Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Page 1 of 1. Van Verzonden: 02 maart 2012 9:14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten"

Transcriptie

1 Page 1 of 1 Onderwerp: FW: informatie over derivaten Bijlagen: Lemon 2011 Waterland ppt Van Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onde!!!":11Mmatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien Ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente overl Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou variabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's Ilever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals in het geval van Vestia). Wooncompagnie heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~111. IIII.IIbconcerncontroller Wooncompagnie, Met vriendelijke groet, Wooncompagnie Postbus AD Hool n Bezookadres: Kraggeveenstraat 5 Purmerend T (0299) F (0299) M Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag ( ute). Denk aan hel milien voordat u deze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet In dit bericht is verwoord. KlIk hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze procialmer. This was Virus checked by Astaro Security Gateway

2

3 8. RENTEDERIVATEN Algemeen Ten behoeve van het spreiden en het beperken van renterisico's maakt AWM onder meer gebruik van traditionele instrumenten. Daarbij moet oedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting. AWM onderkent echter ook cle mogelijkheden van rentederivaten ten behoeve van het spreiden en beperken van renterisico's. Daarom maakt AWM naast traditionele instrumenten ook gebruik van rentederivaten. In dit hoofdstuk worden de kaders ten aanzien van rentederivaten uiteengezet. 4e: 8.2 Uitgangspunten rentederivaten Voor het gebruik van rentederivaten gelden de volgende uitgangspunten: Rentederivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's: Rentederivaten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico's, mits voldaan wordt aan de in dit treasurystatuut daarvoor genoemde eisen en geformuleerde kaders; Speculatief handelen in rentederivaten, zoals door middel van het aangaan van 'open posities', zonder dat sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico's, is niet toegestaan; (04 Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating hoger dan single A; Alvorens met een bepaalde bank een renlederivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruil voorlkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract s. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een bij voorkeur onafhankelijk extern adviseur worden ingewonnen; In voorstellen voor het afsluiten van rentederivaten dient onder andere het type rentederivaat gemotiveerd te worden; Er moet sprake zijn van een adequate administratie voor rentederivaten; De bijlagen bevatten een limitatief overzicht met de toegestane rentederivaten. Gestructureerde producten mogen alleen worden afgesloten indien hier middels het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht; Indien voorzien wordt een bepaald rentederivaat in te zetten zal daarvan melding worden gemaakt in het treasuryjaarplan en worden beschreven onder welke omstandigheden het instrument ingezet zal worden; Rentederivaten waarvoor door middel van het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage geen mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht mogen niet worden afgesloten; Besluiten voor het afsluiten van rentederivaten worden genomen door afweging van op basis van aan, indien mogelijk, minimaal twee marktpartijen opgevraagde offertes verkregen alternatieven, te- 4 5 De meest voorkomende soorten contracten zijn: ISDA (International Standard Derivatives Association, Engelstalig) en RFD (=Raamovereenkomst Financiele Derivaten, Nederlandstalig). Treasury statuut AWM Pagina 20

4

5 Page 1 of 1 Van: or liffiffil~~ Verzonden: 02 maart :14 Aan: ~1 Onderwerp: informatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente oved Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou vadabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's liever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals in het geval van Vestia). Wooncompagnie heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~ concerncontroller Wooncompagnie, via Met vriendelijke groet, ~ Hoofd Woondiensten 1 Wooncompagnie Postbus ( AD Hoorn Bezoekadres: Kraggeveenstraat 5 Purrnerend T (0299) F (0299) M KvK Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdaa ( uur). Denk aan het voordet u deze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht

6

7 Wat zijn derivaten? - Aedesnet voor corporaties Page 1 of 2 aedesnet.n1 Wat zijn derivaten? 01 februari 2012 In de corporatiesector wordt volop gewerkt met derivaten. Deze instrumenten helpen corporaties ongewenste fluctuaties ln de kapitaalmarktrente en de kasstromen te beheersen. Ze worden wereldwijd door allerlei bedripen gebruikt en zijn volledig aanvaard als zinvol. Een synoniem voor 'derlvaat' is 'afgeleid product'. Die term zegt veel meer. Het gaat om financiële instrumenten dle afgeleid zijn van de handel In een concreet product. Neem een appelteler. HIJ sluit in februari een contract af met een fruithandelaar voor zljn hele oogst. Er zit op dat moment zelfs geen bloesem aan de boom. De overeengekomen prijs voor de oogst zal veel lager zijn dan de teler voor een topoogst krijgt, maar aanzienlijk hoger dan voor een mislukte oogst. Hij doet dit omdat hij niet houdt van onzekerheden. Zo'n contract voorkomt grote financiële tegenvallers. De fruithandelaar op zijn beurt schat in dat hij een goede oogst krijgt voor een prijs die rulm onder de veilingprijs ten tijde van de oogst ligt. Hij calculeert tegenvallers in. De fruithandelaar heeft ook een tweede mogelijkheld. Als de tekenen halverwege het groeiseizoen goed zijn verkoopt hij het recht op de oogst aan een collega. Die moet wel een hogere prijs aan hem betalen, want het risico op een slechte oogst is behoorlijk gedaald. De fruithandelaar verkoopt geen appels maar een contract dat is afgeield van de appelhandel, een derivaat dus. Wat voor risico's worden zoal afgedekt met derivaten? Iedere belangrijke kostenpost die sterk kan fluctueren, komt in aanmerking voor afdekking met derivaten. De kerosineprijs van KLM of de dollarinkomsten van Heineken worden net zo vastgepind als In het appelvoorbeeld. Voor woningcorporaties vormen de rentelasten, met zo'n 30 procent, de beiangrijkste kostenpost. Als de rente stijgt en je hebt een rente die meedeint met de marktrente, dan tikt dat hard aan. Corporaties sluiten daarom vaak swaps af. Daarbij ruil je je eigen variabele rente met een partij met een vergelijkbare rentelast dle vast ls. Dat gaat met gesloten beurzen. Maar als de rente stijgt of daalt, dan komt er een moment waarop het verschil te groot wordt en moet de veriiezende partij schadeloos worden gesteld. De bank die heeft bemiddeld bij de transactie, eist meestal dat zo'n bedrag via zogenoemde margin calls (tussentijds stortingen) wordt voldaan. Ze wiflen voorkomen dat aan het eind van de rit de betalende partij failliet is. Swaption DerIvatendeskundige Hans Schumacher, hoogleraar Ifinanciële) wiskunde in Tilburg, kent nog andere derivaten die worden gebruikt door rentegevoelige bedrijven. 'Je kunt bijvoorbeeld een Swaption afsluiten. Dat Is een soort voorcontract waarin Je overeenkomt in de toekomst een Swap af te sluiten. Als het eenmaal zover is, kan de situatie zo zijn veranderd dat de overeengekomen voorwaarden niet meer kloppen. Dat moet dan met een extra betaling worden rechtgetrokken.' Caps en Floors Er worden door corporaties ook vaak 'Caps' en 'Floors' gebruikt. Met deze derivaten kan de rente binnen een bandbreedte worden vastgelegd. De partijen die deze derivaten uitgeven, betalen bij zodra de rente uit de afgesproken bandbreedte loopt. Dit zijn dure producten, maar ze zijn wel goed voor de nachtrust van het management. Meer feiten, vragen en antwoorden Derivaten kunnen bouwproductie ook opstuwen Ophef rond Vestia Waterschapsbank verstrekt financierinq van 1.7 miliard euro Roel Steenbeek: 'Ymere zou ook hulp verwachten' Gerard Erents en laques Thielen interim-bestuurders Vestia Toezicht Aad van Leek (WOONopMAAT): 'Derivaten lichten van Vestia?' 17 februari) Marc Calon: 'Financieel toezicht onder de loep nemen' MinIster Spies overweeqt onderzoek naar toezicht op corporaties Aedes-voorzitter Calon: 'Niet meer, maar betere reqels' Meer over toezicht binnen de corporatlesector Hoe is het toezicht op corporaties inctericht?

8 Wat zijn derivaten? - Aedesnet voor corporaties Page 2 of Discussie lim Schuyt (de Alliantie): 'Dulmen voor hogere rente (13 februari) Rob van den Broeke(DuaWonen): '1k wil ook een elland' (I 0 februari) Karin van Dreven (WoningstIchtIng Haaq Wonen): 'Niet meer, maar doqrtastender- toezicht' 18 februari) Aad Leek (WOONopMAAT): 'Derivaten lichten van VestiaT (7 februari) Jim Schuyt (de Alliantie): 'Vestia is aan de bar (6 februari) Leon Bobbe (Dodok Wonen): 'Kunnen corporaties npo solidair zurimet elkaar?' (4 februari) Marlen de Lancien (Stadcier erking van ons stelsel door peer review' (4 februari) EigLetiaLg 'e man ILlite s ree): 'Vestla en de nieuwe toezichthouders' (1 februar1) Meer informatie Fi na ncl en Corporatiebranche hap://www.aedesnet.nl/content/artikelerilachtergrond/unknown/dossier-financien/wat

9 Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen - Aedesnet voor corporaties Page 1 of ~~ Van: Verzonden: 22 februari :20 Aan: Onderwerp: ing: Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen - Aedesnet voor corporaties Arrt aedesnet.n1 Derivaten kunnen bouwproductie opstuwen 02 februari 2012 In het bedrijfsleven worden derivaten ingezet om effectiever te kunnen werken. Woningcorporaties moeten van de overheid hun broek zelf ophouden. Dat is een uitvloeisel van de bruteringsoperaties van de jaren '90, waarbij de corporaties werden verzelfstandigd en overheidssubsidies kwamen te vervallen. Lage rente, meer woningen Rentegevoelige bedrijven maken veelvuldig gebruik van rentederivaten. Corporaties werken met rentelasten die gemiddeld een derde van kosten bepalen. Dat maakt het voor de hand liggend dat de corporaties werken met producten als renteswaps. Het is daarbij natuurlijk wel zaak dat de risico's goed worden beheerst. Als dat geregeld is, kunnen corporatles door het gebruik van derivaten meer woningen neerzetten en de wachtlijsten dus korter maken. Rekenvoorbeeld Met een rekenvoorbeeld is dat goed aan te tonen. Voor de duidelijkheid laten we de kosten van de bank even buiten beschouwing. Een corporatie leent 1 miljard euro om nieuwe woningen te bouwen. De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. Het bouwen van een woning kost gemiddeid euro. Dat betekent dat de corporatie afgerond in principe 6667 woningen voor dat miljard kan neerzetten. Maar het geld is geleend tegen 3 procent rente oftewel 30 miljoen per jaar. Dat houdt in dat gedurende de looptijd Ieder jaar van dat miljard 200 woningen minder gebouwd kunnen worden. Over 10 jaar gerekend zijn dat er 2000 en die moeten in mindering worden gebracht op die 6667 woningen die je voor een miljard euro kunt neerzetten. Door verstandig afdekken slaagt de corporatie erin om de effectieve rente op die lening terug te brengen tot 2 procent per jaar. Zo ontstaat er meer investeringsruimte en na 10 jaar levert dat 100 miljoen op waarmee afgerond 667 extra woningen gebouwd kunnen worden. Meer feiten, vragen en antwoorden Wat ziin derivaten? Ophef rond Vestia Roel Steenbeek: 'Ymere zou ook hulp verwachten' Gerard Erentse en Moues Thielen interim-bestuurders Vestia Toezicht Marc Calon: 'FinancIeel toezicht onder de loep nemen' Minister Spies overweecit onderzoek naar toezicht OP corporaties Aedes voorzitter Calon: 'Niet meer, maar betere regels' Meer over toezicht binnen de corporatiesector Hoe is het toezicht OP corporaties ingericht? Discussie Jim Schuvt (de Alliantiel: 'Duimen voor hogere rente (13 februari) Rob van den Broeke (QuaWonen): 'Ik wil ook een eiland (10 februari) Karin van Dreven (Wonincistichting Haaq Wonen): 'Niet meer, maar doortastender toezicht' (8 februaril Aad leek (WOONopMAAT):'Derivaten lichten van Vestia? 17 februad) Jim Schuvt (de Alliantiel: 'Vestia is aan de bal' 16 februari) Leon Bobbe (Dudok Wonen): 'Kunnen corporaties nog solidair ziin met elkaar?' (4 februari) Maden de Lantzen (Stadclenoot): 'Versterldno van ons stelsel door peer review' (4 februari) Pieter Breqman (Niiestee): 'Vestia en de nieuwe toezichthouders' (1 februari) Meer informatie Financien

10

11 8. RENTEDERIVATEN 8.1 Algerneen Ten behoeve van het spreiden en het beperken van renterisico's maakt AWM onder meer gebruik van traditionele instrumenten. Daarbij moet gedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting. AWM onderkent echter ook de mogelijkheden van rentederivaten ten behoeve van het spreiden en beperken van renterisico's. Daarom maakt AWM naast traditionele instrumenten ook gebruik van rentederivaten. In dit hoofdstuk worden de kaders ten aanzien van rentederivaten uiteengezet. 8.2 Uitgangspunten rentederivaten Voor het gebruik van rentederivaten gelden de volgende uitgangspunten: Rentederivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's: Rentederivaten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico's, mits voldaan wordt aan de in dit treasurystatuut daarvoor genoemde eisen en geformuleerde kaders; Speculatief handelen in rentederivaten, zoals door middel van het aangaan van 'open posities', zonder dat sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico's, is niet toegestaan; Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating hoger dan single A; Alvorens met een bepaalde bank een rentederivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te slulten contract s. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een bij voorkeur onafhankelijk extern advlseur worden Ingewonnen; In voorstellen voor het afsluiten van rentederivaten dient onder andere het type rentederivaat gemotiveerd te worden; Er moet sprake zijn van een adequate administratie voor rentederivaten; De bijlagen bevatten een limitatief overzicht met de toegestane rentederivaten. Gestructureerde producten mogen alleen worden afgesloten indien hier middels het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht; Indien voorzien wordt een bepaald rentederivaat in te zetten zal daarvan melding worden gemaakt in het treasuryjaarplan en worden beschreven onder welke omstandigheden het instrument ingezet zal worden; Rentederivaten waarvoor door middel van het treasuryjaarplan of een uitzonderingsrapportage geen mandaat of goedkeuring is gegeven door de Raad van Toezicht mogen niet worden afgesloten; Besluiten voor het afsluiten van rentederivaten worden genomen door afweging van op basis van aan, indien mogelijk, minimaal twee marktpartijen opgevraagde offertes verkregen alternatieven. 4 5 De meest voorkomende soorten contracten zijn: ISDA (International Standard Derivatives Association, Engelstalig) en RFD (=Raamovereenkomst Financiële Derivaten, Nederlandstalig). Treasury statuut AWM Pagina 20

12

13 Page 1 of 2 Van: Verzonden: 24 februari :58 Aan: Onderwerp: RE: vraag gemeente Waterland Bijlagen: 11111^ 2110_001.pdf Op grond van het treasurystatuut bij AWM (vastgesteld en goedgekeurd in 2010) is het wel toegestaan (zie bijlage), maar we hebben het nog nooit gedaan en zijn het ook niet van plan. Met vriendelijke groet, ii directeur bestuurder ALGEMENE WONIN68OUWVERENIGIN6 1Mik MONNICKEIVDAM Nw Zijds Burgwal TE Monnickendam T : (0299) (algemeen) T : (0299) (direct) F : (0299) E : W: h,a Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt! ****************************************************************************** Disclaimer De informatie verzonden met dit bericht (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending, of door vertraging van de ontvangst. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Van: ilill~~111~111111~ Verzonden: vrijdag 24 februari :32 Aan: 40~ ~ IMINIMPI~111"Mill~1~~1~ , ~~ CC:.~1/111/~ Onderwerp: vraag gemeente Waterland Goedemorgen dames en heren, Vanuit de raad van de gemeente Waterland is de volgende vraag gesteld: het gebruik van derivaten door de binnen Waterland werkzame corporaties en de dekking ervan

14 Page 2 of 2 Indien uw corporatie werkt met derivaten, kunt u mij daar wellicht iets meer over vertellen, zodat ik de raad hierover kan informeren? Vast hartelijk dank voor de te nemen moeite. Met vriendelijke groet, ~ beleidsmedewerker RO/Volkshuisvesting GemeenteWATERLAN ) tie8w Bezoekadres: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam Telefoon: (0299) klior'..".. printen? Denk aan het milieu! Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer

15 Page 1 of 2 Van: Verzonden: 24 februari :29 Aan: 1~; > Onderwerp: RE: vraag gemeente Waterland Geachte ~, IntermarisHoeksteen maakt gebruik van derivaten bij haar rentemanagement. Hiermee verzekeren wij ons tegen rentestijgingen. Bij het gebruik van derivaten zijn er twee belangrijke aandachtspunten: 1. Margin calls (storten van zekerheden bij de bank) De afspraken die wij hebben met de banken zijn zodanig dat wij met onze huidige portefeuille geen risico lopen dat wij zekerheden moeten storten bij de bank. 2. Break clauses (afrekenen van het derivaat) Onder speciale omstandigheden de banken de derivaten opzeggen. Dit is vooral een theoretische mogelijkheid. Mocht dit toch aan de orde zijn dan is IntermarisHoeksteen gezien de betrekkelijk kleine portefeuille aan derivaten prima in staat om dit te financieren, ook als de rente nog een stuk lager komt te liggen dan nu het geval is. Wij vinden het plezierig dat wij dit door uw vraag even naar voren hebben kunnen brengen. Rentederivaten maken onderdeel uit van een verantwoord rentemanagement en wij zorgen er steeds voor dat wij daar op een verstandige manier mee om gaan. Met vriendelijke groet, Directeur Bedrijfsvoering IntermarisHoeksteen van: r111111~[~1~ Verzonden: vrijdag 24 februari :32 Aan: ~111111~~~1~~ CC: ~, 11~1111 Onderwerp: vraag gemeente Waterland Goedemorgen dames en heren, Vanuit de raad van de gemeente Waterland is de volgende vraag gesteld: het gebruik van derivaten door de binnen Waterland werkzame corporaties en de dekking ervan. Indien uw corporatie werkt met derivaten, kunt u mij daar wellicht iets meer over vertellen, zodat ik de raad hierover kan informeren? Vast hartelijk dank voor de te nemen moeite. Met vriendelijke groet, 111~

16 Page 2 of 2 beleidsmedewerker RO/Volkshuisvesting Gemeen tewa T F. R 1. A N D Bezoekadres: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam Postadres: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam Telefoon: (0299) klw -"" printen? Denk aan het milieu! Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Klik hier voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclaimer

17 Page 1 of Van: Verzonden: 02 maart :14 Aan: Onderwerp: informatie over derivaten Zoals toegezegd stuur ik je hierbij informatie over de derivaten van Wooncompagnie. Voor corporaties vormen rentekosten een belangrijke kostenpost. Om renterisico's af te dekken wordt daarom deels gewerkt met derivaten. Een derivaat dat veel gebruikt wordt door corporaties is een swap. Bij swaps ruil je als het ware rente met een andere partij. Je betaalt vaste rente en ontvángt variabele rente. Met die variabele rente die je ontvangt, betaal je de rente van de originele lening. Dat klinkt misschien Ingewikkeld, maar het werkt in feite simpel: de ontvangen en betaalde variabele rente vallen tegen elkaar weg en je houd één lage, vaste rente over! Rest natuurlijk de vraag: waarom zou een partij jou variabele rente willen betalen, in ruil voor een doorgaans lagere, vaste rente? Dat heeft te maken met vertrouwen en de renterisico's die je wilt of kunt lopen. Wooncompagnie wil die risico's liever afdekken. Overigens wordt slechts voor een beperkt deel van de leningportefeuille (minder dan 15%) bij Wooncompagnie gebruik gemaakt van derivaten en dan met name swaps. Nadeel van dit product is dat, als de rente sterk wijzigt, de bank kan eisen dat je met een flink bedrag op tafel komt om de partij waarmee je samenwerkt zekerheid te bieden dat je jouw verplichtingen kan nakomen. Dat kan een corporatie dus plotseling veel geld kosten (zoals In het geval van Vestia). WooncompagnIe heeft echter met de bank afgesproken in zo'n geval niet met een grote som op de proppen te hoeven komen. Dat geeft dus extra zekerheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of Wooncompagnie zal worden aangesproken voor Vestia. Wooncompagnie heeft als WSW-deelnemer (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) wel een zogeheten obligo verplichting. Voor Wooncompagnie gaat het om een bedrag van circa 20 miljoen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zo lang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt er geen beroep gedaan op deze obligo verplichting. Wooncompagnie maakt dus maar zeer beperkt gebruik van derivaten. Over de liquiditeit (in welke mate lopende betalingsverplichtingen kunnen worden voidaan) hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Bovendien heeft Wooncompagnie ook nog eens kredietovereenkomsten met verschillende banken afgesloten. Mocht er op een bepaald moment onverhoopt extra geld nodig zijn, dan kunnen wij daar een beroep op doen. Mocht er behoefte zijn aan een verdere toelichting dan kan contact worden opgenomen met~ 1/11115, concerncontroller Wooncompagnie, via Met vriendelijke groet, > Wooncompagnie Postbus AD Hoorn Bezoekadres: Kraggeveenstraat 5 Purrnarend T (0299) F (0299) M Alkmaar Aanwezig: maandag-dinsdaa-clonderdaq-nrildag uur). Denk aan het nil,eu yucrdal u duze print. This was Virus checked by Astaro Security Gateway. DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-m Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht

18

19 Page 1 of 3 Onderwerp: FW: vraag derivaten Van: Verzonden: 07 maart :35 Aan: frall^ Onderwerp: RE: vraag derivaten Goedemorgen Dit betekent dat wij geen enkel risico lopen op dit moment. De brief waar ik het over had heeft de wethouder Wonen in Amstelveen gestuurd naar de Raad. En wij hebben deze brief meegelezen, het is geen brief van ons. Met vriendelijke groet, Relatiemanager Eigen Haard Arlandaweg 88 Postbus JB AMSTERDAM telefoon: mobiel: printen? Denk aan het milieu! Van: 1 Verzonden: 05 maart :31 Aan: Onderwerp: RE: vraag derivaten Goedemorgen gia Met excuses voor de late reactie, maar hierbij! "Eigen Haard gebruikt nauwelijks derivaten als financiering; in het enkele geval dat wij dit hebben gedaan, is er sprake van een directe koppeling aan een lening. Bij financieringen maken wij gebruik van recht-toerecht-aan bankleningen bij instellingen als de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank." lk hoop dat je hiermee uit de voeten kan, succes. Met vriendelijke groet, Relatiemanager Eigen Haard Arlandaweg 88 Postbus JB AMSTERDAM telefoon: mobiel:

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 NOTA Derivaten beheersen Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013 Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 Inhoud Samenvatting... 2 1 Over derivaten en risico s... 4 1.1 Renterisico, derivaten en speculatie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 606 Parlementaire enquête Woningcorporaties Nr. 7 DEELRAPPORT VESTIA Inhoudsopgave 1 INLEIDING 7 1.1 Wat is er gebeurd: het derivatendebacle

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie