leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leerlingenstatuut Spijkenisse, september 1998"

Transcriptie

1 leerlingenstatuut Spijkenisse, september

2 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Leerlingenstatuut... 3 Begrippen... 3 Rechten en plichten in algemene zin... 4 Toelating... 4 Kwaliteit van het onderwijs... 5 Dagelijkse gang van zaken... 5 Aanwezigheid... 5 Gedrag... 6 Seksuele intimidatie... 6 Veiligheid... 6 Schade... 7 Huiswerk... 7 Toetsing, beoordeling, rapportage...7 Overgang, keuze van onderwijs...8 Schoolonderzoek, examen... 9 Disciplinaire maatregelen... 9 Privacy Leerlingenregistratie Inspraak Leerlingenraad Andere vormen van inspraak Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering Algemeen Schoolkrant Aanplakborden Bijeenkomsten Geschillen

3 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het schoolbestuur. Het schoolbestuur gaat niet tot vaststelling over voordat de schoolleiding, de vestigingsmedezeggenschapsraad en de leerlingenraad zich over het leerlingenstatuut hebben kunnen uitspreken Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en geldt ten opzichte van het schoolbestuur en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en -terreinen, zowel onder schooltijd als daarbuiten en bij alle schoolse en buitenschoolse activiteiten, e.e.a. voor zover er relevantie is met de schoolsituatie Het leerlingenstatuut treedt in werking op een door het schoolbestuur te bepalen datum en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij: - de vestigingsmedezeggenschapsraad - de leerlingenraad - 10 leerlingen - 10 personeelsleden - 10 ouders - de schoolleiding Een voorstel tot wijziging wordt aan het schoolbestuur aangeboden. Het schoolbestuur kan het leerlingenstatuut wijzigen nadat het al dan niet daartoe een voorstel heeft ontvangen. Het bestuur gaat niet tot wijziging van het leerlingenstatuut over voordat de vestigingsmedezeggenschapsraad en de leerlingenraad zich over de wijziging hebben kunnen uitspreken Indien voor een maand voordat de geldigheidsduur van het leerlingenstatuut afloopt geen voorstel tot wijziging door het schoolbestuur is ontvangen, zal het leerlingenstatuut in dezelfde vorm wederom 3 jaar geldig zijn, tenzij het bestuur het leerlingenstatuut tussentijds wijzigt, zoals omschreven in punt Het leerlingenstatuut wordt door de schoolleiding gepubliceerd en bij aanvang van het schooljaar aan alle leerlingen die voor de eerste maal aan de school zijn ingeschreven, uitgereikt. Het leerlingenstatuut ligt voorts ter inzage op school in de bibliotheek en bij de balie van de administratie. 1.2 Begrippen In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: - de school: de gezamenlijke vestigingen Angelus Merula in Spijkenisse en Godfried Richter in Rozenburg (onderdelen van het PENTA college CSG); - leerlingen: alle aan de school ingeschreven leerlingen; - ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen; - personeelsleden: de aan de school verbonden leden van de schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers; 3

4 - docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een lesgevende taak; - schoolleiding: de rector en de conrectoren; - coördinator: het personeelslid dat de dagelijkse gang van zaken in een leerjaar coördineert; - schoolbestuur: het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o., van welke de school uitgaat; - vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR): het orgaan ten behoeve van overleg en medezeggenschap binnen de vestigingen Angelus Merula en Godfried Richter; - medezeggenschapsraad (PMR): het orgaan ten behoeve van overleg en medezeggenschap binnen het PENTA college CSG; - klassevertegenwoordiger: de leerling die zijn klas of groep vertegenwoordigt; - leerlingenraad: het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen binnen de school; deze raad wordt gevormd door de klassevertegenwoordigers van de bovenbouw (klas 4 en hoger); - schoolreglement: samenstel van regels over de rechten en plichten van de personen en organen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap; - inspecteur: de inspecteur van het voortgezet onderwijs; - klachtencommissie: de klachtencommissie van het PENTA college, die o.a. geschillen betreffende de toepassing van het leerlingenstatuut kan behandelen. In dit leerlingenstatuut wordt ten behoeve van de leesbaarheid alleen in de manlijke vorm geschreven. Daar waar manlijke voornaamwoorden worden gebruikt kunnen ook vrouwelijke worden gelezen. Daar waar het begrip coördinator wordt gebruikt, kan ook schoolleiding worden gelezen. 1.3 Rechten en plichten in algemene zin De leerlingen, en indien deze minderjarig zijn hun ouders, genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst, die met het schoolbestuur is gesloten De leerlingen houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en doelstelling van de school De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie, waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. Evenzo hebben zij het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die ten aanzien van hen gelden in de school De leerlingen en personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle andere personen in de school. Ook zijn zij respect verschuldigd aan alle goederen van elkaar, van alle andere personen in de school en alle andere goederen in de school. 2 Toelating 2.1 Het schoolbestuur stelt de criteria vast op grond waarvan een (aspirant-)leerling kan worden toegelaten tot de school, tot een bepaalde schoolafdeling of tot een bepaald leerjaar. 2.2 Indien het schoolbestuur weigert een (aspirant)leerling toe te laten deelt het dit 4

5 schriftelijk met opgave van redenen aan hem mee, en indien hij minderjarig is ook aan zijn ouders. Voorts geeft bet schoolbestuur daarbij aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd. 2.3 De (aspirant-)leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kan binnen 30 dagen nadat de weigering tot toelating is ontvangen, het schoolbestuur om herziening van dit besluit vragen. Het schoolbestuur stelt de leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, in de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Voorts voert het schoolbestuur overleg met de inspecteur hierover en als het bestuur dat nodig vindt met andere deskundigen. Het schoolbestuur stelt de leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, in de gelegenheid om de adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het schoolbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek, maar niet later dan na 30 dagen na ontvangst ervan. 3 Kwaliteit van het onderwijs 3.1 De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs, waaronder een goede spreiding van de lesstof, een heldere uitleg en een passende begeleiding. Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken aan de mentor, coördinator of schoolleiding. 3.2 Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling. 3.3 De leerling heeft het recht om het schoolwerkplan in te zien. 4 Dagelijkse gang van zaken 4.1 Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, tenzij er voor een bepaalde les een andere regeling is getroffen. Zij dienen voor het volgen van de lessen op tijd in de daartoe bestemde lesruimte aanwezig te zijn De leerling die te laat aanwezig is wordt geregistreerd als telaatkomer. Op Angelus Merula dient hij zich bij de conciërge te melden en daartoe van hem een briefje te ontvangen. Indien een leerling te laat is, kan de schoolleiding of de coördinator hem zo nodig een passende maatregel opleggen Indien de docent bij aanvang van de les niet aanwezig is, vraagt de klassenvertegenwoordiger bij de roostermaker of de les doorgaat. De leerlingen blijven in de lesruimte totdat hen door of namens de roostermaker of coördinator anders wordt aangegeven Tijdens de pauzes en roostervrije uren mogen de leerlingen alleen in de daartoe bestemde ruimten op school verblijven. Ook mogen zij de school verlaten, tenzij door of namens de coördinator anders is aangegeven Een leerling heeft alleen verlof om de lessen te verzuimen indien de coördinator dit op verzoek van de leerling of, indien hij minderjarig is, van zijn ouders heeft toegestaan. 5

6 4.1.6 Indien een leerling ziek is, wordt dit vóór uur 's morgens door de ouders of verzorgers telefonisch aan de administratie van de school gemeld Indien een leerling anders dan met verlof of wegens ziekte lessen verzuimt of afwezig is terwijl hij aanwezig dient te zijn, kan de coördinator een passende maatregel opleggen Indien een leerling tijdens de lessen ziek wordt, meldt hij zich bij de conciërge en volgt hij de instructies van laatstgenoemde op Indien een leerling meer dan 4 schooldagen afwezig is geweest, meldt hij zich bij terugkomst op school bij de coördinator om een plan op te stellen voor het inhalen van de opgelopen achterstand en houdt hij contact met de mentor over de vorderingen Indien een leerling door omstandigheden drie of meer aaneengesloten tussenuren heeft (pauzes buiten beschouwing gelaten), kunnen alleen dan òf de eerste uren òf de laatste uren voor de leerling vervallen indien de betrokken docenten alsook de coördinator daarvoor vooraf toestemming hebben verleend. 4.2 Gedrag De leerlingen gedragen zich in en buiten de school naar behoren Indien een leerling zich tijdens de les onbehoorlijk gedraagt kan de docent hem uit de les verwijderen. De leerling is dan verplicht zich te melden bij de conciërge en zijn aanwijzingen op te volgen. De conciërge stelt de coördinator op de hoogte van de verwijdering Leerlingen mogen in het schoolgebouw niet roken De leerlingen mogen geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij zich hebben of gebruiken Uitingen van discriminatie door leden van de schoolgemeenschap in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan Leerlingen zijn vrij om zich naar eigen inzicht te kleden, mits de kleding niet aanstootgevend en/of onbetamelijk is. 4.3 Seksuele intimidatie Indien daarvan sprake is, kunnen leerlingen dit melden aan een vertrouwenspersoon, waardoor er passend kan worden gereageerd. Dit wordt aan het begin van het schooljaar aan nieuwe leerlingen kenbaar gemaakt. 4.4 Veiligheid De leerlingen en personeelsleden gedragen zich naar de gegeven voorschriften betreffende de veiligheid in de school en overigens zodanig dat de veiligheid in de school zoveel mogelijk wordt gewaarborgd Het is absoluut verboden om wapens te gebruiken of bij zich te hebben. 6

7 4.4.3 Het is leerlingen niet toegestaan om in en om de school vuurwerk te ontsteken of bij zich te hebben. 4.5 Schade Het schoolbestuur aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten zijn verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Het schoolbestuur aanvaardt ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor het verlies van bezittingen van leerlingen die in of bij de school, of tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt Indien een leerling aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden of aan andere bezittingen van het schoolbestuur of aan andere onder het beheer van het schoolbestuur staande zaken, schade toebrengt, dan wordt die schade hersteld op kosten van de leerling die de schade heeft veroorzaakt of indien deze minderjarig is, op kosten van zijn ouders Indien een minderjarige leerling voor enige schade verantwoordelijk is stelt de school de ouders daarvan in kennis Het schoolbestuur kan voorschriften maken die de schade aan en verlies van bezittingen zoveel mogelijk voorkomen. 5 Huiswerk 5.1 Indien het schoolbestuur beleid heeft vastgesteld met betrekking tot het huiswerk, stelt het de leerlingen daarvan op de hoogte. 5.2 De leerlingen zijn verplicht het opgegeven huiswerk te maken. 5.3 De gezamenlijke docenten van een klas of groep streven ernaar het huiswerk zodanig op te geven en te spreiden dat van een evenwichtige en een reële belasting sprake is. 5.4 De leerling die het huiswerk niet heeft gemaakt meldt dit bij aanvang van de les aan de betreffende docent onder vermelding van de reden van verhindering. Indien deze reden naar het oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht tot het maken van het huiswerk ontslaat, kan hij hem een maatregel opleggen. 6 Toetsing, beoordeling, rapportage 6.1 Toetsing van de vordering van het onderwijs kan geschieden op de volgende wijzen: - repetities - mondelinge of schriftelijke overhoringen - gesprekken of spreekbeurten n.a.v. gelezen boeken, werkstukken, e.d., - practicum, turn- en spe(e)lopdrachten en werkstukken - andere vormen van toetsing. 6.2 Van een cijfer dat het resultaat is van een af te nemen toets wordt van tevoren de wegingsfactor ten opzichte van andere vormen van toetsing kenbaar gemaakt. Het cijfer voor een repetitie weegt zwaarder dan dat voor een overhoring. De docent heeft de mogelijkheid om - gemotiveerd - achteraf de wegingsfactor te wijzigen. Van oefentoetsen wordt een eventueel gegeven cijfer niet meegeteld voor het rapport. 7

8 6.3 Een repetitie wordt tenminste 1 week van tevoren opgegeven en gaat alleen over behandelde lesstof en/of geoefende vaardigheden. 6.4 Een leerling hoeft in de onderbouw niet meer dan één repetitie per dag te maken, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, welke door de coördinator gemotiveerd worden aangegeven. Voor de bovenbouw gaat het om maximaal twee repetities per dag. 6.5 Indien de omstandigheden, waaronder een toets wordt afgenomen, de leerling bij het maken van de toets hebben belemmerd, wordt daarmee bij de beoordeling van deze toets rekening gehouden. 6.6 Een leerling die een repetitie door ziekte of vanwege een andere geldige reden niet heeft kunnen maken, is verplicht z.s.m. met de docent een afspraak te maken voor het inhalen. Het inhalen van de repetitie dient zo mogelijk binnen een week te gebeuren. 6.7 Repetities die door ziekte van de docent niet konden worden afgenomen, verschuiven naar de eerstvolgende les, ook als er op die dag al een repetitie gepland stond. 6.8 Een docent beoordeelt een afgenomen toets binnen 2 weken nadat deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dit ter beoordeling van de coördinator. De normen van de beoordeling worden door de docent meegedeeld en zo nodig toegelicht. 6.9 Een leerling heeft recht op inzage in zijn toets, nadat deze is beoordeeld. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij zo spoedig mogelijk na inzage kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen Indien een toets zich daartoe leent wordt deze na de beoordeling door de docent klassikaal met de leerlingen besproken Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer dan dient van tevoren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties er staan op het te laat of niet inleveren ervan Een rapport of een tussenstand geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode. Een rapportcijfer is gebaseerd op tenminste 2 cijfers van afgenomen toetsen Indien het cijfer op het eindrapport (mede) wordt bepaald door de cijfers van voorafgaande rapporten dan dient van tevoren de wegingsfactor van die rapporten bekend te zijn Het cijfer op het eindrapport wordt vastgesteld door rekenkundige afronding van het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor het vak Indien de studieresultaten van een leerling aanleiding geven tot het treffen van belangrijke maatregelen, dienen deze zo spoedig mogelijk met de leerling en indien deze minderjarig is met zijn ouders, besproken te worden. 7 Overgang, keuze van onderwijs 7.1 Het schoolbestuur stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar bet volgende leerjaar te kunnen overgaan. Deze criteria worden aan het begin van het schooljaar in het informatieboekje en/of in de schoolgids bekend gemaakt. 7.2 De leerling kan zijn keuze voor een bepaalde richting van het onderwijs of voor een bepaalde samenstelling van zijn vakkenpakket kenbaar maken. Met deze voorkeur zal bij toelating tot een bepaalde richting of bij de toedeling van een 8

9 bepaald vakkenpakket zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 8 Schoolonderzoek, examen 8.1 Aan het begin van het examenjaar, doch uiterlijk voor 1 oktober, wordt de leerlingen van de eindexamenklassen het programma van toetsing en afsluiting bekend gemaakt. Dit programma bevat regels over de wijze van toetsen van de kennis en vaardigheden van deze leerlingen alsmede op welke wijze het cijfer van het schoolonderzoek wordt vastgesteld. 8.2 Het schoolbestuur stelt een examenreglement vast. Dit reglement bevat regels over de wijze waarop het examen wordt afgenomen, de wijze waarop de cijfers worden gegeven, regels over verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te maken. 9 Disciplinaire maatregelen 9.1 De leerling die de in de school geldende regels niet nakomt kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Zo'n maatregel kan worden opgelegd door de conciërge, door een docent, door de coördinator, door de schoolleider of door het schoolbestuur. 9.2 Disciplinaire maatregelen kunnen zijn: - het geven van een waarschuwing of een berisping - maken van strafwerk - uit de les verwijderd worden - nablijven of vroeg terugkomen - gemiste lessen inhalen - opruimen van gemaakte rommel - corvee-werkzaamheden uitvoeren Uitsluitend door of namens het schoolbestuur kunnen de volgende disciplinaire maatregelen worden getroffen: - uitsluiting van een werkweek of een excursie - de toegang tot de lessen ontzegd worden - geschorst worden - definitief van de school verwijderd worden. 9.3 Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel. 9.4 Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is opgelegd, kan hij dit aan de coördinator ter beoordeling voorleggen. 9.5 Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort is verplicht de les te verlaten zodra de docent hem dit opdraagt. Hij moet zich onmiddellijk melden bij de conciërge, die vervolgens de coördinator op de hoogte stelt. 9.6 Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de coördinator is opgelegd, kan hij dit aan de schoolleiding ter beoordeling voorleggen. 9.7 Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan door of namens het schoolbestuur worden geschorst, of definitief van de school worden verwijderd. 9.8 Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk aan de leerling, en indien hij minderjarig is ook aan zijn ouders, medegedeeld, met opgave van redenen. 9

10 Indien een leerling langer dan een dag wordt geschorst, meldt het schoolbestuur dit bij de inspectie met opgave van de redenen. Een leerling wordt ten hoogste voor één week geschorst. 9.9 Indien het schoolbestuur een leerling definitief van de school wil verwijderen, stelt het eerst de leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, in de gelegenheid om zich hierover uit te spreken. In geval het een leerplichtige leerling betreft dient het schoolbestuur ook eerst overleg te voeren met de inspectie Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling worden geschorst Een leerling kan niet in de loop van het schooljaar worden verwijderd op grond van onvoldoende resultaten Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de schoolleiding of het bestuur is opgelegd, kan hij dit aan de klachtencommissie ter beoordeling voorleggen Het besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk aan de leerling, en indien hij minderjarig is ook aan zijn ouders, medegedeeld, met opgave van redenen. Voorts geeft het schoolbestuur daarbij aan dat er om herziening van het besluit kan worden gevraagd. Indien een leerling definitief wordt verwijderd meldt het schoolbestuur dit bij de inspectie, met opgave van redenen Een verwijderde leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kan binnen 30 dagen nadat hij definitief is verwijderd, aan het schoolbestuur om herziening van het besluit tot verwijdering vragen. Het schoolbestuur stelt de leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, in de gelegenheid zich over de kwestie uit te spreken. Voorts voert het schoolbestuur overleg met de inspectie hierover en als het bestuur dat nodig vindt met andere deskundigen. Het schoolbestuur stelt de leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, in de gelegenheid om de adviezen of rapporten die op de beslissing op het verzoek tot herziening betrekking hebben, in te zien. Het schoolbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek, maar niet later dan na 30 dagen na ontvangst ervan. 10 Privacy 10.1 Leerlingenregistratie Van alle leerlingen zijn door de school gegevens voor algemeen gebruik binnen de school geregistreerd. Deze gegevens dienen correct te zijn. De betrokken leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kunnen deze gegevens inzien en indien nodig vragen deze te wijzigen of te verbeteren De gegevens van leerlingen zijn alleen toegankelijk voor hen die hiervoor van het schoolbestuur toestemming hebben gekregen, zoals de leden van de schoolleiding, de decanen, de mentoren, de docenten van de betrokken leerling, de conciërge en de leden van de administratie De gegevens worden alleen aan anderen dan in de punten en verstrekt indien dit in het belang van het onderwijs aan de betrokken leerling is, indien er een wettelijke plicht voor bestaat of met toestemming van de betrokken leerling, of indien deze minderjarig is van zijn ouders. Cijfers worden alleen verstrekt aan scholen van herkomst of 10

11 aan scholen voor het vervolgonderwijs. 11 Inspraak 11.1 Leerlingenraad De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen door de leerlingenraad. Deze raad kan de schoolleiding adviseren en geraadpleegd worden door de schoolleiding over aangelegenheden die voor leerlingen van belang zijn De schoolleiding stelt een reglement vast over de taak en samenstelling van de leerlingenraad, over de verkiezing van de leden van de raad en over de wijze van overleg tussen de leerlingenraad en de schoolleiding en over de faciliteiten die de leerlingenraad bij de uitoefening van zijn taak ten dienste staan Andere vormen van inspraak Het schoolbestuur legt in het medezeggenschapsreglement regels vast over de verkiezing van leerlingen in de medezeggenschapsraad alsmede over hun rechten en plichten in deze raad. 12 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering 12.1 Algemeen Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten mits dit niet in strijd is met de goede gang van het onderwijs en de regels van de school Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan. Indien er sprake is van discriminatie of belediging kan de schoolleiding passende maatregelen treffen Schoolkrant De schoolleiding stelt in overleg met de redactie van de schoolkrant een redactie-reglement vast, waarin de verantwoordelijkheid en de beschikbaarheid van geld en papier e.d. voor de schoolkrant wordt geregeld De schoolleiding kan de publicatie van de schoolkrant of een deel daarvan verbieden indien de schoolkrant in strijd is met de grondslag of doelstelling van de school dan wel een discriminerende of beledigende inhoud bevat Aanplakborden Indien er daartoe aangewezen aanplakborden in de school zijn kunnen leerlingen daarop zonder voorafgaande toestemming mededelingen die voor leerlingen van belang zijn ophangen, voor zover deze niet in strijd zijn met de grondslag of 11

12 doelstelling van de school en voor zover deze niet discriminerend of beledigend van aard zijn Bijeenkomsten De schoolleiding stelt desgewenst ruimte ter beschikking voor bijeenkomsten van leerlingen, e.e.a. binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 13 Geschillen 13.1 Indien leerlingen, personeelsleden en aan de school verbonden organen menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen met de betrokken persoon/orgaan of personen/organen met wie het geschil is gerezen. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze commissie beoordeelt het geschil en adviseert het schoolbestuur over de wijze waarop er op het geschil kan worden gereageerd Voor de samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie wordt verwezen naar de klachtenregeling van de school. 12

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen

Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen Leerlingenstatuut locatie CSG Beilen 140826 leerlingenstatuut 2014-2015 CSG Beilen/26-8-2014 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 1.1 Leerlingenstatuut... 1 1.2 Begrippen... 1 1.3 Rechten en plichten in algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs

Leerlingenstatuut LMC Voortgezet Onderwijs Bestand : lmcr/cvb/2013-745 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 26 maart 2013 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 1 juli 2013 Definitief besluit CvB : d.d. 2 juli 2013 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel

LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel. Februari Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel LEERLINGENSTATUUT RSG Ter Apel Februari 2011 Leerlingenstatuut van de RSG Ter Apel Dit leerlingenstatuut is bestemd voor de leerlingen van de RSG Ter Apel. De school is wettelijk verplicht een leerlingenstatuut

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2012

Leerlingenstatuut 2011-2012 Leerlingenstatuut 2011-2012 CSG Groene Hart Alphen aan den Rijn juli 2011 Inhoudsopgave 1. Begrippen... 3 2. Algemene bepalingen... 3 3. Rechten en plichten in algemene zin... 4 4. Toelating... 4 5. Kwaliteit

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Dollard College

Leerlingenstatuut Dollard College Leerlingenstatuut Dollard College 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d.

Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. Bestand : lmcr/cvb/2007-346 Voorgenomen besluit CvB : d.d. 25 juni 2008 Instemming leerlingen/oudergeleding GMR : d.d. 7 juli 2008 Definitief besluit CvB : d.d. 9 juli 2008 Datum van ingang : d.d. 1 augustus

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016

LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 06 LEERLINGENSTATUUT 2013-2016 Leerlingenstatuut Dockinga College Vastgesteld april 2013. Instemming MR 20 juni 2013 Van kracht m.i.v. 1 augustus 2013. Geldig tot 1 augustus 2016. Alle eerdere versies

Nadere informatie

van (naam locatie) (plaats)

van (naam locatie) (plaats) van (naam locatie) te (plaats) april 2007 1. Algemeen 1.1. Leerlingenstatuut 1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van de CSG. Het bestaat uit een algemeen deel,

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1. Begrippen. 2. Algemene bepalingen. In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan: Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool worden beschreven. Dit statuut is bindend en wettelijk verplicht (artikel 24g,

Nadere informatie

februari 2017 Leerlingenstatuut

februari 2017 Leerlingenstatuut februari 2017 Leerlingenstatuut Inleiding Voor je ligt het leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen op de Groene Hart scholen te Alphen aan den Rijn vastgesteld staan. Deze rechten

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege.

LEERLINGENSTATUUT. versie juni 2014. Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55. info@pascalcollege.org www.pascalcollege. LEERLINGENSTATUUT Pascal College Zaandam 2013 2015 versie juni 2014 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam Tel. (075) 616 73 55 info@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl Inhoudsopgave inhoudsopgave 2 1 Algemeen

Nadere informatie

ALTENA college, schoolwerkplan

ALTENA college, schoolwerkplan ALTENA college, schoolwerkplan CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T) X. Leerlingenstatuut Inhoudsopgave Algemeen 1. Algemeen 2 2. Begrippen 2 3. Rechten en plichten in algemene zin

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016

LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 LEERLINGENSTATUUT Almere College, maart 2016 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Het leerlingenstatuut van het Almere College Kampen is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen van onze school, omdat

Nadere informatie

Waterlant College IJdoorn

Waterlant College IJdoorn LEERLINGSTATUUT 2014 2016 Waterlant College IJdoorn Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015.

LEERLINGENSTATUUT. HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken. Leerlingenstatuut 2015-2017. 1 september 2015. Leerlingenstatuut 2015-2017 HANDBOEK De Apollo Dit artikel vervangt alle voorgaande afspraken 1 september 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 De Apollo De Apollo Leerlingenstatuut 10 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding

Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT. Ter inleiding Leerlingenstatuut Christelijk Lyceum Delft 1. LEERLINGENSTATUUT Ter inleiding Dit leerlingenstatuut van het Christelijk Lyceum Delft is in de eerste plaats bestemd voor alle leerlingen van onze school,

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014

LEERLINGENSTATUUT Hogelant Concepttekst 16 april 2014 LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Hogelant Concepttekst 16 april 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015

LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 vmbo Pascal Zuid handreiking voor scholen 9 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begrippen 2 1.3 Rechten en plichten in algemene zin 3 2 Toelating 3

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT CSB

LEERLINGENSTATUUT CSB LEERLINGENSTATUUT CSB oktober 2008 1 VOORWOORD De functie van een (wettelijk voorgeschreven) Leerlingenstatuut is om alle betrokkenen helderheid te verschaffen over rechten en plichten en elkaar daarop

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep

LEERLINGENSTATUUT. Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep LEERLINGENSTATUUT 2015 2017 Gerrit van der Veen College Onderdeel van ZAAM scholengroep Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Toelating 3 3. Kwaliteit van het onderwijs 4 4. Dagelijkse gang van zaken 4 5. Huiswerk

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan

LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan LEERLINGENSTATUUT Locatie Eksterlaan 2013-2015 1 LEERLINGENSTATUUT Heerenlanden College 2013-2015 Ten geleide Pag. 3 1 Algemeen Pag. 4 1.1 Leerlingenstatuut Pag. 4 1.2 Begrippen Pag. 4 1.3 Rechten en plichten

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE

LEERLINGENSTATUUT 2014-2016 OVER-Y COLLEGE Rechten en plichten voor leerlingen STATUS Definitief VERSIE 1 AUTEUR Over-Y College DATUM dinsdag 2 december 14 2014 OVER-Y College Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Begrippen... 3 1.3.

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen

1. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.2 Begrippen LEERLINGENSTATUUT Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen van Bogerman. Een belangrijk document voor jou dus. Dit leerlingenstatuut is vastgesteld op 9 april 2013. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010)

Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Leerlingenstatuut (uit: Schoolveiligheidsplan 2010) Voorwoord Een leefgemeenschap, en zeker ook een school, is aan veranderingen onderhevig. Daarom hebt u in 11 jaar, de vierde druk van 'het leerlingenstatuut

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met:

Algemeen. 1.1 Begrippen In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: LEERLINGENSTATUUT 1 Inleiding Voor leerlingen is het van belang te weten wat er van hen in de school wordt verwacht. Minstens zo belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van hetgeen zij op hun beurt van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum

LEERLINGENSTATUUT. VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum LEERLINGENSTATUUT VeenLanden College locatie Mijdrecht locatie Vinkeveen Chr. Scholengemeenschap voor mavo havo atheneum VOORWOORD De functie van een (wettelijk voorgeschreven) leerlingenstatuut is om

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018

LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 LEERLINGENSTATUUT DEVELSTEINCOLLEGE VESTIGING DEVELSINGEL augustus 2015/juli 2018 A. Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en bevat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG

LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG LEERLINGENSTATUUT VAN DALTON DEN HAAG MAART 2014 TEN GELEIDE Het is van groot belang dat alle leden van de schoolgemeenschap zich realiseren dat het Leerlingenstatuut en - met name - het Schoolreglement

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam. Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad Leerlingenstatuut Stedelijk Gymnasium Schiedam Mei 2008 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad nhoudsopgave één algemene bepalingen ARTKEL 01 begripsbepalingen 3 02 leerlingenstatuut 3 twee grondrechten

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

1. Algemeen Toelating Kwaliteit van het onderwijs Dagelijkse gang van zaken 29

1. Algemeen Toelating Kwaliteit van het onderwijs Dagelijkse gang van zaken 29 Rustenburgerstraat 436-438 1072 HK Amsterdam Tel: 020-6624883 Karel du Jardinstraat 54 1073 TC Amsterdam Tel: 020-6620011 www.zuiderlicht.org zuiderlicht@zuiderlicht.nl LEERLINGENSTATUUT 2014 2016 Concept

Nadere informatie

BC Broekhin Roermond. Leerlingenstatuut

BC Broekhin Roermond. Leerlingenstatuut BC Broekhin Roermond Leerlingenstatuut Leerlingenstatuut BC Broekhin Locatie Roermond 1. Over dit leerlingenstatuut 1.1 Algemeen 1.1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3

Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Leerlingenstatuut 2017-2018 Inhoudsopgave Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Regels voor het onderwijs 4 Kwaliteit van het onderwijs 4 Het volgen

Nadere informatie

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen

Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen Leerlingstatuut van Stichting EBO voor de Passie-scholen 0. Begrippen In dit leerlingstatuut bedoelen we met - bestuur: de bestuurder van alle Passie-scholen; - schoolleiding: de directeur, sectormanagers

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VAN DE CHR. MAVO "DE SAAD" TE DAMWALD

LEERLINGENSTATUUT VAN DE CHR. MAVO DE SAAD TE DAMWALD LEERLINGENSTATUUT VAN DE CHR. MAVO "DE SAAD" TE DAMWALD september 2007 update augustus 2016 Leerlingenstatuut 2 van 19 1. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland

LEERLINGENSTATUUT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland LEERLINGENSTATUUT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland LEERLINGENSTATUUT van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje te Oud-Beijerland Inhoud Begripsbepaling

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

1.1.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Marnix Gymnasium 2014-2016 04-02 - 2014 In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. In het leerlingenstatuut wordt waar nodig verwezen naar verschillende

Nadere informatie

Voorwoord. We hopen dat het een bijdrage is aan een goed leef- en werkklimaat op onze schoolgemeenschap. Koos Neuvel, rector CSG Dingstede

Voorwoord. We hopen dat het een bijdrage is aan een goed leef- en werkklimaat op onze schoolgemeenschap. Koos Neuvel, rector CSG Dingstede Leerlingenstatuut Voorwoord Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en dat zij weten wat ze op hun beurt van de school, de medewerkers en hun medeleerlingen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam

LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam LEERLINGENSTATUUT 2014 2015 Stichting LMC Rotterdam Leerlingenstatuut Stichting LMC Rotterdam 1. Algemeen A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. B. Het

Nadere informatie

Johannes Fontanus College Barneveld

Johannes Fontanus College Barneveld Johannes Fontanus College Barneveld INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord en betekenis 2 2. Begrippen 3 3. Leerlingenstatuut 4 4. Rechten en plichten in algemene zin 4 5. Toelating 5 6. Kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven.

A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. LEERLINGENSTATUUT 2013 2014 Stichting LMC Rotterdam Leerlingenstatuut Stichting LMC Rotterdam 1. Algemeen A. Het leerlingenstatuut regelt jouw rechten en plichten als leerling op Mavo Delfshaven. B. Het

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO

LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO LEERLINGENSTATUUT s Gravendreef College INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO (KGT) en HAVO September 2015 2 INHOUDSOPGAVE 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1. Betekenis 3 art. 2. Doel 3 art. 3.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord Artikel 1. betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Artikel 2. doel Een

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT VOOR HET HERVORMD LYCEUM ZUID AMSTERDAM

LEERLINGENSTATUUT VOOR HET HERVORMD LYCEUM ZUID AMSTERDAM HERVORMD LYCEUM ZUID scholengemeenschap voor VWO en HAVO Brahmsstraat 7 1077 HE Amsterdam Tel.: 020-6627983 Fax: 020-6797146 E-mail: info@hlz.l LEERLINGENSTATUUT VOOR HET HERVORMD LYCEUM ZUID AMSTERDAM

Nadere informatie

Kennemer College. Het leerlingenstatuut

Kennemer College. Het leerlingenstatuut Kennemer College Het leerlingenstatuut INHOUDSOPGAVE A) Algemeen 3 1) Betekenis en doel 3 2) Begrippen 3 3) Procedure 4 4) Toepassing 4 5) Publicatie 5 B) Regels voor het onderwijs 6 6) Het geven van onderwijs

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT

LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT LEERLINGENSTATUUT ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT Breda, maandag 19 december 2016 Vastgesteld door deelraad onderwijsgroep Tessenderlandt d.d. maandag 19 december 2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014

LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 LEERLINGENSTATUUT ZWIN COLLEGE 2014 1 Inhoudsopgave A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure 5. Geldigheidsduur 6. Toepassing 7. Publicatie B. REGELS BINNEN DE SCHOOL/INSTELLING B1. REGELS

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2013-2015

Leerlingenstatuut 2013-2015 Leerlingenstatuut 2013-2015 1 oktober 2013 0 Inhoudsopgave leerlingenstatuut I Algemene bepalingen 1. Wat is een leerlingenstatuut?... 2 2. Begrippen in dit statuut... 2 3. Hoe komt dit statuut tot stand?...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

2.2 LEERLINGENSTATUUT

2.2 LEERLINGENSTATUUT 2.2 LEERLINGENSTATUUT Algemene bepalingen Definitie Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en bevat tevens daaruit voortvloeiende plichten van andere personen, geledingen

Nadere informatie

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen)

docenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak (stagiair(e)s inbegrepen) 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC - PAGINA 1 4.2 LEERLINGENSTATUUT GHC BEGRIPPENLIJST In dit statuut wordt bedoeld met: leerlingen alle leerlingen die op school staan ingeschreven ouders ouders, voogden, feitelijke

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV

LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV LEERLINGENSTATUUT Stichting CVO-AV 1 februari 2015 Vaststelling GMR: 9 april 2015 Vaststelling CvB: 21 april 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Leerlingenstatuut...

Nadere informatie

leerlingenstatuut marianum

leerlingenstatuut marianum leerlingenstatuut marianum Document 2013-2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemeen...2 Art. 1 Begripsbepaling...2 Paragraaf 2 Het leerlingenstatuut...3 Artikel 2 Leerlingenstatuut...3 Artikel 3 Procedure...3 Artikel

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. ALGEMEEN... 2 2. TOELATING... 3 3. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS... 4 4. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN... 4 5. HUISWERK... 6

1. ALGEMEEN... 2 2. TOELATING... 3 3. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS... 4 4. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN... 4 5. HUISWERK... 6 Leerlingenstatuut Hieronder volgt het leerlingenstatuut van de Haemstede-Barger mavo Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. TOELATING... 3 3. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS... 4 4. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN... 4 5. HUISWERK...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Goedgekeurd in MR 10 september 2013 Leerlingenstatuut Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne Officiële versie Deze tekst vormt de officiële versie van het leerlingenstatuut voor de Instelling Voortgezet

Nadere informatie

beleidsstukken INHOUDSOPGAVE

beleidsstukken INHOUDSOPGAVE LEERLINGENSTATUUT INHOUDSOPGAVE A. Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Begripsbepaling 4 Artikel 2 Betekenis van het leerlingenstatuut 5 Artikel 3 Doelstelling 5 Artikel 4 Procedure 5 Artikel 5 Geldigheidsduur

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012

2011-2013 [LEERLINGENSTATUUT] Leerlingenstatuut. Scholengemeenschap de Grundel. Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 2011-2013 Leerlingenstatuut Scholengemeenschap de Grundel Vastgesteld in vergadering centrale directie, 06-09-2012 Instemming leerlinggeledingcmr, 18-09-2012 Advies ouder- en personeelsgeleding CMR, 18-09-2012

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Udens College

Leerlingenstatuut Udens College Diro Besproken 18-11-2010; n.a.v. bespreking MR 19-1-2011 besproken en pnt.4.2 aangepast in Diro op 10-2-2011 Leerlingenraad Advies op 20-1-2011: geen opmerkingen of aanvullingen MR Instemming leerling

Nadere informatie

L E E R L I N G E N S T A T U U T

L E E R L I N G E N S T A T U U T L E E R L I N G E N S T A T U U T VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST-UTRECHT Christelijk College Zeist Christelijk Lyceum Zeist Dijnselburgschool Revius Lyceum, Doorn

Nadere informatie

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Leerlingenstatuut PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Leerlingenstatuut Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: - bevoegd gezag: het bestuur van het Bonnefanten College, zoals statutair bepaald: de

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Statuten leerlingenraad 2015-2017

Statuten leerlingenraad 2015-2017 Statuten leerlingenraad 2015-2017 Juli 2015 INLEIDING Dit is het leerlingenstatuut van het ECL. In dit statuut staan de rechten en plichten van de leerlingen. Er zijn situaties op school waarbij je je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Erasmiaans Gymnasium

Leerlingenstatuut Erasmiaans Gymnasium 1 Gewijzigd: januari 2014 I Algemeen Artikel 1 Betekenis Dit leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van de leerlingen die staan ingeschreven op het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam, en bevat

Nadere informatie

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch

leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch leerlingenstatuut ds. Pierson College s-hertogenbosch 1. BETEKENIS 1.1. Het leerlingenstatuut geeft de rechten en plichten aan van de leerlingen en is een middel om de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Gilde Educatie BV

Deelnemersstatuut Gilde Educatie BV Deelnemersstatuut Gilde Educatie BV Vastgesteld door: Directeur Gilde Educatie BV Vastgesteld op: 17 juli 2017 Geldig per: 1 augustus 2017 Deelnemersstatuut Gilde Educatie BV 1 1. Over het deelnemersstatuut

Nadere informatie

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs. Leerlingenstatuut Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs Leerlingenstatuut Uitgevoerd door: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs, Hilversum Vastgesteld: 25 juni 2014 Verantwoordelijk:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013

Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013 Leerlingenstatuut VMBO-groen 2013 Index A. Algemeen 3 5 1. Betekenis 3 2. Doel 3 3. Begrippen 3 4. Procedure 4 5. Geldigheidsduur 4 6. Toepassing 5 7. Publicatie 5 BI Regels binnen de instelling 5 7 8.

Nadere informatie

Leerlingen- en ouderstatuut VO

Leerlingen- en ouderstatuut VO Leerlingen- en ouderstatuut VO In dit Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de wettelijke

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut SOVON uitwerking Huygens College

Leerlingenstatuut SOVON uitwerking Huygens College Leerlingenstatuut SOVON uitwerking Huygens College 27-11-2015 Artikel 1. betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Artikel 2. doel Een leerlingenstatuut

Nadere informatie

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol: een uniforme aanpak Deze toetsnotitie bevat de afspraken voor het toetsen van geleerde kennis en vaardigheden op Het Nieuwe

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT 2017

LEERLINGENSTATUUT 2017 LEERLINGENSTATUUT 2017 1. Doel van het statuut Dit leerlingenstatuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze school. Het heeft als doel dat we op school weten waar we met elkaar aan toe

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.

1.1 Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. LEERLINGENSTATUUT mei 2012 Inhoud Pagina A. Algemeen 1 B. Regels over het onderwijs 3 C. Regels over de schoolorganisatie en het gebouw 7 D. Handhaving van het leerlingenstatuut 14 A. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Albeda College Deelnemersstatuut: inleiding. Artikelen deelnemersstatuut

Deelnemersstatuut Albeda College Deelnemersstatuut: inleiding. Artikelen deelnemersstatuut Deelnemersstatuut Albeda College Deelnemersstatuut: inleiding Het Deelnemersstatuut legt de rechten en plichten vast van de deelnemers die ingeschreven staan bij het Albeda College en geldt tevens voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder, nadat de medezeggenschapsraad is gehoord. VOORWOORD Dit leerlingenstatuut geeft een overzicht van de rechten, bevoegdheden

Nadere informatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie

A. ALGEMEEN 1. Betekenis 2. Doel 3. Begripsomschrijving 4. Procedure en geldigheidsduur 5. Toepassing 6. Publicatie Leerlingenstatuut o.s.g. De Ring van Putten Bestuur van de Onderwijsgroep Galilei; gezien het advies van de medezeggenschapsraad; b e s l u i t : vast te stellen het navolgende leerlingenstatuut o.s.g.

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie