Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stages 3-1 en 3-3 AIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stages 3-1 en 3-3 AIZ"

Transcriptie

1 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Stages 3-1 en 3-3 AIZ Studiehandleiding AIZ Jaar 3, Semester 1 en 2 Studiejaar

2 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg BD Amsterdam T F

3 Stages in jaar 3 In het programma van het derde jaar van de HBOV (AIZ-variant) zijn drie stages opgenomen. Stage Semester Duur Praktijk-theorie cyclus Competentieniveau weken 4 dagen praktijk 1 dag theorie weken 4 dagen praktijk 1 dag theorie weken 4 dagen praktijk 1 dag theorie Type stageafdeling 3 Regulier 3 en 3-MC Medium careniveau 3 Regulier Ingangseisen Voor stage 3-1: Stage 2-3 is met een voldoende afgesloten, of kan volgens de afspraken herkanst worden in stage 3-1. Voor stage 3-3: Stage 3-1 is met een voldoende afgesloten, of kan volgens de afspraken herkanst worden in stage 3-3. Korte samenvatting van de stages In stage 3-1 leert de stagiaire zorg verlenen in situaties van midden tot hoge complexiteit, waarbij gedurende de stage de student leert om patiënten met het complexiteitsniveau 3 te verplegen. De directe zorgverlening en het klinisch redeneren staat in stage 3-1 sterk op de voorgrond. Daarnaast werkt de student aan de andere competenties, waarbij steeds het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden op complexiteitsniveau 3 het uitgangspunt is. De stage duurt 10 weken en is verdiepend ten opzichte van de vorige stage, zowel zorginhoudelijk (kennis en vaardigheden) als ten aanzien van de zorgorganisatie en de verdere ontwikkeling als professioneel verpleegkundige. In stage 3-2 (10 weken) bekwaamt de student zich in het verplegen op MC-niveau, zie verder de aparte stagegids voor deze stage. Stage 3-3 is een stage van 10 weken, waarin het eindniveau van complexiteitsniveau 3 gehaald moet worden. Doordat de student in de voorafgaande stage op MC-niveau stage heeft gelopen, is het op sommige stageafdelingen mogelijk dat MC-niveau te verdiepen. Ook kan de student bijdragen aan de begeleiding van medestudenten. Via een praktijkopdracht EBP wordt speciale aandacht gegeven aan het gebruik van richtlijnen in de praktijk. Competenties en leerwerkplan Voor elk van de stages schrijft de student een persoonlijk leerwerkplan. Met het leerwerkplan geeft de student sturing aan de stage. Daarnaast biedt het leerwerkplan inzicht aan anderen in het leerproces van de student. Bij het opstellen van leerwerkplan gebruikt de student ten minste de volgende bronnen: 1. de laatste competentiebeoordeling en de laatste lange klinische beoordeling; 1 Voor deze stage is een aparte stagegids beschikbaar. 1

4 2. het competentiemodel waarin alle competenties en indicatoren worden weergegeven, en waarin de complexiteitsniveaus worden beschreven; 3. de KKB s; 4. de afdelingsmodule van stageafdeling. 1. De laatste competentiebeoordeling en de laatste lange klinische beoordeling In een competentiematrix geeft de student aan hoever de eigen competenties bij de start van de stage ontwikkeld zijn. Dit gebeurt door kleine kruisjes in de matrix te plaatsen. 2. Het competentiemodel In dezelfde competentiematrix geeft de student aan op welk tussenniveau (stage 3-1) de student de eigen competenties aan het einde van de stage ontwikkeld wil hebben. Dit gebeurt door grote kruizen in de matrix te plaatsen. Er zijn 3 tussenniveaus (F1 t/m F3), voor stage 3-1 geldt dat de student aan het eind van de stage alle competenties ten minste op tussenniveau F2 moet hebben ontwikkeld. Voor stage 3-3 geldt dat alle competenties ten minste op het eindniveau (F4) van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld moeten zijn. Het volledige competentiemodel en een toelichting op de complexiteitsniveaus staat op en voor studenten ook op DLWO. 3. De Korte Klinische beoordelingen (KKB s) In het overzicht van de KKB s staat omschreven welke en hoeveel KKB s de student in de derdejaarsstages moet behalen. Aan de hand van de aard van de stageafdeling en de bekwaamheid van de student, plant de student per stage welke KKB s daarin behaald moeten worden. 4. De afdelingsmodule van de stageafdeling De afdelingsmodule bevat veel informatie over het leren op de stageafdeling. Naast informatie over de afdeling zelf geeft het overzicht wat er geleerd kan en moet worden. Het geeft informatie over normen ten aanzien van het verlenen van en het coördineren van zorg, en over hetgeen via KKB s, praktijkopdrachten en LKB s getoetst en beoordeeld wordt. In het leerwerkplan neemt de student vervolgens onderstaande informatie op. a. Persoonlijke toelichting op te behalen competentieniveaus (max. 1 A4): hoe is te zien dat dat niveau behaald is, wat zijn persoonlijke aandachtspunten, hoe wordt de informatie uit de afdelingsmodule gebruikt om dit competentieniveau te bereiken? b. De bewijzen die verzameld zullen worden om het competentieniveau aan te tonen (max. 1A4): KKB s, praktijkopdrachten, feedbackformulieren. c. Beschrijving van de eigen leerstrategie en begeleidingsvraag (max. 1A4). d. Tijdsplanning (max 1A4): planning van gesprekken (introductiegesprek, LKB s, voortgangsgesprek), planning van het behalen van het beschreven eindniveau per competentie. e. De competentiematrix (zie hierboven onder 1 en 2). 2

5 De student levert het leerwerkplan minstens 1 week voor het introductiegesprek in bij de werkbegeleider en bij de stagedocent. Tijdens het introductiegesprek wordt het leerwerkplan besproken. Het leerwerkplan wordt door de werkbegeleider beoordeeld op relevantie, haalbaarheid, meetbaarheid, en door de stagedocent op het niveau, de volledigheid, en de formulering. Overzicht van de competenties (CanMEDS-ordening) Competentiegebied 1: Verpleegkundig handelen 1a. De verpleegkundige verleent zorg in complexe zorgsituaties van opname tot ontslag. 1b. De verpleegkundige verleent preventieve zorg aan individuen en groepen. 1c. De verpleegkundige onderbouwt de zorg met behulp van klinisch redeneren. Competentiegebied 2: Communicatie 2a. De verpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan met de patiënt. 2b. De verpleegkundige geeft informatie, voorlichting, GVO en advies aan individuen en groepen. 2c. De verpleegkundige zorgt voor een optimale informatie-uitwisseling met alle betrokkenen. Competentiegebied 3: Samenwerking 3a. De verpleegkundige werkt effectief samen met alle betrokkenen. 3b. De verpleegkundige adviseert en geeft consult aan collega s binnen en buiten de eigen organisatie. Competentiegebied 4: Kennis en wetenschap 4a. De verpleegkundige draagt systematisch bij aan verbetering en vernieuwing van de zorgverlening. 4b. De verpleegkundige geeft werkbegeleiding aan studenten en medewerkers. 4c. De verpleegkundige zorgt voor het voortdurend actueel houden van de eigen kennis. Competentiegebied 5: Maatschappelijk handelen 5a. De verpleegkundige herkent en verheldert ethische problemen en beargumenteert de gekozen handelswijze. 5b. De verpleegkundige herkent structurele gezondheidsproblemen, behartigt de belangen voor de eigen patiëntenpopulatie en stelt beide op de juiste plek aan de orde binnen de organisatie. Competentiegebied 6: Organisatie 6a. De verpleegkundige coördineert zorgverlening en preventieprogramma s en waarborgt daarbij de continuïteit van zorg. 6b. De verpleegkundige ontwerpt kwaliteitszorg ten behoeve van de verpleegkundige zorgverlening. 6c. De verpleegkundige neemt de rol van klinisch leider op zich. Competentiegebied 7: Professionaliteit 7a. De verpleegkundige geeft blijk van het vermogen zich bewust te ontwikkelen. 7b. De verpleegkundige handelt volgens de waarden en normen van het verpleegkundig beroep. 7c. De verpleegkundige vervult zowel een autonome als participerende rol in de zorgverlening en kan keuzes verantwoorden. 3

6 MC-competenties: 1d. De verpleegkundige bewaakt continu de vitale functies van de MC-patiënt aan de hand van observaties, metingen en inspectie, teneinde voortdurend de juiste inschatting van diens gezondheidstoestand te maken. 1e. De verpleegkundige ondersteunt continu de vitale functies van de MC-patiënt, en neemt indien nodig het initiatief de ondersteuning aan te passen. Hbo-kernkwalificaties Gedurende de stage wordt ook gewerkt aan de hbo-kernkwalificaties: 1. Brede professionalisering - Het verwerven van actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld. - Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar. - Het functioneren binnen een arbeidsorganisatie. - De verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. 2. Multidisciplinaire integratie - De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines) vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen. 3. Toepassing van de wetenschap - De toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden. 4. Transfer en brede inzetbaarheid - De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in verschillende beroepssituaties. 5. Creativiteit en complexiteit in handelen - Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn. 6. Probleemgericht werken - Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan. 7. Methodisch en reflectief denken en handelen - Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen op basis van het verzamelen en analyseren van relevante informatie. 4

7 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid - Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. 9. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid - Begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) beroepspraktijk zijn ontwikkeld. Beoordeling Het praktijkfunctioneren wordt beoordeeld op basis van het leerwerkplan van de student, aan de hand van het beoordelingsformulier van de stages, en het stageverslag van de student. De werkbegeleider beoordeelt de student in termen van onvoldoende, voldoende, goed. Dit oordeel is een advies aan de stagedocent. De stagedocent geeft uiteindelijk de definitieve beoordeling, en doet dit met een van de volgende cijfers: 4, 7, of 9. Indien de docent een advies van de praktijk van voldoende omzet naar een onvoldoende, of andersom, neemt de docent hierover eerst contact op met de werkbegeleider. Daarnaast wordt er een praktijkopdracht beoordeeld. Praktijkfunctioneren De student maakt aan het begin van elke stage een leerwerkplan, dat in het introductiegesprek (planning introductiegesprek in stage 3-1 en 3-3: week 3) wordt besproken. Een handleiding voor het opstellen van een leerwerkplan staat op en op DLWO. Daar is ook een overzicht van de Korte Klinische Beoordelingen te vinden. In de vierde week van stage 3-1 en 3-3 vindt een voortgangsgesprek plaats. Hierin bespreken de werkbegeleider en de student de voortgang van het leerwerkplan en de eerste indrukken van beiden over het verloop van de stage. In de stage wordt halverwege een tussentijdse lange klinische beoordeling (LKB) gehouden, die door student en werkbegeleider is voorbereid aan de hand van het leerwerkplan van de student. De stagedocent is bij deze tussentijdse lange klinische beoordeling aanwezig. Bij de tussentijdse LKB gaat het om de bespreking van het functioneren van de student op hoofdlijnen. Voor de competenties binnen het gebied Klinisch handelen geeft de student het niveau van functioneren zo nauwkeurig mogelijk aan. Voor de andere competenties doet de student dit op hoofdlijnen. Aan het einde van de stage volgt de eindbeoordeling van de stage in de vorm van een lange klinische beoordeling. Het oordeel van de stageafdeling over het praktijkfunctioneren wordt op het beoordelingsformulier toegelicht. Deze beoordeling is een advies aan de stagedocent, de opleiding is verantwoordelijk voor het definitieve oordeel. Bij dit definitieve oordeel wordt ook het stageverslag van de student betrokken. 5

8 Bij de eindbeoordeling worden de volgende normen in acht genomen: Stage Normen voor de eindbeoordeling 3-1 Alle competenties zijn minstens op tussenniveau F2 van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld. Herkansing Indien ten minste 16 van de 19 competenties, waaronder in ieder geval de competenties 1abc, 2a en 3a, op tussenniveau F2 van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld zijn, kan de student in stage 3-3 herkansen. Indien dan in stage 3-3 alsnog aan het eindniveau van stage 3-1 wordt voldaan, wordt er alsnog een voldoende aan stage 3-1 toegekend. 3-3 Alle competenties op complexiteitsniveau 3 (niveau F4) behaald. Indien minder dan 16 competenties en/of een of meer van de competenties 1abc, 2a, 3a, niet op tussenniveau F2 van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld zijn, valt de student onder de herkansingsregeling die hieronder in de paragraaf Herkansingen wordt beschreven. Indien ten minste 17 van de 19 competenties, waaronder in ieder geval de competenties 1abc, 2a en 3a, op het eindniveau (F4) van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld zijn, kan de student in stage 4-1 herkansen. Indien dan in stage 4-1 alsnog aan het eindniveau van stage 3-3 wordt voldaan, wordt er alsnog een voldoende aan stage 3-3 toegekend. Indien minder dan 17 competenties en/of een of meer van de competenties 1abc, 2a, 3a, niet op eindniveau (F4) van complexiteitsniveau 3 ontwikkeld zijn, valt de student onder de herkansingsregeling die hieronder in de paragraaf Herkansingen wordt beschreven. 6

9 Stageverslag cijfer Elke student beschrijft het eigen leren en leerproces in het stageverslag. Op intranet staan de vereisten die aan het stageverslag gesteld worden. Het stageverslag moet uiterlijk een week na de stage worden ingeleverd bij de stagedocent. Stageopdracht cijfer Elke student maakt in stage 3-3 een stageopdracht (Evidence-based practice). De opdracht moet op de stageafdeling gericht worden. De werkbegeleider beoordeelt de opdracht op juistheid, de stagedocent beoordeelt de opdrachten op niveau. Op en voor studenten op DLWO, zijn de precieze stageopdrachten en beoordelingscriteria te vinden. Herkansingen Stageopdracht: Stagebeoordeling: Stageverslag: Herkansing indien mogelijk voor het einde van de stage. Indien dit niet mogelijk is dan herkanst de student de stageopdrachten in de weken na de stage. Hiertoe maakt de student afspraken met de stagedocent. Een onvoldoende beoordeling voor de herkansing van een stageopdracht in stage 3-3, betekent dat de betreffende stageopdracht onvoldoende is. In stage 4-1 zal deze dan opnieuw herkanst moeten worden. De student draagt er zelf zorg voor dat de stagedocent van stage 4-1 hiervan op de hoogte wordt gesteld. Afhankelijk van de aard van de onvoldoende wordt bekeken of de hele stage overgedaan moet worden, of dat een verlengde stage (bijvoorbeeld 5 weken) voldoende is om tot een voldoende beoordeling te komen. Of dit laatste gerealiseerd kan worden is uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden van de stageafdeling. Uiterlijk 14 dagen na de onvoldoende beoordeling door de stagedocent levert de student een bijgesteld stageverslag in. Berekening cijfer Stage 3-1: De stage wordt beoordeeld met een geheel cijfer. Het cijfer komt tot stand door het berekenen van een gewogen gemiddelde van de cijfers van de stagebeoordeling (een 4 of een 7 of een 9) en het cijfer voor het stageverslag. Beide componenten moeten voldoende zijn om een voldoende cijfer voor de stage te verkrijgen. Bij het berekenen van het gewogen gemiddelde telt het cijfer voor de stagebeoordeling 80% mee, het cijfer voor het stageverslag voor 20%. Stage 3-3: De stage wordt beoordeeld met een geheel cijfer. Het cijfer komt tot stand door het berekenen van een gewogen gemiddelde van de cijfers van de stagebeoordeling (een 4 of een 7 of een 9), het cijfer voor het stageverslag, en het cijfer voor de praktijkopdracht. Alle drie de componenten moeten voldoende zijn om een voldoende cijfer voor de stage te verkrijgen. Bij het berekenen van het gewogen gemiddelde telt het cijfer voor 70% mee, het cijfer voor het stageverslag voor 10%, en het cijfer voor de praktijkopdracht EBP voor 20%. 7

10 Diensten tijdens de stages Tijdens de stage worden bij voorkeur dagdiensten gedraaid worden. In overleg met de student zijn ook avonddiensten en weekenddiensten mogelijk. Afwezigheid Alle stagedagen zijn verplichte stagetijd. Behalve op de door de HvA vastgestelde feestdagen en vakanties (zie jaarrooster) is er geen recht op afwezigheid. Er kunnen dwingende (geldige) redenen (ziekte, begrafenis, huwelijk) zijn waardoor (enkele dagen) afwezigheid onvermijdelijk is. Deze dagen worden in overleg met de stage-instelling in principe ingehaald. Als dit door overmacht niet mogelijk is mag de student maximaal 5 dagen afwezig zijn. De absentiedagen zijn geen vakantie- of vrije dagen. Bij hogere absentie, of bij absentie vanwege een ongeldige reden, of indien het niet mogelijk is de absentie van meer dan 5 dagen te compenseren kan het zijn dat de stage niet beoordeeld kan worden. In dat geval wordt de stage in overleg met de stagedocent als onvoldoende gekwalificeerd. De werkbegeleider/praktijkopleider heeft de volgende taken: Voorwaardenscheppende taken Het verzorgen van een algemeen introductieprogramma. Zorgdragen voor continuïteit in de begeleiding. Ondersteunende en begeleidende taken Introductie op de afdeling en ondersteuning bieden bij het realiseren van de oriëntatie. Toetsen van het leerwerkplan op relevantie, haalbaarheid, meetbaarheid. Ondersteunen bij de uitvoering van het leerwerkplan en leermomenten creëren. Taken met betrekking tot evaluatie en toetsing van de student Evaluatie aan de hand van het leerwerkplan, aanvankelijk wekelijks, later in de stage tweewekelijks (de stagiaire neemt het initiatief voor deze evaluaties). Voeren van het introductiegesprek, voortgangsgesprekken, Lange Klinische Beoordelingen. Beoordelen van Korte Klinische beoordelingen, en van de voorbereiding, uitvoering en juistheid van de stageopdrachten. Adviseren van de opleiding met betrekking tot de beoordeling, invullen van de formulieren van de (lange en korte) klinische beoordelingen. Tools Op DLWO kun je de volgende tools vinden voor de stages: CanMEDS-ordening van de competenties, inclusief indicatoren MC-competentieprofiel Toelichting complexiteitsniveaus competenties Leerwerkplan opstellen Feedbackformulier Overzicht Korte Klinische Beoordelingen Handleiding Lange Klinische Beoordeling Formulieren Korte Klinische Beoordeling Handleiding introductiegesprek Handleiding voortgangsgesprek 8

11 Praktijkopdracht EBP 9

12 Bijlage A Formulier introductiegesprek Verslag evaluatie 1 e (2 a 3) weken Verslag digitaal portfolio Verslag wederzijdse verwachtingen Feedback leerwerkplan Verslag praktijkhandleiding: voor alle partijen duidelijk? Gemaakte afspraken Handtekening(en) voor akkoord begeleider(s) in het ziekenhuis Handtekening akkoord / gezien student Handtekening voor akkoord stagedocent 10

13 Bijlage B Formulier voortgangsgesprek Verslag voortgang leerproces algemeen Verslag behaalde resultaten leerwerkplan tot dusver Verslag aandachtspunten Verslag begeleiding Verslag (eventuele) aanpassingen leerwerkplan Gemaakte afspraken Handtekening(en) voor akkoord begeleider(s) in het ziekenhuis Handtekening akkoord / gezien student Handtekening voor akkoord stagedocent 11

14 Bijlage C Formulier lange klinische beoordeling Beoordeling beoordelaars in de praktijk in onvoldoende/voldoende/goed onvoldoende- voldoende- goed Verslag situatiebesprekingen STARR per besproken competentie 12

15 Competentiegebied Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Digitaal Portfolio Verpleegkundig handelen 1a zorg Verpleegkundig handelen 1b preventieve zorg Verpleegkundig handelen 1c klinisch redeneren Communicatie 2a vertrouwensrelatie Communicatie 2b informatie, voorlichting, GVO en advies Communicatie 2c informatie-uitwisseling betrokkenen Samenwerking 3a samenwerken Samenwerking 3b adviseren en consulteren Kennis en wetenschap 4a systematische verbetering en vernieuwing van de zorg Kennis en wetenschap 4b werkbegeleiding geven Kennis en wetenschap 4c eigen kennis actualiseren Maatschappelijk handelen 5a ethische problemen Maatschappelijk handelen 5b structurele gezondheidsproblemen Organisatie 6a coördinatie en continuïteit van zorg Organisatie 6b kwaliteitszorg Organisatie 6c klinisch leiderschap Professionaliteit 7a bewust zelf ontwikkelen Professionaliteit 7b volgt normen en waarden Professionaliteit 7c autonoom en participatief handelen F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 Verslag aandachtspunten tweede deel stage / volgende stage Handtekening(en) voor akkoord begeleider(s) in het ziekenhuis 13

16 Handtekening voor akkoord / gezien door student Handtekening voor akkoord stagedocent 14

17 Bijlage D Complexiteitsniveau 3-MC (Complexiteit van zorg) De onderstaande criteria zijn een aanvulling op complexiteitsniveau 3 van het competentiemodel. Tabel: Complexiteit van zorg Niveau 3: hoogcomplex Stabiliteit van de Gezondheidstoestand en gedrag zijn zorgsituatie sterk wisselend en onvoorspelbaar; er is voortdurend herziening van de zorgplanning nodig Kans op risicovolle Zullen zich vrijwel zeker voordoen situaties Meervoudige problematiek Multidisciplinaire samenwerking Verpleegtechnische interventies (w.o. risicovolle en voorbehouden handelingen) Ziekte-inzicht Gemotiveerdheid Intensieve zorg Beschikbaarheid mantelzorg Begeleiding mantelzorg Communicatiemogelijkheden Er zijn drie of meer soorten problemen of handicaps (somatisch en/of psychisch), die elkaar kunnen beïnvloeden Samenwerking met vier of meer andere disciplines Verpleegtechnische vaardigheden omvatten vaardigheden van niveau 3 (zie lijst) 1 De patiënt heeft (vrijwel) geen ziekteinzicht: kan veranderingen zelf niet signaleren, heeft voortdurend verscherpt toezicht nodig De patiënt is niet of nauwelijks gemotiveerd en niet of nauwelijks te motiveren tot het volgen van de behandeling Behoeft meer dan twee maal per dag intensieve zorg Er is geen mantelzorg beschikbaar Mantelzorg behoeft voortdurend aandacht en inspanning Beperkte communicatiemogelijkheden, er is voortdurende aandacht en inspanning nodig Niveau 3-MC: medium care Gezondheidstoestand en gedrag zijn sterk wisselend en onvoorspelbaar; er is voortdurend herziening van de zorgplanning nodig Zullen zich continu voordoen Er zijn drie of meer soorten problemen of handicaps (somatisch en/of psychisch), en er moet één of meer vitale functie ondersteund worden Samenwerking met vier of meer andere disciplines Verpleegtechnische vaardigheden omvatten vaardigheden van niveau 3-MC (zie lijst) 1 De patiënt heeft (vrijwel) geen ziekteinzicht: kan veranderingen zelf niet signaleren, heeft voortdurend verscherpt toezicht nodig De patiënt is niet of nauwelijks gemotiveerd en niet of nauwelijks te motiveren tot het volgen van de behandeling Behoeft continu intensieve zorg en bewaking Mantelzorg is door de specialistische zorgsituatie maar zeer beperkt mogelijk Mantelzorg behoeft voortdurend aandacht en inspanning Beperkte communicatiemogelijkheden, er is voortdurende aandacht en inspanning nodig 15

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stages jaar 2 AIZ

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stages jaar 2 AIZ Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Stages jaar 2 AIZ Studiehandleiding AIZ Jaar 2, Semester 1 en 2 Studiejaar 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 2.1. Stagegids stage 2.1

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 2.1. Stagegids stage 2.1 Opleiding Verpleegkunde Stagegids AIZ: Stage 2.1 Stagegids stage 2.1 Jaar 2 AIZ Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam T 020

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.1 en 3.3. Stagegids stage 3.1 en 3.3

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.1 en 3.3. Stagegids stage 3.1 en 3.3 Opleiding Verpleegkunde Stagegids AIZ: Stage 3.1 en 3.3 Stagegids stage 3.1 en 3.3 Jaar 3 AIZ Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 1 Stagegids Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stage 4 AIZ

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Stage 4 AIZ Opleiding Verpleegkunde Stagegids Stage 4 AIZ Studiehandleiding AIZ Jaar 4 Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam T 020 595

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.2. Stagegids stage 3.2

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.2. Stagegids stage 3.2 Opleiding Verpleegkunde Stagegids AIZ: Stage 3.2 Stagegids stage 3.2 Jaar 3 AIZ Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam T 020

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 4. Stage 4.1 en 4.2

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 4. Stage 4.1 en 4.2 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stage 4.1 en 4.2 Stagegids Voltijd Jaar 4 Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

Stagewerkplan. Stage mogelijkheid voor titel stagewerkplan / foto e.d.

Stagewerkplan. Stage mogelijkheid voor titel stagewerkplan / foto e.d. De teksten in blauw zijn toelichtingen als ondersteuning bij het schrijven van een stagewerkplan. Werkbegeleiders en docentbegeleiders kunnen deze toelichtingen gebruiken bij het geven van feedback en

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Verslag tussenbeoordeling

Verslag tussenbeoordeling Verslag tussenbeoordeling Naam: Henrike van Aller Stage: 4.1 Datum: Donderdag 27-11-2016 Aanwezig: Miranda Koning, Kelly Zuurendonk, Britta Batenburg, Hellen Brakkee en Henrike van Aller Gespreksthema

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Leerondersteuning stage LOS

Opleiding Verpleegkunde. Leerondersteuning stage LOS Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning stage LOS Handleiding Jaar 4 Voltijd Studiejaar 2015-2016 INLEIDING Leerondersteuning stage (LOS) staat in het teken van optimaal leren tijdens stages. De vierdejaarsstudent

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo)

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo) De teksten in paars zijn toelichtingen als ondersteuning bij het schrijven van een stagewerkplan. Werkbegeleiders en docentbegeleiders kunnen deze toelichtingen gebruiken bij het geven van feedback en

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde

CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde Competentiegebied 1 Verpleegkundig handelen De kern van het competentiegebied verpleegkundig handelen betreft het gebruiken van vakdeskundigheid in de directe

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Titel CanMEDS Ondertitel Competentieset van de HBO-V, HvA (foto boven en onder tekst als opleidingsplan)

Titel CanMEDS Ondertitel Competentieset van de HBO-V, HvA (foto boven en onder tekst als opleidingsplan) Titel CanMEDS Ondertitel Competentieset van de HBO-V, HvA (foto boven en onder tekst als opleidingsplan) Redactie: Dr. C.H.M. Latour Programmamanager HBO-Verpleegkunde Drs. J.T.P. Dobber Voorzitter curriculumcommissie

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige is

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde OWG / MPB

Opleiding Verpleegkunde OWG / MPB Opleiding Verpleegkunde OWG / MPB Handleiding Jaar 1 Voltijd Studiejaar 2013-2014 ALGEMENE INFORMATIE Inleiding Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de beroepspraktijk ontwikkelt de

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek Bijlage 3 Feedbackformulier voor de PRAKTIJK BEGELEIDER N3 Pedagogiek voltijd (2016-2017) Toelichting: Kennismakingsgesprek Bij de kennismaking is het belangrijk om vast te stellen dat de stagplek een

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse

Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse Stageopdracht AIZ (voorheen Regulier Plus) Jaar 1 HvA - AMC OLVG Vumc - SLAZ Kalenderweek

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5

Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5 Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5 Stageopdracht 1 basiszorg. Competenties 1a,1b, 2b De verpleegkundige ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt. Zij richt zich daarbij op de persoon (patiënt) als

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Leerondersteuning stage op leerwerkplaatsen LOS-LWP

Opleiding Verpleegkunde. Leerondersteuning stage op leerwerkplaatsen LOS-LWP Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning stage op leerwerkplaatsen LOS-LWP Handleiding Jaar (1*), 2, 3 en 4 Voltijd Studiejaar 2015-2016 VOORWOORD Deze handleiding is bedoeld om richting te geven aan

Nadere informatie

Praktijkhandleiding. HBO-Verpleegkunde Duaal OLVG, VUmc

Praktijkhandleiding. HBO-Verpleegkunde Duaal OLVG, VUmc Praktijkhandleiding HBO-Verpleegkunde Duaal OLVG, VUmc 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Leeswijzer 4 1. Leren en werken volgens het competentieset 5 1.1 Visie op duaal leren 5 1.2 Competentieset HBO-Verpleegkunde

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma)

Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma) Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma) De toevoeging van de MC-competenties en indicatoren aan het HBOV-competentieprofiel is uitgevoerd door: Michael Hebben (AMC),

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Stageopdracht 1 Klinisch Redeneren

Stageopdracht 1 Klinisch Redeneren Stageopdracht 1 Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten 1 binnen

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Stageopdracht 2 Ketenzorg

Stageopdracht 2 Ketenzorg Stageopdracht 2 Ketenzorg Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven over de wijze waarop de zorg multidisciplinair

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie Document naam: Leeruitkomsten HBO V flex Versie: 4 datum 23 5 2016 Status: Concept Eigenaar: Project HBO V flex noot: ter advies voorgelegd aan LPC op 19 mei 2016 (aangepast 23 mei), voor de vergadering

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 2

Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 2 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 2 Zomer Stagegids Voltijd Jaar 2, herkansing Studiejaar 2013-2014 23-06-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Praktische informatie... 6 1. Inhoudelijk kader

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

VERPLEEGBELEID. Hoorcollege Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV

VERPLEEGBELEID. Hoorcollege Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV VERPLEEGBELEID Hoorcollege 04-03-2013 Robert Wagensveld Jaar 3 HBOV SITUATIES: ROND 1 PATIËNT OF ROND EEN PATIËNTENGROEP: - Iedereen in het team handelt anders. - Eeuwige discussies over hoe er in een

Nadere informatie

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 BPV MMZ Inhoud Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 1. Hulpvragen van de cliënt inventariseren 8 2. De cliënt bij de persoonlijke verzorging ondersteunen 13 3. De cliënt bij wonen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

CANMEDS COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING TOT OEFENTHERAPEUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

CANMEDS COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING TOT OEFENTHERAPEUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CANMEDS COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING TOT OEFENTHERAPEUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW VOORWOORD Beste oefentherapeut, Dat u als collega en stagebegeleider een belangrijke partner bent bij

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het eindproduct dient in ieder geval aan onderstaande criteria te

Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het eindproduct dient in ieder geval aan onderstaande criteria te RUBRIC TOETS OPDRACHT 1 KLINISCH REDENEREN IN COMPLEXE ZORGSITUATIES Naam onderwijseenheid Ontwikkelen en innoveren Toetscode Toets Klinisch redeneren in complexe zorgsituaties VP-PRAK1VT3-1 VERSLAG 01

Nadere informatie