Jaardocument Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d."

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Stichting IrisZorg Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 29 mei 2015 IrisZorg 1 Jaardocument 2014

2 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Voorwoord 3 Prestaties IrisZorg in 2014 in het kort 4 1. Profiel van de organisatie 1.1. Missie en visie Organogram en toelichting inrichting organisatie Werkgebied Kerngegevens 9 2. IrisZorg en de externe ontwikkelingen 2.1. Reorganisatie Begeleiding door In voor Zorg Samenwerking Onderzoek Innovatie Bekendheid en toegankelijkheid Beleid en prestaties 3.1. Zorgaanbod Kwaliteit en veiligheid Personeelsbeleid Vastgoed Financieel beleid Bestuur en Toezicht 4.1. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Participatie van cliënten en medewerkers 5.1. Verslag Cliëntenraad Verslag Ondernemingsraad Identificatiegegevens 33 Lijst met afkortingen 34 JAARREKENING Zie Inhoudsopgave 36 IrisZorg 2 Jaardocument 2014

3 Voorwoord Het jaar 2014 heeft sterk in het teken gestaan van het voorbereiden op de vele bezuinigingen en stelselwijzigingen in de zorg die per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen. Het afgelopen jaar is voor IrisZorg een zeer zwaar jaar geweest met veel onzekerheid voor medewerkers, cliënten en voor de organisatie. Onzekere tijden waarbij de werkgelegenheid en de continuïteit van de zorg fors onder druk staan. Een jaar dat in januari is gestart met de aankondiging van een grote reorganisatie waarbij krimp en verandering aan de orde zijn. Een reorganisatie die gericht is op het realiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en werkgelegenheid van medewerkers. Gedurende het hele jaar is gewerkt aan die reorganisatie. In juni hebben alle medewerkers van de ondersteuning te horen gekregen of zij wel of niet meegaan met de nieuwe organisatie. De medewerkers in de zorg hebben begin november deze boodschap gekregen. Een boodschap die bij velen pijn heeft gedaan en iedereen heeft geraakt. Uiteraard vooral bij de boventallige collega s zelf maar ook bij de collega s die wel in de nieuwe organisatie geplaatst kunnen worden, maar noodgedwongen collega s hebben zien vertrekken. Naast de krimp in het aantal medewerkers, staat de reorganisatie ook in het teken van anders werken en organiseren. Zo zijn we in 2014 gestart in de proeftuin zelforganiserende teams met het opdoen van ervaring met zelforganisatie. We hebben de nieuwe organisatiestructuur in negen regio s voorbereid en er zijn allerlei voorwaardelijke zaken ontwikkeld zoals één cliëntendossier. Vanaf 2015 gaan we van start in deze vernieuwde organisatie. Een spannende onderneming, waarbij van iedereen opnieuw veel gevraagd zal worden. We hebben gezien dat medewerkers, ondanks alle spannende veranderingen en onzekerheden, in de eerste plaats klaar blijven staan voor onze cliënten. De betrokkenheid bij en inzet voor de cliënten is wederom groot geweest, zowel in de directe zorgverlening als in de ondersteuning. Nadrukkelijk onze complimenten en dank daarvoor. drs. D.F.L. Olthof MHA Voorzitter Raad van Bestuur W.J. Foppen MSM Lid Raad van Bestuur IrisZorg 3 Jaardocument 2014

4 Prestaties IrisZorg in 2014 in het kort IrisZorg algemeen Ingrijpende reorganisatie. Het resultaat: zelforganiserende teams, andere organisatiestructuur, reductie personeelsbestand, integratie behandeling en begeleiding, invoering IZK (IrisZorg Kwaliteitsnorm). Triage voor alle aanmeldingen, opvang, wonen en verslavingsbehandeling. Voorbereidingen online hulpverlening. Start voorjaar van Nieuwe cliëntmedezeggenschap: vanaf 2014 heeft IrisZorg één Cliëntenraad met commissies. De clusterraden zijn opgeheven. Methodieken Een medewerker van IrisZorg is de eerste gecertificeerde CRA-supervisor in Nederland. IrisZorg heeft diverse FACT-teams die zich richten op cliënten die zorgmijdend zijn, met complexe verslavings- en/of psychiatrische problemen. In 2014 zijn FACT-teams gecertificeerd in Arnhem, Tiel en ook het JeugdFACT in Nijmegen. De methodiek Herstelwerk is volledig ingevoerd. IRIS in de Buurt is een wijkgerichte aanpak gericht op het bevorderen van gezond gedrag en afhankelijkheid van middelen te voorkomen. Begin 2014 start een team in de Achterhoek. IrisZorg voldoet aan vereisten Stichting Jeugdinterventies voor zelfstandige uitvoering van MDFT, een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Social Clubs waar (ex-)cliënten hun ervaringen delen van start in Ede, Doetinchem en Harderwijk. Onderzoek Promotieonderzoek werking Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR): IrisZorg heeft in 2014 samen met andere organisaties een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld om externe partijen te stimuleren ook onderzoek te doen. IrisZorg werkt mee aan onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïnebehandeling bij opiaat afhankelijkheid. In 2014 is het onderzoeksprotocol officieel goedgekeurd. IrisZorg start in 2014 met een onderzoek naar CRAFT (Community Reinforcement Approach Family Training). Doel is om na te gaan of het trainen van familieleden en naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. Apeldoorn Drie medewerkers van het Jongerenteam Apeldoorn winnen de Gelderse Jeugdzorgaward. De Crisisopvang voor tienermoeders (5 plaatsen) is verhuisd van Beekbergen naar de Calypsostraat in Apeldoorn (locatie Vellertzoom) Het Hoogeland trekt aan de bel bij het Ministerie van VWS over objectief verdeelmodel. Cliënten IrisZorg doen mee aan het project 'Kleur in de Stad' waarbij ze het onderhoud verzorgen van bloemperken en groenperken in het Oranjepark. Arnhem Realisatie 16 extra appartementen voor Beschermd Wonen in de voormalige kliniek aan de Groningensingel in Arnhem. In totaal zijn daar nu 42 appartementen. Voorbereidingen voor Next Step II gestart, een programma waarbij ook thuisprostituees vanaf 2015 uit kunnen stappen. Opening Opiaten Polikliniek: samenvoeging van de medische methadonbehandeling en de medische heroïnebehandeling op een nieuwe locatie. IrisZorg 4 Jaardocument 2014

5 Nijmegen Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) en Klinische Resocialisatie worden omgevormd tot Kliniek Nijmegen, gericht op kortdurende behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem. SaM (opvang voor dak- en thuisloze jongeren) is verhuisd en heet voortaan Vince. Start nieuw Maatjesproject waarbij cliënten - die (begeleid) zelfstandig gaan wonen - gekoppeld worden aan externe vrijwilligers. Project Alcohol en ouderen, mijn zorg?! krijgt aanmoedigingsprijs van Stichting SAB. IrisZorg participeert in dit project, bedoeld om alcoholgebruik onder ouderen in drie Nijmeegse wijken te verminderen. Lelystad Cliënten vanuit de Malzwin, de Kamp en de Griend verhuizen naar de Gondel In het nieuwe onderkomen zijn 45 appartementen gerealiseerd. 24 zijn daarvan bestemd voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. Tiel De Dagopvang verhuist naar het Burgerweeshuis, samen met de afdeling Werk & Activiteiten en het Dienstencentrum. Het Burgerweeshuis is voortaan ook de uitvalsbasis voor de ambulante woonbegeleiders en behandelaren van het FACT-team Rivierenland en de preventiewerkers van IRIS in de Buurt. IrisZorg 5 Jaardocument 2014

6 1 Profiel IrisZorg 1.1 Missie en visie IrisZorg is dé aanbieder van zorg voor verslaafde mensen met complexe problematiek. De professionals van IrisZorg bieden mensen gereedschap om grip te behouden of te krijgen op hun leven. IrisZorg is er voor hen die vraagstukken hebben op het gebied van wonen, werken en middelenafhankelijkheid. IrisZorg biedt mensen perspectief om vanuit kracht te leven. IrisZorg is herkenbaar aan de eigen stijl. Deze is helder, betrokken, deskundig en altijd vanuit een positieve insteek. 1.2 Organogram en toelichting inrichting organisatie IrisZorg had in 2014 drie geografische clusters, Zuid, Midden en Noord én het cluster Behandeling en Reclassering. Elk cluster werd aangestuurd door een directeur, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De clusters werden gefaciliteerd door centrale ondersteunende diensten. De organisatiestructuur zag er tot 1 juli 2014 uit zoals in onderstaand figuur is weergegeven. IrisZorg heeft in 2014 een organisatiebrede reorganisatie doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in onderstaande organisatiestructuur op 31 december IrisZorg 6 Jaardocument 2014

7 IrisZorg heeft gekozen voor een meer platte organisatie, welke georganiseerd is naar regio s waar de zorg wordt verleend. De zorg wordt verleend door zelforganiserende teams. Een aparte directie Zorgverkoop en marketing is ingericht. Het zorgbedrijf wordt bediend door Service en ICT. De ondersteunende diensten zijn in omvang gekrompen, evenals de staf. IrisZorg kan hierdoor goede zorg bieden met minder middelen. IrisZorg 7 Jaardocument 2014

8 1.3 Werkgebied IrisZorg heeft 60 voorzieningen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland. Het werkgebied bestrijkt 66 gemeenten met een totaal van ca inwoners. Hieronder treft u de regio-indeling aan, zoals deze in 2014 werd gehanteerd.. IrisZorg 8 Jaardocument 2014

9 1.4 Kerngegevens IrisZorg levert zorg op het gebied van verslaving, wonen en werken. Hieronder volgt een overzicht van cliënten, productie en personeel. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de tabellen van voorgaande jaardocumenten aangehouden. IrisZorg op concernniveau Hieronder staan de kerngegevens van IrisZorg op concernniveau. IrisZorg totaal Het aantal cliënten in 2014 is iets afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Groei is er in de reclassering. Het aantal medewerkers is afgenomen tot fte t.o.v in Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten verslavingszorg in zorg/behandeling in het verslagjaar Aantal cliënten in opvang, wonen en werken over het gehele verslagjaar Aantal cliënten reclassering over het gehele verslagjaar Totaal Capaciteit Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit 24 uurs woonzorg in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Totale capaciteit bedden (behandeling en verblijf) per einde Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare bare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten IrisZorg 9 Jaardocument 2014

10 Cure (ZVW) De daling van klinisch verblijf (verzorgingsdagen) en de stijging van ambulante contacten is een verder teken van de ambulantisering die plaats heeft gevonden binnen IrisZorg. Door de reorganisatie die plaats heeft gevonden in 2014 is het aantal FTE werkzaam in de behandeling gedaald. Kerngegevens CURE Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan beschermd wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (instellingsregistratie) Aantal in verslagjaar afgesloten DBC s (instellingsregistratie) Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen zie tabel care zie tabel care Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar zie tabel care Aantal ambulante contacten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 362,50 356,56 328,19 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten IrisZorg 10 Jaardocument 2014

11 Care (AWBZ en WMO) Met name het aantal cliënten in de woonvoorzieningen is toegenomen. Het aantal cliënten in crisisopvang, dagopvang, nachtopvang en outreaching laat echter een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal fte aan medewerkers in de begeleiding is afgenomen door de reorganisatie. Kerngegevens CARE Cliënten Aantal cliënten crisisopvang in het verslagjaar Aantal cliënten nachtopvang in het verslagjaar Aantal cliënten dagopvang in het verslagjaar Aantal cliënten begeleid wonen Aantal cliënten 24-uurs woonzorg in het verslagjaar Aantal cliënten outreaching over het gehele verslagjaar Totaal aantal cliënten in het verslagjaar Capaciteit Capaciteit crisisopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde verslagjaar Capaciteit 24-uurs woonzorg in beschikbare plaatsen Totale capaciteit begeleid wonen, woonzorg, crisisopvang, dag-, nachtopvang Productie Aantal uren dagactiviteiten Aantal uren activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging Aantal cliëntdagen crisisopvang, nachtopvang en woonzorg in het verslagjaar (verzorgingsdagen) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar IrisZorg 11 Jaardocument 2014

12 Reclassering De vraag van het Openbaar Ministerie ontwikkelt zich naar meer en beknoptere adviezen, wat heeft geleid tot een stijging in het aantal uitgebrachte rapportages. Ook het aantal reclasseringstoezichten is gestegen. Het Ministerie heeft besloten dat met ingang van 2014 de verslavingsreclassering geen werkstraffen meer zal uitvoeren. Kerngegevens Advies Toezicht Gedragsinterventie Werkstraffen Veelplegers Aantal reclasseringscliënten in het verslagjaar Preventie Afgelopen jaar is er een stijging te zien van het aantal beleidsadvies gesprekken en netwerkbijeenkomsten. Dit past bij de veranderingen binnen het sociale domein en alle vragen die dit opwierp. Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe Drank en Horeca Wet ook vragen en advisering gecreëerd. Het aantal klantencontacten is toegenomen in Product Eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten Cursussen Advies en beleidsadvisering Netwerkbijeenkomsten Informatie verstrekken Totaal: spreekuur drugs-testservice Monitoring (Onderzoek, presentatie, advies en publicaties) Uitgaven (Onder invloed onderweg Lesbrief, Iriscopie, Nieuwsbrief Infectieziekten) IrisZorg 12 Jaardocument 2014

13 Daarnaast vinden er in centrumgemeente Apeldoorn ook preventie en voorlichtingsactiviteiten plaats vanuit het JIP (Jongeren Informatie Punt). Product Aantal klantcontacten Aantal vragen Aantal groepsbijeenkomsten Craft 77 bijeenkomsten Hieronder zijn cliëntgegevens van 2014 in beeld gebracht. Aantal cliënten in % 36% 56% Verslavingszorg Maatschappelijke Opvang Reclassering Cliënten verslavingszorg naar primaire problematiek in % 6% 16% 37% Alcohol Harddrugs Cannabis Gokken Anders 40% Cliëntenmaatschappelijke opvang naar type voorziening in 2014 IrisZorg 13 Jaardocument 2014

14 9% 19% 10% 28% 15% Dagopvang Nachtopvang Begeleid Wonen Crisisopvang Woonvoorzieningen Outreachende MO 19% IrisZorg 14 Jaardocument 2014

15 2 IrisZorg en de externe ontwikkelingen 2.1 Reorganisatie IrisZorg is ontstaan uit een lange traditie, maar is zelf nog een jonge organisatie. In 2007 is het huidige IrisZorg ontstaan uit een fusie van instellingen voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tussen 2006 en 2011 zijn de opbrengsten van IrisZorg gestegen van 56 miljoen naar 96 miljoen. Dit is een stijging van ruim 70 % in een periode van 5 jaar. Idee achter de fusie was de moeilijkste doelgroepen een integrale aanpak te kunnen bieden op het gebied van verslaving, wonen en werken. Na de fusie is veel synergie bereikt, maar een verdergaande integrale, uniforme (gestandaardiseerde) zorgverlening was nog niet gerealiseerd. Daarbovenop kwamen de stelselwijzigingen in de zorg en de krimpende budgetten. In 2014 heeft IrisZorg een organisatiebrede reorganisatie doorgevoerd gericht op anders werken: focus op de corebusiness, zelforganisatie in het zorgbedrijf, standaardisatie en integraal werken waar mogelijk. Bovendien gericht op continuïteit van de bedrijfsvoering en het bouwen van een financieel gezonde organisatie. Reductie van personeel heeft plaatsgevonden, met name in management en ondersteuning. Een directie Zorgverkoop en marketing is ingericht om inkomsten te garanderen. IrisZorg speelde met deze organisatiewijziging in op de veranderende omgeving en verwacht toekomstige veranderingen beter en sneller het hoofd te kunnen bieden. 2.2 Begeleiding door In voor Zorg! IrisZorg heeft ondersteuning van In voor Zorg! gevraagd bij het inrichten van de toekomstbestendige (zorg)organisatie. Het traject was ingrijpend en raakte de totale organisatie. De druk was hoog en het belang groot. In relatief korte tijd moest, naast de dagelijkse werkzaamheden, een visie op zelforganisatie, een nieuw bedrijfsmodel en een andere werkwijze, in de vorm van modules, geïmplementeerd worden. Dit was een enorme uitdaging en vroeg veel van de bestuurders, het management en de medewerkers. De cultuur moest veranderen, waarbij bedrijfsmatig werken hand in hand moest gaan met professionaliteit. In 2014 lag de primaire focus op deze transitie. Op 31 december 2014 is de reorganisatie afgerond. IrisZorg 15 Jaardocument 2014

16 IrisZorg 16 Jaardocument 2014

17 2.3 Samenwerking Ten einde goede zorg te kunnen verlenen werkt IrisZorg lokaal en regionaal samen met diverse ketenpartners: zorgverleners, politie, gemeenten etc. IrisZorg participeert in lokale overleggen als veiligheidshuizen, OGGZplatforms, diverse meldpunten (huiselijk geweld, bemoeizorg) en zorgtafels. Ook wordt op uitvoerend niveau meer en meer samengewerkt met de algemene GGZ in gezamenlijke FACT-teams. IrisZorg participeert in allerlei landelijke verbanden gericht op beleidsbeïnvloeding en is lid van GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Het is vooral een taak van de Raad van Bestuur om de vraagstukken die IrisZorg ervaart voor het voetlicht te brengen en landelijk mee te denken over oplossingen. Daarnaast participeert IrisZorg in diverse samenwerkingsverbanden gericht op kennisontwikkeling. Resultaten hiervan zijn beschreven in 2.4. In 2014 werd de samenwerking met de vier externe onderzoeksinstituten voortgezet. Deze vier instituten zijn: NISPA, Impuls (wetenschappelijk onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg van het Radboudumc), Tranzo (Universiteit Tilburg) en het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg (SMAPZ) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast zijn er ook steeds meer dwarsverbanden met andere onderdelen van de Radboud Universiteit (UMC Radboud). 2.4 Onderzoek IrisZorg faciliteert onderzoek in eigen huis, omdat expertiseontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van zorgverlening aan de doelgroep. Promotieonderzoeken Een promovendus en GZ-psycholoog werkt samen met het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) en het Behavioral Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) gericht op trek en terugval is een bewezen-effectieve behandeling voor posttraumatische stress-stoornissen maar er zijn aanwijzingen dat het mogelijk ook ingezet kan worden bij verslavingen. In 2014 werden een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld voor extern gebruik en t.b.v. stimulering van verder onderzoek op dit terrein en startte de dataverzameling van een grote gerandomiseerde trail naar EMDR bij alcoholafhankelijkheid binnen IrisZorg. Een promovendus en verslavingsarts werkt samen met het NISPA. Bij Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) gericht op trek en terugval wordt, middels kleine stroompjes, de werking van een specifiek hersengebied versterkt of juist verzwakt. Mogelijk kan hierdoor de impulscontrole verbeterd of hunkering naar middelen verminderd kunnen worden stond vooral in het teken van voorbereidende werkzaamheden voor een onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van TMS op trek bij alcoholafhankelijkheid. Opleidingsgebonden praktijkonderzoek Er zijn diverse IrisZorg medewerkers bezig met praktijkonderzoek vanuit hun opleiding tot klinisch psycholoog, verslavingsarts, verpleegkundig specialist of andere specialismen. Daarnaast zijn er ook vaak externe HBO- en WOonderzoeksstagiairs werkzaam. In 2014 zijn twee klinisch psychologen i.o. gestart met respectievelijk onderzoek naar de praktijk en best practice van PTSS behandeling bij verslaafden en therapietrouwheid (treatment fidelity) van CRA therapeuten. Een verpleegkundig specialist deed onderzoek naar besluitvorming rondom het beëindigen van curatieve behandelingen bij chronische alcoholafhankelijkheid. Dit thema krijgt een vervolg in NISPA verband. Ibogaïne onderzoek IrisZorg doet samen met het NISPA, de Radboud Universiteit en Victas onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïne behandeling bij opiaat afhankelijkheid. Ibogaïne wordt momenteel niet in de reguliere verslavingszorg toegepast wegens gebrek aan onderzoek en potentieel ernstige bijwerkingen. Er zijn gevalsbeschrijvingen van patiënten die er, naar eigen zeggen, veel baat bij hebben gehad. In 2014 is het onderzoeksprotocol, na jaren voorbereiding, goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Een belangrijke mijlpaal waardoor het eigenlijke onderzoek nu kan beginnen. IrisZorg 17 Jaardocument 2014

18 Onderzoek naar de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) screener IrisZorg heeft in NISPA verband data verzameld voor onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandstalige MoCA, een screener voor cognitief functioneren. Doel is om na te gaan of dit een betrouwbaar instrument is om snel een indruk te krijgen van het cognitief functioneren van, vaak nog gebruikende, patiënten wanneer zij zich aanmelden in de verslavingszorg ten behoeve van indicatiestelling voor aanvullende diagnostiek, aanpassingen in de behandeling of eventuele verwijzing. In het najaar van 2014 werd de laatste data verzameld. Momenteel worden de gegevens geanalyseerd voor publicatie en vervolgonderzoek. CRAFT onderzoek In 2014 werden in samenwerking met Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University), voorbereidingen getroffen voor een grote gerandomiseerde studie naar het effect van Community Reinforcement Approach Family Training (CRAFT). Doel is om na te gaan of CRAFT van naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. Daarnaast wordt gekeken naar kosteneffectiviteit en veranderingen in welzijn van naasten. De groep die CRAFT krijgt wordt daarbij vergeleken met een groep die gebruik maakt van een CRAFT zelf-hulp boek en een wachtlijst groep. De dataverzameling start in het voorjaar Jeugdmonitor De Monitor Jeugdverslavingszorg is een doorlopende monitor. Momenteel wordt de monitor geëvalueerd, o.a. door te kijken naar de reeds verzamelde data. Denk bijvoorbeeld aan het beschrijven van kenmerken van de aangemelde jongeren, het in kaart brengen van risicofactoren voor terugval en het voorspellen van behandeluitkomsten en voortijdig ontslag e.d. Hierover zullen vanaf 2015 enkele rapportages en publicaties verschijnen. GHB 2.0 IrisZorg heeft samen met andere organisaties voor verslavingsbehandeling meegewerkt aan de GHB-monitor. Dit leverde drie protocollen op voor ambulante en klinische detoxificatie van GHB en voor spoedeisende hulp. Omdat relatief veel GHB-afhankelijke patiënten na detoxificatie weer terugvallen is in 2014 een nieuwe tweejarige monitor gestart met als hoofdvraag hoe de terugval teruggedrongen kan worden. Een deelvraag betreft de effectiviteit van Baclofen als medische ondersteuning bij terugvalmanagement. Deze monitor wordt gecoördineerd vanuit het NISPA. In januari 2014 werd gestart met de dataverzameling. 2.5 Innovatie IrisZorg Kwaliteitsnorm (IZK) In 2014 heeft IrisZorg haar eigen kwaliteitsnorm gebruikt om het zorgbedrijf in te richten en zorg te verkopen. De IrisZorg Kwaliteitsnorm is een uniek instrument in Nederland en door IrisZorg in twee jaar ontwikkeld. Het geeft een beschrijving van het aanbod van IrisZorg, inclusief de kostprijs. In deze IZK is tevens gestalte gegeven aan het beleid van scheiden wonen en zorg. Op woonvoorzieningen werken teams met niet agogische medewerkers die de cliënten ondersteunen bij hun dagelijks wonen. Een ambulant werkend team levert de specifieke zorg aan de cliënt. De directie Zorgverkoop en marketing heeft de IZK gebruikt in haar zorgverkoop. Omdat IrisZorg goed inzicht heeft in haar product en de kwaliteitsvereisten kregen de verkoopgesprekken inhoud en heeft IrisZorg haar zorg goed kunnen verkopen. 2.6 Bekendheid en toegankelijkheid IrisZorg Toegankelijkheid en wachttijden Met de nieuwe organisatiestructuur is de toegankelijkheid van IrisZorg verbeterd. Eén centrale toegang is gerealiseerd met het inrichten van de afdeling Informatie en Aanmelding (I ena). Informatie en Aanmelding is 24 uur per dag bereikbaar per telefoon of . Cliënten en verwijzers nemen direct contact op met Informatie en Aanmelding en vervolgens start triage of plaatsing. Vanuit Informatie en Aanmelding wordt gestuurd op cliëntlogistiek en wordt de capaciteit aan plaatsen en bedden zoveel mogelijk benut. Interne toeleiding naar zorg vindt plaats vanuit deze plek. IrisZorg 18 Jaardocument 2014

19 Informatie en Aanmelding controleert ook of een cliënt alle benodigde informatie heeft om de zorg te kunnen starten. Een verwijsbrief van de huisarts is een noodzakelijke voorwaarde. In 2014 is veel werk verzet om alle dossiers aan de vereisten te laten voldoen. In 2015 zal IrisZorg zich strikt aan de vereisten houden. IrisZorg houdt zich aan de Treeknorm als het gaat om wachttijden en wachtlijsten. Deze wachttijden zijn helder intern vertaald en managementinformatie wordt gegenereerd. Maandelijks vindt een update plaats van de wachttijden en wachtlijsten op intranet. Wel werd duidelijk dat met de introductie van productieplafonds per zorgverzekeraars voor sommige verzekeraars het plafond werd bereikt. Dit is besproken met de betrokken zorgverzekeraars. De mogelijkheden voor doorstroom van cliënten vanuit woonvoorzieningen en crisisopvang naar woningen in de wijk blijft in vele regio s een punt van zorg. Communicatie Interne en externe communicatie speelde in de reorganisatie een belangrijke rol. Stakeholders zijn uitvoerig geïnformeerd over de reorganisatie bij IrisZorg. Gedurende de reorganisatie is steeds proactief geïnformeerd door middel van persberichten, mails (naar o.a. de wethouders) en de digitale externe nieuwsbrief van IrisZorg. Intern was de communicatie gericht op: informeren, dialoog tot stand brengen, draagvlak creëren en bijdragen aan de omslag in denken en doen die noodzakelijk is om de veranderingen te kunnen realiseren. Medewerkers zijn op verschillende manieren geïnformeerd om de boodschap zo goed mogelijk te laten beklijven: mondeling, digitaal, schriftelijk en audiovisueel. Zo zijn de directeuren alle locaties langsgegaan, zijn er startbijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe teams, is er een film vertoond over de proeftuin zelforganiserende teams, is er een animatie vertoond over alle veranderingen, is een aparte nieuwsbrief ontwikkeld en is in elk nummer van het personeelsblad (Facet) aandacht besteed aan de veranderingen. Naast de communicatie vanuit de Raad van Bestuur en de directies is de horizontale communicatie (tussen medewerkers) en bottom up communicatie (vanuit de werkvloer richting management) gestimuleerd. Op intranet bijvoorbeeld kunnen medewerkers reageren op berichten en zelf berichten plaatsen zonder tussenkomst van een redactie. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. IrisZorg 19 Jaardocument 2014

20 3 Beleid en prestaties De continuïteit van de cliëntenzorg is gedurende de reorganisatie niet in het geding gekomen. De zorg ging gewoon door, ondanks dat de winkel verbouwd werd. Management en medewerkers waren zich hier terdege van bewust. De Cliëntenraad heeft steeds aandacht gevraagd voor de sfeer en het niet moedwillig belasten van cliënten met de zorgen van medewerkers in tijden van verandering. Ook is gericht gecommuniceerd met cliënten over de organisatieveranderingen. Een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad is informeel betrokken geweest bij het uitwerken van de belangrijkste inhoudelijke thema s, die ten grondslag lagen aan de reorganisatie. 3.1 Zorgaanbod Integrale zorg in FACT-teams FACT is de afkorting van het Engelse Flexibel Assertive Community Treatment. IrisZorg FACT-teams kunnen geïntegreerde zorg bieden voor mensen met verslavingsproblematiek en woonproblematiek, doordat in de FACTteams naast behandeling ook begeleiding wordt aangeboden. Dit doen we vanuit een groot multidisciplinair team, waarbij als het nodig is alle hulpverleners betrokken zijn bij de cliënt (shared caseload). De FACT teams werken veel outreachend, ze gaan bij de cliënt thuis op bezoek of spreken hem op de werkplek of op straat. Naast de juiste medische verslavingspsychiatrie behandeling richt het team zich ook op het herstel van de cliënt in zijn maatschappelijke rollen. Ook werk en dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen bij dit herstel. IrisZorg heeft negen FACT teams, waarvan er drie zijn gecertificeerd. Daarnaast werken wij in verschillende FACT teams als verslavingsspecialisten voor collega GGz instellingen. Ervaringsdeskundigheid IrisCovery is de naam waaronder cliënten en ex-cliënten actief zijn binnen IrisZorg. Zij zetten hun kennis en ervaringen in ter ondersteuning van anderen, die nog worstelen met hun verslaving en/of problemen met zelfstandig wonen (dakloosheid). Ervaringsdeskundigen hebben in 2014 op vrijwillige basis verschillende activiteiten ontplooid voor cliënten, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van social clubs. Met de Cliëntenraad is afgesproken dat de inzet van ervaringsdeskundigen in 2015 wordt uitgebreid en dat ook betaalde ervaringsdeskundigen worden aangesteld. Het oogmerk is de inzet van ervaringsdeskundigen te borgen binnen het zorgbedrijf. De ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid zijn landelijk nog volop in beweging. IrisZorg volgt deze op de voet. Werken in de wijk IrisZorg bood in 2014 activiteiten in de wijk aan, genaamd Iris in de Buurt. Iris in de Buurt was gericht op vroeg signaleren, ondersteunen van mensen uit onze doelgroep met vragen en eventueel verwijzen van deze mensen naar zorg. In zich zelf was Iris in de Buurt succesvol, maar gezien de ontwikkeling naar wijkteams hebben gemeenten de activiteiten anders ingericht en is deze activiteit komen te vervallen. IrisZorg profileert zich naar de wijkteams in de regio s als specialist op het gebied van behandeling en begeleiding van verslaafde personen met complexe problematiek en sluit nauw aan op de wijkteams, POH s en andere locale constructies. BasisGGZ In 2014 zijn 513 patiënten verwezen naar de basis GGZ. Bij een deel hiervan is het om diverse reden niet tot een behandeling gekomen, maar kon enkel een zogenaamde transitie prestatie gefactureerd worden. Er is een start gemaakt met het uitwerken van het behandel aanbod Basis GGZ. In 2014 heeft IrisZorg voldaan aan het Mirro Keurmerk voor de basis GGZ (keurmerk verplicht door Achmea.) Samenwerkingsafspraken met huisartsenketens in Arnhem en Nijmegen zijn geïnitieerd. IrisZorg participeert in het Netwerk Verslavingszorg basis GGZ. 3.2 Kwaliteit en veiligheid Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënten geven gemiddeld een 8,2 voor de zorg die zij van IrisZorg ontvangen. Landelijk is dit 8,5. Hierbij dient opgemerkt te worden dat IrisZorg daarbij ook een hoge responspercentage heeft van 39%, landelijk is dit 14%. De hoge respons komt doordat het cliënttevredenheidsonderzoek is gekoppeld aan de Routine Outcome Monitor. Een groot deel van onze cliënten vult bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst in. IrisZorg 20 Jaardocument 2014

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie