Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)"

Transcriptie

1 Aug :48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader VUB Business Lieven DE MOOR ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan een nieuw lid van het ZAP kader VUB Business Lieselot VANHAVERBEKE Zakenmilieu in Polen. Abstract: Dit is een kwalitatieve studie gebaseerd op 122 autobiografische narratieve interviews met zakenmensen in Polen. Het opkomen van het zakenmilieu wordt hier bekeken als het gevolg van de postsocialistische transformatie (structureel perspectief) en als het resultaat van alledaagse actiesdoor reflexieve actoren (interpretatief perspectief). Twee methodologische benaderingen werden hier gecombineerd: biografische narratieve methode van Fritz Schütze en grounded theorie van Glaser Strauss. Inde analyse willen we loopbaanpatronen reconstrueren door rekening te houden met objectieve én subjectieve aspecten, inbegrepen de rol van bronnen en reflexiviteit. Bovendien werden de biografische betekenis vanwerk en het proces van identiteitsvorming onderzocht. OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Geert Van Hootegem Markieta Domecka Work-life policy implementation and work-to-life conflict as mediatorsof the relationship between organizational work-life policies and individual work outcomes: A mixed-method study in large Belgian firms. Abstract: De belangrijkste doelstelling van dit project is om een beter inzicht te verwerven in het proces volgens hetwelke organisationele werk-privé maatregelen een invloed hebben op individuele arbeidsuitkomsten, zoals arbeidstevredenheid, engagement en motivatie. Meer in het bijzonder onderzoeken we hoe de implementatie van werk-privé maatregelen enerzijds en werk-privé conflict anderzijds het effect van maatregelen op individuele arbeidsuitkomsten mediëren. De studie is gebaseerd op een meervoudige gevalsstudie, onderzocht via kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Er worden kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld in vier grote Belgische organisaties met formele werk-privé maatregelen. De studie draagt op drie manieren bij tot de huidige literatuur rond werk-privé balans. In de eerste plaats wordt een multilevel theoretische benadering ontwikkeld en getest om de relatie tussen organisationele werk-privé maatregelen en individuele arbeidsuitkomsten, gemedieerd door de variabelen implementatie van werk-privé maatregelen en werk-privé conflict, te verklaren. In de tweede plaats exploreren we contextuele determinanten van de implementatie van werk-privé maatregelen op basis van inzichten uit de literatuur rond arbeidsrelaties. Meer in het bijzonder integreren we flexibiliteitsvereisten die op (sub-)organisationeel niveau een rol spelen in ons model en gaan we de relatie hiervan na ten opzichte van de implementatie van maatregelen. In de derde plaats integreren we kwantitatieve en kwalitatieve methodes om de verklarende kracht van ons onderzoek te verhogen. Via kwalitatieve meervoudige gevalsstudies kunnen processen onderzocht worden en nieuwe theorieën gegenereerd worden, terwijl de verklarende kracht van zo een theorie kan getest worden op basis van een kwantitatieve benadering. Diversiteit Identity, Diversity & Inequality Research Patrizia ZANONI Winststuring en cognitieve referentiepunten: onderzoek vanuit een internationaal perspectief. Abstract: Het onderzoek beoogt na te gaan in welke mate ondernemingen zich laten leiden door cognitieve referentiepunten bij het sturen van de door hen gerapporteerde resultaten. De steekproef bestaat uit een internationale set van zowel.beursgenoteerde als private ondernemingen. Er zal onder andere nagegaan worden of beleggers zich laten (mis)leiden door dergelijk afrondingsgedrag en of ex tern e controfe in staat blijkt deze vorm van winststuring in te perken. ACCOUNTANCY Accountancy en financiering Walter Aerts WETEN: Western-Eastern Teacher Education Network Abstract: Dit project is gewijd aan de ontwikkeling van een netwerk van universitaire docenten in de Europese instellingen voor hoger onderwijs om samen te werken aan het uitwisselen van expertise over doeltreffend leren en onderwijzen aan universiteiten. Dit netwerk voor onderwijskundige vernieuwing in het hoger onderwijs is gericht op het samenbrengen van deskundigen uit de westerse universiteiten uit Europa, om goede praktijken, materialen en nieuwe lesmethoden met leerkrachten uit Oost HEI te delen. Er is behoefte aan een verandering van de focus, namelijk van leraargerichte methoden naar studentgericht leren, de focus richt zich op pedagogische kwesties waarmee de Oostelijke universiteiten worden geconfronteerd bij de uitvoering van ICT in het onderwijs. Het belangrijkste doelgebied is de onderwijs-en opleidingsbehoeften van de academische HEI gemeenschap.

2 Beleidsinformatica Data-analyse en Modellering Joanna SCHREURS Wetenschapspark Waterfront / Incubator UBIS. Abstract: De kritieke succesfactoren van wetenschapsparken worden in kaart gebracht zowel via literatuurstudie als via een 'benchmarking' studie van Belgische en Nederlandse wetenschapsparken. Daarna volgt een SWOT analyse voor de Antwerpse situatie (UBCA en Waterfront). Vervolgens worden concrete aanbevelingen geformuleerd. Management Paul Matthyssens Werkingsmiddelen FWO-aspirant Veroniek Collewaert Abstract: Dit doctoraatsproject heeft tot doel een dieper inzicht te verkrijgen in het investeringsgedrag van business angels, gedefinieerd als zeer vermogende, niet-institutionele private equity investeerders. Deze individuele investeerders vormen een alsmaar belangrijkere financieringsbron voor kleine en/of snelgroeiende ondernemingen, wegens hun gebrek aan persoonlijke en zakelijke zekerheden alsook de verschuivende focus van de traditionele venture capitalists naar grotere en later stage investeringen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Freddy Brackx Webenquêtes: voltooien van een php/mysql programma. Abstract: De bedoeling van dit project is om een intern ontwikkeld enquêteprogramma, dat door ontwikkelaars onmiddellijk via het web toegankelijk is, verder af te werken en gebruiksvriendelijker te maken. Marketing Marcel Weverbergh Vrouwen voor vrouwen Abstract: Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn. Deze cruciale fase wordt geïntitieerd doordat ze ofwel op het punt staan om strategische beslissingen te nemen die gericht zijn op groei, ofwel doordat ze op het punt staan om hun zelfstandige activiteit af te bouwen. Het is gericht op de bevordering van groei of het vermijden van inkrimping en stopzetting. Diversiteit Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI Voorstudie naar de vorkheftruckvrije fabriek Abstract: Een initiële haalbaarheidsstudie naar het concept van lijnbevoorrading zonder vorkheftrucks, (in extenso: zonder autonoom bewegende voertuigen). Dit omvat een analyse van de materiaalstroomop onderdeelnummer, de spatiale indeling van de productielijnen, en een ruwe berekening van de benodigde transporteenheden voor de diverse technologieën die beschouwd zullen worden. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem Virtuele mobiliteit: telewerken als alternatief voor structurele congestie. Abstract: Telewerken zal mogelijk evolueren tot de dominante arbeidsvorm van de 21ste eeuw omdat na afweging van kosten en baten in vergelijking met conventionele werkvormen de balans voor alle stakeholders in vele gevallen positief is. Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is dan ook om na te gaan of de hoge potentialiteit van de implementatie van telewerken bekomen uit recente analyses voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewestd ook aanwezig is in andere Belgische grootsteden, meer bepaald Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Hierbij zal in eerste fase worden nagegaan of dezelfde stimuli en belemmeringen aanwezig zijn als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan wel of er rekening moet worden gehouden met significante verschillen tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Uit recent onderzoek kwam ook naar voren dat 17 procent van de ondervraagde werknemers verkoos te telewerken in een telewerkcentrum of een satellietbureau. Daarom zal de tweede fase eruit bestaan een localisatiemodel op te stellen met het oog op de optimale locatie te bepalen van satellietbureaus en telewerkcentra zodanig dat niet alleen een optimale implanting wordt bekomen vanuit verkeersoogpunt maar ook vanuit hert organisatorisch standpunt en het standpunt van de betrokken populatie werknemers. In de derde fase kan dan nagegaan worden of de effecten die spelen bij de implementatie van telewerken in urbane gebieden ook relevant zijn voor de implementatie van telewerken in rurale gebieden en welke de invloed is van de implementatie van telewerken op de rurale verkeerstromen. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS

3 Virtuele mobiliteit: telewerken als alternatief voor structurele congestie. Abstract: Telewerken zal mogelijk evolueren tot de dominante arbeidsvorm van de 21ste eeuw omdat na afweging van 'kosten' en 'baten' in vergelijking met conventionele werkvormen de balans voor alle 'stakeholders' in vele gevallen positief is. Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is dan ook om na te gaan of de hoge potentialiteit van de implementatie van telewerken, bekomen uit recente analyses voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook aanwezig is in andere Belgische grootsteden, meer bepaald Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik, Namen en Charleroi. Hierbij zal in een eerste fase worden nagegaan of dezelfde stimuli en belemmeringen aanwezig zijn als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan wel of er rekening moet worden gehouden met significante verschillen tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ALAIN VERBEKE Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten: luik management en beleid Abstract: In het kader van de oproep?offerteaanvraag?verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld? stellen we voor expertise te leveren met betrekking tot de volgende aspecten: 1.Conceptuele afbakening van de belangrijkste onderzoeksbegrippen, 2.Implementatie van het co-governance principe 3.Principes van ethische besluitvorming en ethisch management 4.Meting van een ethisch klimaat in sportorganisaties. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Annick Willem Verleid door eten of toegewijd aan gezondheid: een cross-cultureel onderzoek naar doelen en gedrag Abstract: Een cross-cultureel (US,UK, Luxemburg & België) onderzoek gaat na hoeveel en welke mensen een gezondheidsdoel nastreven en hoe dit gerelateerd is aan hun BMI. Vervolgens gaan we na wanneer een zelfcontrole conflict meest waarschijnlijk optreedt: we onderzoeken hiervoor in welke mate consumenten ongezond met smaak associëren en of men een gezondheidsdoelstelling nastreeft omdat men dit zou moeten vs wil doen. Vakgroep Marketing Mario Pandelaere Maggie Geuens Veilige rittenplanning van gevaarlijke goederen door integratie van multi-objective optimalisatie en multi-criteria besluitvorming Abstract: Er bestaan op heden geen praktisch bruikbare methoden om voertuigritten voor gevaarlijke goederen te optimaliseren rekening houdend met zowel economische als veiligheidscriteria. Dit onderzoek beoogt daarom twee innovaties: (1) het ontwikkelen van een nieuwe methode voor multi-objective optimalisatie, door het integreren van een multi-criteriamethode in een multi-objective metaheuristiek, en (2) de toepassing van deze methode op een of meerdere realistische rittenplanningsproblemen. Engineering Management Kenneth Sörensen Johan Springael User profiling methods for personalized products Abstract: Mijn doctoraat kadert binnen het PERPETUAL project, wat een acroniem isvoor Personalized Products Emerging from Tailored User Adapting Logic. Binnen dit project is een case-study gedefinieerd in verband met zone-heating waarnaar ik onderzoek zal verrichten. Het doel hierbij is om generieke algoritmen en methodes te ontwikkelen die het toelaten om de balanstussen functionaliteit/comfort en energieverbruik te optimaliseren via gebruiksprofilering. Meer bepaald zal ik technieken onderzoeken om automatisch gebruiksprofielen, inclusief de voorkeuren van de gebruiker zoals de gewenste temperatuur, op te stellen. Hiervoor werd een kantoor, met één gebruiker, uitgerust met diverse sensoren, zoals bewegings- en temperatuursensoren. De data verworven via deze sensoren wordt door enkele preprocessing stappen bewerkt tot een geschikt formaat. Patroonherkenning zal dan toegepast worden om de verschillende gebruiksprofielen, de gewoontes van de gebruiker, te leren. De verwarmingvan een gebouw kan aa Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Joost Duflou Yannick De Bock Uitwerken commerciële strategie en instrumentarium ten behoeve van de vermarkting van wetenschapspark Universiteit Antwerpen en incubator Darwin. Abstract: POM Antwerpen en UA bekijken momenteel met wie en op welke wijze ook inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden aan bedrijven die zich op het terrein wensen te huisvesten. Het is echter eveneens noodzakelijk een heldere marketing- en vastgoedstrategie uit te tekenen. De commerciële strategie tot dusver was in handen van een private partner die een eerder generieke handelswijze hanteerde (weinig sectorfocus) op basis van klassieke vastgoedformules. Het aantrekken van innovatieve groeibedrijven vergt ons inziens een specifieker en flexibeler aanpak. Deze uitwerken is de doelstelling van dit onderzoek.

4 Management Paul Matthyssens Johanna Vanderstraeten Twee-meting van het topsportklimaat Abstract: Talent, ambitie en engagement vormen de basis, maar investeren in topsport is een must om te kunnen concurreren in de mondiale medaillewedloop. Zonder een gestructureerd topsportbeleid op verschillende niveaus dreigt men tussen de topsportlanden te verdwijnen. Daarom is het belangrijk om, als men wil blijven meestrijden op het hoogste niveau, het gevoerde beleid steeds opnieuw te evalueren en te vergelijken. Door de verschillende belangengroepen uit het topsportlandschap in Vlaanderen te ondervragen, kunnen de ontwikkelingen en verwachtingen blijvend in kaart gebracht worden. In dat opzicht voert VUB, in samenwerking met het Bloso, BOIC en het departement CJSM, in 2011 en 2012 een onderzoek naar het topsportklimaat. Doelstelling: de omgeving waarin de topsporters zich ontwikkelen verbeteren. In 2003 werd met de 0-meting van het topsportklimaat in Vlaanderen voor de eerste keer onderzocht hoe het topsportbeleid in Vlaanderen op efficiënte en effectieve wijze kon worden verbeterd. Die gegevens werden internationaal vergeleken en leidden tot een concurrentieanalyse van Vlaanderen (en Wallonië) ten opzichte van vijf andere landen. Dat onderzoek werd in 2007 herhaald (enkel in Vlaanderen: de 1-meting van het topsportklimaat, waarbij de Vlaamse topsporters én toptrainers het topsportbeleid evalueerden. Vier jaar later, in 2011, gaat de 2-meting van het topsportklimaat in Vlaanderen van start. Om te achterhalen hoe concurrentieel Vlaanderen is, worden de resultaten van het onderzoek ook gebruikt voor een internationale vergelijking. Daarbij wordt via een scoresysteem het topsportsucces in de verschillende landen gemeten. In totaal werden voor de 9 pijlers meer dan 100 kritische succesfactoren (KSF) gemeten bij alle landen. De missie van het SPLI SS1-onderzoek is heel duidelijk: de ontwikkeling van een internationaal netwerk dat onderzoeksexpertise en nnovatie in topsportbeleid ontwikkelt, coördineert en de verspreiding van die expertise verspreidt onder beleidsmakers en onderzoekers. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER Trendanalyse als meerwaarde bij innovatie? Hogeschool Gent Abstract: Heel wat tijdschriften en kranten hebben het over trends. Er zijn verschillende marktonderzoeksbureaus die trends analyseren en er artikels over publiceren. Trendwatchers hebben het erg druk met uiteenzettingen over de maatschappelijke trends, markttrends, consumententrends en producttrends. Een klein vooronderzoek wijst inderdaad op het belang van trends in onze samenleving. Maar wat is nu precies een trend en hebben trends enige wetenschappelijke waarde op gebied van innovatie? Welke rol kunnen trends spelen binnen het innovatieproces? Welke bedrijven doen aan trendanalyse? En op welke manier? Uit een relatief klein literatuuronderzoek lijkt het erop dat trendonderzoek in een aantal toonaangevende bedrijven cruciaal is met het oog op het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe campagnes, nieuwe managementtechnieken, nieuwe technologieën,... Maar over welke bedrijven gaat het hier en hangt het ook af van de sector waarin het bedrijf actief is? De hoofddoelstelling van dit project is dan ook te onderzoeken of trends een meerwaarde kunnen bieden in het innovatieproces van de Belgische bedrijven. Departement Bedrijfskunde Aalst Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Toegepaste Economie Vakgroep Marketing Grietje Vermoortele Ruth DeVreese Petra Couck Iris Vermeir Transparantie in de communicatie omtrent ondernemingsprestaties in het spanningsveld rond corporate governance. Strategische dynamiek en institutionele druk. Abstract: Het project richt zich op de wisselwerking tussen de communicatietransparantie om trent ondernemingsprestaties (in ruime zin) en andere (corporate) governance-mechanismen binnen het kader van het strategische beheer van vertrouwensrelaties met externe belanghebbende partijen. Drie complementaire invalshoeken worden daarbij gehanteerd: kwalificatie van het relatieve belang van communicatietransparantie als governance mechanisme, transparantie als beleidsinstrument m.b.t. relaties met externe stakeholders en transparantie als geihstitutionaliseerd proces. De impact van de institutionele omgeving wordt bestudeerd in een internationale context (Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk). Accountancy en financiering Patrick d'haens Walter Aerts Topsportcongres: Elite sport success: society boost or not? (Topsport succes: een impuls voor de maatschappij of niet?) 13 en 14 november 2013 Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen Abstract: Internationaal congres in het kader van 'Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013' rond de maatschappelijke waarde van topsport. Tijdens 'Elite Sport Success : society boost or not' worden de resultaten voorgesteld van een vergelijkend topsportonderzoek in 15 landen uit 4 continenten, en wordt bekeken waarom landen investeren in topsport vanuit maatschappelijk oogpunt. Het concrete programma en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van het congres.

5 Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER Toetreding, accommodatie en fusies onder onzekerheid. Abstract: Uit standaard leerboeken in de industriële organisatie (zie bijvoorbeeld Tirole (1988)) blijkt dat de analyse van effecten van onzekerheid binnen dit gebied nog onontwikkeld is Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. Er zal gebruik gemaakt worden van reële optie theorie. Dit is een relatief nieuw concept bedoeld om investeringen van ondernemingen te evalueren waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de onomkeerbaarheid van de meeste investeringen en met de onzekerheid van de economische omgeving waarbinnen deze beslissingen genomen worden. Tot nu toe worden binnen de reële optie theorie vooral eenbeslissers modellen beschouwd waarbij ondernemingen opereren in een monopolie of een markt met volledige concurrentie. Algemene economie Peter Kort Jan Bouckaert Jozef Plasmans Toepassing van theorieën uit economics en finance op het gebied van risico's in informatiebeveiliging. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Beleidsinformatica Steven De Haes Toepassing van de langetermijnklantwaarde-benadering op het segment van de Primo Accédant Abstract: Dit project brengt de langetermijnklantwaarde in kaart, meer in het bijzonder voor één welbepaald marktsegment, namelijk de Primo Accédant. Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Toegang tot financiering voor kmo's: jonge, groeigeoriënteerde ondernemingen en bedrijfsoverdrachten. Abstract: Dit project is bedoeld om beleidsmakers waardevolle input te verschaffen bij hun inspanningen om de toegang tot financiële middelen voor kmo's te verbeteren. Zijn hoofdfocus ligt dus op twee centrale processen: de financiering van jonge, vernieuwende, groeigeoriënteerde ondernemingen en de financiering van bedrijfsoverdrachten. De doelstellingen zijn hierbij tweeledig: meer inzicht verwerven in: (1) de wijze waarop ondernemingen worden gefinancierd tijdens hun initiële groeifase en bij hun overdracht, en (2) de wijze waarop deze financieringsstrategieën hun verdere ontwikkeling beïnvloeden. De interactie tussen verschillende financieringsvormen en investeerders zal onderzocht worden, zoals de manier waarop de verschillen qua financieringsbronnen en financiers de ontwikkeling van jonge kmo's beïnvloeden. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Bart Clarysse Tijdinconsistente keuzes in de maatschappij en markt van vandaag: Hoe hedendaagse trends en ontwikkelingen onze voedingskeuzes beïnvloeden. Abstract: In het licht van de voortdurende toename van obisitas in onze huidige maatschappij, gaat dit onderzoeksproject na hoe hedendaagse ontwikkelingen in onze maatschappij en markt onze voedingskeuzes (tussen gezonde en ongezonde voeding) beïnvloeden. Vier dergelijke ontwikkelingen worden geadresseerd: (1) De omschakkeling naar online winkelkanalen (2) Een in-store retailtrend (3) Toenemend wantrouwen onder consumenten (4) De verhoogde blootstelling aan luxe Vakgroep Marketing Iris Vermeir Maggie Geuens Tijdelijke leerstoel-op-naam : Universitair expertisecentrum PPS. Abstract: Tijdens de looptijd van de leerstoel zullen ten minste 3 evenementen worden georganiseerd die bestemd zijn voor een breed publiek van professionals in de PPS-wereld, maar met een duidelijke academische ondersteuning. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid

6 Elvira HAEZENDONCK The political economy of fiscal federalism. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Erik Buyst Jozef Konings Geert Jennes The political economics of government formation. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Robrecht Vandendriessche The importance of demand factors in measured productivity differences. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Jeroen Van den bosch The added value of asset management in power generation plants in developing countries context: a case for Kenya Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Liliane Pintelon Pater Kipruto Chemweno Technology and labour markets. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Maarten Goos Emilie Rademakers Technische process mining metrieken vertalen naar bedrijfs-kpi's. Abstract: Process Mining is een relatief jong onderzoeksdomein wat zich momenteel nog volledig in het domein van computer science bevindt. Met dit project willen we de stap van computer science naar business science nemen. Heel concreet willen we aan de hand van een case study de technische metrieken die nu in het onderzoeksveld gebruikt worden voor de goodness of fit van modellen of andere metrieken vertalen naar Key Performance Indicators die gebruikt worden in de bedrijfspraktijk. Beleidsinformatica Instituut voor Mobiliteit Koenraad VANHOOF Systemisch risico in interbank netwerken Abstract: Aan de hand van Russische data zoeken we eerst stylized facts over dit interbanknetwerk. Daarna modelleren we deze markt en gaan we op zoek naar de grens tussen een stabiel en instabiele markt en proberen we systemisch belangrijke banken en hun eigenschappen te identificeren. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Jan Ryckebusch Studie over publieke financiering en kostenberekening van zeehavens in de EU (Zeehavens) Abstract: De Europese Commissie vraagt een studie om de bestaande basisinformatie aan te vullen dmv een dubbele aanpak door het identificeren en analyseren van directe (conventionele) informatiebronnen, en tegelijkertijd uit indirecte (alternatieve) informatiebronnen te tappen. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ALAIN VERBEKE CATHY MACHARIS

7 Studieopdracht, voorstudie/exploratie van de (socio-)economische rechtvaardiging en meerwaarde van een afvalbergingsproject. Abstract: MONA vzw is een regionale instantie die een continue betrokkenheid dient te garanderen van de Molse bevolking bij besluitvormingsprocessen omtrent het beheer van radioactief afval met reële of mogelijke implicaties voor de gemeente Mol en de ruimere regio. Naar aanleiding van een afvalbergingsproject wenst MONA vzw een voorstudie/exploratie te laten uitvoeren van de socio-economische rechtvaardiging en meerwaarde van dit bergingsproject met (boven)lokale impact. Van het onderzoeksteam wordt concreet verwacht dat: (1) Een richtinggevend denkkader wordt uitgewerkt met wetenschappelijk gefundeerde concepten rond socio-economische impact; (2) Bovenvermeld denkkader toegepast wordt op de casus door gerichte strategische en operationele onderzoeksvragen te stellen. Centraal bij het uitvoeren van de opdracht staat de financieel-economische meerwaarde en effecten waarbij twee scenario's beschouwd worden, met name realisatie en niet-realisatie van het project. Hierbij dienen de verschillende strategische vraagstukken, hefbomen, types returns en verschillende vormen van economische ontwikkeling geïdentificeerd te worden. Indien relevant, bestaat ook de mogelijkheid om te vergelijken met andere, gelijkaardige gevallen. De, meer bepaald de Vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Management, doet hierbij een voorstel om deze opdracht uit te voeren. Het projectvoorstel is als volgt opgebouwd. In sectie 2 wordt de vakgroep kort voorgesteld en worden de teamleden die de opdracht zullen uitvoeren kort voorgesteld zodanig dat MONA vzw een inzicht krijgt in de studie- en beroepskwalificaties van de teamleden (uitgebreide CV's worden in bijlage gevonden). In sectie 3 wordt, rekening houdend met de beperkingen gesteld in het bestek, uitgelegd hoe de teamleden het bestek hebben geïnterpreteerd en welke invulling aan de opdracht wordt gegeven in termen van methodologie, afstemming met de opdrachtgever, etc. Sectie 4 omvat de fasering en de budgetbepaling. In sectie 5 worden diverse bijlagen gevonden zoals de uitgebreide CV's en referentielijsten. Elektronica en Informatica Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK ALAIN VERBEKE Michael DOOMS Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen. Abstract: Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen. Management Paul Matthyssens Structurele financiering instituten: structurele financiering KIZOK voor de werking van het instituut Abstract: Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek ( ) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten. Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Raf SLUISMANS Structurele financiering instituten: projectfinanciering KIZOK voor fundamenteel onderzoek Abstract: Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek ( ) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch plan van KIZOK Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Raf SLUISMANS Strategisch Innoveren in Vlaanderen 2 Abstract: Gezien de positie van Vlaanderen in de globale economie moeten we steeds meer voordeel halen uit het excelleren van onze ondernemingen. Belangrijke premisse is dat er voldoende potentieel aanwezig is maar dit onvoldoende wordt aangewend. Om het potentieel te activeren zijn er begeleidingsacties nodig. Rekening houdend met het type bedrijf en haar context, moet het op maat worden begeleid. De methodiek strategisch innoveren is een interventie bij KMOs waarbij er tijdens het proces een koppeling gemaakt wordt tussen de beperkingen en mogelijkheden van het bedrijf en de markt. In deze editie stellen we voor om 125 Vlaamse KMOs (25 per provincie) te helpen op basis van deze methodiek. Daarnaast willen we deze projectperiode expliciet aanwenden om mogelijkheden te onderzoeken om de methodiek onder te brengen bij Agentschap Ondernemen dan wel in te brengen bij de KMO portefeuille.kizok staat in voor de algemene coördinatie, communicatie naar de markt en inhoudelijke opvolging van consultants en bedrijven. Consultants worden geselecteerd in een openbare aanbestedingsprocedure en worden zorgvuldig getraind in het toepassen van de methodiek. Belangrijke meerwaarde is dat er een unieke database wordt opgebouwd die reeds tijdens de looptijd van het project ontsloten wordt ten gunste van bedrijven en beleidsvoering.

8 Governance Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Tinne LOMMELEN Raf SLUISMANS Strategische positionering, institutionalisme en het fenomeen van de incubatoren: op welke manier beïnvloedt de institutionele context de relatie tussen de strategische positioneringen en de prestaties van een incubator? Abstract: Dit project tracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: (1) de relatie tussen verschillende strategische positioneringen en de prestatie van incubatoren verklaren, en (2) de invloed van de institutionele context nagaan op die relatie door verschillende Europese landen in het onderzoek te betrekken. De studie situueert zich op het terrein van strategisch management, innovatie management en ondernemerschap en internationaal ondernemen. Dit gedeelte van het projectbetreft specifiek het opzetten van een Europese database. Management Paul Matthyssens Strategische innovatiecapaciteit: de rol van kennisdiversiteit en sociaal kapitaal van management teams. Abstract: De capaciteit van organisaties om zich aan te passen, te vernieuwen en nieuwe activiteiten in oude te integreren is van wezenlijk belang voor het lange termijn succes van organisaties. Burgelman (1991) suggereert dat het management team (MT) een sleutelrol speelt in het opbouwen van deze capaciteit omdat ze verantwoordelijk is voor het stimuleren, selecteren en integreren van innovatie-initiatieven. Dit project beoogt de systematische studie van deze bewering door de relatie te onderzoeken tussen de kennisdiversiteit en het sociaal kapitaal (i.e. de netwerken) van MTs en de innovatiecapaciteit en -effectiviteit van Strategic Business Units (SBU) van grote organisaties. Het vertrekpunt is dat de invloed van diversiteit en netwerken op de innovatiecapaciteit van SBUs niet eenduidig bepaald is. Enerzijds vormen deze diversiteit en netwerken, door de daaruit volgende confrontatie van verschillende (eventueel conflicterende) opvattingen, een noodzakelijke voorwaarde om bestaande denkpatronen en inertie te kunnen doorbreken. Maar anderzijds kunnen deze verschillende opvattingen de integratie binnen het team ook ondermijnen. Dit kan de innovatiecapaciteit van de SBU limiteren. Deze studie poogt een antwoord te geven op de vraag hoe en in welke omstandigheden MTs erin slagen het potentieel van hun diversiteit en netwerken ondanks de daarmee samenhangende verschillen in opvattingen, inzichten en relaties te benutten ten einde strategische vernieuwing mogelijk te maken. Management Christophe Boone Paul Matthyssens Tine Buyl Strategische analyse dienstig als onderbouw voor het langetermijnbeleid van het stedelijk waterbedrijf. Abstract: De studie is een korte adviesopdracht over het strategische beleid van de stad inzake de voorziening met drinkwater van de inwoners en bedrijven, gelet op de veranderingen die aan de gang zijn in deze sector. Engineering Management Aviel Verbruggen Strategie-implementatie en in hoofdzaak vertikaal-alignement in publieke organisaties Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Management en Organisatie Sebastian Desmidt STEUNPUNT voor Beleidsrelevant Onderzoek (3de generatie)- beleidsdomein Sport: SPORT Abstract: STEUNPUNT voor Beleidsrelevant Onderzoek (3de generatie)- beleidsdomein Sport: SPORT Sportbeleid en -management Bewegingsvorming en Sporttraining Biometrie en Biomechanica JO VAN HOECKE PAUL WYLLEMAN PETER CLARYS VEERLE DE BOSSCHER MARC THEEBOOM KRISTINE DE MARTELAER Steunpunt OIO Abstract: Het steunpunt OIO - is het kenniscentrum op het terrein van ondernemen en internationaal ondernemen - ondersteunt de Vlaamse overheid en EWI bij het uittekenen van een beleid dat duurzame groei van de ondernemingen in Vlaanderen maximaliseert - Doet onderzoek rond 3 pijlers (starten, groeien en durven overlaten/stopzetten) en 5 horizontale thema's: innovatie, samenwerken/netwerken, internationaal ondernemen, ruimtelijk en economisch beleid en financiering.

9 Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Georges Allaert Sophie Manigart Bart Clarysse Steunpunt Gelijke Kansenbeleid Abstract: Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond " Gelijke Kansenbeleid " zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van tot Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, UGent en VUB. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract. Diversiteit Patrizia ZANONI Stakeholdersplatform voor opvolging en overname Abstract: De ontvangt vanuit het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Regering een subsidie voor het samenstellen van een stakeholdersplatform voor het beleid inzake opvolging en overname. De zal met deze subsidie volgende activiteiten inrichten: de organisatie van 3 Ondernemerscafés, de realisatie van kortfilms, een avondactiviteit voor studenten waarvan de ouders een eigen bedrijf hebben en het organiseren van enkele bijeenkomsten voor studenten waarvan de ouders een eigen bedrijf hebben. Accountancy en financiering Governance Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VOORDECKERS Roger MERCKEN Ghislain HOUBEN Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Stad Antwerpen' hebben voor het project ' Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM Sport ontmoetingen. De persoonlijke en maatschappelijke impact van breedtesport en elitesport. Abstract: 5 jarig onderzoeksprogramma met betrekking tot de persoonlijke en maatschappelijke impact van breedtesport en elitesport. Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER MARC THEEBOOM Sport en gevangenissen Pan-Europese conferentie in juni 2014 Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Scretary General of the Council of Europe' hebben voor het project ' Analyse and process the collected data from the questionnaire Report and present the results of the questionnaire during the Sport and Prison Pan-European Conference in June 2014' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM Sporten als Holebi Abstract: Parallel met het recent lopend OZR-project toegekend eind 1998 "Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie aan de VUB als functie van gezondheidsbevorderde activiteiten'. Wordt op grond van de in dit project reeds verzamelde literatuurgegevens inzake de functionering van fitnesscentra, nu een studie voorgesteld, die als specifiek doel heeft de "profielen". Wat betreft het management/het beheer en het beleid van de bestaande Vlaamse fitnesscentra in kaart te brengen. Hierbij zal de aandacht gaan naar diverse types fitnesscentra, die georganiseerd zijn in private en publieke institutionele settings. Dit voorstel haakt in op de eerste vaststellingen van hogervermelde lopend project. Deze tonen aan dat de voorwaarden voor een optimale, succesvolle functionering nauw verbonden zijn met de beschikbaarheid van een klaar welomschreven strategisch beleidsplan en een efficiënt operationeel management, die inhoudelijk aansluiten op een concrete "missie-verklaring". Finaal is de intentie deze studie te verbinden met de formulering van criteria voor "excellente functionering" alsook met aanbevelingen voor het realiseren van pro-actieve en kwaliteitsgerichte werkdoelstellingen. De beoogde eindresultaten van deze studie zullen op termijn gehanteerrd worden als platform om nieuwe externe gefinancierde researchinitiatieven over de kwaliteitszorg in fitnesscentra te lanceren en specifieke DADactiviteiten uit te bouwen. Dit laatste past in het kader van de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsprotocal dat de VUB opgezet heeft met de Zuid-Afrikaanse universiteit van Oranje Vrystraat.

10 Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT SPLISS-Coördinatie: Sportbeleid factor leidt tot International Sporting succes. Abstract: Internationale vergelijking van topsportbeleid op nationaal niveau Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER SOFIA - mentor en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector Abstract: WAT IS SOFIA? SOFIA is het mentor en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector. Onderzoeks en opleidingsinstituut SEIN van de organiseert al ruim 8 jaar het SOFIA programma. Doelstelling is het creëren van professionele netwerken van en voor vrouwen. Daarnaast zijn vrouwelijke rolmodellen (mentoren) actief als coach en is het een programma op maat van uw leerdoelen. Vorming, netwerking en mentoring zijn dé drie pijlers van SOFIA. VOOR WIE? SOFIA richt zich tot vrouwelijke ondernemers en vrouwen met een leidinggevende functie binnen hun bedrijf. Diversiteit Identity, Diversity & Inequality Research Elke VALGAEREN Patrizia ZANONI Socio-economisch belang van de logistieke activiteiten in de zone Voorhaven van de Haven van Brussel. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ECSA bvba' hebben voor het project ' Socio-economisch belang van de logistieke activiteiten in de zone Voorhaven van de Haven van Brussel.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Sociale meerwaarde creatie bij MVO-actieve KMO's: doorvertaling naar het onderwijs en het werkveld Hogeschool Gent Abstract: De laatste decennia is er een groeiende consensus over de sociaal-maatschappelijke rol die bedrijven spelen, naast het realiseren van winst en tewerkstelling. Meer en meer wordt verwacht van werkgevers dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het basisproject 'Het creëren van sociale meerwaarde door KMO's' kregen we inzicht in de manier waarop KMO's aan MVO doen. Aan de hand van de constructen sociale missie, business model en sociale performantie brachten we het proces van sociale meerwaarde creatie bij MVOactieve KMO's in kaart. De algemene doelstelling van dit vervolgproject is het verder dissemineren van de gegenereerde onderzoeksresultaten naar studenten en ondernemers. Departement Bedrijfsmanagement Mercator Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep KMO Vakgroep Management en Organisatie Nathalie Moray Tom Van Wassenhove Sociaal kapitaal in individueel perspectief: een onderzoek naar de invloed van verstedelijking en sociaaleconomische status op de sociale trekkingsrechten van individuen. Abstract: Het onderzoeksproject sluit aan bij de analyse van sociaal kapitaa in de traditie van Bourdieu Portes en anderen. Daarbij wordt sociaal kapitaal gedefinieerd als de hulpbronnen die individuen uit hun sociale relaties halen. De eerste doelstelling van het project is het verder ontwikkelen van een meetinstrumen, de tweede onderzoeken van de invloed van verstedelijking en SES op sociaal kapitaal. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Carl Devos Smaakklassen als hefboom voor innovatie bij KMO's/MKB's uit de voedingssector Abstract: Smaakklassen heeft tot doel de voedingssector in de EUregio Scheldemond te versterken door (1) het innovatief inspelen op opportuniteiten?gezondheid en regionale identiteit? bij KMO/MKB?s uit de voedingssector in de EUregio Scheldemond te faciliteren, vanuit technologisch en marktperspectief (2) het promoten van gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding, waardoor bewustwording en een gezonder voedingspatroon ontwikkeld wordt, waarop regionale economie kan inspelen. Vakgroep Landbouweconomie Xavier Gellynck Koen Dewettinck

11 Scientometrische studie over een index voor coöperatieve innovatie tussen regio's op basis van de open innovatie theorie Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 28 juni 2012 het verblijf van Ling ZHU, Zhejiang University, China, goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ling ZHU onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Strategie en Innovatiemanagement, onder promotorschap van prof. dr. Wim Vanhaverbeke. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken? Abstract: Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of belemmeren. Bij de meeste bedrijven zijn innovaties georganiseerd in R&D projecten en geleid door R&D teams. Terwijl bestaande studies over R&D samenwerkingen vrijwel exclusief gebouwd zijn geweest op waarnemingen op bedrijfsniveau, werd de dynamiek op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden, zoals R&D projecten, en R&D teamleden die cruciaal zijn in het begrijpen van succesvolle R&D samenwerkingsverbanden, nog vrijwel niet nagegaan. In dit onderzoeksproject willen we een grote bijdrage leveren aan dit gebied door de fundamenten op microniveau van R&D samenwerkingsverbanden te bepalen met een focus op de rol van R&D project kenmerken, technologie kenmerken, en kenmerken van R&D teams en teamleden. Meer precies, willen we de volgende vier onderzoeksdoelstellingen bereiken: - Ten eerste, willen we de omstandigheden identificeren waaronder projecten het meeste voordeel halen uit het aangaan van R&D samenwerkingsverbanden, en willen we een set van project kernmeren voorzien (bv. Middelen, complexiteit, strategisch doel, en ontwikkelingsfase) die positief bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. - Ten tweede, beogen we de optimale timing in samenwerkingsactiviteiten identificeren. - Ten derde, willen we een grondige kennis verwerven over de samenstelling van samenwerkingsportfolio's in R&D projecten. Ten slotte willen we adresseren hoe men collaboratieve R&D projecten voor succesvolle R&D samenwerkingsverbanden kan beheren en van personeel kan voorzien. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Abstract: De postulant wenst verder te bouwen op het empirisch onderzoek rond logistieke samenwerking door op modelmatige wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe logistieke dienstverleners hun netwerken kunnen hertekenen met het oog op een duurzame en stabiele samenwerking. Hierbij staat de idee van een "samenwerkingspool" centraal, waarin coöpererende LDVs elk gezamenlijk te bedienen klanten of gezamenlijk uit te voeren activiteiten inbrengen. Aangezien het onderzoek rond het modelleren van coöperatieve logistieke netwerken nog in zijn kinderschoenen staat, zal de aandacht uitgaan naar single-echelon structuren, waarbij voor een gegeven klantenbestand de distributiecentra optimaal gelocaliseerd worden (in tegenstelling tot multi-echelon structuren waarbij tegelijkertijd ook de locatie van productiecentra wordt bepaald; zie v.b. Dullaert et al., 2005). Binnen de single-echelon structuur zal aandacht besteed worden aan twee probleemtypes. Het enkelvoudige distributieprobleem (EDP) behandelt de situatie waarin klanten via het distributiecentrum van de LDV enkel goederen ontvangen, zonder dat ze zelf goederen verzenden (v.b. bij de verkoop aan huis van diepvriesproducten). Bij het complexere meervoudige distributieprobleem (MDP) verzenden én ontvangen klanten via de LDV goederen (v.b. bij de behandeling van pakjes door koerierdiensten). De structuur van beide problemen laat echter toe dat resultaten uit de analyse van het EDP reeds de basis kunnen vormen voor de analyse van het MDP. ITMMA Wout Dullaert Christophe Theys Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Abstract: De postulant wenst verder te bouwen op het empirisch onderzoek rond logistieke samenwerking door op modelmatige wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe logistieke dienstverleners hun netwerken kunnen hertekenen met het oog op een duurzame en stabiele samenwerking. Hierbij staat de idee van een "samenwerkingspool" centraal, waarin coöpererende LDVs elk gezamenlijk te bedienen klanten of gezamenlijk uit te voeren activiteiten inbrengen. Aangezien het onderzoek rond het modelleren van coöperatieve logistieke netwerken nog in zijn kinderschoenen staat, zal de aandacht uitgaan naar single-echelon structuren, waarbij voor een gegeven klantenbestand de distributiecentra optimaal gelocaliseerd worden (in tegenstelling tot multi-echelon structuren waarbij tegelijkertijd ook de locatie van productiecentra wordt bepaald; zie v.b. Dullaert et al., 2005). Binnen de single-echelon structuur zal aandacht besteed worden aan twee probleemtypes. Het enkelvoudige distributieprobleem (EDP) behandelt de situatie waarin klanten via het distributiecentrum van de LDV enkel goederen ontvangen, zonder dat ze zelf goederen verzenden (v.b. bij de verkoop aan huis van diepvriesproducten). Bij het complexere meervoudige distributieprobleem (MDP) verzenden én ontvangen klanten via de LDV goederen (v.b. bij de behandeling van pakjes door koerierdiensten). De structuur van beide problemen laat echter toe dat resultaten uit de analyse van het EDP reeds de basis kunnen vormen voor de analyse van het MDP. ITMMA Wout Dullaert Christophe Theys

12 Robuuste statistische procesbeheersing met toepassingen in de controle van de kwaliteit van diervoeder (Type3). Abstract: Het doel van dit project is een schema te ontwikkelen voor het ontwerpen van robuuste calibratiemodellen voor heterogene spectrale gegevens in de context van een kwaliteitsproces. Door de complexe, hoogdimensionale structuur van de spectrale gegevens zijn er meer geavanceerde multivariate statistische methodes nodig dan de veelgebruikte meervoudige lineaire regressiemodellen. Meer nog, de complexe en heterogene natuur van de gegevens vereisen het gebruik van robuuste versies van principaalcomponentenregressie en van de partiële kleinste kwadratenregressie. Een doelstelling van het project is om te bepalen welke methode tot het beste calibratiemodel leidt en om verbeteringen aan de huidige robuuste principaalcomponentenmethode te suggereren. Gedurende het ontwerpen van het schema voor de bouw van calibratiemodellen, zal een substantieel deel gewijd worden aan robuuste preprocessingtechnieken (cluster methodes inbegrepen), aan modelvalidatie en aan een 'out-of-control'-actieplan dat de werkvloer in staat zal stellen om de voorspellingen die gemaakt worden door het calibratiemodel zinvol te gebruiken. Door het gebruik van robuuste statistische technieken hopen we een calibratiemodel te kunnen opstellen dat een meer betrouwbare procescontrole toelaat. Bovendien moeten de calibratiemodellen het mogelijk maken een correcte identificatie te verrichten van loten die buiten de specificatielimieten vallen. Hiervoor zullen de grafische hulpmiddelen behorende bij de robuuste statistische methodes benut worden. Deze grafieken, die uitschietermappen genoemd worden, classificeren de steekproeven in reguliere data, verticale uitschieters, slechte hefboompunten of goede hefboompunten. Voor kwaliteitscontrole doeleinden is het cruciaal om de verticale uitschieters en slechte hefboompunten te inspecteren omdat deze respectievelijk corresponderen met steekproeven die een grote responswaarde hebben bij een normaal spectrum en steekproeven met abnormale respons waarden alsook een afwijkend spectrum. Het gebruik van robuuste preprocessingtechnieken en robuuste gegevensclustering zal bijdragen tot de kwaliteit van de voorspellingen door de calibratiemodellen. De nieuwe ontwikkelde procedures zullen uitgebreid getest worden op gesimuleerde data alsook op reële datasets van bedrijven als SESVANDERHAVE en op onze testgegevens van Aveve Veevoeding. Een dataset van Aveve Veevoeding bevat metingen van gemalen steekproeven. Een tweede bevat de spectrale gegevens van ongemalen steekproeven. De data werden verzameld om calibratiemodellen te bouwen voor kwaliteitscontroledoeleinden. Het bouwen van een geschikt calibratiemodel op basis van deze gegevens met de standaardmethodes aangereikt door de aanwezige software bleek niet mogelijk. Dit komt door de heterogene structuur van de data en suggereert dat het gebruik van robuuste preprocessingmethodes en robuuste multivariate statistische technieken, waarvan sommigen nog dienen ontwikkeld te worden, meer aangewezen zijn. Een bijkomende interessante onderzoeksvraag bij Aveve is of de dataset voor ongemalen voeding bruikbaar is om een goed calibratiemodel te construeren. Een positief antwoord hierop zou Aveve in staat stellen enkel de ongemalen steekproeven te gebruiken en daardoor de operatorafhankelijke en tijdrovende vermaling te vermijden. Verder kan de Aveve studie gebruikt worden om na te gaan of clusteringmethodes de voorspellende kracht van de robuuste calibratiemodellen verhogen. Dit is omdat elk van de twee datasets bestaat uit metingen van verschillende veevoedersoorten. In ideale omstandigheden leidt het robuuste schema dat uitgewerkt wordt in dit project tot calibratiemodellen die meteen geimplementeerd kunnen worden op de productie-eenheden van Aveve. Deze praktische implementatie zal een automatisch 'out-of-control'-actieplan vereisen. De ontwikkeling van dit plan is één van de hoofddoelen van dit project. Engineering Management Wiskunde, statistiek en actuariaat Sabine Verboven Peter Goos Risicovechtsportplatform Vlaanderen Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Sportfederatie' hebben voor het project ' Risicovechtsportplatform (verder af te werken)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Sportbeleid en -management Jikkemien VERTONGHEN MARC THEEBOOM Risicovechtsporten: Nemen van maatregelen in verband met het inperken van de gezondheidsrisico's bij vechtsporten. Abstract: Opdracht is om beleidsvoorstellen rond vechtsporten in Vlaanderen op basis van resultaten van een rondetafelconferentie te formuleren Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM Risicoanalyse ten behoeve van de burgerlijke hulpdiensten. Abstract: Dit project wil de bestaande localisatie van de burgelijke hulpdiensten analyseren. Het omvat de brandweerdiensten, civiele bescherming en de medische interventiediensten. De klemtoon zal komen te liggen op de brandweerdiensten. Het studiedomein is nationaal België. De volgende dimensies van het onderzoek worden belicht: afdekking van het grondgebied, interventietijden, optimalisatie van de localisatie van de eenheden, dimensionering van de eenheden en de capaciteitvoorzieningen. Engineering Management Nico Vandaele Reverse logistics. Abstract: My doctoral research will extend the research on 'reverse logistics', more specifically it will focus on modelling reverse flows in job shop environments, including recycling flows, scrap flows and rework loops. ONDERZOEKSGROEP GEÏNTEGREERDE PRODUCTIEMANAGEMENT Engineering Management

13 Nico Vandaele Research Cooperation VUB - University of Ljubljana: thema 'Investigation into gender-specific transitions and challenges faced by female elite athletes'. Abstract: Research Cooperation VUB - University of Ljubljana Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN Relatie tussen venture capital en portfolio companies Abstract: Op basis van een pan-europese longitudinale databank van 780 ondernemingen die venture capital financieting verkregen, wordt de impact van venture capital op hun portefeuilleondernemingen bestudeerd. Meer specifiek analyseren we de differentiële impact van heterogene financiers, i.e. internationale versus nationale financiers, en gesyndiceerde versus stand-alone deals. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Relatiemarketing: De impact van 'de individuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' op de effectiviteit van relatiemarketing. Abstract: De Laatste jaren stapt men binnen marketing communicatie steeds meer af van massa communicatie. Een van de redenen hiervoor is de lage effectiviteit ervan te wijten aan media clutter enerzijds en de veranderende consument anderzijds. door de recente ontwikkelingen in inforaticaen communicatietechnologie stijgen de mogelijkheden in interactieve communicatie. Dit laatste wordt algemeen als de grote uitdaging en de grote opportuniteit gezien. Interactieve communicatie en daaruit voortvloeiend de toegenomen mogelijkheid om lange termijn relaties op te bouwen met de voor het bedrijf waardevolle klanten staat voor de meeste bedrijven hoogop de agenda. Dit laatste wordt ook wel relatiemarketing genoemd. Met de intrede van relatiemarketing wordt de focus herlegd van klanten acquisitie naar klanten retentie. Uit de iteratuur en uit eigen lopend onderzoek blijkt echter dat niet alle consumenten zo gebrand zijn op het aangenaal van relaties. De bedoeling van het voorgesteld onderzoek is enerzijds een valide en betrouwbare schaal op te stellen om de idividuele neiging van de consument om relaties aan te gaan' te meten, en anderzijds na te gaan wat de impact s van verschillen in deze relatieneiging op relatiemarketing binnen een retail context. met anere woorden, er zal getracht worden te achterhalen hoe mensen verschillen op dit persoonlijkheidskenmerk het best benaderd worden om hen als tevreden, lange termijn klanten te kunnen behouden. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Maggie GEUENS Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Reacties op verschillende reclamestrategieën voor verscheidene merkstrategieën bij nieuwe productintroducties. Abstract: Dit project heeft tot doel onderzoek te verrichten naar de impact van verschillende soorten reclamestrategieën (rationeel, emotioneel, en gemengd emotioneel) voor nieuwe productintroducties (lijnextensie, merkextensie en nieuw merk). Hierbij worden de persoonlijkheidskenmerken van het doelpubliek in acht genomen. Het onderzoek situeert zich dus binnen het kader van consumentengedrag, reclame en merkenbeleid. In eerste instantie zal de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten bestudeerd worden. Hierbij zal speciale aandacht geschonken worden aan gemengde emoties in reclame. In een tweede fase zal de modererende rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten worden nagegaan. Tot slot zal gepeild worden naar het effect van herhaling op de effectiviteit van uiteenlopende reclamestrategieën voor verschillende merkstrategieën voor nieuwe producten. Marketing Patrick De Pelsmacker Nathalie Dens Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model. Abstract: Reacties op en doelmatigheid van angstprikkels in reclame en sensibiliseringscampagnes. Modererende factoren binnen het Extended Parallel Process Model.

14 Marketing Patrick De Pelsmacker Radicale innovatie, competitie, co-operatie en groei. Abstract: The main objective of the proposed research is to better understand howradical innovations contribute to firms performance and economic growth. Radical innovations introduce new concepts that depart significantly from past practices, have the potential to generate new markets and through a mix of competitive and cooperative interactions, trigger follow-up innovations and growth in other firms. Apart from a number of insightful qualitative studies, large-scale empirical studies into the origins and effects of radical inventions arenbsp;almost non-existing.nbsp;a first step in the project is to clearly characterize radical innovations and subsequently to constructnbsp;a set of appropriate indicators measuring the characteristics of radical innovations that can be applied in large scale empirical work across firms, technologies, markets, countries and time. We will draw detailed information from the universe of patent and publication data, such as information on companies and inve Onderzoekseenheid MSI Leuven Reinhilde Veugelers Marie-Francine Moens Bruno Cassiman Bart Van Looy Rene Belderbos Wolfgang Glänzel Dirk Czarnitzki Otto Toivanen ProLogIC : Professioneel Omgaan met Logistieke ICT Abstract: Dit Tetra-project wil een projectmethodologie met ondersteunende werktools ontwikkelen voor de interne projectleider en het interne projectteam van een KMO die een standaardpakket van een geïntegreerd bedrijfssysteem implementeert in samenwerking met een externe implementator of provider. Hierbij gaat de aandacht naar ERP, WMS en TMS. Deze projectmethodologie en ondersteunende tools zijn complementair aan de methodologie die een provider gebruikt voor zijn eigen werking. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Projecties van klimaat- en zeeniveauveranderingen voor Noord-België gedurende de volgende jaar Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Belgian Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials' hebben voor het project ' Projections of climate and sea-level change for northern Belgium in the next years.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Geografie PHILIPPE HUYBRECHTS Prisoners on the move. Abstract: Europees project rond sport in gevangenissen Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM PPRISM : Grant agreement : REN/09/SUB/G/ /SI Abstract: Studie rond de impact van een Europese Haven systeem op de samenleving, milieu en economie Business Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid Elvira HAEZENDONCK Michael DOOMS Personeelsplanning met variabele werklast Hogeschool-Universiteit Brussel Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van een generisch model voor het opstellen van cyclische personeelsroosters voor ploegen, shiften of individuen. Het model veronderstelt dat de totale workload (de totale hoeveelheid werk in persoon-uren die verricht moet worden binnen bepaalde tijdframes) op voorhand gekend is maar variabiliteit vertoont. In tegenstelling tot bestaande modellen beschouwen wij de toewijzing van de workload aan (zelfgekozen of opgelegde) tijdsintervallen binnen deze tijdframes als een variabele. We kunnen dan ook zelf bepalen wanneer het werk gepresteerd zal worden binnen deze tijdframes. Verder nemen we aan dat zowel de start- als eindtijdstippen van elk tijdframe onzeker zijn. Dit probleemtype vindt zijn toepassing in onder andere ziekenhuizen waarbij de workload afhankelijk is van de operatiekwartier-planning, luchthavens waar elk vliegtuig dat landt een verplicht onderhoud moet ondergaan binnen een welbepaald tijdframe,. Het model bepaalt dan hoe de ploegroosters, shiftroosters of individuele roosters (met betrekking tot timing en aantallen) moeten ingevuld worden zodat de totale kosten (personeels- en andere kosten) geminimaliseerd worden.l HUBrussel - Centrum voor Modellering en Simulatie

15 LIESJE DE BOECK JAN COLPAERT JEROEN BELIËN ERIK DEMEULEMEESTER Personalized Products through User Profiling Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Joost Duflou Performantie analyse van sociale ondernemingen. Abstract: Deze studie heeft als doel inzicht te brengen in de performantie van sociale ondernemingen. Sociale ondernemingenhebben een expliciete sociale missie waarbij sociale waarde creatie centraal staat. Echter, deze ondernemingen moetenook aandacht hebben voor economische efficientië die zorgt voor de leefbaarheid van de onderneming op langere termijn.om een inzicht te brengen in de spanning tussen de sociale en economische performantie van sociale ondernemingenmaken we gebruiken een unieke longitudinale dataset van de volledige populatie van beschutte en sociale werkplaatsen InVlaanderen. We analyseren deze spanning in twee stappen met behulp van DEA en regressie analysen. FEB Kulak Johan Bruneel OZR project SF12: Acquisitie, disseminatie en gebruik van marktkennis in een nieuwe marktomgeving.. Abstract: Door de toenemende concurrentie is er een grote impact van innovatie op het ondernemingsgebeuren, wat mede aanleiding geeft tot kortere product levenscycli en de noodzaak tot snellere vervanging van het bestaande productengamma. Een ineffectieve externe communicatie en in het bijzonder positionering, blijkt volgens recente studies een sleutelrol te spelen bij het falen van nieuwe producten. De ontwikkeling en commercializatie van nieuwe producten is evenwel strategisch gezien van groot belang. Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en het empirisch testen van een theoretisch denkkader, dat de externe communicatie, de determinanten en de impact ervan integreert. We spitsen ons hierbij toe op de introductie van nieuwe producten, met het oog op het verwerven van inzichten die de performantie van toekomstige introducties kunnen verbeteren. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS Maggie GEUENS Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuursmandaten: een onderzoek voor Belgische ondernemingen. Abstract: Dit onderzoek wil een aantal hypothesen over de oorzaken en gevolgen van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuursmandaten ontwikkelen en toetsen voor Belgische ondernemingen. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen Raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping kan verklaard worden. Vervolgens wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: in hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? Hierbij wordt de invloed van overlapping op de beurswaarde en winstgevendheid van ondernemingen nagegaan, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken ondernemingen. VAKGROEP ACCOUNTING EN FINANCIERING Accountancy en financiering Marc Deloof Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten: een onderzoek naar oorzaken en gevolgen voor de betrokken ondernemingen. Abstract: In dit project wordt onderzocht wat de oorzaken en gevolgen van overlapping van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten bij Belgische ondernemingen zijn. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping verklaard kan worden. Vervolgens wordt onderzocht hoe overlapping de financieringsstructuur van ondernemingen beïnvloedt. Brengt overlapping met welbepaalde financiers meer of minder externe financiering met zich mee? Tenslotte wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: In hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? In een eerste luik wordt de overlapping van Raden van Bestuur van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste decennia van de 20ste eeuw onderzocht. De Beurs van Brussel behoorde in die tijd tot de belangrijkste beurzen ter wereld. Accountancy en financiering Ludo Cuyvers Marc Deloof Overeenkomst ter financiering van het extern gefinancierd doctoraat van Marijke Swennen met titel 'Tax Data Analyse' Abstract: In het kader van dit doctoraat zal onderzoek gedaan worden naar het vakdomein "Tax data analyse". Alle landen hebben budgettaire tekorten in hun begroting en een efficiëntere inning van de belasting is een strategische noodzaak voor iedereen. Bovendien is het de bedoeling dat deze controles worden uitgevoerd met minder belastingcontroleurs, maar tegelijk dat dit voor de bedrijven en economie niet wordt aanzien als een bijkomende administratieve last. Dit concept wordt in meerdere landen toegepast door de (lokale) belastingadministraties maar ook door andere instellingen, zoals de OESO en de EU. Deze concepten zijn al getest in een aantal landen, maar nog niet succesvol geïmplementeerd tot een standaard concept of protocol. In dit

16 onderzoeksdomein kan dit doctoraat aanzienlijk bijdragen, samen met de methodologie die wordt toegepast in andere domeinen van data analyse. Er kan overwogen worden om in het doctoraat op te nemen wat de impact gaat zijn voor de twee belanghebbenden, nl. de belastingadministratie en de bedrijven. Daarnaast zou ook moeten onderzocht worden in welke mate ondernemingen zelf dergelijke "tax data analyse" kunnen doen, om enerzijds na te gaan of ze niet teveel of te weinig belastingen betaald hebben, maar anderzijds ook om hun processen onder controle te krijgen. Immers is er geen tax proces op zich, maar is tax een gevolg van het inboeken van aankoop, verkoop en andere transacties. De correlatie tussen deze processen zou in verband moeten gebracht worden. Er kan ook overwogen worden om te onderzoeken of het nuttig is om deze taak van controle uit te besteden aan derde partijen die een soort van certificaat verkrijgen van de overheid. Desgevallend kan men ook overwegen om - naar Nederlands model - in te voeren dat bedrijven die bepaalde controles of software gebruiken in hun interne of externe audit proces, slechts een minimale belastingscontrole zouden krijgen. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Outsourcing van accounting- en auditactiviteiten Abstract: Dit onderzoek zal nagaan hoe Belgische bedrijven omgaan met het outsourcen van accounting- en autitactiviteiten. Meer in het bijzonder zal een antwoord worden geformuleerd op volgende concrete vragen: (1) welke accounting- en auditactiviteiten worden uitbesteed in België (2) welke drijfveren spelen daarbij een determinerende rol en (3) hoe gaan ondernemingen om met het verhoogde risico door outsourcing Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Ignace De Beelde Ordergroottebepaling in semi-proces en proces industrieën. Abstract: Ordergroottebepaling is reeds lang een basisbeslissing in het productiemanagement. Getuige daarvan de grote hoeveelheid voorraadmodellen die ontwikkeld werden. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze meestal uitgaan van een kostenmodel, waarin fysische kenmerken van het systeem ontbreken. Een aantal modellen werden nu ontwikkeld die volledig losstaan van de kostenparameters en de fysische kenmerken rechtstreeks modelleren en optimiseren. Een voorbeeld hiervan is het minimaliseren van de doorlooptijd of maximaliseren van de klantenservice. Veel van deze modellen hebben wachtlijntheorie als basis en worden soms in één adem vernoemd met 'Factory Physics'. Verschillende toepassingen van deze modellen zijn beschreven voor productieplanningsdoeleinden. Hierbij werd vooral de discrete productie onderzocht. Het ligt nu in de bedoeling de bestaande expertise die hoofdzakelijk gericht is op discrete productieomgevingen, uit te breiden naar proces en semi-proces omgevingen. Engineering Management Nico Vandaele Op zoek naar een nieuw paradigma voor de professionele carrière: Individu versus organisatie. Abstract: Onderzoeksvraag "In hoeverre bepalen individuele, carrièrepsychologische variabelen (nl. carrièrevoorkeuren van een individu) versus organisationele, personeelsstrategische variabelen (nl. carrièrekansen aangeboden aan een individu) het carrièretype (nl. de mobiliteitsvorm) alsook de definitie en mate van carrièresucces (zoals gemeten volgens de drie categorieën extrinsiek-objectief, extrinsiek-subjectief en intrinsieksubjectief) van dat individu?" Theoretisch kader Dit project zal een bijdrage leveren aan de hedendaagse literatuur rond professionele carrières door in te gaan op de dringende en fundamentele oproep naar meer empirisch onderzoek rond de betekenis van de constructen 'carrière' en 'carrièresucces' (Poole, Langan-Fox & Omodei, 1993; Heslin, 2005). De materie zal worden onderzocht vanuit een dubbel, arbeids- en organisatiepsychologisch perspectief dat zowel het individu (psychologie) als de organisatie (strategie) in beschouwing neemt. Het standpunt van het individu ten opzichte van carrières en carrièresucces wordt vertegenwoordigd binnen het onderzoeksveld van de carrièrepsychologie. In de moderne carrièreliteratuur wordt in dit verband steeds vaker verwezen naar 'nieuwe' vormen van carrière en carrièresucces, waarin 'boundaryless' en 'protean' waarden steeds meer de traditionelere, bureaucratische carrièretypes zouden verdringen (Adamson, Doherty & Viney, 1998; Arthur, 1994; Dany, 2003; Fugate, Kinicki & Ashfort, 2004; Rousseau, 1995; Sullivan, 1999). Terwijl 'boundaryless' verwijst naar het psychologisch ongebonden zijn aan organisationele of functionele grenzen, waardoor laterale en inter-organisationele mobiliteit psychologisch evenwaardig worden aan opwaartse mobiliteit, impliceert de term 'protean' een voorkeur voor carrièrezelfmanagement (CZM) waarbij het individu zich laat leiden door zijn of haar persoonlijke normen- en waardensysteem (Briscoe & Hall, 2006; Briscoe, Hall & DeMuth, 2006). Het standpunt van organisaties tegenover carrières en carrièresucces wordt dan weer weerspiegeld in de personeelsstrategie. De laatste jaren is er een trend naar werknemerssegmentatie merkbaar, die zich in de eerste plaats manifesteert in de vorm van 'talent management' strategieën. Deze vorm van organisationeel carrièremanagement (OCM) vertrekt vanuit de vaststelling dat opwaartse (hiërarchische) carrièremobiliteit en jobzekerheid in de toekomst voor steeds minder werknemers zal weggelegd zijn, en dat een segmentatie van het personeelsbestand nodig zal zijn om te zorgen dat beschikbare carrièrekansen gereserveerd worden voor diegenen met uitzonderlijke talenten - namelijk high potentials en sleutelexperts ("key experts") (Dries & Pepermans, 2007; Dries & Pepermans, 2008; McCall, 1998). In eerdere studies van eigen hand werd reeds exploratief op de problematiek van het definiëren (Dries & Pepermans, 2008; Dries, Pepermans & Carlier, 2007; Dries, Pepermans & De Kerpel, in press) en het meten (Dries, Pepermans, Hofmans & Rypens, 2007; Hofmans, Dries & Pepermans, 2007) van het construct 'carrièresucces' (CS) ingegaan. In deze studies werd een opdeling bekomen tussen drie meetvormen voor succes:??extrinsiek-objectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op maatschappelijke of op onderzoek gebaseerde normen en waarden; data wordt verzameld via personeelsbestanden);??extrinsiek-subjectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op maatschappelijke of op onderzoek gebaseerde normen en waarden; data wordt verzameld via zelfrapportering);??intrinsiek-subjectief (de operationalisatie van CS is gebaseerd op persoonlijke normen en waarden; data wordt verzameld via zelfrapportering). Het oogmerk van het huidige project is om de bevindingen van de voornoemde exploratieve studies te toetsen in een model dat individu (carrièrepsychologie-czm) en organisatie (personeelsstrategie-ocm) verbindt met twee carrière-uitkomstvariabelen nl. carrièretype en carrièresucces Arbeids- en Organisatiepsychologie ROLAND PEPERMANS Opzet en validering van modellen voor de korte- en lange-termijn optimalisatie van media mix investeringen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

17 Marketing Patrick De Pelsmacker Peter Goos Nathalie Dens Optimized End-Of-Life Treatment of Electric and Electronic Consumer Products (Geoptimaliseerde eindelevensbehandeling voor elektrische en elektronische gebruiksgoederen) Abstract: Previous research has proven that for low-end electric and electronic devices or for products with limited residual value (like audio systems and small electronics) disassembly scenarios are not economically feasible. Besides reuse scenarios, that are strongly dependent on the functional performance of the devices under consideration, systematic shredding of waste of electric and electronic products (WEEE) thus becomes the dominant end-of-life (EoL) treatment method. When not carefully optimised and combined with appropriate separation techniques, this approach is typically leading to low value, hybrid material fractions and does not fit in a cradle to cradle strategy. Objective of the proposed PhD study is to identify suitable optimisation methods to combine a maximised recycling rate of pure material fractions (thus minimising environmentalimpact as quantified by means of LCA methods) with an optimised economic benefit (maximising value). In this research the available separation tec Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Dirk Cattrysse Joost Duflou Paul Vanegas Optimal size of nations. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Sandra Blagojevic Optimalisering van management controlesystemen in Multifunctionele Project-gebaseerde organisaties Abstract: De doelstellingen van dit onderzoek zijn vooreerst een dieper inzicht te verkrijgen welke beheerscontrolesystemen interdisciplinaire samenwerking stimuleren in Multifunctionele Project-gebaseerde organisaties, ten tweede wat de impact is van verschillende beheerscontrolesystemen op de winstgevendheid van een project en ten derde hoe diverse beheerscontrolesystemen gebruikt kunnen worden om productiviteitsverliezen te voorkomen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Werner Bruggeman Patricia Everaert Optimalisatie van treinplanning bij terugkerende vertragingen Abstract: Al enkele jaren worden er substantiële onderzoeksinspanningen geleverd om spoorwegdienstregelingen robuuster te maken. Het doel van dat onderzoek is om dienstregelingen zo op te stellen dat secundaire vertragingen en de reistijd in de praktijk gereduceerd worden. Er is een algoritme ontwikkeld om de secundaire vertragingen te minimaliseren door verbeteringen in de routering, perrontoekenning en de volgorde van treinen. Het is aanvaardbaar te veronderstellen dat sommige treinen meer primaire vertragingen hebben dan andere treinen en daardoor vaker de oorzaak zijn van secundaire vertragingen. Deze veronderstelling wordt bevestigd door data over actuele vertragingen afkomstig van Infrabel. Het spreekt voor zich dat treinen met regelmatig terugkerende primairevertragingen extra zorgvuldig gepland moeten worden. Het streefdoel van dit doctoraatsonderzoek is om secundaire vertragingen te minimaliseren rekening houdend met terugkerende primaire vertragingen, eerst in beperkte stationsomgeving Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Pieter Vansteenwegen Sofie Burggraeve Optimalisatie van opslag en distributie van PaperPak in de Benelux Abstract: De doelstelling van dit project is tweeledig. In een eerste fase wordt op zoek gegaan naar een geschikte depot-locatie. In de tweede fase wordt de herbevoorrading van klanten vanuit het depot geoptimaliseerd mbv cyclisch plannen. Hierbij worden de leverfrequenties van de klanten en de rondritten voor de voertuigen gelijktijdig bepaald, rekening houdend met de beperkte opslagcapaciteit van de klanten. Vakgroep Technische bedrijfsvoering El-Houssaine Aghezzaf Birger Raa Optimalisatie van Logistiek: Horizontale en Verticale Coöperatie in de Supply Chain in het Inventory-Routing Probleem Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Vos/ Optimalisatie van Logistiek: Horizontale en Verticale Coöperatie in de Supply Chain in het Inventory-Routing Probleem

18 Vakgroep Technische bedrijfsvoering Birger Raa Opstellen van een model om ondernemerschapsintenties in een academische omgeving te verklaren Abstract: Veel auteurs hebben de kennisparadox vermeld. Deze paradox stelt dat te weinig onderzoek zich vertaalt naar producten. Eén manier om die paradox te verkleinen is het oprichten van spin-offs. Dit onderzoek probeert na te gaan welke individuele, organisatorische en omgevingsfactoren een impact hebben op ondernemerschapsintenties bij onderzoekers. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Mirjam Knockaert Open innovatie en de internationalisatie van O&O activiteiten in multinationale ondernemingen Abstract: In dit thesisvoorstel doen we een voorstel om de opkomende internationalisatie van R&D in grote, internationale bedrijven te koppelen aan de recente literatuur over open innovatie. Internationalisatie van R&D houdt o.a. in dat multinationals samen innoveren met locale R&D partners. Dit is tevens het centrale thema van open innovatie. Internationalisatie van R&D en open innovatie hebben bijgevolg heel wat raakpunten, maar er is tot op heden geen enkele poging geweest om open innovatie verder uit te werken binnen de context van multinationals die tegenwoordig hun R&D centra verspreiden over verschillende continenten. Dit thesisvoorstel heeft de ambitie om deze leemte te vullen. Het verbinden van de literatuur over internationalisering van R& D met die over open innovatie zal leiden tot een beter begrip hoe een multinational die R&D centra heeft in het buitenland kan gebruik maken van de tacit and contextuele kennis die daar aanwezig is. Het introduceren van -de internationalisatie van R&D binnen de open innovatie literatuur zal de relevantie van deze laatste voor multinationale bedrijven aanzienlijk verhogen. De voordelen zijn drievoudig: (1) de multinationals moeten nagaan hoe ver ze de R&D centra willen verspreiden en hoe die verschillende centra moeten samenwerken. (2) het onttrekken van (plaatselijk ingebedde) externe kennis, wat een centraal thema in open innovatie is, krijg door de introductie van de R&D internationalisatie een interculturele en geografische dimensie (wat tot nu toe volledig ontbrak in OI), (3) een geografisch verspreid netwerk van R&D-centra introduceert nieuwe beheersuitdagingen zoals kennisintegratie binnen een multinational. Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Ontwikkelen en valideren van een planningsmethode voor de KCO processen Abstract: Het ontwikkelen van een planningsalgoritme voor administratieve processen dat rekening houdt met variabiliteit en onzekerheid. Vakgroep Technische bedrijfsvoering Hendrik Van Landeghem Ontwikkelen en beheren van cylische distributiestrategieën in de logistiek. Abstract: Het uitgangspunt van voorliggend project is om deze beide strekkingen in de literatuur over rittenplanning met voorraadoverwegingen samen te brengen door de basisassumpties te doorbreken: (i) situaties met een inherente vraagonzekerheid vergen niet noodzakelijk een dynamische, korte-termijnaanpak; en (ii) een cyclische oplossing kan ook geschikt zijn onder veranderende omstandigheden. De resulterende onderzoeksvraag, die de grondslag vormt van dit project, is de volgende: in hoeverre is een cyclische aanpak geschikt voor distributieplanning in situaties met inherente vraagonzekerheid, en hoe kunnen efficiënte distributiepatronen dan opgebouwd en onderhouden worden? ITMMA Wout Dullaert Ontwerp van een systeem voor Stochastische en Geavanceerde Hulpmiddelen Planning. Abstract: Het project wil de bestaande resultaten met betrekking tot de geavanceerde hulpmiddelen planning uitbreiden. Het project bestaat uit twee luiken: een gedeelte dat zich concentreert op de link met de supply chain, meer specifiek het demand management en een gedeelte dat zich richt naar de uitvoering van de planningsbeslissingen. Bij het eerstgenoemde komen verschillende zaken aan bod zoals vraagonzekerheid (en het effect op de doorlooptijd), het tegenwerken van het opzweepeffect (en de determinanten van dit laatste) en tot slot de vraag naar differentiatie van de doorlooptijd naar klanten en producten toe. Het tweede deel bestaat uit een studie van de mechanismen om de planning ten uitvoer te brengen en omvat het ontwerpen van authorisatie- en vrijgavepolitieken, het introduceren van veiligheidstijd in dit mechanisme, het toewijzen van klantenorders aan productie-orders en een onderzoek naar de mate waarin knelpunten deze onderzoeksvragen kunnen beïnvloeden. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Ontwerpmethodologie en technieken voor het bouwen van een Knowledge Management omgeving. Abstract: Het betreft toegepast onderzoek in verband met methodologieën en technieken die gebruikt kunnen worden bij het meer toegankelijk maken van alle vormen van kennis die in een bedrijfsomgeving aanwezig zijn. Hte onderzoek betreft in het bijzonder de methodologieën die kunnen gebruikt worden bij het ontwerpen en implemnteren van een knowledge portal. er moet hierbij een knowledge architecture ontworpen worden <aarbij de klassieke vormen van kennis zoals deze vervat zitten in documenten management systemen, databases, data warehouse, maar ook in de hoofden van experten of in metaknowledge systemen zoals catalogussen dictionaries, database schema's of workflow systemen. De bedoeling is om te komen tot een bruikbaar systeem van knowledge portal, - de technische en ergonomische aspecten van een knowledge portal. - de toepassing van intelligent agents bij het implementeren van gebruiksprofielen om opzoeken te vergemakkelijken, - de koppeling van externe informatiesystemen met inbegrip van e-commerce systemen, - optimalisatie van de zoekmethoden, -toepasbaarheid van de data-mining - technieken van in text retieval, - het optimale gebruik van WEB -technologie.

19 Beleidsinformatica EDUARD VANDIJCK Ontologiegestuurde conceptuele modellering 2.0 (ODCM 2.0) Abstract: In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor ontologiesgestuurde conceptuele modellering. Vertrekkende van een design science methodologie, wordt er eerst nagegaan wat de tekortkomingen zijn van traditioneel conceptueel modelleren en huidige ontologiegestuurde conceptuele modelleringsmethoden. Vervolgens wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die wordt geëvalueerd aan de hand van twee modellering experimenten met studenten. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Frederik Gailly Ontologie en modelleerraamwerk voor service science Abstract: Service Science is een nieuw interdisciplinair onderzoeksgebied gericht op het management en de engineering van dienstensystemen. Het ontdekken van het onderliggend mentaal model van het dienstensysteem concept en het ontwikkelen van technieken om dit conceptueel model tot uitdrukking te brengen, zijn onderzoeksuitdagingen waar het voorgestelde project zich vanuit het beleidsinformatica-onderzoek naar conceptueel modelleren op richt. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer Geert Poels Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen : opstellen van een meetinstrument Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheid te creëren om Vlaamse sportverenigngen via een aangepast toetsingsinstrument aan een kwalitatieve evaluatie te kunnen onderwerpen als objectieve basis voor de toekenning van een kwaliteitslabel. Analoog aan het IKGym-project, zal hiervoor een onderzoek opgezet worden om de specifieke kenmerken van de geselecteerde sporttakken (zwemmen, volleybal, tennis, karate en gymnastiek) te achterhalen. daarnaast zal ook gepeild worden naar de specifieke vereisten voor een verantwoorde en succesvolle beoefening van de verschillende types aabod, alsook naar de wensen van de respectievelijke "gebruikers". Het instrument heeft tevens tot doel om als managementstool te fungeren voor de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van deze organisaties. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Onderzoeksovereenkomst voor wetenschappelijke dienstverlening in het kader van het HORECA Limburg project. Abstract: De horeca-sector is een zeer substantieel onderdeel van het economisch weefsel van België. Het is eveneens een sector met een sterke eigenheid die zeer regelmatig een grote persbelangstelling kent. Spijtig genoeg worden de problemen heel vaak besproken en bediscussieerd zonder al te veel objectief en gefundeerd cijfermateriaal. De opzet van onderhavige studie bestaat er dan ook in om de nodige gegevens te verzamelen vanuit de sector om aan dit probleem in belangrijke mate tegemoet te komen. Accountancy en financiering Financiering, ondernemerschap en rapportering Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Ghislain HOUBEN Onderzoek naar welzijn op het werk in luchtvaartmaatschappijen Abstract: doelstellingen: Een lijst van alle beschikbare informatie op nationaal en internationaal niveau op risico&apos;s (psychosociale, fysieke / ergonomische) aanwezig is binnen bedrijven luchtvaart en de toepassing van het wettelijk kader op het gebied van risicomanagement (Policy van welzijn aan het werk) te veroorloven om een nauwkeuriger beeld van de sector in België. Informatie krijgen over de voorwaarden van de werknemers die werkzaam zijn in de luchtvaartsector (Effecten op de gezondheid, het belang van fysieke risico&apos;s en psychosociale) en contextualiseren van de geïdentificeerde risico&apos;s (type llowcost airline / traditionele; goederenvervoer bedrijf / passagier; soort eisen waarmee zij geconfronteerd worden, ets.). aanbevelingen bekijken gesuggereerd door de verschillende stakeholders in deze sector gericht op het helpen van ondernemingen in toepassingen op het terein voor de Sub-Commisie gezamelijk voor luchtvaartmaatschappijen voor het verbeteren van het welzijn op het werk van hun werknemers. Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde Lutgart Braeckman Onderzoek naar het welzijn van personeelsleden en de organisatie-effectiviteit aan de VUB als functie van personeelsgerichte gezondheidsbevorderende activiteiten. Abstract: Voor een goed functionerend bedrijf zijn gezonde werknemers een essentieel onderdeel. Het mag dan ook niet verwonderen dat bedrijfsmanagers er naar streven om tot het invoeren en realiseren van een productiviteitsondersteunend personeelsbeleid te komn, en meer bepaald een beleid dat een gezondheidsbevorderend effect heeft voor de werknemers. Gezondheidspromotie binnen de bedrijfssetting biedt goede aangrijpingspunten on, onder andere, tot een verhoogd werkplezier, lager ziekteverzuim, lagere turnover bij het personeel te komen. Deze studie heeft tot doel inzicht in te verwerven in de mogelijkheden die de VUB als werksetting biedt om specifieke gezondheidsbevorderende en bewegingsgeoriënteerde programma's op te zetten voor haar werknemers. Hierbij zullen zowel bedrijfsverantwoordelijken, werknemers, alsook

20 gezondheids- en welzijnsexperten bevraagd worden. Deze onderzoeksdata zullen als basis dienen om specifieke aanbevelingen te kunnen formuleren met betrekking tot het initiëren en uitvoeren van gezondheidsbevorderende en bewegingsgeoriënteerde programma's binnen de VUB. Deze aanbevelingen zullen in een follow-up studie op hun effectiviteit geëvalueerd worden. Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid LIVIN BOLLAERT Onderzoek met betrekking tot het formuleren van doelstellingen en aanbevelingen in het kader van een vernieuwd sporten bewegingsbeleid voor personen met een handicap in Vlaanderen (met ad hoc middelen van het steunpunt CJS) Abstract: Onderzoek met betrekking tot het formuleren van doelstellingen en aanbevelingen in het kader van een vernieuwd sport- en bewegingsbeleid voor personen met een handicap in Vlaanderen (met ad hoc middelen van het steunpunt CJS) Sportbeleid en -management VEERLE DE BOSSCHER MARC THEEBOOM Ondersteuning van ondernemingen (profit & non profit) met innovatiepotentieel door grensoverschrijdende tandems van kenniscentra en kennisinstellingen Abstract: De belangrijkste doelstelling van het project is het ondersteunen van de realisatie van een driesporige kennisstrategie (kennisontwikkeling, -toepassing en -verspreiding) in de regio West-Vlaanderen / Nord-Pas de Calais d.m.v. de versterking van de kenniscentra in hun rol als grensoverschrijdende interface tussen kennisinstellingen en ondernemingen met innovatiepotentieel. Dit wordt bereikt door: Het stimuleren en concreet organiseren van de uitbouw van een systematische grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Franse kenniscentra in de regio West-Vlaanderen / Nord-Pas de Calais op het vlak van volgende thematische clusters: ICT & beeld, voeding & gezondheid, textiel & nieuwe materialen, transport & logistiek en cleantech. Per thematische cluster wordt minimum één?tandem? uitgebouwd. Het ontwikkelen van de benodigde competenties bij de kenniscentra om ondernemingen in de regio West-Vlaanderen / Nord-Pas de Calais via grensoverschrijdende?tandems? nog beter te kunnen begeleiden in de ontplooiing van hun innovatiepotentieel. Het stimuleren van de structurele samenwerking tussen kennisinstellingen in hun relatie met de kenniscentra en ondernemingen in de regio West- Vlaanderen / Nord-Pas de Calais. Het ontwikkelen van grensoverschrijdende clusters van ondernemingen, gelinkt aan de ontwikkelde tandems, in het kader van hun innovatiestrategie. Deze clusters van ondernemingen treden meteen ook op als controlegroep om de impact van de projectuitvoering in de grensoverschrijdende economische realiteit te kunnen meten. Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering Directie Onderzoeksaangelegendheden Ignace Lemahieu Lieven Vandevelde Ondernemingsgroepen, politieke connecties en instituties: een langetermijnanalyse. Abstract: Dit project onderzoekt de rol van ondernemingsgroepen vanuit een langetermijnperspectief. Op basis van een unieke databank van Belgische beursgenoteerde ondernemingen doorheen de 19de en 20ste eeuw, wordt de impact van ondernemingsgroepen op de performantie van ondernemingen onderzocht en wordt nagegaan in welke mate groepen gebruik maken van politiek connecties om hun belangen door te drukken. Accountancy en financiering Ludo Cuyvers Marc Deloof Ondergroottebepaling in proces en semi-proces industrieën. Abstract: Ordergroottebepaling is reeds lang een basisbeslissing in het productiemanagement. Getuige daarvan de grote hoeveelheid voorraadmodellen die ontwikkeld werden. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk ervan is dat ze meestal uitgaan van een kostenmodel, waarin fysische kenmerken van het systeem ontbreken. Een aantal modellen werden nu ontwikkeld die volledig losstaan van de kostenparameters en de fysische kenmerken rechtstreeks modelleren en optimiseren. Een voorbeeld hiervan is het minimaliseren van de doorlooptijd of maximaliseren van de klantenservice. Veel van deze modellen hebben wachtlijntheorie als basis en worden soms in één adem vernoemd met 'Factory Physics'. Verschillende toepassingen van deze modellen zijn beschreven voor productieplanningsdoeleinden. Hierbij werd vooral de discrete productie onderzocht. Het ligt nu in de bedoeling de bestaande expertise die hoofdzakelijk gericht is op discrete productieomgevingen, uit te breiden naar proces en semi-proces omgevingen. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN MANAGEMENT Engineering Management Nico Vandaele Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP VUB Business

Onderzoeksprojecten (1-50 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 336) www.researchportal.be - 14 Feb 2016 15:37:00 Onderzoeksprojecten (1-50 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (80-100 van 336)

Onderzoeksprojecten (80-100 van 336) www.researchportal.be - 31 Jan 2016 12:20:14 Onderzoeksprojecten (80-100 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Abstract:

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011 ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 30 JUNI 2011 ADVIES 159 30 juni 2011 FWO-OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 2/6 INHOUD SITUERING ADVIES 1. ALGEMEEN 2. EEN SPECIFIEK

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstel- Brussel

Presentatie projectvoorstel- Brussel Presentatie projectvoorstel- Brussel- 14.11.2010. Welke belastinginstrumenten kunnen de fiscale capaciteit van steden gunstig beïnvloeden via het behoud en/of het aantrekken van inkomensverwervende gezinnen?

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen ( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen Herman Siebens SOK - Beveren-Waas 10 / 12 / 2010 Er verandert heel wat meer met minder! toenemende druk richting autonomie openheid naar de maatschappelijke omgeving

Nadere informatie

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen

Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen Is in Vlaanderen een klimaat aanwezig voor topsporters om goed te presteren? Met welke omgevingsfactoren hebben topsporters te maken en in hoeverre kunnen

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Synthese en aanbevelingen. Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten"

Synthese en aanbevelingen. Studie Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten Synthese en aanbevelingen Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten" Auteurs Jonathan Desdemoustier, Onderzoeker, Smart City Institute, HEC-ULg Nathalie Crutzen, Professor and

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling?

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Doctoraatproefschrift Evi Buelens, onderzoeksgroep Sport & Society,

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26 Inhoudsopgave Woord vooraf 13 Dankwoord 17 Algemene inleiding 19 HOOFDSTUK 1: PERSONEELSONTWIKKELING EN ORGANISATIECULTUUR 23 Yanna Van Wesemael! Machteld De Metsenaere (VUB) 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Erik Paredis Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Universiteit Gent www.steunpunttrado.be Omschrijving van het onderzoek Bijdrage

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Drie generaties PPS in Vlaanderen: hoe sturen overheden hun vlaggenschepen op volle zee?

Drie generaties PPS in Vlaanderen: hoe sturen overheden hun vlaggenschepen op volle zee? Drie generaties PPS in Vlaanderen: hoe sturen overheden hun vlaggenschepen op volle zee? Prof. Dr. Koen Verhoest (Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven) Drie generaties PPS in Vlaanderen 1 Overzicht presentatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

5/18/2011. Inhoud. Nationale sportfederaties. Bepalen van prestatiebepalende beleidsfactoren op sporttakspecifiek niveau, met atletiek als case study

5/18/2011. Inhoud. Nationale sportfederaties. Bepalen van prestatiebepalende beleidsfactoren op sporttakspecifiek niveau, met atletiek als case study Inhoud Ontwikkeling van een model om landen te benchmarken op sporttakspecifiek niveau: atletiek als case study 2008 2011 Jasper Truyens, Prof. Dr. Veerle De Bosscher Vakgroep Sportbeleid en Management

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen

Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Stimuleren van ondernemingszin en ondernemingsrealiteit bij HoGent studenten uit de niet-economische opleidingsrichtingen Onderwijsvisie HoGent 25-11-2014 3 Europese 2020 strategie. 4 Europese 2020 strategie.

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen This chapter is part of: Griffioen, D.M.E. (2013). Research in Higher Professional Education: A Staff Perspective. Chapter

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie