Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Element Beschrijving van Element A.1 Standaard waarschuwing. Openbaarmakingsvereiste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Element Beschrijving van Element A.1 Standaard waarschuwing. Openbaarmakingsvereiste"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een samenvatting betreffende de Obligaties en de Uitgevende Instelling. Omdat sommige en niet behoeven te worden geadresseerd, kunnen er gaten zijn in de volgordelijke nummering van en. Alhoewel een wellicht dient te worden ingevoegd in een samenvatting gelet op het type effecten en uitgevende instelling, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven betreffende het. In dat geval dient een korte beschrijving van het te worden opgenomen inde samenvatting onder vermelding van "Niet van toepassing". Sectie A Inleiding en waarschuwingen Beschrijving van A.1 Standaard waarschuwing Openbaarmakingsvereiste Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding tot de Prospectus. Iedere beslissing om te investeren in de Obligaties dienst gebaseerd te zijn op het in ogenschouw nemen van de Prospectus in haar geheel. Indien een vordering betreffende informatie opgenomen in de Prospectus wordt voorgelegd aan een gerechtelijk instantie, kan van de eiser gevraagd worden, krachtens de nationale wetgeving van de Lidstaat van de Economische Europese Ruimte waar de vordering is ingediend, de kosten te dragen van het vertalen van deze Prospectus voordat de juridische procedure wordt aangevangen. Civiele aansprakelijkheid ontstaat alleen voor die personen die de samenvatting hebben opgebracht, inclusief enige vertaling daarvan, maar alleen indien de samenvatting misleidend is, inaccuraat of inconsistent indien gelezen samen met de andere delen van deze Prospectus of niet, indien gelezen samen de andere delen van deze Prospectus, essentiële informatie verschaft teneinde investeerders te ondersteunen wanneer zij overwegen al dan niet te investeren in de Obligaties.

2 A.2 Openbaarmaking van toestemming voor het gebruik De Uitgevende Instelling stemt in met het gebruik van deze Prospectus met betrekking tot een doorverkoop of plaatsing van de Obligaties (het "Openbaar Aanbod") onder de navolgende voorwaarden: van de (i) Prospectus voor aansluitende "Aanbiedingsperiode"); doorverkoop of (ii) finale plaatsing van de "Distributeur"); en Obligaties door (iii) financiële tussenpersonen de toestemming is alleen geldig gedurende de periode van 25 november 2013 tot 20 december 2013 (inclusief genoemde data) (de de enige persoon die bevoegd is om deze Prospectus te gebruiken om het Openbaar Aanbod te doen ("Aanbieder") is Bpost Banque S.A. (de de toestemming heeft alleen betrekking op het gebruik van deze Prospectus met het oog op het Openbaar Aanbod van de Obligaties in België. EEN INVESTEERDER DIE VOORNEMENS IS OBLIGATIES TE VERWERVEN OF VERWERFT ONDER HET OPENBAAR AANBOD VAN DE AANBIEDER ZAL DAT DOEN, EN AANBIEDINGEN EN VERKOPEN VAN ZULKE OBLIGATIES AAN EEN INVESTEERDER DOOR DE AANBIEDER ZULLEN WORDEN GEDAAN, IN OVEREENSTEMMING MET IEDERE VOORWAARDE EN ANDERE ARRANGEMENTEN DIE BESTAAN TUSSEN DE AANBIEDER EN ZODANIGE INVESTEERDER INCLUSIEF WAAR DIE BETREFFEN PRIJS, ALLOCATIES EN SETTLEMENT ARRANGEMENTEN. DE AANBIEDER ZAL DERGELIJKE INFORMATIE VERSCHAFFEN AAN DE INVESTEERDER OP HET MOMENT VAN EEN DERGELIJK AANBOD EN DE AANBIEDER ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INFORMATIE. NOCH DE UITGEVENDE INSTELLING NOCH ENIGE DEALER HEEFT ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS EEN INVESTEERDER MET BETREKKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE.

3 Sectie B Uitgevende Instelling Beschrijving B.l Formele naam en handelsnaam van de Uitgevende Instelling De uitgevende instelling is SecurAsset S.A., handelend vanuit haar afgescheiden onderdeel ('compartment') (de "Uitgevende Instelling"). B.2 Domicilie / juridische De Uitgevende Instelling is een openbare vennootschap met beperkte vorm /toepasselijke aansprakelijkheid (société anonyme) wiens activiteiten zijn onderworpen aan wetgeving / land van de wet van het Groothertogdom Luxemburg ("Luxemburg") van 22 maart oprichting van de 2004 betreffende securitisatie (de "Securitisatiewet 2004"). Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling werd opgericht in het Groothertogdom Luxemburg. B.16 Controlerende aandeelhouders Alle aandelen in de Uitgevende Instelling worden gehouden door Stichting AssetSecur, een stichting correct opgericht naar Nederlands recht. B.17 Credit ratings Niet van toepassing, de Uitgevende Instelling en de Obligaties hebben geen toegekend aan een rating. uitgevende instelling of haar schuldpapieren op verzoek of met medewerking van de uitgevende instelling in het rating proces. B.20 Een verklaring of de De Uitgevende Instelling was opgericht als een gereguleerde securitisatie Uitgevende Instelling onderneming onder de Securitisatiewet 2004 (Securitisation Act 2004) is gecreëerd als een teneinde effecten aan te bieden in overeenstemming met die wet. De entiteit voor een Uitgevende Instelling is dienovereenkomstig opgericht als een entiteit voor speciaal doel of met een speciaal doel of met het oog op het uitgeven van door activa gesecureerde het oog op het uitgeven effecten. van door activa gesecureerde effecten. B.21 De Uitgevende De Uitgevende Instelling is SecurAsset S.A. De reden en het doel van de Instelling' s Uitgevende Instelling is volgens haar oprichtingsakte (articles of belangrijkste incorporation) het aangaan van, het nakomen en functioneren als activiteiten inclusief gelegenheidsentiteit voor, iedere transactie toegestaan onder de een globaal overzicht Securitisatiewet 2004 (Securitisation Act 2004). Haar aandelen worden van de partijen gehouden door Stichting AssetSecur. BNP Paribas Arbitrage S.N.C., die betrokken bij het optreedt als arrangeur (de "Arranger") en als de dealer (de "Dealer"), en programma BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch die handelt, onder meer, als uitgevende agent en betalingsagent (de "Issuing and Paying Agent") en de liquiditeiten manager (de "Cash Manager") zijn volledige dochters van BNP Paribas die de Swap Wederpartij is. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, die de trustee is met betrekking tot de Obligaties (de "Trustee"), is een dochter van BNP Paribas Securities Services S.C.A. BNP Paribas Fortis SA/NV is de deposito wederpartij (de "Deposito Wederpartij") en is ook een dochter van BNP Paribas. Bpost Banque S.A. is de distributeur met betrekking tot de Obligaties.

4 Beschrijving B.22 Indien, sinds de datum van oprichting of tot stand brengen, een uitgevende instelling geen activiteiten heeft aangevangen en geen financiële cijfers zijn opgesteld per de datum van het registratiedocument, een daartoe strekkende verklaring. Niet van toepassing, de Uitgevende Instelling heeft haar activiteiten al aangevangen en heeft gecontroleerde (audited) jaarcijfers gepubliceerd voor de jaren eindigende 31 december 2011 en 31 December B.23 Geselecteerde Geselecteerde financiële informatie historische essentiële financiële informatie 31/12/ /12/2011 betreffende de EUR EUR Uitgevende Instelling Resultaat voor het financiële 2.182,30-33,04 jaar Totale Activa , ,54 Totale Aansprakelijkheden , ,54 Geselecteerde niet-geauditeerde tussentijdse financiële informatie 30/06/2012 EUR 30/06/2013 EUR Resultaat voor de 6 maands 4.317, ,15 periode tot 30 juni Totale Activa , ,55 Totale Aansprakelijkheden , ,55 B.24 Een beschrijving van Niet van toepassing aangezien er geen materieel nadelige verandering is iedere materieel geweest in de financiële positie of vooruitzichten van de Uitgevende nadelige verandering Instelling sinds 31 december in de vooruitzichten van de uitgevende instelling sinds de datum van haar meest recent gepubliceerde gecontroleerde (audited) financiële cijfers (financial statements).

5 Beschrijving B.25 Beschrijving van de onderliggende activa B.26 Actief beheerde groepen activa De "Compartment Assets" omvatten de swap overeenkomst aangegaan door de Uitgevende Instelling met BNP Paribas (de "Swap Wederpartij") met betrekking tot de Obligaties op 3 januari 2014 (de "Issue Date") ( die overeenkomst, de "Swap Overeenkomst") en de deposito overeenkomst aangegaan op de Issue Date door de Uitgevende Instelling met BNP Paribas Fortis SA/NV als Deposito Wederpartij (de "Deposito Overeenkomst"). Fondsen die van tijd tot tijd gehouden mochten worden door de Issuing and Paying Agent of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (als de "Account Bank") voor betalingen verschuldigd onder de Obligaties (zulke fondsen zijnde "Cash Assets") zullen ook worden gesecurerrerd ten behoeve van onder meer, de Obligatiehouders. De Compartment Assets en de Cash Assets omvatten samen de "Charged Assets". De Charged Assets zijn de activa waarop de Obligaties gesecureerd zijn en die karakteristieken hebben die de capaciteit demonstreren om fondsen te genereren teneindede betalingen te verrichten die opeisbaar zijn met betrekking tot de Obligaties. Zie B.29 voor verder detail met betrekking tot de te verwachten geldstromen onder de Swap Overeenkomst en de Deposito Overeenkomst. De Swap Overeenkomst is een standaard derivaat contract (over-the-counter derivative contract) en zal worden gedocumenteerd in een raamovereenkomst, als gepubliceerd door de 'International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA") tussen de Uitgevende Instelling en de Swap Wederpartij (die overeenkomst een "ISDA Raamovereenkomst") en een bevestiging die door verwijzing bepaalde definities gepubliceerd door de ISDA bevat. De Uitgevende Instelling zal een gedeelte van de opbrengsten van de Obligaties gebruiken om BNP Paribas Fortis SA/NV als Deposito Wederpartij onder de Deposito Overeenkomst te betalen. BNP Paribas is een Frans rechtelijke vennootschap (société anonyme) met een vergunning als bank. BNP Paribas en haar geconsolideerde dochters is een Europese leidende aanbieder van bancaire en financiële diensten en heeft vier nationale consumenten bancaire markten in Europa, namelijk in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De Uitgevende Instelling zal een gedeelte van de opbrengsten van de Obligaties gebruiken om BNP Paribas als Swap Wederpartij onder de Swap Overeenkomst te betalen. BNP Paribas Fortis SA/NV is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (public company with limited liability/société anonyme) opgericht onder Belgisch recht geregistreerd met onderneming nummer in het register van rechtspersonen van Brussel, met een vergunning om bankactiviteiten te verrichten. BNP Paribas Fortis SA/NV is gevestigd in Brussel, België, waar haar hoofdkantoor is gevestigd (telefoonnummer: ). De Trustee met betrekking tot de Obligaties is BNP Paribas Trust Corporation UK Limited benoemd krachtens de trust deed gedateerd 6 februari 2009 tussen, onder andere, SecurAsset S.A. en de Trustee (als laatstelijk geamendeerd en opnieuw vastgesteld (amended and restated) op 29 juni 2012 en als geamendeerd op 19 oktober 2012, de "Trust Deed"). Niet van toepassing. De onderliggende activa omvatten de Swap Overeenkomst en de Deposito Overeenkomst en het is niet beoogd dat zij worden verhandeld of anderszins actief worden beheerd door de Uitgevende Instelling.

6 Beschrijving B.27 Uitgiften van verdere effecten gesecureerd door de onderliggende activa B.28 Een beschrijving van de structuur van de transactie B.29 Een beschrijving van de geldstromen B.30 Naam en beschrijving van de oorspronkelijke rechthebbende (originator) van de gesecuritiseerde activa Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling zal geen verder effecten uitgeven gesecureerd door de Swap Overeenkomst of de Deposito Overeenkomst. De Obligaties zullen worden geconstitueerd door een aanvullende trust overeenkomst (de "Supplemental Trust Deed") die de Trust Deed zal aanvullen. De Uitgevende Instelling zal haar verplichtingen met betrekking tot betaling van het Interest Amount (als hieronder gedefinieerd) onder de Obligaties dekken door het aangaan van de Swap Overeenkomst met BNP Paribas. De opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zal worden betaald aan BNP Paribas Fortis SA/NV krachtens de Deposito Overeenkomst, aan BNP Paribas krachtens de Swap Overeenkomst en om vergoedingen (fees) en kosten met betrekking tot de administratie van de Uitgevende Instelling en/of de Obligaties te voldoen. Onder de Deposito Overeenkomst zal de Uitgevende Instelling zorgen voor betaling op de Issue Date van een bedrag in EUR aan de Deposito Wederpartij dat, gebaseerd op de rentestanden die gelden op de Trade Date, de Deposito Wederpartij in staat zou stellen een bedrag te voldoen gelijk aan 100 procent van het totale nominale bedrag van de Obligaties op dat moment, aan de Uitgevende Instelling op of voor de betaaldatum (maturity date) van de Obligaties, die gepland is op 4 januari 2021 (de "Vervaldag"), en de Deposito Wederpartij zal dat bedrag betalen aan de Uitgevende Instelling op dat moment. De opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen worden aangewend door de Uitgevende Instelling teneinde de Swap Overeenkomst aan te gaan en/of daaronder een betaling te doen aan de Swap Wederpartij en onder de Deposito Overeenkomst aan de Deposito Wederpartij en om vergoedingen (fees) en kosten met betrekking tot de administratie van de Uitgevende Instelling en/of de Obligaties te voldoen. Voor of op elke rentebetalingsdatum met betrekking tot de Obligaties (de "Interest Payment Date"), zal de Swap Wederpartij een bedrag voldoen aan de Uitgevende Instelling gelijk aan het Interest Amount (als gedefinieerd in C.9) dat gepland is betaald te worden door de Uitgevende Instelling met betrekking tot iedere Obligatie die dan uitstaat, mits geen vervroegde aflossing gebeurtenis of verzuim gebeurtenis zich heeft voorgedaan in overeenstemming met de Terms and Conditions van de Obligaties. Voor of op de Vervaldag zal de Deposito Wederpartij een bedrag voldoen aan de Uitgevende Instelling gelijk aan de Final Redemption Amount (als gedefinieerd in C.9) dat de Uitgevende Instelling gepland is te betalen met betrekking tot iedere Obligatie die dan uitstaat, mits geen vervroegde aflossing gebeurtenis of verzuim gebeurtenis zich heeft voorgedaan in overeenstemming met de Terms and Conditions van de Obligaties. BNP Paribas is de wederpartij bij de Swap Overeenkomst. BNP Paribas Fortis SA/NV is de wederpartij bij de Deposito Overeenkomst. Raadpleeg B.25 hierboven voor een beschrijving van BNP Paribas en BNP Paribas Fortis SA/NV.

7 Sectie C Securities Beschrijving C.l Beschrijving van het type en klasse van Obligaties / ISIN De Obligaties hebben een variabel tarief en zijn gesecureerd door activa (floating rate asset backed securities) Er is één klasse Obligaties. Het ISIN van de Obligaties is XS C.2 Valuta De valuta van de Obligaties is Euro. C.5 Beperkingen van vrije Niet van toepassing aangezien er geen beperkingen zitten aan de overdraagbaarheid overdraagbaarheid van de Obligaties. C.8 Rechten verbonden Rechten verbonden aan de Obligaties aan de Obligaties De Obligaties geven de Obligatiehouders het recht op betaling van het Interest Amount op elke Interest Payment Date en het Final Redemption Amount (afhankelijk van het zich voordoen van een Early Redemption Event of Event of Default). C.9 Beschrijving van Zie element C.8. rentevoet en beschrijving van de onderliggende informatie waarop die is gebaseerd, data voldoening van rente, vervaldatum terugbetaling procedures. en Status De Obligaties vormen gesecureerde verplichtingen van de Uitgevende Instelling, beperkt verhaalbaar, concurrent in rang en jegens elkaar zonder enig verschil in rangorde. Beperking van rechten De Obligaties zijn uitgegeven als toonderstukken en zullen vervallen tenzij tot betaling aangeboden binnen een periode van 10 jaar (in geval van de hoofdsom) en vijf jaar (in geval van rente) gerekend van de betreffende datum voor betaling. Rente Betalingen Onder voorwaarde van ontvangst door de Uitgevende Instelling van een totaal bedrag gelijk aan het bedrag van betaalbare rente met betrekking tot iedere Obligatie van de Swap Wederpartij onder de Swap Overeenkomst op of voor een Interest Payment Date, zal op de betreffende Interest Payment Date het bedrag van betaalbare rente (het "Interest Amount") met betrekking tot eenheden van elke gespecificeerde denominatie (de "Specified Denomination") gelijk zijn aan de Coupon t. Indien de Uitgevende Instelling niet een bedrag gelijk aan het totale Interest Amount van de Swap Wederpartij ontvangt op of voor de Interest Payment Date, zal de Coupon t met betrekking tot elke Specified Denomination nul zijn. Met betrekking tot elke Interest Payment Date, "Coupon t " is gelijk aan N x de van toepassing zijnde Floating Rate, waarbij de "Floating Rate" gelijk is aan 1,35*Swap Rate Differential, met dien verstande dat die Floating Rate niet hoger zal zijn dan de Maximum Interest Rate, en onder toepassing van een minimum gelijk aan de Minimum Interest Rate, waarbij: "N" betekent de Specified Denomination; "Interest Payment Date" betekent 5 januari 2015, 4 januari 2016, 3

8 Beschrijving januari 2017, 3 januari 2018, 3 januari 2019, 3 januari 2020 en 4 januari 2021, onder aanpassing voor niet-werkdagen. "EUR 10Y Swap Rate" betekent de tien jaar EUR swap rate die verschijnt op de Reuters pagina "ISDAFIX2" op of omstreeks 11.00, Frankfurt tijd op de Floating Rate Determination Date vallende onmiddellijk voorafgaand aan de betreffende Interest Payment Date; "EUR 2Y Swap Rate" betekent de twee jaar EUR swap rate die verschijnt op de Reuters pagina "ISDAFIX2" op of omstreeks 11.00, Frankfurt tijd op de Floating Rate Determination Date vallende onmiddellijk voorafgaand aan de betreffende Interest Payment Date en, samen met de EUR 10Y Swap Rate, de "Swap Rates"; "Floating Rate Determination Date" betekent 29 december 2014 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2015, 28 december 2015 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2016, 27 december 2016 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2017, 27 december 2017 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2018, 27 december 2018 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2019, 27 december 2019 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2020, of 28 december 2020 met betrekking tot de Interest Payment Date vallende in 2021; "Maximum Interest Rate" betekent 4,00 procent; "Minimum Interest Rate" betekent 0,50 procent; en "Swap Rate Differential" betekent EUR 10Y Swap Rate EUR 2Y Swap Rate. Aflossing Mits zich geen Early Redemption Event of Event of Default heeft voorgedaan op of voor de Vervaldag, zal het Final Redemption Amount met betrekking tot iedere Obligatie gelijk zijn aan: N x 100%. Vervroegde Aflossing De Terms and Conditions van de Obligaties bepalen dat de Obligaties vervroegd worden afgelost in geval van het zich voordoen van bepaalde gebeurtenissen (ieder een "Early Redemption Event"), inclusief: een verzuim van de Deposito Wederpartij met betrekking tot haar verplichtingen onder de Deposito Overeenkomst; de bedragen ontvangen door de Uitgevende Instelling onder de Deposito Overeenkomst zijn lager dan de bedragen die vereist zijn om betalingen te doen betreffende de Obligaties; de Deposito Overeenkomst is beëindigd voor de geplande einddatum; bepaalde wijzigingen in het recht; en om belastingredenen.

9 Beschrijving van Openbaarmakingsvereiste Waar Obligaties aan vervroegde aflossing zijn onderworpen, zullen zij worden afgelost door betaling van een pro rata aandeel van een bedrag gelijk aan het bedrag dat is ontvangen door de Uitgevende Instelling van de Swap Wederpartij onder de Swap Overeenkomst en het bedrag ontvangen van de Deposito Wederpartij onder de Deposito Overeenkomst. Events of default Gevallen van verzuim De Trustee mag naar zij goeddunkt, en zal indien aldus schriftelijk gevraagd door houders van tenminste 25 procent van de hoofdsom van de dan uitstaande Obligaties, of indien aldus opgedragen krachtens bijzonder besluit van dergelijke houders in overeenstemming met de Trust Deed, (in iedere situatie onder de voorwaarde dat zij tot haar tevredenheid is schadeloos gesteld en/of gesecureerd) mededeling doen aan de Uitgevende Instelling dat de Obligaties onmiddellijk opeisbaar zijn, en zij zullen dienovereenkomstig onmiddellijk opeisbaar zijn, in geval een van de volgende gevallen van verzuim zich voordoet (ieder, een "Event of Default"): (i) er is een verzuim voor een periode van 30 dagen of langer in de betaling van enig bedrag verschuldigd betreffende de Obligaties; of (ii) de Uitgevende Instelling laat na enige van haar andere verplichtingen onder de Obligaties of de Trust Deed na te komen of in acht te nemen (met inachtneming van een periode voor herstel van 45 dagen indien (in de opinie van de Trustee) herstel mogelijk is); of (iii) enig besluit is genomen door enige bevoegde rechter of enig besluit is genomen inzake, vereffening of ontbinding (winding-up or dissolution) van de Uitgevende Instelling (waaronder, doch daartoe niet beperkt de aanvang van een faillissement, insolventie, gedwongen of vrijwillige of gedwongen liquidatie, betalingsregelingen met crediteuren, uitstel van betaling, gecontroleerd beheer, actio pauliana, algehele schikking met crediteuren, reorganisatie procedures of vergelijkbare procedures die in het algemeen de rechten van crediteuren raken, of de benoeming van een curator van de Uitgevende Instelling (waaronder doch daartoe niet beperkt de benoeming van enige curator, vereffenaar, revisor, verificateur, rechter (commissaris), behoudens met het oog op samenvoeging, fusie, consolidatie, reorganisatie of ander vergelijkbaar arrangement krachtens voorwaarden die vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de Trustee of door een bijzonder besluit van Obligatiehouders. (any order is made by any competent court or any resolution passed for the winding-up or dissolution of the Issuer (including, without limitation, the opening of any bankruptcy (faillite), insolvency, voluntary or judicial liquidation (insolvabilité, liquidation volontaire ou judiciaire), composition arrangements with creditors (concordat préventif de faillite), reprieve from payment (sursis de paiement), controlled management (gestion contrôlée), fraudulent conveyance (actio pauliana), general settlement with creditors or reorganisation proceedings or similar proceedings affecting the rights of

10 Beschrijving creditors generally) or the appointment of a receiver of the Issuer (including, without limitation, the appointment of any receiver (curateur), liquidator (liquidateur), auditor (commissaire), verifier (expertverificateur), (juge délégué or juge commissaire) save for the purposes of amalgamation, merger, consolidation, reorganisation or other similar arrangement on terms previously approved in writing by the Trustee or by an extraordinary resolution of the Noteholders). C.10 Derivaat component De Uitgevende Instelling zal haar verplichtingen om een bedrag te betalen gelijk aan de Interest Amount verschuldigd met betrekking tot iedere Obligatie (indien die er zijn) afdekken door het aangaan van de Swap Overeenkomst. Zie C.9 voor een beschrijving van de formule waarmee het Interest Amount (als dat er is) zal worden vastgesteld. Rente met betrekking tot de Obligaties zal jaarlijks achteraf betaalbaar zijn, tegen een variabel tarief. De manier waarop de variabele tarieven aan rente die betaalbaar is met betrekking tot de Obligaties wordt vastgesteld, is hierboven uiteengezet in C.9. C.11 Toelating tot de Niet van toepassing aangezien de Obligaties niet zijn toegelaten tot de handel op een handel, en geen verzoek tot toelating tot de handel is gedaan, op enige gereguleerde markt gereguleerde markt. C.12 Minimale Denominatie De Obligaties zullen worden uitgegeven in denominaties van EUR100.

11 Sectie D Risico's Beschrijving D.2 Essentiële risico's Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op de betreffende de mogelijkheid van de Uitgevende Instelling haar verplichtingen onder Uitgevende Instelling de Obligaties na te komen. Die omvatten ook dat de enige zakelijke activiteit van de Uitgevende Instelling is dat zij transacties aangaat en nakomt onder en dient als vehikel voor transacties, toegestaan onder de Securitisatiewet 2004 (Securitisation Act 2004). Het is niet voorzien dat de Uitgevende Instelling enige activa zal hebben die beschikbaar zijn voor Obligatiehouders anders dan de Swap Overeenkomst en de Deposito Overeenkomst, en de Obligatiehouders zullen geen recht op verhaal hebben met betrekking tot enige ander activa inzake de verplichtingen van de Uitgevende Instelling krachtens de Obligaties. De mogelijkheid van de Uitgevende Instelling om de hoofdsom van de Obligaties te betalen zal afhankelijk zijn van de nakoming door de Deposito Wederpartij van haar verplichtingen onder de Deposito Overeenkomst en de kredietwaardigheid van de Deposito Wederpartij. Indien de Deposito Wederpartij nalatig is enig bedrag te voldoen dat zij dient te voldoen krachtens de Deposito Overeenkomst of insolvent wordt kunnen investeerders de waarde kwijt raken van hun gehele investering of een deel daarvan, al naar gelang het geval zal zijn. In aansluiting op een dergelijke gebeurtenis kunnen de Obligaties eerder of later worden afgelost dan de Vervaldag. De prijs van de Obligaties kan volatiel zijn en zal worden beïnvloedt door, onder meer, de tijd resterend tot de Vervaldag en de kredietwaardigheid van de Deposito Wederpartij, die op haar beurt kan worden beïnvloed door politieke, economische en financiële gebeurtenissen in een of meerdere jurisdicties. Bijgevolg is de Uitgevende Instelling blootgesteld aan de mogelijkheid van BNP Paribas Fortis SA/NV haar verplichtingen als Deposito Wederpartij na te komen. De mogelijkheid van de Uitgevende Instelling om het Interest Amount (indien dat er is) met betrekking tot iedere Obligatie te betalen zal afhankelijk zijn van de nakoming door de Swap Wederpartij van haar verplichtingen onder de Swap Overeenkomst. Bijgevolg is de Uitgevende Instelling blootgesteld aan de mogelijkheid van BNP Paribas haar verplichtingen als Swap Wederpartij na te komen onder de Swap Overeenkomst en de algemene kredietwaardigheid van BNP Paribas. BNP Paribas zal geen zekerheid (credit support) stellen voor haar verplichtingen onder de Swap Overeenkomst. De Uitgevende Instelling zal als enige aansprakelijk zijn onder de Obligaties. In geval van een insolventie procedure betreffende de Uitgevende Instelling zullen de Obligatiehouders het risico lopen van uitstel van voldoening van enige vordering die zij mochten hebben op de Uitgevende Instelling krachtens de obligaties of het ontvangen, met betrekking tot hun vorderingen, van het resterende bedrag na tegeldemaking van de activa van de Uitgevende Instelling nadat hoger gerangschikte crediteuren zijn voldaan. In aanvulling op het voorgaande heeft de Uitgevende Instelling in deze Prospectus een aantal andere factoren geïdentificeerd die materieel nadelig van invloed zouden kunnen zijn op haar zaken en mogelijkheid betaling te doen onder de Obligaties. Deze factoren omvatten ook risico's betreffende de beperking van het verhaalsrecht van de Obligatiehouders tot de activa van de Uitgevende Instelling die betrekking hebben op Compartiment ; insolventie van de

12 Beschrijving Uitgevende Instelling en de gevolgen daarvan; het zich voordoen van een Early Redemption Event betreffende Obligaties en de gevolgen daarvan; en de United States Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act [H.R. 4173] van D.3 Essentiële risico's Er zijn bepaalde factoren die materieel zijn met het oog op het betreffende de waarderen van markt risico verbonden aan de Obligaties, die ook Obligaties blootstelling aan de Swap Rate Differential omvatten, factoren die de waarde en handelsprijs van de Obligaties beïnvloeden, overwegingen betreffende afdekken (hedging), aanvullende bijstelling gebeurtenissen, informatie van na uitgifte, verandering in het recht, effect van verlaging van krediet rating, potentiële belangenconflicten, aanwijzingen door de Swap Wederpartij aan de Trustee, vervroegde aflossing, rente tarief wijzigingen, wisselkoers wijzigingen, mogelijke illiquiditeit van de Obligaties in de secundaire markt, en het risico dat de Deposito Overeenkomst en of Swap Overeenkomst niet uitvoerbaar (realisable) mochten zijn voor hun volledige nominale bedrag. Daarenboven, met betrekking tot de Obligaties, uitsluitend de Trustee mag stappen ondernemen (waaronder afdwingen) jegens de Uitgevende Instelling, en is niet verplicht zulke stappen te ondernemen zonder eerst tot haar genoegen schadeloos gesteld en gesecureerd te zijn.

13 Sectie E Aanbod Beschrijving E.2b Reden voor het Aanbod en Gebruik van opbrengsten E.3 Condities en voorwaarden van het aanbod De netto opbrengsten van de Obligaties zullen worden aangewend door de Uitgevende Instelling teneinde de Swap Overeenkomst aan te gaan en/of daaronder een betaling te doen aan de Swap Wederpartij en onder de Deposito Overeenkomst aan de Deposito Wederpartij en om vergoedingen (fees) en kosten met betrekking tot de administratie van de Uitgevende Instelling en/of de Obligaties te voldoen. Aanvragen om in te schrijven op de Obligaties kunnen in België worden gedaan door contact op te nemen met Bpost Banque S.A. of een van haar agenten. SecurAsset S.A. is door Bpost Banque S.A. geïnformeerd dat distributie van de Obligaties zal plaatsvinden overeenkomstig de Distributeur's gebruikelijke procedures en onderworpen aan toepasselijk recht en regelgeving. Van aanstaande investeerders zal niet worden gevergd dat zij rechtstreeks enige contractueel arrangement aangaan met de Uitgevende Instelling met betrekking tot het inschrijven op de Obligaties. Er zijn geen vooraf vastgestelde toewijzingscriteria. SecurAsset S.A. is geïnformeerd dat de Distributeur toewijzingscriteria zal hanteren die gelijke behandeling van aanstaande investeerders zekerstelt. Alle door tussenkomst van de Distributeur gedurende de Aanbiedingsperiode verzochte Obligaties zullen worden toegekend tot het maximum bedrag van het aanbod. Aanbiedingen mogen worden gedaan door de Distributeur in België aan particuliere klanten, institutionele investeerders en private bank klanten (private bank clients). Iedere investeerder zal door de Distributeur aan het eind van de Aanbiedingsperiode worden bericht inzake toekenning aan hem van Obligaties. Noch SecurAsset S.A. noch de Dealer is verantwoordelijk voor die berichtgeving. Aanbiedingsperiode: Aanbiedingsprijs (Offer Price) (per Obligatie) Voorwaarden waaraan het aanbod is onderworpen: Detail van het minimum en/of maximum bedrag van aanvraag: Vanaf, en inclusief, 25 november 2013 tot, en inclusief, 20 december Een bedrag gelijk aan 102 procent van de denominatie van iedere Obligatie (waarvan verkoop vergoeding en commissies van 2,00 procent van de denominatie per Obligatie zal worden behouden door de Distributeur en een maximum jaarlijks bedrag van 0,60 procent vertegenwoordigd is door commissies betaalbaar aan de Distributeur). De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor het aanbod van de Obligaties op ieder moment voor of tijdens de Issue Date in te trekken. Voor alle duidelijkheid, indien enige aanvraag door een potentiële investeerder is gedaan en de Uitgevende Instelling dit recht tot intrekking uitoefent, zal iedere zodanige investeerder niet gerechtigd zijn in te schrijven op Obligaties of anderszins Obligaties te verkrijgen. Minimaal inschrijvingsbedrag per investeerder: EUR100. Maximum inschrijvingsbedrag per investeerder: EUR

14 Beschrijving E.4 Belang van natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken bij de uitgifte/aanbieding E.7 Kosten in rekening gebracht aan de investeerder door de Uitgevende Instelling of een aanbieder Beschrijving van mogelijkheid on aanvragen te verlagen en wijze van teruggave van overtollig bedrag betaald door de aanvragers: Details van de methode en beperkingen in de tijd voor het betalen van en beschikbaar stellen van de Obligaties. Niet van toepassing aangezien indien, gedurende de Aanbiedingsperiode, aanvragen tot inschrijven voor de Obligaties het totale bedrag van het aanbod overschrijden, de Aanbiedingsperiode voortijdig zal eindigen en acceptatie van verdere aanvragen onmiddellijk zal worden opgeschort. De Obligaties zullen worden verwerkt (cleared) door Euroclear and Clearstream, Luxemburg (de "Clearing Systems") en dienen via de Distributeur te worden beschikbaar gesteld op of omstreeks de Issue Date. Elke investeerder zal worden bericht door de Distributeur over verwerkings afspraken met betrekking tot de Obligaties op het moment van de aanvraag van een dergelijke investeerder. Noch SecurAsset S.A. noch de Dealer is verantwoordelijk voor dergelijke berichten. BNP Paribas treedt op als Swap Wederpartij met betrekking tot de Obligaties. Bpost Banque S.A. treedt op als Distributeur met betrekking tot de Obligaties en BNP Paribas Fortis SA/NV treedt op als Deposito Wederpartij met betrekking tot de Obligaties. Anderszins, en voor zover de Uitgevende Instelling bekend, heeft geen persoon betrokken bij het aanbod van de Obligaties een materieel belang bij het aanbod. Niet van toepassing aangezien geen kosten in rekening zullen worden gebracht aan de investeerders door de Uitgevende Instelling.

Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Element Beschrijving van Element A.1 Standaard waarschuwing. Openbaarmakingsvereiste

Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Element Beschrijving van Element A.1 Standaard waarschuwing. Openbaarmakingsvereiste SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen Hogan Lovells Amsterdam Translation dated 14 November 2014 BNPP -20MM programme Compartment 2014-277 SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen Translation dated 8 July 2013 SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een

Nadere informatie

Sectie A Inleiding en waarschuwingen

Sectie A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als "en". Deze en zijn genummerd in Secties A-E (A.I - E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te worden opgenomen in een

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element. Bekendmakingsvereiste. A.1 Standaard waarschuwing

SAMENVATTING. Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element. Bekendmakingsvereiste. A.1 Standaard waarschuwing SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van "en". Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van "Elementen". Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Hogan Lovells Amsterdam. Translation dated 6November BNPP -20MM programme. Compartment SAMENVATTING

Hogan Lovells Amsterdam. Translation dated 6November BNPP -20MM programme. Compartment SAMENVATTING Hogan Lovells Amsterdam Translation dated 6November 2014 BNPP -20MM programme Compartment 2014-276 SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element A.1 Standaard waarschuwing. Bekendmakingsvereiste

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element A.1 Standaard waarschuwing. Bekendmakingsvereiste SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

Afdeling B - Uitgevende Instelling (Issuer)

Afdeling B - Uitgevende Instelling (Issuer) UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving Bekendmakingsvereiste

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving Bekendmakingsvereiste SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element A.1 Standaard waarschuwing. Bekendmakingsvereiste

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving van element A.1 Standaard waarschuwing. Bekendmakingsvereiste SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten bekend als en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen te

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving Bekendmakingsvereiste. A.1 Standaard Waarschuwing dat:

SAMENVATTING. Hoofdstuk A - Inleiding en waarschuwingen. Element Omschrijving Bekendmakingsvereiste. A.1 Standaard Waarschuwing dat: SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit bekendmakingsvereisten genaamd "en". Deze en zijn opgesomd in de hoofdstukken A - E (A.1 - E.7). Deze samenvatting bevat alle en die vereist zijn in een samenvatting

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen

Nadere informatie

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; DE TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor houdende

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Informatieverplichting. van Element

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en waarschuwingen. Informatieverplichting. van Element SAMENVATTING Samenvattingen zijn opgebouwd uit informatieverplichtingen bekend als "Elementen". Deze Elementen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die onderdeel

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM SERIES 20 TOT 22 OBLIGATIES INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM

INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM SERIES 20 TOT 22 OBLIGATIES INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM SERIES 20 TOT 22 OBLIGATIES INSTRUCTIE TOT GEGROEPEERDE STEM Voor een algemene vergadering van houders (de "Obligatiehouders" (Noteholders)) van enige Series van uitstaande

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING. Element

SAMENVATTING. Element SAMENVATTING Samenvattingen zijn opgebouwd uit informatieverplichtingen bekend als "Elementen". Deze Elementen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die onderdeel

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie