ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK. De mening van de verbruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK. De mening van de verbruikers"

Transcriptie

1 ot 0. l.v.o. - CRM'.O.C. Technisch Departement 6/PH/MS/CDK/ Vertaling ONTWERP VAN EISENPLATFORM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES IN VERBAND MET DE ENERGIEPOL1TIEK De mening van de verbruikers 1. De recente stijging van de petroleumprijzen, het gevoel van onzekerheid dat door het kernongeval te HARRISBURG en door een reeks andere incidenten verwekt werd en de onzekerheid in verband met de regelmatigheid van de energievoorziening verontrusten de verbruikers. 2. De verbruikers vrezen dat de recente stijging der petroleumprijzen zou gebruikt worden voor het invoeren van een soberheidspolitiek. Zij gaan met een zekere wijziging van hun verbruik alkoord, ten einde verspilling tegen te gaan. Deze inspanning voor rationeel energieverbruik (REV) mag echter hun levensstandaard niet aantasten of de verbruikers een schuldgevoel geven. In het bijzonder aanvaarden de verbruikers niet dat hun levenswijze in vraag gesteld wordt door rantsoeneringsmaatregelen of door een daling van de koopkracht die uit een stijging van de energieprijzen voortvloeit. 3. De verbruikers zijn verontrust over hun afhankelijkheid van een voorraad elektrische huishoudelijke apparaten en verwarmingsanstallaties waarvan zij de strukturering niet beheersen en die tjjdens de periode van goedkope energie gebouwd werden. Deze installaties kunnen slechts zeer gedeeltelijk verbeterd worden.

2 In geval van rantsoenering van een energieprodukt maakt dit gebrek aan soepelheid van het park, het voor de verbruiker onmogelijk snel zijn installaties te vervangen. Ie verbruikers zijn verbaasd over de voortzetting van de promotieen reklamecampagnes voor energieprodukten. 4. De verbruikers stellen vast dat op de internationale energiemarkt grote spanningen bestaan ; zij vragen zich af of'hun bevoorrading veilig gesteld is, gelet op de praktijken en de machtspositie van de multinationale ondernemingen en gelet op de moeilijkheid om op dit vlak een internationale samenwerking te organiseren. Zij verwachten van de regering dat deze haar verantwoordelijkheid opneemt, resulterend in initiatieven om aktief op te treden ten einde de bevoorrading veilig te stellen. 5 De verbruikers stellen zich vragen in verband met de risico's - voor de gezondheid en het leefmilieu - verbonden aan de ontwikkeling van de kernenergie. Op het ogenblik dat een aanpassing van de groei noodzakelijk is, wensen zij steeds meer dat het leefmilieu verbeterd wordt : zij verwachten derhalve dat het in gebruik nemen van de vervangingsenergieën niet opnieuw gepaard zou gaan met de ecologische vergissingen die tijdens de voorbije groeifase opgetekend werden. 6 Voor ogen houdende, de enorme belangen die in de energiesektoren op het spel staan, de concentratie van de economische macht in deze sektoren en de commerciële of technische geheimhouding die de beslissingen op dit gebied vergezelt, vrezen de verbruikers beetgenomen te worden : in de energiesektoren spelen krachten waarover zij geen kontrole hebben. De verbruikers vragen dat hun belangen verdedigd zouden worden opdat zij niet het slachtoffer zouden zijn van de herstrukturering die uit de bevoorradingsmoeilijkheden en de stijging der prijzen zal voortvloeien. /

3 7. Om deze reden kan een politiek van REV, die zowel de produktie als de consumptie omvat,"in aanmerking komen om aan deze zorg te beantwoorden. Voor de verbruikersverenigingen moet het REV het hoofdbestanddeel van een energiepolitiek vormen ; deze politiek mag echter de ongelijkheden tussen de verbruikers niet vergroten, zij zou deze zelfs moeten proberen te beperken. _, Eisen van de verbruikersverenigingen S De verbruikersverenigingen zijn van oordeel dat de energiepolitiek het voorwerp van een open en voortdurend democratisch debat moet uitmaken, ten einde zeker te stellen dat de keuze die gemaakt wordt met de belangen van de gemeenschap rekening houdt. Om het democratisch karakter van het debat veilig te stellen vragen de verbruikers dat zij zouden vertegenwoordigd en geraadpleegd wor- den in de nationale, regionale of lokale instanties waar hun belangen aan bod komen. Zij menen dat de energiebevoorrading niet als een gewone commerciële aktiviteit beschouwd mag worden maar dat zij door de overheid moet worden bijgestuurd en dat zij zelfs eventueel rechtstreeks door deze dient ter hand genomen te worden. De overheid moet erover waken dat de aktiviteiten van deze sektor voortdurend in overeenstemming zijn met de democratisch bepaalde oriënteringen. Het debat waarmee vandaag begonnen wordt moet derhalve op alle niveau's voortgezet worden, zowel in de nationale organen voor overleg en het parlement als op het niveau van de regionale instanties en lokale collectiviteiten. 9 Opdat een dergelijk democratisch debat mogelijk zou zijn is een oüitiek van volledige informatie over de aktiviteiten in verband met de energie noodzakelijk. /

4 Het recht van de verbruikers om geïnformeerd te worden moet onder meer gewaarborgd i^orden door : - een reële politiek van informatie die de verbruiker bij zijn keuze moet helpen (tarieven, isolatie, verwarming,;..) ; - een wetgeving die de verbruiker toegang verleent tot de informatie over de openbare en private maatschappijen en over de technologie ; - het publiceren van verslagen over de toepassing van de regenngspolitiek inzake energie ; een betere informatie van de lokale autoriteiten ; - een grotere doorzichtigheid van de controlemechanismen op de veiligheid, onder meer door bekendmaking van de verslagen over de veiligheidsproblemen die men in de verschillende energiesektoren aantreft. 10 Het democratisch debat moet op een globale en gecoördineerde energiepolitiek uitmonden. In het verleden werd de energiepolitiek voornamelijk georiënteerd naar een sektoriële ontwikkeling van het aanbod die door de snelle groei van het verbruik werd gesteund,- dit in een context van gematigde prijzen. Vandaag dient echter een irtersektoriële politiek gevoerd te worden die op een nauwkeurige evaluatie van onze behoeften steunt. Deze politiek moet de verspilling vermijden die aan overcapaciteit verbonden is. Zij moet ernaar streven de verschillende energiebronnen zo efficiënt mogelijk aan te wenden door ze te richten naar hun best geschikt gebruik. Derhalve moeten de ondernemingen hun aktiviteiten en voornamelijk hun investeringen coördineren ; zij moeten voortaan gebeuren in het raam van het gemeenschappelijk belang. Het zou inderdaad abnormaal zijn, dat ondernemingen, voordeel halend uit het feit dat zij een monopoolsituatie bezitten en een beschermde sektor zijn (en derhalve slechts weinig van de economische sankties te lijden hebben) hun politiek van overcapaciteit en verspilling zouden verderzetten. /

5 Om de coherentie tussen de keuze van de verbruikers en de investeringsbeslissingen van de ondernemingen te verzekeren is het belangrijk dat de regering haar bedoelingen kenbaar zou maken over zal worden. de manier waarop meer bepaald de huisverwarming verzeksrd De verbruikers wensen steeds informatie te krijgen over de verwirmingsuitrustingen die zij zich moeten aanschaffen. Op het nive.iu van het REV en van de prijzen zouden de verbruikers voordeel hajen uit een meer voluntaristische politiek voor verwarming. 11. Het democratisch debat heeft uiteraard slechts zin indien de keuze tussen de verschillende energieën werkelijk open is. Wanneer men rekening houdt met de inspanningen die geleverd werden op het gebied van de research en van de investeringen kan er gevreesd worden dat kernenergie het voornaamste vervangingsmiddel voor petroleum wordt. Derhalve dient men elke inspanning te ondernemen opdat steenkool en flux-energieën geloofwaardige alternatieven zouden worden. Daarom moet men : - het land niet in de richting van een massale toevlucht in de kernenergie voeren. Dit zou fataal het gebruik van de snelle kweekreaktor tot gevolg hebben, wat echter onaanvaardbaar is, gelet op de gevaren voor de veiligheid en voor de verspreiding van kernwapens die eraan verbonden zijn. Het gebruik van kernenergie moet derhalve beperkt worden ; de begrotingen die voor snelle kweekreaktoren bestemd waren, moeten een nieuwe bestemming vinden ; van nu af aan andere alternatieven voorbereiden. Dit betekent een groter gebruik van steenkool (kleine elektrische centrale met gefluïdiseerd bed ; gasvormig maken), het gebruik van zonneenergie onder haar diverse vormen, (thermische conversie, fotovoltaïsche conversie, biomassa, staartmolen) en het voortbrengen van energiebesparende uitrustingen door een drastische ontwikkeling van de research op dit gebied en door het instellen van aangepaste industriële strukturen.

6 12. Om deze objektieven te verwezenlijken moet het energieproduktieen distributie-apparaat ten dienste van de verbruikers worden gesteld. Het moet bestuurd worden in de zin die door het democra- I tisch debat bepaald werd. Dit houdt in : - een aktiever en zelfstandiger beheer en een betere coördinat van de openbare ondernemingen en van de openbare participaties in deze sektor ; - een rechtstreeks en aktief optreden van de overheid in de bevoorrading van het land in primaire energie ; - de coördinatie van de private ondernemingen en hun inschakeling in de globale energiepolitiek, onder toezicht van de overheid. 13. Op de energieprijzen moet een controle uitgeoefend worden opdat de verbruiker geen prijs zou betalen die ixiet gerechtvaardigd is. De verbruikersorganisaties willen vermijden dat sektoren die reeds beschermd zijn van de huidige spanningen zouden gebruik maken om hun winsten en marges te vergroten. De verbruikersorganisaties vragen dat de regering in verband met de energie een prijzenpolitiek zou voeren die strookt met het REV en die op sociale maatstaven gestoeld is, ten einde de minstbedeelden te beschermen. 14. De verbruikersorganisaties zijn van oordeel dat het REV de beste manier is om de gevolgen van de prijsstijging te beperken. Zij verwachten derhalve dat de regering een coherente politiek van REV zou invoeren Zij onderstrepen dat de verbruikers zouden lijden onder een REVpolitiek die geen rekening houdt met de strakke maatregelen die lien opgedrongen worden. Zij leggen er tevens de nadruk op dat niet alle verbruikers over de financiële middelen beschikken die hen in de mogelijk stellen energiebesparende investeringen te verwezenlijken. /

7 7.7 Opdat de energiebesparingen in het voordeel en niet in het nadeel van de particuliere verbruikers zouden vallen vragen de verbruikersorganisaties dat : - de inspanning die geleverd moet worden om tot REV te komen gelijkmatig onder de verbruikers (die slechts 30 % van de energie rechtstreeks verbruiken) en de ondernemingen zou verdeeld worden. Zij verwachten meer bepaald dat : i. de ondernemingen huishoudelijke installaties ter beschikking van de particulieren zouden stellen die minder energie verrruiken. Zij verwachten dat de overheid voor deze apparaten verbruiksnormen zou vaststellen ;. de ondernemingen goederen produceren met 'een kleinere energie input en dat zij een aktie voor recyclering op touw zouden zetten ;. de regering een commissie - bestaande uit de vertegenwoordigers van alle betrokken sektoren (verbruikers, ondernemingen, overheid) - zou instellen, ten einde een politiek te bepalen in verband met de energie input en de recyclering van de produkten en ten einde de problemen te identificiërendie zich stellen in verband met de uitwerking van verbruiksnormen voor huishoudelijke toestellen. Een dergelijke commissie zou het werk aanvullen dat reeds verricht werd door de vijf REV-commissies die door de regering werden opgericht ;. de nijverheidsondernemingen en elektriciteitsproducerende bedrijven hun onderlinge verhoudingen zouden wijzigen om te komen tot gecombineerde en gedecentraliseerde systemen voor produktie van warmte en elektriciteit (zelfproduktie) op de plaats van de ondernemingen en dat zij het sequentieel energieverbruik zouden begunstigen (een onderneming gebruikt de warnte-afval van een andere onderneming, enz...) - coherente en doeltreffende middelen ter beschikking van de verbruikers zouden gesteld worden. Deze middelen omvatten :

8 . een aangepaste informatie en een technische hulpverlening voor de energiebesparingen, in 't bijzonder door de openbare diensten verleend. een politiek voor isolatie- en verbruiksnormen ;. hulp bij de financiering van energiebesparingen, door het verlenen van toelagen van sociale aard en door een aange paste kredietpolitiek ; dat de regering een groeipolitiek zou voeren die coherent is met het REV-objektief. De verbruikersverenigingen wachten op het instellen van een politiek voor ruimtelijke ordening die met het REV rekening houdt. Zij wachten ook op een reële promotie van het gemeenschappelijk vervoer in verband met de tarieven, het comfort, de snelheid en de regelmatigheid, ten einde het openbaar vervoer meer competitief te maken met het privé-vervoer. Hiertoe is een heroriëntering van de begroting noodzakelijk.

9 «f* 7 Q & ff A rif V? «< * / ƒ Aux membres du Bureau C.R.I.O.C. - O.I.V.O. Département Technique 6/PH/MS/CDK/ P7 9 PROJET DE PLATE-FORME REVENDICATIVE DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS EN MATIERE DE POLITIQUE ENERGETIQUE Le sentiment des consommateurs 1. La hausse récente des prix pétroliers, le sentiment d'insécurité provoqué par l'accident nucléaire de HARRISBURG, par une série d'autres incidents, et les incertitudes quant à la régularité de l'approvisionnement énergétique ont plongé les consommateurs dans l'inquiétude. 2. Les consommateurs craignent que la hausse récente des prix pétroliers ne soit l'occasion de la mise en place d'une politique d'austérité. Les consommateurs sont prêts à participer à une certaine modification de leur style de consommation pour éviter les gaspillages. Cet effort d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) ne peut pas porter atteinte â leur niveau de vie ni conduire à leur culpabilisation. En particulier, ils n'acceptent pas que leur mode de vie soit remis en cause par des mesures de rationnement ou par une baisse du pouvoir d'achat provoquée par la hausse des prix de l'énergie. 3. Les consommateurs s'inquiètent de leur dépendance d'un parc d'appareils électro-ménagers et de chauffage dont ils ne maîtrisent pas la conception, construits dans la période d'énergie bon marché. Des lors ils ne peuvent être améliorés que très partiellement.

10 Cette rigidité du parc les empêche de procéder à des substitutions rapides en cas de rationnement. Les consommateurs s'étonnent de la poursuite des campagnes de promotion et de publicité pour les produits énergétiques. 4. Les consommateurs constatent les grandes tensions qui régnent sur les marchés internationaux de l'énergie et se demandent si, face aux manoeuvres et à l'emprise des multinationnales et à la difficulté de mettre en oeuvre une coopération internationale dans ce domaine, leur approvisionnement est garanti. Ils attendent du gouvernement qu'il assume sa responsabilité en prenant des initiatives pour assurer de manière directe et active la sécurité d'approvisionnement. 5. Les consommateurs s'interrogent sur le risque du développement du nucléaire mettant en cause la santé et l'environnement. Au moment où une adaptation de la croissance est nécessaire, ils souhaitent de plus en plus une amélioration du cadre de vie, et ils attendent,donc que la mise en place d'énergies de substitution ne renouvelle pas le gâchis écologique de la phase de croissance passée. 6. Enfin, face aux énormes intérêts en jeu-dans les secteurs de l'énergie, face à la concentration du pouvoir économique dans ces secteurs, face au secret commercial ou technique qui entoure les décisions en cette matière, les consommateurs ont peur d'être "piégés", d'être les victimes de l'adaptation, de n'avoir rien à dire face aux forces en jeu dans le secteur de l'énergie. Pour ne pas faire les frais de la restructuration qu'entraîneront la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement, les consommateurs demandent que leurs intérêts soient défendus. 7. Pour cette raison une politique d'ure qui vise tant la production que les modes de consommation est susceptible de répondre à ces inquiétudes.

11 .. /. 3 Pour les organisations de consommateurs l'ure doit être l'axe fondamental d'une politique énergétique. Toutefois cette politique ne peut pas aggraver les inégalités entre les consommateurs ; elle devrait même tendre à les réduire. Exigences des organisations de consommateurs 8. Les organisations de consommateurs estiment que la politique de l'énergie doit faire l'objet d'un débat démocratique permanent et ouvert afin que les choix à poser tiennent compte de l'intérêt de la collectivité. En vue d'assurer le caractère démocratique du débat, les consommateurs demandent d'être représentés et consultés dans les instances - nationales, régionales ou locales - au sein desquelles on traite de leurs intérêts. Ils considèrent que l'approvisionnement en énergie ne peut être considéré comme une activité purement commerciale mais doit être encadré par les pouvoirs publics, éventuellement pris directement en charge par ceux-ci. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les activités de ce secteur coïncident en permanence avec les orientations définies démocratiquement. Dès lors le débat entamé aujourd'hui doit se poursuivre à tous les échelons, qu'il s'agisse du parlement et des organes nationaux de concertation ou qu'il s'agisse de toutes les instances régionales et des collectivités locales. 9. Pour qu'un tel débat soit possible, il faut une politique d'information exhaustive sur les activités énergétiques.. Le droit des consommateurs à l'information doit être notamment garanti par : - une politique d'information, visant à l'aider dans ses choix (tarifs, isolation, chauffage, etc..) ; - une législation assurant l'accès du citoyen aux informations relatives aux sociétés publiques et privées et aux technologies ;

12 - la publication de rapports sur l'exécution de la politique gouvernementale en"matière d'énergie ; - une meilleure information des autorités locales ; - une plus grande transparence des mécanismes du contrôle de la sécurité rencontrés dans les divers secteurs énergétiques notamment par la publication des rapports sur les problèmes de sécurité rencontrés dans divers secteurs énergétiques. 10. Le débat démocratique doit déboucher sur une politique globale et coordonnée de l'énergie. Dans le passé, la politique de l'énergie a surtout été orientée vers un développement sectoriel de l'offre, soutenu par une consommation rapidement croissante dans un contexte de prix modérés. Il convient aujourd'hui de mener une politique intersectorielle basée sur une estimation exacte de nos besoins. Cette politique doit viser à éliminer les gaspillages qui sont liés aux surcapacités. Elle doit viser à l'utilisation la plus efficace possible des énergies, en affectant celles-ci à leurs usages les plus appropriés. Il convient donc que les entreprises concernées coordonnent leurs activités et en particulier leurs investissements. Ceux-ci doivent désormais s'inscrire dans le cadre de l'intérêt collectif. Il serait anormal que les sociétés bénéficiant d'une situation de monopole et de secteur protégé (ne subissant dès lors que très peu de sanctions économiques) poursuivent une politique de surcapacité et de gaspillage. Pour assurer la cohérence des choix des consommateurs et des décisions d'investissement des entreprises, il importe en particulier que le gouvernement fasse connaître ses intentions sur la manière d'assurer le chauffage des logements. Il ne se passe pas de jours sans que des consommateurs souhaitent être informés sur la nature des installations de chauffage dont ils doivent s'équiper. Au niveau de l'ure et des prix, les consommateurs profiteraient d'une politique plus volontariste en matière de chauffage.

13 11. Le débat démocratique n'a évidemment un sens que si le choix entre les diverses énergies est effectivement ouvert ; compte tenu des efforts de recherche scientifique et des investissements déjà réalisés, on peut craindre que l'énergie nucléaire ne constitue la principale source de substitution au pétrole. Dès lors, tous les efforts doivent être entrepris pour que le charbon et les énergies-flux deviennent des alternatives crédibles. A cette fin, il faut : - ne pas engager le pays vers un recours massif au nucléaire. Ce recours déboucherait fatalement sur l'utilisation du surrégénérateur qui est inacceptable à cause des risques de sécurité et de prolifération nucléaire qu'elle comporte. Le recours au nucléaire doit donc être limité, et les budgets affectés au surrégénérateur progressivement réaffectés ; - préparer dès maintenant d'autres alternatives c.à.d. un recours accru au charbon (petite centrale électrique à lit-fluidizé, gazéification), l'utilisation de l'énergie solaire sous ses diverses formes (conversion thermique, conversion photovoltaîque, la biomasse, éolienne, etc...), et une génération d'équipements économiseurs d'énergie, par un développement massif de la recherche scientifique dans ce domaine, et par la mise en place de structures industrielles appropriées. 12. Pour réaliser ces objectifs, il faut que l'appareil de production et de distribution d'énergie soit mis au service des consommateurs et opère dans la direction définie par le débat démocratique. Cela implique : - une gestion plus active et plus autonome et une meilleure coordination des entreprises publiques et des participations publiques dans ce secteur ;

14 - une rô]e direct et actif des pouvoirs publics dans l'approvisionnement du pays en énergie primaire ; * - la coordination des entreprises privées et leur insertion dans la politique globale de l'énergie sous le contrôle des pouvoirs publics. 13. Les prix de l'énergie doivent être contrôlés de sorte que le consommateur ne paie pas un prix injustifié. Les organisations de consommateurs veulent éviter que les secteurs déjà protégés augmentent encore leurs marges et leurs profits à l'occasion des tensions actuelles. Les organisations de consommateurs demandent que le gouvernement mène une politique de prix qui soit à la fois, sociale, afin de protéger les plus défavoris, et compatible avec l'ure. 14. Les organisations de consommateurs estiment que l'ure est la meilleure manière de limiter l'effet de la hausse des prix. Ils attendent donc que le gouvernement mette en place une politique cohérente d'ure. Ils soulignent que les consommateurs sont très vulnérables à une politique d'ure qui ne tiendrait pas compte des rigidités qui s'imposent à eux, et que tous n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser les investissements économiseurs d'énergie. Dès lors pour que ]es consommateurs soient les bénéficiaires et non les victimes des économies d'énergie, les organisations de consommateurs demandent : - que l'effort d'ure soit êquitablement réparti entre les particuliers (qui consomment directement seulement 30 % de l'énergie) et les entreprises. En particulier, elles attendent que:. les entreprises mettent à la disposition des particuliers des équipements ménagers consommant moins d'énergies.

15 ..1.1 Elles attendent que les pouvoirs publics fixent des normes de consommation pour ces appareils ;. les entreprises produisent des.biens avec un cojitenu énergétique plus faible et mettent en oeuvre une action de recyclage ;. le gouvernement mette sur pied une commission comprenant les représentants de tous les secteurs intéressés (consommateurs, entreprises, pouvoirs publics) pour définir une politique dans le domaine des produits sous l'aspect contenu énergétique et recyclage et identifier les problèmes posés par l'élaboration de normes de consommation pour lès appareils ménagers. Une telle commission compléterait le travail déjà entrepris par les cinq commissions URE installées par le gouvernement ;. les entreprises industrielles et celles productrices d'électricité modifient leurs rapports pour établir des systèmes de production combinés de chaleur et d'électricité décentralisés (autoproduction) sur les sites des entreprises et favorisent l'utilisation séquentielle de l'énergie (une entreprise utilise les rejets de chaleur de l'autre et ainsi de suite) ; que les moyens efficaces et cohérents soient mis à la disposition des consommateurs. Ces moyens comprennent :. une information adéquate et une assistance technique pour les économies d'énergie pourvues notamment par les services publics ;. une politique de normes d'isolation et de consommation ;. l'aide au financement des économies d'énergie, par des subsides à caractère social et par une politique de crédit appropriée ; que le gouvernement mène une politique de croissance cohérente avec l'objectif d'ure. En particulier les organisations de /

16 consommateurs attendent la mise sur pied d'une politique d'aménagement du territoire tenant compte de l'ure. Elles attendent aussi une promotion des transports en commun, en ce qui concerne les tarifs, le confort, la rapidité et la, régularité pour les rendre plus compétitifs par rapport au transport individuel. Une réorientation budgétaire est nécessaire à cet effet.

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 357 / 1-95 / 96 Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers - 357 / 1-95 196 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 8 JANUARI 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 8 JANVIER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE DE

BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 4-68/1 (Senaat) DOC 52 0035/001 (Kamer) 4-68/1 (Sénat) Belgische Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers Sénat et Chambre des représentants de Belgique BUITENGEWONE ZITTING 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE

Nadere informatie

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België 2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België Voorbereid door Federale Overheidsdienst van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen I.V. COM (2014-2015) Nr. 90 C.R.I. COM (2014-2015) N 90 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2002-2003 28 MAI 2003 GEWONE ZITTING 2002-2003 28 MEI 2003 PROJET D'ORDONNANCE relative à la gestion mixte du

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

van Après-midi Namiddag

van Après-midi Namiddag COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2008 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 december 2008 2 décembre 2008 VOORSTEL VAN KADERWET betreffende de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 42 I.V. COM (2011-2012) Nr. 42 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van

Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van Europese ministers voor de toepassing van het beginsel

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 9 JUNI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE du

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente.

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente. CRABV 53 COM 062 07/12/2010 1 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie