DEEL 2 - JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 2 - JAARREKENING"

Transcriptie

1 DEEL 2 - JAARREKENING 1

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA x x VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken aangekocht bezit Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie Subtotaal FINANCIËLE VASTE ACTIVA Actieve latentie vennootschapsbelasting Subtotaal VLOTTENDE ACTIVA Onderhanden projecten Huurdebiteuren Gemeenten 1 1 Belastingen en premies sociale verzekering Overige vorderingen Overlopende activa Subtotaal LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL

3 (na bestemming van het jaarresultaat) PASSIVA x x EIGEN VERMOGEN Reserve nieuwbouw Overige reserve Subtotaal LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen kredietinstellingen Verplichting VoV Ontvangen waarborgsommen Subtotaal KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan gemeente Zederik 1 8 Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overlopende passiva Subtotaal TOTAAL

4 4

5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2011 Boekjaar Boekjaar Omschrijving x x BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren Vergoedingen Verkoop onroerende zaken Geactiveerde productie Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen materiële vaste activa Overige waardeverminderingen Waardevermindering VoV bezit Erfpacht Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten 17 4 Rentelasten BIJZONDERE LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting BELASTINGEN OVER HET RESULTAAT Jaarresultaat na belasting

6 6

7 KASSTROOMOVERZICHT (directe methode) (Bedragen in 1.000) Operationele activiteiten Ontvangsten: Huren Vergoedingen Overheidsontvangsten 5 6 Overige bedrijfsontvangsten Rente ontvangsten 7 0 Saldo ingaande kasstromen Uitgaven: Erfpacht 0 21 Personeelsuitgaven Onderhoudsuitgaven Overige bedrijfsuitgaven Rente uitgaven Sectorspecifieke heffing Leefbaarheidsuitgaven Vpb Saldo uitgaande kasstromen Kasstroom uit operationele activiteiten (Des)investeringsactiviteiten Ontvangsten: Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen Verkoopontvangsten koopwoningen (nieuwbouw) Overige ontvangsten mbt projecten Saldo ingaande kasstromen Uitgaven: Uitgaven projecten Te activeren planmatig onderhoud Uitgaven investering ten dienste van de exploitatie Verkoopkosten Saldo uitgaande kasstromen Kasstroom uit (des)investerings activiteiten Financieringsactiviteiten Nieuwe leningen Aflossing leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar

8 8

9 WAARDERINGSGRONDSLAGEN ALGEMEEN Regelgeving De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven. Voor woningcorporaties is voor de jaarverslaggeving een apart hoofdstuk opgenomen, de RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Hierin zijn voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd en is opgenomen dat de jaarrekening en het jaarverslag naast de specifieke voorschriften uit RJ 645 moeten voldoen aan de overige Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, de RJ Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vergelijking met vorig jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Verwerking verplichtingen In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. Wet ketenaansprakelijkheid De BTW verleggingsregeling wordt toegepast en waar mogelijk worden betalingen die verband houden met premies en sociale lasten van leveranciers gedaan op zogenaamde G-rekeningen. Vanaf een G-rekening kan alleen aan de Belastingdienst worden betaald, een voor de overige betalingen geblokkeerde rekening. Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem. Op de aanschafwaarde van de gronden wordt niet afgeschreven. Iedere kern vormt een Product Markt Combinatie (PMC). Het strategisch voorraadbeleid waaronder het kwaliteits- en huurbeleid, het aan- en verkoopbeleid en het sloop- en nieuwbouwbeleid vindt per PMC plaats. Op PMC-niveau vindt de toetsing plaats tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde geldt als actuele waarde. Als de boekwaarde hoger is dan de bedrijfswaarde dan wordt dit verschil als onrendabele top ten laste van het resultaat gebracht. De reële waarde van de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De bij de bedrijfswaarde gehanteerde uitgangspunten zijn vermeld in de toelichting op de balans onder materiële vaste activa. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille. 9

10 De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop. De verwachte verkopen voor de komende vijf jaar worden in de waardering betrokken. De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt plaats op basis van de oorspronkelijke verkrijgingsprijs, vermeerderd met een jaarlijkse indexering. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Voor de woningen die verkocht zijn onder het Te Woon concept heeft Goed Wonen Zederik een terugkoopplicht. De opgeleverde woningen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De 1 e waardering is bepaald op basis van de getaxeerde verkoopwaarde minus de verleende korting. Deze waardering wordt jaarlijks getoetst aan de bij de overdracht ontstane rechten, rekening houdend met de contractvoorwaarden. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. Deze verkochte woningen zijn opgenomen in de balans onder de Materiële vaste activa, als Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. Bij het omzetten van bestaande Onroerende zaken in exploitatie, welke zijn gewaardeerd tegen kostprijs, naar Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, welke worden gewaardeerd tegen marktwaarde, is er sprake van een herclassificatie (RJ ). Het waarderingsverschil is (op grond van RJ ) rechtstreeks in het Eigen Vermogen verwerkt via de post herwaardering VoV woningen. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Dit betreft uitgaven aan complexen in aanbouw en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering. Jaarlijks wordt getoetst of de verwachte onrendabele investering aan de onroerende en roerende zaken in exploitatie van de onomkeerbare projecten (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) kan worden gedekt uit de positieve verdiencapaciteit van de PMC s. Tevens wordt getoetst of de investering aan de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, wordt gedekt uit de verkoopopbrengst. Voor de onrendabele gedeelten wordt een voorziening gevormd die zichtbaar in aftrek wordt gebracht op de Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen bedragen als volgt: Bekabeling/airco installatie 10 jaar Alarminstallatie 5 jaar Kasten/bureaus/stoelen/tapijt 10 jaar Server/patchkasten 5 jaar Telefooninstallatie/-toestellen 5 jaar PC s/laptops/software 3 jaar Aanschaffingen onder 500 worden direct ten laste van het resultaat gebracht. 10

11 Afschrijvingsmethode en termijnen Op materiële vaste activa wordt annuïtair afgeschreven. De stichtingskosten zijn verbijzonderd naar grond-, bouw- en installatiekosten. De afschrijvingstermijnen bedragen als volgt: Bouw 50 jaar Warmwatervoorziening 15 jaar CV ketel 15 jaar Miva aanpassingen en lift 20 jaar CV installatie 25 jaar Isolatie (glas) 20 jaar Isolatie (spouw/vloer/dak) 25 jaar Financiële vaste activa Actieve latentie vennootschapsbelasting De actieve latentie vennootschapsbelasting betreft: - de vennootschapsbelasting over het verschil tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van de huurwoningen die opgenomen zijn op de verkooplijst, - de vennootschapsbelasting over het verschil tussen de commerciële waarden en de fiscale waarde van de leningen kredietinstellingen. Het gehanteerde tarief bedraagt 25%. In verband met het feit dat de periode waarin de woningen naar verwachting worden verkocht een groot aantal jaren omvat is de nominale latentie contant gemaakt. Ook voor de leningen is de latentie contant gemaakt over de periode waarin de leningen lopen. De belastinglatentie is opgenomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Derhalve is geen actieve latentie gevormd voor de 789 woningen, die vanaf 2010 vanuit de bestaande voorraad, Te Woon worden aangeboden. Vorderingen Onderhanden projecten De onderhanden projecten (onroerende zaken verkocht in aanbouw) in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende resultaat, voor zover deze op een betrouwbare wijze kan worden ingeschat, en verminderd met de gedeclareerde termijnen. Huurdebiteuren en overige vorderingen De waardering geschiedt tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden worden, voorzover zij bestaan, opgenomen onder de kortlopende schulden. Voorzieningen Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de balanspost Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en transactiekosten. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder kortlopende schulden. De terugkoopverplichting van de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is hier als Verplichting VoV (Verkoop onder Voorwaarden) verantwoord. 11

12 Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Goed Wonen Zederik past ten aanzien van de derivaten (Swaps) hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. Goed Wonen Zederik documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Goed Wonen Zederik dekt haar renterisico s (als gevolg van investeringen en herfinancieringen die zullen leiden tot toekomstige kasstromen) deels af door renteswaps. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Marktrisico Goed Wonen Zederik loopt marktrisico ten aanzien van de waardering van de Swaps. Dit risico wordt beheerst door een spreiding aan te brengen in de portefeuille. Renterisico Goed Wonen Zederik loopt renterisico s ten aanzien van de huidige leningportefeuille (conversie en fixeaflossingen) en financiering van toekomstige investeringen. Het beleid van Goed Wonen Zederik is om (cf. de WSW-systematiek) een maximaal renterisico te lopen van 15%. Voor de variabele renteafspraken loopt Goed Wonen Zederik risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Goed Wonen Zederik risico s over de marktwaarde. Met betrekking tot de variabel rentende schulden heeft Goed Wonen Zederik Swaps afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. Ingeval van een lagere actuele rente dan de Swaprente ontstaat een liquiditeitsrisico (zie hieronder). Kredietrisico Goed Wonen Zederik maakt gebruik van 1 bank voor de SWAPS. Ingeval de marktwaarde van de Swap positief wordt loopt Goed Wonen Zederik een kredietrisico. De kredietwaardigheid van de bank wordt gemonitord en is als toereikend beoordeeld. De omvang van de totale portefeuille is van dien aard dat geen sprake is van overconcentratie in kredietrisico. Liquiditeitsrisico Als gevolg van de negatieve marktwaarde van de Swaps (huidige rente is lager dan de Swaprente) ultimo 2011 loopt Goed Wonen Zederik een liquiditeitsrisico. De bank kan, bij overschrijding van een bepaalde limiet, zekerheden eisen van Goed Wonen Zederik in de vorm van aan te houden liquiditeiten. De bank heeft nog geen zekerheden opgeëist. Goed Wonen Zederik is van mening over voldoende middelen te bezitten om een eventuele margin call te kunnen voldoen. Hiertoe vindt maandelijks monitoring plaats van de beschikbare middelen mede op basis van de liquiditeitenbegroting. 12

13 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Winsten met betrekking tot onderhanden projecten geschieden naar rato van de mate waarin zij gereedgekomen zijn. Bedrijfsopbrengsten Huren Onder deze post wordt de gefactureerde huur verantwoord. Overheidsbijdragen Onder deze post is de vrijval uit de egalisatierekening BWS opgenomen. Verkoop onroerende zaken Deze post betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit). Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Voor zover bestaand bezit wordt verkocht onder Verkoop onder Voorwaarden dan wordt het verkoopresultaat direct verwerkt in het Eigen Vermogen. Bij de omzetting van Onroerende en roerende zaken in exploitatie naar Onroerende zaken verkocht onder voorwaarde is er sprake van een herclassificatie. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde dient rechtstreeks in het Eigen vermogen te worden verwerkt. Geactiveerde productie De toe te rekenen interne kosten in het kader van onroerende zaken in ontwikkeling en het geactiveerde onderhoud worden hieronder verantwoord. Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde. Waardevermindering VoV bezit Het deel van de waardedaling van het VoV bezit dat voor rekening komt van Goed Wonen Zederik wordt hier verantwoord. Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 13

14 De pensioenregeling van de stichting wordt gefinancierd door afdrachten aan het pensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Lasten onderhoud Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Daar waar sprake is van een waardeverhoging of levensduurverlenging van het actief kwalificeren deze uitgaven zich als te activeren investeringen. Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen De belastingschulden en vorderingen worden tegen een tarief van 25% berekend en verwerkt als nominale schuld of vordering in de jaarrekening. Goed Wonen Zederik heeft op basis van de uitgangspunten van VSO1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2010 en het fiscaal resultaat 2010 bepaald. Omdat de jurisprudentie inzake de uitwerking van de VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijke te betalen of te verreken belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De kasstroom is gesplitst in een kasstroom uit operationele activiteiten, (des-)investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit het saldo van de liquide middelen. 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken aangekocht bezit Tussen totaal Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Totaal materiele vaste aktiva Het verloop van deze posten in 2011 is als volgt: Onroerende en roerende zaken in in ten dienste van exploitatie ontwikkeling de exploitatie Totaal Beginstand per 1 januari: Verkrijgingsprijs Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen voor: Centrumplan Wesselsveld, Ameide Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei- en Boeicop Gregoriuslaan, Lexmond De Nieuwe Laak, Lexmond Ds Magendanstraat, Lexmond De Weide (appartementen) Meerkerk De Weide (BeBo's) Meerkerk Gezondheidscentrum, Meerkerk Recht van ter Leede, Leerbroek Locatie Alting, Meerkerk Dorpshuislocatie, Lexmond Praktijkruimte, Meerkerk Dorpsstraat 80, Lexmond Activa t.d.v. de exploitatie Onderhoud Desinvesteringen: Verkoop huurwoningen Herrubricering: Onderhanden projecten Opleveringen: Huurwoningen Koopwoningen Toevoeging waardevermindering opleveringen Vrjval waardevermindering opleveringen Overige waardevermindering, lopende projecten Toevoeging boekjaar Afschrijvingen: Woningen en de woongebouwen Onroerende goederen niet zijnde woningen Tuinen en hang- en sluitwerk Activa ten dienste van de exploitatie Totaal mutaties Eindstand per 31 december: Verkrijgingsprijs Cum. Waardeveranderingen en afschrijvingen Boekwaarde Onroerende en roerende zaken in exploitatie Van de woningen per 31 december 2011 zijn er 48 aangemerkt om te worden verkocht zonder voorwaarden en zijn er 736 aangemerkt om te worden verkocht onder voorwaarden (VoV). 15

16 Onroerende zaken aangekocht bezit De onroerende zaken aangekocht bezit zijn bestemd voor de verkoop. Tot het moment van de verkoop worden deze woningen regulier geëxploiteerd. Van de tien aangekochte woningen, zijn inmiddels vijf woningen verkocht. In 2011 zijn er geen mutaties geweest. De actuele waarde op basis van de WOZ waarde bedraagt Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden Beginstand per 1 januari: Verkopen nieuwbouw Verkopen bestaand bezit Herwaardering Boekwaarde per 31 december De onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van 74 nieuwbouw en 29 bestaande woningen (2010: 9 nieuwbouw woningen). De Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling De specificatie van onroerende en roerende zaken in ontwikkeling per 31 december 2011: Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei- en Boeicop Dr. Booijstraat, Leerbroek Gregoriuslaan, Lexmond De Nieuwe Laak, Lexmond Gezondheidscentrum, Meerkerk Recht van ter Leede, Leerbroek Locatie Alting, Meerkerk Killesteijnstraat II, Lexmond Dorpshuislocatie, Lexmond Praktijkruimte, Meerkerk Dorpsstraat 80, Lexmond Voorziening onrendabel De voorziening onrendabel heeft betrekking op de volgende projecten: Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei en Boeicop De Nieuwe Laak, Lexmond Gezondheidscentrum, Meerkerk De voorziening onrendabel heeft voornamelijk betrekking op het koopgedeelte van Te Woon nieuwbouw. Deze onder (kortings) voorwaarden verkochte woningen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De verkoopprijs (marktwaarde minus korting) geldt als actuele waarde. Het gevolg van deze waarderingssystematiek is dat de verleende korting als waardevermindering ten laste van het resultaat komt. Bedrijfswaarde Materiële vaste activa in exploitatie. De bedrijfswaarde (in 1.000) van de materiële vaste activa in exploitatie bedraagt ultimo verslagjaar: Onderstaand een verklaring per berekeningscomponent van de bedrijfswaarde. (in 1.000) CW huren CW huurderving CW Onderhoud CW Planmatig onderhoud CW Overige bedrijfslasten Restwaarde/grondwaarde Subtotaal Prijscorrectie grondwaarde Verkoopopbrengst Rentabiliteitswaardecorrectie Gecorrigeerde bedrijfswaarde

17 Uitgangspunten en analyse verschillen. De bedrijfswaarde is in 2011 met 11,2 miljoen toegenomen ten opzicht van Hieronder worden de gehanteerde uitgangspunten weergegeven en is een analyse van de verschillen opgesteld. Bij de bedrijfswaardeberekening is het uitgangspunt de kasstromen gemiddeld gedurende het jaar plaats vinden (medio numerando), verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Levensduur In 2011 is als onderdeel van het Strategisch Voorraadbeereen discussie gevoerd over de toekomst van alle complexen. Op basis van deze discussie zijn er aanpassingen geweest in het onderhoudsbeleid en in de levensduren van complexen. In totaliteit hebben er meer levensduurverlengingen dan verkortingen plaats gevonden. Bij de bedrijfswaardeberekening wordt uitgegaan van een minimale levensduur van 10 jaar (2010: 10 jaar). 1. Huren Huurstijging ,50% Huurstijging ,75% 1,60% Huurstijging ,80% 1,70% Huurstijging ,85% 1,80% Huurstijging ,90% 1,90% Huurstijging ,95% 2,00% Huurstijging 2017 e.v. 2,00% 2,00% De stijging van de huuropbrengsten wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de levensduurverlenging. 2. Huurderving 0,50% 0,50% De stijging van de huurderving wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de levensduurverlenging. 3. Onderhoud Voor klachten- en mutatieonderhoud zijn normbedragen gehanteerd op basis van ervaringscijfers. Voor dagelijks onderhoud is 180 per woning gehanteerd. (2010: 158). 4. Planmatig onderhoud Het planmatig onderhoud is gebaseerd op een begroting per complex. De laatste 5 jaren van de exploitatie wordt geen planmatig onderhoud ingerekend. De stijging van het planmatigonderhoud wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de verlenging van de levensduur. Bij het planmatig onderhoud is gerekend met een algemene inflatie van 2,75% voor 2012 (2010: 2,5%) oplopend naar 3,0% in 2017 en volgende jaren (2010: 2,5%). 5. Overige bedrijfslasten Bij de overige bedrijfslasten is gerekend met een algemene inflatie van 2,75% voor 2012 (2010: 1,5%) oplopend naar 3,0% in 2017 en volgende jaren (2010: 2,0%). 6. en 7. Restwaarde/grondwaarde en prijscorrectie grondwaarde De grond is als restwaarde ingerekend in de bedrijfswaarde. De prijscorrectie grondwaarde is bepaald door de historische aanschafprijs te verhogen met gerealiseerde inflatie (2010: standaard 2% per jaar). 8. Verkoopopbrengst In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de verwachte verkopen gedurende de eerste 10 jaar ( jaar). Met het Te Woon aanbieden van het grootste gedeelte van het bezit is de verkoopverwachting toegenomen van 88 woningen naar 94 woningen. Hierbij is gerekend met een verkoopprijs, exclusief korting, van per woning. 9. Rentabiliteitswaardecorrectie De disconteringsvoet waarmee rekening is gehouden bedraagt 5,25% (2010: 5,25%). Ten opzichte van vorig jaar is de leningportefeuille uitgebreid met 3 leningen voor in totaal. 10. Huurtoeslagheffing Naar verwachting moeten de woningcorporaties in 2014 en volgende jaren een huurtoeslagheffng gaan betalen aan de Rijksoverheid. Met deze heffing, die in 2014 mogelijk bedraagt, is geen rekening gehouden. 17

18 Analyse bedrijfswaarde: De toename van de bedrijfswaarde met is als volgt te specificeren. x x AUTONOME ONTWIKKELING vrijval kasstromen effect een jaar opschuiven subtotaal autonome ontwikkeling VOORRAADMUTATIES verkoop uit exploitatie - aankoop - opleveringen subtotaal voorraadmutaties PARAMETERWIJZIGINGEN wijziging verkoopopbrengsten 776 levensduur huurstijging 268 onderhoudskostenstijging inflatie/lastenstijging -879 discontovoet - subtotaal parameterwijzigingen NIVEAUWIJZIGINGEN huren - onderhoudsuitgaven overige exploitatie-uitgaven restwaarde 974 overige subtotaal niveauwijzigingen RENTABILITEITSWAARDECORRECTIE autonome ontwikkeling -157 Wijziging disconteringsvoet - leningconversies - nieuwe leningen subtotaal rentabiliteitswaardecorrectie 982 Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde Verdiencapaciteit De positieve verdiencapaciteit van Goed Wonen Zederik, berekend als het verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde , bedraagt (2010: ). De bedrijfswaarde is in het verslagjaar toegenomen met ten opzichte van het vorige verslagjaar (toename 2010: ). Verdeling over de PMC's (Product Markt Combinatie) Te verwachten onrendabele/ Kern = PMC bedrijfswaarde boekwaarde positieve maatschappelijke (bedragen x 1.000) verdiencapaciteit investering Ameide/Tienhoven Hei- en Boeicop Leerbroek Meerkerk Nieuwland Lexmond Projecten Zeven projecten zijn intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. De te verwachten onrendabele/maatschappelijke investering bedraagt per project (bedragen x 1.000): Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide 180 Schoollocatie Bikker, Hei- en Boeicop 190 De Nieuwe Laak, Lexmond 12 huur appartementen De Nieuwe Laak, Woonzorgcentrum 250 Gezondheidscentrum, Meerkerk woningen Gezondheidscentrum, Meerkerk Bedrijfsruimte 80 Gorinchemsestraat, Meerkerk Deze te verwachten onrendabele/maatschappelijke investeringen passen binnen de positieve verdiencapaciteit per PMC. 18

19 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Actieve latentie vennootschapsbelasting Beginstand per 1 januari Rentetoevoeging Vrijval Correcties Eindstand per 31 december Specificatie ultimo jaar Latentie verkopen Latentie leningen kredietinstellingen De actieve latentie vennootschapsbelasting heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering. Gedurende de resterende looptijd van de latentie wordt de latentie verhoogd met toegerekende rente en verlaagd met de afschrijving. De resterende looptijd bedraagt voor de latentie verkopen 18 jaar en voor de latentie leningen kredietinstellingen 25 jaar. De nominale waarde van de actieve latentie verkopen per 31 december 2011 bedraagt De nominale waarde van de latentie leningen kredietinstellingen per 31 december 2011 bedraagt De latentie is tegen de contante waarde opgenomen. De contante waarde van de latentie is berekend door de jaarlijkse nominale vrijval, het waarderingsverschil per jaar, te vermenigvuldigen met het percentage van de vennootschapsbelasting (25%) en contant te maken tegen 3,22%. Deze 3,22% is 75% (100% -/- 25% VpB-tarief) van de gewogen gemiddelde rente van de leningportefeuille per 31 december Van deze actieve latentie is vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar. VLOTTENDE ACTIVA Onderhanden projecten Koopwoningen Bedrijfsruimten In rekening gebrachte termijnen Totaal De koopwoningen betreffen 4 woningen uit het complex De Laak, Lexmond. De bedrijfsruimte betreft één ruimte in het gezondheidscentrum te Meerkerk. Huurdebiteuren Het bedrag van de huurdebiteuren kan worden gesplitst in: Zittende huurders, te ontvangen huur Vordering op vertrokken huurders Voorziening vordering op vertrokken huurders De huurachterstand van de zittende huurders betreft: Aantal Huurders Bedragen Bedragen Periode kleiner en gelijk dan 1 maand groter dan 1 en kleiner en gelijk dan 2 maanden groter dan 2 en kleiner en gelijk dan 3 maanden groter dan 3 maanden De huurachterstand van de zittende huurders bedraagt 0,4% van de jaarhuur (2010: 0,7%). Het te ontvangen bedrag van de vertrokken huurders heeft de voortdurende aandacht. De vordering heeft betrekking op 15 huurders. In 2011 is op deze vordering een voorziening gevormd voor de mogeljke oninbaarheid van 75%. Gemeenten Gemeente Giessenlanden Totaal De vordering op de gemeente Giessenlanden heeft betrekking op uitgevoerde WMO activiteiten. Belastingen en premies sociale verzekering Belastingdienst, VpB Belastinglatentie, VpB Belastingdienst, BTW Totaal De belastinglatentie VpB heeft betrekking op de verliescompensatie van de jaren Dit verlies kan naar verwachting worden verrekend met de fiscale winst van Overige vorderingen Diverse personen, te verhalen kosten Nog te ontvangen inschrijfgelden woningzoekenden Diverse vorderingen Notarissen, depotbedragen verkoop woningen Totaal

20 Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde rente lening Vooruitbetaalde kosten i.v.m. verkoop woningen Gestorte waarborgsommen Te vorderen BWS-subsidies Kruisposten Diverse overlopende activa Totaal LIQUIDE MIDDELEN ING: ING: ING: (Spaarrekening) Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Vijfheerenlanden Kas Totaal De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Reserve Nieuwbouw Beginstand per 1 januari (herwaarderingsreserve) Bij: verkoopresultaat aangekocht bezit - - Af: Projectkosten gestopte projecten Eindstand per 31 december De reserve nieuwbouw heeft betrekking op tien woningen die in het verleden zijn aangekochte van de gemeente Zederik en de later aangekochte woning Kortenhoevendijk 5a. De winsten welke bij verkoop ontstaan worden in de reserve nieuwbouw gestort en dienen ter afdekking van financiële risico's uit projecten. De actuele waarde op basis van de WOZ waarde ligt boven de historische kostprijs. Overige reserve Beginstand per 1 januari Herwaardering VoV woningen Jaarresultaat Eindstand per 31 december De herwaardering VoV woningen heeft betrekking op de verkoop van 29 woningen uit de bestaande voorraad (2010: 0). LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Totaal Leningen kredietinstellingen Beginstand per 1 januari inclusief aflossingsverplichting volgend boekjaar aflossingsverplichting eind-/extra aflossing Beginstand per 1 januari exclusief aflossingsverplichting aantrekken nieuwe leningen aflossing eind-/extra aflossing Subtotaal aflossingsverplichting volgend boekjaar eind-/extra aflossing volgend boekjaar Eindstand per 31 december Er zijn aan het eind van het boekjaar 35 leningen verdeeld over 5 geldgevers. Van 6 leningen is de looptijd 5 jaar of korter. De gemiddelde gewogen rentevoet bedraagt 4,33% (was 4,29%.) Ultimo 2011 hebben 29 leningen met een totaal schuldrestant van een restant looptijd langer dan 5 jaar. In 2011 zijn twee nieuwe leningen aangetrokken ten behoeve van investeringen in projecten en de herfinanciering van de reguliere en extra aflossingen. Deze leningen hebben een omvang van en een looptijd van respectievelijk 9 en 13 jaar. Eén lening heeft een variabele rente die in combinatie met de afgesloten Payers Swap een vaste rente heeft van 5,24%. De rente van de andere lening bedraagt 2,89%. Van de leningportefeuille is 15,7 miljoen geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De overige leningen zijn geborgd door de gemeente Zederik. 20

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie KENGETALLEN BOEKJAAR 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166 15.766 (x

Nadere informatie

Stichting Hebbus! gevestigd te Zwolle Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Hebbus! gevestigd te Zwolle Rapport inzake de Jaarrekening 2015 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 8 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2015

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2015 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting Bosman woningen

Stichting Bosman woningen Stichting Bosman woningen Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Algemeen pagina 1 Jaarverslag 2 2 Gegevens van de rechtspersoon 6 3 Vaststelling van de jaarrekening 7 Jaarrekening 8 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015 2 2. Exploitatierekening over 2015 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN De samenstelling van de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT A. Algemeen B. Resultaten FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie