Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686)"

Transcriptie

1 Aug :17:26 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Rewarding healthy food choices. OE School vr Massacommunicatieresearch Steven Eggermont DYNAMEC: Developing effective policies and legislation to address and reduce demand of trafficking in human beings through a human rights approach within the (European) moral economy. Instituut voor Strafrecht Dirk Van Daele BASTRA. HIVA-OG Duurzame Ontwikkeling Sander Happaerts The changing nature of employmet in Europe in the contcxt of challenges, threats and opporunities for employees and employers. OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Valeria Pulignano De bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. Universiteit Antwerpen Abstract: Deze studie beoogt een analyse van de bedrijfseconomische impact van de Antwerpse diamantsector. Het is de bedoeling om een objectieve bedrijfseconomische kaart te maken van de diverse spelers binnen de Antwerpse diamantindustrie, wat deze spelers (en dus de sector) op economisch vlak betekenen en wat de impact is van deze sector op andere sectoren binnen Vlaanderen/België. Management Koen Vandenbempt Implementatiemogelijkheden van het programma "Kinderen in Echtscheidingssituaties" (KIES) in het onderwijs. Universiteit Antwerpen Abstract: Het project betreft het opstellen van een websurvey voor de lagere scholen van de arrondissementen Turnhout en Mechelen. Het programmeren en het opstellen van een vragenlijst zal begeleid worden en databestanden zullen geanalyseerd worden. Het eindresultaat zal een beleidsdocument vormen waarin relevante beleidsaanbevelingen zullen geformuleerd worden. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Een inleiding tot het concept?trauma? voor de New Critical Idiom-reeks van Routledge Abstract: Het boek zal een overzicht bieden van de geschiedenis van het trauma-concept, nagaan hoe het wordt gebruikt in de literatuur- en cultuurstudie, belangrijke aandachts- en discussiepunten in de studie van trauma als een cultureel fenomeen identificeren en verklaren, en recente kritieken op en herzieningen van cultureel trauma-onderzoek beschrijven en evalueren. Directie Onderzoeksaangelegendheden Stef Craps De creatie van een onderzoeksnetwerk in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen in Karnataka (India) Abstract: Het project zal een netwerk van onderzoekers creëren aan de universiteiten en colleges van Karnataka dat erop gericht is de menswetenschappen en de sociale wetenschappen te vernieuwen en te dekoloniseren. Op die manier komt het project ook tegemoet aan de lokale vraag naar een wetenschappelijk onderbouwd debat over een hele reeds prangende maatschappelijke uitdagingen en problemen. Het onderzoeksnetwerk zal gecreëerd worden doorheen een reeks activiteiten: workshops, expert classes, lezingenreeksen, nationale conferenties, onderzoeksactiviteiten, outreach activiteiten (een culturele week, pilot courses aan ingenieurscolleges, en publieke lezingen.)

2 Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao Reward: Rewarding healthy food choices Abstract: In het REWARD-project onderzoeken we hoe beloningsgevoeligheid van kinderen en jongeren samenhangt met eetgewoonten. We willen verklaren waarom kinderen en jongeren vaak kiezen voor ongezond voedsel met een hoge beloningswaarde. Wanneer we het verband tussen beloningsgevoeligheid en eetgewoonten begrijpen, willen we uitzoeken hoe we kinderen en jongeren kunnen leren om gezondere keuzes te maken door in te spelen op beloningsgevoeligheid. Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Lea Maes Caroline Braet Stefaan De Henauw Patrick Kolsteren Het detecteren en managen van suicidaliteit op de spoeddienst en PAAZ-afdeling in Vlaanderen: een gerandomiseerd controleonderzoek naar de effecten van een kortdurende methodiek van deskundigheidsbevordering Abstract: Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of het ophangen van een poster en een gids een kosteneffectieve methode van deskundigheidsbevordering zou kunnen zijn ten aanzien van suicidepreventie voor personeelsleden van PAAZ-afdelingen en spoeddiensten binnen algemene en regionale ziekenhuizen in Vlaanderen. Deskundigheidsbevordering zal gemeten worden aan de hand van de variabelen kennis, attitudes en gedrag. Vakgroep Psychiatrie en medische psychologie Cornelis Van Heeringen Gwendolyn Portzky Oproep 260 actieonderzoek jarige nieuwkomers uit derdelanden Abstract: Dit onderzoek omvat een plan van aanpak gericht op het realiseren van een actieonderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor een onderwijs- en opleidingstraject afgestemd op de noden van 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden, zoals opgenomen in de oproepfiche 260. Het onderzoek start met een theoriegedreven stakeholders evaluatie van bestaande interventies en projecten, resulterend in een set van hypotheses en verbeterscenario's gericht op het realiseren van een integrale aanpak voor onderwijs- en opleidingstrajecten afgestemd op de noden van jarige nieuwkomers uit derdelanden. In een volgende fase worden deze verbeterscenario's, in samenwerking met lokale partners en organisaties, geïmplementeerd in de pilootregio's. De partners, betrokken bij de uitvoering van de projecten, worden op continue wijze ondersteund en begeleid door het lokale en wetenschappelijke team. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties worden op systematische en voortdurende manier opgevolgd en in kaart gebracht. De uitvoering, begeleiding en monitoring van de verbeteracties in de drie pilootregio's gebeuren met andere woorden op continue en parallelle wijze. Vakgroep Taalkunde Piet Van Avermaet Nieuwe fabriek van de toekomst: "Productiviteit- en decompositieanalyse van Limburgse en Vlaamse bedrijven" Universiteit Hasselt Abstract: Doelstelling van het project is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een concurrentie en productiviteitsoffensief in Vlaanderen. VKW Limburg wil bedrijven sensibiliseren voor het realiseren van transformaties in hun businessmodellen. Opdat VKW Limburg voldoende inhoudelijke basis zou hebben over welke elementen van invloed waren voor groei in de Limburgse economie tijdens de afgelopen 10 jaar, is aan Prof. dr. Mark Vancauteren gevraagd een 'Productiviteit- en decompositieanalyse te maken van Limburgse en Vlaamse bedrijven'. De inzichten uit deze analyse moeten VKW Limburg helpen om aan bedrijven inzichten te verschaffen over welke groeibepalende factoren in het verleden hebben gewerkt opdat deze ook zouden toegepast kunnen worden naar de toekomst toe. Kizok staat in voor het ontleden van de algemene productiviteitsgroei van de output (omzet) die gelijk is aan de gewogen som van de groei van elk van de inputfactoren (arbeid en kapitaal) en de totale factorproductiviteitsgroei. Het is belangrijk dat deze resultaten worden opgesplitst naar Vlaanderen en Limburg enerzijds en naar de belangrijkste sectoren in de industrie en dienstensector anderzijds. Econometrie Mark VANCAUTEREN Bpost op afspraak CSR impact Abstract: De instelling 'VUB' en het ' BPOST- Brussel' hebben voor het project ' Bpost op afspraak CSR impact' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS

3 DIESCO-project (Projet de développement d'un outil d évaluation des coûts constructifs et sociétaux en construction immobilière durable) Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Sophia Group' hebben voor het project ' Standard Agreement DIESCO-project (Projet de développement d'un outil d'évaluation des coûts constructifs et sociétaux en construction immobilière durable' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Business Michael DOOMS AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Mediarte.be' hebben voor het project ' AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Communicatiewetenschappen CAROLINE PAUWELS Private handhaving van publiek beleid: vrijheid van meningsuiting in het tijdperk van poortwachters op het internet Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Peggy Valcke Eva Lievens Aleksandra Kuczerawy Sociale Staat van Vlaanderen De inkomenspositie van éénoudergezinnen in Vlaanderen. Universiteit Antwerpen Abstract: In dit project bekijken we in eerste instantie de inkomenspositie van eenoudergezinnen op een beschrijvende wijze. We gaan na wat de inkomenspositie s en op welke wijze deze relatief wijzigt na levensloopgebeurtenissen zoals echtscheiding of verweduwing. Een tweede deel van het hoofdstuk heeft aandacht voor het armoederisico van eenoudergezinnen. Daarbij wordt zowel een Vlaams (descriptief) perspectief gehanteerd als een internationaal comparatief. Tot slot belichten we de rol van het beleid in het aanpakken van de moeilijke situatie van eenoudergezinnen. We focussen daarbij op twee domeinen: kinderopvang en kinderbijslag. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Bea Cantillon The network: a customer relationship management and data collection software Abstract: Ter ondersteuning van de activiteiten van Missing Children Europe en hun nationale partners, wordt in dit project gestreefd naar het ontwikkelen van een CRM-systeem, te gebruiken door alle hotline-operatoren die betrokken zijn bij de eerste contactnames m.b.t. vermiste kinderen. In een eerste fase van het onderzoek worden de noden van deze operatoren in kaart gebracht m.b.t. data-collectie en een uniform CRMsysteem. In een tweede fase wordt dergelijke CRM-systeem ontwikkeld, met de uiteindelijke bedoeling om dit systeem te aan te bevelen ter implementatie bij alle operatoren, partners van Missing children Europe Vakgroep Strafrecht en criminologie Gert Vermeulen Benaderen van gedwongen huwelijken als een nieuwe vorm van mensenhandel in Europa Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Uro-gynaecologie Marleen Temmerman Warmtenet Vlaanderen Abstract: Analyse en inventarisatie van het vlaams potentieel voor warmtenetwerken in een benchmark met concrete buitenlandse pilootprojecten. Onderscheid tussen lokale en bovenlokale netten in de ruimtelijke context van gemeente- of bedrijvenclusters. Eventuele gebruik en evaluatie van een thermisch energie-model. Studie van de interactie tussen elektrische en thermisch net en JERTS analyse van de impact. Vakgroep Civiele techniek

4 Greta Van Eetvelde The relation between political participation and attitudes like trust and efficacy across Europe OE Centrum voor Politicologie Marc Hooghe Sofie Marien Anna Kern The impact of the emerging economies on the global development o-operation system OE LINES Huib Huyse Stephan Keukeleire Tom De Bruyn De sociale staat van Vlaanderen? aspect?verkeersleefbaarheid? Abstract: De?Sociale staat van Vlaanderen? is een tweejaarlijkse publicatie waarin een overzicht wordt gegeven van de actuele wetenschappelijke inzichten en analyses over een aantal relevante maatschappelijke thema?s in Vlaanderen. De publicatie bechrijft de huidige situatie, en blikt voouit naar toekomstige ontwikkelingen. Deze opdracht betreft de uitwerking van het thema?verkeersleefbaarheid? voor de editie Vakgroep Civiele techniek Georges Allaert Multimodal equilibria in regional transportation systems with flexible mobility systems Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Chris Tampère Francesco Viti Job Crafting developed from the perspective of the Job Demands-Resources Model and Self-Determination Theory OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Anja Van den Broeck Els Vanbelle Taakconflicten en relatieconflicten OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Martin Euwema Myrna Maria Meester Neurale grondslagen van de effecten van organisatie van de oefenstonde op het leerproces van motorische vaardigheden Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Stephan Swinnen Lisa Pauwels Audit en rapportering Expertisenetwerk voor Cultuureducatie (KEN). Universiteit Antwerpen Abstract: UA levert aan KEN de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. EduBROn Piet Van den Bossche

5 optimalisatie in de ruimtelijke logistiek Abstract: In dit doctoraatsonderzoek worden optimalisatietechnieken en replenishment policies bestudeerd en ontwikkeld en daarna toegepast in een uitgebreide casestudy over de logistieke aspecten van de fruit- en groentemarkt in istanbul. Er zal een facilitlocation analyse worden gedaan en het klanten en leverancierstransport zla worden geoptimaliseerd. De resultaten zullen worden vergeleken met distributiecentra in België Vakgroep Geografie Frank Witlox POPP-KAD: ontwikkeling van een digitaal gondkadaster in het midden van de 19de eeuw. Abstract: POPP-KAD is een digitaal landregister uit het midden van de 19de eeuw. Het landregister bevat de namen van alle eigenaars en een gedetailleerde beschrijving van alle eigendommen, zowel bebouwd als onbebouwd, in grote delen van Belgie. Het wordt ontwikkeld op basis van de kadastrale leggers van gemeenten die door de bekende P.C. Popp werden gepubliceerd ( ). Vakgroep Geschiedenis Eric Vanhaute Het bevorderen van de psychosociale begeleiding van jonger in DR Congo Abstract: De algemene academische doelstelling van dit project is om de academische kennis te verbreden over de mogelijkheden om de emotionele welzijn te ondersteunen van kinderen en adolescenten in post-conflict situaties. Gekoppeld hieraan is de ontwikkeling om het emotionele welzijn van kinderen en jongeren in deze situaties te bevorderen. Vakgroep Sociale agogiek Ilse Derluyn Meergeneratiewonen. Fenomenologisch, comparatief en architecturaal onderzoek naar een nieuw woonconcept voor Vlaanderen Universiteit Hasselt Abstract: Het onderzoek ent zich op de huidige nood aan nieuwe woonconcepten voor Vlaanderen en focust op het meergeneratiewonen. Dit fenomeen was in het rurale verleden van Vlaanderen een sociale evidentie, maar is in de tweede helft van de vorige eeuw verloren gegaan. De onderzoeksvraag luidt: waaruit bestaat de essentie van het fenomenologische en architecturale concept 'meergeneratiewonen' in de context van de huidige woningproblematiek in Vlaanderen? Methodologisch bestaat het onderzoek uit (1) een analyse van de huidige woningnood in Vlaanderen, (2) een kritische studie van de fenomenologie van het wonen, (3) een comparatief onderzoek naar internationale casestudies en (4) een ontwerpend onderzoek om de diverse parameters van het nieuwe woonconcept te bepalen in functie van architecturale realisaties. Gedragswetenschappen - Publiek Recht ArcK Sylvain DE BLEECKERE Jan VANRIE S&L : "Speak and Learn": Taalcursus voor uitwisselingsstudenten (17 talen van de EU-lidstaten op Mobile-apparaten) Universiteit Hasselt Abstract: Dankzij de Erasmus, Leonardo en Comenius-programma's, neemt de mobiliteit van jonge Europeanen toe. Echter, het komt heel vaak voor dat studenten moeite hebben om aan te passen aan een nieuw land omdat ze de lokale taal niet spreken. Bovendien hebben ze communicatieproblemen die voortvloeien uit het feit dat het Engels, Duits of Frans, die meestal op scholen worden geleerd als tweede taal, niet wordt gesproken door de mensen van alle EU-lidstaten. Daarom is het zeer nuttig voor de deelnemers van deze programma's om een basiskennis te hebben van de taal van het land waar ze naartoe reizen. Vertrouwd raken met de belangrijkste uitspraakregels en de meest typische standaardzinnen is al erg behulpzaam. Het project "Speak and Learn" zal een meertalige interactief audiovisueel product ontwikkelen. Deze "survival kit" zal worden aangemaakt op basis van de talen van de landen die onder Erasmus, Leonardo en Comenius vallen en zal de Europese jongeren in staat stellen de nodige taal op niveau A1 te leren en, indien mogelijk, hun te introduceren op A2-niveau. Het belangrijkste idee achter het product is om te leren overleven in eenvoudige communicatieve situaties in een vreemde taal, niet via een derde taal, d.w.z. het Engels, maar door middel van de moedertaal. Centrum voor Toegepaste Linguïstiek Martine VERJANS Vrouwen voor vrouwen Universiteit Hasselt Abstract: Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn. Deze cruciale fase wordt geïntitieerd doordat ze ofwel op het punt staan om strategische beslissingen te nemen die gericht zijn op groei, ofwel doordat ze op het punt staan om hun zelfstandige activiteit af te bouwen. Het is gericht op de bevordering van groei of het vermijden van inkrimping en stopzetting. Diversiteit Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI SRP (Zwaartepunt): Demografische uitdagingen voor de 21ste eeuw.

6 Abstract: De belangrijkste demografische uitdagingen waarvan we op dit moment getuige zijn in onze samenleving, bakenen tal van relevante onderzoekslijnen en vragen af binnen de onderzoeksdomeinen van expertise van de DEMO onderzoeksgroep (gezinsvorming en vruchtbaarheid, gezondheid en sterfte, migratie, bevolkingsdynamieken en toegepast regionaal bevolkingsonderzoek). Infrastructuur is een belangrijke versneller van vooruitgang in onderzoek (hoewel misschien indirect) en is cruciaal voor het behoud van DEMO's unieke positie in België en Europa in deze strategische onderzoeksdomeinen. Het eerste en meest cruciale strategische doel van de SRP is het behoud van de onderzoeksinfrastructuur. Dit omvat niet alleen gegevens, maar ook expertise. Een tweede strategisch doel is de optimale verzekering van de continuïteit van het DEMO (postdoc) midden management dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van financiering en de begeleiding van promovendi. Tot slot wordt de SRP gebruikt om te investeren in de beginperiode van veelbelovende jonge onderzoekers vóór goedkeuring van hun promotieonderzoek door externe financieringsinstanties. Interface Demografie Sociologie SUZANA KOELET FREDDY LOUCKX Helga DE VALK Jan VAN BAVEL DIDIER WILLAERT Sylvie GADEYNE Christophe VANROELEN PATRICK DEBOOSERE Contract : Abkhazia University Project : ENPI/2012/ Abstract: Samenwerkingsproject Abkhazia Universiteit: uitwisselen van EU scholieren en leerkrachten op het gebied van Europese studies tijdens het academiejaar en Politieke Wetenschappen BRUNO COPPIETERS Literatuurstudie betreffende de methodologie voor een meting van overheidsuitgaven drughulpverlening in Europa Abstract: Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te bieden van de methoden die worden gebruikt om overheidsuitgaven in (illegale) drughulpverlening te meten, en om aanbevelingen te formuleren om de beste methode uit te voeren in toekomstige studies. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Johan Christiaens Freya Vander Laenen Labour market regulatory institutions and contingent work: An across- and within-country analysis in the manufacturing and service sector OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Valeria Pulignano Nadja Doerflinger Het financieel gedrag van politieke partijen. De uitgaven van de partijen in negen Europese democratieën Abstract: RelevantieIn de literatuur over de organisatie van politieke partijen is het luik over partijfinanciering gedurende geruime tijd eerder summier gebleven. Naarmate tijdens de voorbije decennia in verschillende landen wetgeving werd aangenomen die de partijen verplicht om hun jaarrekeningen publiek te maken, zijn er echter steeds meer gegevens beschikbaar over de inkomsten en uitgaven van de partijen. Het gebruik van deze data in wetenschappelijk onderzoek is tot op heden evenwel vrij beperkt gebleven, en ook in de bestaande literatuur wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de uitgaven van partijen, en in het bijzonder het uitgavengedrag van de partijen. Dit onderzoek is dan ook vernieuwend, in die zin dat het de uitgavenpatronen van de politieke partijen analyseert op basis van hun boekhoudingen.onderzoeksvragende onderzoeksvraag is dubbel. De eerste onderzoeksvraag is descriptief: welke trends kunnen worden vastgesteld in de uitgavenpatronen van de politieke partijen in negen EU-land OE Instituut voor de Overheid Bart Maddens Jef Smulders Visual processing as an endophenotype in ASD OG Labo voor Experimentele Psychologie Johan Wagemans Jean Steyaert Ilse Noens Ruth Van der Hallen

7 Ageing and brain plasticity: alternations in brain structure, function and connectivity and their implications for motor coordination Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Stephan Swinnen Patrick Dupont Laura Rueda Delgado Effectiviteit van vredesopvoeding. Abstract: geen abstract beschikbaar Sociologie Bram SPRUYT Foundation of study program for inclusive education in Montenegro. OE Gezins- en Orthopedagogiek Katja Petry Vrouwen aan de Top: realisatie van een update van het cijferrapport Abstract: Deze opdracht heeft als doel het opstellen van een update van alle cijfers uit de brochure 'Vrouwen aan de top', gepubliceerd in 2008 door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, voorzien van een beknopte, genderbewuste toelichting in een publiceerbaar formaat. Sociologie SUZANA KOELET Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering' hebben voor het project ' Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Medische Sociologie MARCUS LEYS Overeenkomst provinciaal onderzoek, vervoer woonzorgcentra Een onderzoek in opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Abstract: Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede is actief in de intramurale, transmurale en extramurale zorg. Educatiewetenschappen Liesbeth DE DONDER Overeenkomst in kader van het voeren van een ouderenbehoeftenonderzoek in Grobbendonk Abstract: In de zomer van 2013 werd een grootschaals ouderenbehoeftenonderzoek georganiseerd in de gemeente. Op donderdag 5 december 2013 werden de resultaten bekend gemaakt door prof. De Donder van de VUB. Er werd eveneens een oproep tot medewerking gevraagd voor de volgende vijf thema's: werkgroep 1: woonsituatie en buurt werkgroep 2: gezondheid, zorg en hulpverlening werkgroep 3: welbevinden werkgroep 4: maatschappelijke participatie werkgroep 5: tevredenheid m.b.t. dienstverlening van gemeente en OCMW Educatiewetenschappen

8 DOMINIQUE VERTE Liesbeth DE DONDER Nico DE WITTE GAMES: Great Adventures for the Millennium Chemical Engineering Student. Abstract: Dit onderwijsproject wenst een werkvorm, gebaseerd op digital game based learning, te ontwikkelen om studenten op een interactieve, participatieve en millenniumstudentvriendelijke manier te ondersteunen in het zich eigen maken van de principes en basiskennis van chemische technologie. Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst. Jan Elen Thomas Van Gerven Ilse Smets Wim Van Petegem Peter Van Puyvelde Claude Creemers Anticiperende technieken, stedenbouw en verstedelijking: Een historisch-geografische analyse van technieken van calculatie en cartografie in België sinds het begin van de 19de eeuw. Abstract: Most research on urbanization processes and policy is based on the rural/urban distinction as well as on a traditional understanding of scale, thus focussing on the radial-concentric growth of primary centres surrounded by a hinterland, embedded in strong national structures. This approach is however not consistent with the historical and current hybrid rural-urban landscape and shifting dynamics between sociospatial entities. Complementary to formal concepts on the city, the territorial organization of public works or sociological, economic and engineering rationales guiding these projects are crucial to an understanding of urbanization as these are one of the few spatial components that are systematically planned by (an interplay of) public authorities. Although these rationalesor more specifically anticipatory techniques of calculation and cartographynbsp;have received attention in the domain of Science, Technology and Society (STS), there is little systematic scholarship on the app Stedenbouw Krista De Jonge Bruno De Meulder Marcel Smets Greet De Block Immuniteit herdenken in de Duitse roman tussen 1918 en Abstract: De voorbije decennia hebben verschillende onderzoekers gewezen op het belang van immuniteit in de moderne maatschappij. Terwijl immuniteitsmechanismen nodig zijn in elke maatschappij, hebben ze ook de gevaarlijke neiging om zelf-destructief te worden. In Duitsland en Oostenrijk tussen de twee wereldoorlogen nam het discours over immuniteit een erg problematische vorm aan. Het is mijn hypothese dat immuniniteit een centrale rol speelt in de literaire productie in Duitsland en Oostenrijk tussen 1918 en Niet alleen wordt het gangbare discours betreffende immuniteit kritisch beschreven in de belangrijkste romans van deze periode (Der Zauberberg, Der Mann ohne Eigenschaften), deze auteurs bevragen het discours ook op verschillende manieren en proberen voorzichtig om immuniteit te herdenken. In de romans van deze periode kunnen we een repertoire van tactieken terugvinden om de destructieve immuniteitsmechanismen uit te schakelen. Vaak maakten auteurs gebruik van hun kennis van nieuw w OG Literatuur en Cultuur Leuven Anneleen Masschelein Stijn De Cauwer

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Titel (Titularis) Datum Startuur

Titel (Titularis) Datum Startuur Advanced Marketing (WILLEMS K.) Algemeen boekhouden (BRANSON J.) 9u00 : studenten A - De Backer K. 14u00 : studenten De Jaeger J.L. - Elshanaj H. 09u00 : studenten Fares I. - Maes W. 14u00 : studenten

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid prof. dr. ir. Kobe Boussauw Vrije Universiteit Brussel Cosmopolis Centre for Urban Research, Vakgroep Geografie Kick-off Leerstoel Bedrijven en Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Praktijk van GIS-coördinatie en - implementatie Geo-integratie in processen is

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Bachelor Sociologie. FACULTEIT ES - 2de ZITTIJD AUGUSTUS 2016

Bachelor Sociologie. FACULTEIT ES - 2de ZITTIJD AUGUSTUS 2016 Algemene psychologie (DEROOST N.) wo 31/aug/2016 9u00 Arbeids- en organisatiepsychologie (HOFMANS J.) di 30/aug/2016 13u00 Aspecten van de cultuur- en mediatheorie (SMETS K.) do 01/sep/2016 9u00 Beleid

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING Wat is service-learning? Nieuw of niet? Goodpractices uit Latijns-Amerika,

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Bachelor Politieke Wetenschappen

Bachelor Politieke Wetenschappen Actuele politieke problemen (MUSLIU Vjosa) Actuele politieke problemen (MUSLIU Vjosa) Actuele vraagstukken uit de internationale politiek (HOLSLAG Jonathan) Actuele vraagstukken uit de internationale politiek

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

2e kansexamen. 3 bachelor BI 3 bachelor HI 3 bachelor TEW

2e kansexamen. 3 bachelor BI 3 bachelor HI 3 bachelor TEW Academiejaar 2011-2012 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER 2e kansexamen 10/0/2012 Voorzitter Examencommissie bachelor BI: Prof. dr. VANHOOF Koen Voorzitter Examencommissie bachelor : Prof. dr.

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Inleiding in de Sociologie

Inleiding in de Sociologie Inleiding in de Sociologie Johan Wets Academiejaar 2006-2007 SOCIOLOGIE Contact: Johan.Wets@hiva.kuleuven.be Met de vermelding cursus sociologie Info: http:// ://perswww.kuleuven.be/johan_wets/sociologie.html

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26 Inhoudsopgave Woord vooraf 13 Dankwoord 17 Algemene inleiding 19 HOOFDSTUK 1: PERSONEELSONTWIKKELING EN ORGANISATIECULTUUR 23 Yanna Van Wesemael! Machteld De Metsenaere (VUB) 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING E EN VIS IE O P DE TO E KOMS T VA N W ER K, Z OR G, WO NE N EN VO O RZ IEN I N GEN HET D EN H A AG C EN TRU M VO O R S T R AT E G I S CHE S T UDI E S EN TN O HET SUCCES VAN

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in 2015-2016 - BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dit is het programma dat gevolgd wordt door studenten

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind?

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind? Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid Onbekend maakt onbemind? Rika Verpoorten, Mieke Beckers, Gert Verschraegen Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven Dag van de Sociologie,

Nadere informatie

SECUNDAIRE TRAUMATISCHE STRESS BIJ DE BELGISCHE POLITIE

SECUNDAIRE TRAUMATISCHE STRESS BIJ DE BELGISCHE POLITIE SECUNDAIRE TRAUMATISCHE STRESS BIJ DE BELGISCHE POLITIE 1 SECUNDAIRE TRAUMATISCHE STRESS BIJ DE BELGISCHE POLITIE SECONDARY TRAUMATIC STRESS AT THE BELGIAN POLICE Maarten Ceulemans Eerste begeleider Dr.

Nadere informatie

Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief

Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief Leader Member Exchange: Effects of Locus of Control, Coping and the Mediation of Personal Initiative

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master TEW

Boekenlijst 1e master TEW Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/verplicht Plichtvakken Strategisch management Cassiman B. Tekstbundel Ekonomika verplicht Majoren Major 1: International Business, Strategie en innovatie International

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

European Public Administration Namen toetsen

European Public Administration Namen toetsen European Public Administration Namen toetsen Opdrachtgever: EPA Universiteit Twente dhr. M.J. De Nobel, dhr. R. Torenvlied & mevr. M. Keizer Keijzer Opgesteld door: Auteur: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang?

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? Is er een samenhang tussen seksuele attituden en gedragsintenties voor veilig seksueel Is there a correlation between sexual attitudes and the intention to engage in sexually safe behaviour? Does gender

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017 Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 17 februari 2017 Welkom! 9.30 9.40u Introductie nieuwe Forumleden toelichting verloop Nieuws en Actualiteit 9.40 10.10u Ecosystemen in studentensteden Artepreneur en

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt

Nadere informatie

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg?

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Competenties en skills Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Taxonomie van Benjamin Bloom (1956) Paradigmawisseling Onderwijs in een industriële samenleving Gericht op kennisoverdracht Leerkracht

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

2de kans examens. master TEW master TEW-AF master TEW-BM master TEW-IO master TEW-MAR

2de kans examens. master TEW master TEW-AF master TEW-BM master TEW-IO master TEW-MAR Academiejaar 06-07 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER de kans examens 3/0/07 voorzitter Examencommissie master TEW: Prof. dr. STEIJVERS Tensie ombuds : Mevrouw VANKEVELAER Wendy ombuds (plv.)

Nadere informatie

Ondernemerschap en tewerkstelling in België: gaan ze hand in hand?

Ondernemerschap en tewerkstelling in België: gaan ze hand in hand? Ondernemerschap en tewerkstelling in België: gaan ze hand in hand? Conclusies van het GEM-onderzoek naar groeigericht ondernemerschap 1 Jaarlijks wordt in Vlaanderen en België het GEM-onderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Positive Education Psychology

Positive Education Psychology Positive Education Psychology (2013 onderwijsvlaanderen.be) In landen met een sterke sociale segregatie in het onderwijs heeft de sociale achtergrond van de leerlingen een grotere invloed op het kennisniveau

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

een Europees beleidsperspectief

een Europees beleidsperspectief Samenwerking tussen lokale en regionale overheden en sociale economie organisaties: een Europees beleidsperspectief SOCIALE ECONOMIE EVENT Eeklo - 11/05/11 Koen Repriels VOSEC Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie