UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE KANJERTRAINING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE KANJERTRAINING"

Transcriptie

1 UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE KANJERTRAINING De sciaal-emtinele ntwikkeling van kinderen vinden wij p de Schakel even belangrijk als de cgnitieve ntwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig velt, zal hij/zij niet tt leren kmen. Kinderen verlangen naar een schlmgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren znder gepest f uitgelachen te wrden. Alle leerkrachten, uders/verzrgers en mensen die bij de schl betrkken zijn willen bijdragen aan een psitief klimaat. Zij huden tezicht, praten met kinderen ver hun gedrag en spreken hen erp aan. Een van de dingen die k gedaan wrdt is het prmten van ged gedrag en bewustmaken van sms nbedeld verkeerd gedrag. Deze werkwijze p de Schakel den we met behulp van de Kanjertraining. Het belangrijkste del van de kanjertraining is dat een kind psitief ver zichzelf en de ander leert denken. Als gevlg hiervan heeft het kind minder last van sciale stress. Ok p langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het vlgende van de Kanjertraining zich beter kunnen cncentreren p schl en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining werkt aan de hand van 4 typetjes, die dr middel van een pet zichtbaar wrden gemaakt. Bij elk typetje hrt een bepaald srt gedrag. Hierdr krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag. Type Knijn: Het knijn is bang en stil. Hij vindt zichzelf waardels en vindt dat anderen alles beter en mier kunnen. Het knijn vindt zichzelf zielig en weet niet he het de prblemen met plssen. In de kanjertraining is dit de gele pet. Type Pestvgel: De pestvgel vindt zichzelf heel ged en alle anderen waardels. Hij speelt de baas en vindt zichzelf ster. De pestvgel heeft weinig respect vr anderen en zekt het cnflict p. In de training is dit een zwarte pet. Type Aap: De aap is een uitslver en meelper. Hij vindt zichzelf en anderen waardels. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvgel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevnden te wrden met grappen, vaak ten kste van anderen. In de training is dit de rde pet. Type Tijger: De tijger wrdt k wel de kanjer genemd. De tijger denkt psitief ver zichzelf en ver anderen. Angst, agressie en humr zijn in dit type in evenwicht. De tijger lst de prblemen ged p, kan gevelens nder wrden brengen en zekt p tijd hulp. In de training is dit de witte pet. We maken bij de kinderen k duidelijk nderscheid tussen de persn en het gedrag. Dr bijvrbeeld de vraag te stellen; 'Welke pet past bij he je nu det?' kppel je het gedrag ls. We zeggen k niet: 'Je bent een pestvgel'. We zeggen wel: 'Je gedraagt je als een pestvgel'. Op deze manier crrigeren we het gedrag, znder het kind het gevel te geven dat het wrdt afgewezen.

2 Bij de Kanjertraining hren vijf afspraken: We vertruwen elkaar. We helpen elkaar. Je speelt niet de baas. We lachen elkaar niet uit. Je bent niet zielig. In het krt gaat het bij de Kanjertraining m: Met Kanjertraining bieden we eenvudige, heldere regels, die kinderen helpen en huvast bieden. Met Kanjertraining geven we handvatten in sciale mgangssituaties. De Kanjerlessen gaan uit van een psitieve levensvisie en zijn tekmst- en plssingsgericht vr zwel kinderen, leerkrachten en uders. Leerlingen leren psitief ver zichzelf en de ander denken. Het zu tch mi zijn dat elk kind zich een Kanjer velt! Alle grepen p de Schakel krijgen kanjertraining en elke leerkracht is een gediplmeerd kanjertrainer! 1. Regel Hiernder de regel waar wij als schl vr staan wat pesten betreft: Pesten is niet telaatbaar en wrdt bij ns p schl niet geaccepteerd. Wij hebben respect vr nszelf en de ander. 2. Definitie 2.1 Wat is pesten? Iemand wrdt gepest als iemand anders f een grep mensen vervelende/gemene pmerkingen maakt tegen een betrkken persn. Het is k pesten als iemand wrdt geschpt, geslagen, bedreigd f buiten de grep wrdt geplaatst. Als dat srt zaken regelmatig gebeurt en als het vr de betrkken persn meilijk is m zich te verdedigen, spreken we van pesten. Pestgedrag is schadelijk vr zwel slachtffer als pesters. De definitie van pesten wrdt in het algemeen als vlgt gefrmuleerd: systematisch mndeling en/f fysiek geweld van één f meer leerlingen ten pzichte van één f meer medeleerlingen, die niet meer in staat is/ zijn m zich te verdedigen. Pesten richt zich tegen één persn b.v. brillengek ; slijmbal ; bruine keutel ; schijtert ; hé muts. Ptje haken; fietsbanden leeg laten lpen; mduwen bij het fietsen; rare bekken trekken. Signalen van pesterijen kunnen.a. zijn:

3 altijd een bijnaam, nit de eigen naam nemen zgenaamd leuke pmerkingen maken ver een klasgent een klasgent vrtdurend veral de schuld van geven briefjes drgeven beledigen pmerkingen maken ver kleding isleren buiten schl pwachten, slaan f schppen p weg naar huis achterna rijden naar het huis van het slachtffer gaan bezittingen afpakken schelden f schreeuwen tegen het slachtffer 2.2 Wat is plagen? Er is geen slachtffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sciale weerstand van kinderen vergrten. Vaak speelt humr een rl. 2.3 Wat is ruzie? Ruzie gaat ver een bepaalde zaak en niet m het beschadigen van een persn. Een ruzie kan uitgepraat wrden. 3. Betrkkenen We weten dat pesten veral vrkmt. Binnen schl hebben we meestal te maken met het pesten van kinderen dr kinderen. Als een kind gepest wrdt heb je te maken met 5 grepen: 1. de gepeste 2. de pester 3. de mstanders (meelpers, tekijkers) 4. de leerkracht 5. de uders Pesten is een grepsprbleem waarmee alle bvenstaanden gecnfrnteerd wrden. Hulp dient aan alle grepen gegeven te wrden. 4. Maatregelen Op de Schakel hanteren we de vlgende maatregelen: Preventieve maatregelen We werken wat pesten betreft allereerst preventief. We bespreken indien ndig p elk gewenst mment de schlregels. Regels die gelden p het schlplein, in de gangen en binnen de grepen. Kinderen mgen in hun eigen grep een aanvulling geven p deze vastgestelde schlregels. Dit zijn de grepsregels. Alle leerkrachten hebben de Kanjertraining gevlgd. Deze training heeft leerkrachten veel geleerd ver grepsprcessen: actief mgaan met het gedrag van de gepeste, de pester en de meelpers. Uiteindelijk del van de training; een sfeer van vertruwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

4 p nze schl. In elke grep hangen de 5 basisregels van schl (= de kanjerafspraken): We vertruwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand det zielig De leerkrachten van alle grepen geven Kanjertraining aan de kinderen. Wij vrkmen daardr veel pestgedrag. Wanneer er tch ng gepest wrdt, vlgen wij een vast stappenplan: het pestprtcl. Melden van pesten: Regel A: Een belangrijke stelregel is, dat het inschakelen van de leerkracht niet wrdt pgevat als klikken. Vanaf grep 1 brengen we dit kinderen al bij: > je mag niet klikken, maar.. als je wrdt gepest f als je ruzie met een ander hebt en je kmt er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wrdt niet gezien als klikken. Regel B: Een tweede stelregel is, dat een medeleerling k de verantwrdelijkheid heeft m het pestprbleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle kinderen zijn immers verantwrdelijk vr een gede sfeer in de grep. Regel C: Samenwerking met uders: Schl en gezin halen vrdeel uit een gede samenwerking en cmmunicatie. Dit neemt niet weg, dat iedere partij met waken ver haar eigen grenzen. Het is niet de bedeling, dat uders naar schl kmen m eigenhandig een prbleem vr hun kind te kmen plssen en in discussie te gaan met de pester en zijn/haar uders. Dat kan de prblemen nndig verergeren. Bij prblemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwrdelijkheid nemen en indien ndig verleg veren met de betrkken uders. De inbreng van de uders met vral zijn: het melden van pesten, het aanreiken van infrmatie, het geven van suggesties en het ndersteunen van de aanpak van schl. Zwel schlregels als grepsregels wrden besprken in de klas en desgewenst zichtbaar pgehangen.

5 5. Aanpak van ruzies en pestgedrag in vier stappen: Wanneer kinderen ruzie hebben en/f elkaar pesten prberen zij en wij: Stap 1: Er eerst zelf (en samen) uit te kmen. Want bij ns p de Schakel leren de kinderen k in de Kanjertraining, he je ruzies p kunt lssen. Stap 2: Op het mment dat een van de kinderen er niet uitkmt, vertelt hij/zij het prbleem aan de juf f meester. Want een ruzie f pestprbleem met vr iedereen naar tevredenheid wrden pgelst. Stap 3: De leerkracht brengt de partijen bij elkaar vr een verhelderingsgesprek en prbeert samen met hen de ruzie f pesterijen p te lssen en nieuwe afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde leerlingen vlgen sancties (zie bij cnsequenties). Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en hudt een bestraffend gesprek met het kind dat pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie bij cnsequenties). Ok wrdt de naam van de ruziemaker/pester in de grepsmap genteerd. Bij iedere melding in de map mschrijft de leerkracht de tedracht. Bij de derde melding in de map wrden de uders p de hgte gebracht van het ruzie/pestgedrag. Leerkracht(en) en uders prberen in ged verleg samen te werken aan een bevredigende plssing. De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleid de pester, indien ndig in verleg met de uders en/f externe deskundigen 6. Cnsequenties De leerkracht heeft het idee, dat er wellicht sprake is van pesten: In een dergelijk geval stelt de leerkracht een algemeen prbleem aan de rde m langs deze weg bij het prbleem in de klas te kmen. De leerkracht ziet dat een kind wrdt gepest (f de gepeste, f medeleerlingen, f uder kmen het melden) en vervlgens leveren stap 1 t/m 4 geen psitief resultaat p vr de gepeste

6 De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De straf is pgebuwd in 4 fases; afhankelijk helang de pester dr blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering tnt in zijn/haar gedrag. Fase 1: > een f meerdere pauzes binnen blijven > nablijven tt alle kinderen naar huis vertrkken zijn > een schriftelijke pdracht zals een stelpdracht ver de tedracht en zijn f haar rl in het pestprbleem > dr gesprek: bewustwrding vr wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt > afspraken maken met de pester ver gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken kmen aan het eind van iedere week (vr een peride) in een krt gesprek aan de rde Een gesprek met de uders ver bvenstaande acties. De medewerking van de uders wrdt nadrukkelijk gevraagd m een einde aan het prbleem te maken. De schl heeft alle activiteiten vastgelegd in de grepsmap en de schl heeft al het mgelijke gedaan m een einde te maken aan het pestprbleem. Fase 2: Bij aanhudend pestgedrag kan deskundige hulp wrden ingeschakeld zals de Schlbegeleidingsdienst, de schlarts van de GGD f schlmaatschappelijk werk. Fase 3: Bij aanhudend pestgedrag kan er vr gekzen wrden m een kind in een andere grep te plaatsen, binnen de schl. Ok het (tijdelijk) plaatsen p een andere schl behrt tt de mgelijkheden. Fase 4: In extreme gevallen wrdt een kind geschrst f verwijderd. Del van het pestprtcl Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. Dr regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en vlwassenen, als er zich ngewenste situaties vrden, elkaar aanspreken p deze regels en afspraken. Dr elkaar te steunen en wederzijds respect te tnen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid m met veel plezier naar schl te gaan! Leerkrachten en uders uit de medezeggenschapsraad nderschrijven gezamenlijk dit pestprtcl.

7 Bijlage 1: begeleiding gepest kind en pester Begeleiding van het gepeste kind: Medeleven tnen en luisteren en vragen: he en dr wie wrdt gepest. Nagaan he het kind reageert, wat det hij/zij vr, tijdens en na het pesten. Huilen f heel bs wrden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlkken Het kind in laten zien, dat je p een andere manier kunt reageren. Zeken en efenen van een andere reactie bijvrbeeld, je niet afznderen. Het gepeste kind in laten zien waarm een kind pest. Sterke kanten van het kind benadrukken. Belnen (schuderklpje) als het kind zich anders/beter pstelt. Praten met de uders van het gepeste kind en de uders van de pester(s). Het gepeste kind niet verbeschermen, bijvrbeeld naar schl brengen f ik zal het de pesters wel eens vertellen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitznderingspsitie, waardr het pesten zelfs ng te kan nemen. Cntact tussen uders en schl; elkaar infrmeren en verleggen. Inleven in het kind; wat is de rzaak van het pesten? Zeken naar een sprt f club; waar het kind kan ervaren dat cntact met andere kinderen wel leuk kan zijn. Inschakelen hulp; sciale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezndheidszrg; huisarts, GGD. - een prblematische thuissituatie - vrtdurend gevel van annimiteit (buitengeslten velen) - vrtdurend in een niet-passende rl wrden gedrukt - vrtdurend met elkaar de cmpetitie aan gaan - een vrtdurende strijd m macht in de klas f in de buurt

8 Bijlage 2; adviezen aan de uders van nze schl ver pesten: Ouders van gepeste kinderen: Hud de cmmunicatie met uw kind pen, blijf in gesprek met uw kind Als pesten niet p schl gebeurt, maar p straat f p de sprt, prbeert u cntact p te nemen met de leiders van de sprtvereniging m het prbleem bespreekbaar te maken Dr psitieve stimulering en zgn. schuderklpjes kan het zelfrespect vergrt wrden f weer terugkmen Pesten p schl kunt u het beste met de leerkracht bespreken Stimuleer uw kind m weerbaar te zijn (nee zeggen mag, letterlijk stevig in je schen staan) Steun uw kind in het idee, dat er een einde aan het pesten kmt Ouders van pesters: Neem het prbleem van uw kind serieus Raak niet in paniek: elk kind lpt kans pester te wrden Prbeer achter de mgelijke rzaak te kmen Maak uw kind gevelig vr wat het anderen aandet Besteedt extra aandacht aan uw kind Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt Crrigeer ngewenst gedrag en benem het gede gedrag van uw kind Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van schl staat Alle andere uders: Neem de uders van het gepeste kind serieus Stimuleer uw kind m p een gede manier met andere kinderen m te gaan Crrigeer uw kind bij ngewenst gedrag en benem ged gedrag Geef zelf het gede vrbeeld Leer uw kind vr anderen p te kmen Leer uw kind vr zichzelf p te kmen