JAARVERSLAG 2008 PVF ZAKELIJKE HYPOTHEKENFONDS PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 PVF ZAKELIJKE HYPOTHEKENFONDS PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 PVF ZAKELIJKE HYPOTHEKENFONDS PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS

2 2 JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

3 JAARVERSLAG 2008 PVF ZAKELIJKE HYPOTHEKENFONDS PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS 3 HYPOTHEKENFONDSEN

4 4 JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

5 Inhoudsopgave Verslag van de Beheerder 9 Inleiding 9 Organen van de hypothekenfondsen 10 Besluiten van de Vergadering van Participanten 12 Portefeuillebeleid 13 Ontwikkeling van de hypothekenfondsen 15 Participaties 18 Performance 19 Herwaardering 24 Outlook Financiële kerngegevens hypothekenfondsen 27 Verslag van de Raad van Toezicht 29 Risicomanagement 32 Jaarrekening PVF Zakelijke Hypothekenfonds 37 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 39 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 40 5 Overige gegevens 48 Statutaire bepalingen omtrent de verdeling van het resultaat 48 Accountantsverklaring 50 Participantenregister 51 Jaarrekening PVF Particuliere Hypothekenfonds 55 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 56 Kasstroomoverzicht 57 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 58 Overige gegevens 66 Statutaire bepalingen omtrent de verdeling van het resultaat 66 Accountantsverklaring 68 Participantenregister 69 Begrippenlijst 73 HYPOTHEKENFONDSEN

6 6 JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

7 Verslag van de Beheerder 7 HYPOTHEKENFONDSEN

8 8 JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

9 Verslag van de Beheerder Inleiding Voor u ligt het verslag over het jaar 2008 van het PVF Zakelijke Hypothekenfonds en het PVF Particuliere Hypothekenfonds. In beide fondsen belegt een groot aantal VUT- en Pensioenfondsen. Het Zakelijke Hypothekenfonds heeft per einde van het boekjaar een totaal eigen vermogen van 2,51 miljard (2007: 2,10 miljard). Het totaal eigen vermogen van het Particuliere Hypothekenfonds bedraagt per einde van het boekjaar 1,55 miljard (2007: 1,39 miljard). Het jaar 2008 kenmerkte zich door de kredietcrisis. De hypothekenfondsen hebben kunnen profiteren van deze marktomstandigheden door het realiseren van hoge marges op nieuwe hypothecaire leningen en verlengingen. Tevens hebben de verslechterde economische omstandigheden in het derde kwartaal 2008 er toe geleid dat per ultimo 2008 een herwaardering van beide hypothekenfondsen heeft plaatsgevonden. Elders in het jaarverslag wordt dit verder toegelicht. Dit jaarverslag bevat, naast het verslag van de Beheerder, de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht, toelichting op de balans, toelichting op de staat van baten en lasten) en gaat in op de doelstelling van de hypothekenfondsen, het portefeuillebeleid en de invulling daarvan in Beschreven wordt hoe de portefeuilles van de beide hypothekenfondsen zich hebben ontwikkeld en er wordt een toelichting gegeven op de door de hypothekenfondsen behaalde resultaten en rendementen. Tevens wordt ingegaan op de besluiten die de Vergadering van Participanten in de verschillende bijeenkomsten in het verslagjaar heeft genomen. Ook is een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. Ten slotte wordt in de paragraaf Outlook 2009 een korte vooruitblik gegeven op de ontwikkelingen na afloop van het boekjaar. Nieuw in dit jaarverslag is het hoofdstuk Risicomanagement. 9 HYPOTHEKENFONDSEN

10 Organen van het Fonds Stand 31 december 2008 Participanten Zakelijke Hypothekenfonds Particuliere Hypothekenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 3 X Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Baksteenindustrie 3 3 Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg 3 3 Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie 3 3 Stichting Opleidingsfonds Beveiligings Branche X 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf 3 3 Stichting Pensioenfonds GITP* 3 3 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groentenen Fruitverwerkende Industrie Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Technische Produkten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 3 3 Pensioenfonds Horeca & Catering 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel 3 3 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 3 3 Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro 3 3 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging 3 3 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging 3 3 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 3 3 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart 3 3 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 3 3 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel 3 3 Stichting Pensioenfonds UWV 3 3 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding UWV 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie 3 3 Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie 3 3 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij = participant in het fonds X = geen participant in het fonds * per 1 augustus 2008 toegetreden tot het Zakelijke- en het Particuliere Hypothekenfonds JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

11 Raad van Toezicht Mr. G.B.J. Dommering Mr. E.C. Lekkerkerker Drs. H. Schotsman C.C. van der Sluis RA CPC Drs. E.J. Wiebes voorzitter vice-voorzitter lid lid lid Beheerder Achmea Vastgoed B.V.* Bewaarder Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds Accountant KPMG Accountants N.V., Amstelveen 11 *De handelsnaam van Achmea Vastgoed B.V. is Syntrus Achmea Vastgoed, gevestigd te Amsterdam HYPOTHEKENFONDSEN

12 Besluiten van de Vergadering van Participanten Op 28 mei 2008 heeft de Vergadering van Participanten van het PVF Zakelijke Hypothekenfonds en het PVF Particuliere Hypothekenfonds plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag 2007 vastgesteld en hebben de participanten decharge verleend aan de Beheerder en Bewaarder van de hypothekenfondsen. Tevens werden de door de Beheerder voorgestelde wijzigingen in de Informatiememoranda en Voorwaarden van Beheer van Bewaring goedgekeurd. De wijzigingen waren voornamelijk van fiscale aard en betroffen tevens actualisatie van de tekst. Gezien de gunstige marktomstandigheden d.d. 28 mei 2008 en de goede mogelijkheden tot verstrekking, heeft de Raad van Toezicht de participanten geadviseerd extra funding te overwegen. Tijdens de vergadering is besloten dat de Beheerder de participanten hierover afzonderlijk zal benaderen. In de buitengewone Vergadering van Participanten op 17 december 2008 is de stand van zaken als gevolg van de kredietcrisis besproken. De participanten concludeerden dat de hypothekenfondsen in 2008 sterk hebben geprofiteerd van de hogere spreads. De participanten zijn geïnformeerd dat als gevolg van de aanhoudende illiquiditeit op de financiële markten de gehanteerde risico-opslag in het hypothekenwaarderingsmodel niet langer een realistische weergave is van de risico-opslag die in de kapitaalmarkt voor hypothecaire leningen geldt. Hierdoor is besloten, mede in overleg met de accountant, een meer marktconforme risico-opslag te bepalen in plaats van deze te baseren op ervaringscijfers uit het verleden. In 2008 zijn de Raad van Toezicht en de Beheerder viermaal bijeengekomen: op 6 maart, 16 mei, 4 september en 7 november De werkzaamheden en besluiten van de Raad van Toezicht in 2008 zijn terug te vinden in het hoofdstuk Verslag van de Raad van Toezicht. 12 JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

13 Portefeuillebeleid Het PVF Particuliere Hypothekenfonds en het PVF Zakelijke Hypothekenfonds Het PVF Particuliere en het PVF Zakelijke Hypothekenfonds beogen inkomsten op lange termijn te realiseren door te beleggen in hypothecaire geldleningen in euro s. Daarbij streven de fondsen ernaar om, na aftrek van kosten en na afdekking van renterisico s, een outperformance te realiseren ten opzichte van AAA-staatsobligaties met een vergelijkbare Modified Duration die zijn uitgegeven door lidstaten van de Europese Monetaire Unie, berekend over de laatste vijf kalenderjaren. Voor wat betreft het Zakelijke Hypothekenfonds is het streven 100 basispunten of meer outperformance, voor het Particuliere Hypothekenfonds is dit 30 basispunten of meer per jaar. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal hiertoe in hypothecaire geldleningen beleggen met betrekking tot registergoederen met een zakelijk karakter, zoals kantoorpanden, winkels, bedrijfsruimtes en (verhuurde) woningen. Eveneens komen grond, recreatiewoningen en vastgoed met een horecabestemming in aanmerking. Het Particuliere Hypothekenfonds zal hoofdzakelijk in hypothecaire geldleningen beleggen met betrekking tot woningen voor eigen gebruik. De fondsen beleggen in hypothecaire leningen met verschillende rentevaste periodes. De fondsen gaan transacties in al dan niet beursgenoteerde financiële instrumenten aan om de renterisico s af te dekken. Dit is om de Modified Duration van beide fondsen zo min mogelijk te laten afwijken van de Modified Duration van de Lehman Euro Aggregate Government Bond AAA Index. In verband met transacties in niet beursgenoteerde financiële instrumenten kan het Fonds zekerheden verstrekken. De hypothekenfondsen kunnen ook beleggen in hypothecaire leningen die voldoen aan de hierboven beschreven criteria door deze over te nemen van andere hypothecaire geldverstrekkers. Hierbij kan sprake zijn van een economische eigendomsoverdracht. Benchmark Sinds 2006 wordt voor beide hypothekenfondsen een index van Lehman Brothers voor de portefeuilles gehanteerd. Om de transparantie met betrekking tot de spread van hypotheken, zowel particuliere als zakelijke, ten opzichte van staatsleningen te vergroten, is besloten om vanaf 2006 de Lehman Euro Aggregate Government Bond Index als de benchmark voor beide hypothekenfondsen te gebruiken. 13 In 2007 is nader onderzoek gedaan naar de benchmark. Op basis daarvan is besloten, in samenspraak met de Vergadering van Participanten, om in 2008 voor beide hypothekenfondsen over te gaan op een andere benchmark, te weten de Lehman Brothers Euro Aggregate Government Bond AAA Index. In september 2008 is Lehman Brothers Asset Management overgenomen door Barclays Capital. Sinds deze overname onderhoudt Barclays Capital de voormalige Lehman Brothers indices. Per 1 januari 2009 wijzigt de naam van de benchmark van de hypothekenfondsen daarom naar Barclays Capital Euro Aggregate Government Bond Treasury AAA Index. Portefeuilleomvang Bij het PVF Zakelijke Hypothekenfonds en het PVF Particuliere Hypothekenfonds staat het door de diverse participanten gegeven mandaat inzake hypotheken centraal. Anders dan bij banken en andere financiële instellingen bepaalt het mandaat in hoofdzaak de maximale omvang van de hypothekenportefeuille en de mogelijkheden om in nieuwe hypothecaire leningen te beleggen. Dit uitgangspunt bepaalt voor een belangrijk deel het fondsbeleid en de uitvoering daarvan. Verderop in dit jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de omvang van de fondsen. Binnen de huidige beleidskaders staan verder de volgende punten centraal: het behalen van een hoger rendement dan (staats)obligaties het behouden van een laag en beheersbaar risicoprofiel HYPOTHEKENFONDSEN

14 Risicoprofiel Syntrus Achmea Vastgoed stuurt voor de hypothekenportefeuilles aan op een laag risicoprofiel. Betreffende de beleggingen in zakelijke hypotheken wordt er onderscheid gemaakt naar het type financiering. Bij hypothecaire leningen met een hoger bevoorschottingspercentage gelden opslagen, waarbij als maximum 100% van de executiewaarde wordt gehanteerd. Dit maximum wordt slechts in uitzonderlijke gevallen verstrekt en vrijwel uitsluitend in situaties waarin extra zekerheden worden gesteld. Met betrekking tot de beleggingen in het particuliere hypothekensegment bedraagt de basishypotheek 75% van de executiewaarde. Bij hypothecaire leningen met een hoger bevoorschottingspercentage gelden eveneens opslagen, waarbij als maximum 125% van de executiewaarde wordt gehanteerd. Om tot een goede diversificatie in de hypothekenportefeuilles te komen, wordt gebruik gemaakt van spreiding: voor het Zakelijke Hypothekenfonds betekent dit dat er gespreid wordt naar vastgoedsector, zijnde: winkels, kantoren, bedrijfsruimten, verhuurde woningen en overige objecten; voor het Particuliere Hypothekenfonds wordt gebruik gemaakt van geografische spreiding (mede naar rato van de grootte van de lokale vastgoedmarkten) en wordt er tevens gespreid naar risicocategorie. Dit resulteert in een portefeuille die voor een groot deel bestaat uit leningen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) of Gemeentegarantie (GG) en leningen zonder expliciete garantie met een financiering tot 75% van de executiewaarde van de woningen. 14 In het kader van de beleggingsdoelstelling van het Particuliere Hypothekenfonds gelden de volgende restricties ten aanzien van de door het Fonds te verstrekken of te verwerven hypothecaire leningen: Het Particuliere Hypothekenfonds mag niet meer dan 50% van de Netto Vermogenswaarde aanhouden in de vorm van hypothecaire leningen met een bevoorschottingspercentage van 75% tot en met 100% (waarbij hypothecaire leningen met een Nationale Hypotheekgarantie niet worden meegeteld). Het Particuliere Hypothekenfonds mag niet meer dan 15% van de Netto Vermogenswaarde aanhouden in de vorm van hypothecaire leningen met een bevoorschottingspercentage van meer dan 100% (waarbij hypothecaire leningen met een Nationale Hypotheekgarantie niet worden meegeteld). In het kader van de beleggingsdoelstelling van het Zakelijke Hypothekenfonds gelden de volgende restricties ten aanzien van de door het Fonds te verstrekken of te verwerven hypothecaire leningen: Het Zakelijke Hypothekenfonds mag niet meer dan 80% van de Netto Vermogenswaarde aanhouden in de vorm van hypothecaire leningen met een bevoorschottingspercentage van 70% tot en met 90%. Het Zakelijke Hypothekenfonds mag niet meer dan 5% van de Netto Vermogenswaarde aanhouden in de vorm van hypothecaire leningen met een bevoorschottingspercentage van meer dan 90%. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal niet beleggen in hypothecaire leningen aan één debiteur ter grootte van meer dan 5% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal niet beleggen in één of meer hypothecaire leningen als de grootte van de lening(en) meer bedraagt dan 5% van de Netto Vermogenswaarde met betrekking tot één registergoed. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot projectfinancieringen niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 10% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot kantoorpanden niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 40% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot bedrijfsruimtes niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 40% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot winkels niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 40% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot de categorie (verhuurde) woningen niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 80% van de Netto Vermogenswaarde. Het Zakelijke Hypothekenfonds zal met betrekking tot de categorie andere registergoederen dat wil zeggen register goederen niet zijnde kantoorpanden, bedrijfsruimtes, winkels en (verhuurde) woningen niet beleggen in hypothecaire leningen ter grootte van meer dan 20% van de Netto Vermogenswaarde. JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

15 Ontwikkeling van de hypothekenfondsen Zakelijke Hypothekenfonds Ultimo 2008 was ongeveer 2,45 miljard belegd in het Zakelijke Hypothekenfonds. Ten opzichte van ultimo 2007 ( 2,14 miljard) betekent dit een stijging van ongeveer 315 miljoen, hetgeen verklaard wordt door de inbreng van nieuwe gelden en de herbelegging van het directe resultaat in het fonds. Het totaal bedrag aan nieuwe beleggingen in hypothecaire leningen bedroeg over ,96 miljoen. Het totaal bedrag aan nieuwe hypothecaire beleggingen over 2007 was gelijk aan 739,16 miljoen. Dit impliceert een lichte daling van 6,20 miljoen in Het totaal rendement van het Zakelijke Hypothekenfonds over 2008 ligt boven dat van de bijbehorende benchmark, Lehman Euro Aggregate Government Bond AAA Index. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf Performance. In figuur 1 is de portefeuilleverdeling naar type onderpand per ultimo 2008 weergegeven. Deze onderverdeling van de portefeuille is nagenoeg niet gewijzigd in De gewichten van de hypotheken met als onderpand woningen, winkels, kantoren en industriële gebouwen zijn in lijn met 2007 en bedragen respectievelijk 19%, 15%, 25% en 26%. Het gewicht van hypotheken met als onderpand horecabedrijf is gestegen naar 9%. Het gewicht van hypotheken met als onderpand mixed use / overig is van 11% naar 6% gedaald. Industrieel gebouw (26%) Horecabedrijf (9%) Winkels (15%) Mixed use / overig (6%) Kantoren (25%) 15 Woningen (19%) Figuur 1. Portefeuilleverdeling naar type onderpand per ultimo 2008 Zakelijke Hypothekenfonds. De huidige portefeuillestructuur van het Zakelijke Hypothekenfonds voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds. Particuliere Hypothekenfonds Ultimo 2008 was 1,51 miljard belegd in het Particuliere Hypothekenfonds. Dit betekent ten opzichte van ultimo 2007 ( 1,40 miljard) een stijging van in totaal 108,76 miljoen, hetgeen verklaard wordt door de inbreng van nieuwe gelden en de herbelegging van het directe resultaat in het fonds. Het totaal bedrag aan nieuwe beleggingen in hypothecaire leningen bedroeg over ,68 miljoen. In 2007 was het totaal bedrag gelijk aan 94,85 miljoen. Dit betekent een stijging in 2008 van 59,83 miljoen. Gegeven de gunstige marktomstandigheden in de eerste helft van 2008 is er een oproep gedaan aan de participanten om extra mandaatruimte ter beschikking te stellen. Dit extra geld is gebruikt om in nieuwe hypothecaire leningen te beleggen. HYPOTHEKENFONDSEN

16 Het Particuliere Hypothekenfonds heeft in 2008 een hoger totaal rendement gerealiseerd dan de bijbehorende benchmark, de Lehman Euro Aggregate Government Bond AAA Index. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf Performance. Figuur 2 geeft de onderverdeling van de portefeuille weer naar Loan to Foreclosure value (LTV) per ultimo De portefeuillesamenstelling ligt in lijn met de onderverdeling per het eind van Het gewicht in de portefeuille van hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie, dan wel een Gemeente Garantie, is licht afgenomen naar 15%. Tevens is het gewicht van hypotheken met LTV kleiner dan 75% licht afgenomen naar een percentage van 70%. Het gedeelte van de portefeuille dat is belegd in hypotheken met een LTV 75% - 100% en LTV 100+ is gestegen naar respectievelijk 10% en 5%. LTV 100+ (5%) LTV (10%) NHG/GG (15%) LTV 0-75 (70%) 16 Figuur 2. Portefeuilleverdeling naar Loan to Foreclosure value per ultimo 2008 Particuliere Hypothekenfonds. De huidige portefeuillestructuur van het Particuliere Hypothekenfonds voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds. Fondsontwikkelingen in 2008 Benchmarkwijziging Er is onderzoek gedaan naar de gehanteerde benchmark in 2006 en 2007, te weten de Lehman Brothers Euro Aggregate Government Bond Index. Deze index bestaat uit staatsleningen uitgegeven door landen die de euro als munteenheid hebben, aan de staat gerelateerde bedrijven (zoals spoorwegen, telecommaatschappijen, overheidsinstellingen etc.) en lokale overheden. De hypotheken worden gewaardeerd tegen de eurobenchmarkcurve (plus een risico-opslag). Deze curve bestaat uit de duurste staatsleningen (met de laagste rendementen) en bevat op dit moment voornamelijk Duitse en Franse staatsleningen. De voorkeur is om een benchmark te gebruiken die beter aansluit bij de waardering van de hypotheken en dus alleen uit staatsleningen bestaat. Het kiezen van een index met alleen staatsleningen uit de eurozone heeft als nadeel dat er binnen de index grote verschillen in kredietwaardigheid zijn. Deze verschillen ontstaan doordat landen als Italië of Griekenland een heel ander risicoprofiel hebben dan Duitsland of Frankrijk. Het kiezen van een benchmark die zo dicht mogelijk aansluit bij de eurobenchmark is wenselijk. De index die de eurobenchmarkcurve het beste benadert, is de Lehman Brothers Euro Aggregate Government Bond AAA Index. Deze index bestaat uit AAA-staatsleningen uit de eurozone. De performance van deze nieuwe benchmark is minder volatiel dan de performance van de oude benchmark, waardoor de relatieve performance eveneens minder volatiel wordt. Dit komt de transparantie van de performance van de hypothekenfondsen ten goede; de relatieve performance wordt minder beïnvloed door niet-hypotheekspecifieke risico s. JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

17 In de Vergadering van Participanten is besloten, mede op basis van de bovengenoemde argumenten, dat per 1 januari 2008 de Lehman Brothers Euro Aggregate Government Bond AAA index als benchmark voor beide hypothekenfondsen gehanteerd zal worden. Introductie Basishypotheek In 2007 is het 9-verbeterpuntenplan opgesteld om de performance van in het Particuliere Hypothekenfonds te verhogen door onder andere risico s te verkleinen. Een deel van het verbeterpuntenplan is al in 2007 geïmplementeerd. Per 1 januari 2008 is de PVF Achmea Basishypotheek (met ingang van 14 mei 2008 Syntrus Achmea Vastgoed Basishypotheek genaamd) geïntroduceerd. Een belangrijk verschil met het bestaande product is dat de dagrentegarantie is vervangen door een offerterentegarantie. Bij een dagrentegarantie krijgt de hypotheekgever de laagste rente van ofwel het moment van offreren ofwel van het moment van passeren. Bij een offerterentegarantie krijgt de hypotheekgever alleen de rente op offertedatum aangeboden. Het voordeel van de offerterentegarantie is dat het pijplijnrisico fors gereduceerd is en dat het resterende pijplijnrisico nu structureel wordt afgedekt. Dat de Basishypotheek een succes is, blijkt uit de nieuwe beleggingen in hypothecaire leningen. Ruim 80% van het nieuw te beleggen geld is belegd in Basishypotheken en meer dan de helft van deze nieuwe beleggingen heeft in het tweede kwartaal van 2008 plaatsgevonden. Daarnaast heeft het fonds geprofiteerd van het nieuwe hedgingbeleid. Gedurende het tweede kwartaal, waarin het merendeel van de nieuwe beleggingen is gedaan, is de rente gestegen. In het verleden zou dit tot pijplijnverliezen hebben geleid. Door de hedgingstrategie zijn de pijplijneffecten in deze marktomstandigheden niet negatief uitgevallen. Parameteraanpassing Jaarlijks worden de parameters in het waarderingsmodel herzien op basis van recente data. Het betreft hier de parameters voor de modellering van de gemiddelde resterende looptijd van een hypothecaire lening (looptijdsfactor) en het vervroegde aflossingspercentage. De looptijdfactor is afhankelijk van de rentevaste periode van de hypotheken en de verschillende aflossingsvormen in de hypothekenportefeuille. De parameter voor het vervroegde aflossingspercentage is een voortschrijdend gemiddelde van het percentage vervroegde aflossingen over de afgelopen vier jaar. Met het vervroegde aflossingspercentage wordt geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van de toekomstige vervroegde aflossingen. 17 In 2007 is het waarderingsmodel nader bestudeerd en is besloten om met ingang van 2008 de looptijdfactor frequenter aan te passen om op deze wijze tot een nauwkeurigere waardering van de portefeuille te komen. Een frequentere aanpassing van het vervroegde aflossingspercentage hoeft niet per definitie te leiden tot een betere voorspelling van de toekomstige vervroegde aflossingen en kan zelfs leiden tot onnodige volatiliteit in de fondsrendementen. Deze parameter zal daarom eenmaal per jaar worden aangepast. HYPOTHEKENFONDSEN

18 Participaties Zakelijke Hypothekenfonds Ultimo 2008 is het aantal participaties in het Zakelijke Hypothekenfonds gestegen naar stukken. De waarde per participatie, na winstuitkering, bedraagt per einde boekjaar 543,93. Het aantal participaties bedroeg per eind met een waarde 502,98 per participatie. Dit impliceert een stijging met stukken in De stijging van het aantal participaties in het Zakelijke Hypothekenfonds is het gevolg van de herbelegging van het directe rendement in het fonds en de belegging van nieuwe gelden in De participantenrekening van het Zakelijke Hypothekenfonds bedroeg op 31 december 2008, na winstdeling, 2,45 miljard (ultimo 2007: 2,05 miljard). Particuliere Hypothekenfonds Ultimo 2008 is het aantal participaties in het Particuliere Hypothekenfonds gestegen naar stukken. De waarde per participatie, na winstuitkering, bedraagt per einde boekjaar 591,80. Het aantal participaties bedroeg per eind met een waarde van 554,41 per participatie. Dit impliceert een stijging met stukken in De stijging van het aantal participaties in het Particuliere Hypothekenfonds is het gevolg van de herbelegging van het directe rendement in het fonds en de belegging van nieuwe gelden in De participantenrekening van het Particuliere Hypothekenfonds bedroeg op 31 december 2008, na winstdeling, 1,52 miljard (ultimo 2007: 1,36 miljard). Mandaten De verandering in het aantal participaties in 2008 ten opzichte van 2007 is conform de mandaten voor 2008, zoals afgesproken met de verschillende participanten. 18 In- en uittredingen in het verslagjaar In het verslagjaar is er één nieuwe participant in de hypothekenfondsen ingetreden, te weten: Stichting Pensioenfonds GITP In het verslagjaar is één participant uitgetreden uit het Particuliere Hypothekenfonds, te weten: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

19 Performance Zakelijke Hypothekenfonds Marge Het verschil tussen de gemiddelde geoffreerde hypotheekrente en de rente op staatsleningen met een vergelijkbare looptijd (de marge) bedroeg aan het begin van basispunten. Aan het einde van het jaar kwam de gemiddelde marge uit op 219 basispunten. Hierbij is geen rekening gehouden met afsluitprovisies. Voor het gehele jaar kwam de gemiddelde marge, gewogen naar transactievolume, uit op 186 basispunten met een netto afsluitprovisie van 37 basispunten voor De netto afsluitprovisie bestaat uit de door ons ontvangen afsluitprovisies gecorrigeerd met de door ons betaalde vergoedingen aan het intermediair. Hiermee zijn de marges gestegen ten opzichte van In het verleden hebben de marges op zakelijke hypotheken lange tijd onder druk gestaan door de toenemende concurrentie op de zakelijke hypotheekmarkt. In 2007 is dit echter veranderd als gevolg van de internationale kredietcrisis. Door de kredietcrisis zijn de risicopremies gestegen. Daarnaast zijn de fundingkosten van de banken opgelopen door problemen bij de financiële instellingen. Hierdoor zijn de marges op zakelijke hypotheken toegenomen. Door de aanhoudende kredietcrisis in 2008 zijn de marges nog steeds hoog. Door de verslechterende economische omstandigheden na het derde kwartaal zijn de marges in de laatste maanden van 2008 verder toegenomen. De marges op zakelijke hypotheken liggen aan het eind van 2008 fors hoger dan in voorgaande jaren. De onderstaande grafiek (figuur 3) laat de margeontwikkeling voor zakelijke hypotheken voor 2008 zien. De markt voor zakelijke hypotheken kenmerkt zich door een heterogeen en daarmee in zeker opzicht een ondoorzichtig karakter. Elke hypothecaire financiering is maatwerk en er is een aantal factoren dat de prijs en daarmee de marge bepaalt. Hierbij moet gedacht worden aan type onderpand, soort gebruik, loan to foreclosure value, omvang financiering, debiteurstelling enzovoort. Een ander belangrijk kenmerk is de prijsdifferentiatie waardoor de fluctuaties in de marges vrij groot zijn. Om het fluctuerende karakter enigszins te temperen is de tijdreeks geëffend en zijn er voortschrijdende gemiddelden berekend Marge in basispunten jan 08 feb 08 mrt 08 apr 08 mei 08 jun 08 jul 08 aug 08 sep 08 okt 08 nov 08 dec 08 jan 09 Figuur 3. 4-weeks voortschrijdend gemiddelde marge (excl. afsluitprovisies) zakelijke hypotheken HYPOTHEKENFONDSEN

20 Rendement De ontwikkelingen op de rentemarkt zijn van invloed op het absolute rendement van de hypothekenfondsen. In het verslagjaar is de rentemarkt aan een zeer sterke dynamiek onderhevig geweest. De rente op staatsleningen is in 2008 over de gehele curve gedaald, waarbij tevens de rentecurve is versteild. Deze rentedaling heeft zich niet gedurende het hele jaar voorgedaan, in het tweede kwartaal is de rente namelijk gestegen. Per saldo is de rente over 2008 gedaald. Deze rentedaling varieert van 233 basispunten op staatsleningen met een looptijd van 1 jaar tot en met 87 basispunten op 20-jarige staatsleningen. Doordat de rente op het korte segment van de curve meer is gedaald dan de rente op lang lopende staatsleningen, is de curve steiler geworden. Het verschil tussen de 30-jaars rente en de 3-maands rente bedraagt per ultimo basispunten: eind 2007 was dit verschil gelijk aan 70 basispunten. Het 5- tot 10-jaars gedeelte van de curve is versteild van 21 basispunten naar 63 basispunten. Een dalende rente heeft een positief effect op de actuele waarde van vastrentende beleggingen zoals staatsleningen en hypotheken. Het jaar 2008 kenmerkte zich door de aanhoudende kredietcrisis. Als gevolg van de aanhoudende hoge fundingkosten bij financiële instellingen en de schaarste van kapitaal, konden er hoge marges worden gerealiseerd op nieuwe hypothecaire leningen en verlengingen. Het Zakelijke Hypothekenfonds heeft voor bijna 733 miljoen in nieuwe, zakelijke hypothecaire leningen belegd gedurende Daardoor heeft het fonds volop kunnen profiteren van de gunstige marktomstandigheden. 20 In het derde kwartaal heeft een aantal historische gebeurtenissen plaatsgevonden, waarvan het faillissement van Lehman Brothers de voornaamste was. De daarna snel verslechterende economische omstandigheden hebben ertoe geleid dat de risico-opslag in het waarderingsmodel is verhoogd. Dit om rekening te houden met het verhoogde krediet- en onderpandrisico in de gehele markt. Deze verhoging heeft geleid tot een negatieve herwaardering van de zakelijke hypothekenportefeuille (zie voor een uitgebreidere toelichting ook de paragaaf Herwaardering in dit jaarverslag). Het rendement van het Zakelijke Hypothekenfonds was gedurende de eerste drie kwartalen van 2008 hoger dan de benchmark, zoals is weergegeven in figuur 4. Het negatieve absolute rendement in het tweede kwartaal van zowel het fonds als de benchmark is een gevolg van de gestegen rente gedurende die periode. Het negatieve relatieve rendement in het vierde kwartaal wordt verklaard door de negatieve herwaardering die per ultimo december heeft plaatsgevonden. Ondanks de negatieve herwaardering heeft het fonds een outperformance behaald ten opzichte van AAA-staatsleningen. Figuur 5 geeft de cumulatieve outperformance gedurende het jaar weer. Het Zakelijke Hypothekenfonds heeft over 2008 een totaal rendement behaald van 13,39%, het rendement van de benchmark (Lehman Euro Aggregate Government Bond AAA Index) is over het afgelopen jaar gelijk aan 11,31%. Hierdoor is er een outperformance gerealiseerd van 2,08%. De performance op fondsniveau is niet altijd gelijk aan de performance op het niveau van de individuele participant. Dit heeft te maken met in en uittredingen die gedurende het jaar plaatsvinden. Het moment van in en uittreden binnen een jaar kan de jaarperformance voor een participant aanzienlijk beïnvloeden. Jaarlijks worden de parameters met betrekking tot de modellering van vervroegde aflossingen herzien. In 2008 heeft de aanpassing een negatief effect gehad van 2 basispunten. In het kader van de optimalisatie van het waarderingsmodel wordt sinds 2008 een van de parameters frequenter aangepast. Het gaat om de parameter die de gemiddelde resterende looptijd van een hypotheek bepaalt. Deze parameter is afhankelijk van de verhouding van de verschillende aflossingsvormen binnen de hypothekenportefeuille en de rentevaste periode van de hypotheken. Een frequentere aanpassing van de parameters leidt tot een nauwkeurigere waardering van de hypothekenportefeuille. JAARVERSLAG 2008 HYPOTHEKENFONDSEN

PVF Zakelijke Hypothekenfonds PVF Particuliere Hypothekenfonds

PVF Zakelijke Hypothekenfonds PVF Particuliere Hypothekenfonds PVF Zakelijke Hypothekenfonds PVF Particuliere Hypothekenfonds Jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Verslag van de Beheerder Inleiding 5 Organen van het Fonds 6 Besluiten 8 Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Beleggen in hypotheken. Het Particuliere Hypotheekfonds

Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Beleggen in hypotheken. Het Particuliere Hypotheekfonds Syntrus Achmea Real Estate & Finance Beleggen in hypotheken Het Particuliere Hypotheekfonds Beleggen in hypotheken Steeds meer institutionele beleggers zien de voordelen van beleggen in hypotheken. Niet

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Beleggen in hypotheken

Beleggen in hypotheken Beleggen in hypotheken Beleggen in hypotheken 1/12 2/12 Beleggen in hypotheken De beleggingsportefeuille van Nederlandse pensioenfondsen is gebaat bij een breed scala aan beleggingen om daarmee de risico

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Met het herstel van de economie nemen de beleggingsactiviteiten en daarmee de vraag naar vreemd vermogen weer toe. En waar traditionele grote

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Zero rentes Update UFR 17 juli 2015 For professional investors Update UFR Voor een gemiddeld pensioenfonds stijgt de waardering van de verplichtingen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 1 Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid Vraag 9: Hoe wordt in het nieuwe kader omgegaan met de neveneffecten die zich in

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Betreft: I. Opheffing Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds... 2 II. Wijziging Hoofdstuk

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Pensioenuitvoeringskosten De totale pensioenuitvoeringskosten bedragen in 2015 5,01 miljoen euro (2014: 4,70 miljoen euro). Hiertoe worden onder meer gerekend de kosten

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors Renterisico Scan Een second opinion voor pensioenfondsen met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid For professional investors 1 Onderwerpen > Waarom deze Scan? > Hoe werkt het? > Contact over de scan

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Long Duration Overlay. Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen

Long Duration Overlay. Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen Long Duration Overlay Dé oplossing voor de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen 2 AEGON: wereldwijde expertise voor financiële veiligheid AEGON N.V. is met ongeveer 27.000 medewerkers wereldwijd

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie