NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, schepenen Pascale Adriaens, voorzitter OCMW/schepen Marleen Vanwildemeersch, Luc Kellens, Bruno Tuybens (vanaf dagorde 7), Hilde Eeckhout, Patrick Moreels, Mario Baert, Dries Goedertier, Louis Ide, Karen Pien, Gerda Van Den Bulcke, raadsleden Tineke Van Nieuwenhuyze, gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Emmy Herregodts, Francia Neirinck, raadsleden Algemeen bestuur Openbare zitting 01. Goedkeuring notulen vorige zitting Dagorde 02. Aanneming bestek nr 2013/254 - opdracht voor de huur op lange termijn van het wagenpark - raming ,00 (incl. BTW) - gunning na open offerteaanvraag 03. Aanneming bestek nr 2013/284 - opdracht voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij voor het technisch personeel voor een periode van 36 maanden - raming ,47 (incl. BTW) - gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 04. Aankoop van een mailserver en toebehoren - aanneming verrekening 1 voor de virtualisatie van de linux-server op de mailserver - raming 5.513,47 (incl. BTW) - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 05. Principiële beslissing tot het plaatsen van een bureelcontainer en sanitair blok vóór de gemeentelijke loods - opdracht aan Solva om een architect ter beschikking te stellen voor het opmaken van het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag en voor het indienen van een regularisatiedossier voor de gemeentelijke loods 06. Politieverordening met betrekking tot de nevenactiviteiten naar aanleiding van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite" op zondag Bijdrage voor 2014 van de gemeente aan de politiezone Brakel - gewone toelage van ,00 - goedkeuring 08. Toekennen van een toelage aan van 1.000,00 verhoogd met de opbrengst van de ontbijtmandenactie van 747, Meerjarenplan budget vaststelling Algemene financiering 10. Belasting op tweede verblijven t/m , Belasting op caravans t/m ,00 per caravan 12. Contantbelasting op het weghalen van afvalstoffen ingevolge sluikstorten - 250,00 per begonnen kubieke meter - verhoogd met faktuurbedrag bij opruiming door derde opruimer - vaststelling tarief 2014 t/m Leegstandsbelasting op gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden - periode 2014 t/m Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen in verband met onroerende goederen - vaststelling tarief 2014 t/m ,00 per kadastraal perceel 15. Reglement met betrekking tot de contantbelasting op de afgifte van stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuaanvragen t/m Opcentiemen op de onroerende voorheffing opcentiemen 17. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting ,9 %

2 Vrije tijd en welzijn 18. Aanneming technische beschrijving nr 2013/283 - aanbrengen van een verdeelbordlaagspanningsbord-stopcontactbord aan de buitengevel van de sporthal - raming 8.712,00 (incl. BTW) - gunning na onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur 19. O.C.M.W. - goedkeuring meerjarenplan en kennisname budget Aanvaarding van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging SEVA 21. Subsidiëring aan sportverenigingen voor de vrijwilligers die meehelpen aan Vlaanderens mooiste marathon in Zwalm op zondag Wonen en leefomgeving 22. Goedkeuring afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Aanvullende dagorde Dagorde Uitvoeren van rioleringswerken in de Beekmeers raming ,95 (BTWmedecontractant) - aanneming bestek en plannen - gunning na open aanbesteding 24. Aanpassing van het reglement op het gebruik van het gemeentelijk containerpark met ingang van Toekennen van een toelage van 765,00 aan de zelfhulpgroep Samen Na Borstoperatie met de opbrengst van de taxusinzameling op het containerpark 26. Stedenbouwkundige vergunning van bouwen van vijf woningen langs de Heufkensstraat - aanneming ontwerpakte voor een kosteloze grondafstand van 55 m² in het kader van een opgelegde stedenbouwkundige voorwaarde 27. Aanpassing van de verdeelsleutel van het budget voor de noord-zuid-werking (voorstel van raadslid Louis Ide) 28. Onderzoeken van de installatie van mobiele camera s tegen sluikstort (voorstel van raadslid Louis Ide) 29. Tegemoetkoming voor de inzameling van groot vuil bij minder mobiele en hulpbehoevende Zwalmse inwoners (voorstel van raadslid Louis Ide) Goedkeuring notulen vorige zitting Algemeen bestuur - secretariaat Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad De notulen van de zitting van de gemeenteraad van worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Verwijzingen Ontwerpnotulen van de zitting van de gemeenteraad van Art. 33 van het gemeentedecreet Raadslid Patrick Moreels vraagt bij amendement om vóór dagorde 1 toe te voegen: Alvorens de zitting van start gaat, verklaart raadslid Patrick Moreels dat raadslid Bruno Tuybens niet tijdig aanwezig zal zijn omwille van zijn parlementaire werkzaamheden. De fractie betreurt de minachting van het bestuur voor het parlementair werk van raadslid Bruno Tuybens. bij handopsteking over het amendement, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 4 stemmen ja: Marleen Vanwildemeersch, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Gerda Van Den Bulcke 10 stemmen neen: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn 2 onthoudingen: Louis Ide, Hilde Eeckhout. Het amendement van raadslid Patrick Moreels wordt bijgevolg verworpen. Raadslid Patrick Moreels vraagt bij amendement om bij de tussenkomsten bij dagorde 18b toe te voegen: Raadslid Bruno Tuybens is blij dat het voorstel het college wakker geschud heeft ter zake. bij handopsteking over het amendement, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 3 stemmen ja: Marleen Vanwildemeersch, Patrick Moreels, Dries Goedertier 10 stemmen neen: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn 3 onthoudingen: Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke, Hilde Eeckhout Het amendement van raadslid Patrick Moreels wordt bijgevolg verworpen.

3 Besluit bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 10 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn 6 onthoudingen: Marleen Vanwildemeersch, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke Enig artikel - De notulen van de gemeenteraad van worden goedgekeurd. Dagorde 2 Aanneming bestek nr 2013/254 - opdracht voor de huur op lange termijn van het wagenpark - raming ,00 (incl. BTW) - gunning na open offerteaanvraag Algemeen bestuur - algemene diensten Johan De Bleecker, schepen De gemeente heeft bij de technische dienst, de administratie en het containerpark voertuigen in dienst onder de vorm van een huurcontract op lange termijn. Een aantal bestaande contracten verlopen begin Er werd geopteerd om opnieuw voertuigen te voorzien onder de vorm van huur op lange termijn. Voor de huur op lange termijn van het wagenpark werd een bijzonder bestek nr 2013/254 opgemaakt. De opdracht wordt geraamd op ,00 (incl. BTW) en zal worden gegund na open offerteaanvraag. Verwijzingen Bijzonder bestek nr 2013/254 Besluit Dagorde 3 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25 Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, 2 Art. 42 & 43 van het gemeentedecreet Gerda Van Den Bulcke, raadslid (vraag in verband met aantal wagens) bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 12 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke 4 onthoudingen: Marleen Vanwildemeersch, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels, Dries Goedertier Art. 1 - Het bijzonder bestek nr 2013/254 voor de opdracht voor de huur op lange termijn van het wagenpark, geraamd op ,00 (incl. BTW), wordt aangenomen. Art. 2 - De opdracht zal worden gegund na open offerteaanvraag. Aanneming bestek nr 2013/284 - opdracht voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij voor het technisch personeel voor een periode van 36 maanden - raming ,47 (incl. BTW) - gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Algemeen bestuur - algemene diensten Johan De Bleecker, schepen Voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij voor het technisch personeel voor een periode van 36 maanden werd een bijzonder bestek nr 2013/284 opgemaakt. De opdracht wordt geraamd op ,47 (incl. BTW) en zal worden gegund na onderhandelingsprocedure. Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden. De uitgave voor deze opdracht is voorzien voor de aankoop in 2014 voor een geraamd bedrag van ,23 (incl. BTW) en gedurende 3 jaar een bedrag van 4.978,74(incl. BTW) voor het onderhoud. Verwijzingen Bijzonder bestek nr 2013/284

4 Besluit Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden). Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, 3 Art. 42 & 43 van het gemeentedecreet Marleen Vanwildemeersch, raadslid, vraagt dat aan de leverancier gevraagd zal worden een verklaring op eer schone kleren, zoals aangenomen door de gemeenteraad op , toe te voegen aan de offerte. De gemeenteraad gaat hiermee unaniem akkoord. Bij unanimiteit van stemmen na handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Art. 1 - Het bijzonder bestek nr 2013/284 voor de opdracht voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij voor het technisch personeel voor een periode van 36 maanden, geraamd op ,47 (incl. BTW), wordt aangenomen. Art. 2 - De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure. Dagorde 4 Aankoop van een mailserver en toebehoren - aanneming verrekening 1 voor de virtualisatie van de linux-server op de mailserver - raming 5.513,47 (incl. BTW) - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Algemeen bestuur - algemene diensten - AP 25 Jozef Van den Bulcke, schepen Met het collegebesluit van werd de aankoop van een mailserver gegund aan Schaubroeck NV uit Nazareth tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,58 (incl. BTW). Het blijkt nu aangewezen om de linux-server te virtualiseren op de nieuwe hardware, gezien de garantie op huidige linux vervalt in maart 2014 en het aangewezen is om die mee op te nemen in de nieuwe server, eerder dan binnen een paar maand een aparte linux-server aan te kopen. Op die manier kan het bestuur een aanzienlijke besparing realiseren op hardwarekosten en op verbruikskosten van elektriciteit en koeling gezien er maar één server meer nodig is terwijl er nu twee staan. De leverancier gaf op hiervoor een prijsvoorstel voor een bedrag van 5.513,47 (incl. BTW), waarbij ook de eerder aangeboden backup-software (Arcserve) wordt vervangen door een nieuwer en beter product (veeam). In de offerte is ook de virtualisatiesoftware, de linux-licentie, de overzettingskost van de linux en een UPS inbegrepen. Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 26,77%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen ,05 (incl. 21% BTW) bedraagt. Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. Verwijzingen Gemeenteraadbesluit van houdende aanneming van het bestek nr 2013/277 betreffende de opdracht voor de aankoop van een mailserver en toebehoren Collegebesluit houdende gunning van de opdracht voor de aankoop van een mailserver en toebehoren Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 1, 1 f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische aard) Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 37. Art. 42 & 43 van het gemeentedecreet Patrick Moreels, raadslid (merkt op dat het een dure aankoop is en dat de leverancier een monopoliepositie inneemt) Bij unanimiteit van stemmen na handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

5 Besluit Art. 1 - De verrekening 1 in het kader van de aankoop van een mailserver en toebehoren voor de vitualisatie van de linux-server op mailserver wordt aangenomen voor een bedrag van 5.513,47 (incl. BTW). Art. 2 - Deze verrekening zal worden gegund na onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 26, 1, 1 f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische aard). Dagorde 5 Principiële beslissing tot het plaatsen van een bureelcontainer en sanitair blok vóór de gemeentelijke loods - opdracht aan Solva om een architect ter beschikking te stellen voor het opmaken van het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag en voor het indienen van een regularisatiedossier voor de gemeentelijke loods Algemeen bestuur - loods - AP 208 Verwijzingen Visum Johan De Bleecker, schepen Het personeel van de technische dienst heeft momenteel een refter ter beschikking in de gemeentelijke loods en een sanitair blok met toiletten. Na het jaarlijks bezoek aan de werkplaatsen door Securex, afdeling externe dienst voor preventie en bescherming, blijkt dat het bestaand sanitair dringend dient vernieuwd te worden. Ook blijkt de verwarming in de refter, tijdens de koude wintermaanden, niet te voldoen, waardoor het personeel dikwijls in een amper verwarmde refter hun boterhammen moeten opeten. Aangezien het personeel ook bevuilend werk moet doen en in contact komt met chemische en/of biologische agentia is het wettelijk verplicht om douches ter beschikking te stellen van het personeel. Er werd nagegaan om de bestaande refter en het sanitaire blok te verbouwen, maar dit vraagt een grote financiële inspanning. Daarom wordt voorgesteld om twee containers aan te kopen en buiten vóór de gemeentelijke loods te plaatsen. De ene container zal dienst doen als refter, de andere als sanitaire blok met toiletten, piscines, lavabo en douches. Bijgevolg kan de vrijgekomen ruimte in de loods (refter en bestaande toiletten) dienst doen als extra bergruimte, die ook wel noodzakelijk blijkt in de loods. Om vandalisme en diefstal te voorkomen zal een bijkomende afsluiting geplaatst worden vóór de loods. Tegelijkertijd zou er dan ook gekeken worden om achteraan aan de loods een herinrichting te doen van het terrein, waardoor bouwmaterialen en grondstoffen beter kunnen gestapeld worden en de ruimte efficiënter kan gebruikt worden. Voor al deze werken is er een stedenbouwkundige vergunning nodig. Aangezien er in het verleden echter nooit een stedenbouwkundige of milieuvergunning werd afgeleverd voor de gemeentelijke loods, dient er samen met de stedenbouwkundige vergunning ook een regularisatiedossier te worden opgemaakt. Daar de gemeentelijke loods gelegen is in de directe nabijheid van de spoorlijn Zottegem- Oudenaarde werd er voorafgaandelijk al geïnformeerd bij Infrabel naar de slagkansen van deze regularisatie en stedenbouwkundige aanvraag. Vanuit Infrabel is er geen bezwaar tegen deze regularisatie van de bestaande loods en de uitbreidingsplannen mits het naleven van een aantal voorwaarden. De gemeente is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva. Solva heeft een architect ter beschikking die in opdracht van de gemeente Zwalm het dossier voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning kan voorbereiden. De kosten voor het opmaken van beide aanvragen wordt geraamd op 7.500,00 (incl. BTW). Art. 42 & 43 van het gemeentedecreet Omzendbrief van van de Vlaamse Overheid betreffende de toepassing wetgeving overheidsopdrachten, waarin duidelijk is bepaald dat voor het geven van een opdracht op zijn grondgebied aan een intergemeentelijke samenwerkingsverband, waarvan het opdrachtgevend bestuur lid is, de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is Gemeenteraadsbesluit van houdende toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling Solva Te verlenen na goedkeuring budget Louis Ide, raadslid (vraag in verband met kostprijs, voorziene termijn, onderzoek naar mogelijkheid tot bijbouw aan gemeentelijke loods) Patrick Moreels, raadslid (eerst regularisatie gemeentelijke loods en dan pas containers plaatsen)

6 Besluit Dagorde 6 Verwijzingen bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 10 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn 1 stem neen: Hilde Eeckhout 5 onthoudingen: Marleen Vanwildemeersch, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke Art. 1 - Er wordt principieel beslist om twee containers te plaatsen vóór de gemeentelijke loods. De ene container zal dienst doen als refter, de andere als sanitaire blok (met toiletten, piscines, lavabo en douches).om vandalisme tegen te gaan zal er een afsluiting geplaatst worden voor de gemeentelijke loods. Achteraan de loods zal er gekeken worden om de beschikbare ruimte gebruiksvriendelijker in te richten waardoor bouwmaterialen en grondstoffen beter gestapeld kunnen worden. Art. 2 - Er zal aan Solva opdracht worden gegeven een architect ter beschikking te stellen voor het opmaken van de aanvraag tot regularisatie van de gemeentelijke loods en de stedenbouwkundige aanvraag voor de geplande uitbreidingswerken. Art. 3 - Deze opdracht voor het opmaken van beide aanvragen wordt geraamd op 7.500,00 (incl. BTW). Politieverordening met betrekking tot de nevenactiviteiten naar aanleiding van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite" op zondag Algemeen bestuur - politiediensten Karen De Colfmacker, burgemeester Op zondag doorkruist de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze gemeente. De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken. De laatste jaren nemen het aantal commerciële activiteiten toe die langs het parcours van de wielerwedstrijd worden georganiseerd. Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van het parcours moeten verhoogd worden. Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie is aangewezen. Het is ook aangewezen dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz teneinde de overlast voor de bewoners langs deze delen van het parcours tot een minimum te beperken. Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen door: - voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen het parcours - voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langs het parcours en de bestuurlijke overheid - voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die strafbaar zijn op het grondgebied van de gemeente. Artikel 119bis, 1 van de nieuwe gemeentewet laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen. Wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer KB van 10 augustus 1998 art. 7 2, 1 houdende de oprichting van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999 KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering

7 Besluit van gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001 KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Belgisch Staatsblad 20 januari 2005 (tweede uitgave) Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie Nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art Gemeentedecreet van 15 juli 2005 Ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving Bij unanimiteit van stemmen na handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein Art. 1 - Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite", en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op bij de burgemeester worden ingediend. De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden: 1 de naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator 2 als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden 3 de juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden 4 de juiste locatie ervan 5 de logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang ) die zullen worden in plaats gesteld 6 de interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards,.) 7 de eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. Art. 2 - Ten laatste op verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Art. 3 - Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter Art. 4 - Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en

8 Ronde van Vlaanderen voor Elite", en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. Art. 5 - De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz Art. 6 - De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid). III. Veiligheidszones Art. 7 - De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen, ) Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en Ronde van Vlaanderen voor Elite" en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. Art. 8 - Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. IV. Algemene bepalingen Art. 9 - Normatief kader Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen: - gemeenteraadsbesluit van houdende aanpassen van het reglement voor de gemeentelijk administratieve sancties (GAS) - gemeenteraadsbesluit van houdende vaststelling van de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico s in instellingen van tijdelijke aard en veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem - besluiten van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen. Art Sancties Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de overtreder. De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.

9 De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een randactiviteit verbieden. Art Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. Raadslid Bruno Tuybens vervoegt de vergadering tijdens de behandeling van dagorde 7 Dagorde 7 Verwijzingen Besluit Bijdrage voor 2014 van de gemeente aan de politiezone Brakel - gewone toelage van ,00 - goedkeuring Algemeen bestuur - politiediensten Karen De Colfmacker, burgemeester Met de brief van vraagt de politiezone Brakel om de dotatie van de gemeente aan de politiezone ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De gewone dotatie voor 2014 van de gemeente wordt vastgesteld op ,00. Brief van van politiezone Brakel Koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone Louis Ide, raadslid (verhoging van de bijdrage met 3% is onvoldoende gemotiveerd) Karen De Colfmacker, burgemeester (bestuur wil niet besparen op veiligheid) bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 15 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels, Dries Goedertier 2 stemmen neen: Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke Art. 1 - De gewone dotatie voor 2014 van de gemeente Zwalm aan de politiezone Brakel wordt goedgekeurd voor een bedrag van ,00. Art. 2 - De zonechef van de politiezone Brakel zal van deze beslissing in kennis worden gesteld. Dagorde 8 Verwijzingen Toekennen van een toelage aan van 1.000,00 verhoogd met de opbrengst van de ontbijtmandenactie van 747,07 Algemeen bestuur - hulp aan het buitenland Pascale Adriaens, OCMW-voorzitter/schepen Het gemeentebestuur wenst de actie van te steunen in de vorm van een toelage van 1.000,00 overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van houdende de goedkeuring van de beleidsnota en het subsidiereglement met betrekking tot de noordzuidwerking. De ontbijtmandenactie op heeft 747,07 opgebracht en dit bedrag zal eveneens worden geschonken aan Gemeenteraadsbesluit van houdende de goedkeuring van de beleidsnota en het subsidiereglement met betrekking tot de noord-zuidwerking Art. 42 en 43 van het gemeentedecreet Louis Ide, raadslid (vraagt het bedrag van de steun aan Syrië ook op te trekken) Visum Vastleggingsnummer 3177/2013 Besluit Bij unanimiteit van stemmen na handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Art. 1 - De gemeente kent aan een toelage toe van 1.000,00 samen met de opbrengst van de ontbijtmandenactie voor een bedrag van 747,07. Art , koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging, zal van deze beslissing in kennis worden gesteld en het totaalbedrag van 1.747,07 zal worden gestort op het rekeningnummer BE

10 Dagorde 9 Meerjarenplan budget vaststelling Algemeen bestuur - fiscale en financiële diensten De schepenen lichten het meerjarenplan toe, elk voor hun eigen bevoegdheid. Financieel beheerder Philip Lefever geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een toelichting omtrent het financieel luik. Vóór het einde van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en voor beraadslaging over het budget voor volgend boekjaar dient de gemeenteraad een meerjarenplan vast te stellen, in casu lopende over de periode Het bestaat uit een strategische nota (met de beleidsdoelstellingen van het bestuur voor de komende 6 jaar), een financiële nota (die de financiële consequenties weergeeft van de beleidsopties en die ook aantoont hoe het financieel evenwicht wordt behouden) en een toelichting. Daarnaast dient uiteraard ook jaarlijks een budget te worden vastgesteld door de gemeenteraad op basis - en binnen de grenzen - van het meerjarenplan. Ook het budget bevat een beleidsnota en een financiële nota alsook een toelichting. Zowel meerjarenplan als budget werden 14 dagen voor de zitting aan de raadsleden bezorgd. Gezien de veralgemeende invoering van de beheers- en beleidscyclus () in alle Vlaamse lokale besturen ziet het geheel er fundamenteel anders uit dan voorheen. De loutere opsomming van ontvangsten en uitgaven zoals vroeger maakt plaats voor een integrale strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal staan in plaats van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken: wat wil het bestuur bereiken, wat gaat het bestuur daarvoor doen en welke ontvangsten en uitgaven zal dit met zich meebrengen. Men spreekt bij het meerjarenplan en het budget dan ook terecht van een beleidsrapport. Bij de opmaak werden naast het bestuur, het managementteam en de administratie ook de bewoners betrokken. Immers, vóór de zomer 2013 organiseerde het college in alle deelgemeenten buurtbewonersbijeenkomsten waar de doelstellingen werden voorgelegd en concrete acties werden getoetst en waar ook heel wat input werd bekomen. Daarnaast werden ook alle adviesraden betrokken en om hun oordeel gevraagd. Dit verhoogt ook het democratisch gehalte en de transparantie van het beleid. Gezien de moeilijke financiële context waarin alle lokale besturen zich bevinden ten gevolge van de financiële crisis, de pensioenproblematiek met betrekking tot ons personeel en mandatarissen, het schrappen van subsidiëringen door hogere overheden, de verstrenging van de boekhoudkundige evenwichtsvereisten met betrekking tot de budgetten en meerjarenplanning en ook gezien het uitgangspunt van deze bestuursploeg om de opcentiemen niet te verhogen en het personeelsbestand ongeveer te handhaven werd binnen de uitgaven gezocht naar schrapping van bepaalde zaken (zo worden geen kredieten meer voorzien voor onder andere de huur van het jeugdhuis, de derdebetalersregeling van De Lijn en de toelage aan het Leerpunt-Centrum voor basiseducatie). Daarnaast wordt ook ingezet op efficiëntiewinsten (samenwerking met het O.C.M.W., gezamenlijke huisvesting gemeente/o.c.m.w., drukken van het energieverbruik voor gebouwen en openbare verlichting, drukken van het papierverbruik en dergelijke, vermindering van externe consultancy, inzetten op automatisering en digitalisering, vergroten van het aankoopvolume om lagere prijzen te bekomen, ) Daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van een aantal van onze verhuurde woningen ter herinvestering in ons patrimonium. Bijkomende inspanningen voor investeringen in rioleringen zullen gebeuren door het optrekken van onze 50-jarige annuïteit in RioFin bij T.M.V.W. Deze bijdrage bedraagt momenteel ,00/jaar en zal in principe vanaf 2015 opgetrokken worden met ,00/jaar en in 2016 met nog eens ,00/jaar om zo ongeveer ,00 extra te kunnen investeren in het optrekken van onze zuiveringsgraad. De bestaande reservefondsen verdwijnen gelet op de nieuwe regelgeving. Het betrof reservefondsen voor investeringen van circa ,00 (politiegebouw) en pensioengerelateerde uitgaven van circa ,00. In het nieuwe -systeem worden nog enkel ,00 bestemde gelden voorzien voor investeringen. Er worden geen gelden meer bestemd voor pensioengerelateerde uitgaven ter opvang van de pensioenproblematiek waarmee we als lokaal bestuur te maken hebben. Enerzijds omdat de Vlaamse Regering uitdrukkelijk en jammer genoeg niet toelaat bestemde gelden binnen de exploitatie aan te wenden voor dergelijke problematiek waardoor met andere woorden dergelijke bestemming via bestemde gelden totaal nutteloos zou zijn en anderzijds omdat het onlogisch is eventueel geld te moeten lenen als er liquiditeiten zijn omdat steeds meer intrest moet betaald worden om te lenen dan om datzelfde bedrag op een spaarrekening te laten staan. Financiële uitdagingen gekoppeld aan onder andere de pensioenproblematiek zullen moeten opgevangen worden via een positieve autofinancieringsmarge. Het bestuur stelt dan ook een ambitieuze strategische nota voor die binnen de nieuwe financiële evenwichtsvereisten kan worden gerealiseerd. Er zal ook geregeld worden

11 Verwijzingen Besluit gerapporteerd naar onder andere de raad met betrekking tot de gestelde doelstellingen en voorziene acties zodat eenieder ook de voortgang van de ambitie zal kunnen volgen. Naast de prioritaire doelstellingen met daaraan gekoppeld acties zit het grootste deel van het budget uiteraard in wat men noemt gelijkblijvend beleid, zijnde beleid waarover niet specifiek gerapporteerd wordt. Meerjarenplan en bijhorende toelichting Budget 2014 en bijhorende toelichting Gemeentedecreet van (en latere wijzigingen) Besluit Vlaamse Regering van betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn en latere wijzigingen Ministerieel besluit van tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan ) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus Bruno Tuybens, raadslid (2/3 de van de actieplannen betreffen een verderzetting van het beleid van het vorig bestuur; aantal keuzes waarmee fractie niet akkoord kan gaan, namelijk de keuze voor een gezond financieel beleid als eerste prioritaire beleidsdoelstelling financieel beleid is middel, kan geen doel op zich zijn - en de volgens de fractie weinig ambitieuze acties in het kader van het socio-cultureel beleid; aantal vragen en bemerkingen bij specifieke actieplannen) Louis Ide, raadslid (zekere continuïteit met beleid van vorig bestuur is noodzakelijk; gezond financieel beleid is belangrijk; vraag naar analyse van mogelijkheden gebruik van kerkgebouwen vooraleer beslissing te nemen in verband met gemeenschapscentrum; aantal vragen en bemerkingen bij specifieke actieplannen) Dries Goedertier, raadslid (derde keuze waarmee fractie niet akkoord kan gaan is de voorziene investering in een gemeenschapscentrum voorstel om eerst het socio-cultureel middenveld te bevragen; aantal vragen en bemerkingen bij specifieke actieplannen) Marleen Vanwildemeersch, raadslid (vragen rond de voorziene verkoop van gebouwen; aantal vragen en bemerkingen bij specifieke actieplannen) Patrick Moreels, raadslid (vragen en bemerkingen bij specifieke actieplannen) bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 10 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn 7 onthoudingen: Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Hilde Eeckhout, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke Art. 1 - Het meerjarenplan , bestaande uit een strategische nota en financiële nota met bijhorende toelichting wordt vastgesteld. Het meerjarenplan is sluitend en voldoet aan de twee evenwichtsvereisten zijnde een jaarlijks evenwicht op kasbasis ( ,58 in 2019) en een positieve autofinancieringsmarge in 2019 van ,76. Art. 2 - Het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota en met bijhorende toelichting wordt vastgesteld. Het budget is sluitend en past binnen de meerjarenplanning Art. 3 - De bestaande reservefondsen (voor investeringen en pensioengerelateerde uitgaven) worden volledig opgeheven per gezien reservefondsen in de regelgeving inzake de nieuwe beheers- en beleidscyclus niet meer bestaan. Voor 2014 wordt ,00 geparkeerd in de bestemde gelden. Deze ,00 wordt bestemd voor investeringen en zullen vanaf 2015 geleidelijk aangewend worden. Art. 4 - Gezien er geen kredieten meer worden voorzien voor uitvoering van bepaalde besluiten/overeenkomsten door de gemeenteraad in het verleden goedgekeurd wordt het college gemachtigd deze tijdig op te zeggen. Het betreft de overeenkomst met betrekking tot de derdebetalers-regeling met De Lijn, de huur van het jeugdhuis in de Spoorweglaan en de toelage aan Leerpunt-Centrum voor basiseducatie. Art. 5 - Vanaf 2015 zal de 50-jarige annuïteit aan T.M.V.W.-AquaRio worden opgetrokken met ,00/jaar gedurende 50 jaar en in 2016 wordt dit nogmaals verhoogd met ,00 gedurende 50 jaar met oog op financiering van onze rioleringsinvesteringen. Art. 6 - Gezien de lijst met daden van beschikking opgenomen in de beleidsnota van het

12 budget 2014 wordt het college gemachtigd tot verkoop - en alle bijhorende handelingen - van volgende gemeentelijke gebouwen (actieplan 1) nodig om de meerjarenplanning sluitend te hebben: -pastorij Roborst -pastorij Dikkele -pastorij Sint-Denijs-Boekel -pastorij Nederzwalm. Art. 7 - Gezien de lijst met de nominatieve in het budget opgenomen overheidsopdrachten wordt het college gemachtigd om met betrekking tot de opdracht tot aanstelling van een ontwerper/architect voor de herinrichting van het gemeentehuis met oog op de gezamenlijke huisvesting van gemeente en O.C.M.W. (actieplan 203) de wijze van gunnen en de voorwaarden van de overheidsopdracht vast te stellen. Art. 8 - Het meerjarenplan , budget 2014 en bijhorende bijlagen zal binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm. Dagorde 10 Belasting op tweede verblijven t/m ,00 Verwijzingen Algemene financiering - fiscale aangelegenheden Jozef Van den Bulcke, schepen De genieter van een tweede verblijf betaalt geen opcentiemen op de personenbelasting en kan ook gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. Het heffen van een belasting op tweede verblijven is derhalve verantwoord. De financiële toestand van de gemeente vergt bovendien rendabele gemeentebelastingen. Het tarief van 650,00 lijkt ons billijk en in verhouding tot het genot van gemeentelijke dienstverlening en infrastructuur. Het huidige reglement vervalt per en moet best verlengd worden t/m Het tarief blijft ongewijzigd. Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen Gemeentedecreet Omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 16 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke 1 stem neen: Hilde Eeckhout Besluit Art. 1 - Met ingang van en voor een termijn van 6 jaar, eindigend op , wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de tweede verblijven, inclusief weekendverblijven, al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger. Art. 2 - Wordt als tweede verblijf beschouwd, elke woning waar niemand is ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woningen. Art. 3 - Wordt niet als tweede verblijfplaats beschouwd: - een woning die opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister - het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit - tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens - tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein. - tweede verblijven waar in de loop van het aanslagjaar minder dan 9 maanden kon over worden beschikt door diegene die er kan verblijven. Art. 4 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt.

13 Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. De belastingsplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt en de huurder er niet gedomicilieerd is. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de erfpachthouder. Indien er samenloop is van meerdere eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders door onverdeeldheid dan zijn zij solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Art. 5 - Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 650,00. Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de gemeente Zwalm gelegen tweede verblijf niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingsplichtige, uit eigen beweging, het gemeentebestuur hiervan binnen de maand schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. Art. 7 - De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld én uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art. 8 - De kohieren worden tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Art. 9 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van , zijn de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft ondermeer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Art De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. Art Afschrift van deze beslissing zal aan de Provinciegouverneur worden overgemaakt. Dagorde 11 Verwijzingen Belasting op caravans t/m ,00 per caravan Algemene financiering - fiscale aangelegenheden Jozef Van den Bulcke, schepen De ontwikkeling van het toerisme trekt kampeerders, die hun caravans, woonaanhangwagens en andere soortgelijke verblijven installeren op het grondgebied van de gemeente, zowel op eigen als op huurgrond. De gemeente heeft er belang bij een belasting op het kamperen te hebben ondermeer wegens het speciaal toezicht dat deze vorm van toerisme aan het bestuur oplegt. Het huidig reglement vervalt per Er wordt voorgesteld het bestaande tarief en reglement te verlengen t/m Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen Gemeentedecreet Omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

14 bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 16 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke 1 stem neen: Hilde Eeckhout Besluit Art. 1 - Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2019, wordt op de caravans, woonaanhangwagens en andere soortgelijke verblijven, een jaarlijkse belasting geheven van 50,00 per caravan, woonaanhangwagen of een ander soortgelijk verblijf. Art. 2 - De taks is verschuldigd op de caravans, woonaanhangwagens en andere soortgelijke verblijven die principieel als verblijf aangewend worden, welke zich op het grondgebied van de gemeente Zwalm bevinden en die gedurende een al dan niet onderbroken periode van minstens één maand opgesteld blijven op eigen of huurgrond. Art. 3 - Wat de caravans en andere betreft opgesteld op de kampeerterreinen bedoeld in het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven is de belasting verschuldigd door de uitbater van het terrein. De uitbater van het terrein is gehouden uiterlijk op 5 december van het betrokken aanslagjaar aangifte te doen van alle op zijn terrein opgestelde caravans en andere die onder toepassing vallen van deze belastingsverordening. Wat de caravans en andere betreft die niet op de kampeerterreinen zijn opgesteld, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de caravan en andere, die gehouden is binnen de acht dagen na de plaatsing ervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Art. 4 - De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld én uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art. 5 - De kohieren worden tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Art. 6 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van , zijn de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft ondermeer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Art. 7 - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. Art. 8 - Afschrift van deze beslissing zal aan de Provinciegouverneur worden overgemaakt. Dagorde 12 Contantbelasting op het weghalen van afvalstoffen ingevolge sluikstorten - 250,00 per begonnen kubieke meter - verhoogd met faktuurbedrag bij opruiming door derde opruimer - vaststelling tarief 2014 t/m 2019 Algemene financiering - fiscale aangelegenheden Jozef Van den Bulcke, schepen De gemeente staat in voor inzameling van diverse afvalstoffen via huis-aan-huis-ophaling en via het containerpark. Desondanks stellen we vast dat niet steeds op correcte wijze gebruik gemaakt wordt van deze dienstverlening en dat er sprake is van sluikstort.

15 Verwijzingen Besluit Het ophalen van sluikstort veroorzaakt een kost voor de gemeente en die dient gerecupereerd te worden via een belasting die dus moet gezien worden als een vergoeding voor weghalen van sluikafval; Een tarief van 250,00 per begonnen m³ lijkt ons niet onredelijk. Indien een beroep zou moeten gedaan worden op een gespecialiseerde firma (voor bijvoorbeeld ophaling gevaarlijk afval of iets dergelijks) kunnen de kosten van ophaling desgevallend hoger liggen dan 250,00 per m³ en in dergelijk geval kan het normaal tarief (ter recuperatie van onze kosten voor administratieve en technische voorbereiding en begeleiding) verhoogd worden met het factuurbedrag van de opruiming; Dergelijke belasting op ophalen sluikstort alsook het voorgestelde tarief dienen een ontradend effect te hebben; Het huidige belastingsreglement vervalt per Er wordt voorgesteld het bestaande tarief en reglement te verlengen t/m 2019 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen Gemeentedecreet Omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen Marleen Vanwildemeersch, raadslid (vraag of deze belasting kan verhoogd worden met een GAS-boete) bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 12 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke 5 onthoudingen: Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Hilde Eeckhout Art. 1 - Er wordt met ingang van tot en met een belasting gevestigd op het weghalen van sluikstort, zijnde afvalstoffen die gestort worden in de gemeente op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is of gestort of achtergelaten op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Art. 2 - De belasting is in hoofdorde verschuldigd door diegene die de afvalstoffen gestort heeft en in bijkomende orde, zo de dader onbekend is, door de eigenaar van de afvalstoffen voor zover kan aangenomen worden dat de eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is. De beoordeling van schuld of medeplichtigheid gebeurt door de bevoegde rechtbank. Ingeval er meerdere daders zijn, is elke dader hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting. Evenzo ingeval er meerdere eigenaars van afvalstoffen zijn, is elke eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting zo de dader onbekend is voor zover kan aangenomen worden dat de eigenaars effectief schuldig of medeplichtig zijn. De beoordeling van schuld of medeplichtigheid gebeurt door de bevoegde rechtbank. Art. 3 - De belasting wordt vastgesteld op 250,00 per begonnen kubieke meter. Indien opruiming vereist is door een gespecialiseerde firma wordt eveneens dit tarief toegepast en verhoogd met het factuurbedrag aangerekend door de opruimfirma. De vastgestelde belasting is van toepassing onverminderd de gerechtelijke vervolging die ingesteld kan worden of GAS (gemeentelijke administratieve sancties) boete die kan opgelegd worden. Art. 4 - De belasting wordt contant betaald, op de dag van het weghalen, tegen afgifte van een ontvangstbewijs en bij gebrek aan contante betaling ambtshalve ingekohierd waardoor ze een kohierbelasting wordt. Art. 5 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van , zijn de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft ondermeer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Art. 6 - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van

16 burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning en in geval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. Art. 7 - Deze verordening wordt voor kennisname, overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Zij wordt tevens overgemaakt aan OVAM, aan AMINAL en aan de zonechef van de lokale politiezone. Dagorde 13 Verwijzingen Besluit Leegstandsbelasting op gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden - periode 2014 t/m 2019 Algemene financiering - fiscale aangelegenheden Jozef Van den Bulcke, schepen In het Grond- en Pandendecreet en de Vlaamse Wooncode wordt de gemeente naar voren geschoven als coördinator van het woonbeleid, als actor die het dichtst bij haar inwoners staat. In dat opzicht is een effectieve bestrijding van leegstand en verkrotting noodzakelijk. Het is dan ook wenselijk dat het beschikbaar patrimonium voor wonen optimaal benut wordt. De gemeente kan een belasting heffen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden. Dergelijk reglement heeft tot doel dat er zoveel mogelijk woongelegenheid van goede kwaliteit effectief voor huisvesting gebruikt wordt. De inkomsten, enerzijds gegenereerd uit de belasting op leegstand en anderzijds uit betoelaging vanuit het Gewest, zullen worden aangewend in functie van het gemeentelijk woonbeleid. Met het gemeenteraadsbesluit van en werd een belasting geheven op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden overeenkomstig de bepalingen en de bedragen vastgesteld. Het bestaande reglement behoeft best verlenging t/m 2019 gezien het vervalt per De tarieven blijven ongewijzigd. Gemeenteraadsbesluit van en betreffende leegstandsbelasting op gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden Decreet Grond- en Pandenbeleid Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen Omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen Decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid waarin de leegstandsinventaris een verplichte gemeentelijke bevoegdheid wordt en tevens de mogelijkheid biedt om een leegstandsbelasting te innen Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen Gemeentedecreet bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 16 stemmen ja: Karen De Colfmacker, Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Luc Kellens, Karen Pien, Mario Baert, Werner Baudewijn, Marleen Vanwildemeersch, Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Dries Goedertier, Louis Ide, Gerda Van Den Bulcke 1 onthouding: Hilde Eeckhout Art. 1 - Het reglement in bijlage betreffende de gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en andere woongelegenheden, wordt aangenomen

17 Bijlage Art. 3 - Afschrift van deze beslissing zal aan de Provinciegouverneur worden overgemaakt. Gecoördineerd reglement betreffende de gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Art. 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: * aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is * besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009, houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en/of kamers en latere wijzigingen * beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen een aangetekende brief afgifte tegen ontvangstbewijs elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd * college: college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwalm * decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen * gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat geen woonfunctie heeft en met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten * inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. * kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc bad of douche kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt * kamerdecreet: decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers * leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 94 van het decreet Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen; bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden; een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is; de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting * leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt * leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid * een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd als dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in

18 laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 2, eerste lid, respectievelijk 3 van artikel van het decreet grond-en pandenbeleid van 27 maart 2009 * ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, * renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: - een overzicht van de voorgenomen werken - een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt - bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken - fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen - indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars * sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 26, van de Vlaamse Wooncode; een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een huurdersorganisatie * tweede verblijfplaats: een woning die voor diegene die er kan verblijven voor deze woning niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt én waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de belastingverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van de desbetreffende gemeente. Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf * Vlaamse wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode * woning: een goed, vermeld in artikel 2; 1, eerste lid, 31, van de Vlaamse Wooncode; elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande * eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed waarin zich één of meerdere eengezinswoningen bevinden * zakelijke gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten: - de volle eigendom - het recht van opstal of van erfpacht - het vruchtgebruik De Vlaamse Regering kan van een niet-limitatieve lijst opstellen van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, 21 Art. 2 - Algemene bepalingen 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen, kamers, gebouwen en overige woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf datum eerste registratie. Het leegstandsregister wordt opgemaakt overeenkomstig artikel van het decreet gronden pandenbeleid van 27 maart en het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. 2. De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat woning, kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang het leegstaand gebouw, de woning, kamer en/of overige woongelegenheid niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. Art. 3 - Belastingplichtige 1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende een leegstaand gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandregister binnen de

19 maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. Art. 4 - Inventarisatie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als leegstaand 1. De inventaris De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee inventarissen, één voor leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Een woning die is geïnventariseerd op de inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaard woningen van het Vlaams Gewest wordt niet opgenomen in het leegstandsregister. 2. De inventarisatiedatum De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte van de leegstand. 3. Wijze van opname in het leegstandsregister 1 De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen. 2 Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve akte waarin één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen: - ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister - ontbreken van een aangifte als tweede verblijf - aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van het Wetboek van Inkomstenbelasting - aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of improductiviteit - vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning - vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het bevolkingsregister - vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie - vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming - vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten - vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend - onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden - verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw -dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd) - winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden, ) - onafgewerkte ruwbouw - ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt - langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als te huur of te koop - langdurig neergelaten rolluiken - ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk - uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus - storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin - woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld - getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent,... 3 De ambtenaren, belast met de opsporing van leegstand door het college van burgemeester en schepenen of door een intergemeentelijke samenwerking, bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 4 De zakelijk gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 artikel van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het schrijven geeft

20 desgevallend aan welke vrijstellingen van de belasting worden vermeld. 4. Beroep inzake opname leegstandsregister: 1 De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per beveiligde zending in kennis van de beslissing tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsbelasting in het leegstandsregister worden vermeld. 2 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in 1, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Elk inkomend beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en er wordt een ontvangstmelding naar de indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd. 3 De houder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten: - de identiteit en adres van de indiener - de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft - één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit reglement en van afdeling 2 van hoofdstuk 3 van het decreet grond- en pandenbeleid. 4 Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: - het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend - niet conform overeenkomstig de bepalingen in 3 - als het niet ondertekend is - bij niet beveiligde zending. 5 De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 6 Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een beslissing tot opname in het leegstandsregister. 7 Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, wordt het gebouw of de woning in het leegstandregister opgenomen vanaf de datum van de administratieve akte van de leegstand. 5. Schrapping uit het leegstandsregister 1 Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid, van het decreet van grond- en pandenbeleid aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebouw schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van het gebouw gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. 2 Een woning wordt uit het leegstandregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel van het decreet, grond- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. 3 Het schrappen van de woning en/of gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek via beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden. 4 De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 5 De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie