Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente"

Transcriptie

1 Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

2 Een belegging in obligaties staat van oudsher bekend als een veilige investering. Als de rente stijgt, kan de koers van een obligatie echter dalen. Om beleggen in obligaties aantrekkelijk te maken, heeft ABN AMRO de Rente Plus Notes geïntroduceerd. Een manier van beleggen in kredietobligaties die een hoog rendement kan opleveren, zelfs als de rente stijgt.

3 Aantrekkelijke coupon. Investeren in de Rente Plus Notes (de Notes ) levert een aantrekkelijke, jaarlijkse coupon op. U ontvangt gedurende de gehele looptijd een minimale coupon. Sommige Notes bieden u de eerste paar jaar een vaste coupon. In de jaren daarna kan een hoger rendement behaald worden. Andere Rente Plus Notes bieden u gedurende de gehele looptijd een variabele coupon, met een vooraf vastgesteld minimum. Voor de variabele couponuitkeringen van alle Notes geldt een maximum. Voordelen van de Rente Plus Notes. Jaarlijks een minimum coupon en kans op meer; Een hoger rendement naarmate de rente stijgt; Gemakkelijk tussentijds in- en uitstappen. De variabele coupons van de Notes worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn afhankelijk van de hoogte van de onderliggende rente. De onderliggende rente van de verschillende Rente Plus Notes loopt uiteen van de 5-jaars Nederlandse staat rente tot de 10-jaars swaprente. Omdat niet met zekerheid te zeggen is hoe hoog de rente gedurende de looptijd zal zijn, ontvangt u in ieder geval een aantrekkelijke minimum coupon. Stijgt de onderliggende rente tot boven dit niveau, dan ontvangt u een hogere coupon. Hierbij geldt voor de verschillende Notes een maximum coupon. De coupon van de Rente Plus Notes wordt in het algemeen betaald over de nominale waarde (EUR 1.000,- per Note). Onder bepaalde omstandigheden kan de nominale waarde worden verlaagd, alsmede het bedrag waarover de coupon wordt betaald. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Risico. De onderliggende rente van de Notes, belangrijke data en de kenmerken van de coupons vindt u in figuur 1 achterin deze brochure. Goede spreiding. Rente Plus Note 1 is uitgegeven door Rente Plus Limited, Rente Plus Notes 2 tot en met 4 zijn uitgegeven door Rente Plus Company Limited. Rente Plus Notes 5 en 6 zijn uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V. De uitgevende instellingen treden op als kredietverzekaar voor 100 vooraanstaande bedrijven. De bedrijven zijn actief in verschillende regio s en in de meest uiteenlopende sectoren, zodat sprake is van een goede spreiding. Ieder bedrijf is voor een gelijk bedrag in de portefeuille vertegenwoordigd. Meer informatie over de 100 bedrijven kunt u vinden in het prospectus van de betreffende Note. Het verzekeren van kredietrisico levert inkomsten op waardoor de Notes een zeer aantrekkelijke couponstructuur hebben. Omdat het risico wordt gespreid over 100 bedrijven, is de belegger in deze Notes minder kwetsbaar voor faillisementen dan wanneer in één kredietobligatie zou worden geïnvesteerd. Beleggen in de Notes heeft daarnaast nog als voordeel dat u, in tegenstelling tot beleggen in reguliere obligaties, kunt profiteren van een stijgende rente.

4 Rente en koersontwikkeling. Als de rente stijgt, heeft dat negatieve gevolgen voor de koers van een normale obligatie. Doordat een Rente Plus Note een variabele coupon heeft die meebeweegt met de onderliggende rente, heeft een stijgende of dalende marktrente minder invloed op de koersontwikkeling van de Note. De coupon profiteert van een stijgende rente. De koers van de Note kan tijdelijk negatief worden beïnvloed door rentestijgingen. Het verschil tussen de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente (de rentecurve) is ook van belang bij de koersvorming van de Note. Standard & Poor s rating van de Rente Plus Notes. Het erkende ratingbureau Standard & Poor s heeft aan alle Rente Plus Notes een rating gegeven. Deze onafhankelijke rating is verstrekt om beleggers te helpen bij het beoordelen van het risico van deze Notes. Alle obligaties brengen risico met zich mee en door middel van de rating kunt u het risico van de Rente Plus Notes vergelijken met soortgelijke obligaties. De rating geldt voor de Rente Plus Notes en niet voor de onderliggende bedrijven. Ook de rating van de uitgevende instelling is van belang. De ratingdefinities van Standard & Poor s 1. Rating Kredietwaardigheid Investment Grade AAA Uiterst Solide AA Zeer Solide A Solide BBB Redelijk solide Sub-Investment Grade BB Minder Zwak B Redelijk Zwak CC en lager Zwak 1 Het betreft hier een Nederlandse vertaling van de rating definities. Voor de officiële benamingen verwijzen wij u naar de website: Risico s. Hierbij moet echter een aantal kanttekeningen worden geplaatst. De rating van de Rente Plus Notes kan in de loop der tijd veranderen indien zich credit events voordoen of indien de visie van het ratingbureau op de risicograad van kredietobligaties wijzigingen ondergaat. Bovendien zijn ratings gevoelig voor de methodologie en input parameters die worden gebruikt. Verschillende modellen en input parameters kunnen, en in alle waarschijnlijkheid zullen, verschillende resultaten opleveren. Elke rating agency gebruikt zijn eigen veronderstellingen om tot een rating te komen. De rating van de Rente Plus Notes is een rating die betrekking heeft op de categorie kredietobligaties, en is niet vergelijkbaar met de rating van een gewone bedrijfsobligatie. Een rating geeft niet noodzakelijkerwijs een actuele afspiegeling van alle risico s ten aanzien van de structuur van de Note, de markt en andere factoren die de waarde van de Note kunnen beïnvloeden weer. Een rating is dan ook geen aanbeveling om de Notes te kopen, te verkopen of te houden. U vindt de actuele rating van de Rente Plus Notes op Wat is een credit event? Er is sprake van een credit event als een bedrijf failliet gaat, geleend geld niet terugbetaalt (met een zeker minimum bedrag) of schulden herstructureert op een manier die nadelig is voor de obligatiehouders. Niet alles wat als negatief wordt gezien voor een bedrijf is een credit event. Een credit event doet zich niet voor als gevolg van: een daling van de aandelenkoers; verlaging van het dividend; verlaging van de credit rating. Tegenover de aantrekkelijke coupon en de mogelijkheid te profiteren van een stijgende rente staat dat verliezen die ontstaan als gevolg van een credit event (bijvoorbeeld een faillissement, zie de definitie hiernaast) ten laste van de Notes kunnen komen. Voor een meer uitgebreide definitie van een credit event verwijzen wij naar het prospectus.

5 Rente Plus Notes 1, 2 en 3 hebben een vastgesteld aantal credit events als buffer. Zo zijn er bij Rente Plus Note 1 en 2 bij de eerste 12 credit events nog geen gevolgen voor de belegger, bij Rente Plus Note 3 geldt dit voor de eerste 13 credit events. Bij het 13e credit event bij Rente Plus Note 1 en 2 (en het 14e credit event bij Rente Plus Note 3) is de buffer onvoldoende en wordt uw nominale waarde met 33 1 / 3 % verlaagd. Bij het 14e credit event (of het 15e credit event bij Rente Plus Note 3), wordt uw nominale waarde nog eens met 33 1 / 3 % verlaagd. Als er bij 15 van de 100 bedrijven een credit event optreedt (of bij 16 bedrijven bij Rente Plus Note 3), wordt uw nominale waarde gereduceerd tot nul en zal de Note ophouden te bestaan. Coupons worden dan ook niet meer betaald. Rente Plus Notes 4, 5 en 6 werken anders. Hier wordt namelijk rekening gehouden met de restwaarde van een bedrijf. Er wordt dus niet gekeken naar het aantal credit events dat heeft plaatsgevonden, maar naar het verlies wat hier mee berokkend wordt. Om de werking toe te lichten volgt als voorbeeld de werking van de Rente Plus Note 6. Verhandelbaarheid. De Notes zijn genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en zijn dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De Rente Plus Note 6 heeft een buffer, zodat er bij minder dan 9,15% verliezen (uitgaande van een gemiddelde restwaarde van 30% 2 betekent dit ongeveer 13 credit events (= 9,15 / 0,7)) geen nadelige gevolgen zullen optreden voor de nominale waarde van deze Note. De verliezen die daarna ontstaan komen ten laste van de nominale waarde. De nominale waarde is volledig afgeschreven als zich een verdere 2,1% verliezen hebben voorgedaan boven op de buffer van 9,15% (9,15% + 2,1% = 11,25%). Indien de aanname wordt gedaan dat er gemiddeld een restwaarde per bedrijf is van 30% 2 betekent dit dat de hoofdsom na 16 credit events (= 11,25 / 0,7) volledig is afgeschreven. Indien er een hogere restwaarde is dan wordt de nominale waarde minder snel aangetast en vice versa. Als de 11,25% volledig is benut, dan is uw nominale waarde gereduceerd tot nul en zal de Rente Plus Note 6 ophouden te bestaan. Coupons worden dan ook niet meer betaald. Voor Rente Plus Note 4 geldt een buffer van 9,60% + 2,1%. En voor Rente Plus Note 5 is de buffer 9,90% + 2,1%. De coupon wordt betaald over de nominale waarde van de Note. Indien de nominale waarde wordt verlaagd door het optreden van credit events, vermindert ook het couponbedrag dat de belegger ontvangt. De vergoeding die de markt betaalt voor het kredietrisico op de 100 bedrijven, en het onderlinge verband hiertussen fluctueert gedurende de looptijd van de Notes. Dit is van invloed op de koers van de Notes. Door de structuur van de Notes is deze invloed groter dan bij gewone obligaties. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de bedrijven, evenals het aantal credit events dat zich voordoet, kan de rating van de Notes in de loop der tijd veranderen. Een meer dan gemiddeld aantal credit events kan een negatieve invloed hebben op de koers van de Notes. Een belegging in de Rente Plus Notes heeft een speculatief karakter waardoor er op de afloopdatum of bij tussentijds uitstappen een verlies kan optreden. In het meest extreme geval kunt u uw gehele belegging verliezen. De waarde van de Notes kan als gevolg van veranderende marktomstandigheden lager of hoger zijn dan de uitgiftekoers. 2 De restwaarde kan per obligatie verschillen. Deze kan minimaal 0% zijn en maximaal 100%. De aanname van 30% is gedaan op basis van wat marktconform is. Indien er voor nominaal EUR 1.000, een obligatie wordt gekocht en de restwaarde is 30% dan verliest u EUR 700,.

6 Kosten. Bij een belegging in Rente Plus Note 1 loopt u kredietrisico op Rente Plus Limited als uitgevende instelling, bij Rente Plus Note 2 tot en met 4 loopt u kredietrisico op Rente Plus Company Limited als uitgevende instelling. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) als uitgever van Rente Plus Note 5 en 6. Deze twee Notes maken onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten die door RBS zijn overgenomen en zullen na de definitieve opsplitsing van ABN AMRO, in de RBS groep worden voortgezet. Alle productvoorwaarden zullen ongewijzigd blijven. Wij raden u nadrukkelijk aan om voordat u tot aanschaf van de Rente Plus Notes overgaat het prospectus te lezen, waarin een uitgebreidere beschrijving van onder andere de risico s en voorwaarden is opgenomen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van de Rente Plus Notes. Deze berichten worden gepubliceerd op Tevens vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop, de actuele rating van de Notes en een overzicht van het aantal resterende credit events. U vindt de Rente Plus Notes bij de categorie Inkomen. In de uitgiftekoers van de Rente Plus Notes zijn de emissiekosten van 1,5% opgenomen. Daarnaast zijn er bij alle Notes kosten op jaarbasis van 0,65% die ook reeds in de uitgiftekoers verwerkt zijn. Bij handel in de Notes betaalt u transactiekosten. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Rente Plus Notes ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Notes, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Meer informatie. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan u informeren over de karakteristieken van de Notes en adviseert u graag over de wijze waarop deze producten in uw portefeuille passen. Lees voor aankoop het prospectus waarin de risico s, kosten en voorwaarden staan beschreven. Het koersverloop en het prospectus vindt u op onze website Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO, die verkrijgbaar zijn via Deze algemene brochure over de Rente Plus Notes is gemaakt voor informatiedoeleinden en is opgesteld overeenkomstig toepasselijke Europese MiFID richtlijnen.

7 Overzicht van de verschillende Rente Plus Notes. Rente Plus Note 1 Rente Plus Note 2 Rente Plus Note 3 Rente Plus Note 4 Rente Plus Note 5 Rente Plus Note 6 Uitgevende instelling Rente Plus Limited Rente Plus Company Limited ABN AMRO Bank N.V. Uitgiftedatum 22 december februari maart april juni december 2005 Looptijd 8 jaar 8 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Afloopdatum 20 december maart maart juni juni december 2015 Nominale waarde EUR 1.000,- EUR 1.000,- EUR 1.000,- EUR 1.000,- EUR 1.000,- EUR 1.000,- Uitgiftekoers 101,50% 101,85% 101,25% 101,65% 101,50% 101,50% Onderliggende waarde 8-jaars rente 5-jaars NL staat 5-jaars NL staat 5-jaars rente 10-jaars rente 10-jaars rente Vaste coupon jaar 1-3: 5% jaar 1-3: 4% jaar 1-3: 4,3% jaar 1-3: 4,3% n.v.t. n.v.t. Variabele coupon jaar 4-8: 4% - 7% jaar 4-8: 4% - 8% jaar 4-10: 4,3% - 8% jaar 4-10: 4,3% - 8% jaar 1-10: 4,5% - 9% jaar 1-10: 4,3% - 9% Coupondata jaarlijks, 20 december jaarlijks, 20 maart jaarlijks, 20 maart jaarlijks, 20 juni jaarlijks, 20 juni jaarlijks, 20 december Aantal toegestane credit events / buffer bij aanvang ,60% 9,90% 9,15% ISIN code NL NL NL NL NL NL Figuur 1. Overzicht van de verschillende Rente Plus Notes. Bron: ABN AMRO, 2 juni 2009.

8 Rente Plus Notes De prospectussen van de Rente Plus Notes zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7180), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de lead manager van de Rente Plus Note (de Notes ). Het aanbod van de Notes vindt uitsluitend plaats op basis van de prospectus. De beslissing de Notes te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van de onderhavige producten. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In deze brochure kunnen producten worden beschreven waarvoor een rating kan worden afgegeven door, of aangevraagd bij Moody s Investor Service Inc., Standard & Poor s of Fitch Ratings. Ieder van deze agencies gebruikt een eigen methodologie en modelparameters om een rating te bepalen voor transacties. Ratings zijn gevoelig voor de methodologie en inputparameters die worden gebruikt. Verschillende modellen en input parameters kunnen, en, in alle waarschijnlijkheid zullen, verschillende resultaten opleveren. Een van de belangrijkste parameters is de veronderstelde correlatie tussen de bedrijven waaraan gerefereerd wordt. Deze correlaties zijn moeilijk te observeren in de markt en elke agency gebruikt zijn eigen veronderstellingen om tot een rating te komen. Ook verschillen de risico s en de verhouding tussen risico en rendement ten opzichte van een bedrijfsobligatie met een gelijkwaardige rating. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 2 juni 2009.

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie