Vragen set. Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen set. Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code: 60111020"

Transcriptie

1 Vragen set Marketing 1.1 Vrije Universiteit Faculteit der eco4omischen bedrijfskundige wetenschappen Course Code: Versie B Drs. Emile F.J. Lancée Vrijdag 24 oktober s Beste studenten, Dit tentamen bestaat uit 3 onderdelen. Onderdeel zijn MC-vragen, onderdeel2zijn open vragen en onderdeel 3 zijn case vragen. In totaal bestaat het tentamen uit 13 pagina's. U hebt 2 uur de tijd voor het tentamen. Rekenmachines ziin niet nodig en dus verboden! MC-vragen: het tentamen bestaat uit 24 meerkeuze vragen die 30% van uw tentamencijfer bepalen. Houd er rekening mee dat de meerkeuze vragen gecorrigeerd zijn voor gokken. De open vragen en de case vragen bepalen 70% van uw tentamen cijfer. Vul uw antwoorden in op de MC-antwoord kaart en vergeet niet uw versie te noteren: A of B dus! Open vragen: de open vragen zijn opgedeeld in sub-vragen. Mocht je een fout antwoord geven op één van de subvragen of het antwoord niet weten, dan is het nog steeds mogelijk om wel punten te krijgen voor de andere subvraag. Per vraag zijn de te behalen punten weergegeven. Schriif uw ontwoorden op het biioevoe ode antwoo rdfor mu lie r. Case vragen: lees voor het beantwoorden van de case vragen goed de case door. Als er wordt gevraagd om een motivatie of toelichting, zor9 er dan voor dat u dit niet vergeet! Schriif ook u cose antwoorden op het biioevoeode antwoordformulier. Het maximum te behalen aantal punten voor de open vragen is 35 pts en voor de case vragen ook 35 pts. Om het tentamen te halen dient u minimal een 5 te behalen vóor dit tentamen. Om het vak met succes af te ronden dient uw cijfer inclusief het bonuspunt minimaal een 5.5 te zijn. Voor vragen of opmerkingen over het tentamen kunt u contact opnemen met de cursus coórdinator drs. Emile F.J. Lancée via lndien van toepassing dan voor 26 oktober Doe je dat later, dan worden je vragen en opmerkingeniet meer in behandelingenomen. Cijfers worden uiterlijk 10 november 2008 gepubliceerd op BLACKBOARD. Inzage mogelijkheid van het tentamen wordt later via BLACKBOARD bekend gemaakt.

2 Tot slot wens ik jullie veelsucces!!! *,[ li&r-llt '#tt sl,4#altn $Ë,-+,lFru HXFltetË rf"[ sïfrf Thff[""il

3 Deel I MC vragen 1) ln de externe en interne analyse wordt een bedrijf (intern) en de relatie tussen dat bedrijf en de omgeving (extern) op een aantal punten verdeeld. Welke van de volgende punten zijn resultaten van een interne analyse? a. Slecht image op de markt, achterstand in R & D, een beperkt assortiment en nadelen ten opzichte van de concurrentie. b. Een goede naam bij de afnemers, groeiende concurrentiedruk, economische groei en mogelijke schaalvoordelen. c. Voldoende financiële middelen, kostenvoordelen, slechte uitvoering van de marketingstrategie en een dalende markt. d. lnzicht en ervaring bij het management, verouderd productie- apparaat en mogelijke toetreding van nieuwe concurrenten. 2l Culturele waarden zijn: a. Regels die bepaalde gedragingen specifieke situaties aangeven. b. Door velen gedeelde opvattingen over hetgeen wenselijk is. c. Attitudes ten opzichte van gewenste producten. d. De sancties op het overtreden van een culturele regel. 3) Perlmutter (1969) maakt een onderscheid in verschillende oriëntaties die een bedrijf kan volgen met betrekking tot internationalisering. Bij welke oriëntatie ziet het bedrijf de buitenlandse markt als een aparte thuismarkt, ziet het ieder land als een aparte identiteit en wil het gezien worden als een lokaal bedrijf in de ogen van de consument. a. Regional Approach. b. Ethnocentric Approach. c. Polycentric Approach. d. Geocentric Approach. 4l Jaren geleden werd de CD ingevoerd en moest deze nieuwe technologie de tape, in de vof ksmond 'bondje' ven angen. Daardooi werden in deze markt de regels van competitie plotseling veranderd en werd een direct conflict met concurrenten vermeden. In het Engels wordt in dit geval vaak gezegd ' changing the rules of the game'. Van welke aanvalsstrategie (geformuleerd door Kotler en Singh, 1981) is hier sprake? a. Flanking strategie. b. Encirclement strategie. c. Bypasstrategie. d. Guerrilla strategie.

4 5) In het boek van Baines, Fill and p-age wordt a"naacnt gegeven aan het beslissingsproces consumenten van (decision making process). onderstaande situatiedoet zich voor: Emile realiseert zich op een dag dat de auto die hii rijdt, een Atfa Romeo 166, niet meer past bij zijn levensstijl' Na nagedacht te hebben over welke merken hij kent, gaat hii de mogelijkheden onderzoeken en komt erachter dat er 3 merken zijn die voldoen aan zijn criteria: Range Rover, Dodge en Hummer. Hoe ka.n de serectie van deze auto's genoemd worden? a. choice set. b. awarenesset. c. consideration set. d. decision set. 6) Maslow (1943) heeft een van de meest bekende hiërarchische modellen gemaakt over motivaties. Tot welke laag van de piramide behoren vriendschap en affectie? a. Behoefte aan veiligheid en zekerheid (Safety needs).' b. Behoefte aan zerfverwerkerijking (serf-actualization needs). c. Sociale behoeften (Belongingness needs). d. Behoeften aan respect en erkenning (Esteem needs). 7l unilever wil in de nabiie toekomst omzetgroei kunnen tonen. Men heeft aangekondigd deze groei te willen bereiken door nog sterkere concentratie op de kernproducten van Unilever (bv. Knorr, Dove, Blueband en Magnum). De marketing uitgaven voor deze producten zullen worden verhoogd. Ansoff zou een dergelijke groeistrategie betitelen als: a. marktpenetratie. b. marktontwikkeling. c. productontwikkeling. d. diversificatie. 8) In één van de colleges is het verschil tussen het koopproces van consumenten en dat van bedrijven aanbod gekomen. Een van de belangr'rjkste verschilien is het type koopbestissing dat zich voordoet. Voor een business (bedrijven) market kan deze worden geclassificeerd in: a. Orientation, purchasen new task. b. Straight rebuy, modified rebuy en new task. c. lnitiating decision, infruencing decision en finat deciding. d. Routine decision, reverage decision en strategic decision. 9l In college 3 is o.a. aandacht besteed aan de invloed van groepen op de aankoopbestissing. Als de invloed van de groep groot is op de keuze van het merk door een individu en de invtoed groot tevens as van de groep op de product keuze van een individu, dan is er sprake van: a. Privé noodzakelijk producten. b. Publiek noodzakelijke producten. c. Publieke luxeproducten. d. Privé luxeproducten.

5 10) Welke van de onderstaande beslissingen een strategische marketingbeslissing? a. Een supermarkt verlaagt in een "broodoorlog" de prijs van een brood tijdelijk met 0,10 eurocent. b. Een fabrikant van borrelnootjes bepaalt de seizoenskorting op 6%. c. Een computerfabrikant verkoopt vanaf nu via zowel winkels als via internet. d. Een grote franchiseketen besluit in Zuid-Holland nog een winkel te openen. 11) Om van een zelfstandige SBU (strategic Business Unit) te kunnen spreken dient aan een drietal voorwaarden te worden voldaan. In onderstaande rij staan drie juiste en drie onjuiste voorwaarden. De eenheid a. heeft z'ljn eigen concurrenten; b. kan gemanaged worden onafhankelijk van andere eenheden; c. richt zich op één marktsegment; d. heeft één productliin; e. heeft een eigen manager met winstverantwoondelijkheid; f. heeft juridische zelfstandigheid. Welke van de bovenstaande vooruvaarden zijn juist? a. a;b;e b. a;b;f c. b;c;e d. a;d;f t2l Nadat een onderneming een goede marktsegmentatie-analyse heeft uitgevoerd is de volgende stap: a. Het ontwikkelen van een enquête. b. De identificatie van de doelmarkten met een hoge potentie. c. Voorbereiding van een introductieplan. d. Ontwikkeling van een marketing strategie.

6 13) Michael Porter heeft een aantal strategieën ontwikkeld die een goed startpunt voor de strategie van een organisatie vormen. Een startend bedrijf gaat kleding op de markt brengen. Het gaat zich geheel toeleggen op de markt voor motorrijders in de sportieve sector. Dit is een voorbeeld van een strategie gebaseerd op: a. Differentiation. b. Focus. c. Sourcing. d. Overall cost leadership. 14) Tot de kansen die in een SWOT-analyse tot uiting kunnen komen behoort niet. a. Het vergrijzen van de bevolking b. De introductie van de Euro c. Het introduceren van een nieuw product d. De trend naar steeds kleiner wordende huishoudens 15) De laatste jaren staat het onderzoek naar de zgn. Seniorenmarkt, de oudere, groeiende en aan koopkracht en vitaliteit winnende doelgroep, sterk in de belangstelling. Uit deze onderzoeken is echter meerdere malen gebleken, dat de oudere Nederlander zich niet identificeert met zijn leeftijdsgenoten en zich niet gedraagt naar zijn leeftijd. Hij/zij voelt zich niet oud. Deze Seniorenmarkt blijkt geen homogene doelgroep te vormen voor marktbewerking. Van welke verwachting zijn de onderzoekers blijkbaar oorspronkelijk uitgegaan? a. Een marktsegmentatie op basis van een psychografisch criterium. b. Een marktsegmentatie op basis van een demografisch criterium. c. Een marktsegmentatie op basis van consumer benefits. d. Een marhsegmentatie op basis van het criterium persoonlijkheid. 16) Marketing heeft over de jaren heen flink wat veranderingen ondergaan. Er zijn verschillende marketing concepten te onderscheiden. Welke uitspraak is juist? a. Het verkoopconcept kan gedefinieerd worden als een "sense-and-respond" filosofie, waarin marketing eigenlijk wordt gedefinieerd als het vinden van de juiste producten voor je klanten in plaats van de juiste klanten vinden voor je product. b. Het productconcept geeft aan dat consumenten de voorkeur geven aan producten die overal verkrijgbaar zijn en niet duur. \ c. Het uitvoeren van een proactieve markt oriëntatie (het begrijpen en aansluiten op behoeften van consumenten) is een essentieel onderdeel van het verkoopconcept. d. Het productconcept geeft aan dat consumenten de voorkeur geven aan producten die de meeste kwaf iteit, beste performonce, of innovatieve eigenschappen hebben.

7 r L7l Als we het koopleslissingsproces (buying decision process) van consumenten en bedrijven vergelijken, zijn er een aantal overeenkomsten te ontdekken. Maar er zijn echter twee rollen die uniek zijn voor business-to-business. Een van deze rollen is de rolvan: a. lnitiatiefnemer (lnitiator) b. Beïnvloeder (lnfluencer) c. Beslisser (Decider) d. Goedkeurder (Approver) 18) Om te kunnen beslissen of segmentatie effectief is zijn er een aantal criteria opgesteld aan de hand waarvan je de effectiviteit van segmentatie kunt bepalen. Alle hieronder weergegeven criteria ' zijn beschreven door Baines, Filland a. Meetbaar (Measurable) -- b. Winstgevend ( Profitable) c. Vergelijkbaar (Comparable) d. Toegankelijk (Accessible) 19) Keltog's is een merk dat een brede lijn aan musli producten (cereal) producten produceert. Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat Kellog's met zichzelf concurreert door de brede lijn aan producten. Maar hoewel de productlijn kan worden geclassificeerd als musli producten (cereals) is er toch sprake van een duidelijke differentiatie strategie. Een voorbeeld van een aantal producten: -Kellog's All-Bran: met extra veelvezels -Kellog's Froot loops: met een fruitsmaak -Kellog's special K low carb: rijst, graan en soya Als we kijken naar de product levenscyclys {product lifecycle) dan zou men dit product kunnen plaats in de fase. a. Introductie (lntroduction) b. Groei(Growth) c. Volwassen (Mature) d. Krimp (decline) 20) Een bedrijf'adverteert regelmatig met advertenties voor lnline Skates in de Votkskrant. De kortingsbon die uitgeknipt moet worden, geeft de klant recht op 4O% korting. Na een aantal weken blijkt geen enkel resultaat. Een telefonische enquête onder een aantal lezers brengt aan het licht dat allen de advertentie wel gezien hebben, maar niet gelezen. Waarvan is hier sprake? a. Selectieve herinnering. b. Selectieve interpretatie. c. Selectieve aandacht. d. Cognitieve dissonantie.

8 2Ll In Baines, Fill and Page worden mogetijke segmentatie strategieën besproken. Als een bedrijf segmentatie toepast, dan: a. Wil het heterogene markten combineren tot één Eroïe target market. b. ls het opzoek naar deelmarkten binnen een totale markt. c. Gaat het ervan uit dan iedereen min of meer hetzelfde is. d. Wil het de volledige marketingmix toepassen op alle potentiële kopers. 221 Wat wordt verstaan onder positioneren? a. Het zodanig plaatsen van een product in een geselecteerd segment dat een verdedigbaar concurrentievoordeel wordt gepercipieerd. b. Het proces dat tot een zodanige segmentatie bij de doelgroep leidt, dat een concurrentievoordeel ontstat. c. Het zodanig afstemmen van het aanbod op een bepaald geselecteerd marktsegment, dat een aantoonbaar voordeel ontstaat. d. Het streven van een organisatie om met haar producten een bepaalde positie in de perceptie van afnemers te verkrijgen, ten opzichte van concurrerende producten. 23) Een onderneming die met één aanbod hoopt de gehele markt aan te kunnen spreken maakt gebruik van: a. Geconcentreerde marketing. b. Een focus.strategie. c. Ongedifferentieerde marketing. d. Gespecialiseerde marketing. 241 Welke van onderctaande vier alternatieven over de concurrentiestrategieën van Porter is juist? a. Een cost leader heeft altijd de laagste verkooppr'rjzen. b. Zowel een differentiatiestrategie als een focusstrategie is gebaseerd op een zich onderscheidend product. c. De waardeketen is een hulpmiddel dat aangeeft waar de onderneming kostenvoordelen heeft behaald. d. Bij een market niche strategie doet men een beroep op een combinatie van de drie strategieën van Porter.

9 Deel ll Open vragen 1) Het illegaal downloaden van muziek kost de muziekindustrie heelveel geld. Vreemd genoeg zijn het andere part'tjen in de markt die legale en veilige alternatieven bieden. De muziekindustrie zelf heeft eigenlijk de slag gemist als het gaat om het online downloaden van muziek. De afgelopen jaren zijn er steeds meer aanbieders op de markt gekomen. Onlangs introduceerde MySpace ( een online community vergelijkbaar met Hyves) plannen om muziek gratis, maar legaal, aan te bieden aan consumenten via haar website. Inkomsten zouden dan moeten komen uit advertenties waarmee de rechten kunnen worden betaald. a.) Op pagina 94 van Baines, Fill and Page wordt gesproken over de 'theory of diffusion' van Rogers. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen een aantal adopters categorieën. Benoem deze categorieën en geef de belangrijkste 2 algemene kenmerken van iedere categorie. Geef tevens aan welke groep voor MySpace van belang is om te benaderen.(5 pïs) b.) Op pagina 74van Baines, Filland Page is het vijfkrachten modelvan Porter besproken. Teken dit vijf-krachten model. Benoem de verschillende onderdelen en werk een van de onderdelen verder uit voor My Space Music. (5 pts) 2l De Nederlandse supermarktsector is erg versnipperd. Een marktaandeel van een paar procenten scheelt in dat geval een slok op een borrel. Jumbo is recent voor de tiende keer het meest populair (goede service, klantvriendelijkheid, luisteren naar de klant en suggesties opvolgen) onder klanten. Dit bliik;t uit het gepubliceerde rapport van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van Foodmagazine. Jumbo scoort goed, omdat het supermarktconcern zowel op het gebied van service als op priizen kan concurreren. Marktleider (het grootste marktaandeel) Albert Heijn is gedaald van plaats drie vorig jaar naar plaats vijf nu. Hoewel de supermarkt de afgelopen jaren het dure imago wist af te schudden door voorop te Iopen in een prijzenoorlog in de sector, loopt het prijsimago nu weer iets terug. Het concern plant nieuvue initiatieven om het prijsimago te verbeteren, zoals extra hamsterweken. Vorig jaar was Albert Heijn nog de snelste stijger in het onderzoek. Ook Aldi met haar goedkope formule blijft het goed doen. (bron: rtlz.nl) a.) In één van de colleges is ook gesproken over de waardeposities van Treacy & Wiersema. Benoem de verschillende posities van Treacy en Wiersema en geef pq! de kenmerken van deze posities. Geef daarnaast aan.welke positie Aldi, Jumbo en Albert Heijn volgen. (5 pts) b.) In het eerste college is een indeling gemaakt van consumentengoederen in vier verschillende typen. In Baines Fill en page wordt deze indeling in hoofdstuk 1 besproken. Benoem en beschrijf de vier

10 I /' / verschillende typen. Geef tevens aan tot welktype producten als brood, boter, kaas en eieren behoren. (s pts) 3) Het marktaandeel van HTC, leverancier van smart mobile converged devices, groeit snel. Het bedrijf begrijpt goed wat de concurrenten doen en tracht dit te verbeteren. Dit concludeert onderzoeksbureau Canalys op basis van research naar marktaandelen en verkoopcijfers in de Benelux. "De markt voor smartphones met Windows Mobile beperkt zich niet langer tot het zakelijke segment. Door een uitgebreid portfolio smartphones te ontwikkelen, spreekt HTC een breed publiek aan, van zakelijke gebruikers tot consumenten. " HTC zorgt er dan ook voor dat de afdelingen goed met elkaar samenwerken om dit soort smartphones op de markt te brengen. HTC biedt niet alleen mobieltjes aan, maar zorgt ook voor goede distributie richting de afnemer en heeft een internet-helpdesk voor vragen en eventuele klachten. De introductie van de HTC Touch komt tegemoet aan de groeiende vraag onder consumenten naar Windows Mobile-toestellen. "Met de -gombinatie van gebruiksvriendelijkheid (gemak, toegankelijkheid en duurzaamheid) en design blijkt HTC nu ook buiten de zakelijke rflarkt hoge ogen te gooien." a.) In hoofdstuk 6 van Baines Fill en Page wordt gesproken over verschillende consumenten segmentatiecriteria. Welk segmentatiecriterium wordt door HTC gehanteerd als je de laatste zin leest van de tekst hierboven? Motiveer uw antwoord. (5 pts) b.) Als kern van de marketing wordt volgens Baines Fill en Page de ruil (exchange) gezien. Geef voor HTC nauwkeurig aan wat er met de afnemers wordt geruild. (Sbts) c) Baines Fill en Page bespreken in het hoofdstuk over de "marketing principles and society" de marketing oriëntatie. Deze worden in een figuur uitgebeeld als drie componenten gegroepeerd rond het streven naar winst op lange termijn (long-term profit focus). Uit welke drie componenten bestaat de marketing oriëntatie volgens Baines Fill en Page? Geef bij elk van de drie een voorbeeld aan de hand van de tekst over HTC. (5 pts)

11 Deel lll Case vragen Google introduceert de Android smartphone Het zoemt al meer dan een jaar rond: Google komt met een eigen mobieltje op de markt: de Googlephone. Eerst leek het erop dat Google bekend van de gelijknamige zoekmachine, Google Maps en speciaal bij studenten bekend van Scholar.Google, zelf met een telefoon op de markt zou komen. Er werden al ontwerpen van modellen getoond. Maar onlangs heeft Google "zijn" telefoon gepresenteerd, samen met de Taiwanese fabrikant HTC en met aan bieder van mobiele telefonie T-mobile. Vanaf 22 oktober is hij in de USA te koop. Amerikanen betalen 179 dollar voor het toestel als ze een abonnement bij T-Mobile nemen (35 dollar/maand). De G1 ligt in de VS op 22 oktober in de winkel. Begin november volgt in Groot-Brittannië, en in het eerste kwartaal in de rest van Europa. De prijss\elling is te vergelijken met die van de iphone. Maar de iphone is al een jaar op de markt en maakt een flinke groei door. Google's eersteling heeft een Android besturingssysteem. Dit is gebaseerd op Linux. Het is Google's antwoord op iphone OS X (bedieningssysteem, operating system) van Apple en zal op meerdere toestellen werken. De eerste smartphone wordt de G1 van HTC, een apparaat met touchscreen en een volledig toetsenbord. De telefoon ondersteunt draadloze netwerken, maar is vooral bedoeld om te surfen met mobiel datanetwerk van de T-Mobile netwerken. Het toestel kan wereldwijd surfen en bellen met dual band umts en quad band gsm. De telefoon is - net als de iphone - in zwart en in wit verkrijgbaar. En in bruin, voor de liefhebbers.

12 Dat Google samenwerking heeft gezocht met HTC en T-Mobile is niet gek. Google heeft nooit het doel gehad zelf aanbieder van mobiele telefonie te worden en zelf mobieltjes te gaan maken. De missie van Google wordt als volgt verwoo;'d: "Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Google doet er alles, aan om de 'perfecteloekmachine' te ontwikkelen." Deze omschrijvingen zijn vier jaar geleden opgesteld. Google verdient zijn geld vooral aan de advertenties op zijn zoekmachine. Die wordt momenteel nog veel via de PC bekeken. Google heeft de Android Market opgericht. Deze lijkt een beetje op de App Store, de mobiele softwarewinkel van Apple. Maar waar Apple kiest voor een gesloten systeem (iphone-software van andere ontwerpers moeten worden afgerekend bij Apple, voordat gebruikers ze kunnen installeren) wil Google Android geheel open houden. Android is een systeem dat de telefoon computerachtige functionaliteit geeft, bijvoorbeeld bij mobiel internet en zoeken. De telefoon van Google heeft een volledig QWERTY-toetsenbord. Daarnaast heeft HTC een (minder geavanceerd) aanraakscherm ingebouwd. Dit scherm heeft ook ongeveer het formaat van een iphone, maar dan dikker dankzij het extra keyboard. Apple gebruikt de muziek en video van de eigen itunes Store. Android heeft een directe link naar Amazon.com om liedjes mobiel aan te schaffen. Een videospeler is niet standaard; die moet eerst (gratis) gedownload worden uit de Android Market. Word en Excel- bestanden kunnen wel bekeken worden op een Android telefoon, maar het Exchangeprogramma (van Microsoft voor ondersteuning van zakelijk ) is er nog niet. Google verwacht dat een andere ontwikkelaar zo'n soort programma zal ontwerpen. Google heeft grote verwachtingen van het mobiele internet. Er zijn veel meer gsm's dan computers op de wereld en zodra mobiel breedband overal beschikbaar is, zal het internetgebruik op smartphones snel groeien. Fabrikanten van mobieltjes, zoals Nokia en Samsung, bieden al telefoons aan met internetmogelijkheid. Zij waren Google dus voor en realiseren op dit moment een veel grotere afzet dan bij voorbeeld Apple. Bron: NRC-Handlesblad 24 september 2008.

13 1. a) Wat wordt in het boek van Baines, Fill en Page verstaan onder 'opinions', 'attitudes' en 'values'? (Spts) 1.b) Hoe zijn deze gerelateerd aan het aanschaffen van een Google Android Phone? (tip: bii deze sub- vroag is het de bedoeling dat je de drie termen probeert in te vullen voor de Google Phone, dus wot zijn opinions, attitudes en values die oonschof vdn een Google Phone kunnen beïnvloeden.) (spts) 2l In de case wordt gesproken over de Apple, Google en Nokia. Geef voor de mobiele telefoniemarkt de matrix van de Boston Consulting Group en plaats deze drie aanbieders in de matrix. Noem de naam van het kwadrant van de waar een bedr'ljf in zit en leg uit waarom je vindt dat dit bedrijf in dit kwadrant thuis hoort. (Spts) 3) In de case is de missie van Google terug te vinden. tn hoeverre is in leze missie een marketineoriêntatie van Google te herkennen? Motiveer je antwoord. (spts) 4.a) Google voelde zich bedreigd door de fabrikanten van mobiele telefoons. Google heeft daarom gekozen voor een bepaalde verdedigingsstrategie in de concurrentiestrijd. Welke verdedigingsstrategie zoals genoemd in Baines Fill en Page heeft Google gekozen? Motieveer je antwoord. (Spts) 4.bl Verklaar waarom Google eníoor heeft gekozen de markt van de mobiele telefonie op te gaan en niet te investeren in nieuwe programma's die in het verlengde liggen van Google Maps, Google Earth en Scholar.Google. (5pts) 5) In het boek van Baines, Fill and Page wordt gesproken over de Ansoff matrix. Geef gedetailleerd aan welke groeistrategie volgens Ansoff van toepassing is op de introductie van de Google Android Phone. Verklaar tevens waarom dit zo is. (Spts) EINDE \)- \ \$-" tc c C Dl

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Sagem Mobile. Gemaakt voor: Experience branding, jaar 4 Voorbereid door: Esperanza van den Ham, 0773259. 30 oktober 2008 Voorstelnummer: 001

Sagem Mobile. Gemaakt voor: Experience branding, jaar 4 Voorbereid door: Esperanza van den Ham, 0773259. 30 oktober 2008 Voorstelnummer: 001 Sagem Mobile Gemaakt voor: Experience branding, jaar 4 Voorbereid door: Esperanza van den Ham, 0773259 30 oktober 2008 Voorstelnummer: 001 T 06-14452412 0773259@student.hro.nl www.stud.cmd.hro.nl/0773259

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

Zoekmachine marketing trends 2010

Zoekmachine marketing trends 2010 Zoekmachine marketing trends 2010 De recessie te boven Chang Kuypers Peter Schinkel Indenty BV 12 januari 2010 Postbus 3242 7500 DE Enschede http://www.indenty.nl Samenvatting Het web is vandaag de dag

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C 2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C In hoofdstuk 1 is naast de compacte geschiedenis van het vakgebied marketing - en daarbij de wetenschappers die marketing op de kaart

Nadere informatie

Kies jij economie? Lesmateriaal afbuigers havo en vwo. Differentiatie 3 havo/vwo. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Kies jij economie? Lesmateriaal afbuigers havo en vwo. Differentiatie 3 havo/vwo. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Kies jij economie? Lesmateriaal afbuigers havo en vwo Differentiatie 3 havo/vwo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Kies jij economie? Lesmateriaal afbuigers havo/vwo Januari 2012 Verantwoording

Nadere informatie

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx

De klant centraal? Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006. Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Master Thesis t.b.v. opleiding MSRE Amsterdam School of Real Estate Januari 2006 Auteur: Colinda A.J. Hendrikx Inhoudsopgave Voorwoord...3 Conclusies en aanbevelingen...4 Hoofdstuk 1 Opzet...5 1.1 Inleiding...5

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie