zgn. Seniorenmarkt, de oudere, groeiende en aan koopkracht en vitaliteit winnende doelgroep, sterk in de belangstelling. Uit deze onderzoeken is echter meerdere malen gebleken, dat de oudere Nederlander zich niet identificeert met zijn leeftijdsgenoten en zich niet gedraagt naar zijn leeftijd. Hij/zij voelt zich niet oud. Deze Seniorenmarkt blijkt geen homogene doelgroep te vormen voor marktbewerking. Van welke verwachting zijn de onderzoekers blijkbaar oorspronkelijk uitgegaan? a. Een marktsegmentatie op basis van een psychografisch criterium. b. Een marktsegmentatie op basis van een demografisch criterium. c. Een marktsegmentatie op basis van consumer benefits. d. Een marhsegmentatie op basis van het criterium persoonlijkheid. 16) Marketing heeft over de jaren heen flink wat veranderingen ondergaan. Er zijn verschillende marketing concepten te onderscheiden. Welke uitspraak is juist? a. Het verkoopconcept kan gedefinieerd worden als een "sense-and-respond" filosofie, waarin marketing eigenlijk wordt gedefinieerd als het vinden van de juiste producten voor je klanten in plaats van de juiste klanten vinden voor je product. b. Het productconcept geeft aan dat consumenten de voorkeur geven aan producten die overal verkrijgbaar zijn en niet duur. \ c. Het uitvoeren van een proactieve markt oriëntatie (het begrijpen en aansluiten op behoeften van consumenten) is een essentieel onderdeel van het verkoopconcept. d. Het productconcept geeft aan dat consumenten de voorkeur geven aan producten die de meeste kwaf iteit, beste performonce, of innovatieve eigenschappen hebben.

7 r L7l Als we het koopleslissingsproces (buying decision process) van consumenten en bedrijven vergelijken, zijn er een aantal overeenkomsten te ontdekken. Maar er zijn echter twee rollen die uniek zijn voor business-to-business. Een van deze rollen is de rolvan: a. lnitiatiefnemer (lnitiator) b. Beïnvloeder (lnfluencer) c. Beslisser (Decider) d. Goedkeurder (Approver) 18) Om te kunnen beslissen of segmentatie effectief is zijn er een aantal criteria opgesteld aan de hand waarvan je de effectiviteit van segmentatie kunt bepalen. Alle hieronder weergegeven criteria ' zijn beschreven door Baines, Filland a. Meetbaar (Measurable) -- b. Winstgevend ( Profitable) c. Vergelijkbaar (Comparable) d. Toegankelijk (Accessible) 19) Keltog's is een merk dat een brede lijn aan musli producten (cereal) producten produceert. Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat Kellog's met zichzelf concurreert door de brede lijn aan producten. Maar hoewel de productlijn kan worden geclassificeerd als musli producten (cereals) is er toch sprake van een duidelijke differentiatie strategie. Een voorbeeld van een aantal producten: -Kellog's All-Bran: met extra veelvezels -Kellog's Froot loops: met een fruitsmaak -Kellog's special K low carb: rijst, graan en soya Als we kijken naar de product levenscyclys {product lifecycle) dan zou men dit product kunnen plaats in de fase. a. Introductie (lntroduction) b. Groei(Growth) c. Volwassen (Mature) d. Krimp (decline) 20) Een bedrijf'adverteert regelmatig met advertenties voor lnline Skates in de Votkskrant. De kortingsbon die uitgeknipt moet worden, geeft de klant recht op 4O% korting. Na een aantal weken blijkt geen enkel resultaat. Een telefonische enquête onder een aantal lezers brengt aan het licht dat allen de advertentie wel gezien hebben, maar niet gelezen. Waarvan is hier sprake? a. Selectieve herinnering. b. Selectieve interpretatie. c. Selectieve aandacht. d. Cognitieve dissonantie.

8 2Ll In Baines, Fill and Page worden mogetijke segmentatie strategieën besproken. Als een bedrijf segmentatie toepast, dan: a. Wil het heterogene markten combineren tot één Eroïe target market. b. ls het opzoek naar deelmarkten binnen een totale markt. c. Gaat het ervan uit dan iedereen min of meer hetzelfde is. d. Wil het de volledige marketingmix toepassen op alle potentiële kopers. 221 Wat wordt verstaan onder positioneren? a. Het zodanig plaatsen van een product in een geselecteerd segment dat een verdedigbaar concurrentievoordeel wordt gepercipieerd. b. Het proces dat tot een zodanige segmentatie bij de doelgroep leidt, dat een concurrentievoordeel ontstat. c. Het zodanig afstemmen van het aanbod op een bepaald geselecteerd marktsegment, dat een aantoonbaar voordeel ontstaat. d. Het streven van een organisatie om met haar producten een bepaalde positie in de perceptie van afnemers te verkrijgen, ten opzichte van concurrerende producten. 23) Een onderneming die met één aanbod hoopt de gehele markt aan te kunnen spreken maakt gebruik van: a. Geconcentreerde marketing. b. Een focus.strategie. c. Ongedifferentieerde marketing. d. Gespecialiseerde marketing. 241 Welke van onderctaande vier alternatieven over de concurrentiestrategieën van Porter is juist? a. Een cost leader heeft altijd de laagste verkooppr'rjzen. b. Zowel een differentiatiestrategie als een focusstrategie is gebaseerd op een zich onderscheidend product. c. De waardeketen is een hulpmiddel dat aangeeft waar de onderneming kostenvoordelen heeft behaald. d. Bij een market niche strategie doet men een beroep op een combinatie van de drie strategieën van Porter.

9 Deel ll Open vragen 1) Het illegaal downloaden van muziek kost de muziekindustrie heelveel geld. Vreemd genoeg zijn het andere part'tjen in de markt die legale en veilige alternatieven bieden. De muziekindustrie zelf heeft eigenlijk de slag gemist als het gaat om het online downloaden van muziek. De afgelopen jaren zijn er steeds meer aanbieders op de markt gekomen. Onlangs introduceerde MySpace ( een online community vergelijkbaar met Hyves) plannen om muziek gratis, maar legaal, aan te bieden aan consumenten via haar website. Inkomsten zouden dan moeten komen uit advertenties waarmee de rechten kunnen worden betaald. a.) Op pagina 94 van Baines, Fill and Page wordt gesproken over de 'theory of diffusion' van Rogers. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen een aantal adopters categorieën. Benoem deze categorieën en geef de belangrijkste 2 algemene kenmerken van iedere categorie. Geef tevens aan welke groep voor MySpace van belang is om te benaderen.(5 pïs) b.) Op pagina 74van Baines, Filland Page is het vijfkrachten modelvan Porter besproken. Teken dit vijf-krachten model. Benoem de verschillende onderdelen en werk een van de onderdelen verder uit voor My Space Music. (5 pts) 2l De Nederlandse supermarktsector is erg versnipperd. Een marktaandeel van een paar procenten scheelt in dat geval een slok op een borrel. Jumbo is recent voor de tiende keer het meest populair (goede service, klantvriendelijkheid, luisteren naar de klant en suggesties opvolgen) onder klanten. Dit bliik;t uit het gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van Foodmagazine. Jumbo scoort goed, omdat het supermarktconcern zowel op het gebied van service als op priizen kan concurreren. Marktleider (het grootste marktaandeel) Albert Heijn is gedaald van plaats drie vorig jaar naar plaats vijf nu. Hoewel de supermarkt de afgelopen jaren het dure imago wist af te schudden door voorop te Iopen in een prijzenoorlog in de sector, loopt het prijsimago nu weer iets terug. Het concern plant nieuvue initiatieven om het prijsimago te verbeteren, zoals extra hamsterweken. Vorig jaar was Albert Heijn nog de snelste stijger in het onderzoek. Ook Aldi met haar goedkope formule blijft het goed doen. (bron: rtlz.nl) a.) In één van de colleges is ook gesproken over de waardeposities van Treacy & Wiersema. Benoem de verschillende posities van Treacy en Wiersema en geef pq! de kenmerken van deze posities. Geef daarnaast aan.welke positie Aldi, Jumbo en Albert Heijn volgen. (5 pts) b.) In het eerste college is een indeling gemaakt van consumentengoederen in vier verschillende typen. In Baines Fill en page wordt deze indeling in hoofdstuk 1 besproken. Benoem en beschrijf de vier

10 I /' / verschillende typen. Geef tevens aan tot welktype producten als brood, boter, kaas en eieren behoren. (s pts) 3) Het marktaandeel van HTC, leverancier van smart mobile converged devices, groeit snel. Het bedrijf begrijpt goed wat de concurrenten doen en tracht dit te verbeteren. Dit concludeert onderzoeksbureau Canalys op basis van research naar marktaandelen en verkoopcijfers in de Benelux. "De markt voor smartphones met Windows Mobile beperkt zich niet langer tot het zakelijke segment. Door een uitgebreid portfolio smartphones te ontwikkelen, spreekt HTC een breed publiek aan, van zakelijke gebruikers tot consumenten. " HTC zorgt er dan ook voor dat de afdelingen goed met elkaar samenwerken om dit soort smartphones op de markt te brengen. HTC biedt niet alleen mobieltjes aan, maar zorgt ook voor goede distributie richting de afnemer en heeft een internet-helpdesk voor vragen en eventuele klachten. De introductie van de HTC Touch komt tegemoet aan de groeiende vraag onder consumenten naar Windows Mobile-toestellen. "Met de -gombinatie van gebruiksvriendelijkheid (gemak, toegankelijkheid en duurzaamheid) en design blijkt HTC nu ook buiten de zakelijke rflarkt hoge ogen te gooien." a.) In hoofdstuk 6 van Baines Fill en Page wordt gesproken over verschillende consumenten segmentatiecriteria. Welk segmentatiecriterium wordt door HTC gehanteerd als je de laatste zin leest van de tekst hierboven? Motiveer uw antwoord. (5 pts) b.) Als kern van de marketing wordt volgens Baines Fill en Page de ruil (exchange) gezien. Geef voor HTC nauwkeurig aan wat er met de afnemers wordt geruild. (Sbts) c) Baines Fill en Page bespreken in het hoofdstuk over de "marketing principles and society" de marketing oriëntatie. Deze worden in een figuur uitgebeeld als drie componenten gegroepeerd rond het streven naar winst op lange termijn (long-term profit focus). Uit welke drie componenten bestaat de marketing oriëntatie volgens Baines Fill en Page? Geef bij elk van de drie een voorbeeld aan de hand van de tekst over HTC. (5 pts)

11 Deel lll Case vragen Google introduceert de Android smartphone Het zoemt al meer dan een jaar rond: Google komt met een eigen mobieltje op de markt: de Googlephone. Eerst leek het erop dat Google bekend van de gelijknamige zoekmachine, Google Maps en speciaal bij studenten bekend van Scholar.Google, zelf met een telefoon op de markt zou komen. Er werden al ontwerpen van modellen getoond. Maar onlangs heeft Google "zijn" telefoon gepresenteerd, samen met de Taiwanese fabrikant HTC en met aan bieder van mobiele telefonie T-mobile. Vanaf 22 oktober is hij in de USA te koop. Amerikanen betalen 179 dollar voor het toestel als ze een abonnement bij T-Mobile nemen (35 dollar/maand). De G1 ligt in de VS op 22 oktober in de winkel. Begin november volgt in Groot-Brittannië, en in het eerste kwartaal in de rest van Europa. De prijss\elling is te vergelijken met die van de iphone. Maar de iphone is al een jaar op de markt en maakt een flinke groei door. Google's eersteling heeft een Android besturingssysteem. Dit is gebaseerd op Linux. Het is Google's antwoord op iphone OS X (bedieningssysteem, operating system) van Apple en zal op meerdere toestellen werken. De eerste smartphone wordt de G1 van HTC, een apparaat met touchscreen en een volledig toetsenbord. De telefoon ondersteunt draadloze netwerken, maar is vooral bedoeld om te surfen met mobiel datanetwerk van de T-Mobile netwerken. Het toestel kan wereldwijd surfen en bellen met dual band umts en quad band gsm. De telefoon is - net als de iphone - in zwart en in wit verkrijgbaar. En in bruin, voor de liefhebbers.

12 Dat Google samenwerking heeft gezocht met HTC en T-Mobile is niet gek. Google heeft nooit het doel gehad zelf aanbieder van mobiele telefonie te worden en zelf mobieltjes te gaan maken. De missie van Google wordt als volgt verwoo;'d: "Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Google doet er alles, aan om de 'perfecteloekmachine' te ontwikkelen." Deze omschrijvingen zijn vier jaar geleden opgesteld. Google verdient zijn geld vooral aan de advertenties op zijn zoekmachine. Die wordt momenteel nog veel via de PC bekeken. Google heeft de Android Market opgericht. Deze lijkt een beetje op de App Store, de mobiele softwarewinkel van Apple. Maar waar Apple kiest voor een gesloten systeem (iphone-software van andere ontwerpers moeten worden afgerekend bij Apple, voordat gebruikers ze kunnen installeren) wil Google Android geheel open houden. Android is een systeem dat de telefoon computerachtige functionaliteit geeft, bijvoorbeeld bij mobiel internet en zoeken. De telefoon van Google heeft een volledig QWERTY-toetsenbord. Daarnaast heeft HTC een (minder geavanceerd) aanraakscherm ingebouwd. Dit scherm heeft ook ongeveer het formaat van een iphone, maar dan dikker dankzij het extra keyboard. Apple gebruikt de muziek en video van de eigen itunes Store. Android heeft een directe link naar Amazon.com om liedjes mobiel aan te schaffen. Een videospeler is niet standaard; die moet eerst (gratis) gedownload worden uit de Android Market. Word en Excel- bestanden kunnen wel bekeken worden op een Android telefoon, maar het Exchangeprogramma (van Microsoft voor ondersteuning van zakelijk ) is er nog niet. Google verwacht dat een andere ontwikkelaar zo'n soort programma zal ontwerpen. Google heeft grote verwachtingen van het mobiele internet. Er zijn veel meer gsm's dan computers op de wereld en zodra mobiel breedband overal beschikbaar is, zal het internetgebruik op smartphones snel groeien. Fabrikanten van mobieltjes, zoals Nokia en Samsung, bieden al telefoons aan met internetmogelijkheid. Zij waren Google dus voor en realiseren op dit moment een veel grotere afzet dan bij voorbeeld Apple. Bron: NRC-Handlesblad 24 september 2008.

13 1. a) Wat wordt in het boek van Baines, Fill en Page verstaan onder 'opinions', 'attitudes' en 'values'? (Spts) 1.b) Hoe zijn deze gerelateerd aan het aanschaffen van een Google Android Phone? (tip: bii deze sub- vroag is het de bedoeling dat je de drie termen probeert in te vullen voor de Google Phone, dus wot zijn opinions, attitudes en values die oonschof vdn een Google Phone kunnen beïnvloeden.) (spts) 2l In de case wordt gesproken over de Apple, Google en Nokia. Geef voor de mobiele telefoniemarkt de matrix van de Boston Consulting Group en plaats deze drie aanbieders in de matrix. Noem de naam van het kwadrant van de waar een bedr'ljf in zit en leg uit waarom je vindt dat dit bedrijf in dit kwadrant thuis hoort. (Spts) 3) In de case is de missie van Google terug te vinden. tn hoeverre is in leze missie een marketineoriêntatie van Google te herkennen? Motiveer je antwoord. (spts) 4.a) Google voelde zich bedreigd door de fabrikanten van mobiele telefoons. Google heeft daarom gekozen voor een bepaalde verdedigingsstrategie in de concurrentiestrijd. Welke verdedigingsstrategie zoals genoemd in Baines Fill en Page heeft Google gekozen? Motieveer je antwoord. (Spts) 4.bl Verklaar waarom Google eníoor heeft gekozen de markt van de mobiele telefonie op te gaan en niet te investeren in nieuwe programma's die in het verlengde liggen van Google Maps, Google Earth en Scholar.Google. (5pts) 5) In het boek van Baines, Fill and Page wordt gesproken over de Ansoff matrix. Geef gedetailleerd aan welke groeistrategie volgens Ansoff van toepassing is op de introductie van de Google Android Phone. Verklaar tevens waarom dit zo is. (Spts) EINDE \)- \ \$-" tc c C Dl

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Product Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Uitleggen

Nadere informatie

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder

Secret Society. Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten. 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Secret Society Onderzoek omtrent de huidige vraag naar een tool zoals Secret Society en potentiële concurrenten 1CDM1B,BLOK 1 Stan Scheerder Connecting Vibes Inhoudsopgave Secret Society... 1 Smartphone

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min)

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) College 3 Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) Theorie H 9 Segmenteren tot positioneren (40 min) Verwerking: Flip Flop (20 min)

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015 Als gevolg van het niet op tijd inrichten van het leslokaal het slecht funktioneren van Wife en De veelheid van de onderwerpen Verliep les 2 moeizaam. Les 2 gaan we dunnetjes over doen zodat we allemaal

Nadere informatie

Examen: Marketing juni 2017

Examen: Marketing juni 2017 Examen: Marketing juni 2017 Meerkeuzevragen 1. Door wat wordt de bovenprijs bepaald? a) kostprijs van het product b) kostprijs grootste concurrent c) waardeperceptie van de consument d) winst 2. Je wilt

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst.

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Het product Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Bij immateriële eigenschappen moet je denken aan imago en exclusiviteit. Productmix Kwaliteit

Nadere informatie

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR

USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR USABILITY VOOR HET WEB EN MOBIELE APPARATEN PETER KASSENAAR WELKOM AGENDA Introductie Korte algemene inleiding Usability Usability voor mobiele apparaten Vragen - afsluiting INTRODUCTIE Peter Kassenaar;

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR 15:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 09. ibeacons

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 09. ibeacons WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A P R I L 2 0 1 4 09. ibeacons ibeacons vormen een nieuwe manier waarop apparaten met elkaar kunnen communiceren; met verrassende toepassingen. Bij Oberon zijn we altijd op zoek

Nadere informatie

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2 Wat zijn de consequenties wanneer ouderen gebruik gaan maken van internet? Het mag niet zo zijn dat ouderen een kunstje aanleren en dat is het.de cursus is uitgebreider, behandeld wordt onderanderen:veilig

Nadere informatie

Specialist in de testdiscipline

Specialist in de testdiscipline Specialist in de testdiscipline P R E V I E W T R A I N I N G C O U R S E M O B I L E T E S T I N G W W W. T E S T W O R K. N L R O S M A L E N, N A J A A R 2 0 1 3 1 Agenda 1. D O E L P R E S E N T A

Nadere informatie

Our Mobile Planet: Nederland

Our Mobile Planet: Nederland Our Mobile Planet: Nederland Inzicht in de mobiele consument Mei 2012 Overzicht Smartphones zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De marktpenetratie van smartphones is gestegen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Android: beperkt houdbaar *

Android: beperkt houdbaar * Android: beperkt houdbaar * * en ze vertellen vooraf niet eens hoe lang 84% van alle Android-smartphones die we de afgelopen 2 jaar hebben getest, kunnen nu al niet meer draaien op de nieuwste software.

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras

Workshop online marketing / social Erjon Tuenter - Blauw Gras Workshop online marketing / social 23-03-2015 Erjon Tuenter - Blauw Gras Erjon Tuenter Aangenaam! Blauw Gras Achterhoeker Amsterdammer Blauw Gras Wie, wat, waar. Online marketing bureau, met een specialisatie

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

IPHONE. Seppe Lemmens Doppahuis (-oud) AD0EC6979B (0 = nul)

IPHONE. Seppe Lemmens Doppahuis (-oud) AD0EC6979B (0 = nul) IPHONE Seppe Lemmens seppe.lemmens@hotmail.com Doppahuis (-oud) AD0EC6979B (0 = nul) DOELSTELLING LES 1 Wat is een iphone Apple-id Instellingen wijzigen Apps (wat en hoe) De iphone personaliseren Foto

Nadere informatie

NOKIA LUMIA 800 PIMP YOUR PHONE! GRATIS. 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd. i.c.m. 2-jarig Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet * )

NOKIA LUMIA 800 PIMP YOUR PHONE! GRATIS. 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd. i.c.m. 2-jarig Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet * ) NOKIA LUMIA 800 Smart Plus 300 (300 min /sms + onbeperkt internet ) 1 e 9 maanden 39,95 19,98 /mnd 1 e 12 maanden gratis, daarna 4,95 per maand. PIMP YOUR PHONE! ontwerp gratis je eigen skin De beste samsung

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Het gebruik van de smartphone in België

Het gebruik van de smartphone in België M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar M Onderzoek November 20121 Het gebruik van de smartphone in België UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 3 Van nomade naar teamwerk Dit onderzoek over het

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy Verstraete Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Blok P4. Bedrijfseconomie

Blok P4. Bedrijfseconomie Blok P4 Bedrijfseconomie Model/Theorie: gegevens verwerken via Excel Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie o een investeringsbegroting opstellen o een financieringsbegroting opstellen

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

OpenScape Mobile (Android) = UC app voor Android smartphone. Beknopte handleiding & praktische tips

OpenScape Mobile (Android) = UC app voor Android smartphone. Beknopte handleiding & praktische tips OpenScape Mobile (Android) = UC app voor Android smartphone Beknopte handleiding & praktische tips pag. 1 Waarvoor dient het? OpenScape Mobile highlights: UC gebruiken zonder PC (Meeste UC functies beschikbaar,

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum :

memo Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : Aan : V&V medewerkers Van : Servicedesk Betreft : documenten.twb.nl gebruik Datum : 26-06-2014 Documenten Via het computer systeem van TWB heb je toegang tot documenten van het team waarin je werkt of

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming

Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming Wie Arthur Kerckhaert Akkerbouwer Artagri AppsforFarming Welkom! Arthur Kerckhaert Wat Apps voor de agrarische sector Slimme oplossingen bieden adhv data Waar Nederland en internationaal Presentatie Smartphones

Nadere informatie

Informatie over tablets

Informatie over tablets Informatie over tablets Waarom een tablet? Wat kunnen we met een tablet? Het aanraakscherm Wat is een tablet? Op internet 3G tablet en WIFI tablet Gratis WIFI De smartphone is een tablet in zakformaat

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

OpenScape Mobile (iphone) = UC app voor iphone smartphone. Beknopte handleiding & praktische tips

OpenScape Mobile (iphone) = UC app voor iphone smartphone. Beknopte handleiding & praktische tips OpenScape Mobile (iphone) = UC app voor iphone smartphone Beknopte handleiding & praktische tips pag. 1 Waarvoor dient het? OpenScape Mobile highlights: UC gebruiken zonder PC (Meeste UC functies beschikbaar,

Nadere informatie

Android. Smartphones & Tablets. Vergroot uw digitale wereld

Android. Smartphones & Tablets. Vergroot uw digitale wereld Android Smartphones & Tablets Vergroot uw digitale wereld Android Android is het besturingssysteem van de meeste smartphones & tablets die niet door Apple zijn gemaakt. Toestellen van bijvoorbeeld Samsung,

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers Soorten computers 1 Classificatie volgens hiërarchie De technische term voor een computer zoals we die nu kennen is micro data processor, kortweg PC. De PC stond bij zijn ontstaan begin jaren 80 onderaan

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets uw kennis... 10 Voor docenten... 10

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Apple

Studentenhandleiding. Apple Studentenhandleiding Apple Albert Chermanne maart 2011 1. Inleiding! 3 2. Opdrachten! 4 2.1 Thema 1 - introductie! 4 2.2 Thema 2 - imago! 4 2.3 Thema 3 - Gadgets! 5 2.4 Thema 4 - ipod revolutie en itunes!

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

Branding module Heao Communicatie. pagina

Branding module Heao Communicatie. pagina Module-MC02B Branding-Opdrachten Branding >> Werkstuk Werkstuk maken en inleveren Met de theorie en praktische uitwerking uit het boek Brand Design en de aanvullingen uit de les ben je nu in staat om na

Nadere informatie

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen les 2 Segmentatie Het verdelen van de markt in kleine, homogene deelgroepen waarbij men rekening houdt met de verschillende behoeften van de consument. Hoe diverser

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Overstappen naar CCV Shop

Overstappen naar CCV Shop Overstappen naar CCV Shop Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Changelog 2 3 1. Inleiding 4 2. Maak kennis met CCV Shop 5 3. De voordelen 6

Nadere informatie

Technologie: Winner takes all?

Technologie: Winner takes all? Technologie: Winner takes all? ING Investment Office Amsterdam, April 2016 Winner takes all? In steeds meer deelgebieden binnen de technologie staat er één winnaar op, die een steeds groter deel van de

Nadere informatie