Jaarplan Beatrixschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015. Beatrixschool"

Transcriptie

1 Jaarplan Beatrixschool

2 1. Inleiding Dit is het Jaarplan van de Beatrixschool. In het jaarplan worden verbeterpunten voor een schooljaar vastgelegd. Het jaarplan is tot stand gekomen op basis van het schoolplan Hierbij is o.a. rekening gehouden met resultaten uit enquêtes en verbeterpunten vanuit het bovenschoolskwaliteitsinstrument. Het jaarplan richt zich op verbeteronderwerpen en beleid. In het taakbeleid van de school wordt vastgelegd wie zorgt draagt voor de uitvoering van de geplande activiteiten en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. 2. Schoolplan en jaarplan In het schoolplan van de school wordt, over een periode van 4 jaar, aangegeven wat de plannen op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, personeel, financiën, kwaliteit en identiteit zijn, passend binnen de kaders van de Vereniging. In het schoolplan wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat dit richting geeft aan het handelen. Het is een strategisch plan voor de school voor de periode van 4 jaar. De school heeft dit plan in 2011 opgesteld. Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd. In het jaarplan zijn doelen SMART geformuleerd. Hierbij worden projectplannen gebruikt, die door commissies worden uitgevoerd. 3. Planning Er wordt 1 maal per 4 jaar een schoolplan opgesteld. Op basis van het schoolplan wordt er jaarlijks een School Ontwikkel Plan (SOP) opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo ontstaat er een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Schematisch wordt dit als volgt weergegeven, waarbij vermeld wordt in welk schooljaar de plannen worden opgesteld: Voorbereiding Opstellen Schoolplan Evalueren jaarplan Opstellen jaarplan Jaar Evalueren jaarplan Opstellen jaarplan Jaar Evalueren jaarplan Opstellen jaarplan Jaar 3 Evalueren jaarplan Opstellen jaarplan Jaar Evalueren jaarplan Opstellen Schoolplan Opstellen jaarplan In schooljaar wordt er dus een nieuw schoolplan voor de periode opgesteld. 2

3 4. Visie Opbrengstgericht werken De Beatrixschool werkt volgens het principe van Opbrengstgericht Werken: het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van leerlingenprestaties, waarbij de school het welbevinden van de kinderen niet uit het oog wil verliezen. Opbrengstgericht Werken verloopt volgens de evaluatieve cyclus: het stellen van doelen het verkrijgen van informatie over leerresultaten het registreren van de leerresultaten het analyseren van de leerresultaten het nemen van beslissingen: indien nodig aanpassingen brengen in het onderwijs Levensbeschouwelijke visie Als christelijke school werken we vanuit het Bijbels principe, God liefhebben en de naaste als onszelf. Zo is elk kind een schepping van God, elk kind is uniek. Dus moeten we recht doen aan de verschillen tussen de kinderen. We willen het kind helpen om keuzes te maken tot eer van God, tot hulp aan de ander, tot verzorging van de schepping. Pedagogische visie De kern van onze pedagogische visie is dat we een klimaat creëren, waarin we recht kunnen doen aan de verschillen tussen kinderen. Kinderen kunnen zich in dat veilige klimaat zo goed mogelijk ontwikkelen. We houden rekening met verschillen van leerling en leerkracht en mensen om ons heen. De Beatrixschool wil een school zijn waar kind en leerkracht centraal staan: het kind krijgt onderwijs op maat en voelt zich veilig, de leerkracht heeft plezier en vindt voldoening in zijn werk en wordt gestimuleerd om zich in zijn werk verder te ontwikkelen. Onderwijskundige visie We willen werken aan een brede, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in onze school, met als basisuitgangspunt het Opbrengstgericht Werken op basis van Prestatiefeedback, zoals omschreven in de cursusmap Focus van de Universiteit Twente. Bij deze brede ontwikkeling werken we aan de godsdienstige, sociale, cognitieve en expressieve ontwikkeling van het kind. De school wil kinderen betekenisvol en actief laten leren, waarbij de klassengrenzen (soms) overschreden mogen worden. Het samenwerken neemt een belangrijke plaats in. Samenwerken tussen leerkrachten onderling, tussen kind en leerkracht en kinderen onderling. Ook het samenwerken tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Binnen dit veilige schoolklimaat voelt een kind zich geborgen en is er voor de leerkracht een omgeving, waarin hij/zij op een verantwoorde wijze het werk kan verrichten. In deze setting mogen leerkrachten binnen de grenzen van de visie experimenteren. Zij worden daarop niet afgerekend, maar dit wordt gestimuleerd. Zie verder Stappenplan verbetering eindopbrengst groep 8 Beatrixschool (E- map Beatrixschool). 3

4 5. Ordening Als ordeningskader voor alle activiteiten die op de school plaatsvinden, wordt de indeling van het schoolplan gebruikt. Het schoolplan gaat uit van de volgende indeling: 1. Onderwijs & kwaliteit 2. Identiteit 3. Organisatie & communicatie* 4. Personeel 5. Huisvesting 6. Financiën * Toelichting communicatie : In het strategisch beleidsplan is bewust gekozen om het beleidsterrein communicatie niet apart te vermelden, maar dit te verweven met kwaliteitszorg. Dit omdat een zorgvuldige communicatie verondersteld mag worden. In dit document is echter wel gekozen voor het opnemen van enkele indicatoren m.b.t. communicatie, deze indicatoren zijn ondergebracht bij organisatie & communicatie. 6. Beleidskaders De school valt onder de vereniging PCPO Rijssen. Het beleid van de vereniging is kaderstellend. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het beleid van de overheid (zowel plaatselijk als landelijk) c.q. de onderwijsinspectie. Verder heeft de school te maken met het samenwerkingsverband WSNS regio Rijssen e.o. Uitgaande van het overheidsbeleid, het verenigingsbeleid en het beleid van het samenwerkingsverband, voert de school eigen, schoolspecifiek, beleid. 7. Slotwoord In goed overleg is dit document met het team van de school besproken en vastgesteld. Dit document biedt voor dit schooljaar voldoende houvast voor de (verdere) verbetering van kwaliteit van het onderwijs. 4

5 8. Vaststelling Directie: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: Bevoegd gezag vereniging PCPO Rijssen: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: Medezeggenschapsraad: Handtekening: Vastgesteld te: Datum: 5

6 Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Overzicht begeleiding leerkrachten Overzicht professionalisering Beleidskalender directie Verbeterdoelen De 3 belangrijkste speerpunten zijn: 1. Volgen van de cursus hoogbegaafdheid (OGW uitbreiden en borgen). 2. Invoering nieuwe methodes; begrijpend lezen, Engels en taal/spelling. 3. Gebruik ParnasSys uitbreiden. Daarnaast richten wij ons op: 1. OGW (rekenen: borgen en OGW uitbreiden voor taal/spelling). 2. Borging Crea- doe schoolbreed. 3. ICT door de hele school; Wi- Fi + tablets Deze (en andere punten) worden hieronder uitgewerkt. Het gaat om de bovengenoemde speerpunten en nieuw beleid. Verbeterdoelen Onderwijs en kwaliteit (1) Evalueren jaarplan Evalueren van het jaarplan, aan het einde van het schooljaar. Dit met '13-14 het oog op het jaarplan ; Opbrengst: Jaarverslag. Coördinatie MT Opstellen jaarplan '14- '15 Rekenen / OGW Opstellen van een nieuw jaarplan, aan het einde van het schooljaar, voor het volgende schooljaar, op basis van het (nieuwe) schoolplan. Opbrengst: Jaarplan Er is een nieuwe rekenmethode (WIG) geïmplementeerd in de groepen 1 t/m 8. Dit punt is een vervolg uit het jaarplan Opbrengst: Continuering en borging van dit beleid. Groepsplannen rekenen worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd met behulp van de vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem (Cito). Opbrengst: Halfjaarlijkse groepsplannen voor de groepen 1 t/m 8 naar aanleiding van de Citotoetsen. Borging. Boco s Senior rekenen IB- ers Boco onderbouw Taal - spelling / OGW Techniek In het schooljaar wordt er een nieuwe methode voor taal/spelling/woordenschat geïmplementeerd in de groepen 4 t/m 8. Opbrengst: aantrekkelijke methode en hogere resultaten bij Cito- toetsen. Groepsplannen taal/spelling worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd met behulp van de vaardigheidscores uit het leerlingvolgsysteem (Cito). Opbrengst: Invoering OGW taal/spelling In de groepen 5 t/m 8 is techniek een vast onderdeel op het rooster. In groep 1 en 2 is techniek een vast onderdeel voor de kleine kring en af en toe tijdens de speelwerkles of inloop. Senior taal/lezen Ib- ers Boco bovenbouw Techniek- coördinator Boco s 6

7 Stappenplan Blits (informatieverwerking) Oriëntatie en mogelijke invoering methodes zaakvakken Aardrijkskunde: In de groepen 3 en 4 worden de techniekkisten d.m.v. een techniekochtend behandeld. Opbrengst: De techniekkisten (via stichting Zwaluwstaarten) worden ingezet in alle groepen van de Beatrixschool. Sinds 2009 werkt de Beatrixschool vanaf groep 4 met een stappenplan voor verschillende vakgebieden om zo de opbrengsten te verhogen (zie E- map Beatrixschool). Dit stappenplan zal in september (2013) opnieuw bekeken en eventueel aangescherpt worden. Opbrengst: Hogere resultaten en minder weglektijd door goede planningen en roosters. Continuering en borging van dit beleid. Om de resultaten van het vak informatieverwerking te verhogen bij de kinderen in de bovenbouw, is er actief nagedacht over welke methoden en manieren er bestaan om dit vak een positieve impuls te geven. De methode Blits van uitgeverij Delubas blijkt goed aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen die er zijn. Na overleg met zowel de uitgeverij als de leerkrachten, boco en IB- er is besloten Blits als volgt in te gaan zetten: In de periode vóór de Cito Entreetoets in groep 7, worden 20 van de 30 lessen informatieverwerking uit het boek van jaargroep 7 behandeld. Hierna zullen in groep 8 de resterende 10 lessen behandeld worden. Tevens zijn de boeken van groep 5, 6 en 8 aangeschaft (een klein aantal), waardoor we incidenteel of heel gericht stof kunnen aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben als remediërende stof dan wel als verdiepende stof. Voor het schooljaar zal er ook een digitale versie van het boek beschikbaar zijn voor het digibord. Opbrengst: Hogere resultaten op het gebied van informatieverwerking (op Cito entree en Cito eindtoets). Continuering van dit beleid. In schooljaar is er een start gemaakt met een oriëntatie voor een nieuwe methode voor zaakvakken. De voorkeur van het team ging uit naar een nieuwe methode voor aardrijkskunde. Er is een commissie samengesteld die een zichtzendingen van een tweetal methodes heeft laten komen. In zijn er in de groepen 5 t/m 8 proeflessen uit gegeven. Daarnaast is er een proefabonnement op een digitale methode genomen. Op het moment van schrijven van dit jaarplan is er nog geen definitieve keuze gemaakt. Er is gekozen voor de methode Meander. Deze is afgelopen schooljaar ( ) ingevoerd. Opbrengst: Aardrijkskunde wordt op een eigentijdse en voor de kinderen aansprekende wijze gegeven. Continuering van dit beleid. Ib- ers Boco s Boco bovenbouw Commissie Geschiedenis: In het schooljaar is er een start gemaakt met een oriëntatie voor een nieuwe methode Geschiedenis. Er een is een commissie samengesteld die een zichtzending van één methode heeft laten komen. Er is besloten om niet dit jaar te kiezen voor een nieuwe geschiedenismethode, maar dit uit te stellen. We kiezen er voor om de Commissie 7

8 Engels: Lezen (borging) Inzet ontwikkelings- materialen in groep 1 en 2. Crea- doe- moment voor groep 3 en 4 Burgerschap (1) taalmethode voorrang te geven. Volgend schooljaar () zal er opnieuw gekeken worden naar een nieuwe geschiedenismethode. Opbrengst: Geschiedenis wordt op een eigentijdse en voor de kinderen aansprekende wijze gegeven. In schooljaar is er een commissie opgesteld om te starten met het oriënteren op een nieuwe Engelse methode. N.a.v. een zichtzending en gesprekken met andere scholen is de keuze gevallen op een methode die schoolbreed kan worden ingezet. De methode Take it easy zal begin schooljaar worden ingevoerd. Opbrengst: Engels wordt op een eigentijdse en voor de kinderen aansprekende wijze gegeven. Verbetering van de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs. Om meer structuur aan te brengen in de tijd die besteed wordt aan technisch lezen, zodat de verschillende aspecten van technisch lezen wekelijks aan bod komen, wordt er (sinds 2009/2010) iedere morgen 20 minuten gelezen volgens een opgesteld plan. Op deze manier bevorderen we het leesplezier en leesbegrip van de leerlingen en wordt het technisch leesniveau verhoogd. In september (2013) wordt het stappenplan weer bekeken en eventueel worden aangescherpt. Opbrengst: Continuering en borging van dit beleid. In de afgelopen schooljaren zijn de ontwikkelingsmaterialen voor taal en rekenen uitgebreid en meer gestructureerd ingezet, met name vanuit het groepsplan. Voor het nieuwe schooljaar is het belangrijk om de aanwezige materialen goed te verdelen en de kasten overzichtelijk in te delen, zodat het gebruik nog verder geoptimaliseerd kan worden. Deze materialen worden ook voor differentiatie ingezet. Opbrengst: Voldoende ontwikkelingsmaterialen om vanuit het groepsplan de kinderen gericht verder te helpen. Optimaal gebruik van de ontwikkelingsmaterialen, zodat ook meer begaafde kinderen hier van kunnen profiteren. In de groepen 5 t/m 8 is er op vrijdagmiddag, met succes, een crea- doe- moment. Voor de groepen 3 en 4 is er in het afgelopen schooljaar gezocht naar een geschikte vorm en een geschikt moment. De gevonden werkwijze beviel in schooljaar niet goed. Voor schooljaar is er gekozen om voor de groepen 3 en 4 niet klassendoorbrekend te gaan werken, maar dat wel alle eerder gekozen crea- doe activiteiten plaats zullen gaan vinden. Dit gebeurt dus in het eigen lokaal, op zelf gekozen momenten. Opbrengst: Een crea- doe- moment voor de groepen 3 t/m 8 met meerwaarde voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Continuering. Het beleidsplan Burgerschap (gecombineerd met lessen) is schooljaar opgesteld en ingevoerd. In elke groep is dit plan, met de lessen) beschikbaar. Per schooljaar worden de lessen gegeven die in de map staan. Dit kan worden gecombineerd met zaakvakken. Opbrengst: Burgerschap wordt een vast onderdeel in ons lesprogramma. Commissie IB- ers Boco onderbouw Boco onderbouw Boco bovenbouw 8

9 Burgerschap (2) ICT (1) Digitale toetsen ICT (2) Website ICT (3) Invoering ParnasSys ICT (4) Tablets Daarnaast hebben we afgelopen schooljaar ( ) schoolbreed de Kanjertraining gevolgd. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en mogen de kanjerlessen geven. In deze lessen komt ook burgerschap structureel aan bod. In najaar 2013 vindt er een evaluatie plaats. Opbrengst: Continuering Kanjerlessen in de klas. Een groot aantal toetsen wordt digitaal afgenomen, want dit vergemakkelijkt het volgen van de leerlingen in het LVS. Voorwaarde is wel dat de toetsen goed werken en dat de leerlingen rustig en ongestoord de toets kunnen maken (op het computereiland). Dit is inmiddels het geval. Voor het elk schooljaar moet er voor elke toetsperiode een werkbaar computer- toetsrooster worden gemaakt waarin elke groep per toets een vol uur krijgt op het nieuwe computereiland. Kinderen die na een uur niet klaar zijn kunnen de toets afronden op het oude eiland. Opbrengst: De toetsen worden probleemloos afgenomen. Borging van dit beleid. Sinds 2010 heeft de Beatrixschool een nieuwe website. Deze moet up- to- date en overzichtelijk blijven. Door gesprekken met het team willen we borgen dat de site actueel wordt gehouden. Eventueel wordt er nog een korte instructie gegeven over het bijhouden van de website voor degene die dat wil. Hiervoor worden de werkvergaderingen gebruikt. Opbrengst: Een overzichtelijke en actuele website van de Beatrixschool. Borging van dit beleid. Tijdens schooljaar is de Beatrixschool overgegaan van leerling- administratiesysteem (LAS) Esis naar ParnasSys. ParnasSys is echter ook te gebruiken als Leerling Volg Systeem (LVS). Tijdens schooljaar zal de administratief medewerker verder ingewerkt moeten worden in de werking van ParnasSys. Daarnaast zal de ICT- er moeten worden opgeleid tot applicatiebeheerder ParnasSys. De koppeling met Bron moet bewaakt worden Ook zal de koppeling van Cito- LVS met ParnasSys bewaakt moeten worden, zodat op termijn ParnasSys als LVS gebruikt kan gaan worden. Het team kan (d.m.v. de korte cursus) nu zelf hun absentie en notities verwerken binnen ParnasSys. In het schooljaar gaan we dit uitbreiden met het verwerken van handlingsplannen binnen ParnasSys. Opbrengsten: ParnasSys wordt goed voorbereid ingevoerd als LAS. Zowel de administratief medewerker als de ICT- er kunnen goed met ParnasSys werken. De koppeling met Bron is goed. ParnasSys wordt ingericht als LVS (naast Cito- LVS). Leerkrachten kunnen handelingsplannen verwerken in ParnasSys. Tijdens schooljaar zullen we op de Beatrixschool een aantal tablets krijgen. Wij gaan ons oriënteren op efficiënt gebruik van de tablets in de school. Hiervoor is Wi- Fi een vereiste en dit wordt (begin schooljaar) door de hele school aangelegd. Opbrengst: Eigentijds en efficiënter computergebruik. Boco s IB- ers ICT- er IB- ers ICT- er ICT- er ICT- er 9

10 ICT (5) deklas.nu ICT (6) Beleidskaders voor onderwijs met ICT. Leerlingenzorg (1) Opstellen Kookboek Leerlingenzorg (2) Sociaal emotionele ontwikkeling Leerlingenzorg (3) Passend Onderwijs Oriëntatie methode aanvankelijk lezen Oriëntatie methode technisch lezen In juni 2013 is de server overgegaan op deklas.nu 3 De leerkrachten hebben een Kick- off training gevolgd en kunnen nu werken met deklas.nu 3. Opbrengst: Continuering van gebruik deklas.nu 3 De bestuurder van PCPO Rijssen heeft de ICT- commissie aan het begin van het schooljaar de volgende opdracht gegeven voor het maken van een beleidsstuk (met richtinggevende visie op ICT, als kader voor verdere uitwerking op schoolniveau) met als uitgangspunt: ICT als middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. Dit staat beschreven in het beleidsstuk: Onderwijs met ICT (beleidskaders voor onderwijs met ICT PCPO Rijssen). Opbrengst: ICT als middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. Continuering. De IB- ers maken een Kookboek waarin per maand staat beschreven wat er in de groepen en in de school gedaan moet worden aan toetsen e.d. Het Kookboek is door de IB- ers samengesteld en gaandeweg schooljaar ingevoerd. Er is nu een duidelijk overzicht van wat er van de leerkrachten per maand wordt verwacht op het gebied van zorg. Bij een zorgvergadering heeft elke leerkracht zijn/haar kookboek bij zich voor eventuele aanvullingen. Opbrengst: Op het gebied van zorg werken alle leerkrachten met het kookboek. Continuering van dit beleid. In oktober/november vullen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 Viseon in voor alle kinderen. Wanneer een kind op twee onderdelen uitvalt wordt dit besproken in de groepsbespreking. Opbrengst: Duidelijk inzicht in de sociale vaardigheden van ieder kind. Continuering van dit beleid. SOP en document basisondersteuning. Zorgprofiel. Opbrengst: Continuering In het schooljaar zal een commissie worden samengesteld die gaat onderzoeken welke methodes er zijn op het gebied van aanvankelijk lezen. Opbrengst: Een goed advies aan het MT en team met betrekking tot aanvankelijk lezen, zodat dit in schooljaar kan worden ingevoerd. Uitstel naar schooljaar In het schooljaar zal een commissie worden samengesteld die gaat onderzoeken welke methodes er zijn op het gebied van technisch lezen, zowel voor de onder- als de bovenbouw. Opbrengst: Een goed advies aan het MT en team met betrekking tot technisch lezen voor zowel onder- als bovenbouw, zodat dit in schooljaar kan worden ingevoerd. Uitstel naar schooljaar ICT- er IB- ers IB- er onderbouw Boco onderbouw IB- er Commissie Commissie 10

11 Verbeterdoelen Identiteit (2) Contact met de PKN Door middel van een halfjaarlijks overleg met de kerkenraad van de Hervormde gemeente (PKN) van Rijssen willen we elkaar met raad en daad terzijde staan als het gaat om de christelijke opvoeding van onze kinderen/leerlingen. We hopen dat er een uitbreiding van dit overleg zal plaatsvinden met andere kerkelijke gemeenten. Opbrengst: Meer inzicht in de kerkelijke achtergrond en activiteiten van onze leerling- populatie. Continuering van dit beleid. Coördinatie Verbeterdoelen organisatie & communicatie (3) MT Meer duidelijkheid in de verdeling van de taken van de directeur, de boco s en de ib ers. Dit wordt besproken in het stafoverleg en vastgelegd in de besluitenlijst. Opbrengst: Een goede managementstructuur. Continuering van dit beleid. Coördinatie Intervisie Door middel van intervisie willen we de kwaliteit van het onderwijs op de Beatrixschool verder verhogen; door het delen van kennis en het geven van tips. Het luisteren naar elkaars ervaringen draagt bij om sneller te leren. Opbrengst: Tijdens bouw-, zorg- en werkvergaderingen is intervisie een onderdeel van de agenda (met name op het gebied van OGW. Continuering van dit beleid. Boco s Senior rekenen Senior taal/lezen Senior hoogbegaafdheid Verbeterdoelen Personeel (4) POP Ieder schooljaar vult iedere leerkracht zijn of haar POP in. Door tijdens de werkvergaderingen ruimte te geven voor het invullen van het POP werken we aan eigen groei en zien we de meerwaarde van het POP. Opbrengst: Alle leerkrachten zien het belang in van de eigen groei/ontwikkeling en daarmee de meerwaarde van zijn of haar POP. Continuering van dit beleid. Coördinatie Verbeterdoelen Huisvesting (5) Meerdere Er is een onderhoudsplan schilderen. In overleg met de onderhoudsplannen onderhoudsmedewerker zijn meerdere plannen op het gebied van huisvesting uitgewerkt. Opbrengst: Meerdere onderhoudsplannen. Continuering van dit beleid. Coördinatie Uitbreiding BSO Op 5 september 2011 is bij de Beatrixschool de BSO De Kiel gestart. Het aantal inschrijvingen is laag, uitbreiding op korte termijn lijkt niet noodzakelijk. Opbrengst: Continuering BSO. Verbeterdoelen Financiën (6) Meerjarenbeleid Op basis van het schoolplan wordt een meerjarenoverzicht opgesteld, waarin vervanging van o.a.. methodes, meubilair, ICT- apparatuur staan vermeld. Dit op basis van een reeds aanwezig overzicht. Opbrengst: Meerjaren- afschrijvingsstaat. Continuering van dit beleid. Coördinatie 11

12 Bijlage 1: Overzicht begeleiding leerkrachten 1. Nieuwe personeelsleden Nieuwe personeelsleden; dit zijn personeelsleden die minder dan 1 jaar op de school werken. Per 1 augustus 2013 is er één nieuw personeelslid. Gedurende schooljaar zal zij begeleid worden door de duo collega. 2. Begeleiding zittende personeelsleden Jaarlijks wordt er door iedere leerkracht een POP gemaakt. De leerkracht gaat samen met een maatje actief aan de slag om de in het POP gestelde doelen te behalen, door middel van het volgen van een cursus, (tussen)evaluaties en gesprekken. Verslagen en/of certificaten worden in een persoonlijke map bewaard en bekeken door de directeur. Verder vindt er jaarlijks een f- bezoek en f- gesprek plaats met iedere leerkracht. Het onderwijs ondersteunend personeel heeft wel een gesprek, maar geen bezoek. De boco onderbouw neemt de gesprekken met de onderwijsassistentes voor haar rekening. Van ieder bezoek en gesprek wordt een verslag gemaakt en ondertekend. Na drie f- gesprekken volgt een beoordelingsgesprek op basis van de eerdere gesprekken. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt. De indeling van de f- gesprekken staan in de grote agenda. Daarnaast wordt de onderwijskundige kwaliteit bewaakt door de directeur. 12

13 Bijlage 2: Overzicht professionalisering 1. Verschillende vormen Op de school worden er diverse vormen van professionalisering gehanteerd. Een belangrijk onderdeel betreft de scholing, hierbij een overzicht: Teamscholing Onderwerp Datum Kosten OGW 1 t/m 5 N.V.T. (borging) Geen OGW 6 t/m (zie grote agenda) 2.741,96 Kanjer training (eerste jaar) 5.300,00 Voorlichting Social Media Geen Voorlichting ParnasSys n.n.b. Cursus Hoogbegaafdheid ,00 Voorlichting inrichting ParnasSys n.n.b. Individuele scholing Onderwerp Datum Kosten Schoolleidercursus ,00 Schoolleidercursus (vervolg) Bouwcoördinator opleiding n.n.b. Applicatiebeheer ParnasSys n.n.b Coördinator Hoogbegaafdheid (2 personen) ,00 Met sprongen vooruit (2 personen) n.n.b Cursus taal- lees coördinator (2 personen) n.n.b. 2. Overige vormen van professionalisering Persoonlijk ontwikkelingsplan Leerkrachten stellen een POP op, op basis van een format. Bij het werken met POP s wordt adaptief omgegaan. Intervisie Nagedacht wordt op welke wijze intervisie zou kunnen plaatsvinden. Hierover worden afspraken gemaakt. Vakliteratuur Nagedacht wordt op welke wijze om wordt gegaan met vakliteratuur. Hierover worden afspraken gemaakt. Kosten: geen Kosten: geen Kosten: geen 13

14 Bijlage 3: Beleidskalender directie Januari Opstellen Formatieplan 2013/2014 Begroting 2014 Februari Opstellen Formatieplan 2013/2014 Maart Opstellen Formatieplan 2014/2015 April Start jaarverslag 2013/2014 Start jaarplan 2014/2015 Mei Juni Juli Vervolg jaarverslag 2013/2014 Vervolg jaarplan 2014/2015 Aansturing/controle schoolgids Opstellen Taakbeleid 2014/2015 Afronding + controle jaarplan/jaarverslag/schoolgids Teamkalender 2014/2015 Augustus September Oktober Afronding jaarplan 2013/2014 Afronding schoolgids Maken van de ouderinfo Bespreking teamkalender Taakbeleid personeel Opstellen POP's Klassenbezoeken en gesprekken November Klassenbezoeken en gesprekken (Meerjaren) Investerings Begroting 2014 December Opstellen Formatieplan 2014/

Jaarplan Beatrixschool

Jaarplan Beatrixschool Jaarplan 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2015 Beatrixschool juni 2012 1. Inleiding Dit is het Jaarplan 2012-2013 van de Beatrixschool. In het jaarplan worden verbeterpunten voor een schooljaar

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag Hoofdstuk Onderwerp Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Schoolplan en 2 3. Planning 2 4. Visie 2 5. Ordening 3 6. Beleidskaders 3 7. Slotwoord 3 8. Vaststelling 3 Bijlagen 1. Verslag van de verbeterdoelen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN

Jaarplan 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN 1. Inleiding Dit is het Jaarplan 2015-2016 van de Elimschool. In het worden verbeterpunten voor een schooljaar vastgelegd. Het is tot stand

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan Wilhelminaschool

Jaarplan Wilhelminaschool Jaarplan 2015-2016 Wilhelminaschool 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Juni 2015 1. Inleiding Dit is het Jaarplan 2015-2016 van Wilhelminaschool. In het worden verbeterpunten voor een schooljaar vastgelegd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Info nr

Info nr Info nr. 12 2015-2016 Jorien Bos Mijn naam is Jorien Bos en ik ga volgend schooljaar bij jullie op school werken. Ik start met werken in de bovenbouw op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Oosterwolde

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan 1 Inleiding In het schoolplan 2017 2021 hebben we aangegeven in welke richting de school zich in de komende vier jaar wil ontwikkelen: we willen ons onderwijs meer laten aansluiten bij de verschillende

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Beleidsterrein: Verbeterdoelen: Consequenties: 1 Leerstofaanbod Afspraken bewegingsonderwijs Femke Marvin Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Oriëntatie

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag

Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath. Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 Algemene gegevens: Naam school Basisschool De Hoge Hof Bestuursnummer BasisBuren 6041538 Brinnummer Schoolleider postadres Postcode en plaats 23FM Hanneke Schalkwijk Hoge Hof 2a 4013

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN

Jaarplan SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN Jaarplan 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2015 SBO ELIMSCHOOL RIJSSEN 1. Inleiding Dit is het Jaarplan 2013-2014 van de Elimschool. In het worden verbeterpunten voor een schooljaar vastgelegd.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie Schoolontwikkelplan 2014 2015 Jaar 2014-2015 School Bonifatius Directeur Rein Swart Datum 1 augustus 2014 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2014-2015 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie