3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic"

Transcriptie

1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds Zeer offensief. Het Subfonds Index Mix Fonds Zeer offensief is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Index Mix Fonds Zeer offensief dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Mix Fonds Zeer offensief Het Index Mix Fonds Zeer offensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. 3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Luxemburg en heeft een vergunning verkregen van de Luxemburgse toezichthouder, Commission de Surveillance du Secteur Financier. BlackRock Strategic Funds staat onder toezicht in Luxemburg en niet onder Nederlands toezicht. BlackRock Strategic Funds is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in BlackRock Strategic Funds aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het vereenvoudigd prospectus van BlackRock Strategic Funds wordt verwezen naar Het prospectus van BlackRock Strategic Funds is te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). De beheerder van BlackRock Strategic Funds is BlackRock (Luxembourg) S.A. ( BlackRock ).

2 BlackRock Fund of ishares Dynamic Het beleggingsdoel van BlackRock Fund of ishares Dynamic is om te beleggen in overeenstemming met een hoog risicoprofiel en om een totaalrendement te behalen dat een combinatie is van vermogensgroei en inkomsten, evenredig met dat risiconiveau. Dit zal worden bereikt door middel van overwegende exposure aan een breed scala van vermogenscategorieën via beleggingen in ishares Exchange Traded Funds (icbe s of andere icb s) en, indien dit nodig wordt geacht om het risico te beperken, via beleggingen in cash en bijna-cashinstrumenten. Binnen dit risicoprofiel zal het BlackRock Fund of ishares Dynamic naar verwachting standaard tussen 45% en 95% van de totale activa beleggen in instrumenten (hoofdzakelijk ishares Exchange Traded Funds) die exposure bieden aan aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten, onroerend goed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen. De rest van het BlackRock Fund of ishares Dynamic heeft exposure aan vastrentende effecten, aan vastrentende effecten gerelateerde effecten en cash. Om een hoog risiconiveau te handhaven, zal deze verdeling naar verwachting met de tijd variëren en kan gedurende langere perioden allocatie buiten de aangegeven grenzen plaatsvinden. Daarnaast kan niet worden gegarandeerd dat het BlackRock Fund of ishares Dynamic een hoog risiconiveau zal bereiken, vooral tijdens perioden van ongebruikelijk hoge of lage volatiliteit op de markten voor aandelen en vastrentende effecten. Het BlackRock Fund of ishares Dynamic mag gebruik maken van derivaten om zich in te dekken tegen het markt- en valutarisico en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. De lopende kosten van het BlackRock Fund of ishares Dynamic omvat de beheervergoeding, administratievergoeding of tegemoetkoming in de administratievergoeding, bewaarvergoeding (uitgezonderd bewaartransactiekosten) en Luxemburgse belasting. Voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Zeer offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is - betreffen de lopende kosten per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Dynamic 0,89%. Verder vermeldt het prospectus van BlackRock Strategic Funds dat de beheervergoeding voor aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Zeer offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is - per 1 januari 2014 met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Dynamic 0,60% op jaarbasis betreft. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds - de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Zeer offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is kunnen initiële kosten in rekening worden gebracht bij inschrijving op aandelen. Met betrekking tot het BlackRock Fund of ishares Dynamic kunnen deze kosten per 1 januari 2014 maximaal 5% van de 2

3 prijs van de aandelen bedragen. Deze initiële kosten komen ten goede aan de hoofdvertegenwoordiger (Principal Distributor) BlackRock (Channel Islands) Limited van BlackRock Strategic Funds voor werkzaamheden verricht bij uitgifte. Voor een volledig overzicht van de kosten verband houdend met het BlackRock Fund of ishares Dynamic wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). Het BlackRock Fund of ishares Dynamic is niet genoteerd aan een gereglementeerde markt c.q. een markt in financiële instrumenten. Ten aanzien van aandelenklasse K van BlackRock Strategic Funds de klasse van aandelen ten aanzien waarvan het Index Mix Fonds Zeer offensief zal inschrijven dan wel ingeschreven is geldt dat geen dividend wordt uitgekeerd. De basisvaluta van het BlackRock Fund of ishares Dynamic is Euro. 4. Risicoprofiel Index Mix Fonds Zeer offensief De waardeontwikkeling van het Index Mix Fonds Zeer offensief is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Mix Fonds Zeer offensief weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Mix Fonds Zeer offensief brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Mix Fonds Zeer offensief kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Mix Fonds Zeer offensief voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) Koersrisico, marktrisico, rendementsrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), concentratierisico beleggingen / markten, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico. 3

4 (iii) Tegenpartijrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Mix Fonds Zeer offensief. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Het beoogde risico van het Index Mix Fonds Zeer offensief is hoger dan het beoogde risico van het Index Mix Fonds Offensief, het Index Mix Fonds Neutraal en het Index Mix Fonds Defensief. BlackRock Fund of ishares Dynamic Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van BlackRock Strategic Funds, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic. De Beheerder van het Index Mix Fonds Zeer offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic (BlackRock). De Beheerder van het Index Mix Fonds Zeer offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Verder geldt dat de hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Mix Fonds Zeer offensief (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic voor kunnen doen. De hierna beschreven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Mix Fonds Zeer offensief. Immers, het Index Mix Fonds Zeer offensief belegt direct en voor 100% in het subfonds BlackRock Fund of ishares Dynamic van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur BlackRock Strategic Funds. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus van BlackRock Strategic Funds, te raadplegen via de Website van de Beheerder (www.landg.nl). Aandelenrisico s Koersen van aandelen fluctueren iedere dag en kunnen worden beïnvloed door talrijke factoren op micro en macroniveau, zoals politiek en economisch nieuws, de winst- en verliesrekeningen van 4

5 bedrijven, demografische trends en rampen. De waarde van aandelen stijgt en daalt en de waarde van een fonds dat in aandelen belegt (zoals het BlackRock Fund of ishares Dynamic) kan significante verliezen lijden. Overdraagbare vastrentende effecten Schuldpapieren zijn onderworpen aan zowel werkelijke als aangenomen maten van kredietwaardigheid van de uitgever. Het downgraden van een geclassificeerd schuldpapier of ongunstige publiciteit en de perceptie van beleggers, die niet gebaseerd hoeft te zijn op fundamentele analyse, kan de waarde en liquiditeit van het effect, vooral in een weinig liquide markt, negatief beïnvloeden. In bepaalde marktomstandigheden kan dit ertoe leiden dat beleggingen in dergelijke effecten minder liquide worden, waardoor ze moeilijk zijn te verkopen. Het fonds BlackRock Fund of ishares Dynamic kan negatieve gevolgen ondervinden van veranderingen van geldende rentetarieven en eisen gesteld aan de kredietwaardigheid. Veranderingen van marktrente zullen doorgaans een effect hebben op de waarde van de activa van het fonds BlackRock Fund of ishares Dynamic aangezien de koersen van vastrentende effecten in het algemeen stijgen wanneer de rente zakt en dalen waneer de rente stijgt. Koersen van effecten met korte looptijden zullen minder fluctueren als gevolg van renteveranderingen dan koersen van effecten met langere looptijden. Een economische recessie kan negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie van een uitgevende instelling en voor de marktwaarde van high yield schuldpapieren die door die instelling worden uitgegeven. De mogelijkheid van de uitgevende instelling om aan haar schuldverplichtingen te voldoen kan negatief worden beïnvloed door specifieke ontwikkelingen van deze uitgevende instelling, of het niet kunnen voldoen aan specifieke bekendgemaakte zakelijke verwachtingen door deze uitgevende instelling, of het niet kunnen verkrijgen van additionele financiering. In geval van faillissement van een uitgevende instelling kan het fonds BlackRock Fund of ishares Dynamic verlies lijden en kosten maken. Non-investment grade schuldpapieren kunnen een hoge leverage hebben en een groter risico van wanbetaling inhouden. Daarnaast zijn koersen van non-investment grade schuldpapieren vaak volatieler dan hoger gewaardeerde vastrentende effecten, als gevolg waarvan negatieve economische ontwikkelingen meer effect kunnen hebben op de koersen van non-investment grade schuldpapieren dan op die van hoger gewaardeerde vastrentende effecten. Vennootschappen met kleinere marktkapitalisatie 5

6 De koersen van effecten van kleinere bedrijven kunnen blootstaan aan meer abrupte en onregelmatige marktbewegingen dan grotere, meer gevestigde ondernemingen, of het marktgemiddelde in het algemeen. Deze ondernemingen kunnen beperkte productlijnen, markten of financiële middelen hebben, of afhankelijk zijn van een kleiner managementteam. Volledige ontwikkeling van deze ondernemingen kost tijd. Daarnaast is er minder handel in aandelen van kleine ondernemingen en betreft het kleinere transacties en zijn hun aandelen blootgesteld aan meer abrupte en onregelmatige koersbewegingen dan aandelen van grotere ondernemingen. De effecten van kleinere ondernemingen kunnen ook gevoeliger zijn voor veranderingen in de markt dan de effecten van grotere ondernemingen. Deze factoren kunnen leiden tot bovengemiddelde fluctuaties in de intrinsieke waarde van de aandelen van een fonds (zoals in de aandelen van het BlackRock Fund of ishares Dynamic). Exposure aan onroerend goed en onroerendgoedeffecten binnen exchange traded funds De resultaten van onroerendgoedeffecten zijn niet maatgevend voor de resultaten van de onroerendgoedmarkt als geheel. Beleggingen in onroerend goed zijn onderhevig aan talrijke factoren, waaronder ongunstige veranderingen in economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico s verbonden aan het verkrijgen, financieren en het in eigendom hebben en het exploiteren en vervreemden van onroerend goed. De waarde van onroerend goed zal in het algemeen een kwestie zijn van het oordeel van een taxateur en geen vaststaand feit, en de waarde van een onroerend goed kan significant afnemen in geval van een daling van de onroerendgoedmarkt. Exposure aan grondstoffen binnen exchange traded funds Een exchange traded fund dat belegt in grondstoffen kan dat doen door de resultaten van een grondstoffenindex te kopiëren. De onderliggende index kan de belegging concentreren op speciaal geselecteerde termijngoederen van multinationale markten. Dit maakt het onderliggende exchange traded fund in extreme mate afhankelijk van de resultaten van de betreffende grondstoffenmarkt. Opkomende markten Met opkomende markten wordt speciaal bedoeld de markten van armere of minder ontwikkelde landen, die een geringere ontwikkeling van de economie en/of de kapitaalmarkt en een grotere volatiliteit van aandelen- en valutakoersen vertonen. Sommige regeringen van opkomende markten oefenen een sterke invloed uit op de particuliere economische sector, en de politieke en sociale onzekerheden die in veel opkomende markten bestaan zijn bijzonder significant. Een ander risico dat in veel van deze landen bestaat, is dat de economie 6

7 vooral gericht is op export, en dienovereenkomstig afhankelijk is van internationale handel. Het bestaan van overbelaste infrastructuren en verouderde financiële systemen leidt in sommige landen ook tot risico s; dat geldt ook voor milieuproblemen. In ongunstige sociale en politieke omstandigheden zijn er regeringen geweest die een beleid hebben gevoerd van onteigening, confiscatoire belastingen, nationalisaties, interventies in de effectenmarkt en transactie-afhandeling, en oplegging van restricties met betrekking tot buitenlandse investeringen en deviezencontrole, hetgeen zich in de toekomst zou kunnen herhalen. Naast bronbelastingen op inkomsten uit beleggingen is het mogelijk dat sommige opkomende markten vermogenswinstbelastingen gaan heffen van buitenlandse beleggers. Algemeen geaccepteerde administratieve, accountants- en financiële standaarden kunnen in opkomende markten aanzienlijk afwijken van die in ontwikkelde markten. Vergeleken met volgroeide markten kunnen sommige opkomende markten beperkte regelgeving, handhaving van regelgeving en controle van activiteiten van beleggers kennen. Die activiteiten kunnen onder meer omvatten het handelen naar aanleiding van belangrijke niet-publieke informatie door sommige beleggerscategorieën. De effectenmarkten van opkomende markten zijn niet zo groot als de meer gevestigde effectenmarkten en hebben aanzienlijk lagere handelsvolumes, wat resulteert in een gebrek aan liquiditeit en sterke prijsvolatiliteit. Er kan een grote concentratie van marktkapitalisatie en handelsvolume in een klein aantal uitgevende instellingen zijn, die een gering aantal industrieën alsook een hoge concentratie van beleggers en financiële tussenpersonen vertegenwoordigen. Deze factoren kunnen timing en prijs van de aan- of verkoop van effecten door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) ongunstig beïnvloeden. Settlement van effectentransacties in opkomende markten brengen grotere risico s met zich dan in ontwikkelde markten, voor een deel omdat BlackRock Strategic Funds zaken zal doen met handelaren en wederpartijen met een minder sterke kapitalisatie, en bewaarneming en registratie van effecten in sommige landen onbetrouwbaar kan zijn. Vertragingen in settlement zouden kunnen leiden tot het missen van beleggingsmogelijkheden indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) een effect niet kan kopen of verkopen. De bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) is verantwoordelijk voor de juiste selectie van en het toezicht op banken waar zij mee handelt in alle relevante markten, dit in overeenstemming met Luxemburgse wet- en regelgeving. In bepaalde opkomende markten zijn registratiekantoren niet onderworpen aan effectief overheidstoezicht, noch zijn zij altijd onafhankelijk van uitgevende instellingen. Beleggers dienen zich daarom te realiseren dat de betrokken fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het 7

8 BlackRock Fund of ishares Dynamic) verliezen zouden kunnen lijden als gevolg van deze registratieproblemen. Beleggingen in Rusland staan momenteel bloot aan bepaalde verhoogde risico s waar het gaat om het bezit en de bewaarneming van effecten. In Rusland blijkt hiervan door inschrijving in de boeken van een onderneming of de administrateur (deze is geen agent en is geen verantwoording schuldig aan de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.)). Er worden geen certificaten die de eigendom van Russische ondernemingen aantonen gehouden door de bewaarder van BlackRock Strategic Funds (State Street Bank Luxembourg S.A.) of enige correspondent en ze zijn ook niet opgenomen in een doeltreffend centraal bewaarsysteem. Ten gevolge van dit systeem en het ontbreken van regels en controle van overheidswege, kunnen registratie en eigendom van Russische effecten voor BlackRock Strategic Funds verloren gaan door fraude, onachtzaamheid of zelfs vergissing. Fondsen van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) die rechtstreeks beleggen in Rusland, zullen hun exposure beperken tot maximaal 10% van de intrinsieke waarde, met uitzondering van beleggingen in effecten die genoteerd zijn op de Russian Trading Stock Exchange of de Moscow Interbank Currency Exchange, welke zijn erkend als gereguleerde markten. Staatsschuld in geval van opkomende markten Bepaalde opkomende markten hebben zeer grote schulden bij commerciële banken en buitenlandse overheden. Beleggingen in obligaties ( staatsschuld ) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van opkomende markten of hun instellingen en tussenpersonen ( overheidsentiteiten ) dragen een hoog risico in zich. De overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor terugbetaling van de staatsschuld kan niet in staat zijn of weigerachtig zijn om de hoofdsom en/of rente te betalen wanneer deze betaalbaar zijn in overeenstemming met de voorwaarden van zulke leningen. De bereidheid of mogelijkheid tot tijdige betaling van hoofdsom en rente door een overheidsentiteit kan onder andere worden beïnvloed door haar kasstromen, de omvang van haar buitenlandse reserves, de beschikbaarheid van voldoende buitenlandse valuta op de datum dat betaling dient te geschieden, de relatieve grootte van de schuldenlast op de economie als geheel, het beleid van de overheidsentiteit ten opzichte van het Internationaal Monetair Fonds en de politieke beperkingen waaraan een overheidsentiteit kan zijn onderworpen. Overheidsentiteiten kunnen ook afhankelijk zijn van verwachte betalingen door buitenlandse overheden, multilaterale instanties en anderen in het buitenland indien het gaat om het verminderen van de achterstallige betalingen van hoofdsommen en rente op hun leningen. De toezegging van deze overheden, instanties en anderen om deze betalingen te verrichten kan afhankelijk zijn gemaakt van het doorvoeren van economische hervormingen door de overheidsentiteit en/of economische prestaties en de tijdige nakoming van de verplichtingen jegens zulke schuldenaren. Het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot het doorvoeren van zulke 8

9 hervormingen, het behalen van economische prestaties of het tijdig betalen van hoofdsom of rente, kan leiden tot het intrekken van de door deze derden aan de overheidsentiteit beloofde leningen, wat verdere negatieve gevolgen kan hebben voor de bereidheid en mogelijkheid van deze entiteiten om tijdig aan hun schuldverplichtingen te voldoen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat overheidsentiteiten niet meer aan de verplichtingen voortvloeiende uit hun staatsschuld kunnen voldoen. Houders van staatsschulden, daaronder begrepen een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic), kunnen worden verzocht mee te werken aan het herstructureren van deze schulden en verdere leningen aan overheidsentiteiten te verstrekken. Het ontbreekt aan faillissementsprocedures waardoor staatsschulden in hun geheel of gedeeltelijk kunnen worden teruggevorderd indien de overheidsentiteit in gebreke blijft. Beperkingen aan buitenlandse beleggingen Sommige landen verbieden of stellen strenge beperkingen aan beleggingen door buitenlandse entiteiten zoals een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic). Ter illustratie: sommige landen eisen voorafgaande goedkeuring van de regering voor beleggingen door buitenlandse personen, stellen grenzen aan de omvang van beleggingen door buitenlandse personen in een bepaald bedrijf, of laten beleggingen door buitenlandse personen slechts in bepaalde effectenklassen van een onderneming toe, met wellicht minder gunstige voorwaarden dan effectenklassen van die onderneming die door inwoners van dat land kunnen worden gekocht. Sommige landen kunnen beperkingen opleggen aan investeringsmogelijkheden in uitgevende instellingen of sectoren die van nationaal belang worden geacht. De wijze waarop buitenlandse investeerders in sommige landen kunnen beleggen in bepaalde ondernemingen, en beperkingen die aan deze beleggingen worden gesteld, kunnen de activiteiten van een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) negatief beïnvloeden. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) kan bijvoorbeeld in bepaalde landen worden gedwongen om in eerste instantie door middel van een lokale handelaar of andere instelling te beleggen, waarna de aandelen op naam van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds worden gesteld. Tenaamstelling kan in sommige gevallen niet tijdig mogelijk blijken, wat kan resulteren in een periode waarin het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds sommige rechten als belegger niet kan uitoefenen, inclusief het recht op dividend of het recht te worden geïnformeerd over bepaalde handelingen van de onderneming. Ook kan het gebeuren dat een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) een kooporder plaatst, maar op het moment van tenaamstelling wordt medegedeeld dat het toelaatbare aantal aandelen voor buitenlandse beleggers reeds is bereikt, als gevolg waarvan het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds de gewenste belegging op dat moment niet kan realiseren. In sommige landen kunnen aanzienlijke beperkingen bestaan met betrekking tot het repatriëren door een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) van inkomsten uit beleggingen, kapitaal of de opbrengst van verkoop van effecten door 9

10 buitenlandse beleggers. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) kan negatieve gevolgen ondervinden van vertragingen van of de weigering van goedkeuring van de regering voor repatriëren van kapitaal, alsook in geval van de onderwerping van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds aan beperkingen met betrekking tot beleggingen. Een aantal landen heeft toestemming gegeven voor de oprichting van closed-end beleggingsmaatschappijen om indirecte buitenlandse investeringen in hun kapitaalmarkten mogelijk te maken. Aandelen van bepaalde closed-end beleggingsmaatschappijen kunnen op sommige momenten slechts tegen marktprijzen worden gekocht, welke prijzen hoger zijn dan de intrinsieke waarde van deze aandelen. Indien een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) aandelen koopt in closed-end beleggingsmaatschappijen, betalen aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds zowel hun evenredige aandeel in de kosten van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds (inclusief beheervergoedingen) als, indirect, de kosten van zulke closed-end beleggingsmaatschappijen. Een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) kan ook, voor eigen rekening, zijn eigen beleggingsentiteiten oprichten in overeenstemming met de wetgeving van bepaalde landen. Fiscale overwegingen BlackRock Strategic Funds kan zijn onderworpen aan bronbelasting of andere belastingen op inkomsten en/ of winst voortkomende uit haar beleggingsportefeuille. Belegt BlackRock Strategic Funds in effecten die ten tijde van de aanschaf niet aan bronbelasting of andere belastingen zijn onderworpen, dan kan niet worden gegarandeerd dat er in de toekomst geen belasting zal worden geheven ten gevolge van eventuele veranderingen in de van kracht zijnde wetten, verdragen, regels of reglementen of de interpretatie daarvan. Mogelijk is BlackRock Strategic Funds niet in staat die belasting terug te vorderen, zodat een dergelijke verandering de intrinsieke waarde van de aandelen van BlackRock Strategic Funds ongunstig zou kunnen beïnvloeden. Bij het short sellen door BlackRock Strategic Funds van effecten die ten tijde van de verkoop onderworpen zijn aan bronbelasting, zal de verkregen prijs worden beïnvloed door de verplichting van de koper tot het betalen van bronbelasting. Mochten dergelijke effecten in de toekomst niet meer aan bronbelasting zijn onderworpen, dan zal het daaruit voortvloeiende voordeel de koper en niet BlackRock Strategic Funds ten goede komen. De fiscale informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is naar beste weten van de bestuurders van BlackRock Strategic Funds gebaseerd op de geldende belastingwetgeving en -praktijk per de datum van het prospectus van BlackRock Strategic Funds. Belastingwetten, de fiscale positie van BlackRock Strategic Funds, de belastingheffing aan aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds en alle belastingverminderingen, alsmede de gevolgen van de fiscale positie en belastingverminderingen, kunnen van tijd tot tijd veranderen. Elke verandering in de belastingwetgeving in enig rechtsgebied waar een fonds van BlackRock Strategic 10

11 Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) is geregistreerd, wordt verhandeld of belegd, kan van invloed zijn op de fiscale positie van het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de waarde van de beleggingen van dat fonds in het betrokken rechtsgebied en het vermogen van dat fonds om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken en/of de opbrengst na belastingen voor de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. Bij een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) dat in derivaten belegt, kan de inhoud van de voorafgaande zin ook betrekking hebben op het rechtsgebied van de wet die van kracht is voor het derivatencontract en/of de derivatenwederpartij en/of de markt(en) van de onderliggende exposure van het derivaat. Of en in hoeverre aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds in aanmerking komen voor belastingverminderingen, is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de aandeelhouders van BlackRock Strategic Funds. De informatie in het hoofdstuk Belasting (Taxation) in het prospectus van BlackRock Strategic Funds is niet uitputtend en vormt geen juridisch of fiscaal advies. Toekomstige beleggers wordt dringend aangeraden hun belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot hun eigen belastingpositie en de fiscale gevolgen van een belegging in BlackRock Strategic Funds. Als een fonds van BlackRock Strategic Funds (waaronder het BlackRock Fund of ishares Dynamic) belegt in een rechtsgebied waar het belastingstelsel niet volledig is ontwikkeld of niet voldoende vaststaat, bijvoorbeeld jurisdicties in het Midden-Oosten, zullen het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, de beheerder (BlackRock), de vermogensbeheerder (Investment Advisor) (BlackRock Financial Management Inc, BlackRock Institutional Trust Company N.A., BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock (Singapore) Limited) en de bewaarder (State Street Bank Luxembourg S.A.) van BlackRock Strategic Funds niet zijn gehouden verantwoording af te leggen aan enige aandeelhouder van BlackRock Strategic Funds voor enige betaling die door BlackRock Strategic Funds te goeder trouw is gedaan of toegestaan aan een belastingautoriteit voor belastingen of andere kosten van BlackRock Strategic Funds of het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, ongeacht of later duidelijk wordt dat dergelijke betalingen of kosten niet hadden hoeven of mogen worden verricht of gemaakt. Omgekeerd, indien het betreffende fonds van BlackRock Strategic Funds, door elementaire onduidelijkheid ten aanzien van de belastingplichtigheid, de navolging van de beste of gebruikelijke marktpraktijk vervolgens onder druk staat of het ontbreken van een ontwikkeld mechanisme voor praktische en tijdige betaling van belastingen, belasting betaalt over voorgaande jaren, komt eventuele rente of boete voor te late betaling voor rekening van het fonds van BlackRock Strategic Funds. Dergelijke laat betaalde belastingen zullen normaliter ten laste van het fonds van BlackRock Strategic Funds worden geboekt op het moment dat wordt besloten dat het fonds van BlackRock Strategic Funds daarvoor belastingplichtig is. 11

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie