persmap centraal examen 2016 PERSMAP CENTRAAL EXAMEN 2016 Versie definitief pagina 1 van 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "persmap centraal examen 2016 PERSMAP CENTRAAL EXAMEN 2016 Versie definitief pagina 1 van 20"

Transcriptie

1 PERSMAP CENTRAAL EXAMEN 2016 Versie definitief pagina 1 van 20

2 Inhoud 1 Gegevens persvoorlichting 3 2 Feitelijke gegevens 4 3 Informatie- en voorlichtingsbronnen 6 4 Inhoudelijke onderwerpen 7 5 Betrokken ketenorganisaties 13 6 Aantallen kandidaten per schoolsoort en per vak 15 pagina 2 van 20

3 1 Gegevens persvoorlichting College voor Toetsen en Examens (CvTE) Mirjam Kapelle Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Annelou van Egmond Cito Edward Ernst Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tea Jonkman Inspectie van het onderwijs Hans van der Vlies pagina 3 van 20

4 2 Feitelijke gegevens Aantallen kandidaten per schoolsoort 1 Circa kandidaten nemen dit jaar deel aan de centrale examens: vmbo: kandidaten basisberoepsgerichte leerweg (bb) (315 papier en digitaal) kaderberoepsgerichte leerweg (kb) (3.930 papier en digitaal) gemengde en theoretische leerweg (gl en tl) havo: kandidaten vwo: kandidaten. Data examens Van 14 tot en met 30 maart: tweede afnameperiode rekentoets Van 30 mei tot en met 10 juni: derde afnameperiode rekentoets Vanaf 21 maart: centraal praktisch examen beeldende vakken (vmbo gl/tl) Van 4 april tot en met 24 juni: centraal schriftelijk praktisch examen (cspe) bb, kb en gl (vmbo) Van 4 april tot en met 24 juni: digitale examens algemene vakken vmbo bb en kb Van 12 mei tot en met 27 mei: centraal schriftelijke examens algemene vakken vmbo gl/tl, havo en vwo Van 21 juni tot en met 24 juni: tweede tijdvak centraal schriftelijke examens (herkansen en inhalen) Het examenrooster is te vinden op zowel mijneindexamen.nl, Examenblad.nl als cito.nl. Aanvangstijden 1 e tijdvak centraal schriftelijke examens vmbo en havo/vwo Ochtendzittingen: uur Middagzittingen: uur Opgaven en correctievoorschriften De opgaven en correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden in het eerste en tweede tijdvak op de afnamedatum gepubliceerd op Examenblad.nl en op cito.nl. Publicatie opgaven en correctievoorschriften: Ochtendzittingen vanaf uur Middagzittingen vanaf uur (vmbo) en uur (havo/vwo). Op mijneindexamen.nl wordt na publicatie op Examenblad.nl een link opgenomen naar de correctievoorschriften. 1 De aantallen kandidaten zijn gebaseerd op het aantal door scholen bestelde centrale examens bij DUO. Het aantal kandidaten dat feitelijk examen doet, ligt gemiddeld genomen 5 tot 10 procent lager omdat er bij het opgeven van de aantallen door scholen soms een zekere veiligheidsmarge wordt aangehouden. pagina 4 van 20

5 Normering De normering van de examens wordt op de volgende dagen bekendgemaakt: 16 juni: eerste tijdvak 1 juli: tweede tijdvak De publicatie gebeurt steeds om 8.00 uur op Examenblad.nl en cito.nl. Na publicatie van de normen kan de school de uitslagen vaststellen. Landelijk slagingspercentage? Op de dag dat de normering bekend wordt gemaakt, is nog niet bekend hoeveel kandidaten landelijk zijn geslaagd. Hiervoor is de combinatie met schoolexamencijfers nodig en de samenstelling van het gehele eindexamen van een kandidaat. Tot het najaar hebben scholen de tijd om alle cijfers van schoolexamen én centraal examen in te leveren bij DUO. DUO verwacht in september de voorlopige slagingspercentages bekend te kunnen maken in de examenmonitor VO. Zie voor de resultaten 2015: Examenmonitor pagina 5 van 20

6 3 Informatie- en voorlichtingsbronnen Mijneindexamen.nl Op de site mijneindexamen.nl krijgen examenkandidaten hun examenrooster gepersonaliseerd aangeboden met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en verwijzing naar de correctiemodellen na afname. Ook oefenexamens, slaag-zakregeling, algemene regels en tips zijn op deze site te vinden. De website mijneindexamen.nl is een volledig responsive site en geoptimaliseerd voor mobiel. Examenblad.nl De website Examenblad.nl van het CvTE geeft, vooral voor examensecretarissen en docenten, de complete officiële informatie over de centrale examens, zoals de examenprogramma's, de regelgeving, het examenrooster, correctievoorschriften en de normering van de centrale examens. Verder is op deze site informatie te vinden over de instanties die bij de centrale examens betrokken zijn. Examenloket Docenten en examensecretarissen kunnen met vragen over examens in het voortgezet onderwijs terecht op één plek: het Examenloket. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan het ministerie van OCW, de inspectie, het CvTE en DUO. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord. Zie ook: Leerlingen kunnen met hun vragen en klachten terecht bij de klachtenlijn van het LAKS. Brochure exameneisen Ook dit schooljaar ( ) hebben het ministerie van OCW en het LAKS een folder uitgebracht voor leerlingen en ouders/verzorgers waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet. Er is een folder voor het vmbo, een folder voor havo en een voor vwo. Voorlichtingsfilm examenproces Het CvTE heeft een voorlichtingsfilm gepubliceerd die het proces rond de centrale examens duidelijk in beeld brengt. Er wordt uitgelegd hoe de centrale examens tot stand komen, welke organisaties daarbij betrokken zijn, hoe Cito de vragen bedenkt en hoe het CvTE de normering bepaalt. Bekijk de voorlichtingsfilm. Voorlichtingsfilm rekentoets VO Het CvTE heeft een film over de rekentoets gemaakt. Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen hoe komen de opgaven tot stand (constructie)? en hoe werkt de normering? Het ministerie van OCW heeft voor scholieren de acht meest gestelde vragen over de rekentoets in op een rij gezet: vragen en antwoorden voor scholieren over de rekentoets pagina 6 van 20

7 persmap centraal examen Inhoudelijke onderwerpen Examenprogramma s, syllabi, constructiegroepen en vaststellingscommissies De examenprogramma s van de minister vormen het beginpunt van de centrale examens. Die regelen per vak wat de leerling moet kennen en kunnen en geven aan wat in het centraal examen thuishoort en wat in het schoolexamen. Het CvTE legt vervolgens een gedetailleerdere omschrijving van de examenstof voor een centraal examenvak vast in een syllabus. De syllabus is de basis voor de constructie-opdracht aan Cito. Cito maakt aan de hand van de constructieopdrachten de centrale examens. Vervolgens worden de examens voorgelegd aan de vaststellingscommissies van het CvTE. Deze vaststellingscommissies beoordelen of de examens geschikt en passend zijn als centraal examen. Het onderwijsveld participeert in dit proces van examenproductie en vaststelling doordat er docenten (werkzaam in examenklassen) zitting hebben in de constructiegroepen van Cito en in de vaststellingscommissies van het CvTE. pagina 7 van 20

8 Rekentoets Sinds het schooljaar maken leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) een centrale rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Aanleiding hiervoor waren de steeds grotere zorgen in onderwijs en samenleving over de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Als leerlingen aan het eind van een schooltype voldoen aan het daarbij behorende vereiste niveau voor taal en rekenen dan mag er vanuit worden gegaan dat zij de overstap naar het vervolgonderwijs voor die vakken gemakkelijk maken. De vereiste niveaus voor rekenen worden getoetst in de eindtoets in het primair onderwijs (po), de rekentoets vo en de centrale examens in het mbo. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat vanaf schooljaar ook mee voor het behalen van het diploma. Voor leerlingen op het vmbo en havo telt het resultaat van de rekentoets nog niet mee voor het behalen van een diploma. Wel wordt het resultaat vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar ( ) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Lijkt het er in het voorjaar van 2016 op dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen zal zakken vanwege de rekentoets, dan is hier een vangnet voor. Dit betekent dat die leerlingen in het schooljaar een 4 in plaats van een 5 mogen halen om te slagen voor de rekentoets. Centrale examens beroepsgericht: cspe Voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo (zoals metaaltechniek en horeca) is het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) dé vorm van het centraal examen in de beroepsgerichte vakken. Het cspe bestaat uit praktijkopdrachten met daarin geïntegreerde en hiermee verband houdende theorievragen. Deze laatste worden meestal via de computer afgenomen, op een manier die vergelijkbaar is met de computerexamens algemene vakken in bb en kb. Daarnaast kunnen de praktijkopdrachten ook ICT-toepassingen bevatten die in het beroep zinvol zijn. Zoals het maken van een offerte met behulp van Word of Excel, het hanteren van een boekhoudprogramma of CAD-programmatuur. Alle vmbo-scholen bereiden zich voor op de vernieuwing van de beroepsgerichte programma s. Een aantal pilotscholen hebben daarin het voortouw en nemen pilotcspe s in de profielvakken af. Voor meer info zie: website vernieuwingvmbo.nl Centrale examens nakijken Bij alle vakken kijkt de leraar van de kandidaat het centraal examen als eerste corrector na. Het schriftelijk werk van alle kandidaten wordt, samen met de beoordeling van de eerste corrector, aan de tweede corrector gezonden. Dat is een leraar van een andere school. Die kijkt het werk ook na. Daarna stellen beide leraren in onderling overleg de score vast die iedere kandidaat behaald heeft. Zij geven die score door aan de directeur van de school van de kandidaat. Normering Na de afnameperiode analyseert Cito de resultaten. Aan de hand daarvan stelt het CvTE de normen vast zodat de scholen de scorepunten kunnen omzetten in een cijfer (voor het centraal examen). Het CvTE betrekt daarbij ook de reacties van docenten en vakverenigingen en van het LAKS. De normen worden zo vastgesteld dat de lat van jaar tot jaar even hoog is: een zes voor een vak in het ene jaar heeft dezelfde waarde als een zes in het andere jaar. Of met andere woorden: het CvTE heeft de opdracht om de prestatie-eisen die aan leerlingen worden gesteld om een voldoende te halen over de jaren heen gelijk te houden. Als leerlingen gemiddeld een hoger cijfer halen, betekent dit dat ze vaardiger zijn geworden en dus beter hebben gepresteerd. pagina 8 van 20

9 Meer informatie over normering: Film over normering Toetsspecial normering Vak afsluiten in het voorlaatste leerjaar Het is mogelijk dat een kandidaat een vak in het voorlaatste jaar afsluit met een centraal examen; dus in vmbo 3, havo 4 of vwo 5. Vak afsluiten op een hoger niveau De school kan een kandidaat in de gelegenheid stellen, één of meer vakken af te sluiten op een hoger niveau. Dus bijvoorbeeld de kandidaat havo die Engels vwo doet, of de kandidaat bb die wiskunde tl doet. De havo-kandidaat die Engels vwo doet, ziet het hogere niveau vermeld staan op de cijferlijst bij zijn havodiploma: Engels (vwo). Als de kandidaat voor een vak voor een hoger niveau kiest, dan moet ook het hele schoolexamen volgens het hogere niveau zijn afgelegd. Duur examenperiode Het kán voorkomen dat door bijzondere omstandigheden één of meer centrale examens van het eerste en/of het tweede tijdvak moeten worden uitgesteld. Officieel kan dit tot 9 juli 2016, het begin van de zomervakantie in de eerste regio. Dit houdt in dat leerlingen zich, in geval van zo n calamiteit, tot dat moment beschikbaar moeten houden voor het afleggen van een of meer examens. Examens en de computer Een aantal centrale examens wordt digitaal afgenomen. Dit betreft de flexibele en digitale examens in vmbo bb en vmbo kb, de minitoetsen binnen de cspe s en de rekentoets vo. Bij deze examens worden de vragen en bronnen op de computer getoond en worden tevens de antwoorden door de kandidaat op de computer ingevoerd. Ook de correctie vindt op de computer plaats. Gesloten vragen worden automatisch gescoord; open vragen worden door de docent gecorrigeerd. Voor het eerst worden dit jaar alle bovenstaande examens en toetsen aangeboden in Facet. ExamenTester kan alleen nog worden gebruikt voor de afname van de rekentoets 3F, 3ER en 3S. Bij een aantal examens wordt de computer gebruikt om alleen de opgaven en bronnen te tonen. De bronnen kunnen zowel afbeeldingen zijn als geluids- en filmfragmenten. De leerlingen schrijven de antwoorden op papier. Dit betreft de examens in de kunstvakken: vmbo: dans, drama, muziek havo/vwo: kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) en muziek Waarom digitale centrale examens? De werkwijze bij het construeren en vaststellen van centrale examens, of deze nu op papier of digitaal worden afgenomen, is in principe hetzelfde. Een belangrijke voorwaarde om een centraal examen digitaal aan te bieden is dat dat (pedagogische of vakinhoudelijke) meerwaarde moet hebben ten opzichte van een papieren examen. Zo maken computers een meer multimediale aanpak mogelijk. Bij de digitale examens kan ruim gebruik worden gemaakt van kleur, geluid en bewegende beelden. Bij de talenexamens wordt ook luistervaardigheid getoetst. Dyslectische kandidaten kunnen de tekst op het scherm laten uitspreken. Er is ook een speciale aanpassing voor dove kandidaten. pagina 9 van 20

10 Flexibele en digitale centrale examens In vmbo bb en kb worden de centrale examens in de algemene vakken digitaal aangeboden. Van ieder digitaal centraal examen is er een aantal varianten. Daarmee kunnen ze in de door het CvTE vastgestelde periode zelf de afname plannen. Verreweg de meeste vmbo-bb- en kb-scholen kiezen voor dit flexibele examensysteem (bb 98%, kb 85%). Demo- en voorbeeldexamens Facet heeft een openbare oefenomgeving (oefenen.facet.onl) waarop veel toetsen en examens te vinden zijn. Scholen kunnen hun kandidaten ook op het examen voorbereiden met inplanbare oefenexamens in Facet. Hulpmiddelen Bij alle vakken (vmbo, havo, vwo) is een basispakket hulpmiddelen toegestaan: schrijfmateriaal, inclusief millimeterpapier tekenpotlood blauw en rood kleurpotlood liniaal met millimeterverdeling passer geodriehoek vlakgom gewone elektronische rekenmachine verklarend woordenboek Nederlands Het gebruik van het woordenboek is niet toegestaan bij de praktische examens (cspe s beroepsgerichte vakken vmbo en de cpe s beeldende vakken gl/tl en vwo). Daarnaast zijn extra hulpmiddelen toegestaan: woordenboeken van en naar de vreemde taal (alle talenexamens) Bosatlas (aardrijkskunde vwo/havo) grafische rekenmachine bij wiskunde A, B en C havo en vwo mits deze machines zijn goedgekeurd door het CvTE door het CvTE vastgesteld, specifiek op het vak gericht informatiemateriaal bij: natuurkunde, scheikunde en biologie havo en vwo; natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2. Centrale examens en kandidaten met een beperking Als een kandidaat een beperking heeft die het moeilijk maakt om het examen in zijn gewone vorm af te leggen, dan kan de directeur van de school kiezen voor een aangepaste afname. Kandidaten met een visuele beperking Kleurenblinde kandidaten bij aardrijkskunde havo en vwo krijgen in verband met het atlasgebruik een bijzitter die op verzoek van de kandidaat kleuren in de atlas benoemt of aanwijst. Voor blinde kandidaten zijn er examens in braille, als tekstbestand voor onder meer de brailleleesregel, en als ingesproken tekst. De examens voor blinde kandidaten worden ook op onderdelen aangepast: vragen die een groot beroep op visuele voorstelling doen worden vervangen door gelijkwaardige, andere vragen; cartoons en dergelijke worden door een beschrijving vervangen. pagina 10 van 20

11 Kandidaten met een leesbeperking (dyslexie) Kandidaten met een leesbeperking (dyslexie) krijgen een examen dat identiek is aan dat van de andere kandidaten. De kandidaat kan daarbij gebruikmaken van ingesproken tekst of van spraaksynthese op de computer waarbij een digitaal tekstbestand in (kunstmatige) stem wordt omgezet. Als daar aanleiding voor is kan ook gekozen worden voor enige verlenging van de examentijd. Vanaf het examenjaar 2013 worden de examens geleverd in een groter lettertype (puntgrootte 12) waardoor vergroten door de school niet meer nodig is. De directeur kan voor aanpassingen kiezen als er een deskundigenrapport is dat dat aangeeft. De aanpassingen moeten in het voorafgaand onderwijs en in het schoolexamen waar relevant ook zijn gebruikt, en worden gemeld aan de Inspectie van het Onderwijs. De directeur van de school kan er niet voor kiezen om normen te versoepelen, onderdelen van het examen weg te laten of extra informatiemateriaal te verstrekken. Spellingcontrole en dyslexie Begin 2016 is commotie ontstaan over de ontzegging van de spellingcontrole aan kandidaten met dyslexie bij de centraal examens van de vakken Nederlands (vmbo, havo en vwo), Engels (vmbo) en Duits (vmbo bb/kb). Bij deze vakken is spelling een onderdeel van de beoordeling van het examen. Daarom heeft het CvTE besloten om aan kandidaten met een dyslexieverklaring die de computer als schrijfgerei gebruiken, óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, spellingcontrole toe te staan. Totdat de uitkomsten bekend zijn van een onderzoek naar de wijze waarop spelling het best geëxamineerd kan worden, blijft deze ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht. Meer informatie Uitgebreide informatie over examens en kandidaten met een beperking is terug te vinden op de gelijknamige pagina op Examenblad.nl. Hierop is ook de brochure kandidaten met een beperking gepubliceerd. Onregelmatigheden Als een kandidaat bij het schoolexamen of het centraal examen een onregelmatigheid begaat, zoals fraude, zonder geldige regel afwezig zijn of het niet op tijd inleveren van het werk, dan kan een school één of meerdere van de volgende maatregelen treffen: het cijfer 1 geven voor het betreffende examenonderdeel de kandidaat (verdere) deelname ontzeggen aan een of meer examenonderdelen een examenonderdeel ongeldig verklaren opnieuw examen in een of meer onderdelen opleggen Het besluit van de school om één of een combinatie van bovengenoemde maatregelen te treffen wordt gemeld aan de inspectie. De inspectie ontvangt elk jaar enkele meldingen van maatregelen die scholen nemen naar aanleiding van onregelmatigheden bij het centraal examen. Veel vaker worden onregelmatigheden bij het schoolexamen gemeld. Als op een school het centraal examen naar het oordeel van de inspectie op onregelmatige wijze plaatsvond, kan de inspectie besluiten dat het examen geheel of gedeeltelijk bij een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. In dit geval gaat het niet ten koste van de herkansingsmogelijkheden. pagina 11 van 20

12 Staatsexamens vo Niet iedereen is in staat om aan het reguliere voortgezet onderwijs deel te nemen en examens af te leggen. Voor wie dat om een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid staatsexamen te doen. Dit kan voor elk vak op vmbo-, havo- en vwoniveau. Een kandidaat kan per jaar in één of meer vakken examen afleggen, waarvoor hij een gewaarmerkte cijferlijst krijgt. Zo kan hij het behalen van een diploma over een aantal jaren spreiden. Een diploma dat behaald is bij de staatsexamens vo is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school en heeft dezelfde maatschappelijke waarde. In 2015 maakten zo n 7800 kandidaten gebruik van de mogelijkheid om staatsexamens af te leggen, waarvan iets meer dan de helft van het speciaal onderwijs afkomstig is. Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens vo en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens. DUO is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens vo. De staatsexamens vmbo, havo en vwo bestaan evenals de eindexamens uit twee gedeelten: het centraal eindexamen en het college-examen, meestal een mondeling examen. Staatsexamenkandidaten moeten zich vóór 1 januari aanmelden bij DUO in Groningen. De staatsexamens vo zijn bedoeld voor de volgende kandidaten: kandidaten die zich individueel op een examen voorbereiden, zoals vroegtijdige schoolverlaters, militairen, hoogbegaafde kinderen, ouderen, gedetineerden, topsporters leerlingen van veel niet-door-het-rijk-bekostigde-scholen leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso: scholen voor dove en slechthorende kinderen, voor blinde en slechtziende kinderen, en voor kinderen met een andere lichamelijke of geestelijke beperking). pagina 12 van 20

13 5 Betrokken ketenorganisaties College voor Toetsen en Examens Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan en verantwoordelijk voor de centrale examens, rekentoets en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs, de staatsexamens Nederlands als tweede taal en de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Het College stelt, voor wat betreft de centrale examens voor het vo, middels de syllabi de examenstof vast. Ook is het CvTE belast met het bepalen van het examenrooster, de regels voor toegestane hulpmiddelen en de beoordelingsnormen. Daarnaast stelt het de regels voor de omzetting van scores naar cijfers vast (de normering). Voor een uitgebreide opsomming van de taken wordt verwezen naar de Wet College voor toetsen en examens. Voor elk vak waarin centraal examen wordt afgelegd, is er een vaststellingscommissie, bestaande uit een voorzitter en twee of drie ervaren leraren. De voorzitter is afkomstig uit het naast hogere onderwijs. De leden van de vaststellingscommissies worden voorgedragen door de algemene personeelsvakorganisaties en de vereniging van leraren in het betreffende vak. Deze samenstelling zorgt ervoor dat de examens goed blijven aansluiten bij wat er in het onderwijs gebeurt. De vaststellingscommissie is betrokken bij de constructieopdracht aan Cito en stelt de examens ten slotte vast. Dit alles gebeurt in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin het examen wordt afgenomen. Meer informatie: Examenblad.nl en hetcvte.nl Ministerie van OCW De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens, en stelt de examenprogramma s vast. Meer informatie: rijksoverheid.nl Cito Cito ontwikkelt de opgaven voor de centrale examens en de rekentoetsen. Medewerkers van Cito maken in samenwerking met ervaren docenten de concepten voor de examens en toetsen. Deze worden voorgelegd aan de vaststellingscommissies van het CvTE. Als een vaststellingscommissies een examen/toets heeft vastgesteld, maakt Cito het drukklaar. Cito zorgt tijdens de productie voor een hoge toetstechnische kwaliteit van de centrale examens en toetsen. Ook verricht Cito onderzoek naar ontwikkeling en verdere kwaliteitsverhoging van de examens; zoals nieuwe vraagvormen, (ongewenste) factoren die van invloed kunnen zijn bij het afleggen van een examen, en de relatieve moeilijkheid van examens (normhandhaving). Bovendien voert Cito de analyses uit van de centrale examens en rekentoetsen voor de normering door het CvTE. Meer informatie: cito.nl pagina 13 van 20

14 Dienst Uitvoering Onderwijs De afdeling Examendiensten van DUO inventariseert voor alle vakken de aantallen examenkandidaten per school en regelt dat de examens gedrukt worden en in verschillende uitvoeringen tijdig op alle scholen komen. Verder zorgt DUO voor een eerlijke verdeling van de gemaakte examens over de tweede correctoren. Ook de staatsexamens en de centrale examens van kandidaten in het buitenland worden vanuit DUO gecoördineerd. DUO beheert het examenresultatenregister. In dit register worden de uitslagen van examens vanaf 1910 bewaard. Voor kandidaten die hun diploma kwijt zijn, kan DUO tegen betaling in veel gevallen een vervangend document leveren. DUO beheert ook het Diplomaregister. Hiermee kunnen diplomahouders gratis een digitaal uittreksel van hun diploma krijgen. Ten slotte levert DUO aan bijna 70 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs de diploma's, cijferlijsten en certificaten. Meer informatie: duo.nl Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat de afname van de centrale examens, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school, volgens de voorschriften verloopt. In bepaalde gevallen kan zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld de afname van een examen van een kandidaat of op een school ongeldig verklaren. Vooraf melden scholen of kandidaten extra tijd of afnamemogelijkheden nodig hebben (bijvoorbeeld bij dyslexie of een visuele handicap). Achteraf controleert de inspectie of de scholen de juiste uitslag bepaald hebben aan de hand van de eindexamengegevens. Meer informatie: onderwijsinspectie.nl pagina 14 van 20

15 6 Aantallen kandidaten per schoolsoort en per vak 2 Tabel 1: Aantallen examenkandidaten vmbo in 2016 voor de algemene vakken vak bb-digitaal kb-digitaal kb-papier gl/tl Nederlands Fries 59 Frans Duits Engels Arabisch (cse) 12 Turks (cse) Spaans (cse) economie maatschappijleer aardrijkskunde geschiedenis wiskunde natuur- en scheikunde natuur- en scheikunde biologie beeldende vakken 9186 muziek 934 dans 71 drama De aantallen kandidaten zijn gebaseerd op het aantal door scholen bestelde centrale examens bij DUO. Het aantal kandidaten dat feitelijk examen doet ligt gemiddeld genomen 5 tot 10 procent lager omdat er bij het opgeven van de aantallen door scholen soms een zekere veiligheidsmarge wordt aangehouden. pagina 15 van 20

16 Tabel 2: Aantallen examenkandidaten vmbo in 2016 voor de beroepsgerichte examens vak cspe-bb cspe-kb cspe-gl bouwtechniek-timmeren a) bouwtechniek-metselen a) bouwtechniek-schilderen a) bouwtechniek-fijnhoutbewerken a) bouw-breed a) elektrotechniek b) grafimedia b) installatietechniek b) instalektro b) metalektro b) metaaltechniek b) techniek-breed b) transport en logistiek voertuigentechniek verzorging c) uiterlijke verzorging c) zorg en welzijn-breed c) administratie d) handel en verkoop d) handel en administratie d) mode en commercie d) consumptief-bakken e) consumptief-horeca e) consumptief-breed e) plantenteelt open teelten f) plantenteelt gesloten teelten f) groene ruimte f) pagina 16 van 20

17 bloembinden en -schikken f) dierhouderij productiedieren f) dierhouderij gezelschapsdieren f) verwerking agrarische producten f) landbouw-breed f) agrarische bedrijfseconomie agrarische techniek ICT-route g) intersectoraal technologie en dienstverlening g) intersectoraal technologie en commercie g) intersectoraal dienstverlening en commercie g) technologie in de GL g) sport, dienstverlening en veiligheid a) Voor bouwtechniek-timmeren, -metselen,-schilderen,-fijnhoutbewerken en bouw-breed is er één identiek cspe gl b) Voor elektrotechniek, installatietechniek, instalektro, metalektro, metaaltechniek en techniek-breed is er één identiek cspe gl c) Voor verzorging, uiterlijke verzorging en zorg en welzijn-breed is er één identiek cspe gl d) Voor handel en administratie, administratie, handel en verkoop en mode en commercie is er één identiek cspe gl e) Voor consumptief-bakken, consumptief-horeca en consumptief-breed is er één identiek cspe gl f) Voor landbouw-breed en het afdelingsprogramma landbouw is er één identiek cspe gl g) Voor technologie in de gl, ICT-route en intersectoraal is er één identiek cspe gl pagina 17 van 20

18 Tabel 3: Aantallen examenkandidaten in 2016 voor havo- en vwo-examens Vak havo vwo Nederlands Fries Latijn 7280 Grieks 2821 Frans Duits Engels Spaans Russisch 6 12 Turks Arabisch geschiedenis aardrijkskunde wiskunde A wiskunde B wiskunde C 1545 natuurkunde scheikunde biologie economie regulier economie bezem management & organisatie muziek tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving filosofie maatschappijwetenschappen kunst algemeen pagina 18 van 20

19 pagina 19 van 20

20 pagina 20 van 20

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2011 College voor Examens (CvE) Postbus 315 3500 AH Utrecht 030 284 0700 info@cve.nl www.cve.

Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2011 College voor Examens (CvE) Postbus 315 3500 AH Utrecht 030 284 0700 info@cve.nl www.cve. PERSMAP CENTRAAL EXAMEN 2011 Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2011 College voor Examens (CvE) Postbus 315 3500 AH Utrecht 030 284 0700 info@cve.nl www.cve.nl Ministerie Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

- PERSMAP CENTRAAL EXAMEN APRIL 2017

- PERSMAP CENTRAAL EXAMEN APRIL 2017 - PERSMAP CENTRAAL EXAMEN 2017 6 APRIL 2017 Versie 20 maart 2017 pagina 3 van 27 Inhoud 1 Gegevens persvoorlichting 6 2 Feitelijke gegevens 7 3 Informatie- en voorlichtingsbronnen 9 4 Inhoudelijke onderwerpen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10087 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00017, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3446 24 februari 2011 Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-10.0137, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12 5 2014 23 5 2014 5 Vwo Fries 26 5 2014 30 5 2014 alle Vwo Latijn 23 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Grieks 20 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Frans 21 5

Nadere informatie

PERSMAP centraal examen 2009

PERSMAP centraal examen 2009 PERSMAP centraal examen 2009 Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2009 Ministerie OCW CEVO Cito Informatie Beheer Groep Inspectie van het onderwijs Woensdag 1 april 2009 In dit bericht is de volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Fries 27-5-2016 2-6-2016 alle Vwo Latijn 19-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Grieks 24-5-2016 1-6-2016 5 Vwo Frans 25-5-2016

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht ederland www.cve.nl

Nadere informatie

Centrale vmbo examens: geslaagd.

Centrale vmbo examens: geslaagd. Centrale vmbo examens: geslaagd. 0. Samenvatting De eerste indruk is dat het centraal examen in het vmbo in het algemeen goed verlopen is: organisatorisch, inhoudelijk en qua resultaat. In de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10093 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE- 16.00018 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28530 9 oktober 2013 Regeling van het College voor Examens van 18 juni 2012, nummer CvE-13.01729 houdende vaststelling

Nadere informatie

Het College voor Examens

Het College voor Examens Het College voor Examens Algemene informatie ten behoeve van vacatures VO 1 Algemeen Het College voor Examens (CvE) heeft als maatschappelijke opdracht om namens de Nederlandse overheid de kwaliteit van

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 15 maart 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 2 maart 2016, nummer CvTE-16.00692, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015?

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL examenstof: zie syllabus 2016 syllabus voor 2016 gewijzigd ten opzichte van 2015? Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Inleiding De Bernard Lievegoed School maakt onderdeel uit van het Bonnefanten College te Maastricht. Binnen de Bernard Lievegoed School worden zowel ivo-mavo,

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsexamen havo/vwo

Staatsexamen havo/vwo Algemeen deel Staatsexamen havo/vwo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) Inhoudsopgave Algemeen deel staatsexamen havo en vwo *) 3 1. Inleiding. 3 2. Staatsexamens en de vernieuwde

Nadere informatie

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO Gewijzigd op 13 oktober. Bij 2 Hulpmiddelen vmbo: toegevoegd bij muziek dat een computer door de organisatie wordt geleverd. Bij 4.2 Computer: laptopgebruik alleen toegestaan na toestemming van DUO Examendiensten.

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2009

OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2009 OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2009 BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSPE BB 295 minuten 1 minitoets variant a, b, c en d 2 praktijkopdracht 3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel 4 minitoets variant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16226 7 augustus 2012 Regeling van het College voor Examens van 19 juni 2012, nr. CvE-12.01407, houdende vaststelling

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Veel succes met je examen

Veel succes met je examen PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN MAVO 2014 Veel succes met je examen Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze brochure kondigt een belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2011

OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2011 OVERZICHT ONDERDELEN EN ICT IN DE PRAKTIJKEXAMENS 2011 1 / 86 BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSPE BB ONDERDEEL A 200 minuten akg* 1 minitoets variant a, b, c, d 2-3 praktijkopdracht 4-5 praktijkopdracht ICT-gebruik:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6723 11 maart 2014 Regeling van het College voor Examens van 11 februari 2014, nummer Cve-14.00866 houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14125 3 augustus 2011 Regeling van het College voor examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01610, houdende vaststelling

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO In lijn met de wijzigingsregelingen van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 3.4, 3.5, 4.2 en 7.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. In lijn met de wijzigingsregeling

Nadere informatie

PTA Algemeen deel 2013-2014

PTA Algemeen deel 2013-2014 PTA Algemeen deel 2013-2014 MAVO/GL Dit boekje is van..uit klas Inhoudsopgave A. Algemeen deel 1. Vooraf 2. Afname van de examens Gedragsregels 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden

Nadere informatie

Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2006

Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2006 Gezamenlijke persinformatie centrale examens 2006 Ministerie OCW CEVO Cito Informatie Beheer Groep Inspectie van het onderwijs 6 april 2006 In dit bericht is de volgende informatie opgenomen: 1 Feitelijke

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Toegestane hulpmiddelen 16-17

Toegestane hulpmiddelen 16-17 Bijlage 1A behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452. In lijn met

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen vmbo 2016 1. Wat is er anders

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1)

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726 Hulpmiddelen vmbo 2015 1.

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo Beste leerlingen, (geachte ouder(s)/verzorger(s), Zoals

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3. Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404 Hulpmiddelen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24311 30 augustus 2013 Regeling van het College voor examens van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726, houdende vaststelling

Nadere informatie

COMMUNICATIE CVTE EXAMENPERIODE. PLEXS 7 maart 2016

COMMUNICATIE CVTE EXAMENPERIODE. PLEXS 7 maart 2016 COMMUNICATIE CVTE EXAMENPERIODE PLEXS 7 maart 2016 COMMUNICATIEPLAN CVTE Uitgangspunten: vergroten van transparantie vergroten van zichtbaarheid organiseren van (meer) interactie met het veld Communicatiestrategie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8219 6 mei 2011 Regeling van het College voor Examens van 19 april 2011, nummer Cve-11.0357 houdende vaststelling van

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20070 5 oktober 2012 Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404, houdende vaststelling

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

VMBO EXAMENKRANT 2014. 15 e editie

VMBO EXAMENKRANT 2014. 15 e editie EXAMENKRANT 2014 15 e editie VMBO ----------------------------- ---- - EXAMENROOSTER - HULPMIDDELEN - COMPUTER BIJ T EXAMEN ----------------------------- ---- ---------------------------------- - SITES

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012 van 22 juni 2010, nummer CvE-10.0775 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling MAVO 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Colofon Protocollen centrale examens versie 2013 Redactie: Met dank aan: Ieke van Velden(Groenhorst) André Coenders (CvE), Gerard de Gier (CvE), Annemiek

Nadere informatie

Overzicht opdrachten CSPE BB EN CIE/CSPE KB 2006

Overzicht opdrachten CSPE BB EN CIE/CSPE KB 2006 Overzicht opdrachten CSPE BB EN CIE/CSPE KB 2006 1 overzicht opdrachten CSPE BB en CIE/CSPE KB 2006 BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSPE BB ONDERDEEL A 100 1 minitoets 2 praktijkopdracht 3 praktijkopdracht 4 praktijkopdracht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18536 4 juli 2014 Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie