Algemene voorwaarden Webvink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Webvink"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Webvink Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site Klant: Gebruikerstest: Opdracht: Bestelling: Tester: Resultaat: De software en diensten ontwikkeld door Webvink waarmee opdrachtgevers gebruikerstests voor websites uit kunnen laten voeren voeren door testers De website ( ) Onderdeel van het webvink platform. Bezoeker van de Webvink site en/of de wederpartij van Webvink die opdracht geeft tot het uitvoeren van gebruikerstest. Een software gebruikerstest uitgevoerd door een tester welke uitsluitend plaatsvindt via het platform Set aan opdrachten uit te voeren door testers tijdens het uitvoeren van een gebruikerstest Bestelling van een aantal gebruikersts met gerelateerde opdrachten Persoon die een gebruikerstest uitvoert. Opnames (video en audio) van een gebruikerstest, schriftelijke antwoorden op vragen en alle andere aan de gebruikerstest gerelateerde resultaten. Artikel 2 Identiteit van Webvink Webvink Krelis Louwenstraat 1 F02 Telefoonnummer: E mailadres: KvK nummer: Btw identificatienummer: NL B01 Artikel 3 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u de klant en Webvink. Door gebruik te maken van het Webvink platform gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Indien de klant namens een organisatie gebruik maakt van het platform, gaat deze namens deze organisatie akkoord met deze voorwaarden en gaat Webvink er van uit dat deze klant het recht bezit om verbintenissen aan te gaan

2 namens de organisatie. INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET WEBVINK PLATFORM. 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Webvink en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 4. Webvink behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U kunt de meest gangbare versie van de voorwaarden lezen door te klikken op de koppeling 'Algemene voorwaarden' onder aan onze webpagina. Artikel 5 Het Webvink platform 1. Gebruikerstests en testers Webvink heeft een software platform ontwikkeld waarmee klanten gebruikerstests uit kunnen laten voeren. Vervolgens voeren testers, in navolging van de opdracht opgegeven door de klant, een gebruikerstest uit en nemen deze op (audio en video). De testers zijn geen werknemers of vertegenwoordigers van Webvink, maar zijn onafhankelijke dienstverleners die klanten een dienst verlenen door het uitvoeren van een gebruikerstest door gebruik te maken van het platform. 2. Bestellingen Klanten hebben, al dan niet gelimiteerd, toegang tot de site, met als doel gebruikerstests te starten en te reviewen. Een bestelling behelst het toekennen van een aantal opdrachten, uit te voeren tijdens in een gebruikerstest door een gedefinieerd aantal testers. Resultaten bestaan uit opnames (video en audio) van een gebruikerstest en eventueel schriftelijke antwoorden op vragen, en alle andere aan de gebruikerstest gerelateerde resultaten. Na afronding van de gebruikerstest zal Webvink de resultaten aanleveren zoals gedefinieerd in de opdracht van deze test. Alle bestellingen vallen binnen deze algemene voorwaarden. 3. Opslag van testvideos Webvink zal de testvideos tot 6 maanden na afronding van de gebruikerstest bewaren. Daarna worden ze verwijderd van het gerelateerde klantaccount. Artikel 6 Prijs en betaling 1. De prijs van iedere opdracht wordt aangegeven bij de bestelling. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Een gebruikerstest wordt pas gestart als de betaling is voldaan. Na betaling wordt een gebruikerstest automatisch gestart. Het is daardoor niet toegestaan om na betaling dit bedrag terug te vragen of om een creditcard betaling terug te laten boeken.

3 Artikel 7 Intellectueel eigendom 1. Eigendom van Webvink omvat ieder bestaand intellectueel eigendom van Webvink dat door Webvink gebruikt wordt om haar verplichtingen zoals beschreven in deze voorwaarden na te komen, zoals software, rapporten, of methodiek. Dit Eigendom is het alleenrecht van Webvink, en zelfs wanneer dit in een resultaat wordt geïncorpereerd zal dit niet als onderdeel van het resultaat gezien worden. Webvink verleent de klant onherroepelijk het recht om dit Eigendom van Webvink enkel en alleen te gebruiken geïncorpereerd in de resultaten voor intern zakelijk gebruik. 2. Klant Eigendom Vertrouwelijke informatie die Webvink van de klant heeft ontvangen zal geen eigendom worden van Webvink. Al het materiaal dat door een klant voor een opdracht wordt aangeleverd wordt geacht als Klant Eigendom. Tijdens het uitvoeren van de verplichtingen door Webvink, zoals beschreven in deze voorwaarden, verleent de klant, tijdelijk en niet exclusief, toestemming aan Webvink om dit Klant Eigendom te gebruiken, enkel en alleen om deze verplichtingen na te komen. Deze toestemming van de klant komt te vervallen op het eerste van de volgende tijdstippen: (i) het moment waarop deze toestemming niet meer nodig is voor Webvink om haar verpichtingen na te komen, of (ii) na afloop van de opdracht. 3. De klant verleent Webvink onherroepelijk, wereld wijd, voor altijd toestemming om de video s gemaakt door Webvink te gebruiken voor het promoten van het Webvink platform, doen van analyses, en verbeteren van het platform, tenzij van te voren uitdrukkelijk aangegeven dit niet te doen. Onder deze voorwaarden worden door de klant geen andere toestemmingen verleend aan Webvink. 4. Resultaten Voor zover een resultaat onderhevig is aan auteursrecht geldt het volgende: (a) ieder aspect van het resultaat, anders dan het Eigendom van Webvink, wordt gezien als ingehuurd werk, (b) de klant zal gezien worden als auteur van het resultaat, (c) de klant blijft eigenaar van alle auteursrechten die gecompromitteerd zijn. Artikel 8 Vertrouwelijke informatie 1. Iedere partij (de ontvanger) zal informatie en gegevens die door de andere partij (de verstrekker) als vertrouwelijk zijn aangeduid, of waarvan de ontvanger wist of zou moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie betrof, als zodanig behandelen. Onder vertrouwelijke informatie valt geen informatie die (a) publiek bekend is ten tijde van verstrekking, (b) door de ontvanger is ontvangen zonder restricties van een derde partij, (c) gepubliceerd is of op enigerlei andere wijze openbaar is gemaakt aan het publiek, (d) onafhankelijk gegenereerd is zonder enige referentie naar de vertrouwelijk informatie van de verstrekker, of (e) openbaar moet worden gemaakt onder een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke regel, waarbij de verstrekker schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van deze openbaring door de ontvanger, zoals bij wet verplicht. De ontvanger zal op zijn minst met een zelfde zorgzaamheid met de ontvangen vertrouwelijke informatie omgaan als met haar eigen vertrouwelijke

4 informatie. Alle vertrouwelijke informatie die onder deze voorwaarden zijn verstrekt zullen door de ontvanger teruggegeven of vernietigd worden wanneer deze voorwaarden verlopen, of wanneer de verstrekker hierom vraagt. 2. Iedere ontvangende partij zal alle vertrouwelijk informatie onmiddelijk teruggeven, of een bevestiging geven dat de informatie is vernietigd, wanneer de verstrekkende partij hier schriftelijk om vraagt. 3. Toegestaan gebruik Door deze algemene voorwaarden te accepteren bevestigd de klant dat Webvink resultaten mag verzamelen over het gebruik van de site door de klant, zolang Webvink geen informatie openbaar maakt waarmee de klant geidentificeerd kan worden. Deze verzamelde informatie wordt geacht als vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom van Webvink. De klant staat ook toe 1) dat Webvink (delen van) video s mag gebruiken ten behoeve van promotie van het platform en 2) dat Webvink individueel gebruik van de site mag analyseren om diensten te kunnen verstrekken, om de geleverde diensten te analyseren, en om het Webvink platform te verbeteren. 4. Geheimhouding van testers Alle testers gaan akkoord met voorwaarden [link] met een geheimhoudingsverklaring. Artikel 9 Termijn en afloop 1. Deze voorwaarden gaan in op de datum van de eerste bestelling door de klant en zullen van kracht blijven totdat een van de partijen schriftelijk opzegt bij de andere partij. Na opzegging zal (a) de klant niet overgaan tot een nieuwe bestelling die valt onder deze voorwaarden en (b) iedere bestelling die voor opzegging geplaatst is zal doorgang vinden onder deze voorwaarden, tenzij toegang tot de site niet meer mogelijk is. 2. Beëindiging van de bestelling Indien een partij haar verplichtingen niet nakomt aangaande een bestelling onder deze voorwaarden, dan is de andere partij gerechtigd om de bestelling schriftelijk te beëindigen (met daarin een uitgebreide beschrijving van het verzuim); onder voorwaarde dat de opzegging teniet wordt gedaan indien de verzuimende partij binnen 30 dagen na opzegging het gebrek heeft verholpen. 3. Voortbestaan bij opzegging van deze voorwaarden zullen de rechten en verplichtingen van de volgende artikelen blijven bestaan: 6 (prijs en betaling), 7 (intellectueel eigendom), 8 (vertrouwelijke informatie), 9.3 (voortbestaan), artikel 11. Artikel 10 Garantie en ontkenning van garantie 1. Webvink garanties De diensten geleverd door Webvink zullen op een professionele manier worden geleverd. Indien niet aan deze verplichting is voldaan, is het opnieuw uitvoeren van de dienst de enige oplossing voor de klant en de enige verplichting die Webvink heeft. Webvink garandeert hierbij dat (a) Webvink het volledige recht heeft om een overeenkomst aan te gaan en deze voorwaarden dienen als een geldige

5 verplichting voor Webvink; en (b) de uitvoering van deze voorwaarden door Webvink niet in strijd zijn met een andere overeenkomst waaraan Webvink moet voldoen. 2. De klant garandeert hierbij dat, (a) de klant het volledige recht heeft om een overeenkomst aan te gaan en deze voorwaarden dienen als een geldige verplichting voor de klant; en (b) de uitvoering van deze voorwaarden door de klant niet in strijd zijn met een andere overeenkomst waaraan Webvink moet voldoen. 3. Vrijwaringsclausule BUITEN DE BESCHREVEN GARANTIE IN DEZE VOORWAARDEN VRIJWAART WEBVINK ZICH UITDRUKKELIJK VAN IEDERE ANDERE GARANTIE, AANGAANDE DE SITE, HET PLATFORM, DE GEBRUIKERSTESTS, OF DE GELEVERDE DIENSTEN. WEBVINK LEVERT DE RESULTATEN EN DIENSTEN ENKEL EN ALLEEN TER INFORMATIE DOELEINDEN AAN DE KLANT. ALLEEN DE KLANT ZELF IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESLUITEN DIE OP BASIS VAN DEZE INFORMATIE WORDEN GENOMEN. Artikel 11 Beperking aansprakelijkheid en verwerping van schadelijke gevolgen IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR AVERIJ OF SCHADE BETREFFENDE MISGELOPEN WINST, MISGELOPEN OMZET, MISGELOPEN GEBRUIK, OF IEDERE ANDERE INCIDENTELE, INDIRECTE, OF SPECIALE ECONOMISCHE SCHADE; ONGEACHT OF DEZE PARTIJ GEWAARSCHUWD IS VOOR DEZE AVERIJ OF SCHADE. DE OPGETELDE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WEBVINK AANGAANDE AVERIJ OF SCHADE VOOR DE KLANT, KAN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET GERELATEERDE BETAALDE BEDRAG DOOR DE KLANT AAN WEBVINK. ZONDER DE ALGEMENE TOEPASBAARHEID VAN HET HIERVOOR GENOEMDE TE BEPERKEN, ZAL WEBVINK NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VOORTKOMEND UIT: HET GEBRUIK VAN DE KLANT VAN OF INTERPRETATIE VAN DE SITE, DE DIENSTEN, OF DE RESULTATEN; OF DE DADEN OF NALATIGHEID VAN DE TESTERS. Artikel 12 Algemene dekking 1. Geen van de partijen mag deze voorwaarden overdragen zonder schriftelijke toezegging, tenzij er sprake is van een fusie, overname, of verkoop van wezenlijk alle eigendommen. 2. Om toegang te krijgen tot (een gedeelte van) de site is de klant verplicht om een account aan te maken door een aanmeldingsformulier in te vullen en een gebruikers ID en wachtwoord aan te maken. Wanneer een klant zich aanmeld moet de klant zorgdragen dat zij (a) alle informatie naar waarheid, accuraat, actueel en compleet aanlevert; en (b) de informatie onmiddellijk update indien deze verandert. 3. Door aanmelding bij Webvink gaat de klant er mee akkoord dat Webvink de klant informatie toezendt omtrend het platform en de diensten. Dit betreft, maar is niet beperkt tot: (a) kennisgeving omtrend het gebruik van de site door de klant; (b) updates; (c) promotiemateriaal aangaande het platform en diensten van Webvink. Webvink mag de klant per benodigde informatie sturen naar het adres dat

6 bij aanmelding is opgegeven. Mededelingen per worden op het moment van versturen beschouwd als verstuurd en ontvangen. Indien de klant niet instemt met het ontvangen van elektronische mededelingen, moet de klant stoppen met het gebruik van de site 4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van deze voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 5. Alle partijen blijven onafhankelijke partijen en zij hebben niet het recht om verplichtingen namens de ander aan te gaan. De klant stemt er mee in dat de testers onafhankelijke partijen zijn en dat Webvink geen controle en toezicht kan houden over de testers. 6. Webvink heeft ten alle tijden het recht om een opdracht, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) vanwege ethische bezaren, niet aan te nemen. 7. Wanneer een bepaling in deze voorwaarden door een Nederlands gerechtshof als ongeldig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen binnen deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Alle partijen stemmen er mee in dat een ongeldig verklaarde bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de intentie van de ongeldig verklaarde bepaling het beste benaderd. 8. Webvink zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen in het leveren van diensten die een oorzaak hebben die redelijkerwijs buiten de macht van Webvink liggen. Onder deze oorzaken valt, maar zijn niet beperkt tot: oorlog, terroristische aanval, storing in telecommunicatie diensten, overstromingen, aardbevingen, of brand. 9. De klant stemt er mee in dat Webvink de bedrijfsnaam en logo van de klant mag gebruiken op de klantenlijst van Webvink, zowel op de site als op marketing en promotiemateriaal. 10. De klant mag alleen met testers communiceren via het Webvink platform en mag testers niet op welke andere manier dan ook benaderen. Klanten mogen tot een jaar na de afronding van een gebruikerstest met de gerelateerde testers, deze testers niet vragen of inhuren om gebruikerstests direct voor de klant uit te voeren. Dit geldt niet voor private testers die door de klant zijn aangeleverd. 11. Deze voorwaarden vormen samen met de bestelling de overeenkomst tussen de klant en Webvink aangaande dit onderwerp en vervangt iedere eerdere overeenkomst en communicatie (schriftelijk of mondeling) aangaande dit onderwerp. Artikel 13 Affiliate 1. Indien de klant gebruik wenst te maken van het affiliate programma, als ontvanger van commissie, dienen de daarbij behorende voorwaarden te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Webvink Laatste update: 1 mei 2015

7

Algemene voorwaarden Webvink Testers

Algemene voorwaarden Webvink Testers Algemene voorwaarden Webvink Testers Artikel 1 Defenities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Cerenta te Schoonrewoerd, Kamer van Koophandel 54924820 en haar

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw:

Carré 56 5017 JE Tilburg +31(0)6 178 388 60 +31(0)6 144 304 53 info@fiss-wise.com www.fiss-wise.com bank: 57 03 60 870 bic/swift: ABNANL2R btw: uitdagend eenvoudig Algemene voorwaarden 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING Algemene voorwaarden Bamboo reclame, visualisatie en web V.O.F per 17 juni 2011 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING 1.1 uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie