Besprekingsverslag 1. Opening en mededelingen 2. Afstemmingsoverleg (mondeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besprekingsverslag 1. Opening en mededelingen 2. Afstemmingsoverleg (mondeling)"

Transcriptie

1 Besprekingsverslag algemeen bestuur Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I] Aanwezig B.J. Aalbers (Water Natuurlijk), J.H.J. van Blommestein (VVD), G.J. van den Brandhof (ChristenUnie), V. Doorn (VVD), G.M. van Eek (Veluws Water), Y.H.P. de Graaf (Water Natuurlijk), M.M. Groenendijk (bedrijfsgebouwd), J.W.E. Gutteling (PvdA), B. Harsta (PvdA), J. van der Kolk (Veluws Water), E.H. van der Meulen (AWP), A.H. Nooteboom (ongebouwd), R. Oudega (Water Natuurlijk), G. Porte (Veluws Water), A.J.M. Roozen (terreinbeheerders), A.D. Schipper (bedrijfsgebouwd), C. Stoffer (SGP), A.H.M. Straatman-Streppel (CDA), J. Verhoef (CDA), I.L. Wegman-van Tongeren (CDA), J.W. Wiltink (ongebouwd), A. van Wijhe (ongebouwd) Afwezig G.B. Ekelmans (ChristenUnie), W. van der Hoek (AWP), A. Lok (SGP), B.J. Prenger (bedrijfsgebouwd) Dijkgraaf G. Verwolf Secretaris-directeur P. Spaan Opgemaakt door N. Knapen (BMO) Volgende vergadering 27 april Opening en mededelingen De dijkgraaf opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De heren Ekelmans, van der Hoek, Lok en Prenger zijn met kennisgeving afwezig. De heer Stoffer zal wat later aansluiten bij de vergadering. Ingeval van stemming wordt begonnen bij de heer Roozen. 2. Afstemmingsoverleg (mondeling) Concept bestuursakkoord Water: Ter vergadering wordt een stuk uitgereikt Mededeling van het bestuur van de Unie van Waterschappen inzake het concept bestuursakkoord Water. De dijkgraaf geeft een toelichting. Zodra het volgende aangepaste concept er is, wordt dit per mail toegezonden aan het AB.

2 Blad 2 van 17 Opmerkingen vanuit de vergadering: De heer Oudega: Zeker meer dan de helft van de waterschappen heeft moties ingediend opdat hun vertegenwoordigers bij het overleg niet akkoord zouden gaan met een tekst inzake indirecte verkiezingen. Het is dan maar beter helemaal niets op te nemen, zoals ook het AB van Veluwe het heeft verwoord. Hierover is niets terug te vinden in de tekst. De dijkgraaf merkt op dat de overgrote meerderheid de tekst wilde handhaven. De heer Aalbers informeert naar de betekenis van de zin De staatssecretaris heeft hiervoor begrip getoond. De dijkgraaf antwoordt dat de voorzitter het standpunt van de Unie van Waterschappen naar voren heeft gebracht. De staatssecretaris gaf aan hier begrip voor te hebben. Welke waarde hieraan gehecht moet worden is niet duidelijk. Voorop staat dat de Unie van Waterschappen vóór directe verkiezingen is. De heer Van Blommestein heeft waardering voor het resultaat. Desondanks maakt hij zich zorgen over de kosten. Hij is geïnteresseerd in het standpunt van de VNG m.b.t. mogelijk enorme verhogingen van de waterschapslasten. Hij wil in een later stadium ook graag weten wat niet meer gesubsidieerd gaat worden vanuit IPO. Hij is benieuwd naar het vervolg en de consequenties. De dijkgraaf geeft aan dat het belangrijk is nu in te zetten op doelmatigheid en daardoor kostenstijgingen te beperken dan wel besparingen door te voeren. Ook in samenwerking met gemeenten kan doelmatigheid bereikt worden. M.b.t. IPO is er nog een groot voorbehoud i.v.m. de grote bezuinigingen t.a.v. ILG en de herijking EHS. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de subsidieverstrekking. Volgens de koepels IPO, VNG en UvW moet eind deze maand het bestuursakkoord gesloten kunnen worden. De heer Van Eek gaat in op de verkiezingen. Hij vindt het verbazingwekkend dat ondanks het standpunt van de waterschappen dit zo afgedaan wordt. De dijkgraaf beaamt dit, maar de wens tot directe verkiezingen is uitdrukkelijk naar voren gebracht. Mevrouw van der Meulen dankt voor de snelle actuele informatie. Er lijken goede vorderingen te zijn. Zij wil de opmerkingen van Veluws Water en Water Natuurlijk hierbij nadrukkelijk onderstrepen. De directe verkiezingen moeten nadrukkelijk aan de orde gesteld worden en niet afgedaan worden met een voetnoot. De heer Roozen vraagt aandacht voor herziening van het belastingstelsel en voor de omschrijving van natuur. De dijkgraaf zegt toe dat hier volop aandacht voor is. Overige punten afstemmingsoverleg: De heer Gutteling informeert naar de bedoeling van een punt uit de besluitenlijst van d&h om de vispassages Grift en weteringen niet uit te voeren; dit wordt naar de

3 Blad 3 van 17 commissie geleid? De dijkgraaf antwoordt dat dit punt in de normale lijn behandeld zal worden. Daar is voldoende tijd voor. De heer Aalbers merkt op dat gedurende de laatste weken twee keer een vergadering heeft plaatsgevonden, waarbij het niet geheel duidelijk was of het nou om een formele of informele vergadering ging. Dit is niet een correcte gang van zaken. Vervolgens was er een extra informatieavond m.b.t. de fusie. Hoe gaat dit nu verder? De heer Aalbers stelt voor hieromtrent een formele AB-vergadering te organiseren. De dijkgraaf antwoordt dat een AB-vergadering formeel en tijdig gepland moet worden. Er moest nu snel ingespeeld worden op de actualiteit en dat kon doordat er die avond een geplande ABvergadering van Vallei & Eem was. Eind maart zal er meer duidelijkheid zijn, waarna dit kort daarna formeel besproken kan worden in de AB-vergadering. Mevrouw van der Meulen sluit aan bij de opmerking van de heer Aalbers m.b.t. de onduidelijkheid rondom de al dan niet formele AB-vergadering(en). Zij wil graag snel weten wanneer de formele vergadering gaat plaatsvinden. De heer Van Blommestein stelt het afstemmingsoverleg aan de orde en wil dit efficiënter doen. Vervolgens stelt hij aan de orde dat de heer Harsta al eens een suggestie heeft gedaan voor een verdeling tussen discussie- en hamerstukken. De dijkgraaf antwoordt dat er elke vergadering gelegenheid is voor afstemmingsoverleg, evenals voor de beantwoording daarvan. Eigen discipline is daarbij ook belangrijk. De heer Harsta voegt toe dat het ook belangrijk is effectiviteit aan te brengen in de commissievergadering in relatie tot het AB. De heer Oudega meldt dat de werkgroep Innovatie een aantal keren bij elkaar is geweest en tot een eindoordeel komt. Hij verzoekt dit onderwerp de volgende keer te agenderen, zodat de commissie verslag kan uitbrengen. 3. Vaststellen notulen van de vergaderingen 3.1 d.d. 25 november 2010 Tekstueel: Blz 2 1 ste bolletje: De heer Oudega merkt op dat het hem niet gaat om de schouw, maar om het melden van misstanden. Hij verzoekt dit overzicht de volgende keer te ontvangen. De dijkgraaf zegt toe dit op te nemen op de actielijst. Punt 13, tweede alinea. Op verzoek van mevrouw Van der Meulen wordt de zin Zwerfvuil is vaak de oorzaak van overstortingen gewijzigd in Overstortingen zijn vaak de oorzaak van zwerfvuil. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de notuliste.

4 Blad 4 van 17 Naar aanleiding van: Punt 2, laatste bolletje: De heer Van Wijhe heeft nog geen overzicht ontvangen of inderdaad iedereen was uitgenodigd voor de schouw. Ongebouwd heeft zowel de mail als de brief niet ontvangen. De dijkgraaf zegt toe dit alsnog te laten uitzoeken. Blz. 3 derde punt: Mevrouw van der Meulen informeert naar de stand van zaken m.b.t. het baggeren van het kanaal. De heer Doorn antwoordt dat het rapport is uitgebracht en besproken is in de Stuurgroep Apeldoorns Kanaal. De huidige gedeputeerde houdt vast aan zijn standpunt. Het college van d&h heeft een brief gestuurd waarin de teleurstelling wordt uitgesproken over het nog niet bevaarbaar maken van het 5 de en 6 de pand. Er is nog geen antwoord ontvangen; dat laat waarschijnlijk op zich wachten tot na de verkiezingen. De heer Van Eek informeert of het primaat ligt bij het baggeren of bevaarbaar maken? De heer Doorn antwoordt dat het provinciaal plan uitgaat van kano s en roeiboten; daarvoor is baggeren niet nodig. Als baggeren nodig is in het kader van milieuverontreiniging, wordt de bal teruggelegd bij de provincie. De heer Van Eek vindt dat het schoonmaken wel degelijk belangrijk is voor het waterschap. De heer Doorn antwoordt dat dit op zich juist is. In het kader van de KRW zou het hele kanaal gebaggerd moeten worden. E.e.a. vergt nieuw overleg met de provincie. De dijkgraaf voegt toe dat het bevaarbaar maken in combinatie met het milieu meer subsidie oplevert. Punt 9: De heer Gutteling verzoekt de toezegging van de heer Van den Brandhof m.b.t. de 3D-presentaties op te nemen op de actielijst. Hetzelfde geldt voor de toezegging van de heer Doorn dat bij de fusie inbesteding in het kader van de BTW aan de orde zou kunnen komen. De heer Van Blommestein sluit hierbij aan m.b.t. toezeggingen over Stroomlijn en een overzicht van baggeren. De dijkgraaf concludeert dat de actiepuntenlijst deze keer blijkbaar niet volledig is bijgewerkt. Dit zal alsnog gebeuren. De actiepuntenlijst wordt toegelicht door de heer Spaan. 1. Presentatie De Natuurderij: Dit kan gepland worden tijdens een van de informele bijeenkomsten in daagse voor AB? Besloten wordt dit te beperken tot 1 dag. 3. Overzicht meldingen schouw laatste drie jaar: Dit overzicht is vandaag beschikbaar gesteld. 4. Informatievoorziening/brochure voor ingelanden over waar men terecht kan m.b.t. grondwaterproblematiek: Dit punt blijft staan.

5 Blad 5 van Commissie Water s avonds of s middags vergaderen? Dit punt wordt besproken in de commissie Water. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 3.2 d.d. 15 december 2010 Het verslag is ongewijzigd akkoord, met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van: Blz. 4 bovenaan: De heer Van Blommestein informeert of er nu wel of niet een kerntakendiscussie gevoerd gaat worden? De dijkgraaf antwoordt dat in het integraal beslisdocument gekozen is voor het Waterpartnerschap. Dit is de uitwerking van de drievoudige doelstelling. Wat er op termijn nog staat te gebeuren m.b.t. bezuinigingen e.d. is nu nog niet te voorspellen. Blz. 8 tweede bolletje: De heer Van Blommestein stelt zijn vraagtekens bij de opmerking De kwaliteit van de service is hoog bij beide waterschappen. Hij hoort ook wel eens andere opmerkingen. Is dit de benchmark? De dijkgraaf antwoordt dat het gaat om het halen van doelstellingen, managementrapportages e.d. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 4. Stand van zaken fusie De dijkgraaf merkt op dat het AB van Vallei & Eem unaniem heeft ingestemd met het tweede aandachtstreepje uit het voorstel. Mevrouw van der Meulen is tevreden over het (deel)advies van de BOR en is benieuwd naar het integraal advies van de BOR op 7 april a.s. Zij heeft de volgende vragen: Verdeling directie-functies: Na de vorige fusies was er een soortgelijke combinatie. Is de situatie nu hetzelfde of gaat het hier om iets anders? De dijkgraaf antwoordt dat de beide organisaties behoorlijk verschillen. Bij Vallei & Eem is er een tweehoofdige leiding en bij Veluwe is er 1 directeur met 4 sectorhoofden. Bij de vorige fusie was er bij aanvang behoefte aan een tweehoofdige leiding. Na enige jaren was de noodzaak minder, doordat ook sectoren gingen fuseren. Voor het huidige moment lijkt dit de meest optimale situatie met een tweehoofdige leiding. Een secretaris-directeur is voornamelijk bestuurlijk nodig en een directeur bedrijfsvoering zal voornamelijk bedrijfsmatig aan het werk zijn. Aantal formatieplaatsen voor kwaliteitsverbetering: Uit de tekst zou geconcludeerd

6 Blad 6 van 17 kunnen worden dat een groter aantal nodig is. De dijkgraaf antwoordt dat de vorige keer het voorstel was met 15 fte te beginnen; dit is nu teruggebracht tot 10 fte. Er is een drievoudige doelstelling: partner voor de toekomst, kwaliteitsimpuls en doelmatigheid. Een aantal functies levert meer op m.b.t. diverse aspecten. Er is prioritering aangebracht. Bij een nieuwe organisatie komen weer nieuwe zaken naar voren. Hopelijk kan het aantal tot 15 fte beperkt worden of zoveel minder als mogelijk is. Huisvesting: Het is een goede zaak om zorgvuldigheid boven snelheid te stellen. Is er al iets bekend over de criteria en de wegingsfactoren die op 10 maart a.s. behandeld worden? De dijkgraaf antwoordt dat de wegingscriteria deze week nog worden toegestuurd. Het stuk Functiebeschrijving is in hij -vorm gesteld. Wat betekent de opmerking Majeure projecten is een virtuele eenheid? De heer Gutteling uit zijn waardering voor de stukken en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. M.b.t. de nieuwe kwaliteitsfuncties informeert hij naar de reden waarom de formatieplaats ICT projectmanagement voorlopig niet wordt ingevuld? De dijkgraaf antwoordt dat de prioriteit wordt gelegd bij de meest noodzakelijke zaken. Deze functie kan later ingevuld worden. De heer Spaan voegt toe dat het er met name om gaat om de 24-uurs support maar even te laten liggen. Ook de heer Stoffer heeft veel waardering voor de nu voorliggende stukken. De genoemde aspecten m.b.t. kwaliteitsverbetering zijn prima. Hier kan mee ingestemd worden. Komen de criteria die d&h heeft vastgesteld m.b.t. huisvesting pas op 10 maart a.s. of kan dat al toegestuurd worden? M.b.t. de oplegnotitie: De efficiencyslag is 42 fte na de fusie. M.b.t. de fijnstructuur is de besparing maar een kleine 32 fte. Hoe zit dit precies? De dijkgraaf antwoordt dat er 42 fte bespaard gaat worden en 10 fte toegevoegd wordt voor kwaliteitsverbetering. Per saldo is dat 32 fte. De heer Van Eek vindt dit primair een zaak van het college van d&h. Huisvesting is nog een heet hangijzer. M.b.t. de kwaliteitsslag: de feitelijke besparing lijkt toch minder. Als de kwaliteit tekort schiet is een goede analyse nodig. Dit vindt de heer Van Eek wat teleurstellend in het stuk. De heer Van Blommestein sluit aan bij de heer Van Eek. Hij is vóór een kwaliteitsslag,

7 Blad 7 van 17 maar kloppen de keuzes wel? Wat hem betreft moeten fte s niet alleen naar ecologie gaan, maar ook naar cultuurhistorie. Met het waterpartnership moeten we wellicht wachten tot de daadwerkelijke fusie. De volgende gezamenlijke bijeenkomst met Vallei & Eem zou best eens hier gehouden kunnen worden in plaats van in de Cantharel. Bezuinigingen van 30% zijn mogelijk in combinatie met gemeenten en waterschappen door het als bedrijfsmatige activiteit te benaderen. Een voorbeeld is Aquario. De heer Van Blommestein verzoekt de Commissie Innovatie hier naar te kijken. Het is een goede suggestie van de BOR om met kwaliteitsimpulsen te wachten tot het complete plaatje er is. Ook automatisering is erg belangrijk. De dijkgraaf antwoordt dat cultuurhistorie een plaats zal krijgen. Het college van d&h zal hier alert op zijn. Aquario is een klein bureau wat kleinschalig werkt; het is een bv van Vitens en waterschap. Of 30% rendement behaald gaat worden met overheidsnv s is de vraag. Het bestuur wordt dan ver op afstand gezet. De VNG zegt ook gezamenlijk aan de slag te gaan, maar dit zal niet leiden tot waterketenbedrijven. Het nu ingezette traject lijkt de goede weg. De BOR bepleit niet uitstel van kwaliteitsverbetering, maar pleit juist voor een invulling daarvan met 15 fte. Hier is begrip voor, maar het college van d&h is nu kritischer geweest. De heer Roozen gaat akkoord met de kwaliteitsverbetering en verzoekt uitleg over het niet invullen van de 5 vacatures. In kwaliteitsverbetering is samenwerking een belangrijk gebied op drie niveaus. Hoe verhoudt landelijk/strategisch zich tot de Unie van Waterschappen met het gevaar van dubbeling? De dijkgraaf antwoordt dat het traject zich met name richt op het werk van de Unie en minder op landelijke belangengroeperingen. De heer Wiltink vindt de fijnstructuur wel erg fijn worden. Een van de doelstellingen is de kwetsbaarheid van de organisaties verminderen en nu komen er toch weer veel solofuncties. Hij heeft het gevoel dat functies zijn toegeschreven naar de huidige situatie. De dijkgraaf geeft aan dat de kwetsbaarheid juist vermindert door de functies. M.b.t. de huisvesting sluit de heer Wiltink aan bij de heer Van Blommestein om een volgende keer gezamenlijk hier te vergaderen. In tweede termijn: De heer Gutteling verzoekt schriftelijke argumenten waarom het ICT Projectmanagement nu nog niet wordt ingevuld. De heer Spaan zegt dit toe. Mevrouw van der Meulen merkt op nog geen antwoord ontvangen te hebben op een

8 Blad 8 van 17 aantal vragen: Waarom de hij-formulering? De dijkgraaf antwoordt dat dit uiteraard niet eenzijdig bedoeld is. Wat is een virtuele eenheid? De dijkgraaf antwoordt dat dit tijdelijk is, bijvoorbeeld een project Ruimte voor de Rivier. Mevrouw van der Meulen wijst met klem op wat de BOR zegt om geen onomkeerbare maatregelen te nemen. De dijkgraaf antwoordt dat dit uiteraard onderschreven wordt. De heer Stoffer merkt op dat de 5f te die nog extra nodig zijn voor kwaliteitsverbetering er nog bij komen, dus de uiteindelijke efficiencyslag is 27 fte? De dijkgraaf antwoordt bevestigend. De heer Van Blommestein heeft de volgende opmerkingen/vragen: Hij heeft een ander oordeel over Aquario en stelt voor eens te bekijken hoe dat werkt met 30% resultaat te boeken. De dijkgraaf geeft aan dat zaken worden meegenomen. Op Unie-niveau worden ervaringen uitgewisseld tussen waterschappen; er is een open blik. De volgende keer wordt in het AB een notitie ingebracht over samenwerking op de (Noord) Veluwe en wat daarvan de verwachtingen zijn. De komende jaren wordt veel aandacht gevraagd voor risicomanagement bij allerlei organisaties. Hoe wordt dit opgepakt en moet hier een kwaliteitsslag in geleverd worden? Dat is op dit moment nog geen expliciet onderdeel. De dijkgraaf antwoordt dat er een calamiteitencoördinator is. Met trainingen en opleiding wordt kennis op peil gehouden. Met de fusie zal de kwetsbaarheid van risicomanagement ook beperkt worden. Wat wordt bedoeld met accountmanagement? De dijkgraaf antwoordt dat het om medewerkers gaat die een coördinerende functie hebben en zaken ook inhoudelijk en regionaal behandelen. Voor waterschap Veluwe zijn dit geen nieuwe mensen. De heer Van Eek merkt in aansluiting op de heer Wiltink op dat er veel solo-functies zijn; dat betekent toch kwetsbaarheid? De dijkgraaf antwoordt dat het aantal medewerkers is uitgesplitst tot op het niveau van 1 fte. Het gaat dan om specifieke kennis, maar mensen zijn onderling wel uitwisselbaar. De heer Van Eek verzoekt het college van d&h ook na te denken over de bezuinigingen die op ons afkomen. Dat heeft ongetwijfeld grote effecten op de organisatie. De dijkgraaf

9 Blad 9 van 17 antwoordt dat uit Actie Storm het nodige naar voren komt wat nu nog niet te voorzien is. Veranderingen in inzet zullen aan de orde zijn. Dit wordt scherp gemonitored. Een concreet punt is vermindering van de subsidiestromen. De vergadering besluit conform voorstel. 5. Vaststellen sociaal statuut en informatie secundaire arbeidsvoorwaarden Mevrouw van der Meulen vindt het er goed uitzien en is blij met de unanieme instemming van de bonden. Uitgangspunt is mens volgt functie. Betekent dit dat oude functies gehandhaafd blijven? Ontstaan er dan dubbelingen? Als er teveel mensen zijn: welk mens volgt dan die functie? De dijkgraaf antwoordt dat de kwaliteit de doorslag zal geven. Iemand die bovenformatief wordt komt in het herplaatsingstraject terecht. Bij hetzelfde werk kunnen mensen met verschillend rangniveaus zitten. Overigens krijgt iemand niet een voorkeurspositie door een hogere rang. Mevrouw Wegman uit haar complimenten voor dit stuk. De heer Roozen informeert wat er gebeurt bij gelijke geschiktheid? De dijkgraaf antwoordt dat er dan toch een keuze gemaakt moet worden. Op dit moment is het gevoel dat 90% van de medewerkers de functie kan volgen. De heer Van der Kolk informeert wie de beoordeling doet en wie het slecht nieuws gesprek doet? De dijkgraaf antwoordt dat dit in het sociaal statuut beschreven is. De gesprekken met het management worden gevoerd door de directie en twee medewerkers van vakbonden. Bij de gesprekken met medewerkers is daarnaast ook het afdelingshoofd aanwezig. E.e.a. lijkt goed geborgd en is beschreven in het stuk. Mevrouw van der Meulen informeert of het functieboek zodanig wordt geschreven dat bestaande functies daarin komen of gaat het om nieuwe functies? De heer Spaan antwoordt dat het functieboek klaar is en donderdag 10 maart a.s. bekrachtigd wordt door de besturen als het goed is. De functies zijn beschreven voor de nieuwe organisatie. Het overgrote deel gaat in administratieve plaatsing. De vergadering besluit conform voorstel. 6. Doorschuiven investeringen van 2010 naar 2011

10 Blad 10 van 17 De heer Oudega heeft in de commissie FBA kritische opmerkingen geplaatst over de onderbouwing van de voorstellen. Hij vindt nu de onderbouwing bij thema 13, rwzi Harderwijk uitbreiding luchtbehandeling, bijzonder vreemd. Pijnlijk punt is dat de visie op automatisering blijkbaar ontbreekt. Het vooruitschuiven van de investeringen is op zich geen punt, maar de redenen daarvoor vindt de heer Oudega onbegrijpelijk. De heer Doorn geeft aan dat er vanuit de staf best een goede visie is op automatisering. Het is ook heel begrijpelijk dat zaken opnieuw bekeken worden. De heer Stoffer sluit aan bij de heer Oudega m.b.t. de visie op automatisering. Dit is in de commissie nadrukkelijk benoemd. Hij wil graag vastgesteld zien dat afspraak afspraak is. Als door de fusie zaken doorgeschoven moeten worden, dan is toegezegd dat dit in de eerste Burap aan de orde komt. De heer Doorn geeft aan dat de gevolgen van de fusie niet te voorspellen zijn. Daarom wordt toegezegd dat dit gevolgd gaat worden in de Burap. Een tijdige terugrapportage is dan heel belangrijk. De heer Van Blommestein verzoekt om wat minder ambtelijk jargon in het voorstel. Als voorbeeld geeft hij De uitvoering van deze investeringen heeft geen wijziging van de geprognosticeerde doelrealisatie. De heer Doorn antwoordt dat dit nu eenmaal de ambtelijke taal is. De vergadering besluit conform voorstel. 7. Bestuursprogramma De heer Gutteling neemt alles voor kennisgeving aan en gaat er van uit dat het college van d&h nog met een voorstel voor het vervolg komt. De vergadering besluit conform voorstel. 8. Adviesnota SNIP3 Hoogwatergeul Veessen Wapenveld De heer Luchtenbelt is als inspreker aanwezig namens de Agrarische Belangenvereniging Hoogwatergeul Veessen Wapenveld en LTO Noord. Hij heeft drie punten in te brengen: Verkaveling: Het tracé van de geul doorsnijdt een groot aantal huiskavels. Er zou een wettelijke verkaveling moeten zijn, maar men wil eerst vrijwillige verkaveling proberen. Er is geen enkel overleg over de verkaveling tussen de Belangenvereniging, LTO en de projectorganisatie.

11 Blad 11 van 17 Waarom wordt er nieuwe natuur aangelegd en waarom wordt niet agrarisch natuurbeheer toegepast? De gezamenlijke boeren willen het graag beheren, maar er wordt gekozen voor Staatsbosbeheer. Het draagvlak in het gebied is minimaal. Er wordt niets gedaan met de inbreng vanuit het gebied. Alle agrarische leden en burgerleden van de klankbordgroep zijn in december opgestapt. Dit betekent dat er geen relevante vertegenwoordiging meer aanwezig is. Hoe gaat het waterschap een dergelijk omvangrijk project uitvoeren zonder dat er enig draagvlak is in het gebied? De heer Van Wijhe informeert of er vanuit het gebied voldoende belangstelling is voor het agrarisch natuurbeheer? De heer Luchtenbelt antwoordt dat er een bestaande vereniging is die dit op zich wil nemen; er is ook al wat agrarisch natuurbeheer. De heer Van Wijhe vindt dit een goed voorstel. De heer Oudega vindt dat het strijdig met elkaar is: het agrarisch beheer bij de landbouw laten. De heer Luchtenbelt antwoordt dat de grond dan in elk geval bij de agrariërs blijft in plaats van bij Staatsbosbeheer. Het voorstel wordt in bespreking gegeven. Mevrouw van der Meulen is blij met de uitleg die tijdens de informatieavond verstrekt is. Zij maakt zich zorgen over de inbreng van de heer Luchtenbelt en is benieuwd naar de beantwoording. Het onbreken van draagvlak is immers funest, zeker als waterschap Veluwe straks de trekker van het project is. Mevrouw van der Meulen is benieuwd naar de consequenties van het verplaatsen van een stuk dijktracé. Een vorige keer heeft de heer Harsta gepleit voor de bestendighed van dijken tegen muskusratten. Hier werd nogal afwijzend op gereageerd. Mevrouw van der Meulen ondersteunt met klem dit pleidooi van de heer Harsta. Het is beter om preventief maatregelen te nemen dan achteraf. De heer Van Eek merkt op dat de informatie tijdens de informatieavond nogal technisch en financieel van aard was. De opmerkingen van de inspreker zijn daarbij niet aan de orde geweest. Het kweken van begrip en draagvlak is belangrijk. Indien nodig, moet er financiële compensatie plaatsvinden. De heer Van Eek vindt het verstandig om de zorgen en opmerkingen richting provincie kenbaar te maken. De heer Van Blommestein was onder de indruk van de goede voorlichting en informeert of het mogelijk is dat wat meer openbaar te doen? Het zou zinvol zijn dat ook mensen uit

12 Blad 12 van 17 de regio hier eens naar kunnen luisteren om op die manier draagvlak te creëren. Het is altijd lastig geweest om in het betreffende gebied draagvlak te kweken en dat zal wellicht straks nog lastiger zijn bij het uitvoeringstraject. De heer Van Blommestein is een enthousiast aanhanger van agrarisch natuurbeheer. Hij gelooft niet dat er overlast zal zijn van muskusratten bij deze droge dijken. De heer Van Blommestein verzoekt om de tekeningen duidelijker te maken c.q. aan te passen voor leden van het AB. De heer Aalbers stelt vast dat over de naastliggende gebieden niet wordt gesproken. Hij doelt hier met name op de invloed op het watersysteem van het weteringengebied en het watersysteem van het toekomstige eiland. Gevoeligheid voor verstoringen is groter. Op welke termijn is er meer informatie over de ontwikkelingen m.b.t. de peilbeheersing in het gebied aan weerszijden van de geul, de watersystemen en de kosten? De heer Roozen vindt agrarisch natuurbeheer in de landschapszone een interessante gedachte. Hij stelt voor eens te verkennen in hoeverre groenblauwe diensten hier een rol zouden kunnen spelen. De heer Van Wijhe vindt dat het agrarisch natuurbeheer in de landschapszone nu meegenomen moet worden. Het draagvlak in het gebied is niet groot en er zijn ingrijpende consequenties. Het is belangrijk om ook de aandacht voor verkaveling in het advies mee te nemen. Beantwoording door de dijkgraaf: Het gaat hier om een gevoelig, ingrijpend project. Er is gekozen voor de hoogwatergeul, waarbij er begrip is voor de pijn die dit met zich meebrengt. De informatievoorziening komt op dit moment niet voor rekening van waterschap Veluwe, maar we participeren hier uiteraard wel in. Er is een collectief belang en een individueel belang, wat vaak niet met elkaar strookt. M.b.t. het individuele belang is er een schaderegeling die best royaal is. Er is een aparte regeling opgesteld in het kader van de Ruimte voor de Rivierprojecten, die ruimer is. Het is een generieke schaderegeling. Uiteraard wordt gestreefd naar draagvlak, waarbij geprobeerd wordt schade te vermijden. De uitvoering moet zorgvuldig gebeuren. De muskusrattenbestrijding is geen eenvoudig onderwerp. Het zal schelen dat het hier om droge dijken gaat, maar als er overlast is van muskusratten worden ze met de huidige middelen bestreden.

13 Blad 13 van 17 De suggestie om onduidelijke tekeningen te verduidelijken kan meegenomen worden in de beantwoording van de brief. De voorzitter van de stuurgroep heeft gesteld dat men verkaveling op dit moment niet ziet zitten. Men moet eerst uit de kleine snippers zien te komen. Op een later tijdstip kan dan overwogen worden of wettelijke verkaveling mogelijk dan wel wenselijk is. Ook deze suggestie kan meegenomen worden in de brief. Agrarisch natuurbeheer: In de brief zal duidelijk aangegeven worden wat de overwegingen zijn om agrarisch natuurbeheer toe te passen. Agrarisch natuurbeheer is een reële optie, waarbij dan wel de KRW-opdracht meegenomen wordt Omliggende watersystemen: Toegezegd is dat de functies die er nu zijn gerespecteerd worden. Het huidig peilbeheer zal aangepast worden naar de nieuwe situatie. In het gebied zijn informatieavonden voor burgers gehouden, ook gebiedsgerichte avonden. Daarnaast kan iedereen terecht bij het projectbureau in Veessen. De heer Van Blommestein benadrukt dat het belangrijk is het contact met belanghebbenden in stand te houden. De dijkgraaf geeft aan dat er Informatiebulletins e.d. verspreid worden. Vanuit de provincie is er altijd veel gecommuniceerd. Een specifieke informatieavond voor het AB was op dit moment interessant; daar hoeven geen externen bij uitgenodigd te worden. De heer Van Blommestein denkt hier anders over en vindt dat dergelijke avonden openbaar mogen zijn. In tweede termijn: De heer Harsta vindt dat het onderwerp muskusratten wellicht een punt is voor de commissie Innovatie. Voor wat betreft draagvlak: Er is al eens eerder afgesproken dat insprekers eerder in de vergadering aan bod zouden komen. De dijkgraaf geeft aan dat vooraf overleg met de inspreker is geweest en inspreker voor deze manier gekozen heeft. Tot slot geeft de heer Harsta aan het geen handig besluit te vinden om uit een klankbordgroep te stappen. Dan is het vervolg gedeeltelijk eigen schuld. De dijkgraaf antwoordt dat in de antwoordbrief de zorgen over het draagvlak geuit zullen worden. De heer Van Eek informeert of aanpassing van de brief naar de provincie nu wordt overwogen? Hierop wordt bevestigend geantwoord. In plaats van een informatieavond, zou er een openbare commissievergadering gehouden kunnen worden, waarbij iedereen dan welkom is. De dijkgraaf neemt dit mee in het overleg.

14 Blad 14 van 17 De heer Van Wijhe vindt een informatieavond in combinatie met de commissies wel een goede suggestie. Wordt de aangepaste brief eerst nog voorgelegd aan het AB? Dit i.v.m. de opmerkingen over verkaveling en de voorkeur voor agrarisch natuurbeheer. De dijkgraaf antwoordt dat de brief aangepast zal worden en in afschrift naar het AB wordt gezonden. Met inachtneming van gemaakte opmerkingen besluit de vergadering conform voorstel. De heer Van der Kolk verlaat de vergadering. 9. Onderzoek Beheers- en Onderhoudsplannen door de Rekenkamercommissie Mevrouw van der Meulen is geschrokken van de conclusie dat het AB de controlerende taak onvoldoende kan uitvoeren i.v.m. de langere doorlooptijd van de projecten, over de bestuursperiodes heen e.d. Er wordt nauwelijks getoetst, ook niet door de provincie. De aanbevelingen moeten ter harte worden genomen. Dit geeft toch ook het nut van de Rekenkamercommissie aan. Mevrouw van der Meulen pleit voor een onderzoekscommissie die zowel naar het verleden als de toekomst kijkt. De heer Aalbers spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Voor wat betreft de constatering dat het AB weinig controle uitoefent: het gaat hier om een langere periode, dus die controle gebeurt in de dagelijkse gang van zaken en is min of meer vanzelfsprekend. Er is nog voldoende werk te doen. De heer Van Blommestein vindt dit een goed stuk werk. De financiële duidelijkheid van de programma s, de uitvoering en de rapportage daarvan zijn blijkbaar van groot belang. Dit mag wat beter in de Burap s naar voren komen De heer Doorn antwoordt dat er wellicht onvolledig werd getoets. Er is nu beloofd dit aan te passen. Een gebiedsgerichte aanpak met vooraf communicatie met de eigenaren is belangrijk. Ook in de rapportages zal er voldoende aandacht zijn. In het kader van de fusie is afgesproken opnieuw naar de Rekenkamercommissie te kijken. Ook financiële duidelijkheid is belangrijk. Toegezegd wordt dat het AB een betere terugrapportage en evaluatie zal ontvangen. De vergadering besluit conform voorstel.

15 Blad 15 van Voortgang programma Sprengen en Beken De heer Aalbers geeft aan dat dit onderwerp uitgebreid in de commissie Water aan de orde is geweest. Voorgenomen BOP s worden om verschillende redenen vaak niet uitgevoerd. Sprengen en Beken is een provinciaal programma. Het beheer van die wateren is een kerntaak voor het waterschap. Ook na 2013 is het beheer en onderhoud van sprengen en beken nog steeds een kerntaak. De heer Wiltink heeft het stuk met belangstelling gelezen. Hij snapt de overwegingen om de Nieuwe Beek volledig zelf te financieren, maar is beducht voor een precedentwerking. Hij onderstreept dat het hier puur om deze beek gaat. Het is geen vrijbrief dit vaker te doen. De heer Nooteboom antwoordt dat het hier om een cluster van beken gaat. De gesprekken in het gebied zijn al gevoerd en daarom is besloten om in dit gebied het werk af te maken. Het is niet de bedoeling hiermee een precedent naar de toekomst te scheppen. De heer Van Blommestein vindt het programma Sprengen en Beken een belangrijk visitekaartje van het waterschap, maar vindt dit geen kerntaak als waterketen of waterzuivering. Dit onderdeel hoort wat hem betreft in de categorie Belangrijke taken, als er voldoende geld is. Wanneer is er overleg met de provincie? De heer Nooteboom antwoordt dat het programma Sprengen en Beken naar zijn mening wel degelijk een kerntaak is van het waterschap. Het overleg met de provincie is nog niet gepland en wordt afgewacht. Mevrouw van der Meulen merkt op dat verwachtingen die gewekt zijn blijkbaar anders uitpakken. De financiële basis is anders, maar zij is blij dat het op deze manier wordt opgepakt. De heer Groenendijk verlaat de vergadering. In tweede termijn: De heer Van Eek merkt op dat in de commissie Water is toegezegd dat het waterschap zich verantwoordelijk blijft voelen voor beken. Verontreinigde beken moeten aangepakt worden. Voor wat betreft het onderhoud moet de primaire taak uitgevoerd worden. De heer Nooteboom verzoekt om door te geven wanneer zaken niet goed uitgevoerd worden.

16 Blad 16 van 17 De heer Aalbers benadrukt dat het belang van Sprengen en Beken veel breder is dan waterhuishoudkundig. Het is verstandig om op zoek te gaan naar publiek privatie samenwerking voor dit soort zaken. De heer Nooteboom geeft aan dat er wellicht terreinbeherende organisaties zijn die mee willen doen. De heer Roozen merkt op dat ook richting provincie en in samenwerkingen wordt aangegeven dat men dit soort zaken integraal wil aanpakken. De vergadering besluit conform voorstel. 11. Pilot blauwe diensten Mevrouw de Graaf informeert waarom niet het volledige bedrag wordt benut? Er wordt een subsidieaanvraag gedaan van , terwijl er tot maximaal gegaan mag worden? De heer Nooteboom antwoordt dat het hier gaat om de subsidieverordening. Intern is afgesproken, dat wanneer er veel animo is, het bedrag opgerekt kan worden van naar Op dit moment is de inschatting dat het niet storm zal lopen. Mevrouw van der Meulen is benieuwd op welke manier ruchtbaarheid aan deze pilot wordt gegeven? Zij is benieuwd naar de gevolgen. De heer Nooteboom antwoordt dat intern wordt bekeken hoe dit wordt opgevolgd. Dat kan middels een persbericht, Internet e.d. De heer Roozen is blij met deze mogelijkheid, maar vraagt zich ook af waarom niet het volledige bedrag wordt benut? Wellicht kan ook het bedrag wat Vallei & Eem laat liggen, hierbij gehaald worden? De heer Nooteboom verwijst naar de commissie Water, waar het onderwerp uitvoerig is besproken. Vallei & Eem zal niet meedoen; dat bedrag is ook niet binnen te halen. De vergadering besluit conform voorstel. 12. Ingekomen stukken De volgende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen c.q. hieronder nader besproken Concept-verslag commissie FBA d.d. 7 februari Concept-verslag commissie Water d.d. 7 februari Besluitenlijsten vergaderingen college van d&h van 25 november 2010 t/m 16

17 Blad 17 van 17 februari N.a.v. punt 12,1, concept-verslag commissie FBA: Punt 1, tweede alinea: De heer Doorn merkt op dat het voorlopig resultaat 2010 weliswaar negatief begroot was, maar het komt nu niet uit op 5,9 miljoen positief uit. Dit bedrag wordt aangepast. 13. Rondvraag en sluiting De heer Van Wijhe stelt de werkzaamheden uitgevoerd bij Cortenoever aan de orde. Dit heeft onbegrip en frustraties bij de eigenaren opgeleverd. Men heeft het in de streek niet als positief ervaren. De heer Van Wijhe pleit er voor om heel helder en duidelijk naar omliggende eigenaren te communiceren over het hoe en wat van de voorbereiding en met name van de uitvoering. De dijkgraaf zegt toe deze suggestie mee te nemen naar het college van d&h. De heer Oudega is aanwezig geweest bij de feestelijke oplevering van het project Oosterwolde. Hij heeft een kritische kanttekening m.b.t. het optreden van de heer Nooteboom. Dit wordt bilateraal besproken. M.b.t. de catering vond de heer Oudega een broodje paling niet passend in het kader van de vispassage. Mevrouw de Graaf verwijst naar het gevoelige huisvestingspunt wat tijdens de vorige informatieavond is besproken. Deze vergadering is (niet openbaar dus) via Intranet te bekijken. Zij heeft er het volste vertrouwen in dat e.e.a. zorgvuldig wordt afgehandeld, maar het is belangrijk hier attent op te zijn. De dijkgraaf beaamt dit. Daarom is het ook zo belangrijk om beide AB s mee te nemen in het traject. De heer Van Blommestein merkt op dat er onrust is over het peilbeheer op de Oost Veluwe. Hij verzoekt de afdeling voorlichting dit op te pakken. De dijkgraaf antwoordt dat hem hier niets over bekend is, maar dit punt wordt meegenomen. Om uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan allen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 april 2011, ir. G. Verwolf dijkgraaf ing. P. Spaan secretaris