3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth"

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds Offensief. Het Subfonds Index Mix Fonds Offensief is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Index Mix Fonds Offensief dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Mix Fonds Offensief Het Index Mix Fonds Offensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) met paraplustructuur BlackRock Strategic FundsBlackRock Strategic Funds. 3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Luxemburg en heeft een vergunning verkregen van de Luxemburgse toezichthouder, Commission de Surveillance du Secteur Financier. BlackRock Strategic Funds staat onder toezicht in Luxemburg en niet onder Nederlands toezicht. BlackRock Strategic Funds is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in BlackRock Strategic Funds aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds wordt verwezen naar www. blackrockinvestments.nl. Het prospectus van BlackRock Strategic Funds is te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). De beheerder van BlackRock Strategic Funds is BlackRock (Luxembourg) S.A. ( BlackRock ).

2 BlackRock Fund of ishares Growth Het beleggingsdoel van BlackRock Fund of ishares Growth is om te beleggen in overeenstemming met een gematigd hoog risicoprofiel en om een totaalrendement te behalen dat een combinatie is van vermogensgroei en inkomsten, evenredig met dat risiconiveau. Dit zal worden bereikt door middel van overwegende exposure aan een breed scala van vermogenscategorieën via beleggingen in ishares Exchange Traded Funds (icbe s of andere icb s) en, indien dit nodig wordt geacht om het risico te beperken, via beleggingen in cash en bijna-cashinstrumenten. Binnen dit risicoprofiel zal het BlackRock Fund of ishares Growth naar verwachting standaard tussen 35% en 75% van de totale activa beleggen in instrumenten (hoofdzakelijk ishares Exchange Traded Funds) die exposure bieden aan aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten, onroerend goed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen. De rest van het BlackRock Fund of ishares Growth heeft exposure aan vastrentende effecten, aan vastrentende effecten gerelateerde effecten en cash. Het BlackRock Fund of ishares Growth kent geen geografische beperkingen. Om een gematigd hoog risiconiveau te handhaven, zal deze verdeling naar verwachting met de tijd variëren en kan gedurende langere perioden allocatie buiten de aangegeven grenzen plaatsvinden. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat het BlackRock Fund of ishares Growth een gematigd hoog risiconiveau zal bereiken, vooral tijdens perioden van ongebruikelijk hoge of lage volatiliteit op de markten voor aandelen en vastrentende effecten. Het BlackRock Fund of ishares Growth mag gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het markt- en valutarisico en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. De totale kostenratio (Total Expense Ratio) van het BlackRock Fund of ishares Growth omvat de beheervergoeding, administratievergoeding of tegemoetkoming in de administratievergoeding, bewaarvergoeding (uitgezonderd bewaartransactiekosten) en Luxemburgse belasting. Voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is betreft de lopende kosten per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Growth 1,38%. Verder vermeldt het prospectus van BlackRock Strategic Funds dat de beheervergoeding voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is - per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Growth 0,60% op jaarbasis betreft. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is kunnen initiële kosten in rekening worden gebracht bij inschrijving op aandelen. Met betrekking tot het 2

3 BlackRock Fund of ishares Growth kunnen deze kosten per 1 januari 2014 maximaal 5% van de prijs van de aandelen bedragen. Deze initiële kosten komen ten goede aan de hoofdvertegenwoordiger (Principal Distributor) BlackRock (Channel Islands) Limited van BlackRock Strategic Funds voor werkzaamheden verricht bij uitgifte. Voor een volledig overzicht van de kosten verband houdend met het BlackRock Fund of ishares Growth wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). Het BlackRock Fund of ishares Growth is niet genoteerd aan een gereglementeerde markt c.q. een markt in financiële instrumenten. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is geldt dat geen dividend wordt uitgekeerd. De basisvaluta van het BlackRock Fund of ishares Growth is Euro. 4. Risicoprofiel Index Mix Fonds Offensief De waardeontwikkeling van het Index Mix Fonds Offensief is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Mix Fonds Offensief weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Mix Fonds Offensief brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Mix Fonds Offensief kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Mix Fonds Offensief voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) Koersrisico, marktrisico, rendementsrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico. 3

4 (iii) Tegenpartijrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Mix Fonds Offensief. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Het beoogde risico van het Index Mix Fonds Offensief is lager dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Zeer offensief en hoger dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Defensief en het Index Mix Fonds Neutraal. BlackRock Fund of ishares Growth Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van BlackRock Strategic Funds, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth. De Beheerder van het Index Mix Fonds Offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth (BlackRock). De Beheerder van het Index Mix Fonds Offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Verder geldt dat de hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Mix Fonds Offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth voor kunnen doen. De hierna beschreven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Mix Fonds Offensief. Immers, het Index Mix Fonds Offensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). 4

5 Aandelenrisico s Koersen van aandelen fluctueren iedere dag en kunnen worden beïnvloed door talrijke factoren op micro en macroniveau, zoals politiek en economisch nieuws, de winst- en verliesrekeningen van bedrijven, demografische trends en rampen. De waarde van aandelen stijgt en daalt en de waarde van een fonds dat in aandelen belegt (zoals het BlackRock Fund of ishares Growth) kan significante verliezen lijden. Overdraagbare vastrentende effecten Schuldpapieren zijn onderworpen aan zowel werkelijke als aangenomen maten van kredietwaardigheid van de uitgever. Het downgraden van een geclassificeerd schuldpapier of ongunstige publiciteit en de perceptie van beleggers, die niet gebaseerd hoeft te zijn op fundamentele analyse, kan de waarde en liquiditeit van het effect, vooral in een weinig liquide markt, negatief beïnvloeden. In bepaalde marktomstandigheden kan dit ertoe leiden dat beleggingen in dergelijke effecten minder liquide worden, waardoor ze moeilijk zijn te verkopen. Het fonds BlackRock Fund of ishares Growth kan negatieve gevolgen ondervinden van veranderingen van geldende rentetarieven en eisen gesteld aan de kredietwaardigheid. Veranderingen van marktrente zullen doorgaans een effect hebben op de waarde van de activa van het fonds BlackRock Fund of ishares Growth aangezien de koersen van vastrentende effecten in het algemeen stijgen wanneer de rente zakt en dalen wanneer de rente stijgt. Koersen van effecten met korte looptijden zullen minder fluctueren als gevolg van renteveranderingen dan koersen van effecten met langere looptijden. Een economische recessie kan negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie van een uitgevende instelling en voor de marktwaarde van high yield schuldpapieren die door die instelling worden uitgegeven. De mogelijkheid van de uitgevende instelling om aan haar schuldverplichtingen te voldoen kan negatief worden beïnvloed door specifieke ontwikkelingen van deze uitgevende instelling, of het niet kunnen voldoen aan specifieke bekendgemaakte zakelijke verwachtingen door deze uitgevende instelling, of het niet kunnen verkrijgen van additionele financiering. In geval van faillissement van een uitgevende instelling kan het fonds BlackRock Fund of ishares Growth verlies lijden en kosten maken. Non-investment grade schuldpapieren kunnen een hoge leverage hebben en een groter risico van wanbetaling inhouden. Daarnaast zijn koersen van non-investment grade schuldpapieren vaak volatieler dan hoger gewaardeerde vastrentende effecten, als gevolg waarvan negatieve economische ontwikkelingen meer effect kunnen hebben op de koersen van non-investment grade schuldpapieren dan op die van hoger gewaardeerde vastrentende effecten. 5

6 Vennootschappen met kleinere marktkapitalisatie De koersen van effecten van kleinere bedrijven kunnen blootstaan aan meer abrupte en onregelmatige marktbewegingen dan grotere, meer gevestigde ondernemingen, of het marktgemiddelde in het algemeen. Deze ondernemingen kunnen beperkte productlijnen, markten of financiële middelen hebben, of afhankelijk zijn van een kleiner managementteam. Volledige ontwikkeling van deze ondernemingen kost tijd. Daarnaast is er minder handel in aandelen van kleine ondernemingen en betreft het kleinere transacties en zijn hun aandelen blootgesteld aan meer abrupte en onregelmatige koersbewegingen dan aandelen van grotere ondernemingen. De effecten van kleinere ondernemingen kunnen ook gevoeliger zijn voor veranderingen in de markt dan de effecten van grotere ondernemingen. Deze factoren kunnen leiden tot bovengemiddelde fluctuaties in de intrinsieke waarde van de aandelen van een fonds (zoals in de aandelen van het BlackRock Fund of ishares Growth). Exposure aan onroerend goed en onroerendgoedeffecten binnen exchange traded funds De resultaten van onroerendgoedeffecten zijn niet maatgevend voor de resultaten van de onroerendgoedmarkt als geheel. Beleggingen in onroerend goed zijn onderhevig aan talrijke factoren, waaronder ongunstige veranderingen in economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico s verbonden aan het verkrijgen, financieren en het in eigendom hebben en het exploiteren en vervreemden van onroerend goed. De waarde van onroerend goed zal in het algemeen een kwestie zijn van het oordeel van een taxateur en geen vaststaand feit, en de waarde van een onroerend goed kan significant afnemen in geval van een daling van de onroerendgoedmarkt. Exposure aan grondstoffen binnen exchange traded funds Een exchange traded fund dat belegt in grondstoffen kan dat doen door de resultaten van een grondstoffenindex te kopiëren. De onderliggende index kan de belegging concentreren op speciaal geselecteerde termijngoederen van multinationale markten. Dit maakt het onderliggende exchange traded fund in extreme mate afhankelijk van de resultaten van de betreffende grondstoffenmarkt. Opkomende markten Met opkomende markten wordt speciaal bedoeld de markten van armere of minder ontwikkelde landen, die een geringere ontwikkeling van de economie en/of de kapitaalmarkt en een grotere volatiliteit van aandelen- en valutakoersen vertonen. Sommige regeringen van opkomende markten oefenen een sterke invloed uit op de particuliere economische sector, en de politieke en sociale onzekerheden die in veel opkomende markten bestaan 6

7 zijn bijzonder significant. Een ander risico dat in veel van deze landen bestaat, is dat de economie vooral gericht is op export, en dienovereenkomstig afhankelijk is van internationale handel. Het bestaan van overbelaste infrastructuren en verouderde financiële systemen leidt in sommige landen ook tot risico s; dat geldt ook voor milieuproblemen. In ongunstige sociale en politieke omstandigheden zijn er regeringen geweest die een beleid hebben gevoerd van onteigening, confiscatoire belastingen, nationalisaties, interventies in de effectenmarkt en transactie-afhandeling, en oplegging van restricties met betrekking tot buitenlandse investeringen en deviezencontrole, hetgeen zich in de toekomst zou kunnen herhalen. Naast bronbelastingen op inkomsten uit beleggingen is het mogelijk dat sommige opkomende markten vermogenswinstbelastingen gaan heffen van buitenlandse beleggers. Algemeen geaccepteerde administratieve, accountants- en financiële standaarden kunnen in opkomende markten aanzienlijk afwijken van die in ontwikkelde markten. Vergeleken met volgroeide markten kunnen sommige opkomende markten beperkte regelgeving, handhaving van regelgeving en controle van activiteiten van beleggers kennen. Die activiteiten kunnen onder meer omvatten het handelen naar aanleiding van belangrijke niet-publieke informatie door sommige beleggerscategorieën. De effectenmarkten van opkomende markten zijn niet zo groot als de meer gevestigde effectenmarkten en hebben aanzienlijk lagere handelsvolumes, wat resulteert in een gebrek aan liquiditeit en sterke prijsvolatiliteit. Er kan een grote concentratie van marktkapitalisatie en handelsvolume in een klein aantal uitgevende instellingen zijn, die een gering aantal industrieën alsook een hoge concentratie van beleggers en financiële tussenpersonen vertegenwoordigen. Deze factoren kunnen timing en prijs van de aan- of verkoop van effecten door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) ongunstig beïnvloeden. Settlement van effectentransacties in opkomende markten brengen grotere risico s met zich dan in ontwikkelde markten, voor een deel omdat BlackRock Strategic Funds zaken zal doen met handelaren en wederpartijen met een minder sterke kapitalisatie, en bewaarneming en registratie van effecten in sommige landen onbetrouwbaar kan zijn. Vertragingen in settlement zouden kunnen leiden tot het missen van beleggingsmogelijkheden indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) een effect niet kan kopen of verkopen. De bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) is verantwoordelijk voor de juiste selectie van en het toezicht op banken waar zij mee handelt in alle relevante markten, dit in overeenstemming met Luxemburgse wet- en regelgeving. In bepaalde opkomende markten zijn registratiekantoren niet onderworpen aan effectief overheidstoezicht, noch zijn zij altijd onafhankelijk van uitgevende instellingen. Beleggers dienen zich daarom te realiseren dat de betrokken fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het 7

8 BlackRock Fund of ishares Growth) verliezen zouden kunnen lijden als gevolg van deze registratieproblemen. Beleggingen in Rusland staan momenteel bloot aan bepaalde verhoogde risico s waar het gaat om het bezit en de bewaarneming van effecten. In Rusland blijkt hiervan door inschrijving in de boeken van een onderneming of de administrateur (deze is geen agent en is geen verantwoording schuldig aan de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.)). Er worden geen certificaten die de eigendom van Russische ondernemingen aantonen gehouden door de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) of enige correspondent en ze zijn ook niet opgenomen in een doeltreffend centraal bewaarsysteem. Ten gevolge van dit systeem en het ontbreken van regels en controle van overheidswege, kunnen registratie en eigendom van Russische effecten voor BlackRock Strategic Funds verloren gaan door fraude, onachtzaamheid of zelfs vergissing. Fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) die rechtstreeks beleggen in Rusland, zullen hun exposure beperken tot maximaal 10% van de intrinsieke waarde, met uitzondering van beleggingen in effecten die genoteerd zijn op de Russian Trading Stock Exchange of de Moscow Interbank Currency Exchange, welke zijn erkend als gereguleerde markten. Staatsschulden in geval van opkomende markten Bepaalde opkomende markten hebben zeer grote schulden bij commerciële banken en buitenlandse overheden. Beleggingen in obligaties ( staatsschuld ) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van opkomende markten of hun instellingen en tussenpersonen ( overheidsentiteiten ) dragen een hoog risico in zich. De overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor terugbetaling van de staatsschuld kan niet in staat zijn of weigerachtig zijn om de hoofdsom en/of rente te betalen wanneer deze betaalbaar zijn in overeenstemming met de voorwaarden van zulke leningen. De bereidheid of mogelijkheid tot tijdige betaling van hoofdsom en rente door een overheidsentiteit kan onder andere worden beïnvloed door haar kasstromen, de omvang van haar buitenlandse reserves, de beschikbaarheid van voldoende buitenlandse valuta op de datum dat betaling dient te geschieden, de relatieve grootte van de schuldenlast op de economie als geheel, het beleid van de overheidsentiteit ten opzichte van het Internationaal Monetair Fonds en de politieke beperkingen waaraan een overheidsentiteit kan zijn onderworpen. Overheidsentiteiten kunnen ook afhankelijk zijn van verwachte betalingen door buitenlandse overheden, multilaterale instanties en anderen in het buitenland indien het gaat om het verminderen van de achterstallige betalingen van hoofdsommen en rente op hun leningen. De toezegging van deze overheden, instanties en anderen om deze betalingen te verrichten kan afhankelijk zijn gemaakt van het doorvoeren van economische hervormingen door de overheidsentiteit en/of economische prestaties en de tijdige nakoming van de verplichtingen jegens zulke schuldenaren. Het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot het doorvoeren van zulke 8

9 hervormingen, het behalen van economische prestaties of het tijdig betalen van hoofdsom of rente, kan leiden tot het intrekken van de door deze derden aan de overheidsentiteit beloofde leningen, wat verdere negatieve gevolgen kan hebben voor de bereidheid en mogelijkheid van deze entiteiten om tijdig aan hun schuldverplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat overheidsentiteiten niet meer aan de verplichtingen voortvloeiende uit hun staatsschuld kunnen voldoen. Houders van staatsschulden, daaronder begrepen een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth), kunnen worden verzocht mee te werken aan het herstructureren van deze schulden en verdere leningen aan overheidsentiteiten te verstrekken. Het ontbreekt aan faillissementsprocedures waardoor staatsschulden in hun geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd indien de overheidsentiteit in gebreke blijft. Beperkingen aan buitenlandse beleggingen Sommige landen verbieden of stellen strenge beperkingen aan beleggingen door buitenlandse entiteiten zoals een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth). Ter illustratie: sommige landen eisen voorafgaande goedkeuring van de regering voor beleggingen door buitenlandse personen, stellen grenzen aan de omvang van beleggingen door buitenlandse personen in een bepaald bedrijf, of laten beleggingen door buitenlandse personen slechts in bepaalde effectenklassen van een onderneming toe, met wellicht minder gunstige voorwaarden dan effectenklassen van die onderneming die door inwoners van dat land kunnen worden gekocht. Sommige landen kunnen beperkingen opleggen aan investeringsmogelijkheden in uitgevende instellingen of sectoren die van nationaal belang worden geacht. De wijze waarop buitenlandse investeerders in sommige landen kunnen beleggen in bepaalde ondernemingen, en beperkingen die aan deze beleggingen worden gesteld, kunnen de activiteiten van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) negatief beïnvloeden. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan bijvoorbeeld in bepaalde landen worden gedwongen om in eerste instantie door middel van een lokale handelaar of andere instelling te beleggen, waarna de aandelen op naam van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds worden gesteld. Tenaamstelling kan in sommige gevallen niet tijdig mogelijk blijken, wat kan resulteren in een periode waarin het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds sommige rechten als belegger niet kan uitoefenen, inclusief het recht op dividend of het recht te worden geïnformeerd over bepaalde handelingen van de onderneming. Ook kan het gebeuren dat een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) een kooporder plaatst, maar op het moment van tenaamstelling wordt medegedeeld dat het toelaatbare aantal aandelen voor buitenlandse beleggers reeds is bereikt, als gevolg waarvan het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds de gewenste belegging op dat moment niet kan realiseren. In sommige landen kunnen aanzienlijke beperkingen bestaan met betrekking tot het repatriëren door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) van inkomsten uit beleggingen, kapitaal of de opbrengst van verkoop van effecten door 9

10 buitenlandse beleggers. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan negatieve gevolgen ondervinden van vertragingen van of de weigering van goedkeuring van de regering voor repatriëren van kapitaal, alsook in geval van de onderwerping van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds aan beperkingen met betrekking tot beleggingen. Een aantal landen heeft toestemming gegeven voor de oprichting van closed-end beleggingsmaatschappijen om indirecte buitenlandse investeringen in hun kapitaalmarkten mogelijk te maken. Aandelen van bepaalde closed-end beleggingsmaatschappijen kunnen op sommige momenten slechts tegen marktprijzen worden gekocht, welke prijzen hoger zijn dan de intrinsieke waarde van deze aandelen. Indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) aandelen koopt in closed-end beleggingsmaatschappijen, betalen aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds zowel hun evenredige aandeel in de kosten van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds (inclusief beheervergoedingen) als, indirect, de kosten van zulke closed-end beleggingsmaatschappijen. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan ook, voor eigen rekening, zijn eigen beleggingsentiteiten oprichten in overeenstemming met de wetgeving van bepaalde landen. Fiscale overwegingen BlackRock Strategic Funds kan zijn onderworpen aan bronbelasting of andere belastingen op inkomsten en/ of winst voortkomende uit haar beleggingsportefeuille. Belegt BlackRock Strategic Funds in effecten die ten tijde van de aanschaf niet aan bronbelasting of andere belastingen zijn onderworpen, dan kan niet worden gegarandeerd dat er in de toekomst geen belasting zal worden geheven ten gevolge van eventuele veranderingen in de van kracht zijnde wetten, verdragen, regels of reglementen of de interpretatie daarvan. Mogelijk is BlackRock Strategic Funds niet in staat die belasting terug te vorderen, zodat een dergelijke verandering de intrinsieke waarde van de aandelen van BlackRock Strategic Funds ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Bij het short sellen door BlackRock Strategic Funds van effecten die ten tijde van de verkoop onderworpen zijn aan bronbelasting, zal de verkregen prijs worden beïnvloed door de verplichting van de koper tot het betalen van bronbelasting. Mochten dergelijke effecten in de toekomst niet meer aan bronbelasting zijn onderworpen, dan zal het daaruit voortvloeiende voordeel de koper en niet BlackRock Strategic Funds ten goede komen. De fiscale informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is naar beste weten van de bestuurders van BlackRock Strategic Funds gebaseerd op de geldende belastingwetgeving en -praktijk per de datum van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Belastingwetten, de fiscale positie van BlackRock Strategic Funds, de belastingheffing aan aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds en alle belastingverminderingen, alsmede de gevolgen van de fiscale positie en belastingverminderingen, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Elke verandering in de belastingwetgeving in enig rechtsgebied waar een fonds van BlackRock Strategic 10

11 Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) is geregistreerd, wordt verhandeld of belegd, kan van invloed zijn op de fiscale positie van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de waarde van de beleggingen van dat fonds in het betrokken rechtsgebied en het vermogen van dat fonds om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken en/of de opbrengst na belastingen voor de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. Bij een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) dat in derivaten belegt, kan de inhoud van de voorafgaande zin ook betrekking hebben op het rechtsgebied van de wet die van kracht is voor het derivatencontract en/of de derivatenwederpartij en/of de markt(en) van de onderliggende exposure van het derivaat. Of en in hoeverre aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds in aanmerking komen voor belastingverminderingen, is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. De informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is niet uitputtend en vormt geen juridisch of fiscaal advies. Toekomstige beleggers wordt dringend aangeraden hun belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot hun eigen belastingpositie en de fiscale gevolgen van een belegging in BlackRock Strategic Funds. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) belegt in een rechtsgebied waar het belastingstelsel niet volledig is ontwikkeld of niet voldoende vaststaat, bijvoorbeeld jurisdicties in het Midden-Oosten, zullen het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de beheerder (BlackRock), de vermogensbeheerder (Investment Advisor) (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) en de bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) niet zijn gehouden verantwoording af te leggen aan enige aandeelhouder van BlackRock Strategic Funds voor enige betaling die door BlackRock Strategic Funds te goeder trouw is gedaan of toegestaan aan een belastingautoriteit voor belastingen of andere kosten van BlackRock Strategic Funds of het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, ongeacht of later duidelijk wordt dat dergelijke betalingen of kosten niet hadden hoeven of mogen worden verricht of gemaakt. Omgekeerd, indien het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, door elementaire onduidelijkheid ten aanzien van de belastingplichtigheid, de navolging van de beste of gebruikelijke marktpraktijk vervolgens onder druk staat of het ontbreken van een ontwikkeld mechanisme voor praktische en tijdige betaling van belastingen, belasting betaalt over voorgaande jaren, komt eventuele rente of boete voor te late betaling voor rekening van het fonds van BlackRock Strategic Funds. Dergelijke laat betaalde belastingen zullen normaliter ten laste van het fonds van BlackRock Strategic Funds worden geboekt op het moment dat wordt besloten dat het fonds van BlackRock Strategic Funds daarvoor belastingplichtig is. 11

12 Aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds dienen zich ervan bewust te zijn dat bepaalde aandelenklassen van BlackRock Strategic Funds dividenden kunnen betalen zonder aftrek van kosten. Dit kan ertoe leiden dat aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds een hoger dividend ontvangen dan zij anders zouden hebben ontvangen en dientengevolge kunnen aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds hoger worden aangeslagen voor de inkomstenbelasting. In bepaalde omstandigheden kan het betalen van dividenden zonder aftrek van kosten bovendien betekenen dat het fonds van BlackRock Strategic Funds dividend betaalt uit kapitaalgoederen en niet uit inkomsten. Zulke dividenden kunnen, afhankelijk van de lokale belastingwetgeving, toch worden beschouwd als uitkeringen van inkomsten aan aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds; daarom kunnen beleggers zijn onderworpen aan belasting over het dividend tegen hun marginale inkomstenbelastingtarief. Aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds dienen te dezer zake zelf professioneel fiscaal advies in te winnen. Financiële markten, wederpartijen en tussenpersonen De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kunnen zijn blootgesteld aan ondernemingen in de financiële sector, die optreden als aanbieder van diensten of als wederpartij in financiële contracten. In tijden van extreme marktvolatiliteit kunnen dergelijke ondernemingen ongunstig worden beïnvloed, met nadelige gevolgen voor de activiteiten van de fondsen. Regelgevende instanties en zelfregulerende organisaties en effectenbeurzen zijn bevoegd om in geval van noodsituaties buitengewone maatregelen te nemen. De gevolgen van mogelijke toekomstige regelgeving kunnen substantieel en negatief zijn voor BlackRock Strategic Funds. Bij de oprichting heeft een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) normaliter geen historisch resultatenoverzicht op grond waarvan potentiële beleggers het rendement zouden kunnen evalueren. Derivaten Overeenkomstig de in bijlage D van het prospectus van BlackRock Strategic Funds vermelde beleggingslimitieten en beperkingen, mag elk fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het markt- en valutarisico en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Door het gebruik van derivaten kunnen fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) worden blootgesteld worden aan grotere risico s. Derivatencontracten kunnen uitermate volatiel zijn en de initiële marge is over het algemeen klein in verhouding tot de omvang van het 12

13 contract, zodat de transacties worden geleveraged in termen van markt-exposure. Een relatief kleine schommeling van de markt kan een grotere weerslag hebben op derivaten dan op klassieke obligaties of aandelen. Geleveragede derivatenposities kunnen daarom de volatiliteit van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) vergroten. Terwijl de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) geen geld zullen lenen ten behoeve van leverage, kunnen ze bijvoorbeeld synthetische shortposities innemen middels derivaten om hun exposure te corrigeren, altijd binnen de beperkingen van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Afgedekte (hedged) aandelenklassen Hoewel een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) of zijn vertegenwoordiger kan proberen het valutarisico af te dekken, is er geen garantie dat het betreffende fonds daarin zal slagen en een en ander kan resulteren in een slechte verhouding tussen de valutapositie van het betreffende fonds en de afgedekte aandelenklasse. Hedgingstrategieën kunnen worden toegepast, ongeacht of de basisvaluta in waarde daalt of stijgt ten opzichte van de betreffende valuta van de afgedekte aandelenklasse. De hedgingstrategieën kunnen worden toegepast wanneer de basisvaluta in waarde daalt of stijgt ten opzichte van de relevante valuta van de afgedekte aandelenklasse. Hierdoor kunnen beleggers in de desbetreffende klasse substantieel worden beschermd tegen een waardedaling van de basisvaluta tegenover de valuta van de afgedekte aandelenklasse, maar ook worden verhinderd om te profiteren van een waardestijging van de basisvaluta. Alle winst/verlies of kosten voortvloeiende uit hedgingstrategieën worden afzonderlijk gedragen door de aandeelhouders van de respectieve afgedekte aandelenklassen. Aangezien er geen scheiding van passiva tussen de verschillende aandelenklassen is aangebracht, bestaat er een gering risico dat, onder bepaalde omstandigheden, valuta-afdekkingstransacties met betrekking tot één aandelenklasse resulteren in verplichtingen die de netto intrinsieke waarde van de andere aandelenklassen van hetzelfde fonds van BlackRock Strategic Funds negatief beïnvloeden. Belegging in exchange traded funds en collectieve beleggingsfondsen Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan beleggen in exchange traded funds en/of collectieve beleggingsfondsen die beheerd en/of geleid worden door een onderneming uit de BlackRock Groep (zie het prospectus van BlackRock Strategic Funds onder Tegenstrijdige Belangen (Conflicts of Interest and Relationships within the BlackRock Group and with the Bank of America Group, Barclays Group and the PNC Group)). Boven op de vergoedingen, kosten en uitgaven die een aandeelhouder in het betreffende fonds betaalt, kan elke 13

14 aandeelhouder ook indirect een deel van de kosten, vergoedingen en uitgaven van het onderliggende exchange traded fund en/of collectief beleggingsfonds dragen, waaronder die voor beheer, vermogensbeheer en administratie en andere soortgelijke uitgaven. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) een substantieel deel van zijn netto activa belegt in andere icbe s en andere icb s, zal de beheerder van BlackRock Strategic Funds (BlackRock) erop toezien dat de totale beheervergoeding (exclusief eventuele performancevergoeding) die aan dat fonds wordt berekend (daarbij inbegrepen beheervergoedingen van andere icbe s en icb s waarin het belegt) niet meer zal bedragen dan 3,75% van de intrinsieke waarde van het fonds. Bijzondere risico s van OTC-derivatentransacties In het algemeen is er minder overheidsregulering van en toezicht op transacties in de OTC-markten dan van/op georganiseerde effectenbeurzen. Veel van de beschermingen die gelden voor transacties op georganiseerde beurzen, zoals de uitvoeringsgarantie van een clearinginstituut aan de beurs, bestaan niet voor OTC-transacties. Daarom bestaat het risico dat de wederpartij in gebreke blijft. Om dat risico te beperken zal BlackRock Strategic Funds alleen in zee gaan met wederpartijen die zij kredietwaardig acht en kan zij het risico dat in verband met zulke transacties wordt gelopen beperken door middel van een kredietbrief of onderpand. Er kan echter geen garantie worden geboden dat de wederpartij niet in gebreke zal blijven of dat een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) geen verliezen zal lijden als gevolg daarvan. De afgevaardigden van BlackRock Strategic Funds zullen het krediet- of tegenpartijrisico, het potentiële risico dat bij handelsactiviteiten het risico is dat voortvloeit uit ongunstige schommelingen van de volatiliteit van marktprijzen, en de doelmatigheid van de afdekking permanent evalueren. Zij zullen specifieke interne limieten vaststellen voor dit soort transacties en zullen de voor deze transacties aanvaarde wederpartijen controleren. In aanvulling op het bovenstaande kan de OTC-markt illiquide zijn en het is wellicht niet altijd mogelijk een transactie snel en tegen een aantrekkelijke prijs te effectueren. Van tijd tot tijd kunnen de wederpartijen waarmee een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) de transacties sluit, het onderhouden van markten of het afgeven van prijzen in bepaalde waardepapieren staken. In die gevallen is een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) niet altijd in staat een gewenste transactie in valuta s, credit default swaps of total return swaps aan te gaan of een compenserende transactie te sluiten ten aanzien van een open positie die de resultaten nadelig zou kunnen beïnvloeden. In tegenstelling tot op de beurs verhandelde waardepapieren, bieden termijn-, loco- en optiecontracten op valuta s de beheerder (BlackRock) en de hoofdvertegenwoordiger (Principal Distributor) 14

15 (BlackRock (Channel Islands) Limited) van BlackRock Strategic Funds niet de mogelijkheid de verplichtingen van het betreffende fonds te compenseren door middel van een gelijkwaardige, maar tegengestelde transactie. Om die reden kan een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) dat termijn-, loco- of optiecontracten aangaat, verplicht zijn en moet het in staat zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van de contracten na te komen. Opties Een optie is het recht (maar niet de verplichting) tot koop of verkoop van een bepaald vermogensbestanddeel tegen een vastgestelde prijs op enig tijdstip in de toekomst binnen een bepaalde periode. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan optietransacties aangaan als koper of verkoper van dit recht. Opties kunnen worden gebruikt voor hetzij hedging-, hetzij cross-hedging-doeleinden, of als belegging met als doel het totaalrendement of de inkomsten te verhogen. Het uitschrijven en aankopen van opties is een specialistische activiteit waar speciale beleggingsrisico s mee gemoeid zijn. Als de verwachting van de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) ten aanzien van veranderingen in de marktprijzen of zijn bepaling van de correlatie tussen de waardepapieren of indexen op basis waarvan de opties worden uitgeschreven of aangekocht en de waardepapieren in de beleggingsportefeuille van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) onjuist is, kan het fonds verliezen lijden die het anders niet had geleden. Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, Total Return Swaps en Swaptions Het gebruik van credit default swaps kan een groter risico inhouden dan directe beleggingen in obligaties. Met een credit default swap kan het risico van wanbetaling worden overgedragen. Dit betekent dat een belegger daadwerkelijk een verzekering kan kopen op een obligatie in zijn bezit (om de belegging af te dekken) of bescherming kan kopen op een obligatie die hij niet fysiek in zijn bezit heeft, waarbij de beleggingsvisie is dat de benodigde reeks couponbetalingen lager zal zijn dan de ontvangen betalingen, als gevolg van de afgenomen kwaliteit van het krediet. Als de beleggingsvisie daarentegen is dat de betalingen als gevolg van de afgenomen kredietkwaliteit lager zullen zijn dan de couponbetalingen, wordt bescherming verkocht door een credit default swap aan te gaan. Dienovereenkomstig verricht de ene partij, degene die de bescherming koopt, een aantal betalingen aan de verkoper van de bescherming. Aan de koper moet worden betaald in geval zich een credit event voordoet (een verslechtering van de kredietkwaliteit, die vooraf in de overeenkomst is bepaald). Als zich geen credit event voordoet, dient de koper alle vereiste premies te betalen en loopt de swap af op de vervaldag, zonder dat er nog enige verdere betaling volgt. Het risico voor de koper blijft dus beperkt tot de waarde van de betaalde premies. 15

16 Het kan gebeuren dat de markt voor credit default swaps minder liquide is dan de obligatiemarkten. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) dat een credit default swap sluit, moet altijd aan de verzoeken tot aflossing kunnen voldoen. Credit default swaps worden regelmatig gewaardeerd volgens verifieerbare en transparante waarderingsmethoden die door de accountant van BlackRock Strategic Funds worden gecontroleerd. Interest rate swaps hebben betrekking op een ruil met een andere partij van bepaalde verbintenissen om rente te betalen of te ontvangen, zoals het ruilen van vaste rentebetalingen voor variabele rentebetalingen. Bij currency swaps kan het gaan om de ruil van rechten om betalingen te doen of te ontvangen in specifieke valuta s. Total return swaps behelzen het ruilen van het recht om het totale rendement, coupons plus kapitaalwinst of -verlies te ontvangen, van een bepaald type vermogensbestanddeel, index of mandje van vermogensbestanddelen tegen het recht vaste of variabele betalingen te doen. De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kunnen swaps aangaan als betaler of ontvanger van betalingen. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) interest rate swaps of total return swaps aangaat op netto basis, worden de twee betalingsstromen tegen elkaar afgezet en ontvangt casu quo betaalt elke partij alleen het netto bedrag van de twee betalingen. Op netto basis aangegane interest rate swaps of total return swaps behelzen niet de fysieke levering van beleggingen, andere onderliggende activa of kapitaal. Dienovereenkomstig is het de bedoeling dat het risico van verlies ten aanzien van interest rate swaps beperkt blijft tot het netto bedrag van de rentebetalingen die een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) contractueel verplicht is te doen (of in het geval van total return swaps, het netto bedrag van het verschil tussen het totaalrendement van een bepaalde belegging, index of mandje van beleggingen en de vaste of variabele betalingen). Als de wederpartij van een interest rate swap of een total return swap in gebreke blijft, bestaat in normale omstandigheden het verliesrisico van elk fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) uit het netto bedrag van de rente of de totale rendementsbetalingen waar elke partij contractueel recht op heeft. Currency swaps daarentegen behelzen gewoonlijk de levering van de gehele hoofdwaarde van één aangewezen valuta in ruil voor de andere aangewezen valuta. Daarom is de gehele hoofdwaarde van een currency swap onderworpen aan het risico dat de wederpartij van de swap zijn contractuele leveringsverplichtingen niet nakomt. Bepaalde fondsen kunnen ook interest rate swaption contracten kopen of verkopen. Die geven de koper het recht, maar niet de verplichting, een interest rate swap aan te gaan tegen een van tevoren vastgesteld rentetarief binnen een bepaalde periode. De koper van de interest rate swaption betaalt de verkoper een premie voor dit recht. Een receiver interest rate swaption geeft de koper het recht vaste betalingen te ontvangen in ruil voor het betalen van een variabel rentetarief. Een payer interest 16

17 rate swaption geeft de koper het recht een vast rentetarief te betalen in ruil voor het ontvangen van een variabele betalingsstroom. Het gebruik van credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, total return swaps en interest rate swaptions is een specialistische activiteit waarbij de beleggingstechnieken en risico s verschillen van die van gewone effectentransacties. In geval van onjuiste voorspellingen van de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) ten aanzien van marktwaarden, rentetarieven en wisselkoersen, zouden de beleggingsprestatie van het betreffende fonds minder gunstig zijn dan als deze beleggingstechnieken niet waren gebruikt. Repurchase Agreements en Reverse Repurchase Agreements Bij een repurchase agreement verkoopt een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) een effect aan een wederpartij en spreekt tegelijkertijd af het effect op een overeengekomen datum en voor een overeengekomen prijs van de wederpartij terug te kopen. Het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopprijs bepaalt de kosten van de transactie. De prijs van de wederverkoop overstijgt de koopprijs gewoonlijk met een bedrag dat een voor de duur van de overeenkomst afgesproken rentetarief weerspiegelt. Bij een reverse repurchase agreement koopt een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) een belegging van een wederpartij die zich verbindt het effect op een overeengekomen datum in de toekomst voor een overeengekomen wederverkoopprijs terug te kopen. Het betreffende fonds draagt dus het risico dat als de verkoper in gebreke blijft, het fonds een verlies zou lijden in zoverre dat de opbrengst van de verkoop van de onderliggende effecten, samen met enig ander onderpand dat door het fonds wordt gehouden in verband met de betreffende overeenkomst, als gevolg van marktontwikkelingen lager kan zijn dan de terugkoopprijs. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan de effecten die onder een reverse repurchase agreement vallen, niet verkopen tot de termijn van de overeenkomst is verstreken of de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de effecten terug te kopen. Valutarisico De fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kunnen beleggen in activa die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta van de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth). Veranderingen in wisselkoersen tussen de basisvaluta en de valuta waarin de activa zijn uitgedrukt, leiden tot een waardedaling of -stijging van de activa die zijn uitgedrukt in de basisvaluta. Om het valutarisico te beheersen kunnen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of 17

18 ishares Growth) gebruik maken van technieken en instrumenten, inclusief derivaten, voor hedgingdoeleinden. Het is evenwel niet altijd mogelijk of praktisch om het valutarisico voor een portefeuille uit het fonds of voor bepaalde activa in die portefeuille volledig af te dekken. Voorts is de vermogensbeheerder (Investment Advisor) van BlackRock Strategic Funds (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) niet verplicht te streven naar het verkleinen van het valutarisico binnen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth), tenzij in het beleggingsbeleid van het fonds in kwestie anders is bepaald. Overdracht van zakelijk onderpand Om gebruik te kunnen maken van derivaten zullen de fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) afspraken maken met wederpartijen waarvoor betaling van een zakelijk onderpand of een garantiesom uit het vermogen van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Growth) kan zijn vereist, om eventuele exposure door de wederpartij naar het fonds te dekken. Als het eigendomsrecht van zo n overgedragen zakelijk onderpand of garantiesom wordt overgedragen op de wederpartij, wordt dat een belegging van die wederpartij en kan door de wederpartij worden gebruikt als deel van haar handel. Op deze wijze overgedragen zakelijk onderpand zal niet door de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) in bewaring worden genomen, maar de betreffende posities vallen onder het toezicht van bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) en zullen door de bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) worden afgestemd. Door het fonds aangewezen wederpartijen zijn niet gerechtigd de activa van het fonds te herbelenen. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Mix Fonds Offensief geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Mix Fonds Offensief is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van het BlackRock Fund of ishares Growth bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij het BlackRock Fund of ishares Growth op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert, in welke geval de door het BlackRock Fund of ishares Growth gehanteerde waarde wordt gehanteerd, verhoogd met de kosten die het Index Mix Fonds Offensief in geval van toetreding tot het BlackRock Fund of ishares Growth verschuldigd zal zijn. De inkoopprijs van een Participatie in het 18

19 Index Mix Fonds Offensief is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij het BlackRock Fund of ishares Growth op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een ander waarde hanteert in welk geval de door het BlackRock Fund of ishares Growth gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Index Mix Fonds Offensief verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit het BlackRock Fund of ishares Growth. Zoals hiervoor aangegeven worden er onder normale omstandigheden geen aflossingskosten in rekening gebracht. Kosten en vergoedingen Index Mix Fonds Offensief Zoals hiervoor aangegeven, kunnen er met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Growth initiële kosten in rekening worden gebracht bij inschrijving op aandelen. Mochten deze initiële kosten in rekening worden gebracht, dan zullen deze kosten - die het Index Mix Fonds Offensief in geval van toe- of uittreding in het BlackRock Fund of ishares Growth verschuldigd zal zijn - worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Index Mix Fonds Offensief wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Index Mix Fonds Offensief wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Index Mix Fonds Offensief in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De totale maximale administratievergoeding van het Index Mix Fonds Offensief bedraagt 0,15% (vrij van BTW). 19

20 Kosten en vergoedingen BlackRock Fund of ishares Growth BlackRock Fund of ishares Growth betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van BlackRock Fund of ishares Growth bedragen 1,38% per jaar en omvat de beheervergoeding, administratievergoeding of tegemoetkoming in de administratievergoeding, bewaarvergoeding (uitgezonderd bewaartransactiekosten) en Luxemburgse belasting. 6. Rendementen Het Index Mix Fonds Offensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Mix Fonds Offensief volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van BlackRock Fund of ishares Growth, zal de NAV per Participatie in het Index Mix Fonds Offensief gelijk zijn aan de NAV per participatie in BlackRock Fund of ishares Growth. Nu het Index Mix Fonds Offensief direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Growth belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Mix Fonds Offensief volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van het BlackRock Fund of ishares Growth en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Index Mix Fonds Offensief geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van het BlackRock Fund of ishares Growth. Gezien de korte bestaansduur van het BlackRock Fund of ishares Growth zijn er geen resultaatgegevens beschikbaar. Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV. Gemiddeld rendement over: Blackrock Fund of Ishares Growth 3 maanden 3,10% 6 maanden 7,28% 1 jaar 8,18% 3 jaar 3,63% 5 jaar n.v.t. 20

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)

SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan

3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie