ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK. De mening van de verbruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK. De mening van de verbruikers"

Transcriptie

1 ot 0. l.v.o. - CRM'.O.C. Technisch Departement 6/PH/MS/CDK/ Vertaling ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK De mening van de verbruikers 1. De recente stijging van de petroleumprijzen, het gevoel van onzekerheid dat door het kernongeval te HARRISBURG en door een reeks andere incidenten verwekt werd en de onzekerheid in verband met de regelmatigheid van de energievoorziening verontrusten de verbruikers. 2. De verbruikers vrezen dat de recente stijging der petroleumprijzen zou gebruikt worden voor het invoeren van een soberheidspolitiek. Zij gaan met een zekere wijziging van hun verbruik alkoord, ten einde verspilling tegen te gaan. Deze inspanning voor rationeel energieverbruik (REV) mag echter hun levensstandaard niet aantasten of de verbruikers een schuldgevoel geven. In het bijzonder aanvaarden de verbruikers niet dat hun levenswijze in vraag gesteld wordt door rantsoeneringsmaatregelen of door een daling van de koopkracht die uit een stijging van de energieprijzen voortvloeit. 3. De verbruikers zijn verontrust over hun afhankelijkheid van een voorraad elektrische huishoudelijke apparaten en verwarmingsanstallaties waarvan zij de strukturering niet beheersen en die tjjdens de periode van goedkope energie gebouwd werden. Deze installaties kunnen slechts zeer gedeeltelijk verbeterd worden.

2 In geval van rantsoenering van een energieprodukt maakt dit gebrek aan soepelheid van het park, het voor de verbruiker onmogelijk snel zijn installaties te vervangen. Ie verbruikers zijn verbaasd over de voortzetting van de promotieen reklamecampagnes voor energieprodukten. 4. De verbruikers stellen vast dat op de internationale energiemarkt grote spanningen bestaan ; zij vragen zich af of'hun bevoorrading veilig gesteld is, gelet op de praktijken en de machtspositie van de multinationale ondernemingen en gelet op de moeilijkheid om op dit vlak een internationale samenwerking te organiseren. Zij verwachten van de regering dat deze haar verantwoordelijkheid opneemt, resulterend in initiatieven om aktief op te treden ten einde de bevoorrading veilig te stellen. 5 De verbruikers stellen zich vragen in verband met de risico's - voor de gezondheid en het leefmilieu - verbonden aan de ontwikkeling van de kernenergie. Op het ogenblik dat een aanpassing van de groei noodzakelijk is, wensen zij steeds meer dat het leefmilieu verbeterd wordt : zij verwachten derhalve dat het in gebruik nemen van de vervangingsenergieën niet opnieuw gepaard zou gaan met de ecologische vergissingen die tijdens de voorbije groeifase opgetekend werden. 6 Voor ogen houdende, de enorme belangen die in de energiesektoren op het spel staan, de concentratie van de economische macht in deze sektoren en de commerciële of technische geheimhouding die de beslissingen op dit gebied vergezelt, vrezen de verbruikers beetgenomen te worden : in de energiesektoren spelen krachten waarover zij geen kontrole hebben. De verbruikers vragen dat hun belangen verdedigd zouden worden opdat zij niet het slachtoffer zouden zijn van de herstrukturering die uit de bevoorradingsmoeilijkheden en de stijging der prijzen zal voortvloeien. /

3 7. Om deze reden kan een politiek van REV, die zowel de produktie als de consumptie omvat,"in aanmerking komen om aan deze zorg te beantwoorden. Voor de verbruikersverenigingen moet het REV het hoofdbestanddeel van een energiepolitiek vormen ; deze politiek mag echter de ongelijkheden tussen de verbruikers niet vergroten, zij zou deze zelfs moeten proberen te beperken. _, Eisen van de verbruikersverenigingen S De verbruikersverenigingen zijn van oordeel dat de energiepolitiek het voorwerp van een open en voortdurend democratisch debat moet uitmaken, ten einde zeker te stellen dat de keuze die gemaakt wordt met de belangen van de gemeenschap rekening houdt. Om het democratisch karakter van het debat veilig te stellen vragen de verbruikers dat zij zouden vertegenwoordigd en geraadpleegd wor- den in de nationale, regionale of lokale instanties waar hun belangen aan bod komen. Zij menen dat de energiebevoorrading niet als een gewone commerciële aktiviteit beschouwd mag worden maar dat zij door de overheid moet worden bijgestuurd en dat zij zelfs eventueel rechtstreeks door deze dient ter hand genomen te worden. De overheid moet erover waken dat de aktiviteiten van deze sektor voortdurend in overeenstemming zijn met de democratisch bepaalde oriënteringen. Het debat waarmee vandaag begonnen wordt moet derhalve op alle niveau's voortgezet worden, zowel in de nationale organen voor overleg en het parlement als op het niveau van de regionale instanties en lokale collectiviteiten. 9 Opdat een dergelijk democratisch debat mogelijk zou zijn is een oüitiek van volledige informatie over de aktiviteiten in verband met de energie noodzakelijk. /

4 Het recht van de verbruikers om geïnformeerd te worden moet onder meer gewaarborgd i^orden door : - een reële politiek van informatie die de verbruiker bij zijn keuze moet helpen (tarieven, isolatie, verwarming,;..) ; - een wetgeving die de verbruiker toegang verleent tot de informatie over de openbare en private maatschappijen en over de technologie ; - het publiceren van verslagen over de toepassing van de regenngspolitiek inzake energie ; een betere informatie van de lokale autoriteiten ; - een grotere doorzichtigheid van de controlemechanismen op de veiligheid, onder meer door bekendmaking van de verslagen over de veiligheidsproblemen die men in de verschillende energiesektoren aantreft. 10 Het democratisch debat moet op een globale en gecoördineerde energiepolitiek uitmonden. In het verleden werd de energiepolitiek voornamelijk georiënteerd naar een sektoriële ontwikkeling van het aanbod die door de snelle groei van het verbruik werd gesteund,- dit in een context van gematigde prijzen. Vandaag dient echter een irtersektoriële politiek gevoerd te worden die op een nauwkeurige evaluatie van onze behoeften steunt. Deze politiek moet de verspilling vermijden die aan overcapaciteit verbonden is. Zij moet ernaar streven de verschillende energiebronnen zo efficiënt mogelijk aan te wenden door ze te richten naar hun best geschikt gebruik. Derhalve moeten de ondernemingen hun aktiviteiten en voornamelijk hun investeringen coördineren ; zij moeten voortaan gebeuren in het raam van het gemeenschappelijk belang. Het zou inderdaad abnormaal zijn, dat ondernemingen, voordeel halend uit het feit dat zij een monopoolsituatie bezitten en een beschermde sektor zijn (en derhalve slechts weinig van de economische sankties te lijden hebben) hun politiek van overcapaciteit en verspilling zouden verderzetten. /

5 Om de coherentie tussen de keuze van de verbruikers en de investeringsbeslissingen van de ondernemingen te verzekeren is het belangrijk dat de regering haar bedoelingen kenbaar zou maken over zal worden. de manier waarop meer bepaald de huisverwarming verzeksrd De verbruikers wensen steeds informatie te krijgen over de verwirmingsuitrustingen die zij zich moeten aanschaffen. Op het nive.iu van het REV en van de prijzen zouden de verbruikers voordeel hajen uit een meer voluntaristische politiek voor verwarming. 11. Het democratisch debat heeft uiteraard slechts zin indien de keuze tussen de verschillende energieën werkelijk open is. Wanneer men rekening houdt met de inspanningen die geleverd werden op het gebied van de research en van de investeringen kan er gevreesd worden dat kernenergie het voornaamste vervangingsmiddel voor petroleum wordt. Derhalve dient men elke inspanning te ondernemen opdat steenkool en flux-energieën geloofwaardige alternatieven zouden worden. Daarom moet men : - het land niet in de richting van een massale toevlucht in de kernenergie voeren. Dit zou fataal het gebruik van de snelle kweekreaktor tot gevolg hebben, wat echter onaanvaardbaar is, gelet op de gevaren voor de veiligheid en voor de verspreiding van kernwapens die eraan verbonden zijn. Het gebruik van kernenergie moet derhalve beperkt worden ; de begrotingen die voor snelle kweekreaktoren bestemd waren, moeten een nieuwe bestemming vinden ; van nu af aan andere alternatieven voorbereiden. Dit betekent een groter gebruik van steenkool (kleine elektrische centrale met gefluïdiseerd bed ; gasvormig maken), het gebruik van zonneenergie onder haar diverse vormen, (thermische conversie, fotovoltaïsche conversie, biomassa, staartmolen) en het voortbrengen van energiebesparende uitrustingen door een drastische ontwikkeling van de research op dit gebied en door het instellen van aangepaste industriële strukturen.

6 12. Om deze objektieven te verwezenlijken moet het energieproduktieen distributie-apparaat ten dienste van de verbruikers worden gesteld. Het moet bestuurd worden in de zin die door het democra- I tisch debat bepaald werd. Dit houdt in : - een aktiever en zelfstandiger beheer en een betere coördinat van de openbare ondernemingen en van de openbare participaties in deze sektor ; - een rechtstreeks en aktief optreden van de overheid in de bevoorrading van het land in primaire energie ; - de coördinatie van de private ondernemingen en hun inschakeling in de globale energiepolitiek, onder toezicht van de overheid. 13. Op de energieprijzen moet een controle uitgeoefend worden opdat de verbruiker geen prijs zou betalen die ixiet gerechtvaardigd is. De verbruikersorganisaties willen vermijden dat sektoren die reeds beschermd zijn van de huidige spanningen zouden gebruik maken om hun winsten en marges te vergroten. De verbruikersorganisaties vragen dat de regering in verband met de energie een prijzenpolitiek zou voeren die strookt met het REV en die op sociale maatstaven gestoeld is, ten einde de minstbedeelden te beschermen. 14. De verbruikersorganisaties zijn van oordeel dat het REV de beste manier is om de gevolgen van de prijsstijging te beperken. Zij verwachten derhalve dat de regering een coherente politiek van REV zou invoeren Zij onderstrepen dat de verbruikers zouden lijden onder een REVpolitiek die geen rekening houdt met de strakke maatregelen die lien opgedrongen worden. Zij leggen er tevens de nadruk op dat niet alle verbruikers over de financiële middelen beschikken die hen in de mogelijk stellen energiebesparende investeringen te verwezenlijken. /

7 7.7 Opdat de energiebesparingen in het voordeel en niet in het nadeel van de particuliere verbruikers zouden vallen vragen de verbruikersorganisaties dat : - de inspanning die geleverd moet worden om tot REV te komen gelijkmatig onder de verbruikers (die slechts 30 % van de energie rechtstreeks verbruiken) en de ondernemingen zou verdeeld worden. Zij verwachten meer bepaald dat : i. de ondernemingen huishoudelijke installaties ter beschikking van de particulieren zouden stellen die minder energie verrruiken. Zij verwachten dat de overheid voor deze apparaten verbruiksnormen zou vaststellen ;. de ondernemingen goederen produceren met 'een kleinere energie input en dat zij een aktie voor recyclering op touw zouden zetten ;. de regering een commissie - bestaande uit de vertegenwoordigers van alle betrokken sektoren (verbruikers, ondernemingen, overheid) - zou instellen, ten einde een politiek te bepalen in verband met de energie input en de recyclering van de produkten en ten einde de problemen te identificiërendie zich stellen in verband met de uitwerking van verbruiksnormen voor huishoudelijke toestellen. Een dergelijke commissie zou het werk aanvullen dat reeds verricht werd door de vijf REV-commissies die door de regering werden opgericht ;. de nijverheidsondernemingen en elektriciteitsproducerende bedrijven hun onderlinge verhoudingen zouden wijzigen om te komen tot gecombineerde en gedecentraliseerde systemen voor produktie van warmte en elektriciteit (zelfproduktie) op de plaats van de ondernemingen en dat zij het sequentieel energieverbruik zouden begunstigen (een onderneming gebruikt de warnte-afval van een andere onderneming, enz...) - coherente en doeltreffende middelen ter beschikking van de verbruikers zouden gesteld worden. Deze middelen omvatten :

8 . een aangepaste informatie en een technische hulpverlening voor de energiebesparingen, in 't bijzonder door de openbare diensten verleend. een politiek voor isolatie- en verbruiksnormen ;. hulp bij de financiering van energiebesparingen, door het verlenen van toelagen van sociale aard en door een aange paste kredietpolitiek ; dat de regering een groeipolitiek zou voeren die coherent is met het REV-objektief. De verbruikersverenigingen wachten op het instellen van een politiek voor ruimtelijke ordening die met het REV rekening houdt. Zij wachten ook op een reële promotie van het gemeenschappelijk vervoer in verband met de tarieven, het comfort, de snelheid en de regelmatigheid, ten einde het openbaar vervoer meer competitief te maken met het privé-vervoer. Hiertoe is een heroriëntering van de begroting noodzakelijk.

9 «f* 7 Q & ff A rif V? «< * / ƒ Aux membres du Bureau C.R.I.O.C. - O.I.V.O. Département Technique 6/PH/MS/CDK/ P7 9 PROJET DE PLATE-FORME REVENDICATIVE DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS EN MATIERE DE POLITIQUE ENERGETIQUE Le sentiment des consommateurs 1. La hausse récente des prix pétroliers, le sentiment d'insécurité provoqué par l'accident nucléaire de HARRISBURG, par une série d'autres incidents, et les incertitudes quant à la régularité de l'approvisionnement énergétique ont plongé les consommateurs dans l'inquiétude. 2. Les consommateurs craignent que la hausse récente des prix pétroliers ne soit l'occasion de la mise en place d'une politique d'austérité. Les consommateurs sont prêts à participer à une certaine modification de leur style de consommation pour éviter les gaspillages. Cet effort d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) ne peut pas porter atteinte â leur niveau de vie ni conduire à leur culpabilisation. En particulier, ils n'acceptent pas que leur mode de vie soit remis en cause par des mesures de rationnement ou par une baisse du pouvoir d'achat provoquée par la hausse des prix de l'énergie. 3. Les consommateurs s'inquiètent de leur dépendance d'un parc d'appareils électro-ménagers et de chauffage dont ils ne maîtrisent pas la conception, construits dans la période d'énergie bon marché. Des lors ils ne peuvent être améliorés que très partiellement.

10 Cette rigidité du parc les empêche de procéder à des substitutions rapides en cas de rationnement. Les consommateurs s'étonnent de la poursuite des campagnes de promotion et de publicité pour les produits énergétiques. 4. Les consommateurs constatent les grandes tensions qui régnent sur les marchés internationaux de l'énergie et se demandent si, face aux manoeuvres et à l'emprise des multinationnales et à la difficulté de mettre en oeuvre une coopération internationale dans ce domaine, leur approvisionnement est garanti. Ils attendent du gouvernement qu'il assume sa responsabilité en prenant des initiatives pour assurer de manière directe et active la sécurité d'approvisionnement. 5. Les consommateurs s'interrogent sur le risque du développement du nucléaire mettant en cause la santé et l'environnement. Au moment où une adaptation de la croissance est nécessaire, ils souhaitent de plus en plus une amélioration du cadre de vie, et ils attendent,donc que la mise en place d'énergies de substitution ne renouvelle pas le gâchis écologique de la phase de croissance passée. 6. Enfin, face aux énormes intérêts en jeu-dans les secteurs de l'énergie, face à la concentration du pouvoir économique dans ces secteurs, face au secret commercial ou technique qui entoure les décisions en cette matière, les consommateurs ont peur d'être "piégés", d'être les victimes de l'adaptation, de n'avoir rien à dire face aux forces en jeu dans le secteur de l'énergie. Pour ne pas faire les frais de la restructuration qu'entraîneront la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement, les consommateurs demandent que leurs intérêts soient défendus. 7. Pour cette raison une politique d'ure qui vise tant la production que les modes de consommation est susceptible de répondre à ces inquiétudes.

11 .. /. 3 Pour les organisations de consommateurs l'ure doit être l'axe fondamental d'une politique énergétique. Toutefois cette politique ne peut pas aggraver les inégalités entre les consommateurs ; elle devrait même tendre à les réduire. Exigences des organisations de consommateurs 8. Les organisations de consommateurs estiment que la politique de l'énergie doit faire l'objet d'un débat démocratique permanent et ouvert afin que les choix à poser tiennent compte de l'intérêt de la collectivité. En vue d'assurer le caractère démocratique du débat, les consommateurs demandent d'être représentés et consultés dans les instances - nationales, régionales ou locales - au sein desquelles on traite de leurs intérêts. Ils considèrent que l'approvisionnement en énergie ne peut être considéré comme une activité purement commerciale mais doit être encadré par les pouvoirs publics, éventuellement pris directement en charge par ceux-ci. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les activités de ce secteur coïncident en permanence avec les orientations définies démocratiquement. Dès lors le débat entamé aujourd'hui doit se poursuivre à tous les échelons, qu'il s'agisse du parlement et des organes nationaux de concertation ou qu'il s'agisse de toutes les instances régionales et des collectivités locales. 9. Pour qu'un tel débat soit possible, il faut une politique d'information exhaustive sur les activités énergétiques.. Le droit des consommateurs à l'information doit être notamment garanti par : - une politique d'information, visant à l'aider dans ses choix (tarifs, isolation, chauffage, etc..) ; - une législation assurant l'accès du citoyen aux informations relatives aux sociétés publiques et privées et aux technologies ;

12 - la publication de rapports sur l'exécution de la politique gouvernementale en"matière d'énergie ; - une meilleure information des autorités locales ; - une plus grande transparence des mécanismes du contrôle de la sécurité rencontrés dans les divers secteurs énergétiques notamment par la publication des rapports sur les problèmes de sécurité rencontrés dans divers secteurs énergétiques. 10. Le débat démocratique doit déboucher sur une politique globale et coordonnée de l'énergie. Dans le passé, la politique de l'énergie a surtout été orientée vers un développement sectoriel de l'offre, soutenu par une consommation rapidement croissante dans un contexte de prix modérés. Il convient aujourd'hui de mener une politique intersectorielle basée sur une estimation exacte de nos besoins. Cette politique doit viser à éliminer les gaspillages qui sont liés aux surcapacités. Elle doit viser à l'utilisation la plus efficace possible des énergies, en affectant celles-ci à leurs usages les plus appropriés. Il convient donc que les entreprises concernées coordonnent leurs activités et en particulier leurs investissements. Ceux-ci doivent désormais s'inscrire dans le cadre de l'intérêt collectif. Il serait anormal que les sociétés bénéficiant d'une situation de monopole et de secteur protégé (ne subissant dès lors que très peu de sanctions économiques) poursuivent une politique de surcapacité et de gaspillage. Pour assurer la cohérence des choix des consommateurs et des décisions d'investissement des entreprises, il importe en particulier que le gouvernement fasse connaître ses intentions sur la manière d'assurer le chauffage des logements. Il ne se passe pas de jours sans que des consommateurs souhaitent être informés sur la nature des installations de chauffage dont ils doivent s'équiper. Au niveau de l'ure et des prix, les consommateurs profiteraient d'une politique plus volontariste en matière de chauffage.

13 11. Le débat démocratique n'a évidemment un sens que si le choix entre les diverses énergies est effectivement ouvert ; compte tenu des efforts de recherche scientifique et des investissements déjà réalisés, on peut craindre que l'énergie nucléaire ne constitue la principale source de substitution au pétrole. Dès lors, tous les efforts doivent être entrepris pour que le charbon et les énergies-flux deviennent des alternatives crédibles. A cette fin, il faut : - ne pas engager le pays vers un recours massif au nucléaire. Ce recours déboucherait fatalement sur l'utilisation du surrégénérateur qui est inacceptable à cause des risques de sécurité et de prolifération nucléaire qu'elle comporte. Le recours au nucléaire doit donc être limité, et les budgets affectés au surrégénérateur progressivement réaffectés ; - préparer dès maintenant d'autres alternatives c.à.d. un recours accru au charbon (petite centrale électrique à lit-fluidizé, gazéification), l'utilisation de l'énergie solaire sous ses diverses formes (conversion thermique, conversion photovoltaîque, la biomasse, éolienne, etc...), et une génération d'équipements économiseurs d'énergie, par un développement massif de la recherche scientifique dans ce domaine, et par la mise en place de structures industrielles appropriées. 12. Pour réaliser ces objectifs, il faut que l'appareil de production et de distribution d'énergie soit mis au service des consommateurs et opère dans la direction définie par le débat démocratique. Cela implique : - une gestion plus active et plus autonome et une meilleure coordination des entreprises publiques et des participations publiques dans ce secteur ;

14 - une rô]e direct et actif des pouvoirs publics dans l'approvisionnement du pays en énergie primaire ; * - la coordination des entreprises privées et leur insertion dans la politique globale de l'énergie sous le contrôle des pouvoirs publics. 13. Les prix de l'énergie doivent être contrôlés de sorte que le consommateur ne paie pas un prix injustifié. Les organisations de consommateurs veulent éviter que les secteurs déjà protégés augmentent encore leurs marges et leurs profits à l'occasion des tensions actuelles. Les organisations de consommateurs demandent que le gouvernement mène une politique de prix qui soit à la fois, sociale, afin de protéger les plus défavoris, et compatible avec l'ure. 14. Les organisations de consommateurs estiment que l'ure est la meilleure manière de limiter l'effet de la hausse des prix. Ils attendent donc que le gouvernement mette en place une politique cohérente d'ure. Ils soulignent que les consommateurs sont très vulnérables à une politique d'ure qui ne tiendrait pas compte des rigidités qui s'imposent à eux, et que tous n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser les investissements économiseurs d'énergie. Dès lors pour que ]es consommateurs soient les bénéficiaires et non les victimes des économies d'énergie, les organisations de consommateurs demandent : - que l'effort d'ure soit êquitablement réparti entre les particuliers (qui consomment directement seulement 30 % de l'énergie) et les entreprises. En particulier, elles attendent que:. les entreprises mettent à la disposition des particuliers des équipements ménagers consommant moins d'énergies.

15 ..1.1 Elles attendent que les pouvoirs publics fixent des normes de consommation pour ces appareils ;. les entreprises produisent des.biens avec un cojitenu énergétique plus faible et mettent en oeuvre une action de recyclage ;. le gouvernement mette sur pied une commission comprenant les représentants de tous les secteurs intéressés (consommateurs, entreprises, pouvoirs publics) pour définir une politique dans le domaine des produits sous l'aspect contenu énergétique et recyclage et identifier les problèmes posés par l'élaboration de normes de consommation pour lès appareils ménagers. Une telle commission compléterait le travail déjà entrepris par les cinq commissions URE installées par le gouvernement ;. les entreprises industrielles et celles productrices d'électricité modifient leurs rapports pour établir des systèmes de production combinés de chaleur et d'électricité décentralisés (autoproduction) sur les sites des entreprises et favorisent l'utilisation séquentielle de l'énergie (une entreprise utilise les rejets de chaleur de l'autre et ainsi de suite) ; que les moyens efficaces et cohérents soient mis à la disposition des consommateurs. Ces moyens comprennent :. une information adéquate et une assistance technique pour les économies d'énergie pourvues notamment par les services publics ;. une politique de normes d'isolation et de consommation ;. l'aide au financement des économies d'énergie, par des subsides à caractère social et par une politique de crédit appropriée ; que le gouvernement mène une politique de croissance cohérente avec l'objectif d'ure. En particulier les organisations de /

16 consommateurs attendent la mise sur pied d'une politique d'aménagement du territoire tenant compte de l'ure. Elles attendent aussi une promotion des transports en commun, en ce qui concerne les tarifs, le confort, la rapidité et la, régularité pour les rendre plus compétitifs par rapport au transport individuel. Une réorientation budgétaire est nécessaire à cet effet.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT i 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 73/00 A 23/72 GD/AJ Bruxelles, le 26 juillet 1973. AUX

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België.

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. 100% Belgische wijn wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. waarvan de vinificatie, verwerking en afwerking volledig en uitsluitend in België plaats vindt. die

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT i 42. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 80/Go A 23/13 LH/DT Bruxelles, le 18 février 1980, NOTE

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015 Febeliec Energy Forum 2015 ivox Januari 2015 1 o Online: survey uitgevoerd op het ivox panel Opzet van het onderzoek o Dataverzameling: 23 december 2014 5 januari 2015 o Doelgroep: Belgen 18+ o Steekproef:

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat Ing. Marc Lacrosse, Directeur Technique Cellumat CHALLENGER & INNOVATOR

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/003 DOC 54 0413/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 januari 2016 5 janvier 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

valorisatie etatisme of laissez faire

valorisatie etatisme of laissez faire etatisme of laissez faire Nederland: 1) hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering 2) [fin.] samenstel van maatregelen om de prijs van grondstoffen of producten op een bepaald peil te

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm TT-TKM-65-65cm 2 200 TT-TKM-80-80cm 2 200 TT-TKZ-65-65cm 200 200 TT-TKZ-80-80cm 200 200 spiegel miroir TT-SP-20(C) - 20 230V 3G 2,5mm² 230V 3G 2,5mm² (30mA) 300 33 200 Elektrische Aansluiting De elektrische

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17 Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Bureau Bruxellois de la Planification (BBP) Brussels

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1079/002 DOC 54 1079/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 maart 2017 7 mars 2017 WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI tot invoeging in het Wetboek van

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie