Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing Regio Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing Regio Haaglanden"

Transcriptie

1 Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing Regio Haaglanden regionale ambulance voorziening haaglanden protocol 1

2 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden Kind < 18 jaar Ouder van minderjarige(n) of ongeborene(n) Volwassene zonder zorg voor minderjarige Oudere(n) > 65 jaar Zorgen over welzijn of veiligheid kind Kindcheck medische conditie/leefsituatie patiënt is een risico voor een minderjarige¹ Patiënt is mogelijk slachtoffer van huiselijk geweld Patient is mogelijk slachtoffer van ouderenmisshandeling Wegen ernst, aard, risico² Overleg collega zo nodig met MMA/Veilig Thuis Gesprek ouder(s)versorger(s), volwassene(n) cq oudere(n) waarin melding wordt medegedeeld³ JA Wordt patiënt/ slachtoffer vervoerd NEE Signalen benoemen aan SEH Melden Veilig Thuis. Eventueel na inwinnen advies Conform regionale afspraken: - zelf melden bij Veilig Thuis - zorg overdragen aan SEH ¹ Zoals een ernstige (chronische) depressie, zware verslaving, (dreigende) huisuitzetting, geweld tussen huisgenoten. Dit geldt ook voor extreem slecht hygiene in huis of onveilige of slechte huisversting. ² Bij twijfel altijd actie ondernemen ³ Indien de hulpverlener het niet veilig acht dit te doen, kan dit worden nagelaten Bij acuut gevaar/crisis wordt altijd de politie gebeld info veilig thuis of

3 protocol Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden 1 Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing (samenvatting) 4 2 Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing 6 3 Toelichting Protocol Melden Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Spoedeisende Hulp Medisch Centrum Haaglanden 12 meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 3

4 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden 1 Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing (samenvatting) Aanleiding tot het protocol Medewerkers van de ambulancediensten kunnen tijdens hun werk situaties aantreffen waarin vermoedens bestaan van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of extreme verwaarlozing. Doel van het protocol Dit protocol voorziet in de wettelijke plicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en om, indien noodzakelijk, het melden van bovengenoemde situaties mogelijk te maken. Bovendien wordt met het maken van een melding ook een (zorg)traject in gang gezet. signalen in een verpleeghuis Bij aantreffen van signalen van mishandeling en/of verwaarlozing in een verpleeghuis, wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Veilig Thuis onderzoekt of er sprake is van ouderenmishandeling door professionals of door iemand uit de persoonlijke omgeving en meldt zo nodig bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Werking van het protocol De ambulancedienst maakt bij signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling, kindermishandeling of extreme verwaarlozing altijd melding, eventueel na overleg of het vragen van advies. Het gaat hierbij ook om gevallen waarin het kind getuige is van huiselijk geweld tussen ouders/verzorgers. 4

5 Het slachtoffer wordt vervoerd naar de Spoedeisende Hulp Het slachtoffer wordt NIET vervoerd naar de Spoedeisende Hulp Wanneer het slachtoffer wordt vervoerd, benoemen medewerkers van de ambulancedienst op de SEH mondeling welke signalen of vermoedens zij hebben met betrekking tot huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of verwaarlozing. de spoedeisende hulp wil graag weten Is er mogelijk sprake van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of verwaarlozing? Komt deze patiënt ivm TS, alcohol-/drugs gebruik? Zo ja, zijn er kinderen in het gezin onder de 18 jaar? Ziet men bij de patiënt in huis verwaarlozing bij kinderen, of andere omstandigheden waardoor zij zich zorgen maken over het welzijn/veiligheid van de kinderen waarvoor de patiënt verantwoordelijk is als ouder of verzorger. Is er mogelijk sprake van afhankelijkheid, verwaarlozing of lichamelijke mishandeling van een 65-plusser? De Spoedeisende Hulp neemt, op basis van de benoemde signalen, de zaak over en volgt verder hun eigen protocol. Naast deze overdracht vult de medewerker zijn zorgen in op het digitale meldformulier in Ambuweb. Deze mail gaat automatisch naar Veilig Thuis en in cc naar de medisch manager van de ambulancediensten, voor registratie. Als een (vermoedelijk) slachtoffer niet wordt vervoerd, omdat hier geen medische reden toe is, of Wanneer de persoon die vervoerd wordt niet de persoon is om wie de zorgen bestaan (bijvoorbeeld een van de ouders wordt vervoerd terwijl er zorgen zijn om de kinderen als getuigen van huiselijk geweld), vult de medewerker zijn zorgen in op het digitale meldformulier in Ambuweb. Deze mail gaat automatisch naar Veilig Thuis en in cc naar de medisch manager van de ambulancediensten, voor registratie. Als het gaat om zorg om kinderen of signalen van kindermishandeling, is het van belang dat de ouders geïnformeerd worden over het feit dat er zorgen bestaan en dat in het belang van het gezin een melding wordt gemaakt bij Veilig Thuis om hulp te bieden. Wanneer de medewerker, op basis van concrete signalen of aanwijzingen, een veiligheidsrisico inschat voor zichzelf als hij zijn zorgen zou uiten, kan zonder de ouders te informeren toch een melding worden gedaan. Bij twijfel over hoe te handelen kan advies worden gevraagd aan Veilig Thuis. Op het digitale formulier staat de medisch manager genoemd als centrale contactpersoon voor terugkoppeling. Bij het niet vervoeren van een 65-plusser terwijl er sprake is van vermoeden van ouderenmishandeling of verwaarlozing, maakt de ambulancedienst altijd melding bij Veilig Thuis. Ook hier geldt dat de ambulancedienst de betrokkene informeert over de melding tenzij er sprake is van een veiligheidsrisico. meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 5

6 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden 2 Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en/of Verwaarlozing Namen van de deelnemende instellingen Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden Aanleiding en doel van dit protocol De ambulancedienst is een belangrijke vindplaats van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder kindermishandeling valt blijkens artikel 1.1 Jeugdwet: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend, aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Onder huiselijk geweld valt blijkens art. 1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), iedere vorm van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij het uitdrukkelijk ook gaat om de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Artikel Wmo geeft alle beroepskrachten, waaronder ook medisch hulpverleners, het recht om vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, zonder toestemming van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, te melden bij Veilig Thuis. Medisch hulpverleners van de ambulancediensten vallen onder de Wet verplichte meldcode die inhoudt dat zij een stappenplan dienen te hanteren bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het stappenplan van de meldcode bevat ook een kindcheck. Dit wil zeggen dat de ambulance hulpverlener die contact heeft met een volwassen patiënt die zich in een ernstige situatie bevindt, ook dient te onderzoeken of deze patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen en als dit het geval is, dient hij te (laten) onderzoeken in welke omstandigheden deze kinderen verkeren. Typerend voor de medische hulpverlening die door de ambulancedienst wordt geboden, zijn de zeer kortdurende contacten tussen patiënten en medisch hulpverleners die elkaar over het algemeen niet uit eerdere contacten kennen, waarin acute hulp wordt geboden in verband met een dringende medische hulpvraag waaruit ook geen vervolgcontacten tussen ambulance hulpverlener en patiënt voortvloeien. De bijzondere aard van (de contacten in) de medische hulpverlening die wordt geboden door de ambulancedienst vraagt om een specifieke uitwerking van de stappen die in de meldcode worden gezet. Wetten en regelingen die van invloed zijn op dit protocol Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;»» de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg;»» de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;»» de Jeugdwet;»» de Wet bescherming persoonsgegevens;»» de Wet verplichte meldcode;»» de privacyreglementen van de in de aanhef genoemde instellingen. 6

7 RAV Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden stellen het volgende protocol vast voor het doen van meldingen door de ambulance hulpverleners bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder ook verstaan ouderenmishandeling. Artikel 1 Begripsbepalingen Advies het telefonisch vragen van advies aan Veilig Thuis over signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld, of over het bespreken van vermoedens van kindermishandeling; de diensten en of instellingen die spoedeisende zorg bieden bij patiënten thuis, of op andere plaatsen buiten het ziekenhuis, en zorg dragen voor vervoer en spoedeisende zorg tijdens dit vervoer van patiënten naar een ziekenhuis of een andere zorginstelling; Ambulance hulpverlener de ambulanceverpleegkundige of de ambulancechauffeur werkzaam bij een ambulancedienst; Dossier de verzameling gegevens over de gezondheid van de patiënt en omtrent de geboden hulp, zoals vastgelegd door de ambulancedienst; Huiselijk geweld lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, daaronder ook verstaan kindermishandeling en ouderenmishandeling; Kindcheck het in verband met de ernst van de situatie van een patiënt onderzoeken of deze patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen en indien dit het geval is beoordelen of het noodzakelijk is dat Veilig Thuis nader onderzoek doet naar de omstandig heden waarin deze minderjarige kinderen zich bevinden; Minderjarige jeugdige die nog geen achttien jaar oud is, daaronder ook begrepen het nog niet geboren kind van wie een vrouw in verwachting is; Ambulancedienst Kindermishandeling iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend, aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel; Medisch manager de coördinerend arts in de regio Haaglanden, tevens medisch eindverantwoordelijke voor de ambulancediensten; meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 7

8 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden Melding een melding van een vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis op grond van het meldrecht in artikel Wmo; Ouderenmishandeling handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie staan tot een persoon van 65 jaar of ouder, waardoor deze oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid; Spoedeisende Hulp de Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen in regio Haaglanden waar naar de patiënt wordt vervoerd; Veilig Thuis Veilig Thuis Haaglanden, het Advies en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling; Wettelijk de ouder of de voogd die het gezag over een jeugdige uitoefent. vertegenwoordiger Artikel 2 De ambulancedienst verleent hulp aan een patiënt met mogelijke signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld 1 Wanneer de ambulance hulpverlener bij een patiënt signalen waarneemt waardoor het vermoeden bij hem ontstaat dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld en de patiënt moet op medische gronden worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, neemt de ambulance hulpverlener de volgende stappen en besluiten: Hij bespreekt zo mogelijk zijn vermoedens met de patiënt; Hij raadpleegt een collega over de signalen en zijn vermoedens; Worden zijn vermoedens door het gesprek met de patiënt en door het overleg met de collega niet weggenomen, dan informeert hij de Spoedeisende Hulp over zijn vermoedens en de signalen en draagt hij de besluitvorming over de noodzakelijke vervolgstappen over aan de Spoedeisende Hulp. Hij meldt bij Veilig Thuis. 2 Wanneer de ambulance hulpverlener bij een patiënt signalen waarneemt waardoor bij de hulpverlener het vermoeden ontstaat dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld en de patiënt hoeft op medische gronden niet te worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, neemt de ambulance hulpverlener de volgende stappen en besluiten: Hij bespreekt de signalen en vermoedens zo mogelijk met de patiënt; Hij bespreekt de signalen en vermoedens met een collega; Worden de vermoedens door het gesprek met de patiënt en door het overleg met de collega, niet weggenomen, dan wint hij advies in bij Veilig Thuis over zijn vermoedens en besluit hij op basis van dit advies over het doen van een (digitale) melding. 3 De ambulance hulpverlener informeert de patiënt vooraf over de melding en bespreekt de signalen die hebben geleid tot de melding. Van het informeren wordt afgezien wanneer er aanwijzingen zijn dat moet worden gevreesd dat door dit informeren de veiligheid van de patiënt, van de ambulancehulpverlener of die van anderen wordt bedreigd. 8

9 Artikel 3 De ambulancedienst voert een kindcheck uit bij het bieden van hulp in verband met huiselijk geweld tussen meerderjarigen 1 Wanneer de ambulance hulpverlener hulp biedt in verband met letsel dat (vermoedelijk) het gevolg is van huiselijk geweld tussen meerderjarigen, en de patiënt dient op medische gronden vervoerd te worden naar de Spoedeisende Hulp, neemt de hulpverlener in verband met de kindcheck de volgende stappen en besluiten: Hij onderzoekt of de patiënt in zijn thuissituatie de zorg heeft voor een minderjarige; Hij onderzoekt wanneer dit het geval is, voor zover met zijn deskundigheid en in beperkte tijd mogelijk is, of adequate tijdelijke opvang voorhanden is; Hij bespreekt zijn bevindingen zo mogelijk met de patiënt en de minderjarige; Hij bespreekt zijn bevindingen met een collega; Hij informeert de Spoedeisende Hulp over zijn bevindingen ten aanzien van de minderjarige en draagt de besluitvorming over de noodzakelijke vervolgstappen over aan de Spoedeisende Hulp. Hij meldt bij Veilig Thuis. 2 Wanneer de ambulance hulpverlener bij een patiënt komt die, in verband met de aard en de ernst van het letsel dat het gevolg is van huiselijk geweld tussen meerderjarigen, niet naar het ziekenhuis behoeft te worden vervoerd, dan neemt de ambulance hulpverlener in verband met de kindcheck de volgende stappen en besluiten: Hij onderzoekt of de patiënt de zorg heeft voor een minderjarige; Hij onderzoekt wanneer dit het geval is, voor zover met zijn deskundigheid en in beperkte tijd mogelijk is, of er aanwijzingen zijn, gelet op de toestand van de patiënt, dat de minderjarige niet in voldoende mate wordt verzorgd, opgevoed en beschermd; Hij bespreekt zijn bevindingen zo mogelijk met de patiënt en met de minderjarige; Hij bespreekt zijn bevindingen met een collega. Indien hij na het gesprek met de patiënt en de minderjarige en het overleg met de collega ernstige zorgen houdt over de mate waarin de minderjarige wordt beschermd, verzorgd en opgevoed, dan wint hij advies in bij Veilig Thuis over zijn vermoedens en besluit hij op basis van dit advies over het doen van een (digitale) melding opdat nader onderzoek kan worden gedaan naar de situatie waarin de minderjarige zich bevindt. 3 De ambulance hulpverlener informeert de patiënt en de minderjarige over de melding en over de overweging die hebben geleid tot de melding. Van het informeren wordt afgezien wanneer er aanwijzingen zijn om te vrezen dat door dit informeren de veiligheid van de minderjarige, de ambulance hulpverlener of die van anderen wordt bedreigd. Artikel 4 De ambulancedienst voert een kindcheck uit bij het bieden van hulp aan een patiënt in verband met alcohol en of drugsintoxicatie of in verband met een suïcidepoging 1 Wanneer de ambulance hulpverlener hulp biedt in verband met alcohol of drugsintoxicatie of een suïcidepoging, en de patiënt dient op medische gronden te worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, neemt de hulpverlener in verband met de kindcheck de volgende stappen en besluiten: Hij onderzoekt of de patiënt in zijn thuissituatie de zorg heeft voor een minderjarige; Hij onderzoekt wanneer dit het geval is, voor zover met zijn deskundigheid en in beperkte tijd mogelijk is, of adequate tijdelijke opvang voorhanden is. Hij bespreekt zijn bevindingen zo mogelijk met de patiënt en met de minderjarige; Hij bespreekt zijn bevindingen met een collega; Hij informeert de Spoedeisende Hulp over zijn bevindingen met betrekking tot de zorg voor en de opvang van de minderjarige en draagt de besluitvorming over de noodzakelijke vervolgstappen over aan de Spoedeisende Hulp. Hij meldt bij Veilig Thuis. 2 Wanneer de ambulance hulpverlener hulp biedt in verband met alcohol of drugsintoxicatie of in verband met een suïcidepoging en de patiënt hoeft meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 9

10 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden op medische gronden niet naar de Spoedeisende Hulp te worden vervoerd, neemt de ambulance hulpverlener in verband met de kindcheck de volgende stappen en besluiten: Hij onderzoekt of de patiënt in zijn thuissituatie de zorg heeft voor een minderjarige; Hij onderzoekt, wanneer dit het geval is, voor zover met zijn deskundigheid en in beperkte tijd mogelijk is, of er aanwijzingen zijn, in verband met de toestand van de patiënt, dat de minderjarige niet in voldoende mate wordt verzorgd, opgevoed en beschermd; Hij bespreekt zijn bevindingen zo mogelijk met de patiënt en met de minderjarige. Hij bespreekt zijn bevindingen met een collega; Indien hij na het gesprek met de patiënt en/of de minderjarige en het overleg met de collega ernstige zorgen houdt over de mate waarin de minderjarige structureel wordt beschermd, verzorgd en opgevoed, dan wint hij advies in bij Veilig Thuis over zijn vermoedens en besluit hij op basis van dit advies over het doen van een melding opdat nader onderzoek kan worden gedaan naar de situatie waarin de minderjarige zich bevindt. 3 De ambulance hulpverlener informeert de patiënt en de minderjarige over de melding en over de overwegingen die hebben geleid tot de melding. Van het informeren wordt afgezien wanneer er aanwijzingen zijn om te vrezen dat door dit informeren de veiligheid van de minderjarige, die van de ambulance hulpverlener of die van anderen wordt bedreigd. Artikel 5 De ambulancedienst voert een kindcheck uit bij het bieden van hulp in andere situaties waarin ernstige zorgen ontstaan over de omstandigheden waarin minderjarigen zich bevinden Indien bij de ambulance hulpverlener bij het verlenen van hulp aan een patiënt op enigerlei andere wijze dan in de voorgaande artikelen omschreven, ernstige zorgen ontstaan over de situatie waarin een minderjarige die aan de zorgen van een patiënt is toevertrouwd zich bevindt, handelt hij conform artikel 3 lid 1 en 3 indien de patiënt naar het ziekenhuis wordt vervoerd en conform artikel 3 lid 2 en 3 indien de patiënt niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Artikel 6 Hulp inroepen van de politie In alle gevallen waarin de veiligheid van een minderjarige, een patiënt, een ambulance hulpverlener of een ander acuut in gevaar is, roept de ambulance hulpverlener de hulp in van de politie. Artikel 7 Raadplegen van de medisch manager in geval van twijfel Indien een ambulance hulpverlener, ook na overleg met een collega, vragen houdt over het op grond van dit protocol, al dan niet doen van een melding, voert hij overleg met de medisch manager. Artikel 8 Positie wettelijk vertegenwoordiger(s) en minderjarige 1 Het informeren van en het overleggen met de minderjarige op grond van dit protocol vindt plaats: met de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien de minderjarige nog geen 12 jaar oud is; met de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de minderjarige indien de minderjarige al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud is; alleen met de minderjarige, indien hij 16 jaar of ouder is. 2 Is de minderjarige vanaf 12 jaar, naar het oordeel van de ambulance hulpverlener, niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan informeert de ambulance hulpverlener de wettelijk vertegenwoordiger. 10

11 Artikel 9 Dossiervorming De ambulance hulpverlener maakt zorgvuldig aantekening in het dossier van de besluiten die hij op grond van dit protocol neemt. Hij vermeldt daarbij de belangen die zijn afgewogen en de functionarissen die zijn geraadpleegd. Ook tekent hij aan of de betrokkenen over een melding zijn geïnformeerd. Indien dit niet is gebeurd, beschrijft de ambulance hulpverlener de reden(en) waarom daarvan is afgezien. Artikel 10 Terugkoppeling Veilig Thuis In alle gevallen waarin Veilig Thuis een melding ontvangt op grond van dit protocol, laat Veilig Thuis de ambulancedienst weten of er inderdaad sprake was van huiselijk geweld of kindermishandeling en beschrijft Veilig Thuis op hoofdlijnen tot welke acties het onderzoek heeft geleid. Artikel 11 Slotbepalingen 1 Dit protocol treedt in werking op 1 oktober Dit protocol kan worden gewijzigd of ingetrokken door de Raden van Bestuur van de in de aanhef genoemde instellingen. 3 Dit protocol kan worden aangehaald als Protocol Regionale Ambulancevoorziening: Meldcode Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Verwaarlozing. meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 11

12 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden 3 Toelichting Protocol Melden Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Spoedeisende Hulp Medisch Centrum Haaglanden Inleiding Dit protocol beschrijft de wijze waarop de ambulancediensten in de regio Haaglanden invulling geven aan het wettelijke meldrecht dat alle beroepskrachten, waaronder ook medisch hulpverleners, hebben op grond van artikel Wmo. Dit wettelijke meldrecht geeft iedere beroepskracht het recht om, zonder toestemming van de patiënt, bij Veilig Thuis een vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Doel van de melding is nader onderzoek door Veilig Thuis naar het vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is en om zo nodig vervolgstappen in gang te zetten om alle betrokkenen toe te leiden naar passende hulp. De Wet verplichte meldcode verplicht ook medisch hulpverleners om een stappenplan (meldcode) te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat een vermoeden ontstaat tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding. Het stappenplan van de meldcode moet voor de ambulancedienst worden toegespitst omdat de aard van het werk bijzonder is. Om te beginnen vinden de contacten met patiënten plaats in crisissituaties waarin onmiddellijk optreden (in de vorm van onderzoek, of behandeling) geboden is. Bovendien zijn de contacten kortdurend en kennen de hulp verlener en de patiënt elkaar doorgaans niet. Dit alles maakt het niet mogelijk om langdurige trajecten in te gaan met een serie gesprekken die uiteindelijk al dan niet zouden kunnen leiden tot een melding bij Veilig Thuis. Het ontbreken van een langdurige relatie mag niet leiden tot het uitblijven van actie als er signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld worden waargenomen, zeker niet omdat de ambulancedienst juist door hulp te bieden in crisissituaties, een belangrijke vindplaats is van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Er wordt veel van de ambulance hulpverleners gevraagd: onder hoge tijdsdruk attent zijn op signalen en vervolgens zorgvuldig en effectief omgaan met deze signalen. Dit protocol wil de beroepskrachten van de ambulancediensten daarvoor een handleiding bieden. Juridische basis De juridische basis voor dit protocol wordt gevormd door de brede omschrijving die de wet geeft van de begrippen kindermishandeling en huiselijk geweld, door het al eerder genoemde wettelijk meldrecht en door de verplichte meldcode, inclusief kindcheck. Begrip kindermishandeling Bij kindermishandeling, zo blijkt uit de wettelijke definitie, gaat het om alle vormen van bedoelde en onbedoelde ernstige schade die aan de gezondheid of het welzijn van een kind of een jongere wordt toegebracht. Daarom moet bij kindermishandeling niet alleen worden gedacht aan het opzettelijk toebrengen van geestelijk of lichamelijk letsel maar bijvoorbeeld ook aan verwaarlozing door onmacht, of onkunde van de ouders, of aan het onthouden van de noodzakelijke zorg. Gevolg van deze brede definitie is dat ook meldingen kunnen worden gedaan als de ouders tekort schieten in het bieden van voldoende zorg door bijvoorbeeld eigen psychiatrische problematiek of door verslaving. 12

13 Begrip Huiselijk geweld Huiselijk geweld, zo blijkt uit de wettekst, omvat iedere vorm van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Te denken valt daarbij uitdrukkelijk ook aan ouderenmishandeling. Waarborgen voor zorgvuldig handelen Van de ambulance hulpverleners mag worden verwacht dat zij zorgvuldig handelen als het gaat om signalen van kindermishandeling. Deze zorgvuldigheid wordt op de eerste plaats gewaarborgd door deskundigheidsbevordering als het gaat om het herkennen van signalen en om vaardigheden in gesprekvoering. Het protocol biedt drie andere waarborgen voor zorgvuldig optreden. De eerste waarborg wordt geboden door van de hulpverlener te vragen dat hij over zijn vermoedens en te ondernemen acties overleg voert met een collega. In sommige gevallen, als de situatie dit toelaat, vraagt hij, voordat hij over het doen van een melding besluit, ook nog advies aan Veilig Thuis. Bovendien schrijft het protocol voor dat hij bij twijfel ook de medisch manager raadpleegt. De collegiale consultatie en het vragen van advies aan Veilig Thuis zorgen er voor dat de hulpverlener even pas op de plaats maakt om over zijn optreden en over mogelijke alternatieven met een ander te reflecteren. Een tweede waarborg die het protocol biedt, is de openheid in de richting van de patiënt. Ook al heeft de hulpverlener geen toestemming nodig van de patiënt voor het doen van een melding, van hem wordt wel gevraagd dat hij: 1 met de patiënt in gesprek gaat over zijn zorgen; 2 hem vertelt dat hij een melding gaat doen of heeft gedaan; 3 wat het doel van deze melding is. Een derde waarborg voor zorgvuldig handelen is de dossiervorming over de melding. Artikel 9 van het protocol vraagt van de hulpverlener dat hij alle acties die hij rond een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld onderneemt, vast legt, met daarbij de afwegingen die hij heeft gemaakt en de functionarissen die hij heeft geraadpleegd. Opbouw van het protocol Na de aanhef en de begripsbepalingen beschrijft het protocol in feite twee situaties waarin het meldrecht aan de orde kan zijn. In artikel 2 gaat het om een kind, een jongere of een volwassene die zelf wordt behandeld door de ambulance hulpverlener en signalen vertoont van mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld. De artikelen 3,4 en 5 gaan in op situaties waarin zorgen over de bescherming van minderjarigen ontstaan vanwege de situatie waarin de opvoeder die als patiënt door de ambulance hulpverlener wordt behandeld, zich bevindt. Artikel 2 Signalen van een patiënt Artikel 2 gaat over die gevallen waarin een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld ontstaat als een kind, een jongere of een volwassene door een ambulance hulpverlener als patiënt wordt behandeld. Lid 1 beschrijft de stappen als de patiënt naar het ziekenhuis wordt vervoerd. In dat geval informeert de ambulance hulpverlener de SEH over de signalen en zijn vermoedens en wordt de patiënt overgedragen aan de SEH. De besluitvorming over het doen van vervolgstappen ligt in dat geval bij de SEH. In lid 2 gaat het om gevallen waarin de patiënt niet naar het ziekenhuis behoeft te worden vervoerd. In dat geval komt de ambulance hulpverlener, na advies gevraagd te hebben aan Veilig Thuis zelf tot een besluit over het doen van een melding. Artikel 3 tot en met 5 Kindcheck Beoordelen van de situatie van minderjarigen in verband met de toestand waarin een ouder/patiënt zich bevindt Artikel 3, 4 en 5 hebben gemeenschappelijk dat niet de minderjarige maar de ouder of opvoeder de patiënt is van de hulpverlener. De zorgen over de minderjarige hebben te maken met de toestand waarin zijn ouder of opvoeder zich bevindt. De meldcode bevat een zogeheten kindcheck. Dit wil zeggen dat een beroepskracht, zoals een ambulance hulpverlener, die contact heeft met een volwassen meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en/of verwaarlozing 13

14 protocol regionale ambulance voorziening haaglanden patiënt die zich in een ernstige situatie bevindt, moet uitzoeken of deze patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen. Blijkt dit zo te zijn dan wordt van de hulpverlener verwacht dat hij beoordeelt hoe de situatie van deze kinderen is. Kan hij hun situatie zelf niet beoordelen, dan doet hij een melding bij Veilig Thuis opdat men daar nader onderzoek doet naar de omstandigheden waarin de kinderen zich bevinden. Situatie 1 De patiënt moet naar het ziekenhuis worden vervoerd Het protocol vraagt in dit geval van de ambulance hulpverlener dat hij onderzoekt of de patiënt zorg heeft voor minderjarige kinderen. Is dit het geval en wordt de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd, dan dient hij te onderzoeken of er een ander is die voldoende zorg aan de kinderen kan bieden. Is dit het geval, dan hoeft de hulpverlener geen acties in gang te zetten om tijdelijke opvang te regelen, Is er geen adequate tijdelijke opvang voor handen, dan doet de hulpverlener een melding bij Veilig Thuis met het verzoek om (ook) in snelle opvang voor de kinderen te voorzien. De ambulance hulpverlener informeert de SEH over de situatie waarin de kinderen zich bevinden en (indien hij deze heeft gedaan) over zijn melding en draagt de besluitvorming over vervolgstappen over aan de SEH. Situatie 2 De patiënt behoeft niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd In dit geval dient de ambulance hulpverlener eveneens te onderzoeken of de patiënt de zorg heeft voor minderjarigen. Is dit het geval dan beoordeelt hij of er reden is tot ernstige zorgen over de situatie van deze jeugdigen in verband met de toestand van hun ouder of opvoeder. Blijven zijn zorgen overeind, ook na overleg met een collega en zo mogelijk met de patiënt en de jeugdige(n), dan vraagt hij om advies aan Veilig Thuis en beslist hij op basis daarvan over het doen van een melding. Melding over een niet patiënt De artikelen 3 tot en met 5 roepen de vraag op of een medische hulpverlener een melding kan doen van vermoedens van kindermishandeling over een kind dat hij zelf niet als patiënt heeft onderzocht of behandeld. De kindcheck in de meldcode maakt duidelijk dat dit zeer wel mogelijk is als de hulp verlener zich in zijn melding beperkt tot een beschrijving van de toestand van de ouder of opvoeder die hij als patiënt zelf heeft onderzocht of behandeld. Uitspraken over de toestand waarin de kinderen zich feitelijk bevinden, laat hij achterwege omdat hij de kinderen niet heeft onderzocht of behandeld. Ook al zijn de kinderen niet de patiënten van de hulpverlener, van een hulpverlener mag worden verwacht dat hij zich het lot aantrekt van kinderen die mogelijkerwijs niet die zorg krijgen die zij nodig hebben. Zeker als ouders te kort schieten zijn kinderen door hun afhankelijke positie in sterke mate afhankelijk van het optreden van beroepskrachten zoals docenten en hulpverleners. Deze afhankelijke positie is de reden, als er zorgen zijn over de opvoeding die de ouder of opvoeder kan bieden, waarom de hulpverlener Veilig Thuis verzoekt een onderzoek in te stellen naar de situatie van de kinderen. Artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vraagt van alle instellingen en beroepskrachten om bij het nemen van beslissingen de belangen van kinderen de eerste overweging te laten zijn. De kindcheck die het protocol vraagt: actief onderzoeken of een patiënt kinderen heeft, alert zijn op de situatie van deze kinderen als de toestand van de patiënt daar aanleiding toe geeft en zo nodig actie ondernemen, kunnen worden gezien als een uitwerking van deze bepaling van het IVRK. 14

15 bezoekadressen Westeinde he Den Haag Reinier de Graafweg ad Delft Croesinckplein ea Zoetermeer postadres Postbus bc Den Haag t (088) meer informatie Ellen Boszhard projectleider ouderenmishandeling November 2015 bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden Samenvatting V&VN Samenvatting Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag.

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Dit protocol heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van de Rehobothschool te Geldermalsen, overwegende dat de Rehobothschool te Geldermalsen verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING CvB14.143 25 november 2014, versie 1.1 PvB Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, def. versie vastgesteld CvB

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. INLEIDING Waarom een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De scholen van CVO Zuid-West Fryslân hebben als scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

MFAM meldprotocol. Inleiding

MFAM meldprotocol. Inleiding MFAM meldprotocol www.mfam.nu Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Ook vallen

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Handleiding Kindcheck 1

Handleiding Kindcheck 1 1 Handleiding Kindcheck 1 De meldcode bevat een zogeheten kindcheck. Deze kindcheck richt zich op professionals met volwassen cliënten. De kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde gevallen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Domein Kwaliteitszorg pagina 1 van 10 Het bevoegd gezag van SPO De

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Bij het opstellen van de meldcode voor Het Schip is, met toestemming, gebruik gemaakt van de meldcode van het Twents Carmel College in N.O. Twente. November

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Basiselementen voor door instellingen en beroepsgroepen vast te stellen richtlijnen voor het handelen in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling.

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11 ` Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mondia scholengroep Versie 2013 10 11 1 Deze meld code heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of verwaarlozing passende hulp

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Gemeente Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Inhoudsopgave - Voorwoord - Huiselijk geweld en kindermishandeling - Stroomdiagram - Stappenplan Stap 1: in

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op de Vijf Sterren basisschool maken we gebruik van het protocolkindermishandeling van BJAA en AMK Amsterdam. Het protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDCHECK

HANDLEIDING KINDCHECK HANDLEIDING KINDCHECK INHOUD Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Wat is de Kindcheck?... 4 1.1 De Kindcheck richt zich op professionals met volwassen clienten... 4 1.2 Voor wie geldt de Kindcheck?... 4 1.3 In welke

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Stappenplan voor het handelen bij signaleren van Kindermishandeling en Huiselijk geweld Juni 2015 Deze Meldcode is ontleend aan de Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Colofon Basistekst: JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding Eindredactie: Anja Grootveld (wijzigingen voor STJJMH) Datum uitgave:

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Overwegende dat: Coach-ing verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Basisonderwijs Parkstad Deze handleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Handreiking voor woningcorporaties Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 107.000

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Definities/toelichting Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maaswaal College

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maaswaal College Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maaswaal College Directie akkoord: 05.02.2014 MR akkoord: 08.10.2014 Inhoudsopgave Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Leeswijzer Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het meldcode

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Datum: 22 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Inleiding 4 3. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 5 Stap 1:

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie