Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015. Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen"

Transcriptie

1 Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015 Jeroen Dejalle en Vandena van der Meer, adviseurs bij Montae Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen Voor de voorbeeldberekeningen van pensioen moet in 2015 uitgegaan worden van de 25- jaars SWAP-rente van september 2014 en de geldende overige tarieven die DNB jaarlijks publiceert. Op het UPO voor 2015 is deze rente vastgesteld op 2,2%. Toelichting: Pensioenfondsen kunnen voor kapitaal- en premieovereenkomsten een rekenrente hanteren die vastgelegd is in het pensioenreglement, tenzij de deelnemer volgens de pensioenovereenkomst (artikel 80 Pensioenwet) de mogelijkheid krijgt om te shoppen met het kapitaal. Als de pensioenregeling voorziet in de mogelijkheid tot shoppen dan moet de voorbeeldrente van 2,2% gebruikt worden. Voor het berekenen van de te bereiken beleggingswaarde/het te bereiken kapitaal moet uitgegaan worden van een voorbeeldrendement van 4% (het vergelijkingsrendement uit de Financiële bijsluiter). DNB voert wijziging UFR nog niet door DNB zal de wijziging van de UFR in de actuele rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen, die per 1 januari 2015 was voorzien als onderdeel van het nieuw Financieel Toetsingskader (hierna: nftk), nog niet doorvoeren. Gewacht wordt op een nog door DNB uit te voeren onderzoek naar de wenselijkheid de UFR voor pensioenfondsen aan te passen aan die voor verzekeraars. De verwachting is dat de UFR voor verzekeraars in het eerste kwartaal door EIOPA, de Europese toezichthouder voor pensioenfondsen en verzekeraars, wordt vastgesteld. Daarna volgt het DNB-onderzoek.. DNB heeft aangegeven daarbij de aanbevelingen van de Commissie UFR te betrekken. De beslissing volgt op de inwerkingtreding van het nftk, waarbij de roep om uitstel en opnieuw bezien van de nieuwe UFR een dringend verzoek was vanuit de Eerste Kamer. Voor de volledigheid geeft DNB ook aan dat per 1 januari 2015 de 3-maands middeling

2 van de rentetermijnstructuur komt te vervallen. Door de inwerkingtreding van het nftk op 1 januari 2015 worden beleidsbeslissingen immers al gebaseerd op een 12-maands dekkingsgraadmiddeling (beleidsdekkingsgraad). Het behouden van de 3- maandsmiddeling zou dan dubbelop zijn. Dit verval heeft direct effect op de dekkingsgraden van pensioenfondsen per 1 januari gelet op de huidige rentestand. Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds naar Tweede Kamer Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds eind december jl. naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe uitvoeringsvorm en maakt een andere wijze van bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Het Algemeen Pensioenfonds (hierna: APF) kan zorgen voor schaalvoordelen. Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren voor diverse sectoren en/of bedrijven, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Dit is vergelijkbaar met de opzet van het huidige multi-opf. Het bestuur is net als bij elk ander pensioenfonds verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van de belangen van alle betrokken belanghebbenden. Anders dan in de voorfase van het wetsvoorstel aangegeven, zijn alle bestuursmodellen bij een APF mogelijk. Dit wordt dus niet meer beperkt tot het onafhankelijke model. Tenslotte geldt dat een APF alleen een stichting kan zijn, met de verplichting om werkkapitaal aan te houden. De Pensioenfederatie is verheugd over de indiening bij de Tweede Kamer. Zij is van mening dat het wetsvoorstel bijdraagt aan modernisering van het pensioenstelsel. Het APF is uitstekend geschikt om de samenwerking tussen fondsen te verbeteren doordat meerdere pensioenregelingen ondergebracht kunnen worden bij een pensioeninstelling. De Pensioenfederatie vindt het een goede zaak dat het not-for-profit karakter van pensioenfondsen behouden blijft. De Pensioenfederatie juicht een spoedige introductie van de APF toe. Zij wil graag dat alle pensioenfondsen profijt kunnen hebben van de introductie van de APF. Het huidige wetsvoorstel sluit echter uit dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen De Pensioenfederatie juicht een spoedige introductie van de APF toe. Zij wil graag dat alle pensioenfondsen profijt kunnen hebben van de introductie van de APF. samen ondergebracht kunnen worden in een APF. De Pensioenfederatie wil hierover in gesprek met de politiek. In onderstaande link treft u het wetsvoorstel aan: Het APF is een speerpunt van Montae in Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Margriet Adema: of

3 Verzamelwet pensioenen 2014 aangenomen door Eerste Kamer De Eerste Kamer heeft de Verzamelwet Pensioenen 2014 op 9 december jl. aangenomen. Op 3 juli 2014 stemde de Tweede Kamer er al mee in. In ons overzicht destijds hebben wij u reeds een opsomming gegeven van de wijzigingen. Wij stippen in dit overzicht nog de gevolgen die de wet kan hebben voor het bijzonder partnerpensioen aan. In artikel 57 van de Pensioenwet is het bijzonder partnerpensioen geregeld. Bijzonder partnerpensioen is het opgebouwde partnerpensioen waarop een (gewezen) partner recht houdt na een scheiding. Bij de vaststelling van partnerpensioen voor een nieuwe partner wordt altijd rekening gehouden met het bijzonder partnerpensioen. Overlijdt de vorige partner dan gaat het bijzonder partnerpensioen niet naar de nieuwe partner maar valt het vrij ten gunste van de pensioenuitvoerder. In de Verzamelwet pensioenen 2014 wordt nu bepaald dat het bijzonder partnerpensioen terugvloeit naar de nieuwe partner van de (gewezen) deelnemer op het moment dat de gewezen partner overlijdt. Sociale partners moeten dit dan wel opnemen in de pensioenregeling. Het terugvloeien van het bijzonder partnerpensioen is dus geen wettelijk recht, maar vereist een aparte arbeidsvoorwaardelijke afspraak. Deze bepaling geldt vanaf 1 januari Aanvullende stukken Wet Pensioencommunicatie Staatssecretaris Klijnsma heeft diverse aanvullende stukken over de Wet Pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel wordt aangepast via een Nota van wijziging. In de Nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt Klijnsma vragen van de Tweede Kamer. Ook is een Ontwerpbesluit met nadere regelgeving gepubliceerd. De belangrijkste wijzigen zijn: De bepaling van de onderwerpen die de basisinformatie over de pensioenregeling moet bevatten; De procedure voor de vaststelling van het UPO; De nadere invulling van de uitbreiding van het pensioenregister met nieuwe functionaliteiten; De rekenregels die ten grondslag liggen aan de berekening van het te bereiken pensioen op basis van een pessimistisch, een verwacht en optimistisch scenario. Wij verwijzen u voor de volledige inhoud van deze stukken naar onderstaande linkjes. De Tweede Kamer besluit in deze maand wanneer het wetsvoorstel behandeld wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Dejalle: /

4 Hoofdlijnennota Optimalisering wettelijke kader Premieovereenkomsten Staatssecretaris Klijnsma heeft eind december 2014 in een hoofdlijnnota Optimalisering wettelijk kader premieovereenkomsten een aantal verbetervoorstellen gedaan zodat werknemers met een premieovereenkomst een beter pensioen zullen kunnen opbouwen. Het huidige wettelijke kader wordt door het kabinet gezien als een hindernis om tot een optimaal pensioenresultaat te komen. De reden hiervoor is dat nu nog de verplichting bestaat om het opgebouwde kapitaal in een keer om te zetten in een pensioenuitkering op de pensioendatum. Als gevolg hiervan is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de rente van het moment van aanwending. Ook moet voorafgaand aan de pensionering het beleggingsrisico worden afgebouwd. Kern van de hoofdlijnnota is dat bij premieovereenkomsten ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico mag worden gelopen. Ook bevat de nota voorstellen om de gevolgen van het nemen van risico s voor de deelnemer te beperken. De ministerraad heeft ingestemd met de nota. Het kabinet streeft naar aanpassing van de wetgeving per 1 januari Op dit moment nemen rond de half miljoen mensen deel aan een premieovereenkomst. De Pensioenfederatie ziet de voorstellen als een eerste goede stap. Daarnaast ziet de Pensioenfederatie graag dat de staatssecretaris verder gaat dan de huidige voorstellen. De Pensioenfederatie ziet graag dat het kabinet in 2015 met concrete voorstellen komt om sociale partners en beroepsbeoefenaren in staat te stellen moderne en innovatieve pensioenovereenkomsten te sluiten. Daarbij zal buiten de huidige wettelijke kaders moeten worden gedacht. DNB vindt risico belangenverstrengeling Onderbelicht DNB heeft uit haar onderzoek in de periode juni-september 2014 over belangenverstrengeling geconcludeerd dat de meeste pensioenfondsen te weinig aandacht hebben voor dit risico. Een groot aantal fondsen heeft geen risicoanalyse gemaakt. Als er een beleid is geformuleerd is het in de meeste gevallen niet gebaseerd op een risicoanalyse. Diverse fondsen houden niet bij welke hoofd- en nevenfuncties de (mede)beleidsbepalers hebben. Er is ook geen zicht op de privébelangen van deze personen. Volgens DNB kan verstrengeling van belangen van (mede)beleidsbepalers onzuivere besluitvorming in de hand werken, waardoor het pensioenfonds schade kan oplopen. DNB heeft gemerkt dat in de sector behoefte is aan goede voorbeelden. De toezichthouder gaat hiervoor good practices uitwerken. Verder verwacht zij van besturen en intern toezichthouders voortdurende aandacht voor het onderwerp belangenverstrengeling. Voor nadere informatie over risicoanalyse of beleid kunt u contact opnemen met Margriet Adema: of

5 Liquidatie van kwetsbare fondsen Begin 2014 heeft DNB ongeveer zestig pensioenfondsen verzocht hun toekomstbestendigheid te onderzoeken met de verplichting in het najaar van 2014 een analyse op te leveren. Eind 2014 is duidelijk waar deze pensioenfondsen staan. DNB meldt dat van deze zestig fondsen ongeveer de helft bezig is met een samengaan met een ander fonds of een liquidatie. DNB heeft aangegeven dat de toezichthouder in 2015 doorgaat met het onderzoek naar mogelijk kwetsbare pensioenfondsen, waarbij ook aandacht besteed wordt aan kwalitatieve aspecten. DNB let dan bijvoorbeeld ook op bestuurlijke risico s. Als een fonds langdurig geen geschikte bestuurders kan vinden zal de toezichthouder contact zoeken met het betreffende bestuur. Toezichtthema s DNB 2015 In de nieuwsbrief van december 2014 heeft DNB aangegeven dat het belangrijkste onderwerp van het DNB-toezicht voor 2015 de implementatie is van het nftk. In de eerste plaats wil de toezichthouder de sector zoveel mogelijk informeren over het nieuwe FTK en alle regelgeving die daarmee samenhangt. Hiervoor wordt in januari een aantal seminars georganiseerd. Ook zendt DNB deze maand een brief aan de sector over de verwachtingen over en weer ten aanzien van de aanpak van de implementatie van de nieuwe wetgeving. Andere onderwerpen waar DNB aandacht aan wil geven zijn de ontwikkeling van het Algemeen Pensioenfonds en de evenwichtige premievaststelling. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de thema s die ook in 2014 liepen zoals de consolidatie in de sector en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Tenslotte blijven de doorlopende onderwerpen van het toezicht zoals operationele risico s, integriteit en geschiktheid van bestuurders de aandacht houden van DNB. DNB geeft aan dat er een erg volle agenda is op het gebied van het toezicht maar benadrukt dat dit gezien de bewegingen in de sector, leidend tot steeds meer professionalisering, logisch is. Onderzoek DNB aansluiting bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen In de nieuwsbrief pensioenen heeft DNB verder aangegeven dat bij een tiental bedrijfstakpensioenfondsen (hierna: BPF en) een onderzoek ingesteld wordt welke maatregelen deze fondsen getroffen hebben om het risico op onvolledige aansluiting van werkgevers te beheersen. DNB zal daarbij ook nagaan of het fonds het risico en de mogelijke schade in kaart heeft gebracht en tot welke conclusies dit heeft geleid. DNB voert het onderzoek uit bij BPF en in bedrijfstakken waar sprake is van veel kleine werkgevers of een snel wisselend personeelsbestand. Het onderzoek gaat in januari 2015 van start. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant wil DNB inzicht krijgen in de mate van beheersing van de in het onderzoek betrokken BPF en. Aan de andere kant hoopt DNB dat het onderzoek good practices oplevert die andere fondsen kunnen helpen om het risico zoveel mogelijk te beperken.

6 Afkoop klein pensioen 2015 In december jl. is in de Staatscourant de afkoopgrens voor kleine pensioenaanspraken voor 2015 gepubliceerd. Het bedrag is vastgesteld op 462,88. Bijeenkomsten, seminars De komende maanden vinden onder meer de volgende bijeenkomsten plaats: 21, 26 januari en 4 februari Seminar DNB inzake nftk voor bestuurders, directeuren pensioenfondsen en leden Raden van Toezicht 27 januari 28 januari Seminar DNB inzake nftk voor medewerkers pensioenuitvoeringsorganisaties Seminar DNB inzake nftk voor adviseurs Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) Wetsvoorstel Status Beoogde datum inwerkingtreding Wetsvoorstel Aanpassing FTK (nftk) Wetsvoorstel Pensioencommunicatie Wetsvoorstel werken na de AOWgerechtigde leeftijd Eerste Kamer heeft op 24 december jl. het wetsvoorstel aangenomen. Op diverse punten volgt nog uitwerking in lagere regelgeving. Dit moet nog nader worden vastgesteld Wetsvoorstel is op 2 september jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Reacties van eerdere internetconsultatie zijn hierin verwerkt. Nota n.a.v. het verslag, Nota van wijziging (o.a. plicht tot opnemen reële dekkingsgraad in jaarverslag) en ontwerpbesluit zijn eind december 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Wetsvoorstel is op 11 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Bespreking inbreng Tweede Kamerfracties in Tweede Kamercommissie 1 januari Er zijn echter onderdelen waarvoor een uitstel van een half jaar geldt. Voor een aantal bepalingen, zoals onderwerpen die op het UPO staan, 1 januari De verwachting is dat de behandeling van het wetsvoorstel plaatsvindt voor de uitreiking van het UPO dit jaar. Andere bepalingen kunnen ook 1 juli 2015 inwerking treden. 1 januari 2016

7 Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds (APF) SZW vond op 10 december jl. plaats. Wetsvoorstel is op 17 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Bespreking inbreng Tweede Kamerfracties in Tweede Kamercommissie SZW vond op 10 december jl. plaats. Eind december 2014 is het wetsvoorstel door Klijnsma aan de Tweede Kamer gezonden. 1 januari 2016 Nog nader te bepalen Overige pensioenonderwerpen/aangekondigde wet- en regelgeving Thema Concept-AMvB tot schrappen termijn waardeoverdracht Stand van zaken/planning Concept-AMvB wordt naar verwachting voor 15 januari 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Nationale Pensioendialoog Fase 1: Oriëntatie (toekomst van ons Fase 2: Bijeenkomsten (sept. jan. 2015) pensioenstelsel) - Algemene bijeenkomsten; - Themabijeenkomsten; - Verdieping; - Slotbijeenkomst (19 januari 2015). Fase 3: Resultaten (Hoofdlijnennota in mei 2015) Wetsvoorstel tot wijziging instemmingsrecht OR bij pensioenregelingen (aanpassing WOR) Facilitering pensioenregeling zzp ers Ontwerpbesluit tot verlaging van de wettelijke rente voor niethandelstransacties (van 3% naar 2%) Wijzigingswet financiële markten 2016 Ontwerpbesluit implementatie EU-richtlijn ratings Verkenning naar de mogelijkheid om pensioen Wetsvoorstel wordt naar verwachting ingediend voor de zomer van Deels al in voorzien in Belastingplan Op overige onderdelen volgt nog een wetsvoorstel dat naar verwachting in mei 2015 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Ontwerpbesluit ligt voor advies voor bij de Raad van State. Diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enkele andere wetten. Consultatie gestart op 26 juni jl.. Sluitingsdatum 13 augustus jl.. Diverse wijzigingen van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit FTK pensioenfondsen, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Consultatie is 11 april jl. gesloten. Brief over voortgang onderzoek en doorkijk is op 28 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer.

8 in te zetten voor de aflossing van de woningschuld (n.a.v. verzoek Reformatorische maatschappelijke unie) Onderzoek fundamentele herziening waardeoverdracht Voortgangsrapportage verkenning volgt naar verwachting in januari Wegens prioritering in de capaciteitsinzet is dit onderwerp stil komen te liggen. Wordt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2015 opnieuw opgepakt na afronding van de parlementaire behandeling van het nftk. Klijnsma streeft ernaar brief met uitkomst onderzoek voor de zomer van 2015 gereed te hebben. Monitoren pensioenpremies (n.a.v. nftk) Onderzoek naar (mate van) nadelige gevolgen renteafdekkingen in nftk Onderzoek naar mogelijkheid van vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur beroepspensioenfondsen Monitoren vrijwillige voortzetting na ontslag Oplossingsrichtingen problematiek pensioen in eigen beheer Monitor premiedalingen door DNB volgt eind Uitkomsten volgen naar verwachting voor de zomer van Brief met uitkomsten onderzoek volgt naar verwachting in voorjaar Start op zijn vroegst in januari Klijnsma informeert Tweede Kamer voor 15 januari 2015 over de stand van zaken. Oplossingsrichtingen volgen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor het meireces 2015.

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening 55 6. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie