Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686)"

Transcriptie

1 Aug :17:26 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Rewarding healthy food choices. OE School vr Massacommunicatieresearch Steven Eggermont DYNAMEC: Developing effective policies and legislation to address and reduce demand of trafficking in human beings through a human rights approach within the (European) moral economy. Instituut voor Strafrecht Dirk Van Daele BASTRA. HIVA-OG Duurzame Ontwikkeling Sander Happaerts The changing nature of employmet in Europe in the contcxt of challenges, threats and opporunities for employees and employers. OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Valeria Pulignano De bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. Universiteit Antwerpen Abstract: Deze studie beoogt een analyse van de bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. Het is de bedoeling om een objectieve bedrijfseconomische kaart te maken van de diverse spelers binnen de Antwerpse diamantindustrie, wat deze spelers (en dus de sector) op economisch vlak betekenen en wat de impact is van deze sector op andere sectoren binnen Vlaanderen/België. Management Koen Vandenbempt Implementatiemogelijkheden van het programma "Kinderen in Echtscheidingssituaties" (KIES) in het onderwijs. Universiteit Antwerpen Abstract: Het project betreft het opstellen van een websurvey voor de lagere scholen van de arrondissementen Turnhout en Mechelen. Het programmeren en het opstellen van een vragenlijst zal begeleid worden en databestanden zullen geanalyseerd worden. Het eindresultaat zal een beleidsdocument vormen waarin relevante beleidsaanbevelingen zullen geformuleerd worden. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Een inleiding tot het concept?trauma? voor de New Critical Idiom-reeks van Routledge Abstract: Het boek zal een overzicht bieden van de geschiedenis van het trauma-concept, nagaan hoe het wordt gebruikt in de literatuur- en cultuurstudie, belangrijke aandachts- en discussiepunten in de studie van trauma als een cultureel fenomeen identificeren en verklaren, en recente kritieken op en herzieningen van cultureel trauma-onderzoek beschrijven en evalueren. Directie Onderzoeksaangelegendheden Stef Craps De creatie van een onderzoeksnetwerk in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen in Karnataka (India) Abstract: Het project zal een netwerk van onderzoekers creëren aan de universiteiten en colleges van Karnataka dat erop gericht is de menswetenschappen en de sociale wetenschappen te vernieuwen en te dekoloniseren. Op die manier komt het project ook tegemoet aan de lokale vraag naar een wetenschappelijk onderbouwd debat over een hele reeds prangende maatschappelijke uitdagingen en problemen. Het onderzoeksnetwerk zal gecreëerd worden doorheen een reeks activiteiten: workshops, expert classes, lezingenreeksen, nationale conferenties, onderzoeksactiviteiten, outreach activiteiten (een culturele week, pilot courses aan ingenieurscolleges, en publieke lezingen.)

2 Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao Reward: Rewarding healthy food choices Abstract: In het REWARD-project onderzoeken we hoe beloningsgevoeligheid van kinderen en jongeren samenhangt met eetgewoonten. We willen verklaren waarom kinderen en jongeren vaak kiezen voor ongezond voedsel met een hoge beloningswaarde. Wanneer we het verband tussen beloningsgevoeligheid en eetgewoonten begrijpen, willen we uitzoeken hoe we kinderen en jongeren kunnen leren om gezondere keuzes te maken door in te spelen op beloningsgevoeligheid. Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Lea Maes Caroline Braet Stefaan De Henauw Patrick Kolsteren Het detecteren en managen van suicidaliteit op de spoeddienst en PAAZ-afdeling in Vlaanderen: een gerandomiseerd controleonderzoek naar de effecten van een kortdurende methodiek van deskundigheidsbevordering Abstract: Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of het ophangen van een poster en een gids een kosteneffectieve methode van deskundigheidsbevordering zou kunnen zijn ten aanzien van suicidepreventie voor personeelsleden van PAAZ-afdelingen en spoeddiensten binnen algemene en regionale ziekenhuizen in Vlaanderen. Deskundigheidsbevordering zal gemeten worden aan de hand van de variabelen kennis, attitudes en gedrag. Vakgroep Psychiatrie en medische psychologie Cornelis Van Heeringen Gwendolyn Portzky Oproep 260 actieonderzoek jarige nieuwkomers uit derdelanden Abstract: Dit onderzoek omvat een plan van aanpak gericht op het realiseren van een actieonderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor een onderwijs- en opleidingstraject afgestemd op de noden van 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden, zoals opgenomen in de oproepfiche 260. Het onderzoek start met een theoriegedreven stakeholders evaluatie van bestaande interventies en projecten, resulterend in een set van hypotheses en verbeterscenario's gericht op het realiseren van een integrale aanpak voor onderwijs- en opleidingstrajecten afgestemd op de noden van jarige nieuwkomers uit derdelanden. In een volgende fase worden deze verbeterscenario's, in samenwerking met lokale partners en organisaties, geïmplementeerd in de pilootregio's. De partners, betrokken bij de uitvoering van de projecten, worden op continue wijze ondersteund en begeleid door het lokale en wetenschappelijke team. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties worden op systematische en voortdurende manier opgevolgd en in kaart gebracht. De uitvoering, begeleiding en monitoring van de verbeteracties in de drie pilootregio's gebeuren met andere woorden op continue en parallelle wijze. Vakgroep Taalkunde Piet Van Avermaet Nieuwe fabriek van de toekomst: "Productiviteit- en decompositieanalyse van Limburgse en Vlaamse bedrijven" Universiteit Hasselt Abstract: Doelstelling van het project is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een concurrentie en productiviteitsoffensief in Vlaanderen. VKW Limburg wil bedrijven sensibiliseren voor het realiseren van transformaties in hun businessmodellen. Opdat VKW Limburg voldoende inhoudelijke basis zou hebben over welke elementen van invloed waren voor groei in de Limburgse economie tijdens de afgelopen 10 jaar, is aan Prof. dr. Mark Vancauteren gevraagd een 'Productiviteit- en decompositieanalyse te maken van Limburgse en Vlaamse bedrijven'. De inzichten uit deze analyse moeten VKW Limburg helpen om aan bedrijven inzichten te verschaffen over welke groeibepalende factoren in het verleden hebben gewerkt opdat deze ook zouden toegepast kunnen worden naar de toekomst toe. Kizok staat in voor het ontleden van de algemene productiviteitsgroei van de output (omzet) die gelijk is aan de gewogen som van de groei van elk van de inputfactoren (arbeid en kapitaal) en de totale factorproductiviteitsgroei. Het is belangrijk dat deze resultaten worden opgesplitst naar Vlaanderen en Limburg enerzijds en naar de belangrijkste sectoren in de industrie en dienstensector anderzijds. Econometrie Mark VANCAUTEREN Bpost op afspraak CSR impact Abstract: De instelling 'VUB' en het ' BPOST- Brussel' hebben voor het project ' Bpost op afspraak CSR impact' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS

3 DIESCO-project (Projet de développement d'un outil d évaluation des coûts constructifs et sociétaux en construction immobilière durable) Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Sophia Group' hebben voor het project ' Standard Agreement DIESCO-project (Projet de développement d'un outil d'évaluation des coûts constructifs et sociétaux en construction immobilière durable' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Business Michael DOOMS AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Mediarte.be' hebben voor het project ' AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Communicatiewetenschappen CAROLINE PAUWELS Private handhaving van publiek beleid: vrijheid van meningsuiting in het tijdperk van poortwachters op het internet Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Peggy Valcke Eva Lievens Aleksandra Kuczerawy Sociale Staat van Vlaanderen De inkomenspositie van éénoudergezinnen in Vlaanderen. Universiteit Antwerpen Abstract: In dit project bekijken we in eerste instantie de inkomenspositie van eenoudergezinnen op een beschrijvende wijze. We gaan na wat de inkomenspositie s en op welke wijze deze relatief wijzigt na levensloopgebeurtenissen zoals echtscheiding of verweduwing. Een tweede deel van het hoofdstuk heeft aandacht voor het armoederisico van eenoudergezinnen. Daarbij wordt zowel een Vlaams (descriptief) perspectief gehanteerd als een internationaal comparatief. Tot slot belichten we de rol van het beleid in het aanpakken van de moeilijke situatie van eenoudergezinnen. We focussen daarbij op twee domeinen: kinderopvang en kinderbijslag. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Bea Cantillon The network: a customer relationship management and data collection software Abstract: Ter ondersteuning van de activiteiten van Missing Children Europe en hun nationale partners, wordt in dit project gestreefd naar het ontwikkelen van een CRM-systeem, te gebruiken door alle hotline-operatoren die betrokken zijn bij de eerste contactnames m.b.t. vermiste kinderen. In een eerste fase van het onderzoek worden de noden van deze operatoren in kaart gebracht m.b.t. data-collectie en een uniform CRMsysteem. In een tweede fase wordt dergelijke CRM-systeem ontwikkeld, met de uiteindelijke bedoeling om dit systeem te aan te bevelen ter implementatie bij alle operatoren, partners van Missing children Europe Vakgroep Strafrecht en criminologie Gert Vermeulen Benaderen van gedwongen huwelijken als een nieuwe vorm van mensenhandel in Europa Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Uro-gynaecologie Marleen Temmerman Warmtenet Vlaanderen Abstract: Analyse en inventarisatie van het vlaams potentieel voor warmtenetwerken in een benchmark met concrete buitenlandse pilootprojecten. Onderscheid tussen lokale en bovenlokale netten in de ruimtelijke context van gemeente- of bedrijvenclusters. Eventuele gebruik en evaluatie van een thermisch energie-model. Studie van de interactie tussen elektrische en thermisch net en JERTS analyse van de impact. Vakgroep Civiele techniek

4 Greta Van Eetvelde The relation between political participation and attitudes like trust and efficacy across Europe OE Centrum voor Politicologie Marc Hooghe Sofie Marien Anna Kern The impact of the emerging economies on the global development o-operation system OE LINES Huib Huyse Stephan Keukeleire Tom De Bruyn De sociale staat van Vlaanderen? aspect?verkeersleefbaarheid? Abstract: De?Sociale staat van Vlaanderen? is een tweejaarlijkse publicatie waarin een overzicht wordt gegeven van de actuele wetenschappelijke inzichten en analyses over een aantal relevante maatschappelijke thema?s in Vlaanderen. De publicatie bechrijft de huidige situatie, en blikt voouit naar toekomstige ontwikkelingen. Deze opdracht betreft de uitwerking van het thema?verkeersleefbaarheid? voor de editie Vakgroep Civiele techniek Georges Allaert Multimodal equilibria in regional transportation systems with flexible mobility systems Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Francesco Viti Job Crafting developed from the perspective of the Job Demands-Resources Model and Self-Determination Theory OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Anja Van den Broeck Els Vanbelle Taakconflicten en relatieconflicten OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Martin Euwema Myrna Maria Meester Neurale grondslagen van de effecten van organisatie van de oefenstonde op het leerproces van motorische vaardigheden Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Stephan Swinnen Lisa Pauwels Audit en rapportering Expertisenetwerk voor Cultuureducatie (KEN). Universiteit Antwerpen Abstract: UA levert aan KEN de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. EduBROn Piet Van den Bossche

5 optimalisatie in de ruimtelijke logistiek Abstract: In dit doctoraatsonderzoek worden optimalisatietechnieken en replenishment policies bestudeerd en ontwikkeld en daarna toegepast in een uitgebreide casestudy over de logistieke aspecten van de fruit- en groentemarkt in istanbul. Er zal een facilitlocation analyse worden gedaan en het klanten en leverancierstransport zla worden geoptimaliseerd. De resultaten zullen worden vergeleken met distributiecentra in België Vakgroep Geografie Frank Witlox POPP-KAD: ontwikkeling van een digitaal gondkadaster in het midden van de 19de eeuw. Abstract: POPP-KAD is een digitaal landregister uit het midden van de 19de eeuw. Het landregister bevat de namen van alle eigenaars en een gedetailleerde beschrijving van alle eigendommen, zowel bebouwd als onbebouwd, in grote delen van Belgie. Het wordt ontwikkeld op basis van de kadastrale leggers van gemeenten die door de bekende P.C. Popp werden gepubliceerd ( ). Vakgroep Geschiedenis Eric Vanhaute Het bevorderen van de psychosociale begeleiding van jonger in DR Congo Abstract: De algemene academische doelstelling van dit project is om de academische kennis te verbreden over de mogelijkheden om de emotionele welzijn te ondersteunen van kinderen en adolescenten in post-conflict situaties. Gekoppeld hieraan is de ontwikkeling om het emotionele welzijn van kinderen en jongeren in deze situaties te bevorderen. Vakgroep Sociale agogiek Ilse Derluyn Meergeneratiewonen. Fenomenologisch, comparatief en architecturaal onderzoek naar een nieuw woonconcept voor Vlaanderen Universiteit Hasselt Abstract: Het onderzoek ent zich op de huidige nood aan nieuwe woonconcepten voor Vlaanderen en focust op het meergeneratiewonen. Dit fenomeen was in het rurale verleden van Vlaanderen een sociale evidentie, maar is in de tweede helft van de vorige eeuw verloren gegaan. De onderzoeksvraag luidt: waaruit bestaat de essentie van het fenomenologische en architecturale concept 'meergeneratiewonen' in de context van de huidige woningproblematiek in Vlaanderen? Methodologisch bestaat het onderzoek uit (1) een analyse van de huidige woningnood in Vlaanderen, (2) een kritische studie van de fenomenologie van het wonen, (3) een comparatief onderzoek naar internationale casestudies en (4) een ontwerpend onderzoek om de diverse parameters van het nieuwe woonconcept te bepalen in functie van architecturale realisaties. Gedragswetenschappen - Publiek Recht ArcK Sylvain DE BLEECKERE Jan VANRIE S&L : "Speak and Learn": Taalcursus voor uitwisselingsstudenten (17 talen van de EU-lidstaten op Mobile-apparaten) Universiteit Hasselt Abstract: Dankzij de Erasmus, Leonardo en Comenius-programma's, neemt de mobiliteit van jonge Europeanen toe. Echter, het komt heel vaak voor dat studenten moeite hebben om aan te passen aan een nieuw land omdat ze de lokale taal niet spreken. Bovendien hebben ze communicatieproblemen die voortvloeien uit het feit dat het Engels, Duits of Frans, die meestal op scholen worden geleerd als tweede taal, niet wordt gesproken door de mensen van alle EU-lidstaten. Daarom is het zeer nuttig voor de deelnemers van deze programma's om een basiskennis te hebben van de taal van het land waar ze naartoe reizen. Vertrouwd raken met de belangrijkste uitspraakregels en de meest typische standaardzinnen is al erg behulpzaam. Het project "Speak and Learn" zal een meertalige interactief audiovisueel product ontwikkelen. Deze "survival kit" zal worden aangemaakt op basis van de talen van de landen die onder Erasmus, Leonardo en Comenius vallen en zal de Europese jongeren in staat stellen de nodige taal op niveau A1 te leren en, indien mogelijk, hun te introduceren op A2-niveau. Het belangrijkste idee achter het product is om te leren overleven in eenvoudige communicatieve situaties in een vreemde taal, niet via een derde taal, d.w.z. het Engels, maar door middel van de moedertaal. Centrum voor Toegepaste Linguïstiek Martine VERJANS Vrouwen voor vrouwen Universiteit Hasselt Abstract: Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn. Deze cruciale fase wordt geïntitieerd doordat ze ofwel op het punt staan om strategische beslissingen te nemen die gericht zijn op groei, ofwel doordat ze op het punt staan om hun zelfstandige activiteit af te bouwen. Het is gericht op de bevordering van groei of het vermijden van inkrimping en stopzetting. Diversiteit Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI SRP (Zwaartepunt): Demografische uitdagingen voor de 21ste eeuw.

6 Abstract: De belangrijkste demografische uitdagingen waarvan we op dit moment getuige zijn in onze samenleving, bakenen tal van relevante onderzoekslijnen en vragen af binnen de onderzoeksdomeinen van expertise van de DEMO onderzoeksgroep (gezinsvorming en vruchtbaarheid, gezondheid en sterfte, migratie, bevolkingsdynamieken en toegepast regionaal bevolkingsonderzoek). Infrastructuur is een belangrijke versneller van vooruitgang in onderzoek (hoewel misschien indirect) en is cruciaal voor het behoud van DEMO's unieke positie in België en Europa in deze strategische onderzoeksdomeinen. Het eerste en meest cruciale strategische doel van de SRP is het behoud van de onderzoeksinfrastructuur. Dit omvat niet alleen gegevens, maar ook expertise. Een tweede strategisch doel is de optimale verzekering van de continuïteit van het DEMO (postdoc) midden management dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van financiering en de begeleiding van promovendi. Tot slot wordt de SRP gebruikt om te investeren in de beginperiode van veelbelovende jonge onderzoekers vóór goedkeuring van hun promotieonderzoek door externe financieringsinstanties. Interface Demografie Sociologie SUZANA KOELET FREDDY LOUCKX Helga DE VALK Jan VAN BAVEL DIDIER WILLAERT Sylvie GADEYNE Christophe VANROELEN PATRICK DEBOOSERE Contract : Abkhazia University Project : ENPI/2012/ Abstract: Samenwerkingsproject Abkhazia Universiteit: uitwisselen van EU scholieren en leerkrachten op het gebied van Europese studies tijdens het academiejaar en Politieke Wetenschappen BRUNO COPPIETERS Literatuurstudie betreffende de methodologie voor een meting van overheidsuitgaven drughulpverlening in Europa Abstract: Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te bieden van de methoden die worden gebruikt om overheidsuitgaven in (illegale) drughulpverlening te meten, en om aanbevelingen te formuleren om de beste methode uit te voeren in toekomstige studies. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Johan Christiaens Freya Vander Laenen Labour market regulatory institutions and contingent work: An across- and within-country analysis in the manufacturing and service sector OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Valeria Pulignano Nadja Doerflinger Het financieel gedrag van politieke partijen. De uitgaven van de partijen in negen Europese democratieën Abstract: RelevantieIn de literatuur over de organisatie van politieke partijen is het luik over partijfinanciering gedurende geruime tijd eerder summier gebleven. Naarmate tijdens de voorbije decennia in verschillende landen wetgeving werd aangenomen die de partijen verplicht om hun jaarrekeningen publiek te maken, zijn er echter steeds meer gegevens beschikbaar over de inkomsten en uitgaven van de partijen. Het gebruik van deze data in wetenschappelijk onderzoek is tot op heden evenwel vrij beperkt gebleven, en ook in de bestaande literatuur wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de uitgaven van partijen, en in het bijzonder het uitgavengedrag van de partijen. Dit onderzoek is dan ook vernieuwend, in die zin dat het de uitgavenpatronen van de politieke partijen analyseert op basis van hun boekhoudingen.onderzoeksvragende onderzoeksvraag is dubbel. De eerste onderzoeksvraag is descriptief: welke trends kunnen worden vastgesteld in de uitgavenpatronen van de politieke partijen in negen EU-land OE Instituut voor de Overheid Bart Maddens Jef Smulders Visual processing as an endophenotype in ASD OG Labo voor Experimentele Psychologie Johan Wagemans Jean Steyaert Ilse Noens Ruth Van der Hallen

7 Ageing and brain plasticity: alternations in brain structure, function and connectivity and their implications for motor coordination Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Stephan Swinnen Patrick Dupont Laura Rueda Delgado Effectiviteit van vredesopvoeding. Abstract: geen abstract beschikbaar Sociologie Bram SPRUYT Foundation of study program for inclusive education in Montenegro. OE Gezins- en Orthopedagogiek Katja Petry Vrouwen aan de Top: realisatie van een update van het cijferrapport Abstract: Deze opdracht heeft als doel het opstellen van een update van alle cijfers uit de brochure 'Vrouwen aan de top', gepubliceerd in 2008 door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, voorzien van een beknopte, genderbewuste toelichting in een publiceerbaar formaat. Sociologie SUZANA KOELET Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering' hebben voor het project ' Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Medische Sociologie MARCUS LEYS Overeenkomst provinciaal onderzoek, vervoer woonzorgcentra Een onderzoek in opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Abstract: Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede is actief in de intramurale, transmurale en extramurale zorg. Educatiewetenschappen Liesbeth DE DONDER Overeenkomst in kader van het voeren van een ouderenbehoeftenonderzoek in Grobbendonk Abstract: In de zomer van 2013 werd een grootschaals ouderenbehoeftenonderzoek georganiseerd in de gemeente. Op donderdag 5 december 2013 werden de resultaten bekend gemaakt door prof. De Donder van de VUB. Er werd eveneens een oproep tot medewerking gevraagd voor de volgende vijf thema's: werkgroep 1: woonsituatie en buurt werkgroep 2: gezondheid, zorg en hulpverlening werkgroep 3: welbevinden werkgroep 4: maatschappelijke participatie werkgroep 5: tevredenheid m.b.t. dienstverlening van gemeente en OCMW Educatiewetenschappen

8 DOMINIQUE VERTE Liesbeth DE DONDER Nico DE WITTE GAMES: Great Adventures for the Millennium Chemical Engineering Student. Abstract: Dit onderwijsproject wenst een werkvorm, gebaseerd op digital game based learning, te ontwikkelen om studenten op een interactieve, participatieve en millenniumstudentvriendelijke manier te ondersteunen in het zich eigen maken van de principes en basiskennis van chemische technologie. Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst. Jan Elen Thomas Van Gerven Ilse Smets Wim Van Petegem Peter Van Puyvelde Claude Creemers Anticiperende technieken, stedenbouw en verstedelijking: Een historisch-geografische analyse van technieken van calculatie en cartografie in België sinds het begin van de 19de eeuw. Abstract: Most research on urbanization processes and policy is based on the rural/urban distinction as well as on a traditional understanding of scale, thus focussing on the radial-concentric growth of primary centres surrounded by a hinterland, embedded in strong national structures. This approach is however not consistent with the historical and current hybrid rural-urban landscape and shifting dynamics between sociospatial entities. Complementary to formal concepts on the city, the territorial organization of public works or sociological, economic and engineering rationales guiding these projects are crucial to an understanding of urbanization as these are one of the few spatial components that are systematically planned by (an interplay of) public authorities. Although these rationalesor more specifically anticipatory techniques of calculation and cartographynbsp;have received attention in the domain of Science, Technology and Society (STS), there is little systematic scholarship on the app Stedenbouw Krista De Jonge Bruno De Meulder Marcel Smets Greet De Block Immuniteit herdenken in de Duitse roman tussen 1918 en Abstract: De voorbije decennia hebben verschillende onderzoekers gewezen op het belang van immuniteit in de moderne maatschappij. Terwijl immuniteitsmechanismen nodig zijn in elke maatschappij, hebben ze ook de gevaarlijke neiging om zelf-destructief te worden. In Duitsland en Oostenrijk tussen de twee wereldoorlogen nam het discours over immuniteit een erg problematische vorm aan. Het is mijn hypothese dat immuniniteit een centrale rol speelt in de literaire productie in Duitsland en Oostenrijk tussen 1918 en Niet alleen wordt het gangbare discours betreffende immuniteit kritisch beschreven in de belangrijkste romans van deze periode (Der Zauberberg, Der Mann ohne Eigenschaften), deze auteurs bevragen het discours ook op verschillende manieren en proberen voorzichtig om immuniteit te herdenken. In de romans van deze periode kunnen we een repertoire van tactieken terugvinden om de destructieve immuniteitsmechanismen uit te schakelen. Vaak maakten auteurs gebruik van hun kennis van nieuw w OG Literatuur en Cultuur Leuven Anneleen Masschelein Stijn De Cauwer

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814)

Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 04:49:20 Onderzoeksprojecten (250-300 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN

BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Onderzoeksvoorstel VIONA 2006, thema 1, onderzoeksvraag 1.1 BESTRIJDING VAN KNELPUNTBEROEPEN Naar een oplossing voor acute knelpuntproblemen Peter De Cuyper (HIVA) Miet Lamberts (HIVA) Ludo Struyven (HIVA)

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Drugs in Cijfers III

Drugs in Cijfers III Drugs in Cijfers III REEKS WETENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ Drugs in Cijfers III Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België Freya VANDER LAENEN Brice DE RUYVER Johan CHRISTIAENS Delfine

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 01:30:54 Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Kennispartner. Onderzoeksrapport. Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse

Kennispartner. Onderzoeksrapport. Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse Kennispartner Onderzoeksrapport Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse April 2011 Alain Guiette Sofie Jacobs Annick Schramme Koen Vandenbempt 0 FLANDERS DISTRICT OF

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie