Keuzemenu ArbeidsVoorwaarden (KAV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzemenu ArbeidsVoorwaarden (KAV)"

Transcriptie

1 Keuzemenu ArbeidsVoorwaarden (KAV) CVO Rotterdam e.o. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

2 Keuzemenu ArbeidsVoorwaarden (KAV) CVO Rotterdam e.o. CVO versie 2.0 oktober 2009

3 Inhoud Inleiding 3 Reglement 5 Artikel 1 Doelstelling 5 Artikel 2 Begrippenlijst 5 Artikel 3 De werkingssfeer 5 Artikel 4 Bronnen en doelen 6 Artikel 5 Beperkingen ten aanzien van 8 de inzet van bronnen voor doelen Artikel 6 Bepalingen van procedurele aard 8 Artikel 7 Nadere bepalingen ten aanzien van de 9 doelelementen extra geld en extra vrije tijd Artikel 8 Uitsluiting 9 Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden 9 Artikel 10 Wijziging Regeling 9 Artikel 11 Inwerkingtreding 9 Regeling Pensioensparen (ABP Extra Pensioen) 10 Regeling Fietsenplan 11 Regeling Studiekosten 12 Regeling Internetgebruik 13 Regeling Contributie vakorganisatie 14 Spaarloonregeling 15 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 15 Artikel 2 Deelname 15 Artikel 3 Spaarbedrag 15 Artikel 4 Blokkeringstermijn 15 Artikel 5 Bestedingsdoeleinden 16 Artikel 6 Overeenkomst van levensverzekering 16 Artikel 7 Partner 17 Artikel 8 Opnemen van de spaarbedragen 17 Artikel 9 Overboeking naar een andere rekening 17 Artikel 10 Beëindiging van de deelname 17 Artikel 11 Al dan niet aanhouden spaarloonrekening 17 bij beëindiging deelname Artikel 12 Uitbetaling teruggeboekte spaarbedragen 18 Artikel 13 Cessie en bezwaring 18 Levensloopregeling 19 Regeling compensatie reiskosten woon- werkverkeer 20 CVO versie 2.0 oktober

4 Inleiding CVO biedt haar werknemers de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2007 het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket op maat in te vullen binnen de daartoe geboden kaders van het Keuzemenu Arbeids Voorwaarden (KAV). Dit betekent dat de werknemer bepaalde arbeidsvoorwaarden (bronnen) kan aanwenden om daarmee bij zijn/haar behoefte aansluitende arbeidsvoorwaarden (doelen) te kunnen kopen. Het aantrekkelijke hiervan is dat het voor werknemers mogelijk wordt om het arbeidsvoorwaardenpakket binnen bepaalde grenzen naar eigen wensen en behoeften samen te stellen. De spelregels voor de uitruil van arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in deze KAV-regeling. Deze KAV-regeling bestaat uit de volgende onderdelen: Het reglement Dit is een algemeen gedeelte, waarin zowel de algemene bepalingen staan (de concrete bronnen en doelen en de procedurele bepalingen) als de specifieke bepalingen die niet noodzakelijkerwijs in een aparte regeling behoeven te worden opgenomen. Bedoelde bepalingen gelden derhalve voor alle regelingen. De regelingen Bijlagen bij het reglement met afzonderlijke regelingen, waarin specifieke bepalingen staan, die gelden bij de keuze voor een bepaald doel. Het gaat om de volgende regelingen: De regeling Pensioensparen (ABP Extra Pensioen) De regeling Fietsenplan De regeling Studiekosten De regeling Internetgebruik De regeling Contributie vakorganisatie Spaarloonregeling Levensloopregeling Regeling compensatie reiskosten woon werkverkeer Binnen het KAV kunnen werknemers bepaalde arbeidsvoorwaarden ruilen. Teneinde het mogelijk te maken tussen bepaalde arbeidsvoorwaarden te kiezen zijn bronnen en doelen benoemd, waarbij onder bronnen de arbeidsvoorwaarden worden verstaan die door de werknemer ingezet kunnen worden om andere arbeidsvoorwaarden, de doelen, te kopen. Zowel bij de bronnen als bij de doelen kan onderscheid worden gemaakt tussen tijd en geld. Voor de omrekening van tijd naar geld en omgekeerd is een uitruilwaarde bepaald. Deze uitruilwaarde wordt in deze KAV-regeling nader uitgewerkt. Er zijn eveneens regels gesteld voor het kopen en verkopen van arbeidsvoorwaarden. Zo gelden er bepaalde minima en maxima met betrekking tot de keuze voor bronnen en doelen. Op deze regels wordt in deze KAVregeling eveneens nader ingegaan. Uiteraard zijn de werknemers niet verplicht om van het KAV gebruik te maken. Als een werknemer geen aanvraag / formulier indient, behoudt hij/zij het voor hem/haar geldende basispakket arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de CAO voor het Voortgezet Onderwijs en de eigen regelingen van CVO. Eénmaal gemaakte afspraken met betrekking tot bronnen en doelen kunnen binnen het overeengekomen tijdvak in principe niet worden gewijzigd. Een dergelijke bepaling geldt zowel voor CVO als voor de werknemer. CVO versie 2.0 oktober

5 Niettemin kunnen zich omstandigheden voordoen dat van een gemaakte en vastgelegde afspraak moet worden afgeweken. Een herziening van de gemaakte afspraak is onder zwaarwegende omstandigheden dan ook mogelijk. CVO versie 2.0 oktober

6 Reglement Artikel 1 Doelstelling CVO streeft ernaar met het toevoegen van het Keuzemenu Arbeids Voorwaarden aan haar arbeidsvoorwaarden, de volgende doelen te bereiken: Een toonaangevende, maatschappelijk bewuste werkgever voor haar werknemers te zijn, door een concurrerend, onderscheidend en modern arbeidsvoorwaardenpakket toe te voegen aan de bestaande arbeidsvoorwaarden; Een bijdrage te leveren aan een positief imago. Het realiseren van (financieel) voordeel voor haar werknemers. Artikel 2 Begrippenlijst Bron(element): De arbeidsvoorwaarde die door de werknemer ingezet kan worden voor het kopen van een andere arbeidsvoorwaarde, onder de voorwaarden zoals die in dit reglement en de daarop gebaseerde uitvoeringregelingen zijn aangegeven CAO: De CAO voor het Voortgezet Onderwijs Keuzemoment: De maanden waarin de werknemer zijn keuzes bekend maakt voor de volgende keuzeperiode Keuzeperiode: De periode volgend op de keuzeronde, waarin de keuzes van werknemer worden uitgevoerd Keuzeformulier: Het formulier waarmee de werknemer voor een deel van de regelingen een aanvraag kan indienen voor gebruikmaking van het KAV Peildatum: 1 januari van enig jaar Doel(element): de arbeidsvoorwaarde die de werknemer kan verkrijgen door het inzetten van daartoe gesepareerde bronnen, onder de voorwaarden zoals die in dit reglement en de daarop gebaseerde regelingen zijn aangegeven Regeling KAV: Regeling Keuzemenu Arbeids Voorwaarden (KAV) Regelingen: een nadere uitwerking van regelingen waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van bepaalde doeleinden Bruto jaarsalaris: Het voor de werknemer geldende vaste bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Uurwaarde: Het bruto jaarsalaris (= bruto maandsalaris x 12, inclusief pensioenpremie en exclusief vakantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering) gedeeld door 1659 x WTF. Werkgever: Vereniging van Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. (CVO). Werknemer: Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de werkgever Artikel 3 De werkingssfeer De Regeling KAV staat open voor alle werknemers die een dienstverband bij werkgever hebben. Werknemers met een parttime dienstverband kunnen in principe naar evenredigheid van hun parttime percentage een beroep doen op de afspraken zoals neergelegd in de Regeling KAV. Ten aanzien van werknemers met een tijdelijk dienstverband geldt, dat door deze werknemers gemaakte keuzes de looptijd van het dienstverband niet mogen overstijgen. In de als bijlagen opgenomen regelingen kunnen nadere voorwaarden ten aanzien van deelname worden opgenomen. CVO versie 2.0 oktober

7 Artikel 4 Bronnen en doelen Tijdbronnen Vakantieverlof: alle bovenwettelijke uren (>160, rekening houdend met de conform art lid 3 van de CAO VO , alsmede alle aanvullingen en wijzigingen die deze CAO ondergaat, vastgestelde dagen en/of periodes bij een fulltime dienstverband), peildatum 1 januari (OOP). Vergoeding in tijd als compensatie voor het overschrijden van de overeengekomen arbeidsduur. Gewerkte uren boven de gegarandeerde betrekkingsomvang (WTF). Geldbronnen Brutoloon: het vaste loon exclusief fiscale regelingen. Vakantieuitkering: het gedeelte van de vakantieuitkering dat uitgaat boven het bedrag waar de werknemer op grond van het Burgerlijk Wetboek of op grond van de geldende CAO recht heeft. Vergoeding in geld voor gewerkte uren boven de gegarandeerde betrekkingsomvang (WTF). (Extra) eindejaarsuitkering: maximaal de in de keuzeperiode als eindejaarsuitkering te ontvangen vergoeding. Tijddoelen Vakantie uren Extra vakantie-uren kunnen worden bijgekocht om langer vakantie te kunnen genieten. In totaal mag per jaar vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week worden ingekocht voor extra vakantie. De voorwaarde is dat de gekochte verlofdagen in het jaar waarvoor de keuze geldt, worden opgenomen. Levensloopsparen De werknemer kan bronnen inzetten ten behoeve van de financiering van onbetaald levensloopverlof. De inleg uit de gekozen bronnen wordt gestort op een op naam van de werknemer gestelde, geblokkeerde rekening. Pensioensparen (ABP Extra Pensioen) Werknemers kunnen binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen en in overeenstemming met de regels van het ABP, extra pensioen kopen om eerder te kunnen stoppen met werken of om na de pensionering een hogere uitkering te kunnen ontvangen. Gelddoelen Spaarloonregeling De werknemer kan bronnen inzetten ten behoeve van deelname aan de spaarloonregeling binnen het kader van de fiscale regelgeving. Fietsenplan De werknemer kan bronnen inzetten ten behoeve van de financiering van de aanschaf van een fiets binnen het kader van de fiscale regelgeving. CVO versie 2.0 oktober

8 Studiekosten De werknemer kan bronnen inzetten om de kosten van een studie of opleiding op fiscaalvriendelijke wijze te financieren. Inzet van de bronnen is mogelijk tot het bedrag dat de werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 onbelast zou kunnen vergoeden. De vergoeding kan alleen worden uitbetaald aan de hand van door de werknemer ingediende declaraties. Internetgebruik De werknemer kan bronnen inzetten om de kosten van internetgebruik (abonnement / provider) op fiscaal vriendelijke wijze te financieren. Inzet van de bronnen is mogelijk tot het bedrag dat de werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 onbelast zou kunnen vergoeden. Contributie vakorganisatie De werknemer kan bronnen inzetten om daarmee onbelast de contributie van de vakorganisatie te financieren. Inzet van de bronnen is mogelijk tot het bedrag dat de werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 onbelast zou kunnen vergoeden. Regeling compensatie reiskosten woon - werkverkeer De werknemer kan binnen daartoe door de fiscus gestelde voorwaarden, bronnen inzetten om de kosten van woon werkverkeer die niet al op een andere wijze zijn vergoed, te compenseren. CVO versie 2.0 oktober

9 Artikel 5 Beperkingen ten aanzien van de inzet van bronnen voor doelen: Van de tijdbronnen mag maximaal totaal 20% van de voor werknemer geldende contractuele arbeidsduur ingebracht worden in de regeling. Ook na uitruil van de dagen dient minimaal vier keer het aantal werkdagen per week aan verlof te resteren. Van de geldbronnen mag maximaal 20 % van het geldende bruto jaarsalaris in de regeling worden ingebracht. Door het inzetten van geldbronnen mag het bruto jaarsalaris van de werknemer nooit onder het minimumloon geraken. De inzet ten behoeve van de doelen levensloopsparen, ophoging pensioen, spaarloon alsmede fietsenplan is gebonden aan fiscale maxima. Deze fiscale maxima zijn opgenomen in de bijbehorende uitvoeringsregelingen. Nadien doorgevoerde wijzigingen daarin worden te allen tijde in acht genomen. Op grond van bedrijfseconomische redenen kan werkgever een collectief verzoek doen aan de werknemers om uren te kopen of te verkopen. Artikel 6 Bepalingen van procedurele aard De werknemer kan éénmaal per jaar zijn/haar keuzes schriftelijk kenbaar maken aan werkgever. In de aanvraag vermeldt de werknemer voor de komende deelnameperiode uit welke bronelementen wordt gespaard. Tevens wordt hierbij aangegeven of een eventuele inhouding maandelijks of éénmalig plaats vindt. De werknemer levert de aanvraag bij werkgever in op het geldende keuzemoment. Als keuzemoment geldt de periode van oktober / november. Het genoemde keuzemoment is niet van toepassing bij een eerste indiensttreding buiten die periode; in die situatie gelden de gemaakte keuzes voor het resterende deel van de geldende deelnameperiode. Als er verschil bestaat tussen de totale actuele waarde van de gekozen bronnen en doelen, dan mag werkgever dit verschil verrekenen met het maandsalaris van werknemer. Werkgever kan de voorgelegde keuze afwijzen op de volgende procedurele gronden: De aanvraag is niet tijdig ingediend. Niet alle bescheiden zijn overlegd. De voorgestelde keuze is in strijd is met de bepalingen in de betreffende regeling dan wel wettelijke / fiscaal-technische bepalingen. Op grond van zwaarwegend instellings- / schoolbelang. Ingeval werkgever een gemaakte keuze afwijst, geschiedt dit schriftelijk onder opgave van redenen. Na verkregen instemming kan een keuze in principe niet meer worden gewijzigd. Niettemin kunnen werkgever en werknemer samen van deze afspraak afwijken. Een herziening van de afspraak is onder zwaarwegende omstandigheden mogelijk. Een aanvraag voor vergoeding in het kader van het fietsenplan wordt in de maand mei uitbetaald. Dit in verband met beoordeling van de 3-jaarstermijn. Aanschafkosten fiets kunnen dan worden verrekend met de uitbetaling vakantie-uitkering hetgeen financieel aantrekkelijk is. Een aanvraag voor belastingvoordeel inzake vakbondscontributie wordt verwerkt in de maand december. Een aanvraag voor uitruil van eindejaarsuitkering voor compensatie kosten woon - werkverkeer wordt verwerkt in de maand december. CVO versie 2.0 oktober

10 Artikel 7 Nadere bepalingen ten aanzien van de doelelementen extra geld en extra vrije tijd Indien de werknemer binnen de deelnameperiode kiest voor het doelelement extra vrije tijd dan vindt verrekening plaats via de salarisadministratie en de bestaande urenregistratie. De keuze voor het tijddoel extra vrije uren leidt tot een vermindering van de jaartaak en tot een maandelijkse verlaging van het salaris in de betreffende deelnameperiode. Artikel 8 Uitsluiting De gevolgen in heffing van loon- en inkomstenbelasting, sociale zekerheid en pensioenopbouw door de inzet van bronnen komen voor rekening van de werknemer en zullen niet door werkgever gecompenseerd worden. Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden Indien zich situaties voordoen waarin de regeling niet voorziet, beslist werkgever binnen de kaders gesteld door wet en de alsdan geldende CAO en overigens met inachtneming van de eisen gesteld door redelijkheid en billijkheid. Artikel 10 Wijziging Regeling Werkgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig de Regeling KAV en / of daarmee samenhangende regelingen te wijzigen, bijvoorbeeld indien sprake is van herziening van de onderliggende wettelijke / fiscale regels. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze versie 2.0 van de Regeling KAV treedt in werking per 1 januari CVO versie 2.0 oktober

11 Regeling Pensioensparen (ABP Extra Pensioen) Doel regeling De werknemer kan via het ABP extra pensioen sparen voor een aanvulling op het ouderdomspensioen voor een hogere pensioenuitkering en / of voor vervroegd uittreden. Bronnen Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde kan de werknemer de in de Regeling KAV geformuleerde bronnen inzetten. Inhoud regeling De inhoud van de regeling is beschreven in de ABP Extra Pensioen Regeling. De aanvraag Het verzoek om deel te nemen aan de regeling ABP Extra Pensioen wordt ingeleid door middel van een aanmeldingsformulier. Het ABP controleert of deelname niet leidt tot fiscale bovenmatigheid. Opening rekening Het ABP opent voor een deelnemer een rekening bij het ABP pensioenfonds, alwaar de gealloceerde bronnen worden gestort en beheerd. Uitdiensttreding Bij uitdiensttreding naar een organisatie die niet is aangesloten bij het ABP, kan de werknemer het ABP extra pensioen meenemen. De werknemer kan er niet meer voor inleggen. Wijziging regeling Wijzigingen zijn conform wijzigingen in het Pensioenreglement van het ABP en de fiscale wetgeving. CVO versie 2.0 oktober

12 Regeling Fietsenplan Inhoud regeling De werknemer in staat stellen de aanschaf van een fiets fiscaal vriendelijk te financieren binnen het kader van de fiscale regelgeving. De faciliteit is gemaximeerd op een bedrag van Euro 749 per drie jaar *). Bronnen Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde kan de werknemer de in de Regeling KAV geformuleerde bronnen inzetten. Verklaring De werknemer dient bij de aanvraag schriftelijk te verklaren dat de fiets grotendeels (dat wil zeggen voor meer dan de helft van het aantal dagen dat hij gewoonlijk van zijn woning naar zijn werk reist) wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Aanvraag tot deelname aan de regeling Indien de werknemer wil deelnemen aan de fietsregeling overlegt hij vooraf met CVO of toestemming voor deelname zal worden verkregen, gelet op het gebruik mede ten behoeve van woon-werkverkeer. De werknemer maakt zelf de keuze bij welke leverancier hij de fiets en eventuele accessoires wenst aan te schaffen. De werknemer schaft de fiets aan, betaalt deze en levert binnen één maand na aankoop de originele, op naam gestelde en gespecificeerde aankoopnota in bij de afdeling PSA uiterlijk 1 april van een jaar voor de verrekening met eventueel vakantiegeld in verband met de salarissen van mei volgend hierop. De afdeling PSA zorgt voor de administratieve verwerking. Fiscale voorwaarden voor een onbelaste fietsvergoeding De volgende voorwaarden gelden: a) de fiets en de eventuele bijbehorende accessoires worden door de werknemer aangeschaft en betaald. De werknemer overhandigt aan de afdeling PSA de aankoopnota. De salarisadministratie bewaart de aankoopnota bij de loonadministratie *). b) de werknemer verklaart de fiets mede te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Werkgever dient hier eveneens voor te tekenen. Deze verklaring, opgenomen in het contract, wordt ook bewaard bij de loonadministratie en moet bij een eventuele controle door de belastingdienst worden overlegd *). Hernieuwde deelname Degene die gebruikmaakt van deze regeling dient er rekening mee te houden dat dit volgens de thans geldende regelgeving slechts één keer per drie jaar mogelijk is. Na drie jaar kan hij opnieuw een aanvraag indienen (ervan uitgaande, dat de fiscale regels dan nog hetzelfde zijn). *) Zie voor de meest actuele regeling: CVO versie 2.0 oktober

13 Regeling Studiekosten Doel regeling De werknemer in staat stellen de kosten van een studie of opleiding fiscaal vriendelijk te financieren. De studie of opleiding dient gericht te zijn op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of gericht te zijn op de loopbaanontwikkeling van de werknemer. Kosten die verband houden met een werk- of studeerkamer, daaronder begrepen de inrichting, worden niet vergoed. Kosten van binnenlandse reizen kunnen worden vergoed tot het fiscaal toegestane maximum. Bronnen Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde kan de werknemer de in de Regeling KAV geformuleerde bronnen inzetten. Zie eveneens de alsdan geldende CAO VO Vergoeding De vergoeding kan alleen worden uitbetaald aan de hand van door de werknemer ingediende declaraties. Aanvraag tot deelname aan de regeling Indien de werknemer wil deelnemen aan deze regeling overlegt hij vooraf met werkgever of toestemming voor deelname zal worden verkregen, gelet op het gebruik ten behoeve van een goede functievervulling. Tussentijdse beëindiging van de studie Bij voortijdige beëindiging van de studie of opleiding zijn de fiscale gevolgen voor rekening van de werknemer. CVO versie 2.0 oktober

14 Regeling Internetgebruik Doel regeling De werknemer in staat stellen een belastingvrije vergoeding te verwerven ter financiering van internetkosten. Vergoeding Als de werknemer een internetaansluiting voor meer dan 10% in het kader van zijn dienstbetrekking gebruikt, kan de werknemer voor een onbelaste vergoeding in aanmerking komen. Aanvraag tot deelname aan de regeling Indien de werknemer wil deelnemen aan deze regeling overlegt hij vooraf met werkgever of toestemming voor deelname zal worden verkregen, gelet op het gebruik ten behoeve van het werk. CVO versie 2.0 oktober

15 Regeling Contributie vakorganisatie Doel regeling De werknemer in staat stellen onbelast de contributie van de vakorganisatie te voldoen. Bronnen Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde kan de werknemer de in Regeling KAV geformuleerde bronnen inzetten. Vergoeding De werknemer kan bronnen inzetten om daarmee onbelast de contributie van de vakorganisatie te financieren. Inzet van de bronnen is mogelijk tot het bedrag dat de werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 onbelast zou kunnen vergoeden. Aanvraag tot deelname aan de regeling Het verzoek om gebruik te maken van de vermindering loonheffing op dit onderdeel wordt ingeleid door middel van een daartoe bij de vakorganisaties te verkrijgen formulier. CVO versie 2.0 oktober

16 Spaarloonregeling *) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deelnemer: de werknemer die deelneemt aan de spaarloonregeling Spaarbedrag: het bedrag dat de deelnemer overeenkomstig de bepalingen van deze spaarloonregeling aan tijd / - geldbronnen inzet Spaarloonrekening: de ten name van de deelnemer geopende bijzondere spaarrekening waarop het spaarbedrag wordt bijgeschreven en waarop uitsluitend het spaarbedrag en de daarop gekweekte rente mag staan Financiële instelling: ING, Fortis Bank, Centraal Beheer Achmea. Artikel 2 Deelname 1. De spaarloonregeling staat open voor alle werknemers die op 1 januari van het jaar waarin wenst te worden deelgenomen aan de regeling, in dienst zijn van de werkgever en die tevens de algemene heffingskorting genieten. 2. Deelname aan zowel de levensloopregeling als de spaarloonregeling tegelijkertijd is niet toegestaan. Jaarlijks moet een keuze voor één van beide regelingen worden uitgesproken. 3. Deelnemer wordt men door het invullen en ondertekenen van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. Artikel 3 Spaarbedrag 1. Het spaarbedrag bedraagt minimaal 25 per maand met een maximum per kalenderjaar van het in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 genoemde bedrag. Op 1 januari 2009 is dit een bedrag van 613 *). 2. Het spaarbedrag wordt door werkgever op de spaarloonrekening van de deelnemer gestort. Artikel 4 Blokkeringstermijn 1. Alle in enig kalenderjaar gestorte spaarbedragen dienen, gerekend vanaf 1 januari volgend op de datum van storting, gedurende een termijn van 48 maanden ononderbroken op de spaarloonrekening te blijven staan. 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet, indien het spaarbedrag wordt aangewend ten behoeve van een van de in artikel 5 bedoelde bestedingsdoeleinden. *) Zie voor de meest actuele regeling: CVO versie 2.0 oktober

17 Artikel 5 Bestedingsdoeleinden Als bestedingsdoeleinden worden erkend*): a. Uitgaven ter verwerving van een tot hoofdverblijf dienende eigen woning door de deelnemer of zijn echtgenoot. Als zodanig wordt tevens aangemerkt het lidmaatschap van een coöperatie, waarvan de leden enkel op grond van hun lidmaatschap het recht van uitsluitend gebruik hebben van een aan de coöperatie in eigendom toebehorend gebouw, dan wel van een afzonderlijk gedeelte van een zodanig gebouw. De hiervoor bedoelde uitgaven mogen niet gefinancierd zijn door een hypothecaire lening; b. Premies of koopsommen verschuldigd ingevolge een door de deelnemer of zijn echtgenoot gesloten overeenkomst van levensverzekering, waarbij een kapitaaluitkering bij in leven zijn is verzekerd, dan wel een lijfrente als bedoeld in de artikelen 3.124, letter b en 3.125, eerste lid, letters a en c van de Wet op de inkomstenbelasting 2001; c. Starten eigen bedrijf (niet zijnde een BV); d. Vrijwillige premie ingevolge van pensioenregeling; e. Studiekosten; f. Eigen bijdrage kinderopvang; g. Opname onbetaald verlof; h. Kosten procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC-procedure). Artikel 6 Overeenkomst van levensverzekering 1. Een overeenkomst van levensverzekering moet: a. zijn aangegaan met een levensverzekeraar in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf; b. voldoen aan artikel 1 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf; c. zijn gesloten op het leven van de deelnemer of op dat van zijn echtgenoot, of op dat van een kind, voor wie de deelnemer of zijn echtgenoot ingevolge de Algemene kinderbijslagwet recht op kinderbijslag heeft op 1 januari van het jaar, waarin de premie is voldaan, of dat zelf recht heeft op studiefinanciering ingevolge de Wet op de studiefinanciering; d. voorzien in een looptijd van tenminste vier jaren, voor zover het tijdstip van uitkering niet wordt bepaald door het overlijden van verzekerde. 2. De polis moet onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de deelnemer of zijn echtgenoot. *) Zie voor de meest actuele regeling: CVO versie 2.0 oktober

18 Artikel 7 Partner In de artikelen 5 en 6 wordt onder echtgenoot mede begrepen de partner met wie de deelnemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert en beschikt over een notarieel samenlevingscontract. Artikel 8 Opnemen van de spaarbedragen 1. Voor het opnemen van spaarbedragen, die korter dan 48 maanden op de spaarloonrekening hebben gestaan, is goedkeuring vereist van werkgever. De op te nemen spaarbedragen worden teruggeboekt naar de centrale rekening op naam van CVO, tenzij het spaarbedrag wordt aangewend voor bestedingsdoeleinden als bedoeld in artikel Het opnemen van spaarbedragen zal steeds geschieden ten laste van de laatste storting of, indien deze niet toereikend is, tevens ten laste van de voorlaatste en zo vervolgens. Artikel 9 Overboeking naar een andere rekening De spaarbedragen, die gedurende vier volle jaren op de spaarloonrekening hebben uitgestaan, worden gestort op een renterekening bij de financiële instelling. Ook de verkregen rente wordt op deze renterekening geboekt. Deze bedragen zijn vrij opneembaar. Artikel 10 Beëindiging van de deelname De deelname aan deze spaarloonregeling eindigt: a. door beëindiging van het dienstverband; b. door overlijden van de deelnemer; c. door opzegging door de deelnemer, hetwelk slechts kan geschieden per de eerste dag van een kalendermaand, met een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Artikel 11 Al dan niet aanhouden spaarloonrekening bij beëindiging deelname Bij beëindiging van de deelname zal naar keuze van de deelnemer respectievelijk de nabestaande(n): a. de spaarloonrekening worden aangehouden; b. de spaarloonrekening worden opgeheven, in welk geval dat gedeelte van de spaarbedragen, dat niet gedurende tenminste vier jaar op de spaarloonrekening heeft gestaan, wordt teruggeboekt naar de centrale rekening op naam van werkgever. CVO versie 2.0 oktober

19 Artikel 12 Uitbetaling teruggeboekte spaarbedragen De naar de centrale rekening teruggeboekte spaarbedragen, als bedoeld in de artikelen 9 en 11 zullen aan de deelnemer respectievelijk de nabestaande(n) worden uitbetaald, onder inhouding van de dan verschuldigde loonheffing en premies. Artikel 13 Cessie en bezwaring Het is de deelnemer niet toegestaan het tegoed van zijn spaarloonregeling geheel of gedeeltelijk over te dragen, in pand te geven of op enige wijze te bezwaren. CVO versie 2.0 oktober

20 Levensloopregeling Hiervoor wordt verwezen naar het reglement en de preambule Levensloop, zoals die voor CVO is vastgesteld. CVO versie 2.0 oktober

21 Regeling compensatie reiskosten woon werkverkeer Doel regeling De werknemer in staat stellen de kosten die gemaakt worden voor woon verkeer en die niet op een andere wijze reeds zijn vergoed, fiscaal vriendelijk te compenseren. Bronnen Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde kan de werknemer de in de Regeling KAV geformuleerde bronnen inzetten. Vergoeding De werknemer kan bronnen inzetten om daarmee onbelast een vergoeding te krijgen voor de door hem/haar gemaakte kosten in verband met woon werkverkeer, die niet al op andere wijze binnen de kaders van de alsdan geldende CAO-VO of fiscale regelingen, zijn vergoed. Aanvraag tot deelname aan de regeling Het verzoek om in aanmerking te komen voor deze regeling dient schriftelijk te worden ingediend. De werknemer ontvangt daartoe in november een formulier waarop de vanuit de administratie bekend zijnde gegevens reeds zijn ingevuld. De werknemer dient op het formulier de ontbrekende gegevens verder in te vullen en na ondertekening tijdig te retourneren. CVO versie 2.0 oktober

22 CVO Goudsesingel 14a 3011 KA Rotterdam Postbus DK Rotterdam T [010] F [010]

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten)

REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten) REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Werkgever/ : Enia Texture Tex b.v. onderneming Sourethweg 5

Nadere informatie

KEUZESYST EEM Inleiding

KEUZESYST EEM Inleiding KEUZESYSTEEM Inleiding In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 12 regelgeving betreffende het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor

Nadere informatie

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1 Sector : II Nr. : 22 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 24 januari 2002, nr. 13/22.02; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; besluit:

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 32 Spaarloon Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 32 SOOA: IO december 2006 na koppeling levensloopregeling. Koppeling met levensloop:

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB.

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Spaarloonregeling Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Deelnemer : Iedere werknemer die overeenkomstig

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Ten behoeve van de werknemers van Contractnummer Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel Aan De Regionale Korpsbeheerders De Minister van Justitie t.a.v. mr. J.J.H. Suyver H 742 i.a.a. de Regiokorpschefs de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport

Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in de Sport - algemene invoering vanaf 2005 - - uitbreiding per 1 januari 2006 - Inhoudsopgave 1 Het reglement 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Bronnen 9 1.3 Doelen

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Subtitel. Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever: de (rechts)persoon die de deel - ne mer de mogelijkheid biedt deel te nemen aan de spaarloon

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet; met instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet; met instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.76 RIS 180639 SPAARLOONREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende, dat het gewenst is om ten behoeve van het personeel op het gebied van spaarloon

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden

HEINEKEN à la Carte. Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden HEINEKEN à la Carte Inhoudsopgave HEINEKEN à la Carte: B(r)ouw uw eigen arbeidsvoorwaarden Spelregels Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wanneer? Bronnen en doelen Begrenzing Waardebepaling Tussentijdse

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB)

Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 182834 23 december 2016 Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen i.v.m. invoering Individueel Keuzebudget (IKB) De werkgeverscommissie

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Spaarloonrekening aanvragen

Spaarloonrekening aanvragen Spaarloonrekening aanvragen 1. Gegevens aanvrager 1a Voorletters 1b Achternaam 1c Man Vrouw 1d Huisnummer (met toevoeging) 1e Straat 1f Postcode 1g Plaats 1h Telefoon 1i Geboortedatum 1j Geboorteplaats

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie