Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad."

Transcriptie

1 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ALGEMEEN KIESREGLEMENT TU/e Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. Vastgesteld door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven op 11 januari 2007 en gewijzigd op 5 juni en 18 september 2008, 9 april 2009, 8 juli 2010, 21 juni 2012 en 15 mei 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 2 HOOFDSTUK 2 Kiesrecht 3 HOOFDSTUK 3 Het centraal stembureau en de eventuele stembureaus 4 HOOFDSTUK 4 Kiezersregisters 5 HOOFDSTUK 5 Kandidaatstelling 6 HOOFDSTUK 6 Wijze van stemmen 9 HOOFDSTUK 7 Vaststelling uitslag 11 HOOFDSTUK 8 Vervulling vacatures en tussentijdse verkiezingen 12 HOOFDSTUK 9 Slot- en overgangsbepalingen 13

2 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WHW : de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. leden van een raad : de gekozen leden van een raad; c. raad : de universiteits- onderscheidenlijk de faculteits-, danwel dienstraad; d. dagen : alle dagen uitgezonderd de zaterdagen, de zon- en feestdagen en de andere dagen waarop de universiteit gesloten is, en wel -voor zover van toepassing- van tot uur, en van tot uur; e. Student : degene die als zodanig is ingeschreven; f. Personeel : degene die een dienstverband heeft met de universiteit, daaronder begrepen personen in dienst van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of daarmee vergelijkbare door de minister aangewezen organisaties en tewerkgesteld bij de universiteit 1 ; h. Organisaties van : de centrales van verenigingen van ambtenaren dan wel een bij een personeel dezer centrales aangesloten vereniging, indien de desbetreffende centrale de vereniging daartoe schriftelijk heeft gemachtigd, waarmee volgens de vastgestelde voorschriften overleg wordt gevoerd; i. Kiesgemeenschappen : de in de WHW en het Bestuurs- en Beheersreglement TU/e omschreven gemeenschappen waarbinnen het actief en passief kiesrecht wordt uitgeoefend. Artikel 2 De verkiezingen van de universiteitsraad worden gelijktijdig met die van de faculteitsraden en de dienstraad gehouden. Artikel 3 De verkiezing van de leden van een raad geschiedt volgens een lijstenstelsel. Artikel 4 Het lidmaatschap van een raad is persoonlijk en mag derhalve niet door een ander worden waargenomen. Artikel 5 Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van de leden van een raad door: a. schriftelijke opzegging, gericht aan de voorzitter van de raad; b. overgang naar een andere geleding dan die, waardoor betrokkene tot lid is gekozen; c. het niet meer deel uitmaken van de desbetreffende kiesgemeenschap; d. overlijden; e. het aanvaarden van een lidmaatschap of een functie dat/die niet tegelijkertijd met het lidmaatschap van de desbetreffende raad mag worden bekleed; Het aftredende raadslid, danwel de secretaris of de voorzitter van een raad draagt in de gevallen genoemd onder a. tot en met e. zorg voor mededeling aan het centraal stembureau met het oog op voorziening in de ontstane vacature. 1 Als zodanig zijn bij besluit d.d. 22 januari 1988 de volgende organisaties door de minister aangewezen: - de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); - de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); - de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM); - het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI); - de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). Algemeen Kiesreglement - 2 -

3 Artikel 5a 1. De voorzitter van een raad verleent aan een lid van die raad op diens verzoek tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling op de in het verzoek vermelde dag die ligt tussen ten hoogste zes en ten minste vier weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling die blijkt uit een door het lid overgelegde verklaring van een arts of verloskundige. Aan het verzoek, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet voldaan, indien het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan ligt binnen een periode van zestien weken voor het einde van de zittingsduur van het lid. 2. De voorzitter van een raad verleent aan een lid van die raad op diens verzoek tijdelijk ontslag, indien het lid wegens ziekte niet in staat is het lidmaatschap uit te oefenen en blijkens de verklaring van een arts aannemelijk is dat hij de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht weken zal kunnen hervatten. Het tijdelijk ontslag gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing op het verzoek. Aan het verzoek, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet voldaan, indien het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan ligt binnen een periode van zestien weken voor het einde van de zittingsduur van het lid. 3. Het lidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste lid of tweede lid van dit artikel is verleend, herleeft van rechtswege met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag. 4. Aan een lid van een raad wordt ten hoogste eenmaal per zittingsperiode tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste of het tweede lid van dit artikel verleend. 5. De voorzitter van een raad beslist op een verzoek tot tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste of tweede lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de veertiende dag na indiening van het verzoek. 6. De beslissing op het verzoek tot tijdelijk ontslag geschiedt in overeenstemming met de verklaring van de arts of verloskundige, bedoeld in het eerste of tweede lid van dit artikel. 7. Een beslissing tot tijdelijk ontslag bevat de dag van ingang van het ontslag. 8. De voorzitter van de raad geeft van een beslissing tot tijdelijk ontslag onverwijld kennis aan het centraal stembureau. 9. Het centraal stembureau benoemt een vervanger voor de plaats die is opengevallen als gevolg van een tijdelijk ontslag als bedoeld in dit artikel. 10.Degene die als vervanger is benoemd, houdt op lid te zijn met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag, onverminderd de mogelijkheid dat het vervangende lidmaatschap op een eerder tijdstip eindigt. 11.Indien de vervanger van het lid van een raad aan wie tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, voortijdig ontslag neemt, dan wel wordt benoemd tot lid van die raad voor een plaats die is opengevallen anders dan als gevolg van een tijdelijk ontslag, benoemt het centraal stembureau een nieuwe tijdelijke vervanger voor de resterende periode van het tijdelijk ontslag. Artikel 6 Het ter openbare kennis brengen in de zin van dit reglement geschiedt bij voorkeur via de officiële communicatiemedia van de universiteit dan wel op een andere, naar het oordeel van het centraal stembureau voor de leden van de universitaire gemeenschap toegankelijke wijze. HOOFDSTUK 2 Kiesrecht Artikel 7 1. Met inachtneming van het daaromtrent in het Bestuurs- en Beheersreglement TU/e en in dit reglement bepaalde bezitten zij die tot een geleding van een kiesgemeenschap behoren, het actief en het passief kiesrecht voor de verkiezing van de desbetreffende raad voorzover het hun geleding betreft. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, vierde lid, kan een lid van de universitaire gemeenschap uitsluitend tot één geleding behoren, met dien verstande dat de personeelsleden die tevens als student zijn ingeschreven, tot de desbetreffende personeelsgeleding worden gerekend, tenzij zij zelf middels een in artikel 15, tweede lid, bedoeld schriftelijk verzoek tot verbetering, bij het centraal stembureau aangeven tot de desbetreffende studentengeleding te willen worden gerekend. 3. Een student-assistent en een student die (intern) als stagiair staat ingeschreven hebben uitsluitend kiesrecht in de geleding der studenten. Algemeen Kiesreglement - 3 -

4 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, derde lid, behoren tot de geleding van het personeel, zij, die in dienstbetrekking bij de universiteit in de universitaire gemeenschap werkzaam zijn, onafhankelijk van het feit of zij een gehele dan wel een gedeeltelijke dagtaak vervullen. Artikel 8 1. Een lid van het personeel dat een aanstelling heeft in meerdere faculteiten, heeft in al deze faculteiten het kiesrecht. 2. Een lid van het personeel dat gedurende tenminste één jaar is gedetacheerd in een andere kiesgemeenschap dan die waarin hij is aangesteld, heeft kiesrecht in die andere kiesgemeenschap, indien de detachering betrekking heeft op de gehele werktijd en heeft in beide kiesgemeenschappen kiesrecht, indien de detachering een gedeelte van de werktijd betreft. 3. Een student die voor opleidingen, behorend tot meer dan één faculteit is ingeschreven, heeft in al deze faculteitsgemeenschappen het kiesrecht. 4. Een lid van het personeel, hieronder niet begrepen de student-assistenten, dat als student aan de universiteit is ingeschreven, heeft zowel het kiesrecht in de geleding van het personeel voor de raad van de faculteit (of dienst), waarin hij is aangesteld, als in de geleding der studenten voor de raad van de faculteit, waarin hij als student is ingeschreven, mits deze laatste faculteit een andere is dan die waarin hij is aangesteld. 5. De leden van het College van Bestuur, of het bestuur van een faculteit, alsmede de secretaris van de universiteit kunnen niet tevens lid zijn van de universiteitsraad. 6. De leden van het College van Bestuur, of het bestuur van een faculteit daarbij tevens inbegrepen de studentadviseur als bedoeld in artikel 9.12 lid 2 van de WHW, kunnen niet tevens lid zijn van een faculteitsraad. 7. De leden van het College van Bestuur, de secretaris van de universiteit en de directeuren van de centrale diensten kunnen niet tevens lid zijn van de dienstraad. HOOFDSTUK 3 Het centraal stembureau en de eventuele stembureaus. Artikel 9 1. Er is een centraal stembureau, bestaande uit drie leden, te weten de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. De leden worden benoemd en ontslagen door het College van Bestuur; de benoeming geschiedt voor vier jaren; de leden zijn herbenoembaar. 2. Het centraal stembureau wordt bijgestaan door een of meer plaatsvervangende secretarissen, aan te wijzen door de secretaris van de universiteit. 3. Het lidmaatschap van het centraal stembureau is onverenigbaar met de kandidatuur voor of het lidmaatschap van een raad. Artikel Het centraal stembureau beslist bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 2. Het centraal stembureau wint desgewenst het advies in van andere instanties. 3. Het centraal stembureau bepaalt overigens zijn eigen werkwijze. Artikel Het centraal stembureau is belast met de organisatie van de verkiezing van de leden van een raad. Het heeft in ieder geval tot taak: a. het vaststellen van de kiezersregisters; b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van de kiezersregisters; c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; d. het beslissen over de wijze van stemmen; e. het treffen van voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te verzekeren; f. het vaststellen van de verkiezingsuitslag; g. het vaststellen van de bij de verkiezingen te gebruiken formulieren en van de in dit reglement genoemde processen-verbaal; h. het voorzien in vacatures in een raad. 2. De secretaris van de universiteit verstrekt het centraal stembureau de voor zijn taakuitoefening benodigde gegevens. Algemeen Kiesreglement - 4 -

5 Artikel Het centraal stembureau stelt een zodanig aantal stembureaus in als het voor een correct verloop van een schriftelijke stemming noodzakelijk acht. 2. Het centraal stembureau benoemt voor elk stembureau drie leden en wijst uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan; zonodig worden tevens plaatsvervangende leden aangewezen. 3. Het centraal stembureau bepaalt de werkzaamheden van de stembureaus. Het kan hiervoor een instructie vaststellen. 4. Een stembureau beslist bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. 5. Op voorstel van het centraal stembureau kan het College van Bestuur een vergoeding voor de leden van de stembureaus vaststellen. 6. Wie kandidaat is voor of lid is van een raad mag wat betreft de verkiezing van de raad waarop dit betrekking heeft, niet worden benoemd tot lid van het desbetreffende stembureau. Artikel 13 Tegen de besluiten van het centraal stembureau kan bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. HOOFDSTUK 4 Kiezersregisters Artikel Voorwaarde voor de uitoefening van het actief en het passief kiesrecht is dat de kiesgerechtigde is opgenomen in een door het centraal stembureau vastgesteld kiezersregister. Van deze registers dient een exemplaar bij het centraal stembureau te berusten. 2. De kiezersregisters bevatten in elk geval de volgende gegevens: a. de geslachtsnamen in alfabetische volgorde, de voorletters, de adressen, de registratienummers en de volgnummers van de kiesgerechtigden; b. een aanduiding van de geleding waartoe de kiesgerechtigden behoren; c. een aanduiding van de kiesgemeenschap en, indien van toepassing, het stembureau waartoe de kiesgerechtigden behoren. 3. Alle mutaties ten aanzien van de leden van de universitaire gemeenschap, die wijzigingen van de kiezersregisters tot gevolg hebben, worden door de secretaris van de universiteit onmiddellijk na het bekend worden daarvan, maar niet later dan op de laatste dag dat de kiezersregisters ter inzage liggen, aan het centraal stembureau medegedeeld. Na de datum waarop de kiezersregisters worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 15, zesde lid, worden geen wijzigingen in de kiezersregisters meer aangebracht, met uitzondering van: a. naams- en adreswijzigingen; b. uitschrijving als student; c. beëindiging dienstverband; d. wijzigingen als gevolg van overlijden; e. wijzigingen als bedoeld in artikel 16, derde lid. Artikel De overeenkomstig artikel 14 samengestelde kiezersregisters worden vanaf een door het centraal stembureau te bepalen datum op een of meer door het centraal stembureau te bepalen plaatsen ter inzage gelegd. Het centraal stembureau brengt dit tijdig ter openbare kennis. 2. Vanaf de in het vorige lid bedoelde datum kan elk lid van de universitaire gemeenschap bij het centraal stembureau gedurende drie dagen schriftelijke verzoeken tot verbetering van de kiezersregisters indienen, indien hij van mening is, dat hijzelf of andere leden van de universitaire gemeenschap daarin niet, niet behoorlijk dan wel ten onrechte zijn opgenomen. Het centraal stembureau kan gedurende dezelfde periode ook ambtshalve de kiezersregisters verbeteren. 3. Indien het verzoek tot verbetering van de kiezersregisters een ander betreft dan de verzoeker, deelt het centraal stembureau dit terstond schriftelijk aan die ander mede; bij ambtshalve verbetering van de kiezersregisters door het centraal stembureau wordt dit op gelijke wijze aan de betrokkene medegedeeld. Algemeen Kiesreglement - 5 -

6 4. De verzoeken tot verbetering en de ambtshalve verbeteringen van de kiezersregisters worden vanaf een door het centraal stembureau te bepalen datum gedurende twee dagen bij het secretariaat van het centraal stembureau ter inzage gelegd. Het centraal stembureau brengt dit tijdig ter openbare kennis. Ieder lid van de universitaire gemeenschap kan tijdens deze twee dagen schriftelijk bezwaren tegen de voorgestelde verbeteringen bij het centraal stembureau indienen. 5. Het centraal stembureau beslist bij gemotiveerd besluit op de verzoeken tot verbetering en op de eventueel tegen deze en tegen de ambtshalve verbeteringen ingebrachte bezwaren uiterlijk op een door het centraal stembureau te bepalen datum en deelt het besluit schriftelijk aan betrokkenen mede. 6. Op een door het centraal stembureau te bepalen en tijdig ter openbare kennis te brengen datum worden de kiezersregisters door het centraal stembureau in openbare zitting vastgesteld. 7. De kiezersregisters zijn geldig tot de datum, waarop de verkiezingsuitslag onaantastbaar is geworden. Artikel Direct na de in artikel 15, zesde lid, bedoelde vaststelling legt het centraal stembureau een exemplaar van de kiezersregisters ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau. 2. Iedere belanghebbende kan gedurende drie dagen na de vaststelling van de kiezersregisters tegen het ingevolge artikel 15, zesde lid, genomen besluit schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. 3. Het centraal stembureau legt een afschrift van het besluit van het College van Bestuur ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau. Zonodig draagt het centraal stembureau zorg voor overeenkomstige wijziging van de kiezersregisters. 4. Het centraal stembureau brengt het in de voorgaande leden bepaalde tijdig ter openbare kennis. HOOFDSTUK 5 Kandidaatstelling Artikel De termijn van een kandidaatstelling bedraagt drie dagen. 2. Het centraal stembureau stelt de termijn van de kandidaatstelling vast en bepaalt daarbij tevens de dagen waarop de kandidaatstelling kan geschieden en brengt dit tijdig ter openbare kennis. 3. De kandidaatstelling geschiedt op kandidatenlijsten. Artikel Een kandidatenlijst bevat ten hoogste dertig namen van kandidaten en wordt, met uitzondering van kandidatenlijsten van organisaties van personeel, ondertekend door tenminste vijf kiesgerechtigden voor de desbetreffende raad. Indien een kandidatenlijst meer dan één naam bevat, worden de namen van deze kandidaten op de lijst geplaatst in de volgorde die door de ondertekenaars wordt bepaald. 2. Voor elke raad mag de naam van eenzelfde kandidaat niet voorkomen op meer dan één kandidatenlijst. 3. Voor elke raad mag een kiesgerechtigde niet meer dan één kandidatenlijst ondertekenen. 4. Een kandidatenlijst mag niet worden ondertekend door daarop voorkomende kandidaten. Artikel De kandidaatstelling geschiedt voor elke raad per geleding. Een kandidaat dient te behoren tot de geleding, waarvoor de kandidatenlijst is ingediend. 2. Een kandidatenlijst mag slechts worden ondertekend door kiesgerechtigden, die behoren tot dezelfde geleding als de kandidaten. Artikel De kandidatenlijsten dienen in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: a. de raad waarop de kandidaatstelling betrekking heeft; b. de geslachtsnamen, voorletters, adressen en registratienummers van de gestelde kandidaten; c. een aanduiding van de geleding van de gestelde kandidaten; d. een aanduiding van de beheerseenheid, waartoe de gestelde kandidaten behoren. Algemeen Kiesreglement - 6 -

7 Artikel 21 Bij de kandidatenlijst wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op de lijst als ook met de plaats, die hij daarop inneemt. De verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken behoudens het gestelde in artikel 25, derde lid. Artikel De inlevering van een kandidatenlijst bij het centraal stembureau geschiedt persoonlijk door een kiesgerechtigde, die zich desgevraagd dient te legitimeren. 2. Het centraal stembureau stelt aan degene die de kandidatenlijst inlevert, een getekend en gedagtekend bewijs van ontvangst ter hand. Artikel 23 Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn van de kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau de geldigheid van de kandidatenlijsten. Artikel 24 Indien bij het onderzoek een of meer van de volgende verzuimen zich blijken voor te doen, geeft het centraal stembureau daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan degene die de kandidatenlijst heeft ingeleverd. Deze verzuimen zijn: a. de kandidatenlijst is niet persoonlijk door een kiesgerechtigde ingeleverd; b. de kandidatenlijst is niet ondertekend door het vereiste aantal kiesgerechtigden, die behoren tot dezelfde geleding als de kandidaten op de lijst; c. de kandidatenlijst voldoet niet aan het gestelde in artikel 17, derde lid; d. een kandidaat voldoet niet aan het gestelde in artikel 19, eerste lid; e. een kandidaat is niet vermeld op de wijze als aangegeven in artikel 20; f. de verklaring van instemming van een kandidaat als bedoeld in artikel 21 ontbreekt; g. een kandidaat vervult een functie die onverenigbaar is met de kandidatuur voor een raad; h. een kandidaat komt op meer dan één kandidatenlijst voor dezelfde raad voor; i. de kandidatenlijst is ondertekend door een kiesgerechtigde, die tevens één of meer andere kandidatenlijsten voor dezelfde raad heeft ondertekend; j. de kandidatenlijst is ondertekend door een daarop voorkomende kandidaat. Artikel In het geval van artikel 24 sub a kan binnen een door het centraal stembureau te bepalen en vooraf bekend te maken periode een daartoe bevoegde kiesgerechtigde zich door persoonlijke verschijning bij het centraal stembureau alsnog in de plaats stellen van de persoon, die de lijst heeft ingeleverd; hij wordt alsdan geacht de kandidatenlijst persoonlijk te hebben ingeleverd. 2. In het geval van artikel 24 sub b tot en met g kan binnen de in het eerste lid bedoelde periode degene die de kandidatenlijst heeft ingeleverd het verzuim of de verzuimen herstellen bij het centraal stembureau. 3. In het geval van artikel 24 sub h tot en met j geeft het centraal stembureau de desbetreffende persoon binnen de in het eerste lid bedoelde periode de gelegenheid zijn kandidatuur dan wel ondertekening van één of meer lijsten in te trekken. Wanneer deze geen keuze maakt of wenst te maken wordt in het geval van sub h. de kandidatuur van deze kiesgerechtigde op de desbetreffende lijsten geacht ongeldig te zijn. In de gevallen van sub i. en j. wordt de betwiste ondertekening geschrapt en wordt degene die de lijst heeft ingeleverd zonodig in de gelegenheid gesteld de lijst door een andere kiesgerechtigde te laten ondertekenen. Artikel Binnen twee dagen na het verstrijken van de in artikel 25, eerste lid, bedoelde periode beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. 2. Datum, plaats en tijd van deze zitting worden tijdig door het centraal stembureau ter openbare kennis gebracht. Algemeen Kiesreglement - 7 -

8 Artikel 27 Het centraal stembureau schrapt van de kandidatenlijst de kandidaat: a. die niet voldoet aan het gestelde in artikel 19, eerste lid; b. die niet is vermeld op de wijze als aangegeven in artikel 20; c. van wie de verklaring van instemming als bedoeld in artikel 21 ontbreekt; d. van wie de kandidaatstelling door toepassing van artikel 25, derde lid, niet geldig is te achten; e. die op de kandidatenlijst voorkomt na het ten hoogste toegelaten aantal; f. die een functie vervult die onverenigbaar is met de kandidatuur voor een raad. Artikel 28 Ongeldig is de kandidatenlijst: a. die niet binnen de termijn van de kandidaatstelling bij het centraal stembureau is ingeleverd; b. die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde is ingeleverd; c. die niet is ondertekend door het minimaal vereiste aantal kiesgerechtigden van dezelfde geleding; d. die niet voldoet aan het gestelde in artikel 17 derde lid; e. waarop door toepassing van artikel 27 alle kandidaten zijn geschrapt. Artikel Het centraal stembureau zendt terstond een afschrift van zijn besluit inzake de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten aan de betrokken kandidaten en aan de kiesgerechtigden die een kandidatenlijst hebben ingeleverd. Voorts wordt een exemplaar van dit besluit bij het secretariaat van het centraal stembureau ter inzage gelegd. 2. Iedere belanghebbende kan binnen drie dagen na het besluit bedoeld in artikel 26, eerste lid, hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. 3. Het centraal stembureau legt een afschrift van het besluit van het College van Bestuur ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau. Zonodig draagt het centraal stembureau zorg voor overeenkomstige wijziging van de kandidatenlijsten. 4. Het centraal stembureau brengt het in de voorgaande leden bepaalde tijdig ter openbare kennis. Artikel Onmiddellijk nadat de kandidaatstelling onaantastbaar is geworden, stelt het centraal stembureau voor elke raad en voor elke geleding afzonderlijk een verzamellijst van alle kandidatenlijsten vast. 2. Het centraal stembureau kent in een openbare zitting aan de kandidatenlijsten een lijstnummer toe. 3. Bij de toekenning van de lijstnummers worden eerst de lijstnummers geplaatst van in de zittende raad vertegenwoordigde lijsten, in volgorde van het aantal aan die lijsten toegekende zetels. Bij lijsten met gelijke aantallen zetels wordt de volgorde door loting bepaald. Daarna wordt door middel van loting een nummer toegekend aan de overige lijsten. 4. Bij elke kandidatenlijst wordt op de verzamellijst het lijstnummer vermeld. 5. Het centraal stembureau brengt de verzamellijsten onverwijld ter openbare kennis. Artikel 30a 1. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de raad zijn te vervullen, vindt geen verkiezing plaats en worden de kandidaten geacht te zijn verkozen. Dit wordt door het centraal stembureau tijdig ter openbare kennis gebracht. 2. Indien de raad zal worden samengesteld op de wijze zoals in het vorige artikel is bepaald, zullen ten aanzien van de zetelverdeling, de bekendmaking ervan en de mogelijkheid van beroep de desbetreffende artikelen van toepassing zijn als was er wel een verkiezing gehouden. Algemeen Kiesreglement - 8 -

9 HOOFDSTUK 6 Wijze van stemmen Artikel 31 Het centraal stembureau bepaalt of elektronisch en/of schriftelijk wordt gestemd. Bij schriftelijk stemmen kan de kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen door persoonlijke verschijning bij het stembureau waartoe hij behoort. De kiesgerechtigde dient zich daarbij ten genoegen van het stembureau te legitimeren. Bij elektronisch stemmen brengt de kiesgerechtigde zijn stem uit door het op elektronische wijze invullen en verzenden van het stemformulier in de stemapplicatie op de internetpagina van de universiteit. Het centraal stembureau stelt daarbij de tijdsperiode vast waarin de stemapplicatie opengesteld zal zijn. Artikel 32 De stemming vindt plaats voor elke raad afzonderlijk en geschiedt in elke geleding uitsluitend over de kandidaten, wier namen voorkomen op de voor die geleding ingevolge artikel 30 vastgestelde verzamellijst. Artikel 33 Het centraal stembureau stelt de dag of dagen vast waarop het stemmen plaatsvindt en brengt dit ter openbare kennis. Artikel Tenminste tien dagen voor de dag der stemming zendt het centraal stembureau aan elke kiesgerechtigde een kennisgeving van de stemming toe. 2. Op deze kennisgeving worden in ieder geval vermeld: a. de geslachtsnaam, de voorletters en het adres van de kiesgerechtigde; b. de geleding, de kiesgemeenschap en, indien van toepassing, het stembureau en het volgnummer van de kiesgerechtigde in de kiezersregisters; c. de raad of de raden waarvoor men kiesgerechtigd is; d. de wijze waarop en op welke dag of dagen het stemmen kan geschieden; e. een verklaring inzake het stemmen bij volmacht ingeval van schriftelijk stemmen. Artikel 35 De kennisgevingen worden verzonden aan de hand van de krachtens artikel 15, zesde lid, vastgestelde kiezersregisters. Artikel Voor elke raad en voor elke geleding is er een afzonderlijk stemmogelijkheid. 2. Daarbij zijn vermeld: a. een aanduiding van de geleding; b. de kandidatenlijsten, zulks op dezelfde wijze als is geschied op de verzamellijst; c. stemvakken waarin het volgnummer is vermeld en die zijn geplaatst voor de namen van de kandidaten; d. een aanduiding van de kiesgemeenschap en, indien van toepassing, het stembureau waar de stem wordt uitgebracht. 3. Bij schriftelijk stemmen worden op de achterkant van stembiljetten tweemaal de letters UR onderscheidenlijk FR, DR vet gedrukt. Artikel Op de dag van de schriftelijke stemming meldt de kiesgerechtigde zich, voorzien van de in artikel 31 bedoelde legitimatie, bij de voorzitter van zijn stembureau. 2. De kiesgerechtigde overhandigt daarbij bedoelde legitimatie aan de voorzitter van zijn stembureau die de naam en voorletters van de kiesgerechtigde hardop voorleest en de legitimatie teruggeeft. Het daartoe aangewezen lid van het stembureau parafeert het kiezersregister bij de naam van de kiesgerechtigde, waarna het derde lid van het stembureau de kiesgerechtigde een stembiljet overhandigt. 3. Indien bij de stemming blijkt dat het kiezersregister reeds bij de naam van de betrokken kiesgerechtigde is geparafeerd, wordt aan deze kiesgerechtigde geen stembiljet uitgereikt. 4. De kiesgerechtigde brengt direct daarop zijn stem uit in een stemhokje. Algemeen Kiesreglement - 9 -

10 Artikel De kiesgerechtigde brengt zijn stem uit door op één der kandidatenlijsten in te vullen het stemvak, geplaatst voor de naam van de kandidaat van zijn keuze. 2. Hij mag niet meer dan één stemvak invullen. 3. Bij schriftelijk stemmen wordt een stembiljet dubbelgevouwen in de stembus gedeponeerd. Artikel Bij schriftelijk stemmen kan een kiesgerechtigde bij volmacht een andere kiesgerechtigde laten stemmen mits deze behoort tot hetzelfde stembureau en dezelfde geleding. 2. De volmacht wordt daarbij verleend door ondertekening door zowel de volmachtgever en als de gemachtigde van de desbetreffende verklaring op de kennisgeving of op een andere door het centraal stembureau te bepalen wijze. Artikel Een kiesgerechtigde mag bij schriftelijk stemmen niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 2. De gemachtigde kan de volmachtstem(men) daarbij uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Artikel 41 Ten aanzien van de wijze van schriftelijk stemmen door de gemachtigde zijn de artikelen 37 en 38 van overeenkomstige toepassing. Artikel Het (centraal) stembureau neemt maatregelen ter verzekering van de geheimhouding van de stemming. 2. Ingeval van schriftelijk stemmen neemt het stembureau maatregelen ter voorkoming van wanorde en van beïnvloeding van de kiesgerechtigden in het stembureau. Artikel Indien de behoorlijke voortgang van de schriftelijke stemming naar het oordeel van het stembureau door wanorde in het stemlokaal onmogelijk wordt gemaakt, wordt dit door de voorzitter verklaard. De stemming wordt dan terstond geschorst en uitgesteld tot de volgende dag. 2. De stembus wordt gesloten en verzegeld en met de overige in het stemlokaal aanwezige bescheiden in een door het centraal stembureau aan te wijzen ruimte bewaard. 3. Bij de ingang van het stemlokaal wordt een kennisgeving bevestigd dat de stemming is geschorst en uitgesteld tot de volgende dag op nader aan te geven uren. 4. Van de schorsing der zitting wordt door het stembureau in het in artikel 48 genoemde procesverbaal melding gemaakt. Artikel 44 De schriftelijke stemming in een stembureau, danwel de elektronische stemming, wordt door het centraal stembureau van onwaarde verklaard, indien zich daarbij onregelmatigheden hebben voorgedaan, die naar het oordeel van het centraal stembureau van invloed kunnen zijn op de uitslag van de verkiezingen. Artikel Het centraal stembureau legt onverwijld een afschrift van zijn in het vorig artikel bedoelde besluit ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau. 2. Iedere belanghebbende kan binnen drie dagen na het in het vorig artikel bedoelde besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. 3. Het centraal stembureau legt een afschrift van het besluit van het College van Bestuur ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau en draagt zonodig zorg voor de uitvoering daarvan. 4. Het centraal stembureau brengt het in de voorgaande leden bepaalde tijdig ter openbare kennis. Algemeen Kiesreglement

11 HOOFDSTUK 7 Vaststelling uitslag Artikel 46 Na de sluiting van de zitting van de stembureaus gaat het desbetreffende stembureau direct over tot het openen van de stembus. Artikel 47 De stembiljetten worden per raad en per geleding gesplitst en geteld. Artikel 48 Het desbetreffende stembureau maakt een procesverbaal op van de in artikel 46 en 47 beschreven handelingen en draagt dit tezamen met alle op de stemming betrekking hebbende bescheiden in gesloten pakketten terstond over aan het centraal stembureau. Artikel 49 Is op een stembiljet: a. meer dan één stemvak ingevuld, dan wordt aangenomen dat geen enkel stemvak is ingevuld; b. andere informatie vermeld dan bedoeld in artikel 38 dan wordt dit biljet geacht deze informatie niet te bevatten. Artikel Een stembiljet wordt geacht een blanco stem te bevatten, indien daarop geen stemvak is ingevuld of aangenomen moet worden dat geen enkel stemvak is ingevuld. 2. Een elektronisch stemformulier wordt geacht een blanco stem te bevatten, indien het daarmee corresponderende stemvak is gemarkeerd. 3. Een blanco stem als bedoeld in de voorgaande leden wordt geacht een geldige stem te zijn voor de berekening van het opkomstpercentage. Artikel 51 Het centraal stembureau stelt voor elke raad ten aanzien van iedere kandidatenlijst vast: a. het aantal schriftelijke of elektronische stemmen, uitgebracht op iedere op die lijst voorkomende kandidaat; b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. Deze som wordt stemcijfer genoemd. Artikel Vervolgens gaat het centraal stembureau voor elke raad en voor elke geleding over tot het toekennen van de zetels aan de lijsten. Hiertoe deelt het centraal stembureau voor elke raad en voor elke geleding het aantal uitgebrachte stemmen (stemcijfer) door het aantal te bezetten zetels voor die geleding in die raad. Het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd. 2. Aan iedere lijst worden zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte stemmen. Zetels die niet op deze wijze kunnen worden toegedeeld worden toegekend aan de lijsten met achtereenvolgens de grootste stemoverschotten. Bij een gelijk stemoverschot van twee of meer lijsten, wordt de toekenning van een zetel aan één van die lijsten door het lot beslist. Artikel 53 Vervolgens deelt het centraal stembureau voor elke geleding en voor elke lijst de waarde van het stemcijfer door het aantal te vervullen zetels. Dit quotiënt wordt de geledingslijstkiesdeler genoemd. Artikel 54 Met het oog op de bezetting van de toegekende zetels wordt de volgorde van de kandidaten op de lijsten opnieuw vastgesteld. Artikel Ten aanzien van iedere kandidatenlijst rangschikt het centraal stembureau de daarop voorkomende kandidaten door eerst die kandidaten, waarvan het aantal op hen uitgebrachte stemmen tenminste gelijk is aan 0,5 maal de geledingslijstkiesdeler in de volgorde van dat aantal stemmen te plaatsen en daaronder de overige kandidaten in de volgorde van de kandidatenlijst. Algemeen Kiesreglement

12 2. Voorzover kandidaten die op grond van hun stemmenaantal moeten worden gerangschikt, een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist de volgorde van de kandidatenlijst. Artikel Vervolgens worden van elke kandidatenlijst, waaraan door toepassing van artikel 53 een of meer zetels zijn toegekend, gekozen verklaard de in volgorde hoogstgeplaatste kandidaten op de volgens artikel 55 gerangschikte kandidatenlijsten. 2. Indien aan een kandidatenlijst meer zetels zijn toegekend dan daarop kandidaten staan, blijven deze zetels voor de resterende duur van de zittingstermijn onbezet. Artikel Binnen tien dagen na afloop van de stemming maakt het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag der stemming bekend. Van deze openbare zitting wordt een procesverbaal opgemaakt dat door de voorzitter en de leden van het centraal stembureau wordt getekend. 2. Datum, plaats en tijd van de openbare zitting worden tijdig ter openbare kennis gebracht. Artikel Het centraal stembureau legt onverwijld een afschrift van het procesverbaal van de uitslagbepaling ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau. 2. Iedere belanghebbende kan binnen drie dagen na deze ter inzagelegging tegen het besluit van het centraal stembureau, waarbij de uitslag is vastgesteld, schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur. 3. Het centraal stembureau legt een afschrift van het besluit van het College van Bestuur ter inzage bij het secretariaat van het centraal stembureau en zorgt zonodig voor de uitvoering daarvan. 4. Het centraal stembureau brengt het in de voorgaande leden bepaalde tijdig ter openbare kennis. Artikel 59 Het centraal stembureau deelt, nadat de in artikel 58, tweede lid, genoemde termijn is verstreken, schriftelijk iedere kandidaat mede, of hij al dan niet gekozen is. HOOFDSTUK 8 Vervulling vacatures en tussentijdse verkiezingen Artikel Het centraal stembureau voorziet in de gevallen van een op grond van artikel 5 sub a t/m f ontstane vacature in een raad door van de kandidatenlijst, waarop hij die moet worden opgevolgd is gekozen, gekozen te verklaren de alsdan op de volgens artikel 54 gerangschikte lijst in volgorde hoogstgeplaatste, niet zitting hebbende kandidaat. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat: a. die is overgegaan naar een andere geleding dan die, waarvoor betrokkene kandidaat is gesteld; b. die niet meer deel uitmaakt van de desbetreffende kiesgemeenschap; c. die niet bereid is op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden; d. die is overleden; e. die als student zijn inschrijving heeft beëindigd. 2. Indien na toepassing van de procedure als bedoeld in het eerste lid op een kandidatenlijst geen kandidaten meer aanwezig zijn om de vacature te vervullen blijft de zetel in de raad voor de resterende duur van de zittingstermijn onbezet. Artikel 61 Het centraal stembureau doet de aangewezene en de voorzitter van de desbetreffende raad schriftelijk mededeling van zijn verkiezing. Artikel Indien het aantal leden als gevolg van het bepaalde in artikel 60 daalt tot minder dan tweederde van het voor die geleding van die raad vastgestelde aantal leden, wordt voor die geleding van die raad een tussentijdse verkiezing gehouden. Algemeen Kiesreglement

13 2. De tussentijdse verkiezing kan niet eerder plaatsvinden dan een half jaar na aanvang van de oorspronkelijke zittingstermijn. Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid moet de procedure van een tussentijdse verkiezing uiterlijk een half jaar voor het einde van de oorspronkelijke zittingstermijn afgerond kunnen zijn. 3. Met betrekking tot de procedure voor een tussentijdse verkiezing zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing. HOOFDSTUK 9 Slot- en overgangsbepalingen Artikel 63 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt door het centraal stembureau een met de inhoud en strekking van de WHW in overeenstemming zijnde regeling getroffen, waarbij zoveel mogelijk de voorschriften van de Kieswet worden gevolgd. Artikel 64 Dit reglement kan worden aangehaald als Algemeen Kiesreglement TU/e. Wijzigingen treden onmiddellijk in werking. Algemeen Kiesreglement

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Versie 2011 Versie 2011 1 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Het kiesrecht 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT

KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Algemeen Centraal stembureau / Decaan Geneeskunde

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Kiesreglement, elektronisch

Kiesreglement, elektronisch Faculteit Gedrags- Management- en Maatschappijwetenschappen Bureau Faculteitsdecaan Kenmerk: MB14.1149 Kiesreglement, elektronisch voor de elektronische verkiezing van de faculteitsraad van de faculteit

Nadere informatie

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO

KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD REBO d.d. 26 januari 2017 Uit: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft

Reglement voor de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad van de Technische Universiteit Delft Vastgesteld bij OR besluit OR 11.06.1 d.d. 18-03-98 Gewijzigd bij OR besluit OR 87.6.2 d.d. 25-09-2002 Gewijzigd bij OR besluit OR 109.7.2 dd 17-0304 Laatstelijk gewijzigd bij OR besluit OR 140.8.2 d.d.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Kiesreglement ex artikel 29 lid 7, Faculteitsreglement (versie 2010) Rotterdam School of Management, Erasmus University

Kiesreglement ex artikel 29 lid 7, Faculteitsreglement (versie 2010) Rotterdam School of Management, Erasmus University Herziene versie 2010 Kiesreglement ex artikel 29 lid 7, Faculteitsreglement (versie 2010) Rotterdam School of Management, Erasmus University Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

CENTRAAL STEMBUREAU UNIVERSITEIT MAASTRICHT

CENTRAAL STEMBUREAU UNIVERSITEIT MAASTRICHT CENTRAAL STEMBUREAU UNIVERSITEIT MAASTRICHT KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE DIENSTRADEN EN DE FACULTEITSRADEN VAN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT vastgesteld door het college van

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1

KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1 Bijlage bij Reglement Studentenraad op instellingsniveau KIESREGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD OP INSTELLINGSNIVEAU EN DE FACULTAIRE STUDENTENRADEN VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT1 I Begripsbepalingen

Nadere informatie

MODEL-KIESREGLEMENT VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Het centraal stembureau, de plaatselijke stembureaus en de verkiezingsgedelegeerden

MODEL-KIESREGLEMENT VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Het centraal stembureau, de plaatselijke stembureaus en de verkiezingsgedelegeerden Model-Kiesreglement van de Universiteit van Amsterdam 1997 (gewijzigd) 1 MODEL-KIESREGLEMENT VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1997 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 april 1997. Gewijzigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk 2 Inrichting van de OPR 3. Hoofdstuk 3 Afvaardiging leden OPR 4 Medezeggenschapsreglement van STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO 2805 GOEREE-OVERFLAKKEE in COÖPERATIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO GOEREE-OVERFLAKKEE U.A. Toelichting vooraf

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 8/92 8.34 Aan : Universiteitsraad Van : College van bestuur Opsteller : Vlugter, P (JZ) Onderwerp : Toelichting/handleiding bij Kiesreglet Universiteitsraad

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen

oaseo Reglement Oasen Algemene begripsbepalingen Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vennootschap b. de ondernemer c. de onderneming d. de bestuurder e. In onderneming werkzame persoon f. de raad g. de commissie h.

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden

Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden Reglement Universitaire Studentenraad en Facultaire Studentenraden (als bedoeld in artikel 23 en 24 van de Structuurregeling van de Radboud Universiteit Nijmegen) Laatstelijk gewijzigd per 1 mei 2010 bij

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften Algemene procedurebepalingen Behandeling van beroep- en bezwaarschriften

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Vastgesteld op 29 oktober 2013 Advies college van bestuur uitgebracht op 4 november 2013 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 19 november 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie