HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012

2 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening OVERIGE GEGEVENS Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 42 Voorstel bestemming resultaat over Zeggenschapsrechten 42 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 43

3 JAARVERSLAG Algemeen Het jaar 2012 was, economisch gezien, een zwaar jaar. Het consumentenvertrouwen daalde tot een historisch dieptepunt, bedrijven investeerden minder en de woningmarkt bleef in mineur. De economische ontwikkelingen werkten door op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 zijn meer dan een half miljoen mensen werkloos (6,4% van de beroepsbevolking), waarbij zowel jongeren als ouderen worden geraakt. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij 1. De Nederlandse economie kromp in in het vierde kwartaal 2012 met 0,9% ten opzichte van het vierde kwartaal De gemiddelde inflatie in 2012 is uitgekomen op 2,5%. Dat is hoger dan de 2,3% in De belangrijkste oorzaak van de stijging is dat de huren van woningen forser stegen dan in Vooruitzichten voor 2013 De economie ontwikkelt zich in 2013 slechter ten opzichte van de raming van afgelopen halfjaar voorspeld door het Centraal Planbureau 4. In de tweede helft van volgend jaar kan de economie weer geleidelijk aantrekken. Niettemin zal de groei volgens de DNB in haar halfjaarrapportage ook in 2013 nog negatief zijn, te weten 0,6%. Daarmee komt de economische groei in beide jaren lager uit dan een half jaar geleden werd voorzien, voor een groot deel door de wederom tegenvallende ontwikkeling van de internationale economie. Daarnaast blijven gezinnen en bedrijven zeer terughoudend met hun bestedingen 5. De Nederlandse winkelmarkt De winkelmarkt heeft met dalende consumentenbestedingen te maken door de opkomst van internet, de stand van zaken in de economie en het dalende consumentenvertrouwen. Met uitzondering van de levensmiddelenbranche heeft dit in de meeste branches geleid tot omzetdalingen. Dit is in 2012 vooral zichtbaar geworden in de huurprijzen. Die staan, met uitzondering van de allerbeste locaties in de grote steden, onder toenemende druk. De lagere omzetten dwingen de winkeliers steeds meer te letten op de kosten van huisvesting. Ook bij de eigenaren van winkelpanden zal de huurprijs steeds meer een rol spelen bij invulling van leegstand waarbij steeds vaker een lagere huurprijs voor lief wordt genomen ten einde het risico van leegstand te voorkomen. Deze prijselasticiteit heeft ertoe geleid dat in 2012 de leegstand per saldo nauwelijks is toegenomen. Begin 2012 was de leegstand 6,3% van de totale voorraad, aan het eind van het jaar was deze toegenomen tot 6,4% 7. De opkomst van internet lijkt het winkelgedrag in de consumenten te veranderen. Dit is volgens onderzoek van Altera Vastgoed 8 nog beperkt tot circa 5% van de totale retailomzet. Met name de elektronicawinkels, boekhandels, CD-winkels en videotheken lijden hierdoor omzetverlies van circa 30% en zijn uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Bij andere branches als supermarkten, warenhuizen, horeca en bouwmarkten wordt het omzetverlies geschat op minder dan 2%. 1 CBS: persbericht, 20 december CBS: Artikel, 14 februari CBS: persbericht, 10 januari CPB: Persbericht 20 maart DNB: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2012, nr. 4 6 FGH: FGH Vastgoedbericht Locatus: Analyse leegstand per 1 januari FGH; FGH Vastgoedbericht

4 Verwachting is het vierde jaar op rij dat de koopkracht daalt. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen komen onder druk te staan vanwege de afnemende koopkracht en de gestagneerde huizenmarkt. Over het algemeen houdt de ontwikkeling van de detailhandelsomzet gelijke tred met de ontwikkeling van de Nederlandse economie (en die van het Eurogebied) 9. Wij verwachten voor 2013 een voortzetting van de geschetste ontwikkelingen in Risico s Financiële instrumenten Algemeen Het Fonds maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het Fonds blootstellen aan marktrisico inclusief kredietrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico s te beheersen heeft de Beheerder een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures geïmplementeerd om de risico s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van het Fonds te beperken. Het Fonds zet afgeleide financiële instrumenten in, in de vorm van renteswaps, om risico s te beheersen. Kredietrisico Het Fonds loopt kredietrisico over de uitstaande vorderingen. De vorderingen uit hoofde van de nog te ontvangen huren zijn niet geconcentreerd bij één grote huurder. De blootstelling aan kredietrisico van het Fonds wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke huurders. Daarnaast houdt de Beheerder ook rekening met bepaalde aspecten van het huurderbestand, zoals het risico op wanbetaling, de spreiding van de verschillende huurders en de locatie waar de huurders zijn gevestigd daar deze aspecten impact kunnen hebben op het kredietrisico. Nieuwe huurders worden indien noodzakelijk geacht, getoetst op kredietwaardigheid. Renterisico Het Fonds maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Het Fonds heeft renteswaps afgesloten ten aanzien van leningen met een variabele rente. Deze renteswaps worden gebruikt om het renterisico van het variabele rentekarakter van de financiering af te dekken. Alle renteswaps betreffen plain vanilla renteswaps waarbij het Fonds een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. Deze afgeleide financiële instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden en de Beheerder heeft procedures en gedragslijnen ten aanzien van het afdekken van renterisico s geïmplementeerd om de omvang van het renterisico te beperken. Voor een toelichting op deze renteswaps wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen. Van de, per 31 december 2012, resterende hoofdsom is afgedekt middels de voornoemde renteswap. Ten aanzien van het renterisico heeft van de resterende hoofdsom een variabel karakter. Indien de rente na 31 december 2012 met 9 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: 4

5 1% stijgt, waarbij alle andere variabelen constant blijven, zal de rentelast met per jaar stijgen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het Fonds onvoldoende liquiditeiten beschikbaar heeft om te voldoen aan de financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer zijn dat er voor zover mogelijk afdoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat daarbij door het Fonds onaanvaardbare verliezen worden geleden of de reputatie van het Fonds in gevaar komt. De liquiditeitsrisico s worden maandelijks gemonitord door de Beheerder en bestaan uit het aanhouden van voldoende liquiditeiten teneinde te voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen, de financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswap en de overige kortlopende financiële verplichtingen. De financiële verplichtingen ten aanzien van de renteswap bestaan uit de periodieke betalingen uit hoofde van het verschil tussen de variabele rente en de vaste rente en eventuele betalingen uit hoofde van het afrekenen van een negatieve marktwaarde indien de Beheerder besluit om de renteswap tijdens de contractduur af te wikkelen. Leegstands- / verhuurrisico portefeuille Bij de aankoop van de portefeuille heeft de verkoper voor een zestal winkelruimten huurgaranties met een looptijd van één jaar verstrekt voor in totaal Deze zijn medio 2008 geëxpireerd. Hiervan zijn op één na alle winkelruimten inmiddels verhuurd en is voor de kantoorunit in Waalwijk een gebruiksovereenkomst gesloten met de winkeliersvereniging. Voor de leegstaande winkelunit in het winkelobject in Schoonebeek gold nog een huurgarantie van de verkoper tot medio In s-hertogenbosch staat de voormalig door Van Lanschot gehuurde kantoorlocatie aan het Burgemeester Loeffplein per begin van 2012 leeg. De gederfde huurinkomsten uit deze kantoorlocatie bedragen ca op jaarbasis, zijnde 17% van de huurstroom van het Fonds. De vanaf 1 januari 2012 optredende frictieleegstand heeft het rendement uit exploitatie negatief beïnvloed. Indien de kantoorlocaties buiten beschouwing wordt gelaten, komt de leegstand in de winkelportefeuille ultimo 2012 uit op 7,1%, hetgeen iets boven het landelijk gemiddelde ligt van 6,4%. De exploitatie in 2012 De portefeuille van Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. (het Fonds) bestaat uit een over Nederland verspreide winkelportefeuille met 44 winkelunits met 1 bovengelegen kantoor en 8 bovenwoningen in Apeldoorn, Arnhem, Bergum, Boxtel, Den Helder, Enschede, Etten-Leur, Gieten, Goor, Groenlo, Heerlen, s-hertogenbosch, Hoensbroek, Numansdorp, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schoonebeek, Vriezenveen en Waalwijk. De belangrijkste mutaties en ontwikkelingen in de portefeuille in 2012 zijn onderstaand opgesomd en toegelicht. Apeldoorn De huurder van de winkel gelegen aan de Deventerstraat 9 te Apeldoorn, De Voordeelhal, heeft verregaande betalingsproblemen. Er is een betalingsregeling getroffen, waarbij er 50% van de huurverplichting zal moeten worden voldaan. In het vierde kwartaal van 5

6 2012 is deze betalingsregeling helaas niet geheel correct nagekomen. De huidige achterstand bedraagt , welk bedrag voorzichtigheidshalve geheel is voorzien wegens oninbaarheid. Er worden gesprekken gevoerd met huurder over de plannen voor 2013 en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering worden op de voet gevolgd. De winkelruimte wordt thans te huur aangeboden. Tot aan de datum waarop een nieuwe huurder is gevonden, zal De Voordeelhal worden gehandhaafd in deze ruimte om in ieder geval cashflow te genereren en reuring te houden in de straat wat de wederverhuurbaarheid vergroot. Als tegenprestatie voor de betalingsregeling zal huurder andere leegstaande units binnen het Fonds invullen tegen een gebruiksvergoeding om zo passantenstroom te genereren. Als eerste winkelunit is in het vierde kwartaal van 2012 een ruimte in Schoonebeek in gebruik genomen. Enschede Huurder van de Haverstraatpassage 16, Plantijn, heeft aangegeven zijn contract te willen beëindigen per 1 maart De gesprekken inzake verlenging hebben geen resultaat opgeleverd. De winkelruimte is in verhuur gezet bij een lokale (doch landelijk opererende) makelaar. Etten-Leur In januari 2012 is vonnis gewezen inzake de huurovereenkomst van de supermarkt in Etten-Leur. De winkelruimte is inmiddels door voormalig huurder leeg opgeleverd. De ontstane huurachterstand is reeds in 2011 voorzien. De winkelunit staat thans te huur. Helaas is er nog geen invulling gevonden. Thans wordt getracht een tijdelijke invulling te verzorgen om de wederverhuurbaarheid van de unit te vergroten. Gieten Begin oktober 2012 is bekend geworden dat Henk ten Hoor de deuren van haar 103 vestigingen heeft gesloten. Op 5 oktober is het faillissement uitgesproken. Per begin oktober 2012 bestaat een huurachterstand ad Het Fonds beschikt over een concerngarantie van , welke met succes geclaimd is. De ruimte is door de curator begin 2013 opgeleverd en staat thans te huur. Er zijn thans een tweetal kandidaten geïnteresseerd in de ruimte. Zij zijn actief in respectievelijk het bruin- en witgoed alsmede bloemen. Eind 2012 heeft gemeente Gieten het straatwerk vernieuwd en direct voor onze winkelruimte 6 parkeervakken gerealiseerd tegen een vergoeding van Deze hernieuwde inrichting komt de verhuurbaarheid van de winkelruimte ten goede. Goor De per 15 februari 2012 vrijgekomen winkelruimte in Goor is verhuurd aan een fitnesscentrum conform de formule Anytime. De vijfjarige huurovereenkomst is gesloten per 1 februari 2013 tegen een jaarhuur van Het huurniveau ligt substantieel lager dan de laatste jaarhuur van de voormalig huurder (Marskramer) ad Deze lagere jaarhuur is gegeven de huidige marktomstandigheden wel marktconform. De nieuwe huurder heeft intussen fors geïnvesteerd in het pand (circa ) in zowel de afbouw van de binnenzijde alsmede de cascoruimte. Deze investering wordt door het Fonds deels gecompenseerd middels een huurkorting ter grootte van 14 maanden verdeeld over de eerste drie huurjaren, alsmede een eenmalige investeringsbijdrage ad Het door de brandweer verplicht gestelde brandwerend plafond is op kosten van verhuurder aangebracht. 6

7 Heerlen Oranje Nassaulaan De kelderruimte behorende bij de winkelruimte aan de Oranje Nassaulaan is per 1 maart 2012 verhuurd aan de eigenaar van de bovenwoning. Het contract loopt voor 6 maanden en wordt telkens met 6 maanden verlengd. Partijen zijn een wederzijdse opzegtermijn overeengekomen van 2 maanden. Huurder betaalt een vergoeding van 400 per jaar. Dautzenbergstraat 9a Ondanks het feit dat aan de kapperszaak een zeer scherpe aanbieding is gedaan tot verlenging van de huurovereenkomst, heeft huurder besloten de ruimte per 1 januari 2013 te verlaten. De winkelruimte is opgeleverd en in de verhuur genomen door een lokale makelaar. s-hertogenbosch Kantoorruimte aan het Burgemeester Loeffplein De kandidaathuurder uit de verzekeringsbranche waarmee in 2012 intensief is overlegd heeft aangegeven in het eerste halfjaar van 2013 haar keuze kenbaar te maken. Aangaande het Burgemeester Loeffplein heeft de kandidaat interesse getoond voor de aanhuur van circa m2, zijnde de gehele eerste verdieping. Huurder onderzoekt naast de optie van ons kantoor tevens de mogelijkheid om te verlengen op haar huidige locatie in s-hertogenbosch. Andere verhuuropties en hotelketen In 2012 is intensief overleg gevoerd met een wereldwijd opererende hotelketen. Deze partij heeft interesse in de aanhuur van de gehele voormalige ruimte van Van Lanschot (circa m2). In 2013 worden deze gesprekken voortgezet. De plannen zijn eveneens getoetst bij de Gemeente s-hertogenbosch die (officieus) heeft aangegeven haar medewerking te willen verlenen aan de vestiging van een hotel op deze locatie mits het totale object (optisch) wordt aangepakt. Het makelaarsteam (DTZ en HRS) is daarnaast in gesprek met een tweetal fitnesspartijen over de aanhuur van een deel van de eerste verdieping (circa m2). Op dit moment worden alle opties bestudeerd en besproken met de diverse partijen. In alle gevallen dient echter vooralsnog rekening te worden gehouden met aanzienlijke huurvrije perioden. In de cashflowprognose is dan ook rekening gehouden met een eerste mogelijke huurstroom in het tweede kwartaal Herontwikkeling Ook de ontwikkelaar krijgt inmiddels medewerking van de Gemeente s-hertogenbosch aangaande de door haar gepresenteerde herontwikkelingsplannen. In de afgelopen periode hebben diverse winkelhuurders interesse getoond in aanhuur van al dan niet een deel van de verdiepingen. Daar deze functies niet passen binnen het huidige bestemmingsplan zijn deze partijen doorgegeven aan de ontwikkelaar om te integreren in de planvorming. De ontwikkelaar is daarnaast op de hoogte van de onderhandelingen met de hotelketen en heeft recent aangegeven de mogelijkheid te willen onderzoeken om de hotelketen te integreren in haar herontwikkelingsplan. Naar verwachting kan in het eerste halfjaar van 2013 nadere informatie worden gegeven over de definitieve plannen aangaande het Burgemeester Loeffplein. 7

8 Overige huurders complex Burgemeester Loeffplein Burgemeester Loeffplein 2 Per 31 maart 2012 was de winkelruimte van reisbureau Globe opgeleverd. Per 1 december 2012 is de winkelruimte voor 6 maanden verhuurd aan een mode-outlet / bijouteriewinkel. Er wordt een vergoeding betaald van op jaarbasis hetgeen iets hoger ligt dan het huurniveau van voormalig huurder Globe reisbureau. Huurder heeft aangegeven langer te willen huren. Thans worden echter ook gesprekken gevoerd met de Rabobank. Deze bank zal in de zomer van 2013 van het Burgemeester Loeffplein verhuizen naar een andere locatie elders in de binnenstad en wenst een aantal geldautomaten en een sealbag-inname loket op deze locatie te behouden. Daarmee hebben zij verzocht het Burgemeester Loeffplein 2 aan te mogen huren. Afhankelijk van de definitieve planvorming van de ontwikkelaar zal de Rabobank worden gecontracteerd voor deze ruimte. Pastoor de Kroonstraat Huurder van de ruimte aan Pastoor de Kroonstraat 14-16, Hendriks Makelaardij, vertoonde betalingsproblemen. Er is een betalingsregeling getroffen waarbij aan huurder gedurende 12 maanden een huurkorting van 15%, zijnde 700 per maand, wordt verleend op voorwaarde dat de gehele huurachterstand ad ineens zou worden voldaan. Huurder is de regeling nagekomen en ontvangt met ingang van 1 september deze tijdelijke huurkorting. Gelet op de datum van expiratie van de huurovereenkomst, zijnde eind 2016, wordt voorzichtigheidshalve deze winkelruimte reeds nu in de verhuuractiviteiten betrokken. Pastoor de Kroonstraat 10 Met de huidige meubelzaak Leo Damen is per 1 september 2012 een nieuwe tijdelijke huurovereenkomst gesloten (voor maximaal 23 maanden) tegen de huidige voorwaarden (huurprijs op jaarbasis: ). Beide partijen kunnen de huurovereenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Burgemeester Loeffplein 13 Huurder D.E.P.T. Department Store heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 oktober De verhuuractiviteiten worden nu opgestart. Dit was in eerste instantie uitgesteld in afwachting van de herontwikkelingsplannen. Burgemeester Loeffplein ANWB heeft verzocht om een lager huurniveau. Zij wensen daarnaast de contractstermijn te verlengen. De ontwikkelaar is echter met ANWB in gesprek over inpassing in het complex na eventuele herontwikkeling. In afwachting hiervan is louter de huurprijs per 1 januari 2014 opnieuw vastgesteld op (was ) en zijn nog geen afspraken gemaakt over een eventuele nieuwe termijn. Incidentele bate: Opheffing reservering energiekosten VVE In 2012 heeft de VVE van Burgemeester Loeffplein besloten een substantieel deel van haar reservering voor energiekosten te laten vrijvallen ten gunste van haar leden. Dit heeft samen met een teruggaaf van teveel betaalde VVE-bijdragen over de periode geresulteerd in een incidentele bate van in totaal welke ten gunste van het exploitatieresultaat in 2012 is geboekt. 8

9 Numansdorp Ten aanzien van de winkelruimte in Numansdorp is in het eerste kwartaal van 2012 met de huurder De Marskramer in het kader van een verzoek om wettelijke huurprijsherziening ingaande op 15 februari 2012 een lager huurprijsniveau overeengekomen van per maand, hetgeen thans marktconform is. Het oude huurprijsniveau bedroeg per maand. Schagen De huurovereenkomst met Deen Supermarkten is verlengd tot en met 28 februari 2018 tegen de huidige condities. Schiedam Lange Achterweg 1B De huurder van de boven de winkel gelegen woning aan de Lange Achterweg 1B voldeed zijn huurpenningen en betalingsregeling niet. Derhalve is deze huurder gedagvaard voor nakoming van zijn huurverplichting alsmede ontbinding van de huurovereenkomst. Eind april is de woning geheel uitgebrand. De schade aan de omringende woningen en het winkelpand is beperkt. Conform het eerste politieonderzoek is er vermoedelijk sprake van brandstichting. Op 2 juli is deze woning na een gerechtelijke procedure ontruimd, aangezien de huurder weigerde het gehuurde op te leveren. Inmiddels is de woning volledig hersteld. De kosten van herstel worden gedekt door de opstalverzekeraar, gelijktijdig is huurderving geclaimd. Voor de huurachterstand tot aan de datum van de brand is een voorziening gevormd ter grootte van In het eerste kwartaal van 2013 is de woning te huur gezet bij een makelaar. Hoogstraat De tijdelijke huurovereenkomst met Van den Hoven Schoenmode is geëindigd op 30 juni De tijdelijke gebruiker heeft de winkelruimte correct, conform afspraak, aan verhuurder opgeleverd. Per 1 november 2012 is de winkelruimte opnieuw tijdelijk in gebruik gegeven voor 12 maanden tegen een jaarvergoeding van De overeenkomst kan met een opzegtermijn van één maand door beide partijen worden opgezegd. Intussen worden de reguliere verhuuractiviteiten gecontinueerd. Door een dergelijke tijdelijke invulling wordt er enerzijds een kleine cashflow gegenereerd. Anderzijds blijft de passantenstroom gehandhaafd hetgeen de verhuurbaarheid van de winkelruimte ten goede komt. Schoonebeek In het kader van de verkoop van de supermarktformule C1000 aan Jumbo in 2012 is deze winkel overgegaan aan de supermarktketen Coop. Deze supermarktketen is met een formule reeds gevestigd in Schoonebeek waarbij de voorkeur door huurder wordt gegeven aan behoud van onze locatie gezien de betere ligging en ruime parkeergelegenheid. Omdat Coop nog geen definitieve overeenstemming heeft bereikt met de franchisenemers, stond ook de uitbreiding van de supermarkt en daarmee de revitalisering van het gehele centrum op hold. In januari 2013 heeft Coop duidelijkheid kunnen verschaffen inzake de toekomstplannen. Deze huurder heeft aangegeven in ieder geval mee te werken aan het revitaliseringsplan maar geen uitbreiding van het gehuurde te wensen, zoals destijds aangegeven door C1000. In het eerste kwartaal van 2013 worden nieuwe tekeningen opgemaakt door de architect waarin de passagevloer nog steeds wordt omgezet tot winkelruimte, echter niet meer ten behoeve van uitbreiding van de supermarkt. Dit geeft de mogelijkheid om één of twee 9

10 nieuwe wat grotere winkelruimten te creëren ten behoeve van nieuwe huurders. Met A.S. Watson wordt thans gesproken over de verhuurmogelijkheden van een van deze winkels ten behoeve van de vestiging van een drogisterij conform de Trekpleisterformule. In de loop van 2013 worden de plannen nader uitgewerk.t De investeringskosten voortvloeiende uit deze revitalisering zullen uit de lopende cashflow worden betaald. Hiervoor is in de cashflowprognose voor het derde en vierde kwartaal 2013 een reservering van per kwartaal opgenomen. Per 1 juli 2012 eindigde de huurgarantie voor de 2 leegstaande winkelunits in het winkelcentrum. In één van de winkelunits (voormalige Fixet) is een tijdelijke winkel geopend. De huurder van de winkelruimte aan de Deventerstraat 9 te Apeldoorn, De Voordeelhal, heeft in deze ruimte een tijdelijke winkel geopend voor partijverkoop in drogisterijartikelen. Er wordt een gebruiksvergoeding betaald van op jaarbasis. De winkel zal maximaal 23 maanden worden geëxploiteerd. Per 1 mei 2013 is de gebruiksovereenkomst door zowel huurder als verhuurder opzegbaar met een opzegtermijn van één maand, indien bijvoorbeeld met de revitaliseringsplannen kan worden gestart. De provinciale bibliotheek heeft haar huurovereenkomst per 18 oktober 2014 opgezegd. In januari 2013 is met de bibliotheek gesproken over de eventuele vestigingsmogelijkheden in een gerevitaliseerd centrum. Waalwijk Renovatie Inzake de herontwikkelingsmogelijkheden alsmede het renovatieplan van winkelcentrum De Els is begin 2012 meermaals overleg gevoerd met de Vereniging van Eigenaren (VVE), waar het Fonds onderdeel van uitmaakt. Er is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar PMS over de ontwikkeling aangaande circa m2 als onderdeel van winkelcentrum De Els. Voor het nieuwbouwgedeelte is kandidaathuurder Hennes & Maurits (H&M) voorzien. In ruil voor de goedkeuring om aan te mogen sluiten op het bestaande winkelcentrum, verzorgt PMS voor haar eigen rekening en risico een nieuwe entree alsmede de inrichting van openbaar gebied aan de zijde van de Stationsstraat. Het contract tussen PMS en de Vereniging van Eigenaren, waarin de afspraken aangaande de nieuwbouwontwikkeling zijn vastgelegd, is in het vierde kwartaal van 2012 ondertekend. PMS is in februari 2013 gestart met de nieuwbouw. Aangaande de geplande renovatie van het bestaande winkelcentrum (waar de winkelunits van het Fonds in zijn gelegen) worden thans de plannen nader uitgewerkt en wordt een asbestinventarisatie gehouden. In het tweede kwartaal van 2013 zullen de renovatieplannen (op hoofdlijnen) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eigenaren. Free Recordshop Free Recordshop had zijn huurovereenkomst formeel opgezegd per 30 september De gesprekken met deze huurder hebben er toe geleid dat het contract toch wordt voortgezet middels een verlenging van telkens 1 jaar. De eerste expiratiedatum ligt daarmee thans op 30 september Wave Aan kappersketen Wave (Team kapsalon) is met ingang van 1 september 2012 gedurende 6 maanden een huurkorting verstrekt van 15%, zijnde ca. 230 per maand. Huurder heeft moeite met de exploitatie en wacht met het doen van investeringen tot het moment dat meer duidelijk is aangaande de herontwikkeling van het winkelcentrum. Een 10

11 aanbod van onze zijde aangaande een nieuwe vijfjarige overeenkomst per 2013 is door huurder afgewezen. Exploitatieresultaat 2012 Hierna volgt een analyse van de exploitatie van de winkelportefeuille van het Fonds in Hierbij worden de gerealiseerde resultaten vergeleken met de voortschrijdende cashflowprognose , zoals gegeven in het jaarverslag gerealiseerd cashflowprognose Huurinkomsten Rentebaten en overige opbrengsten Vrijval reservering energiekosten VvE 's-hertogenbosch Afrekening servicekosten Burg. Loeffplein Inkomsten totaal Uitgaven Hypotheekrente VVE-lasten en overige eigenaarslasten Verhuurcourtage Burg. Loeffplein Gemeentelijke heffingen Beheervergoeding Algemene fondskosten Uitgaven totaal Exploitatieresultaat Rendement uit exploitatie 2,8% 2,4% Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De gerealiseerde huurinkomsten liggen met onder de cashflowprognose ( ). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de langer durende leegstand in de winkelunits in Goor en Etten-Leur en houdt anderzijds verband met de langer durende leegstand van de kantoorruimte in s-hertogenbosch ten opzichte van de cashflowprognose De rentebaten liggen iets onder de prognose hetgeen kan worden verklaard uit het verschil tussen het geprognosticeerde gemiddelde rentepercentage op de liquiditeitsreserve (2,0%) en het gemiddeld over 2012 gerealiseerde rentepercentage ad circa 1,8%. De exploitatielasten liggen substantieel onder de cashflowprognose DE VVElasten en overige eigenaarslasten liggen onder de prognose en ook onder het niveau van Daarnaast is door het uitblijven van een verhuur van de kantoorlocatie aan het Burgemeester Loeffplein in 2012 de geprognosticeerde verhuurcourtage ad niet verschuldigd. De overige exploitatiekosten lagen in lijn met de prognose. Het in 2012 gerealiseerde exploitatieresultaat ad komt mede dankzij de reeds genoemde incidentele bate van in totaal vanuit de VVE Burgemeester Loeffplein boven de cashflowprognose ( ). Het hieruit resulterende 11

12 rendement uit exploitatie ligt daarmee met 2,8% boven de cashflowprognose (2,4%). Opbouw direct en indirect rendement tot en met 2012 Hierna is een overzicht opgenomen van het gerealiseerde totaal direct rendement. Hierbij wordt het in 2012 gerealiseerde rendement vergeleken met de cashflowprognose , zoals deze in de jaarrekening 2011 was gegeven. De cumulatieve rendementen worden vergeleken met de prognose ex Prospectus. sinds start Fonds dec 2006 t/m 31 december 2012 cashflowprognose prognose actueel actueel ex Prospectus Exploitatierendement 2,8% 2,4% 5,1% 6,0% Totaal direct rendement 2,8% 2,4% 5,1% 6,0% Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Het totaal direct rendement uit exploitatie over 2012 komt op 2,8% (volgens cashflowprognose : 2,4%). Sinds de start van het Fonds tot en met 2012 bedraagt het cumulatieve exploitatierendement 5,1% (versus prognose ex Prospectus: 5,8%). Onder het totaal direct rendement wordt verstaan de gecumuleerde gerealiseerde opbrengsten minus exploitatiekosten ten opzichte van het ingebrachte commanditair kapitaal. Herwaardering portefeuille Na een eerdere afwaardering van de portefeuille in 2011 met in totaal 2,7% laat de hertaxatie van de portefeuille ultimo 2012 eveneens een waardedaling zien van in totaal 5,0% ten opzichte van de getaxeerde waarde daarvan ultimo Indirect rendement Voor een berekening van het indirect rendement moet een correctie worden toegepast met een afschrijving van verkrijgings- en fondskosten over een periode van 10 jaar ten opzichte van het ingebrachte commanditair kapitaal. gecumuleerd 17 jul 2007 t/m 31 december 2012 Analyse gecumuleerd direct en indirect rendement gerealiseerd prognose Direct rendement 5,1% 6,0% Indirect rendement -12,8% Totaal direct en indirect rendement -7,7% Per saldo bedraagt het gecumuleerde indirect rendement sinds de start van het Fonds ten gevolge van de waardeverandering van de portefeuille -12,8% op jaarbasis. Daarmee bedraagt het totaal van direct en indirect rendement van de portefeuille sinds de start van het Fonds -7,7% op jaarbasis. 12

13 Voorlopige winstuitkering 2012 Over 2012 is als winstuitkering ter beschikking gesteld een bedrag ad Dit bedrag is in vier termijnen in april, juli, oktober 2012 en in januari 2013 uitgekeerd. Hiermee ligt de gemiddelde winstuitkering met 1,75% iets onder de cashflowprognose (2,0%). Vooruitzichten voor 2013 Voor 2013 wordt rekening gehouden met een lager exploitatierendement, ingegeven door een langer dan verwachte frictieleegstand in s-hertogenbosch in Mede in verband met de genoemde reservering voor revitaliseringkosten voor het winkelcentrum in Schoonebeek zal dit naar verwachting leiden tot een lager uitkeerbaar rendement ten opzichte van de vorig jaar afgegeven cashflowprognose Een en ander is nader uitgewerkt in de navolgende geactualiseerde cashflowprognose voor het jaar 2013 en Geactualiseerde cashflowprognose In het kader van het veranderde economische klimaat heeft met ingang van 2010 een herijking van de uitgangspunten van het Fonds plaatsgevonden waaruit een geactualiseerde cashflowprognose is voortgekomen. De gehanteerde aannames van het verloop van de inflatie, prijsontwikkeling en exploitatie- en beheerkosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gedurende de looptijd van het Fonds gerealiseerde cijfers en actuele marktinformatie. Met deze geactualiseerde prognose kan een betere inschatting worden gemaakt in het verloop van de exploitatie van de portefeuille voor de komende twee jaren. Daarnaast geeft de geactualiseerde cashflowprognose een overzicht van het verloop van de liquiditeit per jaar. Deze cashflowprognose wordt jaarlijks geüpdate met de gerealiseerde cijfers van het afgelopen jaar en een prognose voor de 2 volgende jaren. Onderstaand geven wij een beknopte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de uitgangspunten voor de hierna opgenomen aangepaste cashflowprognose voor : Hypotheekrente en aflossing: Deze zijn gebaseerd op de daadwerkelijk lopende leningen ultimo 2012 van 35,1 miljoen. Hiervan is ca. 34 miljoen afgedekt met een SWAP met een vaste rente van 4,85% (inclusief opslag ad 0,7%) met een looptijd tot 1 januari Het niet afgedekte deel van de lening kent een lagere variabele rente op basis van driemaands Euribor rente tarief. Op basis van de vooruitzichten, welke door de financiële instellingen worden verstrekt, wordt de komende jaren eerder een stabilisatie tot lichte stijging van het Euribor rente tarief verwacht dan een verdere daling. Daarmee blijft het gemiddeld te betalen rente tarief op ca. 4,9%. Per 1 juli 2012 is de aflossingsvrije periode van de eerste 5 jaren afgelopen en dient het Fonds jaarlijks 0,5% van de hypotheeksom af te lossen, hetgeen het uitkeerbare rendement negatief beïnvloedt. Rente liquiditeitsreserve: De verwachte spaarrente wordt voor 2013 ten opzichte van de eerdere prognose van 2% verlaagd naar 1,5%. Voor 2014 verwachten wij een spaarrenteniveau van 1,6%. Huurinkomsten: De verwachte huurinkomsten worden ook in 2013 substantieel beïnvloed door de huurbeëindiging van de kantoorruimte in s-hertogenbosch door Van Lanschot per 13

14 1 januari Zoals reeds eerder vermeld, bestaat belangstelling voor huur, maar ook voor koop. In de voortschrijdende cashflowprognose gaan wij uit van een wederverhuur die, rekeninghoudend met een huurvrije periode, in het tweede kwartaal 2014 tot inkomsten zal leiden. Daarbij is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een ca. 12% lager huurniveau ten opzichte van de huur van Van Lanschot, hetgeen in de huidige marktomstandigheden als reëel moet worden beschouwd. Daarnaast is rekening gehouden met het betalen van verhuurcourtage in De daadwerkelijke hoogte is afhankelijk van de exacte huurvoorwaarden. Renovatie-uitgaven: Voor 2013 worden in totaal aan revitaliseringskosten voor het winkelcentrum in Schoonebeek gereserveerd. Dit leidt in 2013 tot hogere uitgaven. Voor 2014 worden de verwachte renovatiekosten op het niveau van de voorgaande cashflowprognose gehandhaafd. 14

15 Cashflowprognose Holland Immo Group XVI/Winkelfonds ACTUEEL PROGNOSE PROGNOSE Kengetallen: JAAR JAAR JAAR Rente liquiditeitsreserve 2,0% 1,5% 1,6% Stand hypotheek begin periode Aflossing winkels v/a Stand hypotheek eind periode Hypotheekrente (gemiddeld tarief) 4,91% 4,93% 4,93% Inflatie 2,4% 2,2% 2,2% Liquiditeitsreserve begin ex jaarrekening Balansmutatie voorgaand jaar: Hypotheekrente voorgaande periode Overige balansmutaties Winstuitkering voorgaande periode Genormaliseerde liquiditeitsreserve Ontvangsten Huurinkomsten winkels Rentebaten liquiditeitsreserve Incidentele baten Totaal ontvangsten Uitgaven van exploitatie Hypotheekrente betaald Exploitatie- / beheerkosten * Algemene fondskosten incl. taxatiekosten Renovatieuitgaven ** Aflossing hypotheek v/a Balansmutaties Totaal uitgaven Winstuitkeringen Participanten 1 e t/m 3 e kwartaal Liquiditeitsreserve eind *) inclusief eenmalige verhuurcourtage Burg. Loeffplein ad circa **) inclusief voorlopige resrevering verbouwingskosten in Schoonebeek 15

16 Rendement Holland Immo Group XVI/Winkelfonds C.V. te Eindhoven ACTUEEL PROGNOSE PROGNOSE RECAPITULATIE JAAR JAAR JAAR Liquiditeitsreserve begin ex jaarrekening Saldo balansmutaties Winstuitkering voorgaande periode Genormaliseerde liquiditeitsreserve begin Exploitatieresultaat Resultaat uit exploitatie Exploitatierendement 2,8% 2,2% 4,3% Renovatieuitgaven Aflossing hypotheek Totaal direct uitkeerbaar resultaat Totaal direct uitkeerbaar rendement naar tijdsevenredigheid 1,8% 1,3% 2,0% Winstuitkering Participanten gehele periode Genormaliseerde liquiditeitsreserve eind ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Prognoserendement Exploitatie rendement Prognose uitkeerbaar rendement Door het gebruik van rekenmodellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Het cashflowprognoseoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 16

17 Uiteraard zijn deze verwachtingen gebaseerd op de kennis en verwachtingen aangaande de ontwikkelingen in de economie in het algemeen en van de Nederlandse woningmarkt in het bijzonder op grond van de per maart 2013 bekende gegevens. Indien de ontwikkelingen sneller of trager verlopen, zal dit uiteraard van invloed zijn op de rendementen van het Fonds. Kerngegevens 2012 Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Current ratio Vlottende activa / kortlopende schulden 1,22 1,21 Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het Fonds in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente + aflossingen) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand per 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Solvabiliteit Fondsvermogen / vreemd vermogen lang 0,06 0,11 Financieringsbehoeften Gegeven de current ratio en de solvabiliteit per 31 december 2012 is er geen behoefte om extra te financieren. 17

18 De Beheerder De Beheerder van het Fonds is Holland Immo Group Beheer B.V., die verklaart voor het Fonds te beschikken over een AO/IC, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat de bedrijfsvoering van het Fonds effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. De Autoriteit Financiële Markten heeft op 11 november 2005 aan Holland Immo Group Beheer B.V. een vergunning verleend, teneinde op te treden als Beheerder van beleggingsinstellingen. Eindhoven, 29 maart 2013 De Beheerder: Holland Immo Group Beheer B.V. mr. T. Kühl mr. M. Kühl 18

19 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vóór resultaatbestemming) Actief 31 december december 2011 Beleggingen Terreinen en gebouwen (1) Vlottende activa Overige vorderingen (2) Overlopende activa (3) Liquide middelen (4)

20 Passief 31 december december 2011 Fondsvermogen (5) Gestort en opgevraagd commanditair kapitaal Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (6) Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (7) Belastingen (8) Overige schulden en overlopende passiva (9)

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

TKPI European Real Estate Fund

TKPI European Real Estate Fund TKPI European Real Estate Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI European Real Estate Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie