Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting Swinhove Groep Jaarverslag 2013 Zwijndrecht, 12 mei

2 Directieverslag

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie Visie en missie Juridische structuur van de instelling Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied van de instelling Algemene identificatiegegevens 9 3. Informatie over het zorgproces Regeerakkoord Rutte II Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen Geriatrische Revalidatie Zorg Nieuwe locatie Lichtkring Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning Zorgproces PDCA cyclus Convenant Investeringen Langdurige Zorg Kwaliteit van Zorg Periodieke Medicatie Beoordelingen Zorgleefplan en de 4 domeinen Informatie over het gevoerde personeelsbeleid Medewerkers met contracten Inzet personeel Uitzendkrachten Uitstroom Opleidingen Verzuim Medewerkerstevredenheid OR Financiële informatie Financieel beleid Gerealiseerd resultaat Investeringen Gevolgen bekostiging vastgoed Inzet van financiële instrumenten Hedgestrategie algemeen Hedgen van kasstroomrisico van renteverplichtingen Hedgen van valutarisico Financiële verantwoording van hedge instrumenten Afgesloten hedge Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Personalia 29 3

4 1. Inleiding De Swinhove Groep is een zorgorganisatie bestaande uit vier zorglocaties, een zorghotel en een thuiszorgteam. Alle locaties beschikken over een brasserie waar burgers uit de wijk en cliënten een maaltijd kunnen gebruiken en waar uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. De hervormingen in de langdurige zorg hebben in 2013 al duidelijk impact. Als gevolg van de bezuinigingsoperatie is regelmatig in de media te lezen geweest dat collegainstellingen te maken kregen met reorganisaties en massaontslag. Ook voor de Swinhove Groep is de forse verlaging van extramurale tarieven, het minder snel afgeven van indicaties en verandering van indicatiestelling voelbaar. Het noodzaakte ons een nieuw strategisch beleidsplan op te stellen, waarin we prioriteiten hebben benoemd. Wij blijven inzetten op kwaliteitsverbetering, zware zorg en flexibiliteit in wonen en diensten. Voorts hebben we in de bedrijfsvoering prioriteiten gesteld, waaronder de versterking van onze communicatie- en marketingfunctie. Concrete projecten die we daarnaast gestart zijn betreffen de stroomlijning en verbetering van onze facilitaire dienst en brasserieën, de visieontwikkeling van de medische en behandeldienst, de ontwikkeling van een verhuurorganisatie en het onderbrengen van de huishoudelijke hulp bij een onderaannemer. Mooie successen in 2013 zijn het behalen van de kwaliteitscertificaten van Prezo voor alle locaties, de afronding van het nieuwbouw- en renovatieproject De Lichtkring en de opstelling van een meerjarenbegroting die kansen en mogelijkheden biedt! De betrokkenheid en gedrevenheid van medewerkers en vrijwilligers was van groot belang voor het in alle opzichten afsluiten van een goed jaar van de Swinhove Groep. Onmisbaar hierbij zijn onze kernwaarden, waar we ook komend jaar weer aan blijven vasthouden: Gastvrij, Betrouwbaar en Dichtbij! Mw. Drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke Bestuurder Swinhove Groep 4

5 2. Algemene informatie 2.1 Visie en missie van de instelling Onze locaties zijn de motor voor leefbare wijken. Wij zijn flexibel en leveren vanuit onze locaties een door de cliënt gevraagd aanbod van diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Dat kunnen we integraal waardoor we meer bieden dan de som der delen. Wij zijn creatief en ondernemend en werken samen met partners in de wijken. Bewoners dichtbij onze locaties voelen zich bij ons thuis. Wij zorgen dat onze dienstverlening op orde is. Wij stellen onze cliënten centraal en gaan met hen en hun naasten in gesprek. Wij werken vraaggericht door dagelijks te luisteren en te begrijpen. Swinhove Groep beweegt steeds met de veranderende wensen van cliënten en van de maatschappij mee. Wij hebben onze zaken op orde en leveren betrouwbare dienstverlening. Swinhove Groep zorgt voor deskundigheid met de inzet van de juiste mensen en door samenwerking met anderen. Wij maken samen afspraken en zorgen dat we elkaar daaraan houden. Duidelijkheid zorgt voor rust. Wij zijn trots op de Swinhove Groep Medewerkers zijn collegiaal en betrokken. Met eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect creëren wij een betrouwbare sfeer waarin we goed kunnen werken. Medewerkers en vrijwilligers geven zelf sturing aan hun werk. Swinhove Groep geeft hen ruimte voor ontplooiing. Wij hebben plezier in ons werk, wij zijn gastvrij en krijgen daarmee waardering van onze cliënten. 2.2 Juridische structuur van de instelling De Swinhove Groep is in 2004 ontstaan uit een bestuurlijke samenwerking tussen de zorgorganisaties Swinhove en De Lindonk. Eind 2009 is zorgorganisatie De Lichtkring toegetreden tot de Swinhove Groep via een bestuurlijke samenwerking. Op 25 januari 2011 heeft de bestuurlijke samenwerking geleid tot een volledige juridische fusie. Die bestaat vanaf dat moment uit 5 intramurale locaties (Swinhove, Ambachtstaete, De Lindonk, De Lichtkring en De IJsvogel) voor Kleinschalig Wonen, Beschermd Wonen, Beschut Wonen en Zorghotel en 7 extramurale projecten (Verzorgd Wonen) die voorzien worden door de Woonzorgservice (De Plantage, De Lus, t Anker, Eemzon, Duivenvoorde, De Kring en De Cirkels). Sinds 2009 biedt de Swinhove Groep op bescheiden schaal ook Zorg Thuis en Behandeling Thuis. In de Stichting Swinhove Groep zijn alle activiteiten inzake de intramurale en extramurale zorg ondergebracht. Daarnaast treedt de Stichting Swinhove Groep op als bestuurder van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard. De Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard heeft ten doel als bestuur te fungeren in samenwerkingsverbanden en bestuurlijke participaties. Aangezien de activiteiten van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en de door deze stichting bestuurde stichtingen alleen uit bestuurlijke participatie bestaat, zijn deze stichtingen niet geconsolideerd noch in dit jaardocument verantwoord. 5

6 Stichting Swinhove Groep Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard Stichting Diensten Woonzorgalliantie Drechtsteden Stichting Sociëteit Zwijndrechtse Waard Stichting Diensten Woonzorgalliantie Zwijndrechtse Waard In 2013 is het bestuur van de welzijnsstichting Diverz vernieuwd. De Swinhove Groep heeft geen zetel (of enige andere verbondenheid) meer in dit bestuur. Verder zijn er bestuursbesluiten genomen om de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en Stichting Woonzorgalliantie Drechtsteden op te heffen. Beide stichtingen zijn leeg, zowel qua activiteiten als qua bezittingen/schulden. In 2014 worden deze besluiten juridisch via de notaris afgewikkeld. 2.3 Organisatie structuur van de instelling Op alle bedrijfsonderdelen (kernactiviteiten, ondersteunende diensten) is het aansturingsprincipe hetzelfde. Dit principe is: Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces Participerend leiderschap Inhoudelijk aan het roer Duidelijk en helder voor medewerkers en klanten. De verantwoordelijkheden die bij de operationeel leidinggevende liggen, zijn: Personeelsmanagement Vakinhoudelijke kennis en ontwikkeling Klantcontacten en klachtenbemiddeling Budgetverantwoordelijkheid voor inzet personeel en materiële middelen Kwaliteitsbewaking van het operationele proces. Organisatiestructuur van Stichting Swinhove Groep Begin 2013 is een kleine aanpassing in de organisatiestructuur doorgevoerd. De divisie Gastvrijheid is onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijfsbureau gebracht. De divisie Personeel en Opleidingen (PenO) is onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder gebracht. Vanaf februari 2013 geldt onderstaande organisatiestructuur. 6

7 Raad van toezicht Raad van bestuur Ondernemingsraden Cliëntenraden Bestuursbureau/ Klachtenfunctionaris P & O Bedrijfsbureau Wonen, Zorg en Behandeling Administratie Facilitair bedrijf Swinhove Balkengat/Devel De Lichtkring Ambachtstaete/ Roosterbureau Paramedische en medische zorg Gastvrijheid Swinhove Pieterman/ Veerplein De Lindonk/ Dagzorg De IJsvogel/ Woonzorgservice Casemanagers/ marketing Swinhove Watertoren 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Swinhove Groep richt zich op wijkgerichte zorg en diensten, georganiseerd rond een aantal woonzorgarrangementen: Kleinschalig Wonen (Beschermd Wonen) voor mensen met een intensieve zorgvraag. De zorg wordt geboden in een kleinschalige setting Verblijf in ons Zorghotel voor mensen die kortdurende zorg en behandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis Beschut Wonen voor mensen met een substantiële zorgvraag die begeleid willen wonen Verzorgd Wonen voor mensen die zelfstandig wonen in een wooncomplex met de veiligheid van een 24-uursteam Zorg Thuis voor mensen die zelfstandig wonen met een minder intensieve zorgvraag Behandeling Thuis in aanvulling op Zorg Thuis en bedoeld onder meer voor mensen die uit Zorghotel komen voor extra behandeling thuis Dagzorg, dagbehandeling en dagverzorging voor mensen die zelfstandig wonen met een meer of minder intensieve zorgvraag. 7

8 Daarnaast worden behandelfuncties ingezet in de wijk en ten behoeve van aanvullende verpleeghuiszorg in andere zorgorganisaties (De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht tot en met 31 december 2013 en de Lange Wei in Hardinxveld- Giessendam tot 1 september 2013). AWBZ-functies geleverd door de Swinhove Groep Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 8

9 2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag 2013 Aantal/bedrag 2012 Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar (inclusief GRZ) Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten* Waarvan overige bedrijfsopbrengsten *Het aantal intramurale verpleegdagen in de verslagjaren 2013 en 2012 bevat resp en verpleegdagen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Het aandeel wettelijk budget bevat voor de verslagjaren 2013 en 2012 respectievelijk en omzet betreffende de GRZ. Vanaf 2013 is de financiering van de ZZP-9b (GRZ) indicaties overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraars Werkgebieden Het werkgebied van de Swinhove Groep omvat statutair de Zwijndrechtse Waard (gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht). De stichting valt onder het Zorgkantoor Regio Waardenland. 2.5 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Stichting Swinhove Groep Adres Plantageweg 3 Postcode 3333 GZ Plaats Zwijndrecht Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 9

10 3. Informatie over het zorgproces 3.1 Regeerakkoord Rutte II De gevolgen van het regeerakkoord Rutte II heeft impact op alle zorginstellingen in Nederland. De besluiten van het kabinet op het terrein van de zorg zijn ingrijpend. De nieuwe financiering is onder andere de input voor het meerjarenbeleid van de Swinhove Groep. De kabinetsbesluiten zullen binnen enkele jaren de opbrengst van de lichtere ZZP s (1 t/m 4) beïnvloeden, waarbij de effecten van ZZP 4 nog steeds ter discussie staan. De zorgverlening van deze lichtere ZZP s verdwijnt binnen enkele jaren geheel uit de intramurale zorg en wordt geëxtramuraliseerd. Dit effect zal ertoe leiden dat de omzet in de extramurale zorg zal toenemen Verder heeft er verdere overheveling plaatsgevonden van de AWBZ-financiering naar zorgverzekeraars in de vorm van DBC s (revalidatiezorg) en naar verwachting zal er overheveling van AWBZ gelden naar de gemeente (persoonlijke verzorging en begeleiding) plaatsvinden, waarbij de verwachting is dat bij de overheveling een budgetkorting toegepast gaat worden van ± 25%. De toekomstige omzet is zonder aanvullende beleidsacties niet veilig gesteld met een verhoging van een risico op lagere omzet. Vanuit de strategische vastgoedvisie zijn de risico s in kaart gebracht en hebben we besluiten genomen over de bestemming van ons vastgoed op langere termijn. In 2013 is er een nieuw strategisch beleidsplan open vastgesteld. 3.2 Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen Door het scheiden van wonen en zorg van de lichtere ZZP s is het mogelijk dat de Swinhove Groep te maken krijgt met leegstand. Door het afschaffen van de nacalculatie en de invoering van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent kan dit resulteren in onvoldoende dekking voor het vastgoed. De gevolgen van mogelijke leegstand zijn in kaart gebracht en de te nemen maatregelen hebben hoog op de agenda gestaan het afgelopen jaar (zwaardere ZZP s, andere huurders). De eerste ontwikkelingen voor het kunnen verhuren van de vrij komende appartementen aan particuliere zorgvragers zijn half 2013 in gang gezet (huurcontracten, bepaling huurprijzen, servicepakketten, procesbeschrijving, etc.). Begin 2014 is de Swinhove Groep klaar voor de verhuur. Eind 2013 is het (ver)nieuwbouw project de Lichtkring opgeleverd. Met dit project vindt er een substitutie plaats van lichte zorg naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit (53 plaatsen lichte zorg worden omgezet naar 30 plaatsen lichte zorg en 45 plaatsen zware zorg). Verder is het, na een interne verhuizing van de dagbehandeling van de hoofdlocatie naar De Lindonk in juni 2013, mogelijk geworden om op de hoofdlocatie een huisartsenpraktijk te huisvesten. Deze is in april 2014 operationeel. Hierdoor creëert de Swinhove Groep verhuurbare m2 die een positieve bijdrage leveren aan de vastgoedexploitatie. 3.3 Geriatrische Revalidatie zorg Vanaf 2012 is de revalidatiezorg voor ouderen ondergebracht binnen de GRZ (geriatrische revalidatiezorg). De financiering verloopt via een zogenaamde DBC (diagnose behandel combinatie) en is overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraar. Er zijn diverse zorgpaden ingevoerd en duidelijke ketenafspraken met het Albert Schweitzer Ziekenhuis gemaakt, o.a. over de triage van revalidatie cliënten. In 2013 hebben zo n 230 cliënten binnen de Swinhove Groep gerevalideerd via een DBC. 10

11 3.4 Nieuwe locatie de Lichtkring De Swinhove Groep heeft de ontwikkelingen in haar vastgoedportefeuille hoog op de agenda staan. Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, is er gewerkt aan de (ver)nieuwbouw van locatie De Lichtkring. Een substitutie van lichte naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit is gefaseerd gerealiseerd. In augustus zijn er 30 nieuwe verzorgingsappartementen in gebruik genomen en vanaf november zijn er 5 gerenoveerde groepswoningen, voor in totaal 45 cliënten met een ZZP 5 of hoger, in gebruik genomen. 3.5 Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning In 2012 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een nieuwe Overeenkomst van opdracht voor de levering van Ondersteuning bij het huishouden opgesteld, welk product gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin november 2012 zijn deze tarieven en de andere voorwaarden van het contract definitief bekend gemaakt. De Huishoudelijke ondersteuning (HO) is een klein onderdeel van de afdeling WoonZorgService (WZS) van de Swinhove Groep. De nieuwe tarieven zijn aanzienlijk lager uitgevallen waardoor dit product onrendabel is. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is begin april een overeenkomst van onderaannemerschap gesloten met ZORGassist voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2020 voor het leveren van het product Huishoudelijke ondersteuning, waarbij de medewerkers met een vast dienstverband van rechtswege overgaan naar ZORGassist en de continuïteit van hulp aan cliënten van de Swinhove Groep kan worden geboden. ZORGassist kan door haar schaal/omvang het product wel leveren voor de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de SDD. Door de samenwerking met ZORGassist kan de Swinhove Groep het product HO kostenneutraal aanbieden binnen Zwijndrecht. Hierdoor lijdt de Swinhove Groep geen verlies meer op dit product. Met deze overeenkomst is de levering van het product via het onderaannemerschap van ZORGassist zowel voor de cliënten als voor de betreffende medewerkers een betere oplossing is dan het beëindigen van de levering. 3.6 Zorgproces PDCA cyclus In 2012 is de Planning & Control cyclus Swinhove Groep breed vastgesteld. Conform deze cyclus is de kaderbrief 2014, het MT-jaarplan 2014, opleidingsplan 2014 en de begroting 2014 opgesteld, vastgesteld en goedgekeurd. In juni is er een strategienota/meerjarenbeleidsplan opgesteld en besproken met de Hoofden, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraden. Het vastgestelde beleidsplan is in de medewerkers- en vrijwilligersbijeenkomsten besproken. Het jaarplan van het MT is, naast de Prezo verbeterplannen, uitgangspunt geweest voor de jaarplannen van de afdelingen en teams. Verder is het jaarplan uitgangspunt geweest voor het opleidingsplan. De realisatie van de begroting wordt maandelijks besproken in het MT. Hierbij worden concrete maatregelen om bij te sturen genomen (bijvoorbeeld op productie of inzet van uitzendkrachten). Voorts bespreken de managers maandelijks de realisatiecijfers met hun hoofden en vertalen zij de maatregelen die in het financieel overleg zijn genomen. Tevens wordt in de auditcommissie en de Raad van Toezicht de financiële ontwikkeling conform het vergaderschema gemonitord. 11

12 3.6.2 Convenant Investeringen Langdurige Zorg Vanaf januari 2012 krijgt de Swinhove groep via het convenant Investeringen Langdurige Zorg extra middelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie. In 2013 heeft de Swinhove Groep deze extra middelen volledig benut voor de inzet van extra medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en leerlingen. Tevens hebben medewerkers scholingen gevolgd, gericht op gespecialiseerde verzorging in de psychogeriatrie en maatschappelijke zorg (MMZ) Kwaliteit van zorg Na, vanaf 2007, HKZ gecertificeerd te zijn geweest, is in 2010 door het managementteam (MT) van de Swinhove Groep besloten om over te stappen op een ander kwaliteitssysteem. De reden hiervoor was destijds tweeërlei: - HKZ was te veel een papieren tijger geworden (veel protocollen op papier maar de uitvoer hiervan was onderbelicht) en - het besef wat merkt de cliënt van het HKZ keurmerk? Uiteindelijk is de gekozen voor de PREZO-systematiek. Het gegeven dat veel prestaties beoordeeld worden op basis van de ervaringen van de cliënt (CQ-index) was hierbij de doorslaggevende factor. In 2012 en 2013 zijn de activiteiten behorende bij de diverse verbeterplannen die destijds zijn opgemaakt uitgevoerd. In mei 2013 heeft er een audit plaats gevonden voor alle locaties van de Swinhove Groep. Het resultaat van deze audit is het behalen van drie gouden (locaties Lichtkring, Lindonk en Ijsvogel) en een zilveren (locatie Swinhove, Ambachtstaete) PreZo keurmerk. In mei 2013 heeft er weer een CQ-index meting plaatsgevonden, deze keer voor alle locaties. In oktober 2013 zijn de resultaten gepresenteerd aan diverse medewerkers binnen de organisatie, cliëntenraden en Ondernemingsraad. De medewerkers en organisatie weden beloond met de volgende rapportcijfers: Swinhove SOM Swinhove PG IJsvogel De Lichtkring De Lindonk Verzorgingshuis De Lindonk PG Thuiszorg organisatie 7,7 6,7 8 7,8 7,6 7,2 8,4 medewerkers 7,8 7,5 7,6 7,5 7,8 7,5 8,6 Tevens heeft de Swinhove Groep in april 2013 deelgenomen aan de jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting Zorg (LPZ). Deze gegevens zijn in de databank zorg voor kwaliteit verwerkt tot ZI indicatoren. De resultaten variëren per locatie, in z n algemeenheid scoort de Swinhove Groep gemiddeld op de diverse thema s Periodieke Medicatie Beoordelingen In het afgelopen jaar is van 258 verpleeghuisbewoners het medicatiegebruik besproken door arts, apotheker en medewerker van de unit. In totaliteit zijn zo n 250 medicamenten stopgezet. Deze bleken onnodig of geen waarde te hebben voor de bewoner. Daarnaast zijn er nog zo n 160 overige acties afgesproken zoals het uitvoeren van extra controles (bijvoorbeeld 2x per week bloeddruk meten) of het prikken van lab waarden. 12

13 3.6.5 Zorgleefplan en de vier domeinen Begin 2011 is een start gemaakt met het omzetten van de SAMPC zorgplannen naar zorgleefplannen op basis van de 4 domeinen waarbij per bewoner gekeken wordt naar het mentaal welbevinden, woon-leefomstandigheden, lichamelijk welbevinden en sociaal welzijn. In 2013 hebben alle cliënten een zorgleefplan op basis van de 4 domeinen gekregen. Om alle verzorgenden en behandelaren bekend te maken met dit zorgleefplan en het rapporteren in het zorgleefplan is scholing en coaching on the job door praktijkbegeleiders en kwaliteitsmedewerkers ingezet. In 2013 heeft een materiële controle van het Zorgkantoor plaatsgevonden op 40 dossiers en dus op de zorgleefplannen. Met name de dagbehandeling is beoordeeld. Op basis van de bevindingen van het Zorgkantoor is er een verbeterplan geschreven om de kwaliteit van de zorgleefplannen naar een hoger niveau te tillen. De verwachting is dat bij de hercontrole in 2014 de dossiers in orde worden bevonden. 13

14 4. Informatie over het gevoerde personeelsbeleid 4.1 Medewerkers met contracten Aantal medewerkers Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Oproepkrachten Leerlingen Stagiaires Januari 2013 December Totaal Aantal fte Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Leerlingen Stagiaires Totaal Inzet personeel De werkelijke personeelsinzet wordt bepaald door de vastgestelde begroting/formatieplan 2013 en de gerealiseerde productie. In onderstaande tabel wordt de werkelijke inzet gerapporteerd ten opzichte van het formatieplan Hierbij zijn de volgende berekeningsgrondslagen toegepast: - Leerlingen worden niet voor de volledige formatie omvang meegerekend. Er wordt de volgende correctie toegepast: 1 e jaars leerling = -75%, 2 jaars leerling = -50% en 3 e jaars leerling is -25%; - Uitzendkrachten worden toegerekend op basis van het aantal werkelijke uren, waarbij 125 uur per maand gelijk gesteld is aan één fte. jaarperiode Contract Extra uren Oproep Uitzend Totaal fplan Verschil jan ,23 5,26 10,85 16,63 355,97 388,84-32,86 feb ,97 6,65 17,29 22,46 372,38 388,84-16,46 mrt ,17 7,12 16,02 23,61 371,92 388,84-16,92 apr ,41 5,61 18,55 18,09 368,67 388,84-20,17 mei ,26 5,33 24,23 23,48 380,29 388,84-8,55 jun ,30 5,93 32,26 31,22 396,71 388,84 7,87 jul ,75 6,91 46,10 9,39 388,15 388,84-0,69 aug ,12 7,31 49,55 8,34 392,31 388,84 3,47 sep ,96 7,40 31,67 14,67 380,69 388,84-8,15 okt ,44 6,37 30,73 31,70 397,23 388,84 8,39 nov ,34 6,41 34,01 15,83 394,59 388,83 5,75 dec ,30 5,79 34,95 15,92 399,95 388,83 11,12 Gemiddeld 328,77 6,34 28,85 19,28 383,24 388,84-5,60 14

15 Uitgaven in 4.3 Uitzendkrachten In 2013 is het inzetten van uitzendkrachten gedurende het jaar drastisch teruggebracht. De inzet betreft uren van uitzendbureaus voor de inzet op de zorgafdelingen om de zogenaamde gaten in de roosters op te vangen, maar ook extra inzet om moeilijk te vervullen vacatures in te vullen (expertisecentrum) en uren voor een impuls op de zorgafdelingen (gastvrouwen Drechtwerk). Uitgaven uitzendkrachten in jan feb mrt apr mei jun Maand jul aug sept okt nov dec Werkelijk 2013 Werkelijk Uitstroom Het aantal medewerkers dat in 2013 uit dienst is gegaan bedraagt: 33 personen De redenen van het personeelsverloop waren divers: a. Afloop contract van rechtswege (einde tijdelijk dienstverband): 7 b. Overname activiteiten huishoudelijke verzorging door ZorgAssist: 8 c. Op eigen verzoek: 8 d. Pensioen (inclusief flex-pensioen): 5 e. Tijdens proeftijd: 0 f. In onderling overleg (inclusief een vaststellingsovereenkomst): 5 Conform het exit-beleid van de Swinhove Groep krijgt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om met het hoofd P&O een exitgesprek te voeren. Geen van de medewerkers die uit dienst zijn gegaan, hebben hier gebruik van gemaakt. 15

16 Percentage ziek 4.5 Opleidingen Het grootste gedeelte van de aangeboden opleidingen is gevolgd door het zorgpersoneel en had deskundigheidsbevordering ten doel. In 2013 hebben wij een aantal zorgopleidingsplaatsen beschikbaar gesteld: Naam opleiding Aantal gestart Voor 2013 Aantal gestart in 2013 Aantal positief afgerond/ gediplomeerd in 2013 Aantal vroegtijdig gestopt/ gezakt Aantal dat doorloopt BBL Helpende BBL Verzorgende BBL verpleegkundige MMZ Gespecialiseerd 4 4 Verzorgende Psychogeriatrie EVV Verzuim Bij het uitvoeren van het verzuimbeleid zijn de CAO VVT en de wettelijke bepalingen gehanteerd waaronder o.a. het Burgerlijk wetboek, de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het streefcijfer voor verzuim in 2013 was: 6,0% Het verzuimpercentage bedroeg in de eerste maand van ,6%. Het jaar werd echter afgesloten op 6,0%. 7,00% Ziekteverzuim 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% dec- 12 jan-13 feb- 13 mrt- 13 apr- 13 mei- 13 jun-13 jul-13 aug- 13 sep- 13 okt-13 nov- 13 dec- 13 Ziekteverzuim in de maand Voortschrijdend jaartotaal Maand De stijging in december 2013 ten opzichte van januari 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door het langdurige verzuim ten gevolge van psychische klachten en houdingsklachten en door de medewerkers uit de hoogste leeftijdscategorieën. Het korte verzuim was aan het einde van het jaar afgenomen. 16

17 De Swinhove Groep heeft begin 2013 een beleid bij psychische klachten opgesteld. Door het inzetten van een vroegtijdige interventie van een externe psycholoog bij psychische klachten is sinds november 2013 het verzuimpercentage door psychische klachten afgenomen. Om het ziekteverzuim met psychische klachten wat beter te kunnen managen, is er voor de hoofden een bijeenkomst georganiseerd waarbij het thema plan van aanpak bij psychische klachten behandeld is. In 2014 zullen voor de hoofden soortgelijke themabijeenkomsten worden georganiseerd. De inhoud van de thema s wordt afgestemd op de uitkomsten van de verzuimanalyses. In 2013 is de werkgroep Fysieke belasting nieuw leven ingeblazen. Sinds eind 2013 staat het punt voorkomen van de verzuimklachten structureel op de agenda van de werkgroep geagendeerd en vanaf 2014 is dit onderwerp ook als structureel agendapunt op het ergocoachesoverleg opgenomen. 4.7 Medewerkerstevredenheid In het voorjaar 2013 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd waarbij de medewerkers hebben kunnen aangeven wat zij van het werken bij de Swinhove Groep vinden. In het onderzoek zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerkers en leiderschap. Uit de scores van het onderzoek is gebleken dat: - De aandachtpunten uit het MTO van 2011 borgen van verandering en communicatie gericht op samenwerking zijn verbeterd. - Op het onderdeel inspraak en overleg met cliënten de Swinhove Groep ten opzichte van de branche hoger scoort. - De onderdelen communicatie over veranderingen en inspirerend leiderschap volgens de medewerkers nog aandacht behoeven. - Het totale responspercentage van de Swinhove Groep iets hoger ligt dan het gemiddelde van de branche en dat het responspercentage ten opzichte van de voorgaande deelname in 2011 is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere in het werkoverleg met de medewerkers besproken. De leidinggevenden hebben samen met (een afvaardiging van) de medewerkers een plan van aanpak opgesteld waarin de verbeterpunten opgenomen zijn. Het plan van aanpak vormt een onderdeel van het jaarplan van de afdeling. 4.8 OR In het laatste kwartaal van 2013 liep de ambtstermijn van de OR-leden af. De medewerkers hebben een nieuwe afvaardiging van de OR gekozen. 17

18 5. Financiële informatie 5.1 Financieel beleid De veranderingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de bekostigingssystematiek, de eisen die gesteld worden aan de interne beheersing en de toename van de verantwoording brengen grotere risico s met zich mee dan in het verleden aan de orde was. Het betekent dat de continuïteit van de financiering van de zorgverlening niet meer door de overheid gegarandeerd is. Het financiële beleid van de Swinhove Groep richt zich in de toekomst op de volgende financiële parameters: solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van de omzet) van meer dan 20%; liquiditeit (kortlopende vorderingen ten opzichte van kortlopende schulden) hoger dan 1,25; rentabiliteit (exploitatieresultaat ten opzichte van de omzet) van 2%; geen compensatie tussen de financieringsstromen tussen de zorg en vastgoed. 5.2 Gerealiseerd resultaat In 2013 is een positief resultaat gerealiseerd van , 2,1% van de omzet (2012: , 4,2% van de omzet). De daling van het resultaat ten opzichte van 2012 (-/ ) is als volgt te specificeren. - Stijging omzet Stijging kosten -/ Mutatie exploitatieresultaat -/ Specificatie exploitatieresultaat * Som van de bedrijfsopbrengsten Personeelslasten Afschrijvingen Materiële lasten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Saldo rente -/ / Netto exploitatieresultaat Personeelslasten als %% van de omzet 63,9% 62,2% Afschrijvingen als %% van de omzet 8,1% 7,8% Materiële lasten als %% van de omzet 21,3% 20,8% 18

19 Het resultaat in 2013 is beïnvloed door twee bijzondere posten - Dotatie aan voorziening voor langdurig zieken -/ Vrijval voor kortlopende ineffectiviteit van de renteswap Totaal bijzondere posten resultaat / De opbrengsten nemen ten opzichte van 2012 met 0,4 miljoen toe en komen daarmee op 28,7 miljoen. In 2013 is sprake van een onderproductie van 0,5 miljoen, de kapitaallastenvergoeding in 2013 valt ten opzichte van 2012 hoger uit, met name als gevolg van de hogere inflatievergoeding op het eigen vermogen in de rentenormeringsbalans. De personele kosten nemen met 0,8 miljoen toe ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt door meer inzet personeel. In 2013 is het concept kleinschalig wonen op de hoofdlocatie volledig ingevoerd (invoering kleinschalig wonen mei 2012). Het concept kleinschalig wonen is in verband met de noodzakelijke toezicht op de woongroep minder flexibel, waardoor er per saldo meer personeel moet worden ingezet dan in andere woonvormen. Het resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Met deze toevoeging groeit het eigen vermogen van (= 22,3% van de omzet) ultimo 2012 tot (= 24,1% van de omzet) ultimo 2013 De vrije liquide middelen zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar ultimo 2013 ten opzichte van ultimo De liquiditeitsratio (verhouding vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden) bedroeg over ,50 (2012: 0,45) 19

20 5.3 Investeringen 2013 De Swinhove Groep is in 2009 gestart met een belangwekkend traject van investeringen in nieuwbouw en renovatieprojecten. De afgelopen jaren is een aantal vastgoedprojecten gerealiseerd. In 2013 zijn de volgende investeringen uitgevoerd in 2012 in Grond en terreinvoorzieningen Gebouwen en installaties Inventarissen ICT Vervoermiddelen Totaal Gevolgen bekostiging vastgoed Het in de toekomst vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van dit stelsel kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering. Als geen integrale vergoeding meer plaatsvindt van de afschrijvingslasten, is het mogelijk dat sprake is van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarden), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De Swinhove Groep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. De Swinhove Groep heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (= locaties), en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van kasstromen zijn: - disconteringsvoet van 5% - een bezettingsgraad per locatie van maximaal 95% - een ZZP en NHC tarief van 97% van het NZa advies - jaarlijkse indexering van de ZZP tarieven van 1,25% - jaarlijkse kostenindexering van 1,25% - verkorting van de gebruiksduur van de panden met 5 jaar ten opzichte van huidige activering. 20

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie