FINANCIËLE RESULTATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE RESULTATEN"

Transcriptie

1 FINANCIËLE RESULTATEN 2011

2 INHOUD

3 Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde 3 Geconsolideerde jaarrekening 10 winst-en-verliesrekening 32 4 Geconsolideerde 13 Bedrijfskosten 33 winst-en-verliesrekening Toelichting op het geconsolideerd 5 Geconsolideerd overzicht van kasstroomoverzicht 37 gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 37 6 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Vennootschappelijke jaarrekening 43 7 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 44 8 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Overige gegevens 46 9 Grondslagen voor waardering en 19 Gebeurtenisssen na balansdatum 46 resultaatbepaling Controleverklaring van de 10 Grondslagen voor het onafhankelijke accountant 47 kasstroomoverzicht Overzicht uitstaande aandelen 49

4 6 FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de kanteling van de organisatie. Vitens N.V. is getransformeerd van een regiogestuurde naar een procesgerichte organisatie. De rapportagesystemen zijn aangepast op de nieuwe organisatie. Als grootste drinkwaterbedrijf van Nederland wil Vitens N.V. een voortrekkersrol spelen in het vinden van antwoorden op uitdagingen die volgen uit de toekomstverwachtingen.

5 7 VITENS FINANCIËLE RESULTATEN TOELICHTING OP DE RESULTATEN 2011 V itens heeft als publieke onderneming een bijdrage te leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Onze unieke positie als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden. Teneinde ook op lange termijn de continuïteit van de onderneming te garanderen en te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders zal sprake zijn van een continu streven naar efficiency en effectiviteit. Dit wordt versterkt door de huidige financiële crisis en druk vanuit overheden om bezuinigingen te realiseren. zal moeten worden ingevuld met het aantrekken van vreemd vermogen. In het huidige economisch klimaat is het aantrekken van nieuwe financieringen niet langer een vanzelfsprekendheid. De opslagen die banken verlangen zijn hoger en leningen met lange looptijden worden in veel mindere mate verstrekt. Voor Vitens N.V. is het van belang om de marktontwikkelingen nauwlettend te volgen en te kijken naar alternatieve manieren van financiering. In 2011 heeft Vitens N.V. als gevolg van de uitgifte van aandelen aan de Provincie Friesland voor 52,9 miljoen geen nieuwe leningen aangetrokken. In mei 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN). Door doelgerichter en efficiënter te werken kan structureel bespaard worden. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat een doelmatigheidswinst nagestreefd wordt die oploopt tot jaarlijks 750 miljoen in 2020, waarvan 70 miljoen voor rekening komt van de drinkwaterbedrijven. Hiervan heeft circa 30% ( 21 miljoen) betrekking op Vitens N.V. Per 1 juli 2011 is de Drinkwaterwet in werking getreden. Belangrijke financiële aspecten zijn tariefbeheersing en solvabiliteit. In de Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld aan de vermogenskosten die in rekening mogen worden gebracht door de drinkwaterbedrijven aan de klant (tariefbeheersing) en het maximaal toegestane aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen (solvabiliteit). De minister stelt tweejaarlijks voor 1 november beide financiële aspecten vast voor de daaropvolgende twee kalenderjaren. Voor 2012 en 2013 is de gewogen gemiddelde kostenvoet vastgesteld op 6% en een maximale toegestane solvabiliteit van 70%. Vitens N.V. voldoet ultimo 2011 aan beide financiële aspecten. De komende jaren zal Vitens N.V. zijn processen verder optimaliseren en klantgericht en efficiënt inrichten teneinde de drinkwatertarieven laag te houden. In december 2011 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan ook de ambitie uitgesproken om de drinkwatertarieven voor de aankomende drie jaren ( ) niet te verhogen onder voorwaarde dat aan de continuïteitsdoelstelling 1 wordt voldaan. Als gevolg van het hoge investeringsniveau van Vitens N.V. en de geplande investeringen in de komende jaren, alsmede herfinanciering van aflopende leningovereenkomsten, is de komende jaren sprake van een blijvend hoge financieringsbehoefte. Een belangrijk deel hiervan Over 2011 is voor een bedrag van 112,5 miljoen (2010: 110,2 miljoen) aan investeringen, exclusief bijdragen derden, gerealiseerd. Het hogere volume wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 2011 een aantal niet voorziene vertragingen van projecten vanuit 2010 zijn afgerond. Een fors aantal projecten is in 2011 vertraagd als gevolg van problemen met vergunningen, Vitens Proces Automatisering Standaard (ViPAS) en ICT-projecten door uitstel in het proces van de kanteling van organisatie naar Vitens 2.0. Belangrijke projecten die in 2011 zijn afgerond zijn o.a. nieuwbouw productiebedrijf Vlieland, ontkleuring Sint Jansklooster, Vitens Innovation Centre en nieuwbouw productiebedrijf Kolff. Belangrijke doorlopende investeringsprojecten in 2012 zijn o.a. duurzame inzet methaan Spannenburg, projecten BEEL (Beoordeling Externe Effecten Leidingen), nieuwbouw productiebedrijven Vechterweerd, Manderveen en Holten. In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan verbetering van de omzetverantwoording bij Vitens N.V. Deze is gebaseerd op de totaal aan derden geleverde hoeveelheid water. Vitens N.V. hanteert een systematiek van omzetbepaling waarbij het werkelijk gemeten verbruik wordt toegerekend aan maanden/jaren. Dit heeft als consequentie dat per jaareinde circa 40% van de omzet over het betreffende boekjaar daadwerkelijk is gefactureerd in overeenstemming met de feitelijke meterstanden en circa 60% op basis van simulatie van verbruik. Vanaf juli 2011 wordt gebruikgemaakt van standaard SAP-toepassing om rechtstreeks vanuit de bronadministratie (SAP IS-U) de omzet te bepalen. Het resultaat hiervan is een hogere mate van nauwkeurigheid en stabiliteit in de uitkomsten. 1. Continuïteit: Vitens N.V. streeft naar een bedrijfsresultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogenverschaffers. Daarnaast wil Vitens N.V. een buffer hebben (solvabiliteit) ten behoeve van onverwachte omstandigheden. De omvang van deze buffer is geformuleerd als: een eigen vermogen minimaal gelijk aan 20% van het balanstotaal en een garantievermogen (eigen vermogen + achtergestelde leningen) minimaal gelijk aan 25% van het balanstotaal.

6 8 2 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Omzet Het waterverbruik over 2011 van huishoudens en bedrijven (329,2 miljoen m³) is nagenoeg gelijk aan dat van 2010 (329,9 miljoen m³). Het gemiddelde verbruik per aansluiting blijft dalen. De netto-omzet is 0,2 miljoen hoger uitgekomen op 417,0 miljoen ( ,8 miljoen). De afgifte aan het waterleidingnet over 2011 is uitgekomen op het niveau van 347,5 miljoen m³. Het Niet In Rekening Gebracht percentage (NIRG) komt daarmee voorlopig uit op 5,3% en is gedaald ten opzichte van het NIRG-percentage over 2010 (5,8%). De overige opbrengsten zijn in 2011 met 2,1 miljoen gestegen tot 38,9 miljoen (2010: 36,8 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer opbrengsten uit analyses en advisering en hogere gerealiseerde verkoop messing. Bedrijfskosten Het saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2010 gedaald met 6,4 miljoen naar 372,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Daling van de grondwaterbelastingen en heffingen door ontvangen infiltratiekorting over voorgaande boekjaren ( 2,8 miljoen). Daling van de overige kosten voornamelijk door lagere kosten voor opleidingen en decentrale ontwikkelingsactiviteiten ( 2,5 miljoen). Daling van de personeelskosten door de vrijval van een deel van de in 2010 gevormde reorganisatievoorziening door herziening van de bedrijfsplannen ( 4,2 miljoen vrijval in 2011 versus 10,5 miljoen dotatie in 2010). Hogere afschrijvingskosten in 2011 ( 12,9 miljoen) door onder andere afwaardering van de kantoorgebouwen, versnelde afschrijvingen op bepaalde productiebedrijven en projecten en hogere reguliere afschrijvingen door het hoge investeringsniveau in 2010 en Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat over 2011 bedraagt 83,8 miljoen (2010: 75,1 miljoen). Financiële baten en lasten Het saldo financiële baten en lasten is in 2011 gedaald naar 48,0 miljoen (2010: 49,0 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt doordat Vitens N.V. in 2011 geen nieuwe leningen heeft aangetrokken. Daarnaast heeft Vitens N.V. heffingsrente ontvangen over de infiltratiekorting over voorgaande boekjaren ( 0,6 miljoen). Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. bedraagt in ,0 miljoen (2010: 26,9 miljoen). Eigen vermogen Het eigen vermogen stijgt in 2011 met 43,6 miljoen naar een niveau van 402,6 miljoen. De stijging van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door de uitgifte van aandelen aan de provincie Friesland ( 52,9 miljoen), toevoeging van het resultaat 2011 ( 36,0 miljoen), de vermindering van de afdekkingsreserve als gevolg van een verdere daling van de waarde van derivaten ( 31,1 miljoen), het in 2011 uitgekeerd dividend over boekjaar 2010 ( 13,4 miljoen) en de afboeking van de herwaarderingsreserve kantoorgebouwen ( 0,8 miljoen). De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen in de reële waarde van financiële instrumenten als gevolg van toepassing van cash flow hedge accounting daalt in 2011 met 31,1 miljoen naar een negatieve waarde van 59,7 miljoen (2010: 28,6 miljoen). De solvabiliteit komt daarmee per 31 december 2011 uit op 24,0% (2010: 21,3%). Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming zal over ,5 miljoen worden toegevoegd aan de reserves en een gewoon dividend van 15,5 miljoen worden uitgekeerd, na behandeling van het dividendbesluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Kasstroom/financiering De kasstroom uit operationele activiteiten van 145,9 miljoen (2010: 127,1 miljoen) is toereikend om de investeringsactiviteiten van 99,3 miljoen (2010: 102,9 miljoen) te financieren. De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met 18,8 miljoen, wat vooral wordt veroorzaakt door een daling van het netto werkkapitaal van 14,3 miljoen. De netto investeringen bedragen in ,3 miljoen (2010: 101,7 miljoen). Voor 2012 is de verwachting dat het investeringsniveau op eenzelfde hoog niveau zal blijven (circa 105 miljoen). In 2011 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken (2010: 64 miljoen) als gevolg van uitgifte van aandelen voor 52,9 miljoen maar is wel op bestaande leningen afgelost (2011: 71,9 miljoen; 2010: 68,6 miljoen). Het bedrag aan uitgekeerd dividend is ten opzichte van 2010 licht gestegen met 0,9 miljoen tot 13,4 miljoen. De renteniveaus zijn voor 79% (2010: 78%) van het vreemd vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit in de rentekosten over de jaren en ver-

7 9 VITENS FINANCIËLE RESULTATEN 2011 mindert de invloed van schommelingen in de marktrente. Tarieven en harmonisatie Per 1 januari 2012 is de kostprijsverhogende grondwaterbelasting (circa 70 miljoen) afgeschaft. Vitens N.V. verlaagt hiervoor de tarieven van zijn klanten per 1 januari Per 1 januari 2013 wordt ook de belasting op leidingwater (circa 40 miljoen) afgeschaft. De afschaffing van de grondwaterbelasting heeft Vitens N.V. een goede mogelijkheid geboden om het capaciteittarief te verhogen in combinatie met een verlaging van het variabele tarief. In 2011 is de harmonisatie van de tarieven voor grootverbruik verder doorgevoerd. Uiterlijk in 2015 zal sprake zijn van een volledige harmonisatie van alle tarieven in het voorzieningsgebied.

8 10 3 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december Activa In miljoenen euro s Vaste activa Materiële vaste activa 1.628, ,5 Immateriële vaste activa - 0,2 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 8,4 8,0 Overige financiële activa 0,6 1, , ,7 Vlottende activa Voorraden 4,6 4,9 Handels- en overige vorderingen 38,4 41,0 43,0 45,9 Totaal activa 1.680, ,6 Passiva In miljoenen euro s Eigen vermogen Aandelenkapitaal 5,7 5,5 Agioreserve 147,2 132,8 Herwaarderingsreserve - 0,8 Wettelijke reserve 1,9 2,8 Afdekkingsreserve -59,7-28,6 Overige reserves 271,5 218,8 Resultaat boekjaar 36,0 26,9 Totaal eigen vermogen 402,6 359, Verplichtingen Langlopende verplichtingen Egalisatierekening bijdragen van derden 18,4 9,0 Achtergestelde geldleningen 113,1 125,7 Langlopende geldleningen 850,2 907,6 Derivaten 59,7 28,6 Voorzieningen personeelsbeloningen 12,8 18,1 Overige voorzieningen 8,3 11, , ,3 Kortlopende verplichtingen Handelsschulden en overige te betalen posten 143,7 136,9 Belastingverplichtingen 14,6 15,0 Rentedragende verplichtingen 25,3 39,5 Korte termijn personeelsbeloningen 22,1 21,5 Overlopende passiva 9,6 9,4 215,3 222,3 Totaal passiva 1.680, ,6 Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 21 en verder.

9 11 VITENS FINANCIËLE RESULTATEN GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING In miljoenen euro s Netto-omzet uit hoofde van levering van goederen en diensten 417,0 416,8 Overige opbrengsten 38,9 36,8 Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten 455,9 453, Bedrijfskosten Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel 38,2 37,6 Grondwaterbelastingen en -heffingen 70,7 73,4 Overige kosten 90,9 94,3 Personeelskosten 73,3 87,1 Afschrijvingen op en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 99,0 86,1 Totaal bedrijfskosten 372,1 378, Bedrijfsresultaat 83,8 75,1 Financiële baten 0,7 0,1 Financiële lasten -48,7-49,1 Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 0,2 0,6-47,8-48,4 Resultaat voor belastingen 36,0 26,7 Belastingen - 0,1 Resultaat na belastingen 36,0 26,8 Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden - -0,1 Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. 36,0 26,9 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEER- 5 DE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN In miljoenen euro s Geconsolideerd resultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 36,0 26,8 Mutatie in effectief dekkende renteswaps -31,1-9,1 Totaal gerealiseerde resultaten 4,9 17,7 Herwaardering van kantoorgebouwen -0,8 - Totaal niet-gerealiseerde resultaten -0,8 - Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 4,1 17,7 Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden - -0,1 Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. 4,1 17,8 Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 32 en verder.

10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT In miljoenen euro s Resultaat na belastingen 36,0 26,8 Aanpassingen voor: Financiële baten en lasten 48,0 49,0 Afschrijvingen op en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 97,6 85,9 Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden -0,4-0,1 Overige mutaties voorzieningen -2,1 13,9 Overige mutaties financiële vaste activa -0,3-0,8 142,8 147,9 Veranderingen in werkkapitaal: Handelsvorderingen en overlopende activa 1,4 4,6 Voorraden 0,3 0,2 Handelsschulden en overlopende passiva 9,3-8,1 11,0-3,3 Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden 9,8 9,1 Onttrekkingen voorzieningen -2,9-3,5 Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 196,7 177,0 Ontvangen rente 0,7 0,1 Betaalde rente -51,5-50,0-50,8-49,9 Kasstroom uit operationele activiteiten 145,9 127,1 Ontvangen aflossingen op leningen 0,3 0,3 Acquisitie N.V. Bronwaterleiding Doorn - -2,5 Investeringen in materiële vaste activa -102,9-101,7 Desinvesteringen 3,3 1,0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -99,3-102,9 Opgenomen langlopende geldleningen - 63,4 Aflossingen langlopende geldleningen -59,3-56,0 Aflossingen achtergestelde geldleningen -12,6-12,6 Uitgifte aandelen 52,9 - Betaald dividend -13,4-12,5 Mutatie rentedragende verplichtingen -14,2-6,8 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -46,6-24,5 Nettokasstroom - -0,3 Mutatie liquide middelen - -0,3 Mutatie in geldmiddelen - -0,3 Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op pagina 37 en verder.

11 13 VITENS FINANCIËLE RESULTATEN GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN In miljoenen euro s Aandelenkapitaal Agioreserve gewoon kapitaal Herwaarderingsreserve 2 Wettelijke reserve 3 Afdekkingsreserve 1 Overige reserves 1 Resultaat boekjaar Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. Aandeel van derden 4 Totaal eigen vermogen Per 1 januari ,5 132,8 0,8 3,0-19,5 206,1 25,0 353,7 0,1 353,8 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten ,1-26,9 17,8-0,1 17,7 Bestemming resultaat ,0-25, Vorming wettelijke reserve ,2-0, Dividenduitkering gewone aandelen , , ,5 Per 31 december ,5 132,8 0,8 2,8-28,6 218,8 26,9 359,0-359,0 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten , ,1-36,0 4,1-4,1 Bestemming resultaat ,9-26, Vorming wettelijke reserve ,9-0, Uitgifte aandelen 5 0,2 14, ,3-52,9-52,9 Dividenduitkering gewone aandelen , , ,4 Per 31 december ,7 147,2-1,9-59,7 271,5 36,0 402,6-402,6 1. Het saldo van de overig reserves en de negatieve afdekkingsreserve zijn vrij uitkeerbaar. 2. De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van het kantoorgebouw in Leeuwarden. In 2011 zijn de kantoorgebouwen van Vitens N.V. getaxeerd en is de herwaardering van het kantoor in Leeuwarden teruggenomen als gevolg van een lagere getaxeerde verkoopwaarde. 4. Het aandeel derden heeft betrekking op de oprichting van Legyon B.V. Legyon B.V. is per 6 januari 2009 opgericht, waarin Vitens N.V. een 60% belang heeft. In 2011 zijn de bedrijfsactiviteiten van Legyon B.V. beëindigd. 5. In 2011 zijn aandelen uitgegeven. Hiervan had Vitens N.V aandelen in portefeuille en zijn nieuwe aandelen uitgegeven. 3. De wettelijke reserve heeft betrekking op de herwaardering van dienstwoningen 1,9 miljoen.

12 14 8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Algemeen Vitens N.V. is een naamloze vennootschap die statutair gevestigd is in Utrecht en waarvan de aandelen worden gehouden door gemeenten en provincies in haar verzorgingsgebied. De belangrijkste activiteiten van Vitens N.V. zijn het oppompen van grondwater, het zuiveringsproces hiervan en de distributie van reinwater. Deze jaarrekening 2011 is op 12 april 2012 ondertekend door de Directie en door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 juni IFRS De jaarrekening van Vitens N.V. is opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard door de Europese Unie (EU). IFRS omvat zowel de IFRS-standaarden als de International Accounting Standards die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn uitgebracht, en de interpretaties van IFRS- en IAS-standaarden, uitgebracht door het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), respectievelijk het Standing Interpretations Committee (SIC). De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden hierna beschreven. Het historische kostenprincipe wordt gehanteerd. In afwijking hiervan geldt dat bepaalde activa en verplichtingen, met name dienstwoningen, kantoorgebouwen en derivaten, tegen reële waarde worden gewaardeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent toegepast voor alle boekjaren die in deze jaarrekening zijn opgenomen. De jaarrekening is gepresenteerd in miljoenen euro s (functionele valuta) en afgerond naar het dichtstbijzijnde getal. Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden De International Accounting Standards Board (IASB) en de International Financial Reporting Committee (IFRIC) hebben in 2010/2011 nieuwe en/of gewijzigde standaarden en interpretaties uitgebracht, die vanaf boekjaar 2011 e.v. van toepassing zijn voor Vitens N.V. Hieronder worden de wijzigingen nader uiteengezet: Effect van nieuwe boekhoudstandaarden De volgende standaarden en interpretaties zijn effectief per 1 januari 2011: IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards Beperkte vrijstelling van vergelijkende IFRS 7-toelichtingen voor eerste toepassers, van kracht per 1 juli IFRS 7 Informatieverschaffing over overdracht van financiële activa (herzien), van kracht per 1 januari IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen, van kracht per 1 januari IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie Classificatie van claimemissies, van kracht per 1 februari IFRIC 14 - Vooruitbetalingen op minimaal vereiste dekkingsgraden, van kracht per 1 januari IFRIC 19 Ruil van financiële verplichtingen voor eigen vermogensinstrumenten, van kracht per 1 juli Verbeteringen van de IFRSs (gepubliceerd mei 2010), van kracht per 1 januari Bovenstaande standaarden en interpretaties hebben geen materiële invloed op de jaarrekening van Vitens N.V. Vitens N.V. heeft niet gekozen voor een vervroegde invoering van nieuwe standaarden, aanpassingen van standaarden en nieuwe interpretaties waarvan toepassing verplicht is voor boekjaren die beginnen na 1 januari 2011 of latere jaren. De volgende standaarden en interpretaties zijn uitgegeven maar nog niet van kracht voor de jaarrekening 2011: Aanpassingen op IFRS 7, Informatieverschaffing Financiële Instrumenten, van kracht per 1 januari IFRS 9 Financiële instrumenten, van kracht per 1 januari IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening, van kracht per 1 januari IFRS 11 Gemeenschappelijke regelingen, van kracht per 1 januari IFRS 12 Bekendmaking van belangen in andere entiteiten, van kracht per 1 januari IFRS 13 Waardering tegen reële waarde, van kracht per 1 januari Aanpassingen op IAS 1 Presentatie van elementen van niet-gerealiseerde resultaten, van kracht per 1 juni 2012.

13 15 VITENS FINANCIËLE RESULTATEN 2011 Aanpassingen op IAS 12 Latente belastingen - herstel van onderliggende activa, van kracht per 1 januari IAS 19 Employee benefits, van kracht per 1 januari IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening, van kracht per 1 januari IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures, van kracht per 1 januari Bovenstaande standaarden en interpretaties hebben naar verwachting geen materieel effect op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De post materiële vaste activa is onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedrijfsgebouwen en terreinen. Kantoorgebouwen. Dienstwoningen. Machines en installaties. Leidingen. Aansluitleidingen. Andere vaste bedrijfsmiddelen. Werken in uitvoering. Bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties, leidingen, aansluitleidingen en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen of verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Als eerste waardering bij toepassingen van IFRS (2006) heeft waardering tegen reële waarde plaatsgevonden. Deze reële waarde wordt verondersteld als deemed cost waarbij afschrijvingen jaarlijks in mindering worden gebracht. Kantoorgebouwen worden gewaardeerd volgens de reële waardemethode in overeenstemming met IAS Correcties voor een lagere reële waarde van de kantoorgebouwen worden in eerste instantie in mindering gebracht op een positieve herwaarderingsreserve en het meerdere wordt rechtstreeks ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aanpassingen naar een hogere waardering van de kantoorgebouwen worden voor zover zij een aanpassing zijn op in eerdere jaren verantwoorde afwaarderingen ten gunste van de winst-en-verliesrekening verantwoord; de resterende aanpassing van de herwaardering wordt verantwoord in een herwaarderingsreserve. Taxaties van kantoorgebouwen vinden plaats één keer per vier jaar. Indien significante wijzigingen optreden kan tussentijdse bijstelling plaatsvinden. Dienstwoningen betreffen woningen die staan op waterwingebieden van Vitens N.V. en worden verhuurd tegen marktconforme huurprijzen aan (ex-)vitens-werknemers. Vitens N.V. merkt deze woningen aan als vastgoedbelegging in overeenstemming met IAS 40, waarbij waardering plaatsvindt tegen reële waarde en mutaties in de reële waarde in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord. De reële waarde wordt onder andere afgeleid van de WOZ-waarde. Voor de ongerealiseerde waardewijzigingen wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Investeringen gedurende het boekjaar worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met eventueel verkregen subsidies en overige bijdragen. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de verkrijgingsprijs, hetzij de vervaardigingsprijs, hetzij waardering op reële waarde in de situatie van overgenomen vennootschappen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa bestaat uit directe kosten van vervaardiging en toeslagen voor indirecte productiekosten. Materiële vaste activa, met uitzondering van dienstwoningen, worden afgeschreven op basis van de lineaire methode over de verwachte gebruiksduur van de verschillende componenten waaruit het betrokken actief bestaat. De afschrijving start op moment van ingebruikname van de betreffende activa. De gebruiksduren van de componenten waaruit de activacategorieën bestaan, zijn als volgt opgebouwd: Kantoorgebouwen 40 jaar. Productiebedrijven civieltechnisch 40 jaar, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig 15 jaar. Overige machines en installaties 15 jaar. Leidingen 50 jaar. Aansluitleidingen 33 1/3 jaar. Andere vaste bedrijfsmiddelen 3-5 jaar (waaronder ICT). Werken in uitvoering worden niet afgeschreven. De verwachte gebruiksduur, de restwaarde en afschrijvingsmethoden worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Winsten of verliezen bij afstoting worden bepaald aan de hand van de opbrengsten en de op moment van afstoting geldende boekwaarde. Toerekening van rentekosten vindt plaats in overeenstemming met IAS 23 aan projecten in aanbouw. Rentekosten worden toegerekend aan projecten welke gestart zijn na 1 januari 2009 met een verwachte looptijd langer dan 12 maanden en een verwacht investeringsbedrag groter dan 1 miljoen. Toerekening van de rentekosten vindt plaats

14 16 op basis van de gewogen gemiddelde rente over de rentedragende schulden (2011: 4,34%; 2010: 4,37%). Bijzondere waardeverminderingen Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven wordt vastgesteld of sprake is van bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van deze activa. Voor de activa is de realiseerbare waarde gelijk aan de hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten of de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Het bedrag van de afwaardering wordt separaat zichtbaar ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Nadat een verlies wegens bijzondere waardevermindering is verwerkt, wordt de jaarlijkse afschrijving aangepast aan de herziene boekwaarde verminderd met de restwaarde. Indien het bedrag van de afwaardering groter is dan de boekwaarde van het actief, moet worden bezien of een voorziening moet worden gevormd. Terugneming van een bijzondere waardevermindering is mogelijk indien er gegronde indicaties zijn dat het eerder verantwoorde verlies niet meer bestaat of is verminderd. In 2011 heeft het management aanwijzingen voor mogelijke bijzondere waardeverminderingen geïdentificeerd. Als gevolg hiervan heeft bijzondere waardevermindering plaatsgevonden op de kantoorgebouwen. Vitens N.V. is bezig met een strategische heroriëntatie van zijn huisvesting en heeft de kantoorgebouwen laten taxeren en gewaardeerd tegen verkoopwaarde (inclusief een terughuurperiode van 5 jaar). Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreft onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Onderzoekskosten worden in de kosten opgenomen zodra zij zich voordoen. Ontwikkelingskosten worden slechts als een immaterieel actief opgenomen indien kan worden aangetoond dat het actief in de toekomst waarschijnlijke economische voordelen zal genereren. Geactiveerde kosten worden afgeschreven vanaf het moment van voltooiing van de ontwikkeling en het actief beschikbaar is voor gebruik en over de periode waarin verwachte toekomstige verkopen worden gerealiseerd. Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarop Vitens N.V., direct of indirect, invloed van betekenis uitoefent op het financiële en operationele beleid, maar geen beslissende zeggenschap over heeft. Over het algemeen is hier sprake van als Vitens N.V. tussen de 20 en 50% van de stemrechten kan uitoefenen. Joint ventures zijn overeenkomsten waarbij Vitens N.V., tezamen met een of meerdere partijen, activiteiten uitvoert waarbij alle partijen gezamenlijk de zeggenschap uitoefenen. Investeringen in geassocieerde deelnemingen waarop Vitens N.V. invloed van betekenis uitoefent en belangen in joint ventures worden gewaardeerd volgens de equity methode. De boekwaarde van de geassocieerde deelneming of de joint venture omvat de goodwill die bij de overname is betaald en het aandeel van Vitens N.V. in de wijzigingen in het eigen vermogen van de geassocieerde deelneming, respectievelijk joint venture na het moment van overname. Overige financiële activa en overige deelnemingen De overige financiële activa betreffen verstrekte leningen en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Geassocieerde deelnemingen worden bij verwerving gewaardeerd tegen kostprijs (zijnde de reële waarde) en vanaf dat moment worden waardemutaties van de geassocieerde deelnemingen direct opgenomen in de winst-en-verliesrekening (vermogensmutatiemethode). Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan worden vastgesteld blijft de vervolgwaardering tegen kostprijs. Derivaten Bij de gewone bedrijfsuitoefening wordt gebruikgemaakt van derivaten (financiële instrumenten) om renterisico s te beperken. Het doel van dit beheer is de invloed van veranderingen in rentetarieven op de resultaten te beperken. Rentederivaten worden gebruikt om de leningenportefeuille te sturen op het gewenste risicoprofiel. Deze instrumenten worden niet gebruikt voor speculatieve of handelsdoeleinden. Deze derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde vanaf het moment dat het contract is afgesloten. De reële waarde is een resultante van de ontwikkelingen van de marktrente en de vastgestelde rente van het onderliggende derivaat. Vitens N.V. heeft in zijn treasurystatuut opgenomen dat het renterisico niet groter mag zijn dan 25% van de totale vreemdvermogenpositie. Het renterisico is de som van de renteherzieningen (incl. rente-instrumenten) en hetgeen aan nieuwe financiering nodig is (schuldvernieuwing) in enig jaar. De afgesloten renteswaps worden aangemerkt als perfecte hedge. Deze renteswaps zijn afgesloten met als enig doel om het renterisico binnen de norm van 25% te houden zoals beschreven in het treasurystatuut. In het treasurystatuut wordt het renterisico als volgt gedefinieerd: Voor de beoordeling van de omvang van het risico wordt de jaarlijkse risicopositie (schuldvernieuwing en renteconversies) gedeeld door het totaal van de financiering aan het einde van het jaar waar dit risico betrekking op heeft (= relatief

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013 24 juli 2013 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie