Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl."

Transcriptie

1 De Oostermaat TW Westerbork Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 JAN 2008 Objectomschrijving recreatiewoning met eigen grond Kadastrale gegevens gemeente Westerbork sectie T nummer 276 groot 3a en 98ca Veilinglocatie & -datum Zelfstandige veiling Emmalaan Haren dinsdag 15 januari 2008 vanaf 14:00 Koop Verkoop Inzetpremie Omzetbelasting Datum van aanvaarding en betaling Inzetsom Afmijnsom Gegund Executieveiling Conform de algemene voorwaarden Ja Conform de algemene voorwaarden Notariskantoor De Haan Advocaten & Notarissen - Groningen Dhr. E.M. Kloosterman Wagenborg Van Elmptstraat ZL Groningen Algemene voorwaarden Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing. Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 1 van 6

2 Bijzondere voorwaarden VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN Heden, acht en twintig december tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Albert Kraster, notaris te Groningen, hierna te noemen: 'notaris': de heer Eelco Martijn Kloosterman, geboren te Eenrum op een en twintig mei negentienhonderd drie en zeventig ( ), werkzaam ten kantore van voornoemde notaris mr A. Kraster en ten deze woonplaats kiezende ten kantore van De Haan Advocaten & Notarissen aan de Zilverlaan 2 te 9743 RK Groningen te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: van de naamloze vennootschap: SNS BANK N.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1, tevens kantoorhoudende te 's-hertogenbosch, Pettelaarspark 120, hierna te noemen: 'verkoper'. De comparant, handelend als vermeld, verklaarde: A. RECHT VAN HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1. Blijkens de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Assen op zes en twintig mei tweeduizend drie ( ) in register Hypotheken 3, deel 6447, nummer 67, van het afschrift van een akte - hierna te noemen: 'hypotheekakte' -, op tien zes en twintig mei tweeduizend drie ( ) verleden voor mr. J.W. Varekamp, notaris in de gemeente Westerveld, is ten behoeve van verkoper het recht van hypotheek gevestigd op het hierna te omschrijven registergoed en zijn ten behoeve van verkoper de in de hypotheekakte omschreven pandrechten gevestigd op de in de hypotheekakte omschreven goederen, waaronder begrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: 'BW'). Het in de vorige zin bedoelde recht van hypotheek wordt hierna aangeduid met: 'recht van hypotheek' en de in de vorige zin bedoelde pandrechten worden hierna aangeduid met: 'pandrechten'. 2. Het recht van hypotheek en de pandrechten strekken tot zekerheid voor de voldoening van hetgeen de in de hypotheekakte vermelde persoon - hierna te noemen: 'schuldenaar' - aan verkoper verschuldigd is, zoals in de hypotheekakte omschreven. 3. In de hypotheekakte is bedongen dat verkoper bevoegd is de hiervoor bedoelde roerende zaken in de zin van artikel 3:254 BW tezamen met het hierna te omschrijven registergoed volgens de voor het recht van hypotheek geldende regels executoriaal te verkopen. 4. De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek. B. OMSCHRIJVING REGISTERGOED Het hiervoor bedoelde registergoed is: de volle eigendom van de grond met het daarop gestichte recreatiewoning en verder alle aan- en bijbehoren gelegen aan De Oostermaat 26 te 9431 TW Westerbork, kadastraal bekend gemeente Westerbork, sectie T, nummer 276, groot drie are en acht en negentig centiare, hierna te noemen: "registergoed". C. GERECHTIGDE EN VOORAFGAANDE VERKRIJGING 1. Het registergoed behoort toe aan mevrouw Claudia Bianca Groenhagen, geboren te Amsterdam op vier en twintig maart negentienhonderd drie en zeventig ( ), wonende te Willemstad (Curacao, Nederlandse Antillen), Arikokweg 16, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, hierna te noemen: 'gerechtigde'. 2. Het registergoed is door de gerechtigde verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het kadaster en de openbare registers te Assen op zes en twintig mei tweeduizend drie ( ) in het register Hypotheken 4 deel 7891, nummer 78, van een afschrift van een akte van levering ingevolge koop, op zeven drie en twintig mei tweeduizend drie ( ) voor genoemde notaris mr. J.W. Varekamp, verleden, in welke akte verkoper koper kwitantie heeft verleend voor de betaling van de koopprijs en in welke akte staat vermeld dat alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, thans zijn uitgewerkt en dat noch verkoper noch koper zich terzake van de koop en levering nog op Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 2 van 6

3 een ontbindende voorwaarde kan beroepen. D. BEVOEGDHEID TOT EXECUTORIALE VERKOOP 1. Het registergoed is niet belast met eerdere rechten van hypotheek of beslag en de in artikel 3:254 BW bedoelde roerende zaken zijn niet belast met eerdere pandrechten en/of beslagen, behoudens: een conservatoir beslag ten behoeve van de heer Hayo Kaldijk, wonende te Roden, woonplaats kiezende te Roden aan de Mensingheweg 1op het kantoor van mr. S.G. Rissik, procureur en te Assen aan de Brink 41 op het kantoor van gerechtsdeurwaarder W. Wielens, van welk beslag een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare register te Nederland op één en dertig augustus tweeduizend zes ( ), in register Hypotheken 3, deel 50790, nummer De schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor het recht van hypotheek en de pandrechten tot zekerheid strekken. 3. Door het ingetreden verzuim is verkoper bevoegd gebruik te maken van de haar als hypotheekhouder toekomende en in artikel 3:268 BW omschreven bevoegdheid tot executoriale verkoop van het registergoed alsmede van de hiervoor bedoelde roerende zaken. 4. De hiervoor bedoelde executoriale verkoop wordt hierna in deze akte aangeduid met: 'verkoop'. E. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN Voldaan is aan de wettelijke voorschriften, waaronder: - aanzegging van de verkoop aan de in artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen : 'Rv') bedoelde belanghebbenden, overeenkomstig de bepalingen van dat artikel; - vaststelling van dag, uur en plaats van de verkoop en schriftelijke kennisgeving daarvan aan de hiervoor bedoelde belanghebbenden, overeenkomstig artikel 515 Rv; - bekendmaking van de verkoop, door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad, meer dan dertig dagen voorafgaande aan de verkoop, overeenkomstig artikel 516 Rv. F. VEILINGVOORWAARDEN Verkoper stelt voor op de verkoop van toepassing te verklaren de volgende ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN 'Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen 2006', hierna te noemen: 'AV', van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, opgenomen in een akte op éénendertig januari tweeduizend zes voor notaris mr. R.W.T. Salomons, te Andel verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op één februari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, te Groningen in deel nummer 126 voorzover daarvan hierna niet wordt afgeweken, alsmede de volgende: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN: 1. Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over die periode welke verschijnt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling. 2. Wijzigingen/aanvullingen op de AV: In afwijking/aanvulling op de AV geldt het volgende, waarbij de verwijzing geschiedt naar de artikelen van de AV tenzij anders vermeld: Artikel 3 (wijze van veilen): Lid 1 van artikel 3 wordt vervangen door: "1. De verkoop vindt plaats in twee fasen: - de eerste, de inzet, bij opbod; - de tweede, de afslag, bij afmijning. Dit gebeurt na elkaar in één zitting." Artikel 8 (gunning, beraad, niet gunning en afgelasting): In aanvulling op artikel 8 maakt verkoper, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AV. Indien verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning. Artikel 9 (belasting en kosten): Lid 1 van artikel 9 wordt vervangen door: "1. Voor zover verschuldigd worden aan de koper in rekening gebracht: Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 3 van 6

4 a. de overdrachtsbelasting; b. het honorarium van de notaris; c. de inzetpremie; d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; e. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; f. de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur; g. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld; h. de kosten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden; i. de kosten van ontruiming; j. explootkosten; k. griffierechten; l. de kosten van ontruiming, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van het beheersbeding, en/of het ontruimingsbeding; m. de kosten voor het verzoekschrift aan de voorzieningenrechter op grond van artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek; n. in geval van onderhandse bieding de kosten voor de indiening en behandeling van het verzoekschrift op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek." Ter voldoening aan de verplichting van lid 2 van dit artikel, verklaart verkoper bij deze dat terzake de levering geen omzetbelasting verschuldigd is. Terzake de levering is door koper in veiling wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Artikel 10 (tijdstip van betaling): Lid 1 van artikel 10 wordt vervangen door: "Koper dient binnen acht (8) dagen na de gunning aan de notaris te voldoen: - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AV; - de verschuldigde overdrachtsbelasting; - het honorarium van de notaris; - de inzetpremie; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; - de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur; - de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld; - de kosten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - de overige kosten in verband met de verkoop; een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Koper dient uiterlijk zes weken na de gunning, een en ander onder verrekening van de hiervoor bedoelde waarborg, aan de notaris de koopsom te voldoen." Artikel 20 (ontruiming) Van lid 2 van artikel 20 zijn van toepassing de leden b en g. 3. Bijzondere lasten en beperkingen Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van de AV, zijn verkoper geen bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard bekend, behoudens die bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die voorkomen in een akte van levering op elf december negentienhonderd zeven en negentig ( ) verleden voor mr. G. Lindeyer, notaris te Beilen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst in register hypotheken 4 op twaalf december negentienhonderd zeven en negentig ( ) in deel 6504 nummer 35, waarin ten aanzien van het registergoed ondermeer het navolgende woordelijk staat vermeld: "omschrijving bijzondere verplichtingen artikel 5 1a. De koper heeft te gedogen, dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden. Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 4 van 6

5 b. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid 1a. van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten. c. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid 1.a. van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar kosten worden hersteld of, indien de koper wenst, aan de koper worden vergoed. d. De koper is verplicht, voorzover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 1.a. van dit artikel welke burgemeester en wethouders dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten. e. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1.a. van dit artikel, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 2. Op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van vijftien duizend gulden (ƒ ,00) ten behoeve van de Gemeente Westerbork is de koper en/of zijn rechtsopvolgers verplicht, bij elke overdracht of overgang, op welke wijze en onder welke benaming dan ook, van het geheel of een gedeelte van het bij deze akte verkochte, aan de verkrijger(s) dezelfde verplichtingen op te leggen als voor hem voortvloeien uit de leden 1. en 2. van dit artikel, en de leden 1. en 2. van dit artikel woordelijk in iedere opvolgende akte van levering te doen opnemen, eveneens op verbeurte van gelijke direkt ten behoeve van de Gemeente Westerbork vorderbare boete. 3. De koper is verplicht onvoorwaardelijk en onverwijld lid te worden van de vereniging "Vereniging van eigenaren van bungalowpark "De Oostermaat"", gevestigd in de gemeente Westerbork, en daarvan lid te blijven zolang hij eigenaar is van het gekochte en de aan het lidmaatschap verbonden consequenties, zoals financiële bijdragen voor het door de vereniging te doen verzorgen, onderhoud en instandhouding der gemeenschappelijke voorzieningen, te voldoen, en zich te houden aan en na te komen de statuten der vereniging en eventueel door haar in ie stellen huishoudelijk reglement en/of andere reglementen ter nadere regeling van het gemeenschappelijk gebruik der gemeenschappelijke voorzieningen. Dit gehele lid 3. zal als kettingbeding bij iedere overdracht of overgang of verlening van enig zakelijk genotsrecht aan ieder opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde moeten worden opgelegd en ten behoeve van genoemde vereniging moeten worden bedongen en aangenomen en in de akte van overdracht of overgang of verlening van zakelijk genotsrecht moeten worden opgenomen op verbeurte van een ten behoeve van voormelde vereniging direct opeisbare boete door de koper of opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde die dit verzuimt van éénhonderdduizend gulden (ƒ ,00) onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventueel veroorzaakte schade." 4. Nadere informatie met betrekking tot het registergoed Verkoper is niet aansprakelijk voor niet opgegeven, bodemverontreiniging, asbesthoudende materialen en/of opslagtanks, tenzij de koper kan aantonen dat verkoper dit wist. 5. Eigenaarslasten a. De eigenaarslasten met betrekking tot het registergoed bedragen volgens opgave van de desbetreffende instanties op heden: - de onroerende zaak belasting: één honderd één euro ( 101,00); - waterschapslasten: vijf en twintig euro en vijf en zestig eurocent ( 25,65); De eigenaarslasten worden niet verrekend met uitzondering van het hierna in sub b. bepaalde. b. De waterschapslasten en de achterstand van de waterschapslasten komen voor rekening van koper. De overige achterstallige eigenaarslasten kom niet voor rekening van koper. VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN Gelet op de vorenstaande verklaringen van de comparant en in verband met en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 517 lid 1 Rv stel ik, notaris, bij deze vast de hiervoor in onderdeel F. vermelde voorwaarden als de voorwaarden waaronder de verkoop van het registergoed zal plaatsvinden. BEKENDMAKING VEILINGVOORWAARDEN Van de veilingvoorwaarden zal ten minste acht dagen voorafgaande aan de verkoop: - aan de in artikel 517 lid 1 Rv bedoelde belanghebbenden door mij, notaris, een exemplaar worden toegezonden; en: - een exemplaar voor het publiek ten kantore van mij, notaris, ter inzage liggen, alles overeenkomstig artikel 517 Rv. VOLMACHT Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte. SLOT AKTE Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 5 van 6

6 WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 6 van 6

Vrijstraat HK Sas Van Gent. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Vrijstraat HK Sas Van Gent. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Vrijstraat 15 4551 HK Sas Van Gent Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 13 FEB 2008 Objectomschrijving Rijtjeshuis met schuur, tuin en ondergrond Woonhuis met

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Rolblok 49 9932 AJ Delfzijl Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 25 MRT 2008 Objectomschrijving Indeling woning: entree, hal, toilet, keuken (met inbouwapparatuur,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Teugenaarsstraat 100 5348 JG Oss Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 22 SEP 2009 Objectomschrijving Het woonhuis met alle verdere opstallen en aanhorigheden,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Arendshorst 32 2317 CR Leiden Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 DEC 2009 Objectomschrijving Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN/ /JBO

VEILINGVOORWAARDEN/ /JBO -1- VEILINGVOORWAARDEN/20163046/JBO (Perceel tuin gelegen aan de Heuvelweg te Alphen aan den Rijn) OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP De executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed vindt

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd Oscar Wildestraat 54 9746 AS Groningen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 SEP 2008 Objectomschrijving Objectomschrijving nog niet bekend woonhuis met erf

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Oude Tolweg 1 9512 SK Nieuwediep Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 JAN 2009 Objectomschrijving Begane grond: woonkamer, badkamer, keuken, slaapkamer, toillet.

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN blad 1 Rep no 23.284 VEILING 2012.001031.01 / W. van der Molen ----------------------------VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN --------------------------- Vandaag, vier februari tweeduizend dertien, verscheen

Nadere informatie

Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ LV Zeewolde

Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ LV Zeewolde Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ 184 3897 LV Zeewolde Recreatie + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl.

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

VEILINGBILJET -1- Notariskantoor Dantuma Lageweg 20 Postbus AA BURGUM Telefoon

VEILINGBILJET -1- Notariskantoor Dantuma  Lageweg 20 Postbus AA BURGUM Telefoon Notariskantoor Dantuma www.notarisdantuma.nl Lageweg 20 Postbus 36 9250 AA BURGUM Telefoon 0511-463535 email info@notarisdantuma.nl -1- VEILINGBILJET Executieveilig Oostmahorn 155, 9133 DE Anjum Opbod:

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Snelliusstraat 22 7102 ED Winterswijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 MRT 2012 Objectomschrijving Kantoorpand met opslagruimte, parkeerplaatsen en

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

Janslangstraat GG Arnhem

Janslangstraat GG Arnhem Janslangstraat 14-6 6811 GG Arnhem Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Op de 1ste verdieping gelegen ruim 3 kamer hoekappartement met

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Weverstraat 8 en 10 5405 BN Uden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MRT 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met een schuur/werkplaats, schuur/stal, bijgelegen bos- en landbouwgrond.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Burgemeester Caan van Necklaan 490 2262 HA Leidschendam. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Burgemeester Caan van Necklaan 490 2262 HA Leidschendam. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Burgemeester Caan van Necklaan 490 2262 HA Leidschendam Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 SEP 2005 Objectomschrijving Het appartementsrecht rechtgevende

Nadere informatie

Ginderover JM Heeze

Ginderover JM Heeze Ginderover 9-11 5591 JM Heeze Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving bedrijfspand (winkel) met afzonderlijke bovenwoning Kadastrale gegevens

Nadere informatie

Haastenburg VD Gouda

Haastenburg VD Gouda Haastenburg 90 2804 VD Gouda Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het appartementsrecht, rechtgevende op het aansluitend gebruik van

Nadere informatie

De Brink AM Groningen

De Brink AM Groningen De Brink 45 9723 AM Groningen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Indeling: entree, hal, royale woonkamer en luxe semi-open keuken met

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijfentwintig september

Nadere informatie

Lange Wateringkade RN Kwintsheul. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Lange Wateringkade RN Kwintsheul. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Lange Wateringkade 30 2295 RN Kwintsheul Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 MRT 2010 Objectomschrijving het woonhuis, het aangrenzende horecapand Kadastrale

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID A. VEILING Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op maandag één juni tweeduizend vijftien, des

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 DEC 2009 Objectomschrijving 1. de bedrijfsruimte met erf, grond en verder toebehoren

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

Veldhofstraat 120B 6471 CL Eygelshoven

Veldhofstraat 120B 6471 CL Eygelshoven Veldhofstraat 120B 6471 CL Eygelshoven Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woningindeling: - Begane grond: overdekte entree. Hal met meterkast

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dierdonklaan 108 5709 MT Helmond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving woonhuis met garage, erf, tuin, ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 31 OKT 2013 Objectomschrijving 1. een parkeerplaats gelegen onder een carport nabij de Meidoorn

Nadere informatie

Lutulistate 23 6716 NP Ede

Lutulistate 23 6716 NP Ede Lutulistate 23 6716 NP Ede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het halfvrijstaande woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin het halfvrijstaande

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Haagdoornstraat 56 6841 AM Arnhem Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 29 JUL 2008 Objectomschrijving Het woonhuis met verder toebehoren, ondergrond, erf, tuin

Nadere informatie

Engelseweg AB Helmond

Engelseweg AB Helmond Engelseweg 35 5705 AB Helmond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Zie voor vereisten art. 1 algemene voorwaarden (gebruik de link hieronder)

Nadere informatie

CONCEPT VEILINGVOORWAARDEN. artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek)

CONCEPT VEILINGVOORWAARDEN. artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) TRI P GRONINGEN LEEUWARDEN ASSEN CONCEPT VEILINGVOORWAARDEN KALKOVEN 10 te LEEK EXECUTORIALE VERKOOP (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) REGISTERGOED Het kantoor met loodsen, erf cum annexis en

Nadere informatie

Bevrijdingsweg 102 en PL Venlo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Bevrijdingsweg 102 en PL Venlo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bevrijdingsweg 102 en 110 5915 PL Venlo Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 OKT 2011 Objectomschrijving Het bedrijfsterrein met opstallen, staande en

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Dossiernummer: 16979 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -------------------------------

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050)

Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050) Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050) Woonhuis Wijenburg 5 te 5655 EV Eindhoven het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend als Wijenburg 5 te 5655 EV Eindhoven Veilinginfo

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Dossiernummer: VS/aj/17310 VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Oude Terborgseweg 222 7004 KA Doetinchem

Oude Terborgseweg 222 7004 KA Doetinchem Oude Terborgseweg 222 7004 KA Doetinchem Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Vrijstaand woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin. woonhuis

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dovenetel 13 7422 NV Deventer Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving Het woonhuis met carport, ondergrond, erf en tuin, staande en

Nadere informatie

Snelliusstraat ED Winterswijk

Snelliusstraat ED Winterswijk Snelliusstraat 18 7102 ED Winterswijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfsgebouw/kantoorruimte met buitenterrein en omheining

Nadere informatie

Ontginningsweg ND Grashoek

Ontginningsweg ND Grashoek Ontginningsweg 17 5985 ND Grashoek Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving glastuinbouwbedrijf bestaande uit tuinland, bedrijfsruimten, kassencomplex,

Nadere informatie

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hommelweg 2 6114 RT Susteren Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 AUG 2009 Objectomschrijving Het chalet met ondergrond en verder toebehoren, gelegen in Résidence

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

Hoofdstraat ET Landgraaf

Hoofdstraat ET Landgraaf Hoofdstraat 302 6372 ET Landgraaf Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere toebehoren, plaatseljk bekend

Nadere informatie

Boxtelplein XH Almere

Boxtelplein XH Almere Boxtelplein 21 1324 XH Almere Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met toebehoren aan het Boxtelplein 21 te Almere, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek)

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) GRONINGEN LEEUWARDEN ASSEN VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) REGISTERGOED a. het perceel grond met opstallen en verdere

Nadere informatie

DOEL VAN DE AKTE Deze akte heeft tot doel namens verkoper de bepalingen en bedingen vast te stellen waaronder de vrijwillige openbare verkoop van het

DOEL VAN DE AKTE Deze akte heeft tot doel namens verkoper de bepalingen en bedingen vast te stellen waaronder de vrijwillige openbare verkoop van het DOEL VAN DE AKTE Deze akte heeft tot doel namens verkoper de bepalingen en bedingen vast te stellen waaronder de vrijwillige openbare verkoop van het hierna omschreven registergoed plaatsvindt. DATUM EN

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Van Aerssenstraat 11 3317 VN Dordrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 JAN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met erf, tuin, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf

Nadere informatie