Exploitatie: N-waarde 0,00 M-waarde: 1,48.72t,93. lnvesteringen Z-waarde t66.o44,81. lnvesteringstoelage 62O.OSL,L7, Betreft: Gent,25/IO/ZOLL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploitatie: N-waarde 0,00 M-waarde: 1,48.72t,93. lnvesteringen Z-waarde t66.o44,81. lnvesteringstoelage 62O.OSL,L7, Betreft: Gent,25/IO/ZOLL"

Transcriptie

1 BISDOM GENT Dienst Kerkfabrieken Gent,25/IO/ZOLL Aan de kerkfabriek Gent - St Baafs p/a Voorzitter Ludo Collin Houtbriel Gent ADVIES van het ERKEND REPRESENTATIEF ORGAAN budgetwijzlging2olut Betreft: Kerkfabriek Gent - St Baafs Luc Van Looy, bisschop van Gent, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels2 en 47, Gelet op de beslissing van2o/l0/van de kerkraad van Gent - St Baafs waarbij de budgetwijziging van de kerkfabriek werd vastgesteld, Gelet op het feit dat deze budgetw'rjziging voor advies werd onwangen op 25/tO/zOIl- met volgende bedragen: Exploitatie: N-waarde 0,00 M-waarde: 1,48.72t,93 lnvesteringen Z-waarde t66.o44,81. lnvesteringstoelage 62O.OSL,L7, Verleent hierbij in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan aan voorgelegde budgetwijziging ÀOLUt gunstig advies. ln opdracht van de bisschop, Joris De Jonghe bisschoppelijk vica ris Dit advies wordt u in tweevoud toegestuurd. Gelieve één exemplaar van dit advies te bewaren in uw archief. De budgetwijziging dient nu door u, samen met dit advies (exemplaar 2), te worden ingediend bij de gemeente. Hoofdkerkstraat, 3 - Gent 09 / j o ris.d ejon kerknet. be.

2 Sínt-Baafs, Gent, afdrukd atum 2Il 70 /20tI document: eredienst: bisdom: Bud Sint- Gent getw jziging Baafs adres: stad/gemeente: provincie: Hoofdkerkstraat 1 Gent Oost-Vlaanderen voozitter: Collin Ludo contactpersoon: Vandenberghe Johan goedkeuring kerkraadt 2ot1}t2}11 indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:......t... indienen door centraal kerkbestuur b'rj bisdom, gemeente en provinciegouverneur: akteneming gemeenteraad: De jaarrekeningcijfers 2009 in dit rapport werden b'rjgestuurd door de provinciegouverneur op 2410L De budgetcijfers 2010 in dit rappoft werden overgenomen uit de budgetw'rjziging zoals goedgekeurd op O4lL0l20tO. De MJP-c'tjfers in dit rapport werden overgenomen uit het gew'rjzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 041I0120L0. De budgetçijfers waaruan veftrokken ryqr.q!i.! de_ze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 04/70120L0 rcfigiosoft' Budsetwijzisins, Sint-Baafs uts

3 Sint-Baafs, Gent, afdrukdatum 20l10/201 1 I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exoloitatie A B c D E F G H I l K L M eredienst gebouwen van de eredienst bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen expl. zonder financieringen financiering expl, voor overboekingen overboekingen exploitatie eigen fin, boekjgar gecorrigeerd overschot/tekoft exploitatie n-2 K1 overschofltekort exploitatie n-2 I<2 gecorrigeerd overschot/tekoft in budget n-l exploitatie voor toelage exploitatietoelage M1 gewone exploitatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen overschot eiploitæie ' code T2 13 t /15 ontwanosten t ,0( , , L2 689;00 Mlp wltztdtno r code 20 2t t voorqaande t92 L92 uitqaven C C 6'10 628,83 0,0c ,89 0.0t wltztotno ,00 wllzrqrno ;11 0, , ç 44 code overschot/tekort C ,0c C C O ,0c, ; e ' rl48 72L, L,93 aa72r.9? Investeringen o eredienst P gebouwen van de eredienst a R S T U V W X z bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen invest. zonder financiering financiering invest. voor :ove boeki gen overboekiqgen., invest, eigen fin boekjaar Overschotflekort invest. n-2 Overschotflekgtt budgetwr.'l-1,, overschot/tekoft investeringen ' ',, ' code / /35 ontvanosten o3s oo6.8s wllzrotno -t ,25 0,0c ,96 0,0c,,:,: -?67 449,29. ",; ,29 code 44 ' s Z R2O09 = (18/0U2010) / PG: ,55 (20l0.ll2ott) Z laatste BW 2010 = rOB (O4lLO 2OLO) z JR 2010 = ,57 (t9]04.l20tl) 4Q 4t uitoaven t ,39 0,00 0,00 1;940'376,39 19 t0 376,39 wltztdtno 0.0t ,5i 0,0c , ' ;62 code overschot/tekort : 0,0( 0,0(.,, 166, O44,83 0,0( ' , I In deze wijziging werd de Y'-waarde gecorrigeerd (vorige: LLL2L9PB euro; huidige: ,55 euro). Motivatie:...,...,., rdigiosoft' Budgetwijzi g ing 20L1, Sint-Baafs 2lrs

4 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2Ll L0 201L M exploitatietoelage code 9 vooroaande t92726,82 wltztqtnq n euw totâel r4872t,93 Investerinoen toelage eredienst toelage hoofdgebouw eredienst toelage andere gebouwen eredienst toelage woning bedienaar eredienst toelage bestuur van de eredienst toelage privaat patrimonium leningen code voorqaande 0.0r 0,0t 0.0t 0.0t 0.0t wltztolno 0,0c nieuw totaal 0,0c 0,0c Opsolitsinq van de exploitatietoelaoe Gent o/o 10c voorqaande 792 wlrztorno -44 nieuw totaal ffligiosoft' Budsetwijzisins, sint-baafs 3/Is

5 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U I0l20t1 III. Leninglasten Intresten intresten eredienst intresten gebouwen eredienst intresten bestuur eredienst intresten code 207 2t voorqaande ,0c wttzlqtno 0,0( ,0( nieuw totaal 0,0r t Leninqen aflossing leningen code 250 voorqaande 0,0c wllztqtnq nieuw totaal 0_0c rciligiosoft' Budgetwijzigins, sint-baafs 4/7s

6 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2I I I0 I 20IL IV. Budget details Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet Wiiziqinq Na Wizioino ontvan van I Rechten kerkfabriek 1003 Rechten Casueel diensten l Ê1-9Â t l5 50 I I00 ' ,0c l t 700.0[ I 009 Andere 108 creditnota's 11 van de I 18 creditnota's van bedienaar ! S: r C r [ ^oÍ ,0t [ t t t ,0c l2 Bestuur van de eredienst 0.0f,t 95 I 950.0C andere 1s1 en '133 netto-intresten 134 kleine : ,15 30 I 96.0f r 45.0t 500.0t t ( 45.0t 550,0( f OO 45.0t ,00 l , t 'l 600,0t 4{ 045.0f f 45,0t I 000.0t I 39 andere 140 uit l t ,58 l ,0( I t f l I 6 50 ' t ldigiosoft' Budsetwijz is ins 2orL,sint- Baafs slls

7 Sint-Baafs, Gent, afdrukdatum 21110/ Reken'rna 2009 Bùdoê MJP Budoet z0fi 'W izislno 201', Na\MÞioino o0c 50 ût0,o0 0-o0 o t 0.o0 5f] OOO:OC rcdigiosoft" Budgetwijzigins, sinþbaafs ffrs

8 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U I0 l20ll Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet \Miziqino Na \Àiizioino 20'l'l 2 Exploitatie-u tqaven 20 Eredienst oliën l f ! 56s.3f I 113.At ! ,9? f t r t f ( , c C f 28,180-0f 700.0t 480.0t t t r 2009 eredienst van en vaten à , '1 40 I , van 201 I Andere van materieel voor de voor de ienst boeken en muziek I C I ,0c 32U.OC I 000.0t Onderhoud van 2021 Onderhoud van altaarlinnen ,0c t 400.0t Onderhoud van en 203 auteursrechten nettolonen 2041 sociale Iasten ave-installatie de eredienst C O r C f ' ( r f '100_ aan t : 21Air I _0t t ,0( t dienst 302.3f t ,0t [ aan rcligiosoft' Bud getwijzi g ing 20LL, Sint- Baafs Tlrs

9 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2U 10 l20li Rekeninq 2009 Budoet 2010 MJP Budqet Wìizioino 20'l'l Na Wiizioino bedienaar van de eredienst ' C C ' C 171_7A 't _0r 800,0c I t I 250.0C c 2063 BA 450,0c f) 207 lntresten van hoofd Yan de eredienst 357, A7 4A îîî.i I '109 andere AOU Ê S c ,0c ,0c t , ,00 2'111 nutsvoozien 2113 onderhoud 2115 en 212 bedienaar eredienst 2'120 onderhoud 2122 mon en bewaki 2129 anderc 2130 nettolonen I 3 339,2C I I 3 560,00 I ,0C l0 00 I 60 l f16 rrãrs'rt,s{rr1 tsudgetwfziging, Sint-Baafs 8/1s

10 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 27 I 70 I 20LL Rekenino 2009 Budqet 2010 MJP Budoet 20'11 Wiiziqinq Na Wiizioino ' ,1t 3 750,0( t f aan administratle 220'l 2202 telecommunicatie 2204 sociaal secretariaat kantoorbenod f l r , i l [ 4 95 I 000.0r O( ! r f I , , ,00 I A C C l t 5 200,0( , Og anderc 222 mandatarissen 2220 'l I 00 I 208, I A-a. I ,A S 'l 00 I 20 I Centraal Bestuur 2240 bisdom s I 250,0( 'I 25 I I intresten van t1 rctigiosoft' Budgetwijziging 20Lt, Si nt- Baafs 9lts

11 Sint-Baafs, GenÇ afdrukd atum 2I I l0 I 20LL Rekenino 200s Budoet 2010 MJP Budqet Wiizioino Na Wiizioino 226 en 1A7-O( 200,0( 200.0f en sociale lasten andere 230 huur en l I f 232 onderhoud 6707, C C t onroerende Ê 6 500,0c ercl t I 250.0C , ! I 500,0t t 0.0f 1 500,0c renteloze verdisconteerde naaf 0.0t 0.0[ rdigiosoft' Budgetwijziging 201 1, Sint-Baafs ß/ß

12 Sint-Baafs, Gent, afdrukd atum 2I/ L0 l20li Rekenino 2009 Budqet MJP Budoet Wiiziqino Na \A/iizioino 20't'l I f 308 creditnota's 309 andere l I ande e nciale de eredienst eredienst E5-9i ', î2ã-4! t I ! f ,11 'l ! S 'l r21 3'12-2Ã -,t , , I ',t t a i ' bedienaar creditnota's van de ered enst Priveat 331 um en aten f g[ 568 fdigiosoft' Budsetwijzis ins 207r,S int- Baafs IU7s

13 Sint-Baafs, Ge-nt, afdrukdatum 21110/201 1 Rekenino 2009 Eudoet 2010 MJP Budoet 2t11 l liizidino 2ß11 NaWîzioino 6'427.6? ; se noen 0.0{ 0 0( û4f! 524.9? 0r0! 0.ftf 0.0f 351 i t êxltlôitâlle 2527 Vt7.1i t 0.0 0t'Í o,o0 tl0[ rctigkrsoft' tsudætwijzigins, sint-baafs ruls

14 Sint-Baafs, GenÇ afdru kd atum 2L I to I Rekeninq 2009 Budqet 2010 MJP Budoet Wiizioino 201'l Na \Âfizioino I f 401 van 41 de 410 van de e edienst decoratiewerkzaamheden s I S I I I f I ç -'l l il andere van de I 1 decoratiewerkzaamheden 0, î ',t2 4'119 bed van de eredienst erelonen en 42 Bestuu van de meubelen en kantoormachines 429 andere 43 Prlvaat ontum , meubelen en installat es 434 erelonen 435 bankkosten 439 andere C 0,0[ , Ì/! l!! f Ër gr trð(rr f Budgetwijziging, Sint-Baafs r3lls

15 Sint-Baafs, Gent afdruþatum 2L IA IZAIL Rêkênínd 200c Budset 2f)10 MJP z0fi 3ud0et 2û11 Wl2foíno 20'11 Na llvlizioino no [ t 1 l1? 282.2t 2øA282.2t 851 ûtlf),o[ 0.of o_0f 0.0f l { gþsoft Budgetr ijzigins, sint-baãfs r4lt5

16 Sint-Baafs, Gent, afdrukdaturn 2U10l voorzitter secretaris lohan penningmeester aangestelde verantwoordel'tjke parochie leden ]d Budgetr^/üzrging, Sint-Baâfs 15/1s

17 Kerkfabriek St-B aafskathedraal Gent BUDGET BUDGETWITZIGING Basis: Budget goedgekeurd 4 oktober 2010 TOELICHTING Budgetwijziging (oktober 20 I 1)

18 EXPLOITATIE 1. Exploitatieontvangsten 10. Eredienst MAR 1001 Omhalingen : + 700,00 De opbrengst van de omhalingen ligt hoger dan ingeschat. MAR 108 Kredietnota's : ,00 In het oorspronkelijke budget werden de kredietnota's onder de rubriek 109 'Andere' geboekt. De praktijk is echter dat vooral kredietnota's op nutsvoorzieningenworden verkregen bij het einde van het boekjaar of bij het begin van het volgende boekjaar. Om dit transparant te boeken wordt voor deze rubriek een bedrag van 5000,00 gebudgetteerd MAR 109 Andere : ,00 Deze rubriek werd bijgevolg verminderd met hetzelfde bedrag, ,00 11.Gebouw van de eredienst MAR 112 Toegangsgelden : ,00 De oorspronkelijke budgettenng20il voor het bezoek aan het Lam Gods Retabel werd voorzichtig ingeschat, na de terugval in De realiteit toont een betere verwachting, vandaar de correctie naar boven. MAR 118 Kredietnota's : ,00 Om redenen van transparantie werd ook hier een bedrag voorzieî, omdat de praktijk uitwijst dat ook hier voor de nutsvoorzieningen een credietnota ontvangen wordt. MAR 121 Netto intresten : +350,00 Er werd oorspronkelijk geen budget voorzien, deze intresten werden voorheen (foutievelijk) onder de rubriek 133 geboekt. Het betreft hier de intresten van de workingsrekeningen bij Dexia en Bank van de Post MAR 128 Kredietnota's : ,00 Werd oorspronkelijk niet gebudgetteerd. Het betreft een credietnota van het Sociaal Bureau, hoofdzetel Brugge. 13. Privaat Patrimonium Mar 130 Huren, pachten en gebruiksvergoedingen : ,00 Correctie van het budget, aanpassing aan huidige pnjzen Budg etwijziging (oktober 201 I) Pagina2 van 9

19 MAR 133 Netüo intresten investeringsbeleggingen : +7450,00 Het oorspronkehlk budget betrof enkel de netto intresten van de werkingsrekeningen; wat naar Rubriek 121 verplaatst is. Wegens verkoop van een pand uit het patrimonium en de belegging van de opbrengst n;jlen er meer intresten ontvangen worden. 2. Exnloitatie-uitsaven 20. Eredienst MAR2001 Miswijn : + 105,00 Aanpassing van het budget aan de leveringshoeveelheden en de gowijzigde pijzen. MAR 2002 Was, wierook en kaarsen : - 250,00 Aanpassing van het budget aan het reële verbruik en de gewijzigde pnjzen. MAR 2005 Drukwerk vieringen : - 49I,00 Correctie wegens overschatting oorspronkelijk budget MAR 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten : ,00 Budget wordt aangepast voor de aankoop van Kerkgewaden (nieuwe kazuifel) MAR 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief : ,00 Budget wordt verhoogd voor de noodzakelijke aankoop van afzetpalen en -linten in de kathedraal en de Crypte, nodig om een correcte circulatie in, of aßcherming van zones te kunnen organiseren bij belangrijke events Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek : - 500,00 Correctie aanpassing aan reele behoefte 2014 Aankoop van geluid- en beeldweergave installatie : * 2000,00 Budget voor geluidsversterking installatie in de askapel va r de Crypte, waar de dagelijks mis om 1l uur opgedragen wordt. MAR 2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst : ,00 Budget verhoogd voor de aankoop van zowel een zomer- als winteroutfit 'werkkledij' voor de kerkbedienden. Dit moet de herkenbaarheid en de uitstraling naar de bezoekers van onze kerkbedienden verhogen. MAR 2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten :+100,00 Budget was niet voorzien; doch een klein bedrag voor een kleine herstelling of droogkuis is noodzakelijk. MAR 202I Onderhoud van altaarlin en: + 500, Budgetwijziging (oktober 2Ol1) Pagina 3 van 9

20 Budget aangepast aan huidige tarieven (wassen altaarlinnen).. MAR2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief : + 400,00 Een klein bedrag blijkt wenselijk MAR 2040 Nettolonen MAR BedrrjfsvoorhefÊurg MAR 2044 Werknemersbij drage MAR 2045 W erkgeversbijdrage Het oorspronkelijk budget werd nog opgesteld volgens de rubrieken van de vorige jaren. Op basis van de verdeling van de reële kosten over de 4 rubrieken voor het jaar 2010 werd voor een betere transparantie het budget herzien. De aanwerving van 3 bijkomende kerkbedienden in 201I (2 voltijds en I deeltijds) dwingt tot een verhoging van het budget. Deze aanwervingen waren noodzakelijk om het hoofd te bieden aân een onaanvaardbare te lage aanwezigheid van kerkbedienden in de kathedraal bij ziekte of verlof van collega's. Het budget werd herschikt als volgt: 2040 : , : , : *20000, : *43250,00C Samen en globaal een verhoging met ,00 MAR 2059 Andere vergoedingen : - 300,00 Budget overschat, aangepast. 21. Gebouwen van de eredienst MAR 2101 Nutsvoorzieningen : ,00 Budget in lijn gebracht met de verwachte jaarkost op basis van jaarkost MAR 2102 Schoonmaken : ,00 Idem MAR210l. MAR 2109 Andere : ,00 Facturatie audiogidsen pro rata bezoekers voor beluisteren commentaar bij het Retabel Lam Gods. Door het groter aantal bezoekers worden meer audiogidsen gewaagd en moet bijgevolg het budget opgetrokken worden. (zie ook rubriek 112) MAR2130 Nettolonen MAR 2133 Bednjfsvoorhefflurg MAR 2134 Werknemersbijdrage MAR 2135 Werkgeversbijdrage Zeffde redenering als bij de rubrieken 2040,2043,2044 en Budgetwijziging (oktober 20 1 l) Pagina 4 van9

21 22. Bestuur van de eredienst Op basis van de verdeling van de reële jaarkost 2010 werd ook hier het budget herschikt als volgt: 2133 : -3500, : : *4300,00 Samen en globaal een verhoging met ,00 MAR 2201 : Verzendingskosten : + 300,00 Was niet gebudgetteerd, toch zrjn er kosten op jaarbasis MAR 2203 Informatica: ,00 Het oorspronkehlk budget werd onderscha! het betreft hier door het Bisdom Gent doorgerekende kosten voor gebruik van de informatica infrastructuur. MAR 2205 Lidmaatschappen : - 150,00 Budget gereduceerd, besparing MAR 2206B.ankkosten: ,00 Budget overschat MAR 2207 Kantoorbenodigdheden : + 500,00 Door de ingebruikname van het nieuwe bureel voor de Coördinator is er een kleine meeruitgave dan gepland. MAR 225 Intresten van leningen : ,00 Er werd 10000,00 gebudgetteerd. Door de verwoegde afl<orting van de verdisconteringsrekening bij Dexia (restauratie hoogkoor) kon de verschuldigde intrest voor het 4" kwarfaal van 2010 beperkt worden to17l45,00. Het budget kan dus met 2500,00 verminderd worden. MAR 226: Belastingen en heffingen : - 200, P riv att P atrimo nium Budget op 0 gebracht. MAR 232 Onderhoud : ,00 Budget te hoog, aangepast naar reele verwachtejaarkost. MAR 233 Yerzekeringen : - 350,00 Budget aangepast op basis van de reële jaarkost Budg etwijziging (oktober 201 I) Pagina 5 van 9

22 MAR 235 Onroerende voorheffrng : ,00 Budget aangepast op basis van de reelejaarkost 2010 MAR 237 : Erelonen : ,00 Werd a nvankelijk niet gebudgetteerd. In voorbereiding van de verkoop van een deel patrimonium werden schattingen uitgevoerd door erkende schatters. Budget moet dus voorzien worden. Tevens werden we geconfronteerd met krakers in een pand, welke we met juridische hulp snel konden laten wegsturen. MAR 238 : Bankkosten investeringsbeleggingen : t100,00 Het betreft beheerskosten voor de rekeningen waar de beleggingen geplaatst zijn. MAR 239 Andere : - 500,00 Budget werd te hoog ingeschat. II\-VESTERINGEN Wegens vertraging in het goedkeuren van het dossier en de werken van de restauratie van de toren van de kathedraal, dient de investeringstabel welke bij het oorspronkelijke budget bijgevoegd was, herwerkt te worden. Een herwerkte tabel is hierbij gevoegd in bijtage Een nieuw restauratiedossier werd opgestart : Restauratie van het Retabel Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck. (Kostenraming in bijlage) Privaat Patrimonium: een dossier investeringswerken in eigen beheer werd opgestart (verbouwen pand tot meergezinswoning) Projecten welke in 2010 aangevat lverden en in afgewerkt Coördinator, de Conserverende behandeling van het Retabel Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck en het paneel De Rechtvaardige Rechters) zijn opgenomen. Tenslotte zijn een aantal projecten die reeds in 2010 voorzien waren naar 20ll verschoven (Vlaggemast, Bliksemafleider en Reinigen Orgel) Budg etwijziging (oktober 201 l) Pagina 6 van9

23 A. Investerings inkomsten 310 Hoofdgebouw van de eredienst - Voor de OD Bouwkundige werken en Technieken werd rekening gehouden met de reele prijzen. - Voor de 1) werd een bedrag van 1,25 Mio van het oorspronkelijk budget uitgaven verplaatst en verdeeld over de jaren 2013 en 2014 (+500,00 in2013 en + 750,00 in2014) en het resterende bedrag voor wordt naar 2012 verschoven. Er blijft alleen nog in het gedeelte ereloon (1" VS) van het Architectenbureau en van het Studiebureau Riessauw. Toren Perceel 2 werd naar 2012 verschoven. Beide percelen werden tot één dossier samen gevoegd. De toelages werden bijgevolg herrekend. De toelage voor de uitgaven voor de werken over de jaren werd als volgt berekend: Provinciale toelage: 40Yo van de uitgaven voor de werken in het lopende jaar Gewestelijke toelage : 60%o van de uitgaven voor de werken volgens de 25%-50%-25Yo regel. MAR 3101 Provinciale Toelage : ,97 F;uro 1. Projecten begonnen in 2010 en afgewerkt in a. Bureel Coördinator b. Conserverende behandeling Retabel Lam Gods 2 Projecten ex 2010: a. Vlaggemast: b. Bliksemafleider c. Reiniging Orgel 3 Dossier Toren a. OD Bouwkundige werken 1 (kernboringen,...) b. OD Technieken : c. TorenPerceelL+2: MAR 3102 Gewestelijke Toelage : ,05 Euro 1. Projecten begonnen in20l0 en afgewerkt in20il a. Retabel Lam Gods Paneel Rechtvaardige Rechters 2. Projecten ex 2010 a. Reinigen Orgel 3. Dossier Toren a. ODBouwkundigewerken I (kernboringen,...) b. OD Technieken : 62505, ,0IC , , ,62C 30284,47 C , t,I , , , , Budg etwijziging (oktober 20II) Pagina 7 vang

24 4. Dossier Restauratie Lam Gods a. 1'schijf van ,- + BTW ,00 MAR 3108 Kredietnota's : ,348uro ,70 Het betreft een kredietnota bekomen van het studiebureau Riessauw, wegens dubbele betaling van het eindsaldo afrekening van hun prestaties in het dossier restauratie Hoogkoor van de kathedraal ( ). MAR 3109 Andere : * 81.2T6,43 F;uro, Het betreft hier een eigen toelage van de Kerkfabriek voor volgende projecten: Restauratie van de Grisailles van Van Rysschoot, in de kathedraal welke in2009 en 2010 uitgevoerd werd. Er werd destijds beslist de financiering van deze restauratie met eigen middelen te doen ( het gedeelte van de kost dat niet door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd werd) ,24, Bureel coördinator: aanpassing van een opbergkast met legplank naar kast met uittrekframe ,I9 C 33 Privaat Patrimonium MAR 330 Verkopen : ,00 Het pand Nieuwbrugkaai 4 werd openbaar verkocht. MAR335 Vervallenbeleggingen : ,96e Het betreft hier de financiering uit eigen middelen van het ereloon verschuldigd in voor het opmaken van het ontwerp en dossier bouwaanvraag voor het investeringsproject verbouwing van de panden Kapittelstraat ll en Nederpolder 16 te Gent B Investeringsuitgaven: 410 Hoofdsebouw van de eredienst MAR 4100: Grote herstellingen (incl. BTW) : ,21e 1. Projecten begonnen in 2010 en afgewerkt in 201I a. Bureel Coördinator: b. Conserverende behandeling Retabel Lam Gods 2. Projecten ex 2010 a. Vlaggemast b. Bliksemafleider 31243, ,07 e ,09 C , Budg etwijziging (oktober 20lI) Pagina 8 van 9

25 c Reinigen Orgel ,00 3. Dossier Toren OD A: Bouwkundige Werken OD B: Technieken Restauratie Toren Perceel I ,62C 35898, ,19 4. Dossier Restauratie Lam Gods 55357,50 C MAR4I09 Andere : ,23 Euro ,18 Deze uitgave bestaat uit terugbetaling aan de Provincie van teveel ervof ten onrechte ontvangen toelage voor projecten in het verleden a. Restauratie Hoogkoor. b. Restauratie Grisailles Van Rysschoot c. CN Studiebureau Riessauw d. nog terug te betalen overschot uit het verleden r4712,4t C 80269,24 C 24896,34 C LI7733,64 C ,63 C 43 Privaaf Pa trimonium MAR 434 erelonen en ontwerpuitgaven : ,96 Het betreft erelonen Architectenbureau voor het project a. Verbouwen Pand Kapittelstraat 1l b. Verbouwen Pand Nederpolder 16 MAR 436 Investeringsbeleggingen : ,00 Het betreft de belegging van de opbrengst van de openbare verkoop van het pand in de Nieuwbrugkaai Budg etwijziging (oktober 20 I l) Pagina9 vang