Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) (1991)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 CDA / Fractie 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Aanvullingen... 8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Oprichtingsstukken...11 B Stukken van het fractiesecretariaat, mogelijk ook van de fractievoorzitter en het fractiebestuur...11 C Stukken van fractiecommissies...13 D Dossiers, op onderwerp geordend...23 E Verspreide stukken en aantekeningen...26 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Algemeen: agenda's en oudere stukken...27 B Commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/Onderwijs en Wetenschappen...28 C Commissie buitenlandse zaken en Defensie...29 D Blok algemeen ruimtelijk beleid (A.R.B.)...30 E Sociaal, Economisch en Financieel Blok (S.E.F.-blok)...31 F Commissies Justitie...34 G Diversen...35 TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, Fractievoorzitter...37 Fractie...38 Fractiebestuur...39 Stichting Fractiebureau CDA...39 Fractie-voorlichting...39 Secretariaat...39 Commissie Financiën...40 Commissie Justitie...41 Commissie Binnenlandse Zaken (Politie, Werkwijze, Ombudsman, Culturele Minderheden)...41 Commissies Landbouw, Visserij, Milieubeheer...42 Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening...42 Commissie Verkeer en Waterstaat...43 Commissie Buitenlandse Zaken...43 Commissie Defensie...44 Ontwikkelingssamenwerking...44 Commissie Onderwijs en Wetenschappen...44 Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur...44 Commissies Economische Zaken en diversen (Midden- en Kleinbedrijf, Rijksuitgaven, Ethische Zaken, Kerk en Overheid, Ambtenarenzaken)...45 Fractiecommissie Economische Zaken en diversen: Kerk en Overheid: agenda's, verslagen, correspondentie

4 4 CDA / Fractie Fractiecommissie Economische Zaken en diversen: Ambtenarenzaken, agenda's, verslagen , correspondentie Commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid...47

5 CDA / Fractie 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Christen Democratisch Appèl (CDA): Fractie Periode: merendeel Archiefbloknummer: I27123 Omvang: 24,30 meter; 462 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Christen Democratisch Appel (C.D.A.)/Tweede Kamerfractie Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat van de fractievoorzitter, fractiesecretaris en het fractiesecretariaat, de verschillende fractiecommissies, evenals het fractiebestuur en de Stichting Fractiebureau, een uiteenlopende hoeveelheid archiefmateriaal. Dit materiaal betreft o.a. correspondentie, beleidsstukken en commissiestukken, notulen, verslagen, dossiers en documentatie, persberichten m.b.t. het politieke bedrijf en de toen couranten politieke kwesties.

6 6 CDA / Fractie Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (B). Raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar, na toestemming fractiebestuur Tweede Kamer van het CDA. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Christen Democratisch Appèl (CDA): Fractie, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, CDA / Fractie, , inv.nr....

7 CDA / Fractie 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het lopende archief op het secretariaat van de C.D.A. fractie wordt in blokken verdeeld, waarbij de levensduur van een kabinetsperiode als blok geldt. De stukken, die bij het secretariaat van de fractie binnenkomen, worden centraal op een postlijst ingeboekt en dan doorverwezen naar de commissie die de in deze stukken behandelde onderwerpen afhandelt. Deze verwijzing wordt in de postlijst vastgelegd. De secretariaten van de commissies behouden de stukken na afdoening en registreren ze zelf. Dit heeft als gevolg dat verschillende commissieblokken afwijkende registratuurplannen kunnen hebben. Bij toekomstige inventarisatie van het archief dient met deze verbanden rekening te worden gehouden. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De rechtstitel is (nog) onbekend.

8 8 CDA / Fractie Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Aanvullingen AANVULLINGEN De eerstvolgende aanvulling op dit archief zal zijn de fractie-archieven m.b.t. de periode kabinet- Lubbers I over de jaren Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In de beschrijving is voorlopig geen onderscheid gemaakt tussen het archief van de fractievoorzitter, dat van het archief van het fractiebestuur, en het archief van de Stichting Fractiebureau, omdat de stukken bij elkaar in dozen of ordners werden aangetroffen. Ook de andere rubrieken zijn door elkaar geraakt, maar er is zoveel mogelijk onderscheid gemaakt in blokken. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief van de C.D.A.-fractie van de Tweede Kamer is onder te verdelen in: 1. Het archief van de fractievoorzitter, 2. Het archief van de fractiesecretaris, a. Het secretariaat van de fractie als geheel: postlijsten,besluitenlijsten e.d. en correspondentie. b. De archieven van de fractiecommissies met hun eigen secretariaten. In 1988, dus op het moment van de overdracht van het archief waren er zeven secretaresses bezig met de volgende commissie-archieven Buitenlandse Zaken en Defensie, 2. Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid en Millieubeheer, (z.g. Ruimteblok) 3. Sociale Zaken, Economische Zaken, Financien (SEF-blokken) 4. Ambtenarenzaken, 5. Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/ Onderwijs en Wetenschappen, 6. Binnenlandse Zaken, Justitie/politie, Europese zaken. 7. Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting. c. Het archief van de voorlichtingsfunctionaris. 3. Het archief van het fractiebestuur. 4. Het archief van de Stichting Fractiebureau, voor personele en materiele ondersteuning. 1 Het is mogelijk dat bepaalde secretariaatstaken vroeger anders waren ingedeeld. De berging van ogenschijnlijk door elkaar lopende rubrieken in eenzelfde doos wijst hierop.

9 CDA / Fractie 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN De meeste oprichtingsstukken bevinden zich in het archief van het partijbestuur Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Partijorganen vóór de Officiële Oprichting, Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA), (1970) (1991)

10

11 CDA / Fractie 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A Oprichtingsstukken. TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL, A OPRICHTINGSSTUKKEN. 1 Urgentieprogramma's en voorstellen Gezamenlijke vergaderingen, studiedagen en verklaringen Voorstukken van de CDA-fractie, verzameld door dr. R. Kruisinga, eertijds fractieleider van de Christelijk-Historische Unie. Notulen van gezamenlijke bijeenkomsten van de fracties van de K.V.P., de A.R. en de C.H.U. en de eerste vergaderingen van het CDA. mei Zie inventarisnummer 324 B Stukken van het fractiesecretariaat, mogelijk ook van de fractievoorzitter en het fractiebestuur. B STUKKEN VAN HET FRACTIESECRETARIAAT, MOGELIJK OOK VAN DE FRACTIEVOORZITTER EN HET FRACTIEBESTUUR. 3-4 Postlijsten Postlijsten kernbewapening, "Belangrijke stukken aan alle leden" "Alle leden diversen" Stukken betreffende fractiestudiedagen en fractieweekends Besluitenlijsten Agenda's en besluitenlijsten mei 1981

12 12 CDA / Fractie Speeches en vragen "op alfabet" Stukken met het kenmerk "inbrengen vanaf w.o " 11 CDA algemeen (mogelijk archief van de fractievoorzitter): Agenda's van openbare vergaderingen. Openbare lijsten. Agenda's van fractievergaderingen. Brievenlijsten. Notities ten behoeve van kamerleden. Ingekomen brievenlijsten. 12 A: CDA algemeen: (mogelijk archief van de fractie voorzitter?) Agenda's van fractievergaderingen. Brievenlijsten Diversen B Correspondentie en andere zaken die direct betrekking hebben op Ans den Blanken, Arthur Hildebrandt Agenda's van fractievergaderingen. Stukken genaamd "fractie in actie" Diversen mei Kandidaatsstelling Tweede Kamerverkiezingen Formatie Toelichting CDA/VVD-regeerakkoord Formatie Formatie Kabinetscrisis/formatie Agenda's van fractievergaderingen Stukken genaamd "fractie in actië Diversen "Uit de fractie aan...." Kabinetsformatie

13 CDA / Fractie Verzamelde NIPO-politieke voorkeursgegevens eerste gedeelte 18 tweede gedeelte C Stukken van fractiecommissies. C STUKKEN VAN FRACTIECOMMISSIES Stukken van bijzondere commissies van het S.E.F.-blok (Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën) Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen", correspondentie A-Z augustus Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen", correspondentie A-Z.. Juni Dossier Henk van Etten, diverse bedrijven. Vanuit formatieperiode 1981 nrs. S1-S33. Juni Agenda's, verslagen, diversen, "inbrengen". 8 juni 1977-augustus Agenda's en alfabetisch geordende correspondentie. 8 juni augustus Stukken van de "Kleine S.E.F." en bijzondere commissies Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-maart Economische Zaken: correspondentie A-Z. Juni 1981-maart 1982 S.E.F.-blok: correspondentie A-Z. Juni 1981-maart Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Commissie Midden- en Kleinbedrijf. Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september 1982 Commissie Ambtenarenzaken: Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september 1982 Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Archiefstukken van de commissie Sociale Zaken, vergaderstukken, alfabetisch geordende correspondentie, letters A-D

14 14 CDA / Fractie In te voegen stukken in reeds beschreven commissie-archieven: Stukken van augustus-december 1979 Betreft ook commissies in andere blokken! S.E.F.-blok. 30 Economische Zaken. Midden- en Kleinbedrijf. Kernenergie. Financiën 31 Bijzondere commissies, vallend onder Economische en Sociale Zaken. Agenda's van correspondentie van de commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Wetenschapsbeleid, Bijzondere commissies (S.E.F.-blok?), Binnenlandse Zaken, Justitie. 32 Agenda's op de correspondentie: Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën, Bijzondere commissies Stukken van de fractiecommissie Economische Zaken, met in de dozen geborgen stukken van andere commissies Correspondentie, alfabetisch geordend A-K. 34 L-Z. Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadiezen; correspondentie A-Z. Maart-november Correspondentie, alfabetisch geordend Stukken van de fractiecommissie Midden- en Kleinbe-drijf. Januari 1980-juni Stukken van de fractiecommissie Midden- en Kleinbe-drijf augustus 1979 Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer 29. Stukken van de fractiecommissie Kernenergie Zie ook lijstnummers Agenda's, verslagen, "In te brengen", speeches, diversen, Vermogensaanwasdeling (15.007) Agenda's, verslagen, "In te brengen", speeches, diversen, Vermogensaanwasdeling (15.007). Januari-juni Dossiers van de fractiecommissie Handelspolitiek Zie voor het vervolg lijstnummer Stukken van de fractiecommissie Sociale Zaken.

15 CDA / Fractie Correspondentie, alfabetisch geordend augustus A-K. 42 L-Z. 43 Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen", 1977-augustus Correspondentie, alfabetisch geordend Agenda's, verslagen, diversen, speeches, "in te brengen", moties, stemadviezen Agenda's, verslagen, diversen, speeches, "in te brengen", moties, stemadviezen, correspondentie A-Z Agenda's, verslagen, diversen. Juni 1981-september Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni 1981-september Correspondentie A-Z. Juni 1981-september Agenda's, verslagen, diversen. Maart-november Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Maart-november Correspondentie A-Z. Maart-november Stukken van de fractiecommissie Financiën Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen" augustus 1979 Voor de periode augustus-december 1979, zie lijstnummer Correspondentie, alfabetisch geordend augustus A-K. 53 L-Z. 54 Agenda's, verslagen, diversen, "in te brengen", speeches Alfabetisch geordende correspondentie Alle rubrieken. Januari-juni Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Juni september Correspondentie A-Z en Werkgroepen. Juni 1981-september Werkgroep Postbank, Commissie Rijksuitgaven, Commissie Multinationals, Commissie "ISP/BC-PNL".

16 16 CDA / Fractie Financiën. Agenda's, verslagen, diversen. Vragen beleidsmedewerkers; brievenlijsten, stemadviezen; correspondentie A-Z. Maart-november Archiefstukken van de fractiecommissie kernenergie en de ondersteuningsgroep kernenergie Stukken van de fractiecommissie kernenergie juni Stukken van de fractiecommissie Volksgezondheid Agenda's, verslagen, diversen, stukken ten behoeve van het fractiebestuur, stukken ten behoeve van de Nieuwsbrief, alfabetisch geordende correspondentie A-F augustus Alfabetisch geordende correspondentie G-Z augustus Agenda's, verslagen, diversen, stukken ten behoeve van het fractiebestuur, stukken ten behoeve van de Nieuws-brief, vragen met betrekking tot de begroting, speeches, moties, "inbrengen", vragen aan ministers, etc Speeches, moties, vragen Alfabetisch geordende correspondentie Alle rubrieken. Januari-juni Stukken van de fractiecommissie Milieu Agenda's, verslagen, speeches, "inbrengen" oktober Agenda's, verslagen, speeches, "inbrengen", fractiebestuur, Nieuwsbrief, begroting, etc. November 1981-juni Stukken van de fractiecommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Correspondentie Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. "Speeches" en dossiers Fractiestukken en stukken van kamerleden Fractiestukken en stukken van kamerleden Correspondentie 1981 A-K.

17 CDA / Fractie Correspondentie 1981 L-Z. Correspondentie Correspondentie A-K. Correspondentie "Nog te behandelen". 77 Briefwisseling, alfabetisch op afzender Briefwisseling, alfabetisch op afzender A-K 78 Briefwisseling, alfabetisch op afzender L-Z. Vergaderstukken. Juni 1977-juli Vergaderstukken. Augustus 1978-december Speeches en ingekomen stukken van fractieleden 1977-november Stukken van de Fractiewerkgroep Kerk en Overheid Stukken betreffende de kabinetsformatie van Ontbreekt Stukken van de fractiecommissies Binnenlandse Zaken en Justitie Zie voor Binnelandse Zaken ook lijstnummer Binnenlandse Zaken, alfabetisch geordende correspondentie. Grondwet- en kieswetzaken. Civiele verdediging. Commissie misleidende reclame. Speeches Justitie Vragen grond- en kieswet Binnenlandse Zaken en Justitie Speeches Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie. 82 Binnenlandse Zaken. Mei juni 1981 Justitie. Oktober 1979-februari 1980 Agenda en verslagen, stukken aan de leden. 83 Justitie tot Werkgroep Verkeer en Waterstaat. Werkgroep Justitie Justitie, alfabetisch geordende correspondentie A-K. 85 L-Z. 86 Politie, alfabetisch geordende correspondentie juni 1981 Abortus juni 1981 Zie ook lijstnummer Justitie: algemeen, agenda

18 18 CDA / Fractie Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen. Misleidende reclame. Politiecommissie, alfabetisch geordende correspondentie, Binnelandse Zaken, algemeen Correspondentie van de commissie Justitie, alfabetisch geordend : A-R 91 Correspondentie van de commissie Justitie, alfabetisch geordend : S-Z. Vergaderstukken van de commissie Justitie Stukken betreffende de abortuswetgeving Archief van de fractiecommissie Ambtenarenzaken en Pensioenen Stukken van de fractiecommissies Onderwijs en Wetenschapsbeleid Onderwijs. Januari 1979-mei 1980 Wetenschapsbeleid Onderwijs, convocaten enz Correspondentie, alfabetisch geordend Correspondentie, alfabetisch geordend : A-K 97 Correspondentie, alfabetisch geordend : L-Z 98 Vergaderstukken , Vergaderstukken Ingekomen stukken van fractieleden Briefwisseling van de commissies Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Millieu, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in één ordner, alfabetisch op afzender: F-Z Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en diversen. Augustus 1978-december Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk juni Vergaderstukken van de commissie Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

19 CDA / Fractie 19 Juli ; ingekomen stukken van fractieleden Archiefstukken van de bijzondere commissie Emancipatiebeleid Correspondentie van de commissie Verkeer en Waterstaat, alfabetisch geordend Ingekomen stukken van fractieleden van de commissie Verkeer en Waterstaat Vergaderstukken van de commissie Verkeer en Waterstaat Ingekomen stukken bij de commissie Verkeer en Waterstaat. Alfabetisch geordend letters A-K. Archiefstukken van de Studiecommissie Verkeer en Vervoer Agenda's en verslagen van de commissie Verkeer en Waterstaat; diverse stukken met betrekking tot het fractiebestuur en de rijksbegroting Stukken van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken juni 1978 Zie voor Binnenlandse Zaken en Justitie ook lijst-nummers Ingekomen stukken van de kamerleden Aarts-Van Dam bij de commissie Ontwikkelingssamenwerking (Vervolg) Archiefstukken van de commissie Handelspolitiek Stukken van commissies inzake Buitenlandse Zaken en Defensie Ingekomen brieven over het kernwapenbeleid A-J. 108 K-V. 109 W-Z. 110 Verslagen van fractiecommissievergaderingen Dossiers defensie: Neutronenbom, ; Pax Christi, ; Commissie Justitia et Pax, Nederlands Instituut voor Vredesvraag-stukken Diverse dossiers: N.A.T.O.; Begeleidingscommissie Defensie van het wetenschappelijk instituut van het C.D.A.; "Klein B.O.D." (Buiten1. Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie) Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking ;

20 20 CDA / Fractie Byzondere commissie Arabische Boycot, ; Fractiecommissie Nederlandse Antillen, verslagen en agenda's, Defensie: Correspondentie met militaire belangenorganisaties ; met hoofden geestelijke verzorging in het leger, ; Neutronenbom, ; Bevriezingsresolutie, Buitenlandse Zaken: Studiedagen, ; Diversen, , Convocaten "Stukken van oud-kamerleden" Ingekomen brieven inzake defensie Agenda's Verslagen Documentatie en rapporten over de non-proliferatie van kernwapens. 119 Commissie "Groot B.O.D." (Bu.Za., Ontwikkelingssamenwerking en Defensie); Algemene correspondentie. 120 Correspondentie Buitenlandse Zaken, A-G. 121 Correspondentie Buitenlandse Zaken, H-Z. 122 Europese zaken algemeen; Algemene buitenlandse politiek. 123 Mensenrechten: Europa en Amerika. 124 Mensenrechten: Diverse landen. 125 Mensenrechten: Afrika. 126 Dokumentatie van kamerleden. Brieven algemeen. Latijns Amerika. 127 Latijns Amerika Zuid-Afrika 128 Eerste gedeelte 129 Tweede gedeelte 130 Vrede en veiligheid. Stukken van kamerleden. 131 Verenigde Naties, Verre Oosten, Midden-Oosten.

21 CDA / Fractie Stukken betreffende defensie: Stukken van kamerleden, "stukken diversen". 133 Stukken betreffende defensie: Correspondentie met militaire belangenorganisaties Stukken van de commissie Landbouw en Visserij Speeches en concepten Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting februari Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting. Maart augustus Stukken "N.B.C.". Correspondentie A-Z Correspondentie A-Z ; Ingekomen adressen van de Vereniging Milieudefensie en Solidaridad ten gunste van een Derde-Were1dbeleid Agenda's, verslagen, diversen. Inbrengen, speeches, begroting Stukken van de Commissie Verkeer en Waterstaat. Zie ook de lijstnummers Stukken betreffende het verkiezingsprogram voor en de kabinetsformatie van Agenda's, verslagen, diversen. Stukken betreffende de Nieuwsbrief en het fractiebestuur. Vragen betreffende de begroting Stukken betreffende bijzondere commissies "Inbrengen", concepten van speeches, moties en vragen Stukken geordend op onderwerp, behandeld door kamerleden Losse, verspreid aangetroffen stukken. 146 Stukken, afkomstig van secretariaatsbureaus en in te voegen in het hoofdarchief. Fractiecommissie Onderwijs en Wetenschappen: Ingekomen stukken van Verkeer en Waterstaat Culturele minderheden.

22 22 CDA / Fractie Wetenschapsbeleid Gelijke behandeling man en vrouw Voor stukken betreffende Individualisering en Emancipatie zie lijstnummer Archiefstukken van het fractiebestuur en de Stichting Fractiebureau. 147 Dossier inzake openbaarbeid van commissievergaderingen "Bijlagen": Rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vermoedelijk te vernietigen doublures Stukken van fractieleden, alfabetisch op naam geordend A-J. 150 K-Z Ingekomen brieven bij het fractiebestuur A-D. 152 E-H. 153 I-L. 154 M-P. 155 Q-T. 156 U-Z. 157 Archiefstukken van de personeelscommissie van de Stichting Fractiebureau Dossiers, geordend als "bijlagen" op naam van een bepaalde zaak of kwestie A-F. 159 G-H. 160 I-L. 161 M-U. 162 V-Z. 163 Stukken betreffende werkbezoeken Convocaties en resumé's van het Breed en Smal

23 CDA / Fractie 23 Secretarissenoverleg Convocaties en verslagen van bijeenkomsten van het fractiebestuur Convocaties van bestuursvergaderingen van de fractie Besluitenlijsten Nr Nr , nr Correspondentie met politieke partijen KVP, ARP en CHU Stukken betreffende de "Welzijnsdiskussie" Archief van de voorlichtingsambtenaar D Dossiers, op onderwerp geordend Persberichten Juni 1979-september September 1980-oktober November 1981-september Verzonden brieven Ingekomen brieven over de bede in de Troonrede Ingekomen brieven bij de voorlichter Brieven en stukken van de voorlichter, nota's Brieven en stukken van de voorlichter, nota's Correspondentie D DOSSIERS, OP ONDERWERP GEORDEND. Deze stukken bevatten informele documentatie. Verschillende dossiers, bevattende circulaires van ministeries of van de Tweede Kamer der Staten- Generaal of van officiële knipseldiensten, zijn niet overgenomen a. Kabinet Biesheuvel. Cultuurbeleid K4a. Beeldende kunsten. K4c. Toneel. K4d. Letterkunde. K4g. Oudheidkundige vondsten. K4i. Orkesten en Nederlandse Opera. K4k. Kunst in het algemeen.

24 24 CDA / Fractie K4l. Radio, televisie, film. K4n. Regionale omroep, stadsomroepen. K4o. Kranten, subsidiëring. 181 K4p. Opiniebladen, subsidiëring. K4r. Instruktieve omroep. K4y. Kabelsysteem. K4z. Loskoppeling lidmaatsschap omroep. K4ee. Etherreclame. K4gg. Monumenten. Welzijnsbeleid. M4t. Knelpuntennota. 182 M4w. Particulier initiatief en overheid. M4z. Kaderwet. M4aa. Emancipatie. M4bb. Emancipatie van de vrouw. M4dd. Zuid-Molukkers. M4ff. Algemeen. 183 M4gg. Rechtswinkels. M4hh. Bejaardenbeleid. M4kk. Jeugd- en jongerenwerk. M4pp. Gezinsverzorging. M4qq. Daklozen; thuisloze vrouwen. M4ss. Surinamers en Antillianan, begeleiding. M4uu. Onvolledige gezinnen; een-oudergezinnen. M4vv. Alternatieve samenlevingsvormen. 184 Sport en recreatie. R4d. Recreatie en amateursport. R4e. Topsport. R4f. Natuur- en dierenbescherming. R4h. Sport door gehandicapten. R4l. Sport in het algemeen. R4k. Sportbeleid. Defensie. 5a. Navo. 5c. Personeelsbeleid. 5d2. Luchtmacht. 5e1. Dienstplichtigen. 5e1. Dienstplichtigen, uitstel- en vrijstellingsbeleid e2. VVDM/Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 5h. Artsen. 5m. Vrijstelling dienstplichtige artsen. 6m. Regionaal beleid. financiën 7u. Miljoenennota. 7x. Vermogensaanwasdeling (VAD). Justitie. 8b. Gevangenissen. 8d. Vreemdelingenbeleid. 8e. Strafrechtherziening. 8g. Drugsbeleid. 8k. Burgerlijke ongehoorzaamheid.

25 CDA / Fractie l. Gratiebeleid: 'Drie van Breda'. 8z. Zedelijkheidswetgeving. 8qq. Euthanasie. De west. 9c. Surinamers in Nederland. 9d. Nederlandse Antillen. Landbouw. 10a. Landbouw algemeen. 10c. Tuinbouw en fruitteelt. 10l. Zuivelindustrie. 10m. Grondpolitiek. 10n. Export van landbouwprodukten. Onderwijs. 11a. Basisonderwijs en kleuteronderwijs e. Hoger beroepsonderwijs. 11f. Lerarenopleiding, rechtspositie leraren. 11g. Contourennota. 11h. Middelschool. 11k. Vrije school, protest voor vrijheid van onderwijs. 11p. Open school. 11q. Permanente educatie, volkshogescholen. 11s. Werkende jongeren. 11t. Vormingswerk Jonge Volwassenen (V.J.V.) z. Jeugdminimumloon. 11aa. Stage-nota. 11bb. Verzorgingsstructuur. 11dd. Integratie beroepsonderwijs-vormingswerk. 11ff. Wetenschappelijk onderwijsbeleid. 11ii. Studiefinanciering. 11jj. Na-, her- en bijscholing. 11ll. Onderwijsbegroting oo. Onderwijs C.D.A.. 11rr. Onderwijs in het algemeen. Sociale zaken. 12h. Uitzendbureaus, koppelbazen. 12r. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid algemeen. 12s. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid jongeren. 12t. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid buitenlandse werknemers u. Werkloosheid, werkgelegenheidsbeleid, pendel Oost-Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. 12aa. Arbeidswet algemeen. 12cc. Studiedag inkomensbeleid 14 september Verkeer. 13f. Openbaar vervoer algemeen. 13i. Verkeers- en vervoerssituaties. 13j. Verkeersveiligheid. 13u. Vliegveld Welschap. Waterstaat. W13b. Binnen- en kustvaart. W13j. Oosterschelde, Westerschelde. Miljeubeheer en volksgezondheid. M14b. Vervuiling zee en oceanen. M14c. Rijnconferentie.

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie