VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN"

Transcriptie

1 VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr vertegenwoordigd door E. Maenhout; Hierna genoemd 'NMBS Technics' EN [***] [***] [***] [***] Hierna genoemd 'de asbestverwijderaar' EN [***] [***] [***] [***] Hierna genoemd 'de koper' Hierna individueel genoemd 'Partij' en gezamenlijk 'Partijen',

2 VOORAF WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET: Art.1 Algemene omschrijving van het Rollend Materieel NMBS Technics is eigenaar van het volgende rollend materieel, hierna genoemd 'Rollend Materieel': 5 rijtuigen van het type AM 70J, AM 75, AM 80, AM 83 en één pakwagen. Het type en de series van het Rollend Materieel worden uitvoerig beschreven in Bijlage 1, 2 en 3. Art.2 Asbestverwijdering Dit Rollend Materieel bevat een of meer asbestvezels, vermeld in artikel 2 van het KB van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). NMBS Technics wil dus enerzijds de asbestverwijdering uit het Rollend Materieel laten uitvoeren in overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijnsbeleid van de werknemers bij de uitoefening van hun werk en het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest, en, anderzijds, de asbestafvalverwerking laten behandelen volgens het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalbeheer en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 over gevaarlijk afval, het Materiaaldecreet van 23 december 2011 en het Vlarema-besluit van 17 februari 2012 voor Vlaanderen, de Ordonnantie van 14 juni 2012 voor Brussel. Het bewijs van erkenning van de Asbestverwijderaar, een bedrijf die gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest, wordt opgenomen in Bijlage 4. Na de uitvoering van de asbestverwijdering, zal NMBS Technics de volgende documenten ontvangen die erop betrekking hebben: - een certificaat van de Asbestverwijderaar met daarin een gedetailleerde beschrijving van de plaatsen waar het asbest is gevonden en verwijderd is, met specifieke vermelding van het gevonden en verwijderde type van asbest (met foto s). De asbestinventaris die werd overgenomen in Bijlage 2 is louter indicatief. De Asbestverwijderaar moet alle aanwezige asbest in het Rollend Materieel onderzoeken en verwijderen, ook op de plaatsen die niet vermeld worden in de inventaris in Bijlage 2. De Asbestverwijderaar moet voor elk nummer van Rollend Materieel verklaren dat alle asbest verwijderd is, op basis van de nieuwe inventaris opgemaakt door de Asbestverwijderaar. - een certificaat van eliminatie van het verwijderde asbest. Voor zover nodig bevestigt NMBS Technics dat het de prijs van deze asbestverwijdering en het beheer van het asbestafval volledig ten laste zal nemen. De prijs die wordt overeengekomen met de Koper bedraagt het nettoresultaat na betaling van de asbestverwijdering door de Koper. De asbestverwijdering vindt plaats op het terrein van de Koper door een erkend Asbestverwijderaar, gekozen door de Koper en aanvaard door NMBS Technics. Na het verwijderen van het asbest, verkoopt NMBS Technics het Rollend Materieel als schroot aan de Koper. Dit verkoopscontract vereist dat bovenvernoemde documenten worden ontvangen. Indien NMBS Technics deze documenten niet ontvangt voor ieder lot individueel, dan zal dit contract zonder waarde worden verklaard.

3 De volgende punten specificeren de praktische uitvoering van de asbestverwijdering: - De Koper kiest de Asbestverwijderaar die het asbest uit het Rollend Materieel zal verwijderen in zijn installaties, met akkoord van en voor rekening van NMBS Technics. - De Asbestverwijderaar zal het asbest verwijderen in de installaties van de Koper van het Rollend Materieel, conform de wettelijke voorschriften. - De Koper kan pas over het Rollend Materieel beschikken na het schriftelijke akkoord van NMBS Technics, dat gegeven wordt na ontvangst van alle documenten die betrekking hebben op voorgenoemde verwijdering van asbest. - NMBS Technics heeft het recht om onderdelen van het Rollend Materieel te recupereren. Het zal hiervan een lijst opstellen en de Koper schriftelijk op de hoogte brengen wanneer het Rollend Materieel op de in Bijlage 1 afgesproken plaats ter beschikking wordt gesteld. NMBS Technics zal de stukken ook op een duidelijke manier markeren. De koper verplicht zich er op die manier toe om deze stukken terug te geven aan NMBS Technics. De waarde van deze stukken zal worden afgetrokken van de prijs die was overeengekomen per eenheid van het rollend materieel, op basis van het gewicht. De lijst van materieel in Bijlage 1 is onder voorbehoud. Art.3 Verkoop van het Rollend Materieel als schroot NMBS Technics verklaart aan de Koper, die dit aanvaardt, het Rollend Materieel zoals beschreven in Bijlage 1 en 3 te verkopen om het te verschroten. De bestemming van de verkochte goederen is als volgt: de verschroting van alle asbestvrij gemaakte Rollend Materieel. Art.4 Overdracht van eigendom De eigendomsoverdracht van het Rollend Materieel aan de Koper zal pas gebeuren nadat NMBS Technics de volledige betaling heeft ontvangen van de overeengekomen prijs, verminderd met de prijs overeengekomen voor de verwijdering van asbest en betaald door de Koper aan de Asbestverwijderaar. Art.5 Levering en ophaling van het Rollend Materieel De transfert en de levering van het Rollend Materieel aan de Koper op de plaats vermeld in Bijlage 1 vindt pas plaats nadat NMBS Technics een voorschot heeft ontvangen van 80 % van de overeengekomen prijs. Dit dient als garantie voor de goede uitvoering van de werken voor de verwijdering van het asbest. De ophaling van het Rollend Materieel wordt uitgevoerd en georganiseerd door de Koper, vanaf de plaats vermeld in Bijlage 1. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het Rollend Materieel (bijvoorbeeld: bezetting van de sporen) zijn ten laste van de Koper vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het Rollend Materieel door de NMBS op de overeengekomen plaats in Bijlage 1. Art.6 Termijn De verschroting moet binnen de 6 maand plaatsvinden na ophaling van het materieel door de Koper. De verschroting moet het voorwerp zijn van een verklaring op eer door de Koper. Indien de verschroting niet gebeurd is na het verstrijken van deze termijn van 6 maand, zal de Koper een boete opgelegd worden van 10% van de totale verkoopprijs, per maand van overschrijding van de termijn, en dit zolang de verschroting niet gerealiseerd is.

4 Art.7 Verantwoordelijkheid - Overdracht van risico's De Koper draagt, ter volledige ontlasting van NMBS Technics, alle risico's die te maken hebben met het eigendom van het Rollend Materieel vanaf het moment van de terbeschikkingstelling op de plaats vermeld in Bijlage 1. Het Rollend Materieel wordt geleverd in een staat die de Koper welbekend is, hiervoor is geen andere beschrijving nodig dan die in Bijlage 1. NMBS Technics is niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit overmacht of uit een fout van de Koper of de Asbestverwijderaar of een derde, uit normale slijtage van het Rollend Materieel, uit nalatigheid, gebrek aan toezicht, uit een fout bij de supervisie. De Koper bevestigt dat elk onderdeel van het Rollend Materieel vernietigd en verschroot zal worden om te vermijden dat delen of individuele stukken van het Rollend Materieel opnieuw op de markt zullen worden gebracht, behalve indien er een schriftelijk akkoord is van NMBS Technics. Art.8 Prijs - Financiële modaliteiten Facturatie De verkoopsprijs van het Rollend Materieel te betalen door de Koper bedraagt XXXX (asbestverwijdering afgetrokken), per locomotief, voluit geschreven XXXX euro per locomotief. Na ondertekening van het contract wordt een voorschotfactuur opgemaakt voor 80% van het totaalbedrag. Deze factuur moet betaald worden binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop de factuur is opgesteld door NMBS Technics. De definitieve factuur voor de levering van elk lot Rollend Materieel wordt door NMBS Technics opgesteld zodra alle documenten zijn ontvangen conform de normen en wetten die van toepassing zijn. Deze documenten moeten geleverd worden door de Asbestverwijderaar en slaan op het verwijderen van asbest uit het Rollend Materieel dat overeenkomt met het geleverde lot. De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop de factuur is opgesteld door NMBS Technics. Het bedrag moet gestort worden op de bankrekening van NMBS Technics met IBAN-nummer BE , met vermelding van de betalingsreferentie die onderaan de factuur staat. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de vooropgestelde termijn, zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden. NMBS Technics heeft dan het recht om het Rollend Materieel dat bestemd is voor de schroot, door een andere koper te laten weghalen. Art.9 Overmacht In geval van een onvoorziene gebeurtenis of bij overmacht, onafhankelijk van de Partij waar deze verband mee houdt, die de uitvoering van het contract onmogelijk maakt, kan elke Partij het contract beëindigen, na het aangetekend sturen van een onderbouwde ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst. Art.10 Verbreking bij foutieve niet-naleving In geval van een fout of ernstige tekortkoming aan voornoemde verplichtingen vanwege een van de Partijen, en voor zover dit niet is rechtgezet binnen 30 kalenderdagen na de ingebrekestelling via aangetekende brief, dan heeft de benadeelde Partij het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, het contract te beëindigen per aangetekende brief, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn recht op schadevergoeding en intresten.

5 Art.11 Contactpersonen Elke vorm van communicatie tussen de Partijen in het kader van het contract zal enkel schriftelijk verlopen tussen de volgende contactpersonen: Voor NMBS Technics: de heer Etienne Maenhout, afdeling B-TC.32, Coördinatie van Prestaties voor Derden, sectie 13/1, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Voor de Koper: [***] Voor de Asbestverwijderaar: : [***] Art.12 Deelbaarheid Indien een van de bepalingen van het huidige contract nietig zou worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules en dit contract, dat van kracht blijft, ook zonder de geannuleerde bepaling. Echter, in het geval een dergelijke bepaling een invloed zou hebben op de aard van het contract zelf, dan zullen de Partijen onmiddellijk en te goeder trouw een geldige regeling onderhandelen die overeenkomt met de geannuleerde bepaling of deze zo dicht mogelijk benadert. Art.13 Recht dat van toepassing is Bevoegde rechtbanken Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil dat te maken heeft met de uitvoering of de interpretatie van dit contract. Art.14 Inwerkingtreding Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de ondertekening van het contract. Opgemaakt in drievoud in Brussel op [***]. NMBS Technics De Koper De Asbestverwijderaar [***] [***] [***]

6 Bijlage 1 Omschrijving van het materieel + plaats van levering N 641: 1 motorstel van het type MR 70J, 2 kasten; N 323: 1 motorstel van het type MR 80, 1 kast; N 815 : 1 motorstel van het type MR 75, 1 kast; N 412 : 1 motorstel van het type MR 83, 1 kast; N 423 : 1 motorstel van het type MR 83, 1 kast; 1 oude pakwagen (geen nummer). Alle motoren werden reeds uit de stellen gehaald. Alle draaistellen worden gerecupereerd door de NMBS, en moeten in Mechelen blijven. De koper moet de kasten optillen met een kraan en deze transporteren per vrachtwagen. Het transport vanaf de actuele standplaats + de werken per kraan zijn volledig ten laste van de koper. De ophaling moet absoluut uitgevoerd worden voor 31 april De datum van ophaling moet minimum één week op voorhand aan Mechelen geïnformeerd worden, zodat de begeleide scheiding van de draaistellen kan georganiseerd worden. (Openingsuren atelier Mechelen: 08u00-15u30) Contactpersoon te Mechelen: De heer Marc Danckaert, ,

7 Bijlage 2 Informatieve en niet-geverifieerde asbestinventaris De onderstaande inventarissen van de zones die mogelijk asbest bevatten in verschillende vormen zijn louter indicatief. De Asbestverwijderaar is verplicht om een volledige inventaris op te maken en een volledige verwijdering uit te voeren van het asbest die aanwezig is in het Rollend Materieel, en dit volgens de bestaande reglementering. MR 70J ref n typ N d'engin Localisation dans la voiture: dénomination Nature de l'asbeste Etat de l'asbest Dimensions Remarques MR MR 70 ( ABD - B) vloer A & B samengedrukt asbest Gebonden 1,6mm i.p.v. lino onder zitbank aan radiator MR MR 70 ( ABD - B) A & B langswand:verwarmingsschacht samengedrukt asbest 1,6mm i.p.v. lino MR MR 70 ( ABD - B) A & B afdeling treingegeleider samengedrukt asbest Gebonden 1,6mm op de plaats van de radiator MR MR 70 ( ABD - B) A & B afdeling pakwagen samengedrukt asbest Gebonden 1,6mm op de plaats van de radiator MR MR 70 ( ABD - B) A & B platform samengedrukt asbest op de plaats van de radiatoren MR MR 70 ( ABD - B) scheidswand 1 : horizontale radiator asbestkarton zwak MR MR 70 ( ABD - B) scheidswand 1 : vertikale radiator asbestkarton zwak MR MR 70 ( ABD - B) scheidswand V vertikale radiator asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) scheidswand VI vertikale radiator asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) aanloopweerstanden asbestplaat Sterk MR MR 70 ( ABD - B) aanzetinrichting JH asbestplaat Sterk MR MR 70 ( ABD - B) aanzetinrichting JH asbestplaat Sterk MR MR 70 ( ABD - B) aanzetinrichting JH asbestplaat Sterk MR MR 70 ( ABD - B) aanzetinrichting JH asbestplaat Sterk 5mm op Alu van 0,5 tegen de scheidswand langswand 5mm op Alu van 0,5 tegen de scheidswand + 2 zijstukken 4mm op Alu van 0,5 tegen de scheidswand + 2 zijstukken 4mm op Alu van 0,5 tegen de scheidswand + 2 zijstukken 350x350x5 12x 150x230x4 26x wordt vervangen 170x28x15 13x wordt vervangen 425x330x4 6x wordt vervangen 385x190x4 6x wordt vervangen

8 MR MR 70 ( ABD - B) lijnschakelaar asbestplaat Sterk MR pakwagen vertikale radiator asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) afdeling treingegeleider langswand asbestkarton Zwak 430X300X6mm 3X 4mm op Alu 0,4 mm + 2 zijstukken 4mm op Alu 0,5 mm + 1 zijpaneel MR MR 70 ( ABD - B) alle radiatoren en verwarmingsschachten klingerit Gebonden tussenstukken 1, mm MR MR 70 ( ABD - B) WC 1 klas horizotale radiator asbestkarton Zwak 4mm op Alu plaat tegen langswand,onder deflector en tegen dwarse scheidswand MR MR 70 ( ABD - B) vloer HV B in afdeling samengedrukt asbest Gebonden 1,6mm i.p.v. lino samengedrukt:onder zitbanken op plaatsn van de radiatoren langs de langswand op plaats schacht verwarming MR MR 70 ( ABD - B) vloer HV B op platform samengedrukt asbest Gebonden 1,6mm i.p.v. lino op plaats van de radiatoren MR MR 70 ( ABD - B) HV B : vertikale radiator asbestkarton zwak MR MR 70 ( ABD - B) HV B : vertikale radiator asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) HV B : horizontale radiator asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) verwarmingskoffers onder stuurcabine asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) verwarmingskoffers onder stuurcabine asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) verwarmingskoffers onder stuurcabine asbestkarton Zwak MR MR 70 ( ABD - B) WC waterbak asbestkarton zwak MR MR 70 ( ABD - B) verenblok ferobestos sterk MR MR 70 ( ABD - B) draaistellen ferobestos Sterk met kunststof 4mm op Alu van 0,5 scheidswand 7 & zijstuk. 4mm op Alu van 0,5 scheidswand 8 & zijstuk. 4mm op Alu van 0,5 545x205x10 WC 2 klas tegen langswand onder deflector + zijstuk.dwars wand 2 koffers per MR 180x45x4 4x 2 koffers per MR 170x190x2 2x 2 koffers per MR ring 510x o 450 mm ring 510x o 450 mm horizontaal en vertikaal aan de waterbak alleen de sleetbussen uit grove constructie alleen de sleetbussen uit grove constructie

9 MR MR 70 plaque isolante sous le chauffage électrique MR MR 70 WC: sol MR MR 70 WC: bekleding schouwluik verwarming waterreservoir MR MR 70 trappe réserve citerne WC MR vulmond waterreservoir MR plaat WC MR WC: ophanging waterbak

10 MR 75 ref n typ N d'engin Localisation dans la voiture: dénomination Nature de l'asbeste Etat de l'asbest MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 MR MR 75 ( ) MR 76 Dimensions Remarques HV AD radiatoren in afdeling treingegeleider klingerit voeg 15X8 bevestiging schacht tegen langswand HV AD radiatoren in afdeling treingegeleider klingerit voeg 15X6mm bevestiging scheidswand HV AD WC klingerit tussenstuk 50X3&30X3 1 Klas DUR asbestplaat bevestiging van schacht aan langswand?? klingerit 1,5mm alleen nog voorkomende naamlijstnummers?? klingerit 2mm alleen nog voorkomende naamlijstnummers?? klingerit 3mm alleen nog voorkomende naamlijstnummers?? klingerit 1mm alleen nog voorkomende naamlijstnummers verenblok ferobestos sterk draaistellen ferobestos Sterk met kunststof Beperkingsweerstand asbestplaat sterk ring 510x o 450 mm ring 510x o 450 mm alleen de sleetbussen uit grove constructie alleen de sleetbussen uit grove constructie 6 of 11 weerstanden

11 MR ref n typ N d'engin Localisation dans la voiture: dénomination Nature de l'asbeste Etat de l'asbest MR MR (301 tot 335; Plafond stuurcabineen klingerit Sterk Dimensions Remarques Opvulling tussen steun en plafondplaat (zie foto s asbest Break) MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; Plafond compartimenten kast ABX en BX klingerit Sterk Zijwanden compartimenten kast ABX en BX klingerit Sterk Wanden WC s ABX en BX klingerit Sterk Vloer WC's ABX en BX klingerit Sterk Opstaptreden deuren 1 klas klingerit Sterk TM verwarmingscontactoren / omvormer tussenstuk vonkenkant isolatieplaat vonkenkamer opvulstuk binnenkant zijwand opvulmateriaal tussen buitenwand met binnenkader van ramr n en binnenwand met buitenwand stuurcabine II bovenkant zijwand Opvulling tussen steun en plafondplaat kant sassen (zie foto s asbest Break) Opvulling tussen raamopening en bekleding (zie foto s asbest Break) Opvulling tussen steunen en wanden (zie foto s asbest Break) Opvulling tussen steunen en vloerbedekking (zie foto s asbest Break) Opvulling tussen afschermplaat en bevestiging (zie foto s asbest Break)

12 MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; MR MR (301 tot 335; asbestcement platform tussen frame plafond (vulling) platform tussen kaders van plafond als opvulling

13 Bijlage 3 Technische fiches MR 70 J

14 MR 75

15 MR 80-83

16 Pakwagen Geen technische fiche beschikbaar.

17 Bijlage 4 Certificatie van de Asbestverwijderaar Te bezorgen door de klant

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ARTIKEL 1. DEFINITIES EN ALGEMEENHEDEN Voor de toepassing van de algemene voorwaarden verkoop in de winkel wordt verstaan onder: Consument: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

CONSIGNATIEOVEREENKOMST

CONSIGNATIEOVEREENKOMST CONSIGNATIEOVEREENKOMST Tussen:.... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr:.. Functie:.. hieronder genoemd de firma en... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr.... Algemeen directeur En Apotheker... Diensthoofd apotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN

MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN Mineralen Recycling Elsendorp BV, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te. Hierbij vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder de heer H.M.J. van den Heuvel

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type "HOREMANS VAN DE KERCKHOVE" met accessoires te EVERE

Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type HOREMANS VAN DE KERCKHOVE met accessoires te EVERE Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type "HOREMANS VAN DE met accessoires te EVERE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bistrot du Nord Bistrot du Nord Lange Dijkstraat 36 BE 2060 Antwerpen BTW-nummer: 0849273602 Hierna Bistrot du Nord genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

2. Identificatiefiches asbest

2. Identificatiefiches asbest 2. Identificatiefiches asbest 12 Identificatiefiche asbest nr. 1 Gebouw : Stelplaats Kinrooi Niveau : kantoorgebouw Lokaal : burelen Toepassing : plafonds lamellen, isolatie glaswol NIET ASBESTHOUDEND

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Voorwaarden Pacomeubelen International

Voorwaarden Pacomeubelen International Voorwaarden Pacomeubelen International DEFINITIES Artikel 1 - Meubelen: alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren. - Verkoper: Pacomeubelen Filiaal Sint Truiden, Pacomeubelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING Tussen De NV AQUAFIN (hierna "Aquafin" genoemd), gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingeschreven in het register van ondernemingen te Antwerpen onder het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles

Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (CONSUMENTEN) ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.mazakstore.com,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE De Garantie Mei juni 12 ZZINLEIDING In deze nieuwsbrief hebben wij het over het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie, om dan verder te gaan op de wettelijke garantie zoals die geregeld

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

NAESSENS BVBA CARROSSERIE- EN GARAGEBENODIGDHEDEN

NAESSENS BVBA CARROSSERIE- EN GARAGEBENODIGDHEDEN Voorwoord Welkom bij N-Products, specialist in carrosserie- en garagebenodigdheden. N-products is verdeler van meer dan 5000 producten zoals slangklemmen, benzineleidingen, klemmen, bouten, moeren, schroeven,

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV VAN EEN SPUITWAND EN EEN INDUSTRIËLE DROOGOVEN TE IEPER

VERKOOPPROCEDURE SDV VAN EEN SPUITWAND EN EEN INDUSTRIËLE DROOGOVEN TE IEPER VERKOOPPROCEDURE SDV 20145005 VAN EEN SPUITWAND EN EEN INDUSTRIËLE DROOGOVEN TE IEPER 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden HHI-Metaalwerken BV Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen AV ) van HHI- Metaalwerken BV. Artikel 1. Omschrijving Koper: een ieder die beroepsmatig producten koopt, die verkocht worden

Nadere informatie

VERKOOP VAN TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN DOOR INFRABEL

VERKOOP VAN TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN DOOR INFRABEL VERKOOP VAN TWEEDEHANDSE VOERTUIGEN DOOR INFRABEL Administratieve clausules die van toepassing zijn op de verkoop van tweedehandse voertuigen door Infrabel Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Internet 3 1.2

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie