Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart 2012 9:14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten"

Transcriptie

1 Page 1 of 1 Onderwerp: FW: informatie over derivaten Bijlagen: Lemon 2011 Waterland ppt Van Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien Ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente overl Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou variabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's Ilever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals in het geval van Vestia). Wooncompagnie heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~111. IIII.IIbconcerncontroller Wooncompagnie, Met vriendelijke groet, Wooncompagnie Postbus AD Hool n Bezookadres: Kraggeveenstraat 5 Purmerend T (0299) F (0299) M Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag ( ute). Denk aan hel milien voordat u deze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet In dit bericht is verwoord. KlIk hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze procialmer. This was Virus checked by Astaro Security Gateway

2

3 8. RENTEDERIVATEN Algemeen Ten behoeve van het spreiden en het beperken van renterisico's maakt AWM onder meer gebruik van traditionele instrumenten. Daarbij moet oedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting. AWM onderkent echter ook cle mogelijkheden van rentederivaten ten behoeve van het spreiden en beperken van renterisico's. Daarom maakt AWM naast traditionele instrumenten ook gebruik van rentederivaten. In dit hoofdstuk worden de kaders ten aanzien van rentederivaten uiteengezet. 4e: 8.2 Uitgangspunten rentederivaten Voor het gebruik van rentederivaten gelden de volgende uitgangspunten: Rentederivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's: Rentederivaten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico's, mits voldaan wordt aan de in dit treasurystatuut daarvoor genoemde eisen en geformuleerde kaders; Speculatief handelen in rentederivaten, zoals door middel van het aangaan van 'open posities', zonder dat sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico's, is niet toegestaan; (04 Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating hoger dan single A; Alvorens met een bepaalde bank een renlederivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruil voorlkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract s. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een bij voorkeur onafhankelijk extern adviseur worden ingewonnen; In voorstellen voor het afsluiten van rentederivaten dient onder andere het type rentederivaat gemotiveerd te worden; Er moet sprake zijn van een adequate administratie voor rentederivaten; De bijlagen bevatten een limitatief overzicht met de toegestane rentederivaten. Gestructureerde producten mogen alleen worden afgesloten indien hier middels het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht; Indien voorzien wordt een bepaald rentederivaat in te zetten zal daarvan melding worden gemaakt in het treasuryjaarplan en worden beschreven onder welke omstandigheden het instrument ingezet zal worden; Rentederivaten waarvoor door middel van het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage geen mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht mogen niet worden afgesloten; Besluiten voor het afsluiten van rentederivaten worden genomen door afweging van op basis van aan, indien mogelijk, minimaal twee marktpartijen opgevraagde offertes verkregen alternatieven, te- 4 5 De meest voorkomende soorten contracten zijn: ISDA (International Standard Derivatives Association, Engelstalig) en RFD (=Raamovereenkomst Financiele Derivaten, Nederlandstalig). Treasury statuut AWM Pagina 20

4

5 Page 1 of 1 Van: or liffiffil~~ Verzonden: 02 maart :14 Aan: ~1 Onderwerp: informatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente oved Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou vadabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's liever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals in het geval van Vestia). Wooncompagnie heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~ concerncontroller Wooncompagnie, via Met vriendelijke groet, ~ Hoofd Woondiensten 1 Wooncompagnie Postbus ( AD Hoorn Bezoekadres: Kraggeveenstraat 5 Purrnerend T (0299) F (0299) M KvK Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdaa ( uur). Denk aan het voordet u deze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht

6

7 Wat zijn derivaten? - Aedesnet voor corporaties Page 1 of 2 aedesnet.n1 Wat zijn derivaten? 01 februari 2012 In de corporatiesector wordt volop gewerkt met derivaten. Deze instrumenten helpen corporaties ongewenste fluctuaties ln de kapitaalmarktrente en de kasstromen te beheersen. Ze worden wereldwijd door allerlei bedripen gebruikt en zijn volledig aanvaard als zinvol. Een synoniem voor 'derlvaat' is 'afgeleid product'. Die term zegt veel meer. Het gaat om financiële instrumenten dle afgeleid zijn van de handel In een concreet product. Neem een appelteler. HIJ sluit in februari een contract af met een fruithandelaar voor zljn hele oogst. Er zit op dat moment zelfs geen bloesem aan de boom. De overeengekomen prijs voor de oogst zal veel lager zijn dan de teler voor een topoogst krijgt, maar aanzienlijk hoger dan voor een mislukte oogst. Hij doet dit omdat hij niet houdt van onzekerheden. Zo'n contract voorkomt grote financiële tegenvallers. De fruithandelaar op zijn beurt schat in dat hij een goede oogst krijgt voor een prijs die rulm onder de veilingprijs ten tijde van de oogst ligt. Hij calculeert tegenvallers in. De fruithandelaar heeft ook een tweede mogelijkheld. Als de tekenen halverwege het groeiseizoen goed zijn verkoopt hij het recht op de oogst aan een collega. Die moet wel een hogere prijs aan hem betalen, want het risico op een slechte oogst is behoorlijk gedaald. De fruithandelaar verkoopt geen appels maar een contract dat is afgeield van de appelhandel, een derivaat dus. Wat voor risico's worden zoal afgedekt met derivaten? Iedere belangrijke kostenpost die sterk kan fluctueren, komt in aanmerking voor afdekking met derivaten. De kerosineprijs van KLM of de dollarinkomsten van Heineken worden net zo vastgepind als In het appelvoorbeeld. Voor woningcorporaties vormen de rentelasten, met zo'n 30 procent, de beiangrijkste kostenpost. Als de rente stijgt en je hebt een rente die meedeint met de marktrente, dan tikt dat hard aan. Corporaties sluiten daarom vaak swaps af. Daarbij ruil je je eigen variabele rente met een partij met een vergelijkbare rentelast dle vast ls. Dat gaat met gesloten beurzen. Maar als de rente stijgt of daalt, dan komt er een moment waarop het verschil te groot wordt en moet de veriiezende partij schadeloos worden gesteld. De bank die heeft bemiddeld bij de transactie, eist meestal dat zo'n bedrag via zogenoemde margin calls (tussentijds stortingen) wordt voldaan. Ze wiflen voorkomen dat aan het eind van de rit de betalende partij failliet is. Swaption DerIvatendeskundige Hans Schumacher, hoogleraar Ifinanciële) wiskunde in Tilburg, kent nog andere derivaten die worden gebruikt door rentegevoelige bedrijven. 'Je kunt bijvoorbeeld een Swaption afsluiten. Dat Is een soort voorcontract waarin Je overeenkomt in de toekomst een Swap af te sluiten. Als het eenmaal zover is, kan de situatie zo zijn veranderd dat de overeengekomen voorwaarden niet meer kloppen. Dat moet dan met een extra betaling worden rechtgetrokken.' Caps en Floors Er worden door corporaties ook vaak 'Caps' en 'Floors' gebruikt. Met deze derivaten kan de rente binnen een bandbreedte worden vastgelegd. De partijen die deze derivaten uitgeven, betalen bij zodra de rente uit de afgesproken bandbreedte loopt. Dit zijn dure producten, maar ze zijn wel goed voor de nachtrust van het management. Meer feiten, vragen en antwoorden Derivaten kunnen bouwproductie ook opstuwen Ophef rond Vestia Waterschapsbank verstrekt financierinq van 1.7 miliard euro Roel Steenbeek: 'Ymere zou ook hulp verwachten' Gerard Erents en laques Thielen interim-bestuurders Vestia Toezicht Aad van Leek (WOONopMAAT): 'Derivaten lichten van Vestia?' 17 februari) Marc Calon: 'Financieel toezicht onder de loep nemen' MinIster Spies overweeqt onderzoek naar toezicht op corporaties Aedes-voorzitter Calon: 'Niet meer, maar betere reqels' Meer over toezicht binnen de corporatlesector Hoe is het toezicht op corporaties inctericht?

8 Wat zijn derivaten? - Aedesnet voor corporaties Page 2 of Discussie lim Schuyt (de Alliantie): 'Dulmen voor hogere rente (13 februari) Rob van den Broeke(DuaWonen): '1k wil ook een elland' (I 0 februari) Karin van Dreven (WoningstIchtIng Haaq Wonen): 'Niet meer, maar doqrtastender- toezicht' 18 februari) Aad Leek (WOONopMAAT): 'Derivaten lichten van VestiaT (7 februari) Jim Schuyt (de Alliantie): 'Vestia is aan de bar (6 februari) Leon Bobbe (Dodok Wonen): 'Kunnen corporaties npo solidair zurimet elkaar?' (4 februari) Marlen de Lancien (Stadcier erking van ons stelsel door peer review' (4 februari) EigLetiaLg 'e man ILlite s ree): 'Vestla en de nieuwe toezichthouders' (1 februar1) Meer informatie Fi na ncl en Corporatiebranche hap://www.aedesnet.nl/content/artikelerilachtergrond/unknown/dossier-financien/wat

9 Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen - Aedesnet voor corporaties Page 1 of ~~ Van: Verzonden: 22 februari :20 Aan: Onderwerp: ing: Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen - Aedesnet voor corporaties Arrt aedesnet.n1 Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen 02 februari 2012 In het bedrijfsleven worden derivaten ingezet om effectiever te kunnen werken. Woningcorporaties moeten van de overheid hun broek zelf ophouden. Dat is een uitvloeisel van de bruteringsoperaties van de jaren '90, waarbij de corporaties werden verzelfstandigd en overheidssubsidies kwamen te vervallen. Lage rente, meer woningen Rentegevoelige bedrijven maken veelvuldig gebruik van rentederivaten. Corporaties werken met rentelasten die gemiddeld een derde van kosten bepalen. Dat maakt het voor de hand liggend dat de corporaties werken met producten als renteswaps. Het is daarbij natuurlijk wel zaak dat de risico's goed worden beheerst. Als dat geregeld is, kunnen corporatles door het gebruik van derivaten meer woningen neerzetten en de wachtlijsten dus korter maken. Rekenvoorbeeld Met een rekenvoorbeeld is dat goed aan te tonen. Voor de duidelijkheid laten we de kosten van de bank even buiten beschouwing. Een corporatie leent 1 miljard euro om nieuwe woningen te bouwen. De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. Het bouwen van een woning kost gemiddeid euro. Dat betekent dat de corporatie afgerond in principe 6667 woningen voor dat miljard kan neerzetten. Maar het geld is geleend tegen 3 procent rente oftewel 30 miljoen per jaar. Dat houdt in dat gedurende de looptijd Ieder jaar van dat miljard 200 woningen minder gebouwd kunnen worden. Over 10 jaar gerekend zijn dat er 2000 en die moeten in mindering worden gebracht op die 6667 woningen die je voor een miljard euro kunt neerzetten. Door verstandig afdekken slaagt de corporatie erin om de effectieve rente op die lening terug te brengen tot 2 procent per jaar. Zo ontstaat er meer investeringsruimte en na 10 jaar levert dat 100 miljoen op waarmee afgerond 667 extra woningen gebouwd kunnen worden. Meer feiten, vragen en antwoorden Wat ziin derivaten? Ophef rond Vestia Roel Steenbeek: 'Ymere zou ook hulp verwachten' Gerard Erentse en Moues Thielen interim-bestuurders Vestia Toezicht Marc Calon: 'FinancIeel toezicht onder de loep nemen' Minister Spies overweecit onderzoek naar toezicht OP corporaties Aedes voorzitter Calon: 'Niet meer, maar betere regels' Meer over toezicht binnen de corporatiesector Hoe is het toezicht OP corporaties ingericht? Discussie Jim Schuvt (de Alliantiel: 'Duimen voor hogere rente (13 februari) Rob van den Broeke (QuaWonen): 'Ik wil ook een eiland (10 februari) Karin van Dreven (Wonincistichting Haaq Wonen): 'Niet meer, maar doortastender toezicht' (8 februaril Aad leek (WOONopMAAT):'Derivaten lichten van Vestia? 17 februad) Jim Schuvt (de Alliantiel: 'Vestia is aan de bal' 16 februari) Leon Bobbe (Dudok Wonen): 'Kunnen corporaties nog solidair ziin met elkaar?' (4 februari) Maden de Lantzen (Stadclenoot): 'Versterldno van ons stelsel door peer review' (4 februari) Pieter Breqman (Niiestee): 'Vestia en de nieuwe toezichthouders' (1 februari) Meer informatie Financien

10

11 8. RENTEDERIVATEN 8.1 Algerneen Ten behoeve van het spreiden en het beperken van renterisico's maakt AWM onder meer gebruik van traditionele instrumenten. Daarbij moet gedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting. AWM onderkent echter ook de mogelijkheden van rentederivaten ten behoeve van het spreiden en beperken van renterisico's. Daarom maakt AWM naast traditionele instrumenten ook gebruik van rentederivaten. In dit hoofdstuk worden de kaders ten aanzien van rentederivaten uiteengezet. 8.2 Uitgangspunten rentederivaten Voor het gebruik van rentederivaten gelden de volgende uitgangspunten: Rentederivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's: Rentederivaten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico's, mits voldaan wordt aan de in dit treasurystatuut daarvoor genoemde eisen en geformuleerde kaders; Speculatief handelen in rentederivaten, zoals door middel van het aangaan van 'open posities', zonder dat sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico's, is niet toegestaan; Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating hoger dan single A; Alvorens met een bepaalde bank een rentederivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te slulten contract s. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een bij voorkeur onafhankelijk extern advlseur worden Ingewonnen; In voorstellen voor het afsluiten van rentederivaten dient onder andere het type rentederivaat gemotiveerd te worden; Er moet sprake zijn van een adequate administratie voor rentederivaten; De bijlagen bevatten een limitatief overzicht met de toegestane rentederivaten. Gestructureerde producten mogen alleen worden afgesloten indien hier middels het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht; Indien voorzien wordt een bepaald rentederivaat in te zetten zal daarvan melding worden gemaakt in het treasuryjaarplan en worden beschreven onder welke omstandigheden het instrument ingezet zal worden; Rentederivaten waarvoor door middel van het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage geen mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht mogen niet worden afgesloten; Besluiten voor het afsluiten van rentederivaten worden genomen door afweging van op basis van aan, indien mogelijk, minimaal twee marktpartijen opgevraagde offertes verkregen alternatieven. 4 5 De meest voorkomende soorten contracten zijn: ISDA (International Standard Derivatives Association, Engelstalig) en RFD (=Raamovereenkomst Financiële Derivaten, Nederlandstalig). Treasury statuut AWM Pagina 20

12

13 Page 1 of 2 Van: Verzonden: 24 februari :58 Aan: Onderwerp: RE: vraag gemeente Waterland Bijlagen: 11111^ 2110_001.pdf Op grond van het treasurystatuut bij AWM (vastgesteld en goedgekeurd in 2010) is het wel toegestaan (zie bijlage), maar we hebben het nog nooit gedaan en zijn het ook niet van plan. Met vriendelijke groet, ii directeur bestuurder ALGEMENE WONIN68OUWVERENIGIN6 1Mik MONNICKEIVDAM Nw Zijds Burgwal TE Monnickendam T : (0299) (algemeen) T : (0299) (direct) F : (0299) E : W: h,a Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt! ****************************************************************************** Disclaimer De informatie verzonden met dit bericht (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending, of door vertraging van de ontvangst. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Van: ilill~~111~111111~ Verzonden: vrijdag 24 februari :32 Aan: 40~ ~ IMINIMPI~111"Mill~1~~1~ , ~~ CC:.~1/111/~ Onderwerp: vraag gemeente Waterland Goedemorgen dames en heren, Vanuit de raad van de gemeente Waterland is de volgende vraag gesteld: het gebruik van derivaten door de binnen Waterland werkzame corporaties en de dekking ervan

14 Page 2 of 2 Indien uw corporatie werkt met derivaten, kunt u mij daar wellicht iets meer over vertellen, zodat ik de raad hierover kan informeren? Vast hartelijk dank voor de te nemen moeite. Met vriendelijke groet, ~ beleidsmedewerker RO/Volkshuisvesting GemeenteWATERLAN ) tie8w Bezoekadres: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam Telefoon: (0299) klior'..".. printen? Denk aan het milieu! Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer

15 Page 1 of 2 Van: Verzonden: 24 februari :29 Aan: 1~; > Onderwerp: RE: vraag gemeente Waterland Geachte ~, IntermarisHoeksteen maakt gebruik van derivaten bij haar rentemanagement. Hiermee verzekeren wij ons tegen rentestijgingen. Bij het gebruik van derivaten zijn er twee belangrijke aandachtspunten: 1. Margin calls (storten van zekerheden bij de bank) De afspraken die wij hebben met de banken zijn zodanig dat wij met onze huidige portefeuille geen risico lopen dat wij zekerheden moeten storten bij de bank. 2. Break clauses (afrekenen van het derivaat) Onder speciale omstandigheden de banken de derivaten opzeggen. Dit is vooral een theoretische mogelijkheid. Mocht dit toch aan de orde zijn dan is IntermarisHoeksteen gezien de betrekkelijk kleine portefeuille aan derivaten prima in staat om dit te financieren, ook als de rente nog een stuk lager komt te liggen dan nu het geval is. Wij vinden het plezierig dat wij dit door uw vraag even naar voren hebben kunnen brengen. Rentederivaten maken onderdeel uit van een verantwoord rentemanagement en wij zorgen er steeds voor dat wij daar op een verstandige manier mee om gaan. Met vriendelijke groet, Directeur Bedrijfsvoering IntermarisHoeksteen van: r111111~[~1~ Verzonden: vrijdag 24 februari :32 Aan: ~111111~~~1~~ CC: ~, 11~1111 Onderwerp: vraag gemeente Waterland Goedemorgen dames en heren, Vanuit de raad van de gemeente Waterland is de volgende vraag gesteld: het gebruik van derivaten door de binnen Waterland werkzame corporaties en de dekking ervan. Indien uw corporatie werkt met derivaten, kunt u mij daar wellicht iets meer over vertellen, zodat ik de raad hierover kan informeren? Vast hartelijk dank voor de te nemen moeite. Met vriendelijke groet, 111~

16 Page 2 of 2 beleidsmedewerker RO/Volkshuisvesting Gemeen tewa T F. R 1. A N D Bezoekadres: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam Telefoon: (0299) klw -"" printen? Denk aan het milieu! Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer

17 Page 1 of Van: Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onderwerp: informatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien Ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente over! Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou variabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's liever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals In het geval van Vestia). WooncompagnIe heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voidaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~ 1/11115, concerncontroller Wooncompagnie, via Met vriendelijke groet, > Wooncompagnie Postbus AD Hoorn Bezoekadres: Kraggeveenstraat 5 Purrnarend T (0299) F (0299) M Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdaa-clonderdaq-nrildag uur). Denk aan het nil,eu yucrdal u duze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht

18

19 Page 1 of 3 Onderwerp: FW: vraag derivaten Van: Verzonden: 07 maart :35 Aan: frall^ Onderwerp: RE: vraag derivaten Goedemorgen Dit betekent dat wij geen enkel risico lopen op dit moment. De brief waar ik het over had heeft de wethouder Wonen in Amstelveen gestuurd naar de Raad. En wij hebben deze brief meegelezen, het is geen brief van ons. Met vriendelijke groet, Relatiemanager Eigen Haard Arlandaweg 88 Postbus JB AMSTERDAM telefoon: mobiel: printen? Denk aan het milieu! Van: 1 Verzonden: 05 maart :31 Aan: Onderwerp: RE: vraag derivaten Goedemorgen gia Met excuses voor de late reactie, maar hierbij! "Eigen Haard gebruikt nauwelijks derivaten als financiering; in het enkele geval dat wij dit hebben gedaan, is er sprake van een directe koppeling aan een lening. Bij financieringen maken wij gebruik van recht-toerecht-aan bankleningen bij instellingen als de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank." lk hoop dat je hiermee uit de voeten kan, succes. Met vriendelijke groet, Relatiemanager Eigen Haard Arlandaweg 88 Postbus JB AMSTERDAM telefoon: mobiel:

20 Page 2 of 3 Van: 1~11111~1 111~11111~] Verzonden: woensdag 29 februari :04 Aan: ~11. Onderwerp: vraag derivaten Goedemorgen 11" Heb je mijn vraag nog gezien over het gebruik van derivaten bij Eigen Haard? De raad van de gemeente Waterland zou graag willen weten of Eigen Haard derivaten gebruikt en of er het risico gelopen wordt dat er zekerheden gestort moeten worden bij de bank? Graag hoor ik van je, zodat ik de raad hieromtrent kan informeren. Van de andere corporaties heb ik al antwoord. vast reuze bedankt. Met vriendelijke groet, beleidsmedewerker RO/Volkshuisvesting GemeenteWATER LAN D - Bezoekadres: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam Telefoon: (0299) kop printen? Denk aan het milieu! Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer. De informatie in de berichten die door of namens Eigen Haard worden verstuurd, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Eigen Haard niet kan instaan voor de juiste en volledige verzending van dit bericht en de tijdige ontvangst ervan. Aan berichten van Eigen Haard kurmen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Eigen Haard. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Voorbeelden zijn opties, renteswaps en termijncontracten. Corporaties gebruiken derivaten om renteschommelingen op hun leningen op te vangen.

Voorbeelden zijn opties, renteswaps en termijncontracten. Corporaties gebruiken derivaten om renteschommelingen op hun leningen op te vangen. Beleid Uw contact L.M.E. Witte T (020) 540 43 93 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Leden van de raadscommissies RWN en ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord. Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake woningcorporaties

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord. Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake woningcorporaties Bezoekadres Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Stadsdeel Noord Postbus 37608 1030 BB Amsterdam Telefoon: 14 020 Fax: 020 634 9340 www.noord.amsterdam.nl Retouradres: Postbus 37608 1030 BB Amsterdam

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan.

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4515624 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst renteherziening De Alliantie Voorstel: De achtervangovereenkomst

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4131686 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 juni 2012 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve en M. Tigelaar Programma : 10. Economie en

Nadere informatie

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4504014 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Voorstel:

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

29453 Woningcorporaties. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

29453 Woningcorporaties. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 29453 Woningcorporaties Nr. 253 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2012 Hierbij informeer ik

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Nummer: 2012-94 Datum: 07-06-2012 Aan : College van B&W Steller vragen: Youssef El Messaoudi en Ramón Smits Alvarez

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Voorstel besluit Toelichting

Voorstel besluit Toelichting Gewijzigd voorstel! Raadsvoorstel nr. : 2002/51 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 23 april 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 9 april 2002. Onderwerp: Achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale

Nadere informatie

3 december 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van de leden Rog en Omtzigt (beiden CDA) van 22 november over derivaten in het onderwijs

3 december 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van de leden Rog en Omtzigt (beiden CDA) van 22 november over derivaten in het onderwijs a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Rotterdam en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze brief zal ik het proces en de overeenkomst toelichten.

Rotterdam en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze brief zal ik het proces en de overeenkomst toelichten. Hierbij informeer ik u over de overeenkomst op hoofdlijnen die Vestia op 18 juni 2012 heeft gesloten met 9 banken over de afkoop van nagenoeg de hele derivatenportefeuille van de corporatie en over de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 4. Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen 2017 t/m 2023 Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Informatie bij : H.W.C.

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 39 Inboeknummer 00+004048 Beslisdatum B&W 28 februari 2001 Dossiernummer 109.303 Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

Nadere informatie

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017 Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten 1 juli 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700894 Verzoek om als achtervang deel te nemen in de borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met betrekking tot een geldlening van Stichting Woonveste van 25.000.000

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

De Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen worden als volgt gewijzigd:

De Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen worden als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. 2013-0000416424, tot wijziging van de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Minister voor

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1 Be le ids rege ls van de Min is te r van Binnen landse Zaken en Kon ink r i j ks re l a t i es van 5 sep tember 2012, nr. 2012-0000515185 t e r u i t voe r ing van het Beslui t beheer socia le - huursector

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Garantstelling drie leningen woningbouwcomplexen Wooninc.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius Raadsinformatiebrief Onderwerp Situatie Laurentius Inleiding/aanleiding Op 1 februari jl. hebt u een raadsinformatiebrief ontvangen over de situatie bij Laurentius naar aanleiding van een publicatie in

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Sï3. B&W-nota. gemeente Winterswijk. : : 1/7 datum nota : zaaknummer blad. programma werkdoei. : 13: Financiën

Sï3. B&W-nota. gemeente Winterswijk. : : 1/7 datum nota : zaaknummer blad. programma werkdoei. : 13: Financiën B&W-nota zaaknummer blad Sï3 iponf-o :138332 : 1/7 datum nota : 06-07-2017 programma werkdoei onderwerp advies: : 13: Financiën : 1124 / Herfinanciering middel - lange leningen : Evaluatie voorwaarden

Nadere informatie

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 Woningcorporaties en gemeenten Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 WSW en het borgstelsel Statutair: Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Blijft de minister met ons van mening dat van deze afwenteling van de kosten als gevolg van het financiële debacle op de huurders van Vestia geen spra

Blijft de minister met ons van mening dat van deze afwenteling van de kosten als gevolg van het financiële debacle op de huurders van Vestia geen spra Voorzitter, Wat er gebeurd is bij Vestia is schandalig en immoreel. Er zijn ongekende financiële risico s genomen en net als bij de banken blijkt Vestia too big to fail. Na de systeembanken kennen we nu

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : 2017-019 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/867941 Documentnummer : 1894/2017/903129 Datum collegebesluit : 20 februari 2017 Onderwerp aangaan

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

RenteSWAP (ID 8) Team RenteSWAP 8 november 2016

RenteSWAP (ID 8) Team RenteSWAP 8 november 2016 Meander 261 Postbus 9221 6800 KB Arnhem telefoon 088 23 67 777 e-mail swap@flynth.nl Voorbeeld BV Fictieweg 3 1234 AB BIJVOORBEELD Kenmerk Behandeld door Datum RenteSWAP (ID 8) Team RenteSWAP 8 november

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ)

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ) Vragen en antwoorden over het schuld/woz-overzicht Algemene vragen Vragen over de peildatum WOZ-waarde Vragen over de maximale gemeentelijke achtervang per corporatie (100% WOZ) Vragen over de maximale

Nadere informatie

De I0 tte. Geachte heer Roelvink,

De I0 tte. Geachte heer Roelvink, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Financial Risk Management Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9711 www.deloitte.nl Behandeld

Nadere informatie

Een solide belegging AAA-borgstelling

Een solide belegging AAA-borgstelling Een solide belegging AAA-borgstelling Onze bijdrage aan de samenleving Het WSW stelt als onafhankelijk instituut woningcorporaties in staat optimale financiering te verkrijgen voor vastgoed in de publieke

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Het verzoek aan de rvc is goedkeuring te verlenen aan dit voorgenomen besluit.

Het verzoek aan de rvc is goedkeuring te verlenen aan dit voorgenomen besluit. Memo Dorpstraat 48-50 Postbus 35 2390 AA Hazerswoude dorp Telefoon 0172-583111 Fax 0172-583110 e-mail: info@ habekowonen.nl Aan : raad van commissarissen Van : Martin Bogerd Datum : 14-09-2017 Betreft

Nadere informatie

Datum 1 december 2015 Betreft Kamervragen over het bericht Renteswap kost Zwols Isala-ziekenhuis minstens 25 miljoen euro

Datum 1 december 2015 Betreft Kamervragen over het bericht Renteswap kost Zwols Isala-ziekenhuis minstens 25 miljoen euro > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Griffie vrijdag 9 juni 2017 8:48 'Griffie Culemborg'; Griffie Berg en Dal; Griffie; Griffie Druten; Griffie Heumen; Griffier Mook en Middelaar;

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. de gemeenteraad T F (078)

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. de gemeenteraad T F (078) DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Aan Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad T 14078 F (078) 639 8080 www.dordrecht.nl Datum 18 december 2012 Contactpersonen

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen!

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen! Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Rekenkamercommissie Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 7 mei 2014 Betreft: Onderzoek rekenkamercommissie naar gemeentelijke garantstellingen Geachte leden van de

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

IIIEUIEUIEIII Hoeder van de borg

IIIEUIEUIEIII Hoeder van de borg ontvangen dd. WONEN ZUID 2 9 k?%2018 IIIEUIEUIEIII Stichting Wonen Zuid de heer ir. A. van Malde Postbus 400 6040 AK ROERMOND doorgest. naar: Geachte heer Van Malde, Hierbij ontvangt u een overzicht van

Nadere informatie

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Aan geadresseerde Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni Behandeld

Nadere informatie

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 1 Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid Vraag 9: Hoe wordt in het nieuwe kader omgegaan met de neveneffecten die zich in

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verzekeringsspecialist B.V., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verzekeringsspecialist B.V., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-234 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Johan Conijn & Wolter Achterveld 30 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gevolgen verhuurderheffing... 3 3 Gevolgen nieuwe investeringsfaciliteit,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie