ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE KOPERSINFORMATIE"

Transcriptie

1 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE De koop Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een nieuwbouwwoning. Wij adviseren u deze informatie, verstrekt bij de contractdocumentatie met aandacht te lezen, om zo eventuele verrassingen uit te sluiten. Koop-/aannemingsovereenkomst De aankoop van een woning wordt contractueel vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst met de daarbij behorende contractstukken als tekeningen, technische omschrijving en dergelijke. Vóór ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u alle benodigde informatie en documentatie inclusief concept koop-/aannemingsovereenkomst ter inzage en goedkeuring. De makelaar zal u een toelichting op deze kopersinformatie geven. Op basis van deze bescheiden wordt door Ymere het erfpachtrecht geleverd en de woning gebouwd. De koop-/aannemingsovereenkomst is een door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) goedgekeurde overeenkomst en is om die reden niet zomaar aan te passen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen kunnen pas worden aangebracht na schriftelijke toestemming van Ymere. De koop- /aannemingsovereenkomst wordt door u getekend bij de makelaar. Tijdens de verkoop gedane mondelinge toezeggingen zijn door ons veelal niet controleerbaar. Wij raden u aan om alle voor u verkoopbeslissende toezeggingen schriftelijk op papier te laten vastleggen. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, wordt het originele exemplaar door de makelaar namens Ymere ondertekend. U krijgt een kopie van de door partijen getekende akte mee. De projectnotaris ontvangt het originele, door partijen ondertekende, exemplaar. Op basis hiervan wordt de leveringsakte voor de eigendomsoverdracht opgemaakt. Binnen de in de koop-/ aannemingsovereenkomst gestelde periode, maakt het notariskantoor een afspraak met u voor het tekenen van de leveringsakte en eventueel de hypotheekakte. Deze eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het Lubbers en Dijk notarissen te Amsterdam. Het aangaan van een koop-/aannemingsovereenkomst brengt voor zowel verkoper als koper verplichtingen met zich mee. De verkoper is verplicht de grond (erfpachtrecht) te leveren en de woning te bouwen en koper is verplicht de koop- en aanneemsom te betalen. Alle betalingen, inclusief het eventueel overeengekomen meer-/minderwerk, dienen voor de feitelijke levering, dus bij ontvangst van de sleutel te zijn voldaan. Vrij op naam De koopsom van de woning is vrij op naam. Dat wil zeggen dat de kosten die verband houden met het kopen van een eigen woning, met uitzondering van de financieringskosten, in de koopprijs zijn inbegrepen. Dat wil zeggen inclusief: Erfpacht/grond- en bouwkosten; Honoraria constructeur, architect en andere adviseurs; Notariskosten m.b.t. de leveringsakte; Makelaarscourtage c.q verkoopkosten; Eenmalige aansluitkosten van nutsvoorzieningen; Kadastrale uitmeting; 1

2 Leges bouwvergunning; Invoerkosten voor aansluiting van de woning op het telefoon- en het kabelnet. De aansluiting stopt in de meterkast, aanvraag dient u zelf te verzorgen. Bedrading ten behoeve van telefoon en kabel dient u vanaf de meterkast zelf te verzorgen; Verzekering tijdens de bouw; Kosten SWK; BTW (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend). De kosten die verband houden met de aankoop en financiering van uw woning zijn niet in de koop- /aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: Afsluitprovisie van uw hypothecaire geldlening; Taxatiekosten die eventueel benodigd zijn voor het verkrijgen van een financiering; Notaris- en kadasterkosten betreffende de hypotheekakte; Renteverlies tijdens de bouw over de grond/erfpacht en de vervallen termijnen. Andere kosten die niet in de koop-/aanneemsom zijn opgenomen: Kosten voor bedraden van de loze leidingen t.b.v. van de telefoon en televisie/radio (CAI); Abonnee- en aansluitkosten t.b.v. de telefoon en televisie/radio (CAI); Eventuele aanvraagkosten energielevering; Kosten eventueel door u gekozen kopers opties. Bouw- en grondrente en renteverlies tijdens de bouw Bij het kopen van een nieuwbouwwoning wordt vaak gesproken over bouwrente en renteverlies tijdens de bouw. Deze twee termen worden nogal eens door elkaar gehaald, terwijl deze zeer belangrijk zijn bij het bepalen van de financiële gevolgen van de aankoop van de woning. Daarom worden beide begrippen zo duidelijk mogelijk toegelicht. Immers als uw financieel adviseur geen rekening houdt met deze kosten kunt u in financiële problemen komen. Bouw- en grond/erfpachtrente Bouw- en grond/erfpacht rente is een koopsomverhogende rente, die de koper aan de ondernemer betaalt. Dit omdat de ondernemer de grondkosten en eventueel een deel van de bouwkosten heeft voorgefinancierd. De rente berekend over al vervallen termijnen (bouwrente) en de rente berekend over de koopsom van de grond/erfpacht (grondrente) zijn, voor zover betrekking op de periode tot het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, niet fiscaal aftrekbaar. Indien u besluit deze vergoeding mee te financieren met uw hypotheek dan is de hypotheekrente over dit deel van de hypotheek wel aftrekbaar, voor zover deze hypotheek aftrekbaar is. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, heeft u twee maanden de tijd om uw financiering te regelen. In deze periode en in de periode tot de notariële levering (= eigendomsoverdracht) bent u ook rente verschuldigd over de grond/erfpachtkosten en de eventueel vervallen termijnen (bouwrente). De ondernemer verleent u immers uitstel van betaling. Deze rente is wel fiscaal aftrekbaar mits u aftrekposten in Nederland heeft. Renteverlies tijdens de bouw Indien u de aankoop van uw nieuwbouwwoning financiert met een hypothecaire geldlening dan zal het bedrag dat u financiert niet meteen worden uitbetaald bij de notariële eigendomsoverdracht, maar 2

3 wordt dit in depot gehouden bij de geldverstrekker. U bent vanaf dit moment hypotheekrente verschuldigd over het door u geleende bedrag. Daar staat tegenover dat u een rentevergoeding ontvangt over het bedrag dat in het bouwdepot staat. Vanuit het bouwdepot betaalt u, al naar gelang de bouw vordert, de bouwnota s. Zo wordt het depot steeds kleiner, ontvangt u minder rente en bent u per saldo steeds meer rente verschuldigd. Om tijdens de bouw geen dubbele woonlasten te hebben, kunt u eventueel dit renteverlies tijdens de bouw (te weten uw hypotheekrente minus de vergoeding over het bouwdepot) in uw hypotheek meefinancieren. U hypotheekadviseur kunt u hier meer over vertellen. Let u erop dat de hypotheekverstrekker rente berekent over de gehele termijn gesteld in de aannemingsovereenkomst (aantal werkbare werkdagen). De eigendomsoverdracht Voor de datum van de notariële eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, inclusief de met de financiering van uw woning verband houdende bijkomende kosten. De betaling Door het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontstaat een betalingsverplichting. De koopsom van de grond/erfpacht en bijkomende kosten betaalt u in één termijn bij de notariële overdracht. De aanneemsom en het eventuele bedrag aan meer- en meerwerk betaalt u in meerdere termijnen. De termijnregeling is vastgelegd in de overeenkomst. De eventueel al vervallen termijnen worden ook betaald bij notariële overdracht. Voor de resterende termijnen ontvangt u van Ymere steeds een factuur op de in de koop- /aannemingsovereenkomst vermelde tijdstippen. Van de aannemer (Era Contour) ontvangt u facturen voor het eventueel gekozen meerwerk. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris nog niet heeft plaatsgevonden en u geen eigen geld heeft, krijgt u automatisch uitstel van betaling. Over de verschuldigde, maar nog niet betaalde termijnen wordt rente berekend. Het gehanteerde rente tarief is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd. Indien u de vervallen koopsom en/of bouwtermijnen niet tijdig betaalt dan heeft Ymere het recht u daarover boeterente in rekening te brengen. Het percentage van deze boeterente is in de koop- /aannemingsovereenkomst vastgelegd. Indien u een hypotheek heeft afgesloten, wordt het deel dat bij het transport verschuldigd is door uw hypotheekverstrekker overgemaakt naar de notaris. Het deel van de hypotheek dat bedoeld is voor de nog te betalen termijnen wordt door uw hypotheekverstrekker in depot gehouden. Op het moment dat u een termijnfactuur ontvangt, stuurt u het origineel naar uw hypotheekverstrekker, die dan voor betaling zorgdraagt. Voor de oplevering en sleuteloverdracht van de woning dient aan alle betalingsverplichtingen voldaan te zijn. Erfpacht De grond wordt niet verkocht, maar door de Gemeente Amsterdam in erfpacht uitgegeven. Op dit erfpachtrecht zijn de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 van toepassing. Waar hierna wordt gesproken over grond en gebouw wordt bedoeld een recht van erfpacht van de grond en het gebouw. Voor dat recht moet de erfpachter jaarlijks een vergoeding betalen aan de gemeente Amsterdam. Zo'n vergoeding wordt canon genoemd. De erfpacht is voor 50 jaar afgekocht. Ingangsdatum erfpacht is: 1 juni

4 Zelfbouw kavels Volgens ingewonnen informatie bij de gemeente Amsterdam worden de 2 kavels gelegen naast Spijtellaantje 5 en Spijtellaantje 11 in de toekomst uitgegeven als zelfbouwkavel. Er is nog geen exacte informatie bekend over de toekomstige hoogte en bouwvlak van deze zelfbouwkavels. De gemeente Amsterdam is intern nog bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. Het kan nog wel een half jaar duren voordat er een besluit is genomen door de gemeente Amsterdam. De gemeente streeft ernaar om te zorgen dat er tussen de zelfbouwwoningen en de vier woningen van Ymere aan het Spijtellaantje een strook van ongeveer 2 meter onbebouwd blijft. De verwachte maximale bouwhoogte (in afwijking van het bestemmingsplan) van kavel 5 (grenzend aan Spijtellaantje nummer 11) is 8,5 meter en die van kavel 6 (grenzend aan Spijtellaantje 5) is 7 meter. Aan vorenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend en ligt buiten de invloedsfeer van Ymere. Beschoeiing en oeverlijn Aan de achterzijde van de woning ligt een sloot. De sloot is eigendom van Waternet. Waternet doet het onderhoud aan de sloot. Eigenaars/bewoners moeten ervoor zorgen dat de sloot toegankelijk is voor Waternet. Het perceel van de woning is bij de sloot voorzien van beschoeiing. Beschoeiing is een grondkering die als doel heeft om de oever tegen afkalving te beschermen, zowel zichtbaar boven water als onzichtbaar onder water. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de beschoeiing en de instandhouding van de beschoeiing c.q. oeverlijn. De beschoeiing is nagenoeg onderhoudsarm, maar heeft wel wat onderhoud nodig als o.a. vrijhouden van onkruid en dergelijke. Bomen, heesters, coniferen en andere beplanting dienen circa 1,5 meter van de oeverrand geplaatst te worden. Indien noodzakelijk moeten eigenaren zorgen voor vervanging van de beschoeiing. Prijsstijgingen De in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale aanneemsom is vast met uitzondering van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. SWK Waarborgcertificaat Ymere is aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Uw woning voldoet daarom straks aan de eisen en normen van het SWK. SWK is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit en de levering van de woning waarborgt. Projecten worden door SWK vóór de start van de bouw getoetst en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van SWK goedgekeurde contracten. Voor alle woningen wordt dan ook een waarborgcertificaat afgegeven. Een volledige garantieomschrijving staat in de brochure: SWK Garantie- en Waarborgregeling Dit boekje kunt u downloaden via de website Na het tekenen van de koop-\aannemingsovereenkomst en na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt het waarborgcertificaat voor u aangevraagd en door SWK rechtstreeks aan u toegezonden. Keukeninrichting De woningen worden zonder keuken opgeleverd. In de koopsom is dan ook geen keukeninrichting opgenomen. Op de koperscontracttekening van uw woning staat de opstelplaats van de keuken 4

5 aangegeven. De uitgangspunten voor de installatievoorzieningen van de keuken zijn aangegeven op de nul-tekening van de keuken. De leidingen worden afgedopt opgeleverd. Indien u een keuken bij de Keukenloods in Zaandam koopt dan is het in overleg met de woonadviseur van de aannemer Era Contour mogelijk om vóór de oplevering van de woning de keuken te laten plaatsen. Hierbij dient u rekening te houden met een sluitingsdatum. De woonadviseur zal u over de sluitingsdatum informeren. Let op: indien u bij een andere leverancier een keuken koopt dan kunnen noodzakelijke wijzigingen ten behoeve van de installatie van de keuken én de plaatsing van de keuken ná oplevering van de woning uitgevoerd worden. Meer- en minderwerk Doordat de bouw al snel start, zijn wijzigingen in het casco (zogenaamde ruwbouw) niet meer mogelijk. Kopers worden door de woonadviseur van Era Contour uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Kopers kunnen dan hun wensen ten aanzien van meer/minderwerk bespreken. Voor dit gesprek ontvangen de kopers snel na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst een uitnodiging. Let op: wijzigingen zijn dus zeer beperkt. Het is kopers niet toegestaan om tijdens de bouw zelf werkzaamheden te verrichten c.q. door derden te laten verrichten in en/of en aan/om de woning. Bij overeengekomen meer-/minderwerk is de volgende betalingsregeling van toepassing: Zodra door u opdracht gegeven is tot het uitvoeren van meer-/minderwerk dan zal 25% gefactureerd worden. Het resterende gedeelte (75%) wordt gefactureerd bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende betaling daarna. Het meer-/minderwerk wordt gefactureerd door Era Contour en moet vóór oplevering van de woning volledig aan Era Contour betaald zijn. Sanitair en tegelwerk Voor de badkamer en toilet is een stelpost van inclusief btw beschikbaar. U kunt zelf tegels en sanitair uitzoeken bij een door de aannemer geselecteerde showroom. Ook kunt u kiezen voor een standaard afwerking die bij de showroom van de aannemer te zien is. Mocht u de badkamer en toilet casco willen laten opleveren dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Omdat de badkamer/toilet dan niet meer voldoet aan de gestelde eisen en regelgeving vervalt de garantie voor deze onderdelen. Vanuit SWK is dan een gelimiteerde garantie van toepassing. Voor deze beperkte garantie tekent u een verklaring. U ontvangt bij casco oplevering de stelpost retour van Era Contour. De sluitingsdatum voor sanitair en tegelwerk wordt u in een later stadium door Era Contour gecommuniceerd. Tot aan deze data is het mogelijk om uw wensen kenbaar te maken. Houdt u er rekening mee dat ook hier geldt dat mondelinge toezeggingen schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Voor vragen met betrekking tot het meer- en minderwerk, kunt u terecht bij de woonadviseur van Era Contour. 5

6 Start bouw De verwachting is dat de bouw eind juni 2016 start. De indicatieve oplevering is 1 e kwartaal Financiering Bij de koop van een woning krijgt u niet alleen te maken met de woning zelf, maar wellicht ook met de financiering ervan. U laat zich bij het afsluiten van een hypotheek ongetwijfeld bijstaan door een hypotheekadviseur of bank. Toch willen we u hier alvast ter informatie wat eerste aanwijzingen geven. Hypotheek (indien van toepassing) Indien u voor de financiering van uw woning gebruik maakt van een hypotheek is een passende hypotheek (=financiering) erg belangrijk. Een goede hypotheek is namelijk maatwerk. Deze is per slot van rekening afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Juist omdat in de toekomst allerlei omstandigheden kunnen wijzigen, is het belangrijk om ook naar de flexibiliteit van verschillende hypotheken te kijken. Uitgangspunt voor alle financiële zaken rondom uw eigen woning is de voor u acceptabele hoogte van de maandelijkse woonlasten. Als u daarvan de onderhouds- en energielasten, de verzekeringspremie en de onroerende zaakbelasting aftrekt, houdt u over wat uw hypotheek mag bedragen. Nu kunnen bij een gelijk hypotheekbedrag de maandelijkse lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm en uw persoonlijke omstandigheden. Wij adviseren u er goed op te letten dat in het uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende kosten (onder andere renteverlies tijdens de bouw) worden meegenomen, zodat u in het eindstadium niet met een depottekort wordt geconfronteerd. Laat u ook op dit punt door een hypotheekadviseur uitvoerig informeren. Belastingvoordeel Een deel van uw woonlasten wordt onder bepaalde voorwaarden door de fiscus betaald. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat uw woning als hoofdverblijf dient te fungeren. Doordat u de betaalde rente over uw hypotheek in mindering kan brengen van uw belastbaar inkomen kunnen de netto hypotheeklasten een stuk lager uitvallen. Hoe groot dit voordeel is, hangt af van uw inkomsten en andere aftrekposten. Ook de kosten die verband houden met het verkrijgen van de financiering zoals afsluitprovisie, notaris- en taxatiekosten, kosten van het kadaster, zijn aftrekbaar van de belasting. De kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin de betaling heeft plaatsgevonden. Verder moet u er wel rekening mee houden dat u ook een bijtelling krijgt, het zogenaamde eigenwoningforfait. De hypotheekadviseur kan voor u een volledige berekening maken zodat u goed zicht krijgt op uw netto maandlasten. Indien u tijdelijk twee koopwoningen heeft (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) dan is de hypotheek voor beide woningen in het jaar van aankoop van de nieuwbouwwoning en de maximaal drie volgende jaren beiden aftrekbaar. Ook hoeft u in deze jaren geen eigen woning forfait aan te vragen voor de woningen die nog in aanbouw is. Wij adviseren u zich goed te laten informeren door een hypotheek adviseur. Verzekering Tijdens de bouw is uw woning door de aannemer verzekerd. Zodra de woning aan u is opgeleverd (sleuteloverdracht) eindigt deze verzekering. U dient dan zelf een verzekering te regelen. Wij adviseren u om een dag voor oplevering de opstalverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering in te laten gaan. 6

7 Bezoek aan het bouwterrein Het is om veiligheidsredenen voor onbevoegden niet toegestaan om tijdens de bouwperiode, het bouwterrein te bezoeken. Dit betekent dat ook u als koper tijdens deze periode het bouwterrein niet mag betreden. Dit geldt ook voor de avonden en voor de weekeinden. Om u op de hoogte te houden van de vorderingen met betrekking tot de bouw van uw woning, wordt u door Ymere periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van het bouwproces. Daarnaast worden er tijdens de afbouwfase een kijkdag georganiseerd. U krijgt dan de gelegenheid om de in aanbouw zijnde woning te bekijken en/of maten op te (laten) nemen. Oplevering De datum van oplevering wordt door Ymere uiterlijk 14 dagen van tevoren, schriftelijk aan u medegedeeld. Omdat de duur van het bouwproces sterk afhangt van niet of nauwelijks te beoordelen factoren als bijvoorbeeld de weersgesteldheid, wordt bij de start bouw slechts een prognose afgegeven. Deze prognose wordt naarmate het bouwproces vordert, steeds nauwkeuriger. Houdt u er rekening mee dat alle prognoses indicatief zijn en dat slechts de schriftelijk door Ymere gemelde bevestiging bindend is. Onderhoudstermijn Verborgen gebreken die binnen 6 maanden na oplevering naar voren komen, dienen binnen deze termijn schriftelijk door u te worden gemeld aan de afdeling nazorg van Ymere. De klacht die u meldt, zal door de aannemer beoordeeld worden, en indien aanvaard, worden afgehandeld. Vanzelfsprekend behoudt u na de onderhoudstermijn op bepaalde onderdelen garantie. De garantieregeling gaat in 3 maanden na oplevering van uw woning. De garantieregeling is onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst. Bankgarantie ten behoeve van 5% regeling Om u als koper zekerheid te geven dat de verkoper zijn verplichtingen uit de koop-/aannemingsovereenkomst nakomt, wordt door Ymere een bankgarantie van 5% van de aanneemsom afgegeven aan Lubbers en Dijk notarissen. Tijdens de oplevering wordt de woning met u opgenomen. Eventuele gebreken worden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. De genoteerde opleverpunten worden door de aannemer hersteld. De bankgarantie wordt na drie maanden automatisch vrijgegeven aan de verkoper mits er door u geen schriftelijk bezwaar is aangetekend bij de notaris. Wijzigingen en voorbehoud Deze verkoopinformatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens van de gemeentelijke diensten, architect en adviseurs. Desondanks maakt Ymere een voorbehoud ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en/of constructieve wijzigingen, als mede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. De op tekening aangegeven maten zijn circa-maten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen en (kleine) maatverschillen, voortvloeiende uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of de situatie ter plaatse. Deze wijzigingen en/of verschillen geven geen aanleiding tot enige verrekening met u. 7

8 Wij houden ons het recht voor tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woningen en geven geen van de partijen enig recht tot het vragen van verrekeningen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, aansluitpunten, wandcontactdozen en sanitair alsmede de installaties (zoals bijvoorbeeld mechanische ventilatie) zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. Maatverschillen tussen woningplattegrond en realiteit blijven mogelijk. De op de woningplattegrond aangegeven maten zijn niet geschikt voor het geven van opdrachten aan derden. U wordt voor oplevering in de gelegenheid gesteld om de definitieve maatvoering ter plekke in de woning op te meten. De aangegeven nummers zijn huisnummers. Aan de in de brochure afgedrukte artist impressions kunnen ten aanzien van de kleurstelling en/of uitvoering geen rechten worden ontleend, de perspectieftekeningen van het exterieur en het interieur zijn slechts bedoeld als impressie. De artist impressions zijn in een vroegtijdig stadium vervaardigd. Het kan dus voorkomen dat er verschillen zijn tussen deze tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering. Aan deze illustraties kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De ingekleurde plattegronden geven een mogelijkheid weer voor de inrichting van de woning met eventuele buitenruimte. Deze inrichting en stoffering is niet begrepen in de levering. Dit geldt ook voor de inrichting van de tuin, keuken, badkamer en toilet. Het afwerkingsniveau zoals deze in de woningen uitgevoerd wordt, vindt u in de contractstukken. De afmetingen en plaats van de keukens en sanitair zijn indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan: De tenaamstelling van ruimten die niet corresponderen met de terminologie van het bouwbesluit, perspectief- en/of sfeertekeningen, foto's en artist impressions, strooifolders, flyers, advertenties, maquettes, interieurschetsen, indelingen van plattegronden door middel van meubilering, omgeving(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen, foto's en overige informatie, gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van sanitair, privacy schermen e.d. in doorsneden en plattegronden, ingetekende (keuken)apparatuur, wasdrogers, wasmachines e.d. De indeling op de situatietekening van het openbaar gebied (bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting en dergelijke) is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Wijzigingen kunnen zich voordoen en vallen buiten de invloedsfeer van de ontwikkelaar. 8

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Indeling begane grond

Indeling begane grond Terreinplan Indeling begane grond Indeling verdieping Legenda IMPRESSIES Prijzen (inclusief BTW) 1. Casco afwerking (omschrijving op volgende pagina): 310.000,-- 2. Complete afwerking (omschrijving op

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Inhoudsopgave: 1 De Koop 1.1 Hypotheek 1.2 Een hypotheek is maatwerk 1.3 Waarvan is de rente afhankelijk? 1.4 De fiscus

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen Op het Verbreepark in Benthuizen, op een zichtlocatie langs de N209, realiseert ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede GARAGE XL. GARAGE XL biedt plaats aan ruime en betaalbare opslag-

Nadere informatie

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr.

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. KOOPINFORMATIE Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. : 3 VRIJ OP NAAM De prijs van de basiswoning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

Starterappartementen Blaricum Bijvanck

Starterappartementen Blaricum Bijvanck Starterappartementen Blaricum Bijvanck Bijlage Het kopen van een nieuwbouwappartement Oktober 2012 Het kopen van een nieuwbouw appartement Koop-/aannemingsovereenkomst Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop

Wegwijzer bij aankoop Wegwijzer bij aankoop 29 september 2015 De koop Een woning kopen doet u niet dagelijks. Daarom is het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een

Nadere informatie

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra.

Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra. kopers- informatie Kopersinformatie Een nieuwbouwappartement kopen is meer dan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. U krijgt met uiteenlopende zaken te maken. Hoe zit het met de betaling?

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Project: de Haverhof 28 eengezinswoningen Mariahoeve in Den Haag ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 1 ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Een woning met zekerheid De woningen worden verkocht en gebouwd met het garantiecertificaat

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen GARAGE XL is centraal gelegen nabij Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Hillegom en Nieuw-Vennep, optimaal bereikbaar via de N208 en 24/7 bereikbaar. De units zijn van hoogwaardige kwaliteit, representatief,

Nadere informatie

Nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoning 22082016 Inhoudsopgave Hypotheek voor een nieuwbouwwoning 3 Een bouwdepot voor uw nieuwbouwwoning 7 Zelfbouw en uw hypotheek 11 2 Hypotheek voor een nieuwbouwwoning Weinig onderhoud, lage energiekosten

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m².

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². Algemeen: 14 appartementen gelegen in het appartementen complex De Bakkerij. Het appartementencomplex

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 20 PATIOWONINGEN STADSZICHT II DE VELDEN ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Algemene Verkoopinformatie Pagina 1 van 13 Een woning kopen, de meest gestelde vragen De woning die u gaat kopen is waarschijnlijk de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht.

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht. INFORMATIE OVER DE AANKOOP Voorwoord Voor u ligt een document met de kopersinformatie. In dit document wordt uitleg gegeven over de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst, de samenstelling van de v.o.n.-prijs,

Nadere informatie

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen fase 1 Blok 2 15 appartementen fase 2 Blok 1 12 appartementen Versie 24 april 2013 Zandsehof.nl Projectomschrijving v20130424 blad 1 Betrokken

Nadere informatie

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning Wegwijzer bij de aankoop van uw woning Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven. Wij vinden het daarom van groot belang om duidelijk te zijn over de gebruikelijke procedures

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden Bijlage Prijslijst Voorwaarden 2 Een appartement huren Appartement Verdieping Woonoppervlak Huurprijs B1 Begane grond 80 m 2 875,00 B2 Begane grond 83,3 m 2 895,00 B3 Begane grond 75 m 2 845,00 B4 Begane

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Deze vrijblijvende objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opgegeven maten en plattegronden zijn altijd circa en dienen alleen

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven.

Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven. Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven. HET KOPEN VAN EEN NIEUWBOUWWONING Door middel van deze algemene verkoopinformatie willen wij u een aantal belangrijke zaken

Nadere informatie

De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt.

De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt. Koopinformatie Koop-/aannemingsovereenkomst Deze bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten; de koopovereenkomst, waarbij de koop van de grond wordt geregeld en de aannemingsovereenkomst, waarbij de bouw van het

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. ALGEMENE INFORMATIE & INDIVIDUELE AANPASSINGEN 1 mei 2014 14 KADEWONINGEN EN (2-ONDER-1-KAP) HERENHUIZEN 1

ALGEMENE INFORMATIE. ALGEMENE INFORMATIE & INDIVIDUELE AANPASSINGEN 1 mei 2014 14 KADEWONINGEN EN (2-ONDER-1-KAP) HERENHUIZEN 1 ALGEMENE INFORMATIE Milieumaatregelen Bij het ontwerpen van de woningen in het nieuwbouwproject t Schootsveld Woonleefhart, de keuze van materialen en de werkzaamheden tijdens de bouw, wordt er uiteraard

Nadere informatie

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst De aankoop van een nieuwbouw wappartement is meer dan een koop-/ aannemingsovereenkomst tekenen. Nadat u de beslissing tot koop heeft genomen, krijgt u met een aantal uiteenlopende zaken te maken die betrekking

Nadere informatie

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Klaver I Vrijstaande woningen Dorps wonen met een groen karakter NIEUWBOUW GROTE WETERING KLARENBEEK INLEIDING Woningb ouwlocatie Grote Wetering is een ontwikkeling

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Geffen... appartementen

Geffen... appartementen Geffen... Uw eigen nieuwbouwwoning in het centrum van Geffen kan nu werkelijkheid worden. Het project is gelegen aan de Dorpstraat. Deze straat leidt u direct naar een compact centrum met een volwaardig

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Zomerkade 136 te Huizen

Zomerkade 136 te Huizen Zomerkade 136 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject APPARTEMENT DIREKT AAN HET GOOIMEER Zoekt

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze

KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze Project : 25380 43 Nul-op-de-meter woningen Baanhoek-West te Sliedrecht Woningtypes : Alle koopwoningen Datum : 16 maart 2016 Ontwikkeling Aannemer : : BPD Ontwikkeling

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinswoningen, versie

Nadere informatie

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k.

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k. Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: 149.000,- k.k. Omschrijving Ruim, woon- en/ of winkelpand in de binnenstad van Hoorn In de binnenstad van Hoorn nabij diverse voorzieningen bieden wij u dit woon-/

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning TE KOOP Vinkel, Brugstraat 52a Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning Object Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning. De bouwkavel heeft een oppervlakte van 1.075 m². Vinkel Aan een

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B)

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) kavel m² land m² water m² totaal bijdrage stichting per maand 1 6 7 8 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TYPE

Nadere informatie

Vraagprijs ,-- k.k.

Vraagprijs ,-- k.k. Ceintuurbaan 33 te Huizen Vraagprijs 395.000,-- k.k. Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Bijlagen Bijlagen: Kadastrale kaart Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject VOOR-OORLOGSE

Nadere informatie

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015 Verkoop - informatie 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart Mei 2015 ADRESSEN VERKOOP Bruggink BV ONTWERP ERS architecten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg Tel. (0315)- 32 30 70 info@ers.nl www.ers.nl REALISATIE

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u er van overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Toelichting overeenkomst(en)

Toelichting overeenkomst(en) OVER DE KOOPOVEREENKOMST EN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Inleiding Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de verkrijger / koper zich tot het betalen van de koopprijs terwijl de

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k.

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k. TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

19 Riante eengezinswoningen Wijk bij Duurstede

19 Riante eengezinswoningen Wijk bij Duurstede 19 Riante eengezinswoningen Wijk bij Duurstede Hier ga ik wonen Wonen aan het water in het groene hart van De Engk Op steenworp afstand gelegen van het centrum van Wijk bij Duurstede, wordt in de wijk

Nadere informatie

TE KOOP 3417 BB MONTFOORT. VRAAGPRIJS: 185.000,- k.k. ROELOF DE ROVERLAAN 16

TE KOOP 3417 BB MONTFOORT. VRAAGPRIJS: 185.000,- k.k. ROELOF DE ROVERLAAN 16 TE KOOP ROELOF DE ROVERLAAN 16 3417 BB MONTFOORT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Schaarweg 6. Huizen. Vraagprijs ,-- k.k.

Schaarweg 6. Huizen. Vraagprijs ,-- k.k. Schaarweg 6 te Huizen Vraagprijs 235.000,-- k.k. Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Tekeningen Bijlagen Bijlagen: Kadastrale kaart Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject RUIME

Nadere informatie

Handleiding Koperskeuzes

Handleiding Koperskeuzes Handleiding Koperskeuzes 'Vijverpark' te Haarlem 48 koopwoningen Woningtype A en B September 2016 1 Handleiding Koperskeuzes Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting... 3 1.1. Procedure meer- en minderwerk...

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Molenstraat 32 te Farmsum

Molenstraat 32 te Farmsum Molenstraat 32 te Farmsum WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

de Hoef Westzijde 3 A

de Hoef Westzijde 3 A de Hoef Westzijde 3 A DE HOEF (UTRECHT) Koop Lenstra Makelaars Uithoorn Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn T 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl www.kooplenstra.nl Vraagprijs 199.000,- kosten koper Bouwperceel

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen + Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen DMS 374209-V1 VORM Papendrecht 25 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Meer- en minderwerk 3 2.2 Ruwbouw- en afbouw opties

Nadere informatie

Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht

Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op

Nadere informatie

Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE. Vraagprijs 124.500,00 kosten koper

Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE. Vraagprijs 124.500,00 kosten koper Hoofdpoortstraat 44 ZIERIKZEE Vraagprijs 124.500,00 kosten koper Nabij de gezellige haven en het centrum van Zierikzee ligt deze tussenwoning met berging en vrije achterom op 96m2 eigen grond. De woning

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS ALGEMENE KOPERSINFORMATIE Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS VERSIE: 27-06-2017 PAGINA 1 VAN 8 1. DE KOOPOVEREENKOMST EN AANNEMINGSOVEREENKOMST Als u een nieuwbouwwoning koopt worden uw rechten

Nadere informatie

Vondellaan 35 Groningen

Vondellaan 35 Groningen Vondellaan 35 Groningen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

TE KOOP 1448 XE PURMEREND. VRAAGPRIJS: 212.000,- k.k. COLORADOSTRAAT 24

TE KOOP 1448 XE PURMEREND. VRAAGPRIJS: 212.000,- k.k. COLORADOSTRAAT 24 TE KOOP COLORADOSTRAAT 24 1448 XE PURMEREND Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

Handleiding meer en minderwerk

Handleiding meer en minderwerk Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015 KOOPINFO Augustus 2015 STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW ALGEMEEN U overweegt de aankoop van een appartement in het RF-Gebouw (Portiersloge). Om u alvast voor te bereiden op de dingen die gaan komen, geven

Nadere informatie

P R I N S E S I R E N E S T R A A T STADSHOFASSEN.NL STADSHOFASSEN.NL

P R I N S E S I R E N E S T R A A T STADSHOFASSEN.NL STADSHOFASSEN.NL P R I N S E S I R E N E S T R A A T STADSHOFASSEN.NL STADSHOFASSEN.NL Ontwikkeling en informatie Woonconcept Vastgoed Blankenstein 120 7943 pe Meppel 0522 23 85 50 verkoop@woonconceptvastgoed.nl www.stadshofassen.nl

Nadere informatie

U kunt het inschrijfformulier ook per fax op nummer faxen of per , naar ons toesturen.

U kunt het inschrijfformulier ook per fax op nummer faxen of per  , naar ons toesturen. Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar voor woningeigenaren Koop van erfpachtgrond in Alkmaar door woningeigenaren Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

WitteWoning Makelaars

WitteWoning Makelaars Veranda 63 Hoorn WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

appartementen zeeburgereiland Amsterdam

appartementen zeeburgereiland Amsterdam Plaats, datum: Ons Kenmerk:, 18 juni 2016 Y-CITY 2 Betreft: Y-CITY 2 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de verkoopdocumentatie van de 65 koopappartementen in gebouw 4.1 in project Y-City 2, op het

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Pieter de Molijnlaan 7 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 2017 Woonoppervlak : 135 m² Inhoud : 467 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Karel Doormanstraat 6 te Appingedam

Karel Doormanstraat 6 te Appingedam Karel Doormanstraat 6 te Appingedam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

TE KOOP 3515 BJ UTRECHT. VRAAGPRIJS: 235.000,- k.k. VAN DER MONDESTRAAT 60 BIS

TE KOOP 3515 BJ UTRECHT. VRAAGPRIJS: 235.000,- k.k. VAN DER MONDESTRAAT 60 BIS TE KOOP VAN DER MONDESTRAAT 60 BIS 3515 BJ UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie