Jaarverslag AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

2 Jaarverslag

3 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8 Terugblik Risicobeheersing Organisatiestructuur Governance principes Vooruitzichten Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat Geconsolideerd resultaat naar winstbron Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemene grondslagen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Risicoparagraaf Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Enkelvoudige jaarrekening Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens

4 Personalia Raad van Commissarissen A.G. Beelaerts van Blokland, voorzitter A. Tukker, lid P.M. Walhof, lid Directie R.S.F. van Lier, Algemeen directeur E.J. Pieters, Financieel directeur (tot 1 juni 2014) M.R.E Harkema, Chief Financial Risk Officer (vanaf 6 mei 2014) Certificerend actuaris Ernst & Young Actuarissen B.V. Controlerend accountant KPMG Accountants N.V. 4

5 Meerjarenoverzicht Bedragen in duizenden euro's Resultaat Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Opbrengsten Verdiende premies eigen rekening Opbrengsten uit beleggingen Totaal opbrengsten Bedrijfslasten Mutatie technische voorzieningen eigen rekening Acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten Beleggingslasten Totaal bedrijfslasten Solvabiliteit (conform Wft) 500% 583% 509% Balansgegevens Beleggingen Eigen vermogen Technische voorzieningen Balanstotaal Gemiddeld aantal medewerkers (herrekend op fulltime basis)

6 Bericht van de Raad van Commissarissen Hierbij biedt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2014 aan, zoals opgesteld door de Directie van AXENT NabestaandenZorg N.V. (hierna: AXENT). In het verslag is de goedkeurende controleverklaring van de accountant opgenomen. Wij stellen u voor uw goedkeuring aan de jaarrekening te verlenen. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de Directie voor het gevoerde beheer en eveneens decharge van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) voor het in 2014 gehouden toezicht. Gedurende het jaar hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van de RvC voorgedaan. De RvC heeft ook in 2014 een actieve invulling gegeven aan het commissariaat. Enerzijds heeft de RvC de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd, waarbij de ontwikkeling en aansturing van de solvabiliteit van AXENT op basis van het huidige toezichtkader onder Solvency I, met als randvoorwaarde het toekomstige toezichtkader onder Solvency II, centraal stond. Anderzijds werd speciale aandacht geschonken aan het beleid op de lange termijn waarbij de RvC toeziet op de gevolgen voor de positie van belanghebbenden, met name de polishouders, de werknemers en de aandeelhouder. De RvC vergaderde in 2014 acht maal in aanwezigheid van de Directie, waaronder eenmaal telefonisch. In de vergaderingen werden, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, het beleggingsbeleid, de methodieken en grondslagen voor de toereikendheidstoets en Solvency II, de financiële rapportages, de (eigen) risicoanalyse, het commerciële beleidsplan en de algemene gang van zaken in de organisatie besproken. De RvC heeft de aanpassingen van het kapitaalbeleid alsmede het dividendbeleid en de Eigen Risicobeoordeling 2014 beoordeeld en hierover een positief advies uitgebracht. De RvC heeft twee voorstellen tot uitkering van een dividend gedurende het jaar van een positief advies voorzien. Verder vergaderde de RvC in 2014 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken met de Directie besproken en geëvalueerd. Ook heeft de RvC het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd, met assistentie van een op dit gebied gespecialiseerd bureau. Op basis van het opgestelde plan voor permanente educatie hebben de drie leden van de RvC gedurende het jaar een cyclus op Business Universiteit Nyenrode gevolgd, die in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars gegeven werd. De leden van de RvC zijn tevreden met de opzet en de inhoud van het programma. De Audit Commissie werd voorgezeten door medecommissaris de heer A. Tukker. De Audit Commissie is in het boekjaar 2014 driemaal bijeengekomen. Naast de rapportages omtrent (tussentijdse) bevindingen van de accountants en actuarissen inzake de maatregelen van interne controle, zijn de waarderingsgrondslagen en de maandelijkse financiële rapportages besproken. Bijzondere aandacht is dit jaar gegeven aan de internal audit functie, welke dit jaar voor het eerst heeft gefunctioneerd. Vanwege de omvang van de organisatie zijn deze werkzaamheden uitbesteed. Het plan van aanpak, de vergoeding, de voorgestelde wijze van rapporteren en het aspect onafhankelijkheid zijn vooraf met de internal auditor besproken. De internal auditor heeft zich dit eerste jaar met name gericht op de opzet van de interne controle binnen de onderneming. Bevindingen van de internal auditor zijn geëvalueerd, besproken en opgevolgd. De Audit Commissie heeft ook haar eigen werkzaamheden geëvalueerd en van haar werkzaamheden is verslag gedaan aan de RvC. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze wet is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de RvC tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Wij vinden dit een belangrijke regel maar gezien de proportionaliteit is de uitvoering hiervan lastig. 6

7 Tot slot is de RvC de medewerkers en de Directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Amsterdam, 18 maart 2015 A.G. Beelaerts van Blokland Voorzitter 7

8 Verslag van de Directie Terugblik 2014 Een succesvol jaar In 2014 heeft de dienstverlening aan onze polishouders centraal gestaan. De ambitie om al onze premiebetalende polishouders te informeren over het bij AXENT verzekerde kapitaal in relatie tot de kosten van de door hen gewenste uitvaart is gerealiseerd. Wij voelen het als onze plicht om er zorg voor te dragen dat de in het verleden bij AXENT of haar rechtsvoorgangers gesloten uitvaartverzekeringen, blijven aansluiten bij het doel waarvoor onze polishouders deze verzekering gesloten hebben, te weten de financiering van de kosten van een uitvaart. Door deze campagnes worden onze polishouders geïnformeerd zodat zij zelf in staat zijn een afweging te maken of hun financiële middelen toereikend zijn om de toekomstige kosten van de gewenste uitvaart te kunnen bekostigen of dat zij hiervoor een aanvullende verzekering willen afsluiten. Om invulling te geven aan onze kernwaarde persoonlijke keuzevrijheid hebben we in oktober de website gelanceerd. Het is de eerste en enige vergelijkingssite van uitvaartondernemers waar de producten en diensten van meer dan 160 begrafenisondernemers verspreid door heel Nederland worden vergeleken. Onze gedachten achter dit initiatief zijn om de nabestaanden van onze polishouders optimaal te faciliteren in de besteding van de uitvaart alsmede om onze polishouders inzicht te geven in de actuele kosten van een uitvaart in hun regio. In het kader van zorgplicht heeft AXENT in 2014 haar product uitgebreid met de mogelijkheid tot automatische indexatie. Polishouders krijgen nu gedurende de looptijd van de premiebetaling de mogelijkheid om het verzekerd kapitaal te indexeren met het niveau van de uitvaartinflatie. Onze polishouders zijn zo beschermd tegen onderverzekering. We hebben veel aandacht besteed aan de optimalisering van onze procesvoering waarbij onze focus ligt op zoveel als mogelijk digitaal met onze polishouders te communiceren. Dit heeft geresulteerd in een aanmerkelijke versnelling van onze procesgang waarbij de door onze polishouders digitaal ingediende mutatieverzoeken gemiddeld binnen twee werkdagen zijn verwerkt en een overlijdensuitkering binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de nabestaanden wordt bijgeschreven. De strategische keuze van AXENT om na de invoering van het provisieverbod een direct distributiekanaal te ontwikkelen is succesvol gebleken. Dankzij het directe kanaal hebben wij in 2014 een sterke groei aan nieuw gesloten polissen gerealiseerd. De nieuwe productie nadert hiermee weer het niveau van voor de inwerkingtreding van Bgfo3. Daarnaast blijft AXENT haar intermediairs ondersteunen om hun zorgplicht richting de polishouders zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. In 2014 heeft AXENT haar beleggingen in lijn gebracht met de Minimale Risico Portefeuille. Met deze portefeuille realiseert AXENT dat de invloed van rentewijzigingen op de waarde van de beleggingen en de verplichtingen vergelijkbaar is. AXENT heeft in 2014 veel baat gehad bij dit strategisch beleggingsbeleid nu de rente zo sterk daalde. Na een gedegen inwerkperiode heeft de heer M.R.E. Harkema in mei 2014 de functie van Financieel directeur van AXENT van de heer E.J. Pieters overgenomen 8

9 Ontwikkeling financiële markten In het afgelopen boekjaar zijn de rentestanden en kredietopslagen gedaald als gevolg van macro economische ontwikkelingen en beslissingen van de Europese Centrale Bank ( ECB ). In Europa bleef in 2014 de economische groei dicht bij de nullijn. De kredietverlening in de Eurozone kromp verder. De inflatie in de Eurozone was laag en begon medio 2014 verder te dalen door de snelle daling van de olieprijs. Deze ontwikkelingen noopte de ECB tot het nemen van extra maatregelen in 2014 om de inflatie en economische groei te verhogen. Een unieke maatregel was het verlagen van de depotfaciliteit van de ECB naar een negatieve rente van minus 0,20%. Dit heeft er toe geleid dat banken bij de ECB moeten betalen om hun liquiditeiten te stallen. Dit wordt inmiddels ook doorberekend aan hun klanten, waaronder AXENT. Daarnaast heeft de ECB een hernieuwde lange financiering faciliteit voor banken geïntroduceerd. Dat dit alles niet genoeg was, bleek uit de aankondiging van de ECB om specifieke obligaties zoals Asset Backed Securities en Covered Bonds op te gaan kopen. Deze laatste actie was slechts een prelude voor de hierdoor gerezen marktverwachting van een grootschaliger opkoopprogramma, welke inmiddels begin 2015 is aangekondigd. De beleggingsportefeuille van AXENT volgt de looptijdstructuur van de verplichtingen voortkomende uit de verzekeringen. Hierdoor heeft de portefeuille een lange duration. Ter illustratie van de ontwikkeling van de portefeuille in 2014 beschouwen we het verloop van de lening van de Duitse overheid 2,50% Deze lening heeft een gemiddelde gewogen looptijd die overeenkomt met die van de beleggingsportefeuille. Ook maakt Duitsland een substantieel deel uit van de beleggingsportefeuille. Deze lening begon het jaar met een rendement van 2,75% en eindigde het jaar met een rendement van 1,35%. Het begin van het jaar was tevens de hoogste stand en het eind van het jaar was tevens de laagste stand van het boekjaar. Ook de kredietopslagen van andere Europese landen ten opzichte van het ijkpunt Duitsland binnen de Eurozone daalden gedurende het kalenderjaar Dit vond voornamelijk zijn oorsprong in de opkoopbereidheid van de ECB. De portefeuille van AXENT werd hierdoor in positieve zin beïnvloed door haar posities in staatsobligaties van Oostenrijk, België en Frankrijk. Resultaat Over 2014 heeft AXENT een positief nettoresultaat geboekt van EUR 134,8 miljoen. Dit is EUR 44,7 miljoen hoger dan het nettoresultaat over 2013 van EUR 90,1 miljoen. Het resultaat over 2014 is met name beïnvloed door het positieve beleggingsresultaat van EUR 538,0 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van de gedaalde marktrente en inlopende credit spreads in het boekjaar. Hier tegenover staat de toename van de technische voorzieningen ter grootte van EUR 358,4 miljoen, eveneens hoofdzakelijk toe te rekenen aan de gedaalde marktrente. Het verschil tussen de beleggingsopbrengsten en de mutatie van de technische voorzieningen is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de in 2014 sterk gereduceerde credit spread op staatsobligaties in portefeuille, de spread tussen de rentetermijnstructuur onderliggend aan de beleggingen (ECB AAA-curve) respectievelijk de voorzieningen (interne rentetermijnstructuur), de impact van verschillen in UFR extrapolatiemethodiek tussen beide rentetermijnstructuren en de gedaalde inflatie. Tevens is door de gedaalde rente de afkoopwaardevloercorrectie gereduceerd van EUR 99,3 miljoen naar EUR 24,8 miljoen. 9

10 Indien wordt gecorrigeerd voor de eenmalige last ter grootte van EUR 5,0 miljoen inzake de afwaardering van geactiveerde vooruitbetaalde provisies zijn de beheerlasten in 2014 met EUR 2,4 miljoen afgenomen tot EUR 13,6 miljoen. Deze eenmalige last vloeit voort uit een in 2014 doorgevoerde verfijning van de gemodelleerde provisies in de technische voorzieningen. Deze verfijning heeft tevens tot een vrijval van de technische voorzieningen geleid ter grootte van EUR 4,8 miljoen. De acquisitiekosten zijn in 2014 met ruim EUR 1,5 miljoen toegenomen als gevolg van de intensivering van de acquisitieactiviteiten in Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2014 EUR 188,1 miljoen tegen EUR 197,8 miljoen ultimo De afname van ruim EUR 10 miljoen is toe te rekenen aan het in 2014 uitgekeerde dividend ad EUR 144,4 miljoen welke het positieve resultaat na belastingen ad EUR 134,8 miljoen oversteeg. Solvabiliteit Op 31 december 2014 bedraagt de solvabiliteitsratio op basis van Solvency I grondslagen 500% (2013: 583%). De afname van de solvabiliteit ultimo 2014 ten opzichte van ultimo 2013 is het gevolg het reeds in 2014 uitgekeerde dividend ad EUR 144,4 miljoen alsmede het voorgenomen dividend over 2014 ad EUR 15,0 miljoen. Hiertegenover staat het positieve resultaat over 2014, waarop de daling van de rente in 2014 een grote invloed heeft gehad. AXENT stuurt intern op Solvency II uitgangspunten, rekening houdend met voor AXENT specifieke aanpassingen. De solvabiliteit op deze interne solvabiliteitsgrondslagen bedraagt meer dan 200%; dit percentage ligt ruim boven de normsolvabiliteit uit het kapitaalbeleid. 10

11 Risicobeheersing Algemeen Het voornaamste doel van de risicobeheersing van AXENT is om belanghebbenden van AXENT, waaronder polishouders, werknemers en aandeelhouder, te beschermen tegen zaken die het duurzaam behalen van de ondernemingsdoelen in de weg staan. De Directie van AXENT onderkent het belang van een efficiënte en effectieve risicobeheersing. AXENT heeft daarom haar beheersingskader ingericht volgens het zogenaamde three lines of defense model met de volgende verdedigingslinies: 1. In de eerste lijn is het lijnmanagement direct verantwoordelijk voor risicomanagement en -beheersing van de onder haar ressorterende processen. Het management team van AXENT is zodanig samengesteld dat alle lijndisciplines daarin vertegenwoordigd zijn plus de Directie. Binnen het management team worden lijnmanagers en Directie als actiehouder aangewezen voor de onderkende risico s binnen hun eigen discipline. De voortgang op het mitigeren van de onderkende risico s wordt periodiek gerapporteerd. 2. In de tweede lijn worden het lijnmanagement en de Directie ondersteund door de volgende sleutelfuncties en/of organen: de compliance functie; de (balans)risicomanagementfunctie; de actuariële functie; de beleggingsadviesraad (ALCO). 3. In de derde lijn is de interne audit functie gepositioneerd die de inrichting en werking van de eerste twee verdedigingslinies controleert en haar bevindingen rapporteert aan de Audit Commissie van AXENT. Naast de derde lijn vormen de controlerend accountant en de certificerend actuaris een extra verdedigingslinie. Binnen de risicobeheersing van AXENT staat het kapitaalbeleid, waarvan het strategisch beleggingsbeleid en de jaarlijkse Eigen Risicobeoordeling een afgeleide zijn, centraal. Kapitaalbeleid AXENT heeft als kapitaaldoelstelling om het haar ter beschikking staande kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen de Market Consistent Embedded Value (MCEV) waarde (marktwaarde) en het benodigde kapitaal. Randvoorwaardelijk hierbij is de geaccepteerde risk appetite welke uitgedrukt wordt als streefwaarde voor de AXENT solvabiliteitsratio. In het kapitaalbeleid wordt bepaald hoeveel risico AXENT kan en wil lopen en hoeveel kapitaal daarvoor minimaal moet worden aangehouden. Deze risk appetite wordt vertaald naar risicolimieten. Deze risicolimieten worden bewaakt door middel van een risicomonitoringssysteem, waarin bij verschillende solvabiliteitsratio s managementacties worden ondernomen om de solvabiliteit binnen de beoogde doelstelling te houden c.q. te brengen. In de uitwerking van het kapitaalbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: alle balanscomponenten worden gewaardeerd op marktwaarde. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een economisch robuuste interne rentetermijnstructuur; de Solvency Capital Requirement (SCR) wordt bepaald op basis van de uitgangspunten van het QIS5 raamwerk; de solvabiliteitsvereisten worden verzwaard op basis van risico s die AXENT onderkent, maar niet expliciet onderdeel zijn van Solvency II (standaardformule); 11

12 naast het sturen op marktwaarde ( AXENT solvabiliteit ), hanteert AXENT als randvoorwaarde de huidige wettelijke minimum vereisten onder Solvency I en de vereisten onder Solvency II (standaardformule); geen van de drie minimum solvabiliteitsratio s mag worden overschreden, er is dus sprake van een drievoudige trigger ; bovendien werd in 2014 ook de solvabiliteit bewaakt volgens het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC). Een solvabiliteitsratio van 100% impliceert dat met een kans van 99,5% het aanwezige surplus voldoende is om een mogelijke daling van de marktwaarde van het eigen vermogen dat binnen één jaar plaatsvindt op te vangen. Dit surplus is dan precies gelijk aan de SCR. De nominale waarde van de verplichtingen is niet statisch en wijzigt door winstdeling, indexatie en mutaties in het deelnemersbestand. Het gevolg hiervan is dat de SCR ook niet constant is. Daarom houdt AXENT een marge aan bovenop het 100% solvabiliteitscriterium. AXENT streeft naar een normsolvabiliteit, waarbij de kans op default gereduceerd wordt tot één op duizend. Op basis van het dividendbeleid wordt een overschot boven het ongebonden surplus beschikbaar gesteld voor uitkering van dividend. Naast haar eigen solvabiliteitscriterium hanteert AXENT Solvency I en II als randvoorwaarde. Bij de bepaling hiervan wordt de voorgeschreven curve (respectievelijk ECB AAA met UFR en Swap met UFR) gebruikt. De solvabiliteit onder Solvency II is gebaseerd op de meest recente richtlijnen van EIOPA. Onder Solvency I wordt een solvabiliteitsratio van tenminste 200% ruim voldoende geacht. Gedurende 2014 zijn de solvabiliteitsratio s op weekbasis gerapporteerd, inclusief de SCR behorende bij de individuele (specifieke) markt- en verzekeringstechnische risico s van AXENT. Hierdoor is de Directie van AXENT in staat op weekbasis de actuele stand te toetsen aan de limieten zoals opgenomen in het kapitaalmanagementbeleid en weet, indien de situatie daarom vraagt, welke managementacties uitgevoerd moeten worden om de solvabiliteit weer op het gewenste niveau te krijgen. Het kapitaalbeleid wordt minimaal eens per jaar getoetst aan de actualiteit. Strategisch beleggingsbeleid In het kapitaalbeleid wordt beschreven dat AXENT op een efficiënte wijze met het haar ter beschikking staande kapitaal om wil gaan, waarbij een gebalanceerd en risico gewogen rendement wordt nagestreefd op de beleggingsportefeuille. Op basis van de verplichtingenstructuur wordt in combinatie met de risicohouding het beleggingsbeleid bepaald. Derhalve vindt in het beleggingsbeleid de vertaling van het kapitaalbeleid plaats. Het beleggingsbeleid wordt minimaal één maal per drie jaar herzien en gewijzigd indien daartoe aanleiding bestaat. Bij deze herziening wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille, de ontwikkeling van de verplichtingenstructuur, de vooruitzichten van de beleggingsmarkten en de financiële situatie van AXENT. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, vindt er tussentijdse aanpassing plaats. Doelstelling van het strategisch beleggingsbeleid is de toevertrouwde middelen zodanig te beleggen dat aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Om de beschreven doelstellingen te behalen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het bereiken van de optimale balans tussen risico en rendement. Dit houdt in dat AXENT probeert de opbrengsten van de beleggingen te optimaliseren, zonder dat dit leidt tot risico s waardoor AXENT niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het uitgangspunt voor het vaststellen van het Beleggingsbeleid is het beheersen van risico. Eerst denken vanuit risico, dan pas vanuit rendement. 12

13 Het beleggingsbeleid zal te allen tijde leiden tot het compliant zijn aan de geldende wet- en regelgeving. Meer concreet; het voldoen aan de Solvency II eisen waarbij het voldoen aan Solvency I randvoorwaardelijk is tot 1 januari Gezien de aard van de verplichtingenstructuur van AXENT is rente een belangrijke risicodrijfveer. Het beleggingsbeleid is erop gericht om dit renterisico te beperken. Daartoe dient de rentegevoeligheid van de beleggingen in lijn te zijn met de rentegevoeligheid van de verplichtingen. Het beleggingsbeleid is erop gericht om de beleggingen te convergeren naar een portefeuille die kasstromen genereert die zoveel mogelijk gelijk is aan de kasstromen van de verplichtingen van AXENT. Het gelijkstellen van de kasstromen van de verplichtingen en beleggingen gebeurt in looptijd buckets van vijf jaar. Deze looptijd buckets zijn door de balansrisicomanager geïdentificeerd. Er worden beleggingen geselecteerd welke leiden tot een zo laag mogelijk kapitaalbeslag voor kredietrisico binnen de AXENT solvabiliteit. Deze uitgangspunten van het beleggingsbeleid zijn door de balansrisicomanager vertaald in een Minimum Risk Portfolio (MRP). Het streven is om de beleggingen zo veel mogelijk te convergeren naar deze MRP. Het convergeren van de beleggingen naar de MRP gebeurt in de Matchingportefeuille. In deze Matchingportefeuille worden de kasstromen van de beleggingen zo veel mogelijk gelijkgesteld aan de kasstromen van de verplichtingen die gebruik maken van beleggingen met een minimaal kapitaalbeslag voor kredietrisico. Deze gelijkstelling vindt plaats in looptijd buckets van vijf jaar. In het beleggingsplan, welke onderdeel is van het beleggingsbeleid, worden de strategische normen en tactische bandbreedtes gegeven waarbinnen samenstelling van de portefeuille zich moet bevinden in relatie tot de categorieverdeling en restricties en welke tot een afwijking van de MRP kunnen leiden. Het beleggingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. AXENT erkent haar maatschappelijke rol als levensverzekeraar. In die rol streeft AXENT ook bij haar beleggingsbeslissingen niet alleen financiële criteria maar ook maatschappelijke criteria na. In het Engels worden deze aangeduid als ESG-criteria: Environmental, Social en Governance-criteria. Dit houdt in dat AXENT niet wil beleggen in bedrijven en landen, die betrokken zijn bij de productie van wapens. Daarnaast wil AXENT niet beleggen in obligaties van ondernemingen en landen, die worden verdacht van ongewenste activiteiten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en corruptie. In 2014 heeft AXENT hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en België met een AA(A)-rating. Daarnaast is ook belegd in obligaties van Supranationals, zoals de Europese Investeringsbank. 13

14 Eigen Risicobeoordeling AXENT heeft in 2014 een Eigen Risicobeoordeling (hierna: ERB) uitgevoerd. De ERB is bedoeld om het management van AXENT inzicht te geven in: de impact van onderkende en potentiele risico s op de solvabiliteit; en de beheersmaatregelen die AXENT ter beschikking staan om het risico uit te sluiten of de impact van het risico te mitigeren. Het rapport ERB 2014 wordt ook gebruikt door de Directie als verantwoordingdocument richting interne en externe toezichthouders van AXENT. Het ERB rapport wordt minimaal eens per jaar opgesteld, sluit aan bij de herijking van de strategie en ziet drie jaar vooruit. Het Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) proces is gehanteerd voor de ERB De uitkomsten van de ERB zijn eind 2014 met de toezichthouder (DNB) gedeeld. De ERB is instrumenteel voor het risicobeheer van AXENT: het is een integraal onderdeel van de strategie van AXENT en wordt betrokken bij strategische beslissingen. In de ERB beschrijft de Directie van AXENT hoe binnen de eigen ondernemingsstrategie op een geïntegreerde en prospectieve wijze de risico s, het benodigd kapitaal ter dekking van deze risico s en het gewenste beleggingsrendement worden beschouwd. De ERB is toekomstgericht en vormt een integraal onderdeel van het strategisch managementproces. Door periodiek op een geïntegreerde wijze alle relevante risico s in ogenschouw te nemen die het realiseren van de strategische doelen in de weg staan of tot een verhoging van de (toekomstige) kapitaalbehoefte leidt, kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. De ERB geeft daarbij inzicht in het bij de risk appetite van AXENT behorend kapitaal en het benodigd bufferkapitaal. Wijzingen in het risicoprofiel van AXENT in 2014 Het risicoprofiel van AXENT is gedurende 2014 gewijzigd door een viertal gebeurtenissen: 1. De daling van de rente sinds primo 2014; 2. De aanpassing van het actuariële model voor modellering van de voorzieningen; 3. De verdere migratie naar de MRP; 4. De verfijning van de berekening van de SCR. Ad 1 De daling van de rente sinds primo 2014 Doordat AXENT haar beleggingenstructuur goed heeft in lijn heeft gebracht met de verplichtingen is het kapitaalsbeslag voor afkooprisico gedurende het jaar afgenomen. Tegelijkertijd is de contante waarde van de gemodelleerde kosten door de gedaalde rente toegenomen. Beide effecten compenseren elkaar grotendeels. Ad 2 De aanpassing van het actuariële model voor modellering van de voorzieningen Begin 2014 is de wijze waarop winstdelings- en indexatieverplichtingen waren gemodelleerd grondig herzien. Actualisering van de parameters en aanpassing van de modellering geven een beter inzicht in het risicoprofiel van de portefeuille en leidden tot een verlaging van de best estimate en daarmee tot een verbetering van de solvabiliteit. Deze aanpassing was reeds in het jaarverslag 2013 verwerkt. Ad 3 De verdere migratie naar de MRP Het risicoprofiel van AXENT is sterk verbeterd door de beleggingsportefeuille in te richten conform de MRP. Door de migratie naar een MRP reduceert AXENT haar renterisico sterk. Ad 4 De verfijning van de berekening van de SCR De SCR berekeningen voor de AXENT-solvabiliteit zijn beter in lijn gebracht met de meeste Solvency II QIS5 richtlijnen. De afkoopschok is verfijnd en tegenpartijrisico en catastroferisico zijn toegevoegd. 14

15 Organisatiestructuur Algemene informatie AXENT NabestaandenZorg N.V., gevestigd in Groningen, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Groningen op het adres Leonard Springerlaan 31, 9727 KB Groningen. AXENT NabestaandenZorg N.V. is sinds 1 april 2010 een 100% dochtermaatschappij van Axent Verzekeringen B.V. te Amsterdam en maakt deel uit van de AXENT groep. De verzekeringstechnische activiteiten van de AXENT groep vinden plaats in AXENT NabestaandenZorg N.V. AXENT NabestaandenZorg N.V. is als financiële dienstverlener actief op de Nederlandse markt voor levensverzekeringen en werkt onder vergunning en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. AXENT NabestaandenZorg N.V. verkoopt kapitaalverzekeringen ter dekking van de kosten voor een toekomstige uitvaart (uitvaartverzekeringen). Hierbij staat de keuzevrijheid van de klant voorop. Juridische structuur AXENT NabestaandenZorg N.V. maakt deel uit van de AXENT groep bestaande uit Axent Holding B.V. en Axent Verzekeringen B.V. als houdstermaatschappijen. AXENT Uitvaartverzekeringen N.V. en LPU Verzekeringen N.V. zijn (slapende) dochtervennootschappen van AXENT NabestaandenZorg N.V. In onderstaande figuur is de juridische structuur van de AXENT groep weergegeven alsmede het aandeel in het geplaatste kapitaal: Axent Holding B.V. (Amsterdam) 100% Axent Verzekeringen B.V. (Amsterdam) 100% AXENT NabestaandenZorg N.V (Groningen) 100% 100% AXENT Uitvaartverzekeringen N.V. (Groningen) LPU Verzekeringen N.V. (Groningen) Axent Holding B.V. is een houdstermaatschappij en staat aan het hoofd van de AXENT groep. Axent Verzekeringen B.V. functioneert als tussenholding en verleent managementdiensten voor haar 100%-deelneming AXENT NabestaandenZorg N.V. 15

16 De 100%-deelnemingen van AXENT NabestaandenZorg N.V., AXENT Uitvaartverzekeringen N.V. en LPU Verzekeringen N.V., zijn beide slapend en ontplooien derhalve geen activiteiten. Afdelingsstructuur De afdelingsstructuur van AXENT NabestaandenZorg N.V. is als volgt: Directie Vermogensbeheer (extern) Office management en HR Beleggingsadministratie Balansrisicomanagement (extern) Juridische en fiscale zaken (extern) Compliance Internal audit (extern) Marketing Sales Operatie Finance & Risk Frontoffice OUtbound Frontoffice Actuariaat (extern) Operational risk Sales Ondersteuning Backoffice Financiële administratie Sales Buitendienst IT en leveranciersmanagement (extern) Projectbureau Controlling AXENT NabestaandenZorg N.V. heeft een statutaire Directie bestaande uit twee leden (Algemeen directeur en Chief Financial Risk Officer) welke onder toezicht staat van een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit drie leden. Binnen de RvC heeft AXENT NabestaandenZorg N.V. een onafhankelijke Audit Commissie. Ten slotte is er een Beleggingsadviesraad (ALCO), die als adviseur optreedt van de Directie. 16

17 Governance principes Corporate Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over verantwoording en toezicht. Integriteit en transparantie spelen hierbij een grote rol. Voor verzekeraars is het begrip Corporate Governance nader uitgewerkt in de Governance Principes Verzekeraars (hierna: de Code). De Code bestaat uit een lijst van normen en regels om ervoor te zorgen dat verzekeraars op een afgewogen manier rekening houden met de belangen van stakeholders. Op de Code is het pas toe of leg uit beginsel van toepassing. Vanaf het verslagjaar 2014 is de Code formeel geen gedragscode meer in de zin van artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hoewel daarmee de wettelijke verplichting om te rapporteren over de Code vervalt, heeft AXENT ervoor gekozen, in lijn met voorgaande jaren, in het jaarverslag inzicht te geven in de naleving hiervan. In de strategie en bedrijfsvoering van AXENT staan de belangen van polishouders, haar medewerkers, haar aandeelhouder, de sector en de maatschappij centraal. De principes gaan onder meer in op de rol van de statutaire Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) en op de functie van risicomanagement en interne audit. Daarnaast bevatten de principes uitgangspunten over de beloning van bestuurders en de wijze waarop de wet- en regelgeving wordt nageleefd. AXENT past alle principes uit de Code in beginsel integraal en volledig toe binnen haar organisatie. Op staat per principe vermeld op welke wijze AXENT deze toepast binnen haar bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkeling binnen AXENT op het gebied van governance in 2014 lag op het gebied van de interne audit functie. Deze beginselen van de principe omtrent de audit uit hoofdstuk 5 van de Code zijn binnen AXENT verankerd in het Reglement van de Auditcommissie. Eind 2013 heeft AXENT invulling gegeven aan de eis om een (interne) auditfunctie in te richten door deze uit te besteden aan EY (principes 5.2 en 5.3). De (interne) auditfunctie heeft afgelopen jaar gerapporteerd over haar uitgevoerde audits ten overstaan van de Audit Commissie (principe 5.4.). In maart 2014 zijn de audit charter en het auditplan opgeleverd en is de (interne) auditfunctie geoperationaliseerd. De voorzitter van de Audit Commissie rapporteert periodiek aan de RvC. Niet de auditfunctie maar de Directie verstrekt het auditplan/accountantsverslag en de risicoanalyses jaarlijks aan DNB en indien DNB daar aanleiding toe ziet wordt dit besproken in de toezichtgesprekken met de Directie (principe 5.6). Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van AXENT is opgesteld in het kader van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011, die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. Bij het opstellen van het beloningsbeleid is voorts rekening gehouden met de Guidelines on Remuneration Policies and Practices van 10 december 2010, zoals opgesteld door de Committee of European Banking Supervisors ( CEBS Guidelines ). De Identified Staff 1 bestond ultimo 2014 uit vijf medewerkers (gedurende 2014 zes medewerkers). Cumulatief bedroeg de vaste beloning in 2014 van deze zes medewerkers zevenhonderdendrieënveertigduizend euro. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In de Wet Bestuur en Toezicht is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels binnen het bestuur en de RvC tussen mannen en vrouwen. De zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. Hoewel AXENT het uitgangspunt van een evenwichtige verdeling onderschrijft worden er gezien de beperkte omvang van de organisatie geen streefcijfers voor vrouwen of andere specifieke doelgroepen in managementposities gehanteerd. 1 Inclusief statutaire Directie. 17

18 Vooruitzichten 2015 In een markt waarin de toegang tot producten vanuit de digitalisering steeds eenvoudiger wordt, zullen consumenten zich in hun keuze steeds meer laten leiden door de ervaringen van mede consumenten. Als dienstverlener kunnen we ons dus onderscheiden door het verlenen van een betere klantervaring dan onze concurrentie. Dit vinden wij een goede ontwikkeling en 2015 zal daarom vooral in het teken staan van een verdere verbetering van de service naar onze polishouders. Gegeven de ambitie dat onze uitvaartverzekeringen blijven aansluiten bij de behoefte van onze polishouders en de vele positieve reacties die wij in 2014 over onze zorgplichtcampagnes hebben ontvangen, zullen we deze in 2015 gaan herhalen. Onze polishouders zullen opnieuw worden geïnformeerd over het bij AXENT verzekerde kapitaal in relatie tot de actuele kosten van de gewenste uitvaart. We zullen de doelgroep zelfs uitbreiden waardoor we ook polishouders die inmiddels geen premie meer betalen hierover actief gaan informeren. Daarnaast zullen we de bij ons aangesloten intermediairs oplossingen bieden waardoor ook zij actief invulling kunnen blijven geven aan hun zorgplicht jegens onze polishouders. In 2015 blijven wij investeren in onze bedrijfsprocessen om deze verder te optimaliseren waardoor onze polishouders en hun nabestaanden opnieuw een versnelling van onze procesgang zullen ervaren. Deze investeringen zullen uit eigen middelen worden gefinancierd. De belangrijkste uitdaging waar levensverzekeraars in deze markt voor staan is om conform de verwachting van hun polishouders de dienstverlening te verhogen en om gelijktijdig de kosten per polis structureel omlaag te brengen. Om dit te kunnen realiseren zijn veelal aanzienlijke IT investeringen benodigd. Wij verwachten dat een aantal verzekeraars de overdracht van hun uitvaartportefeuille als een alternatieve optie zullen overwegen. Axent beschikt over een recent opgezette, moderne operatie welke inmiddels een track record heeft om een hoog niveau van service te verlenen tegen de laagste kosten in de industrie. Gegeven de mogelijkheden om dit verder op te schalen en de expertise die wij hebben opgedaan in de migratie van complexe verzekeringsportefeuilles is onze ambitie om verder te groeien door uitvaartportefeuilles te verwerven. Groningen, 18 maart 2015 R.S.F. van Lier Algemeen directeur M.R.E. Harkema Chief Financial Risk Officer 18

19 Geconsolideerde jaarrekening AXENT NabestaandenZorg N.V. 19

20 Geconsolideerde balans per 31 december (voor resultaatbestemming) Bedragen in duizenden euro s Toelichting Beleggingen (1) Overige financiële beleggingen Vorderingen (2) Vorderingen uit directe verzekeringen Overige vorderingen Overige activa (3) Liquide middelen Overlopende activa (4) Overige overlopende activa Totaal activa

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2013. AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 AXENT Nabestaandenzorg N.V. Groningen Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag van de Directie... 6 Bericht van de Raad van Commissarissen... 16 Geconsolideerde

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie