DEEL 2 - JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL 2 - JAARREKENING"

Transcriptie

1 DEEL 2 - JAARREKENING 1

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA x x VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken aangekocht bezit Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie Subtotaal FINANCIËLE VASTE ACTIVA Actieve latentie vennootschapsbelasting Subtotaal VLOTTENDE ACTIVA Onderhanden projecten Huurdebiteuren Gemeenten 1 1 Belastingen en premies sociale verzekering Overige vorderingen Overlopende activa Subtotaal LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL

3 (na bestemming van het jaarresultaat) PASSIVA x x EIGEN VERMOGEN Reserve nieuwbouw Overige reserve Subtotaal LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen kredietinstellingen Verplichting VoV Ontvangen waarborgsommen Subtotaal KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan gemeente Zederik 1 8 Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overlopende passiva Subtotaal TOTAAL

4 4

5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2011 Boekjaar Boekjaar Omschrijving x x BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huren Vergoedingen Verkoop onroerende zaken Geactiveerde productie Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Afschrijvingen materiële vaste activa Overige waardeverminderingen Waardevermindering VoV bezit Erfpacht Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten 17 4 Rentelasten BIJZONDERE LASTEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting BELASTINGEN OVER HET RESULTAAT Jaarresultaat na belasting

6 6

7 KASSTROOMOVERZICHT (directe methode) (Bedragen in 1.000) Operationele activiteiten Ontvangsten: Huren Vergoedingen Overheidsontvangsten 5 6 Overige bedrijfsontvangsten Rente ontvangsten 7 0 Saldo ingaande kasstromen Uitgaven: Erfpacht 0 21 Personeelsuitgaven Onderhoudsuitgaven Overige bedrijfsuitgaven Rente uitgaven Sectorspecifieke heffing Leefbaarheidsuitgaven Vpb Saldo uitgaande kasstromen Kasstroom uit operationele activiteiten (Des)investeringsactiviteiten Ontvangsten: Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen Verkoopontvangsten koopwoningen (nieuwbouw) Overige ontvangsten mbt projecten Saldo ingaande kasstromen Uitgaven: Uitgaven projecten Te activeren planmatig onderhoud Uitgaven investering ten dienste van de exploitatie Verkoopkosten Saldo uitgaande kasstromen Kasstroom uit (des)investerings activiteiten Financieringsactiviteiten Nieuwe leningen Aflossing leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar

8 8

9 WAARDERINGSGRONDSLAGEN ALGEMEEN Regelgeving De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven. Voor woningcorporaties is voor de jaarverslaggeving een apart hoofdstuk opgenomen, de RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Hierin zijn voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd en is opgenomen dat de jaarrekening en het jaarverslag naast de specifieke voorschriften uit RJ 645 moeten voldoen aan de overige Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, de RJ Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vergelijking met vorig jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Verwerking verplichtingen In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. Wet ketenaansprakelijkheid De BTW verleggingsregeling wordt toegepast en waar mogelijk worden betalingen die verband houden met premies en sociale lasten van leveranciers gedaan op zogenaamde G-rekeningen. Vanaf een G-rekening kan alleen aan de Belastingdienst worden betaald, een voor de overige betalingen geblokkeerde rekening. Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem. Op de aanschafwaarde van de gronden wordt niet afgeschreven. Iedere kern vormt een Product Markt Combinatie (PMC). Het strategisch voorraadbeleid waaronder het kwaliteits- en huurbeleid, het aan- en verkoopbeleid en het sloop- en nieuwbouwbeleid vindt per PMC plaats. Op PMC-niveau vindt de toetsing plaats tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde geldt als actuele waarde. Als de boekwaarde hoger is dan de bedrijfswaarde dan wordt dit verschil als onrendabele top ten laste van het resultaat gebracht. De reële waarde van de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De bij de bedrijfswaarde gehanteerde uitgangspunten zijn vermeld in de toelichting op de balans onder materiële vaste activa. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille. 9

10 De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop. De verwachte verkopen voor de komende vijf jaar worden in de waardering betrokken. De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt plaats op basis van de oorspronkelijke verkrijgingsprijs, vermeerderd met een jaarlijkse indexering. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Voor de woningen die verkocht zijn onder het Te Woon concept heeft Goed Wonen Zederik een terugkoopplicht. De opgeleverde woningen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. De 1 e waardering is bepaald op basis van de getaxeerde verkoopwaarde minus de verleende korting. Deze waardering wordt jaarlijks getoetst aan de bij de overdracht ontstane rechten, rekening houdend met de contractvoorwaarden. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht ontstane verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. Deze verkochte woningen zijn opgenomen in de balans onder de Materiële vaste activa, als Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. Bij het omzetten van bestaande Onroerende zaken in exploitatie, welke zijn gewaardeerd tegen kostprijs, naar Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, welke worden gewaardeerd tegen marktwaarde, is er sprake van een herclassificatie (RJ ). Het waarderingsverschil is (op grond van RJ ) rechtstreeks in het Eigen Vermogen verwerkt via de post herwaardering VoV woningen. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Dit betreft uitgaven aan complexen in aanbouw en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering. Jaarlijks wordt getoetst of de verwachte onrendabele investering aan de onroerende en roerende zaken in exploitatie van de onomkeerbare projecten (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) kan worden gedekt uit de positieve verdiencapaciteit van de PMC s. Tevens wordt getoetst of de investering aan de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, wordt gedekt uit de verkoopopbrengst. Voor de onrendabele gedeelten wordt een voorziening gevormd die zichtbaar in aftrek wordt gebracht op de Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen bedragen als volgt: Bekabeling/airco installatie 10 jaar Alarminstallatie 5 jaar Kasten/bureaus/stoelen/tapijt 10 jaar Server/patchkasten 5 jaar Telefooninstallatie/-toestellen 5 jaar PC s/laptops/software 3 jaar Aanschaffingen onder 500 worden direct ten laste van het resultaat gebracht. 10

11 Afschrijvingsmethode en termijnen Op materiële vaste activa wordt annuïtair afgeschreven. De stichtingskosten zijn verbijzonderd naar grond-, bouw- en installatiekosten. De afschrijvingstermijnen bedragen als volgt: Bouw 50 jaar Warmwatervoorziening 15 jaar CV ketel 15 jaar Miva aanpassingen en lift 20 jaar CV installatie 25 jaar Isolatie (glas) 20 jaar Isolatie (spouw/vloer/dak) 25 jaar Financiële vaste activa Actieve latentie vennootschapsbelasting De actieve latentie vennootschapsbelasting betreft: - de vennootschapsbelasting over het verschil tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van de huurwoningen die opgenomen zijn op de verkooplijst, - de vennootschapsbelasting over het verschil tussen de commerciële waarden en de fiscale waarde van de leningen kredietinstellingen. Het gehanteerde tarief bedraagt 25%. In verband met het feit dat de periode waarin de woningen naar verwachting worden verkocht een groot aantal jaren omvat is de nominale latentie contant gemaakt. Ook voor de leningen is de latentie contant gemaakt over de periode waarin de leningen lopen. De belastinglatentie is opgenomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Derhalve is geen actieve latentie gevormd voor de 789 woningen, die vanaf 2010 vanuit de bestaande voorraad, Te Woon worden aangeboden. Vorderingen Onderhanden projecten De onderhanden projecten (onroerende zaken verkocht in aanbouw) in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende resultaat, voor zover deze op een betrouwbare wijze kan worden ingeschat, en verminderd met de gedeclareerde termijnen. Huurdebiteuren en overige vorderingen De waardering geschiedt tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden worden, voorzover zij bestaan, opgenomen onder de kortlopende schulden. Voorzieningen Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de balanspost Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Langlopende schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en transactiekosten. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder kortlopende schulden. De terugkoopverplichting van de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is hier als Verplichting VoV (Verkoop onder Voorwaarden) verantwoord. 11

12 Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Goed Wonen Zederik past ten aanzien van de derivaten (Swaps) hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. Goed Wonen Zederik documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Goed Wonen Zederik dekt haar renterisico s (als gevolg van investeringen en herfinancieringen die zullen leiden tot toekomstige kasstromen) deels af door renteswaps. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Marktrisico Goed Wonen Zederik loopt marktrisico ten aanzien van de waardering van de Swaps. Dit risico wordt beheerst door een spreiding aan te brengen in de portefeuille. Renterisico Goed Wonen Zederik loopt renterisico s ten aanzien van de huidige leningportefeuille (conversie en fixeaflossingen) en financiering van toekomstige investeringen. Het beleid van Goed Wonen Zederik is om (cf. de WSW-systematiek) een maximaal renterisico te lopen van 15%. Voor de variabele renteafspraken loopt Goed Wonen Zederik risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Goed Wonen Zederik risico s over de marktwaarde. Met betrekking tot de variabel rentende schulden heeft Goed Wonen Zederik Swaps afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. Ingeval van een lagere actuele rente dan de Swaprente ontstaat een liquiditeitsrisico (zie hieronder). Kredietrisico Goed Wonen Zederik maakt gebruik van 1 bank voor de SWAPS. Ingeval de marktwaarde van de Swap positief wordt loopt Goed Wonen Zederik een kredietrisico. De kredietwaardigheid van de bank wordt gemonitord en is als toereikend beoordeeld. De omvang van de totale portefeuille is van dien aard dat geen sprake is van overconcentratie in kredietrisico. Liquiditeitsrisico Als gevolg van de negatieve marktwaarde van de Swaps (huidige rente is lager dan de Swaprente) ultimo 2011 loopt Goed Wonen Zederik een liquiditeitsrisico. De bank kan, bij overschrijding van een bepaalde limiet, zekerheden eisen van Goed Wonen Zederik in de vorm van aan te houden liquiditeiten. De bank heeft nog geen zekerheden opgeëist. Goed Wonen Zederik is van mening over voldoende middelen te bezitten om een eventuele margin call te kunnen voldoen. Hiertoe vindt maandelijks monitoring plaats van de beschikbare middelen mede op basis van de liquiditeitenbegroting. 12

13 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Winsten met betrekking tot onderhanden projecten geschieden naar rato van de mate waarin zij gereedgekomen zijn. Bedrijfsopbrengsten Huren Onder deze post wordt de gefactureerde huur verantwoord. Overheidsbijdragen Onder deze post is de vrijval uit de egalisatierekening BWS opgenomen. Verkoop onroerende zaken Deze post betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit). Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Voor zover bestaand bezit wordt verkocht onder Verkoop onder Voorwaarden dan wordt het verkoopresultaat direct verwerkt in het Eigen Vermogen. Bij de omzetting van Onroerende en roerende zaken in exploitatie naar Onroerende zaken verkocht onder voorwaarde is er sprake van een herclassificatie. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde dient rechtstreeks in het Eigen vermogen te worden verwerkt. Geactiveerde productie De toe te rekenen interne kosten in het kader van onroerende zaken in ontwikkeling en het geactiveerde onderhoud worden hieronder verantwoord. Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde. Waardevermindering VoV bezit Het deel van de waardedaling van het VoV bezit dat voor rekening komt van Goed Wonen Zederik wordt hier verantwoord. Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 13

14 De pensioenregeling van de stichting wordt gefinancierd door afdrachten aan het pensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Lasten onderhoud Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Daar waar sprake is van een waardeverhoging of levensduurverlenging van het actief kwalificeren deze uitgaven zich als te activeren investeringen. Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen De belastingschulden en vorderingen worden tegen een tarief van 25% berekend en verwerkt als nominale schuld of vordering in de jaarrekening. Goed Wonen Zederik heeft op basis van de uitgangspunten van VSO1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2010 en het fiscaal resultaat 2010 bepaald. Omdat de jurisprudentie inzake de uitwerking van de VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijke te betalen of te verreken belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De kasstroom is gesplitst in een kasstroom uit operationele activiteiten, (des-)investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit het saldo van de liquide middelen. 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie Onroerende en roerende zaken aangekocht bezit Tussen totaal Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Totaal materiele vaste aktiva Het verloop van deze posten in 2011 is als volgt: Onroerende en roerende zaken in in ten dienste van exploitatie ontwikkeling de exploitatie Totaal Beginstand per 1 januari: Verkrijgingsprijs Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen voor: Centrumplan Wesselsveld, Ameide Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei- en Boeicop Gregoriuslaan, Lexmond De Nieuwe Laak, Lexmond Ds Magendanstraat, Lexmond De Weide (appartementen) Meerkerk De Weide (BeBo's) Meerkerk Gezondheidscentrum, Meerkerk Recht van ter Leede, Leerbroek Locatie Alting, Meerkerk Dorpshuislocatie, Lexmond Praktijkruimte, Meerkerk Dorpsstraat 80, Lexmond Activa t.d.v. de exploitatie Onderhoud Desinvesteringen: Verkoop huurwoningen Herrubricering: Onderhanden projecten Opleveringen: Huurwoningen Koopwoningen Toevoeging waardevermindering opleveringen Vrjval waardevermindering opleveringen Overige waardevermindering, lopende projecten Toevoeging boekjaar Afschrijvingen: Woningen en de woongebouwen Onroerende goederen niet zijnde woningen Tuinen en hang- en sluitwerk Activa ten dienste van de exploitatie Totaal mutaties Eindstand per 31 december: Verkrijgingsprijs Cum. Waardeveranderingen en afschrijvingen Boekwaarde Onroerende en roerende zaken in exploitatie Van de woningen per 31 december 2011 zijn er 48 aangemerkt om te worden verkocht zonder voorwaarden en zijn er 736 aangemerkt om te worden verkocht onder voorwaarden (VoV). 15

16 Onroerende zaken aangekocht bezit De onroerende zaken aangekocht bezit zijn bestemd voor de verkoop. Tot het moment van de verkoop worden deze woningen regulier geëxploiteerd. Van de tien aangekochte woningen, zijn inmiddels vijf woningen verkocht. In 2011 zijn er geen mutaties geweest. De actuele waarde op basis van de WOZ waarde bedraagt Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden Beginstand per 1 januari: Verkopen nieuwbouw Verkopen bestaand bezit Herwaardering Boekwaarde per 31 december De onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van 74 nieuwbouw en 29 bestaande woningen (2010: 9 nieuwbouw woningen). De Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling De specificatie van onroerende en roerende zaken in ontwikkeling per 31 december 2011: Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei- en Boeicop Dr. Booijstraat, Leerbroek Gregoriuslaan, Lexmond De Nieuwe Laak, Lexmond Gezondheidscentrum, Meerkerk Recht van ter Leede, Leerbroek Locatie Alting, Meerkerk Killesteijnstraat II, Lexmond Dorpshuislocatie, Lexmond Praktijkruimte, Meerkerk Dorpsstraat 80, Lexmond Voorziening onrendabel De voorziening onrendabel heeft betrekking op de volgende projecten: Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide Schoolstraat, Hei en Boeicop De Nieuwe Laak, Lexmond Gezondheidscentrum, Meerkerk De voorziening onrendabel heeft voornamelijk betrekking op het koopgedeelte van Te Woon nieuwbouw. Deze onder (kortings) voorwaarden verkochte woningen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De verkoopprijs (marktwaarde minus korting) geldt als actuele waarde. Het gevolg van deze waarderingssystematiek is dat de verleende korting als waardevermindering ten laste van het resultaat komt. Bedrijfswaarde Materiële vaste activa in exploitatie. De bedrijfswaarde (in 1.000) van de materiële vaste activa in exploitatie bedraagt ultimo verslagjaar: Onderstaand een verklaring per berekeningscomponent van de bedrijfswaarde. (in 1.000) CW huren CW huurderving CW Onderhoud CW Planmatig onderhoud CW Overige bedrijfslasten Restwaarde/grondwaarde Subtotaal Prijscorrectie grondwaarde Verkoopopbrengst Rentabiliteitswaardecorrectie Gecorrigeerde bedrijfswaarde

17 Uitgangspunten en analyse verschillen. De bedrijfswaarde is in 2011 met 11,2 miljoen toegenomen ten opzicht van Hieronder worden de gehanteerde uitgangspunten weergegeven en is een analyse van de verschillen opgesteld. Bij de bedrijfswaardeberekening is het uitgangspunt de kasstromen gemiddeld gedurende het jaar plaats vinden (medio numerando), verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Levensduur In 2011 is als onderdeel van het Strategisch Voorraadbeereen discussie gevoerd over de toekomst van alle complexen. Op basis van deze discussie zijn er aanpassingen geweest in het onderhoudsbeleid en in de levensduren van complexen. In totaliteit hebben er meer levensduurverlengingen dan verkortingen plaats gevonden. Bij de bedrijfswaardeberekening wordt uitgegaan van een minimale levensduur van 10 jaar (2010: 10 jaar). 1. Huren Huurstijging ,50% Huurstijging ,75% 1,60% Huurstijging ,80% 1,70% Huurstijging ,85% 1,80% Huurstijging ,90% 1,90% Huurstijging ,95% 2,00% Huurstijging 2017 e.v. 2,00% 2,00% De stijging van de huuropbrengsten wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de levensduurverlenging. 2. Huurderving 0,50% 0,50% De stijging van de huurderving wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de levensduurverlenging. 3. Onderhoud Voor klachten- en mutatieonderhoud zijn normbedragen gehanteerd op basis van ervaringscijfers. Voor dagelijks onderhoud is 180 per woning gehanteerd. (2010: 158). 4. Planmatig onderhoud Het planmatig onderhoud is gebaseerd op een begroting per complex. De laatste 5 jaren van de exploitatie wordt geen planmatig onderhoud ingerekend. De stijging van het planmatigonderhoud wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de verlenging van de levensduur. Bij het planmatig onderhoud is gerekend met een algemene inflatie van 2,75% voor 2012 (2010: 2,5%) oplopend naar 3,0% in 2017 en volgende jaren (2010: 2,5%). 5. Overige bedrijfslasten Bij de overige bedrijfslasten is gerekend met een algemene inflatie van 2,75% voor 2012 (2010: 1,5%) oplopend naar 3,0% in 2017 en volgende jaren (2010: 2,0%). 6. en 7. Restwaarde/grondwaarde en prijscorrectie grondwaarde De grond is als restwaarde ingerekend in de bedrijfswaarde. De prijscorrectie grondwaarde is bepaald door de historische aanschafprijs te verhogen met gerealiseerde inflatie (2010: standaard 2% per jaar). 8. Verkoopopbrengst In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de verwachte verkopen gedurende de eerste 10 jaar ( jaar). Met het Te Woon aanbieden van het grootste gedeelte van het bezit is de verkoopverwachting toegenomen van 88 woningen naar 94 woningen. Hierbij is gerekend met een verkoopprijs, exclusief korting, van per woning. 9. Rentabiliteitswaardecorrectie De disconteringsvoet waarmee rekening is gehouden bedraagt 5,25% (2010: 5,25%). Ten opzichte van vorig jaar is de leningportefeuille uitgebreid met 3 leningen voor in totaal. 10. Huurtoeslagheffing Naar verwachting moeten de woningcorporaties in 2014 en volgende jaren een huurtoeslagheffng gaan betalen aan de Rijksoverheid. Met deze heffing, die in 2014 mogelijk bedraagt, is geen rekening gehouden. 17

18 Analyse bedrijfswaarde: De toename van de bedrijfswaarde met is als volgt te specificeren. x x AUTONOME ONTWIKKELING vrijval kasstromen effect een jaar opschuiven subtotaal autonome ontwikkeling VOORRAADMUTATIES verkoop uit exploitatie - aankoop - opleveringen subtotaal voorraadmutaties PARAMETERWIJZIGINGEN wijziging verkoopopbrengsten 776 levensduur huurstijging 268 onderhoudskostenstijging inflatie/lastenstijging -879 discontovoet - subtotaal parameterwijzigingen NIVEAUWIJZIGINGEN huren - onderhoudsuitgaven overige exploitatie-uitgaven restwaarde 974 overige subtotaal niveauwijzigingen RENTABILITEITSWAARDECORRECTIE autonome ontwikkeling -157 Wijziging disconteringsvoet - leningconversies - nieuwe leningen subtotaal rentabiliteitswaardecorrectie 982 Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde Verdiencapaciteit De positieve verdiencapaciteit van Goed Wonen Zederik, berekend als het verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde , bedraagt (2010: ). De bedrijfswaarde is in het verslagjaar toegenomen met ten opzichte van het vorige verslagjaar (toename 2010: ). Verdeling over de PMC's (Product Markt Combinatie) Te verwachten onrendabele/ Kern = PMC bedrijfswaarde boekwaarde positieve maatschappelijke (bedragen x 1.000) verdiencapaciteit investering Ameide/Tienhoven Hei- en Boeicop Leerbroek Meerkerk Nieuwland Lexmond Projecten Zeven projecten zijn intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. De te verwachten onrendabele/maatschappelijke investering bedraagt per project (bedragen x 1.000): Quickstaerte (Peperstraat/Nieuwstraat), Ameide 180 Schoollocatie Bikker, Hei- en Boeicop 190 De Nieuwe Laak, Lexmond 12 huur appartementen De Nieuwe Laak, Woonzorgcentrum 250 Gezondheidscentrum, Meerkerk woningen Gezondheidscentrum, Meerkerk Bedrijfsruimte 80 Gorinchemsestraat, Meerkerk Deze te verwachten onrendabele/maatschappelijke investeringen passen binnen de positieve verdiencapaciteit per PMC. 18

19 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Actieve latentie vennootschapsbelasting Beginstand per 1 januari Rentetoevoeging Vrijval Correcties Eindstand per 31 december Specificatie ultimo jaar Latentie verkopen Latentie leningen kredietinstellingen De actieve latentie vennootschapsbelasting heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering. Gedurende de resterende looptijd van de latentie wordt de latentie verhoogd met toegerekende rente en verlaagd met de afschrijving. De resterende looptijd bedraagt voor de latentie verkopen 18 jaar en voor de latentie leningen kredietinstellingen 25 jaar. De nominale waarde van de actieve latentie verkopen per 31 december 2011 bedraagt De nominale waarde van de latentie leningen kredietinstellingen per 31 december 2011 bedraagt De latentie is tegen de contante waarde opgenomen. De contante waarde van de latentie is berekend door de jaarlijkse nominale vrijval, het waarderingsverschil per jaar, te vermenigvuldigen met het percentage van de vennootschapsbelasting (25%) en contant te maken tegen 3,22%. Deze 3,22% is 75% (100% -/- 25% VpB-tarief) van de gewogen gemiddelde rente van de leningportefeuille per 31 december Van deze actieve latentie is vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar. VLOTTENDE ACTIVA Onderhanden projecten Koopwoningen Bedrijfsruimten In rekening gebrachte termijnen Totaal De koopwoningen betreffen 4 woningen uit het complex De Laak, Lexmond. De bedrijfsruimte betreft één ruimte in het gezondheidscentrum te Meerkerk. Huurdebiteuren Het bedrag van de huurdebiteuren kan worden gesplitst in: Zittende huurders, te ontvangen huur Vordering op vertrokken huurders Voorziening vordering op vertrokken huurders De huurachterstand van de zittende huurders betreft: Aantal Huurders Bedragen Bedragen Periode kleiner en gelijk dan 1 maand groter dan 1 en kleiner en gelijk dan 2 maanden groter dan 2 en kleiner en gelijk dan 3 maanden groter dan 3 maanden De huurachterstand van de zittende huurders bedraagt 0,4% van de jaarhuur (2010: 0,7%). Het te ontvangen bedrag van de vertrokken huurders heeft de voortdurende aandacht. De vordering heeft betrekking op 15 huurders. In 2011 is op deze vordering een voorziening gevormd voor de mogeljke oninbaarheid van 75%. Gemeenten Gemeente Giessenlanden Totaal De vordering op de gemeente Giessenlanden heeft betrekking op uitgevoerde WMO activiteiten. Belastingen en premies sociale verzekering Belastingdienst, VpB Belastinglatentie, VpB Belastingdienst, BTW Totaal De belastinglatentie VpB heeft betrekking op de verliescompensatie van de jaren Dit verlies kan naar verwachting worden verrekend met de fiscale winst van Overige vorderingen Diverse personen, te verhalen kosten Nog te ontvangen inschrijfgelden woningzoekenden Diverse vorderingen Notarissen, depotbedragen verkoop woningen Totaal

20 Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde rente lening Vooruitbetaalde kosten i.v.m. verkoop woningen Gestorte waarborgsommen Te vorderen BWS-subsidies Kruisposten Diverse overlopende activa Totaal LIQUIDE MIDDELEN ING: ING: ING: (Spaarrekening) Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Vijfheerenlanden Kas Totaal De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. PASSIVA EIGEN VERMOGEN Reserve Nieuwbouw Beginstand per 1 januari (herwaarderingsreserve) Bij: verkoopresultaat aangekocht bezit - - Af: Projectkosten gestopte projecten Eindstand per 31 december De reserve nieuwbouw heeft betrekking op tien woningen die in het verleden zijn aangekochte van de gemeente Zederik en de later aangekochte woning Kortenhoevendijk 5a. De winsten welke bij verkoop ontstaan worden in de reserve nieuwbouw gestort en dienen ter afdekking van financiële risico's uit projecten. De actuele waarde op basis van de WOZ waarde ligt boven de historische kostprijs. Overige reserve Beginstand per 1 januari Herwaardering VoV woningen Jaarresultaat Eindstand per 31 december De herwaardering VoV woningen heeft betrekking op de verkoop van 29 woningen uit de bestaande voorraad (2010: 0). LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Totaal Leningen kredietinstellingen Beginstand per 1 januari inclusief aflossingsverplichting volgend boekjaar aflossingsverplichting eind-/extra aflossing Beginstand per 1 januari exclusief aflossingsverplichting aantrekken nieuwe leningen aflossing eind-/extra aflossing Subtotaal aflossingsverplichting volgend boekjaar eind-/extra aflossing volgend boekjaar Eindstand per 31 december Er zijn aan het eind van het boekjaar 35 leningen verdeeld over 5 geldgevers. Van 6 leningen is de looptijd 5 jaar of korter. De gemiddelde gewogen rentevoet bedraagt 4,33% (was 4,29%.) Ultimo 2011 hebben 29 leningen met een totaal schuldrestant van een restant looptijd langer dan 5 jaar. In 2011 zijn twee nieuwe leningen aangetrokken ten behoeve van investeringen in projecten en de herfinanciering van de reguliere en extra aflossingen. Deze leningen hebben een omvang van en een looptijd van respectievelijk 9 en 13 jaar. Eén lening heeft een variabele rente die in combinatie met de afgesloten Payers Swap een vaste rente heeft van 5,24%. De rente van de andere lening bedraagt 2,89%. Van de leningportefeuille is 15,7 miljoen geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De overige leningen zijn geborgd door de gemeente Zederik. 20

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie