Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Voortgezet Onderwijs sectie LERARENOPLEIDING 2010/2011 ICLON Afdeling Voortgezet Onderwijs Willem Einthovengebouw Wassenaarseweg 62A Postbus 905, 2300 AX Leiden tel: fax:

2

3 INHOUD I STUDIEONDERDELEN INSTITUUTSDEEL, PRAKTIJKDEEL EN SCHOOLBEZOEK VERDELING STUDIELAST CURSUSINFORMATIE... 5 Begeleiding Begeleiding Pedagogiek... 9 Specialisatie Vakdidactiek Nederlands Klassieke Talen Moderne Vreemde Talen Biologie Natuurkunde Scheikunde Filosofie Geschiedenis Godsdienst en Levensbeschouwing Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen Algemene Economie Management en Organisatie DIGITAAL PORTFOLIO BLACKBOARD EN ICT ICLON MEDIATHEEK ICLON MULTIMEDIARUIMTE ONDERSTEUNING II EXAMEN III KWALITEITSZORG EN ONDERWIJSEVALUATIE IV ONDERWIJSMOMENTEN V NUTTIGE LINKS VI ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (PER )... 71

4

5 I STUDIEONDERDELEN De opleiding bestaat voor de helft uit praktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen. Kennis en opdrachten worden in de praktijk toegepast en vanuit het instituut uitgevoerd. Omgekeerd worden vragen uit de praktijk op het instituut met behulp van de relevante theorie onderzocht. Het praktijkdeel vindt in een continu-model plaats. Voor dio's (Docenten-in-Opleiding)die de volledige opleiding in een jaar willen afronden, geldt een gemiddelde studiebelasting van 40 uur per week (20 uur per week voor het instituutsdeel en 20 uur per week voor de praktijk). 1.1 Instituutsdeel, praktijkdeel en schoolbezoek Instituutsdeel: De dio werkt vanuit het instituut aan de professionele ontwikkeling van de rollen die voor het leraarschap van belang zijn: de rol als pedagoog (bij het onderdeel pedagogiek), de rol van vakdidacticus (bij het onderdeel vakdidactiek) en de rollen lid van de schoolorganisatie, regisseur (klassenmanagement) en specialist (bij het onderdeel specialisatie). Praktijkdeel: In het praktijkdeel houdt de dio zich bezig met onderwijs voorbereiden en uitvoeren, begeleiden van leerlingen, ontwikkelen van leerstof, specialisatie voorbereiden en uitvoeren, functioneren in de schoolorganisatie en het deelnemen aan alle schoolactiviteiten. Het praktijkdeel bestaat óf uit een baan in het voortgezet onderwijs óf uit een door het ICLON te regelen stage. De omvang van het praktijkdeel bedraagt tenminste 250 klassencontacturen, waarvan, indien het een stage betreft, minimaal de helft door de dio zelf gegeven uren. Het praktijkdeel wordt gedurende de hele opleidingsperiode vervuld. Een stage kan op twee verschillende scholen plaatsvinden. Indien tot wisseling van school besloten wordt, vindt deze halverwege de opleiding, januari, respectievelijk begin van het schooljaar plaats. Het aantal te geven lesuren bij een baan moet aansluiten bij het gekozen opleidingstraject zoals in de leerovereenkomst is vastgelegd en binnen de aanstelling moeten voldoende uren in de bovenbouw worden gegeven Het ICLON heeft met een veertigtal opleidingsscholen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin de gezamenlijke inspanning voor het opleiden van eerstegraads docenten geregeld is. dio's kunnen solliciteren naar een baan uit het banen/stage-aanbod van deze scholen (het aanbod is ook beschikbaar via de ICLON website, Ook bij andere scholen kunnen dio's eventueel solliciteren. Het grote voordeel van het werken aan een opleidingsschool is dat daar een (of meer) speciaal opgeleide opleidingsfunctionaris(sen) (de begeleider op school, BOS) nauw betrokken is/zijn bij de inrichting van de opleiding en verantwoordelijk is/ zijn voor het opleidingsdeel binnen de school. Betaalde baan in het onderwijs De ervaring leert dat voor een beginnend docent zelfs een beperkt aantal lesuren een behoorlijke belasting is. dio s die het volledige opleidingsprogramma volgen en de opleiding binnen een jaar af willen ronden, wordt geadviseerd maximaal uren per week les te geven. Als de baan omvangrijker is, zal in veel gevallen een langduriger opleidingstraject worden overeengekomen. Voor alle dio s geldt dat binnen de aanstelling een aantal uren in het eerstegraads gebied verzorgd moeten worden. Als dat niet het geval is, loopt de dio een aanvullende stage. Met de opleidingsscholen zijn duidelijke afspraken gemaakt over beschikbaarheid van de dio's voor de school en voor de opleiding en over de begeleiding binnen de school. dio's die niet aan een opleidingsschool werken dienen, in goed overleg met de coördinator beroepspraktijk van het ICLON, in ieder geval de volgende zaken met hun school te regelen: - De school zorgt ervoor dat de dio op de, in het opleidingscontract vastgelegde, onderwijsmomenten van het ICLON, de maandag, beschikbaar is. Voor studenten die de educatieve variant van de masteropleiding willen volgen betekent dit dat de werkgever ook rekening moet houden met het onderwijsaanbod van de opleiding waar de vakstudie wordt gevolgd. 3

6 - Om de continuïteit in de opleiding te kunnen garanderen dient de aanstelling minimaal 3 maanden te duren. - Indien geen of onvoldoende lesuren in het eerstegraadsgebied worden gegeven dient de dio een aanvullende stage te volgen. Deze kan zowel op de eigen als op een andere school plaatsvinden. - Op de school wordt de dio begeleid door een gemotiveerde collega die samen met de instituutsbegeleider het opleidingsteam van de dio vormt. Deze begeleidende collega dient zich in de opleiding van de dio te verdiepen, regelmatig met de instituutsbegeleider te overleggen en bereid te zijn een cursus begeleidingsvaardigheden bij het ICLON te volgen. - De school staat lesbezoek vanuit het ICLON toe. - Indien van toepassing werkt de school mee aan de specialisatie van de dio. - Na goedkeuring door de coördinator beroepspraktijk van het ICLON worden de afspraken tussen ICLON, school en dio in een contract tussen partijen vastgelegd. Zie verder de Praktijkgids van het ICLON. Schoolbezoek De BOS en de Instituutsbegeleider (IB) volgen in nauw overleg met elkaar en met de dio de studievoortgang van de dio. Schoolbezoek door de IB is afhankelijk van de ligging van de school binnen Nederland. Het streven is dat de dio één à twee keer per jaar op school wordt bezocht als de school in de regio van het ICLON ligt. Buiten de regio van het ICLON wordt in principe geen schoolbezoek afgelegd. In dat geval zal via alternatieve methoden (bijv. video-opnames) een indruk van het functioneren in de klas worden gekregen Verdeling studielast De opleiding heeft een studielast van 60 ECTS (European Credits Transfer System). Deze punten zijn als volgt verdeeld: Praktijk 1 Praktijk 2 15 ECTS 15 ECTS Vakdidactiek 1 Vakdidactiek 2 5 ECTS 5 ECTS Begeleiding 1 Begeleiding 2 - Pedagogiek Specialisatie 4 ECTS 3 ECTS 5 ECTS 8 ECTS 4

7 1.3. Cursusinformatie Begeleiding 1 Docent(en): diverse ECTS: 4.0 Niveau: 400 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional. Beschrijving Er zijn bijna wekelijks Begeleidingsbijeenkomsten waarin veel aandacht is voor de complexiteit van het vak van leraar en de rollen die daarbij te onderscheiden zijn: In het onderdeel Begeleiding komen met name de docentrollen professional, regisseur en lid van de schoolorganisatie aan de orde. Daarnaast worden de praktijkervaringen van de dio s besproken, en verbonden met relevante theorie. In dit onderdeel worden dio s begeleid bij het werken aan hun portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Specifiek voor het onderdeel Begeleiding is dat alle rollen aan de orde komen, allemaal vanuit de centrale rol: de docent als professional. Het leren van ervaringen in de praktijk en het daarop reflecteren staan centraal. Werkwijze Het leren van ervaringen en het daarop (leren) reflecteren vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan worden verbonden met theorie over leren en lesgeven. Door te reflecteren op het eigen gedrag en dit te analyseren vanuit de verschillende rollen komt de dio tot zijn eigen stijl van lesgeven en professionele identiteit. Tijdens de Begeleidingsbijeenkomsten komen o.a. de volgende thema s aan de orde: - opvattingen over leren en onderwijzen, - ordehandhaving en klassenmanagement, - interactie met leerlingen - het ontstaan van patronen van interactie, verbale en non-verbale aspecten van het optreden als leraar het functioneren als lid van de schoolorganisatie Het verloop van het leerproces van de dio en de eigen ontwikkeling worden zichtbaar in het elektronisch portfolio dat iedere dio samenstelt onder begeleiding van de instituutsbegeleider en de schoolbegeleider. Toetsing: Tijdens Begeleiding 1 worden er 2 voortgangsgesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de dio. Na ongeveer een maand vindt een evaluatie plaats van de orientatieperiode, na ongeveer 3 maanden wordt een (dringend) studieadvies gegeven bij het go nogomoment. Voor elk gesprek wordt vooraf informatie gevraagd bij de Begeleider op School (BOS) en de op het ICLON betrokken docenten Bij de beoordeling zijn praktijk en het elektronische portfolio belangrijke bronnen. Deze bronnen worden gebruikt om de student te beoordelen op een aantal rubrics, behorend bij de verschillende docentrollen. Studiemateriaal: Verplicht studiemateriaal: Ebbens, S (2005). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN Verloop, N. & Lowyck, J. (red.) (2003). Onderwijskunde; een kennisbasis voor professionals. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN

8 Reader Regie in de klas Diverse Artikelen Rooster: via of secretariaat van de lerarenopleiding Digitale leeromgeving: Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard en een elektronisch portfolio; Begeleiding 6

9 Begeleiding 2 Docent(en): diverse ECTS: 3.0 Niveau: 400 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional. Beschrijving Er zijn bijna wekelijks Begeleidingsbijeenkomsten waarin veel aandacht is voor de complexiteit van het vak van leraar en de rollen die daarbij te onderscheiden zijn: In het onderdeel Begeleiding komen met name de docentrollen professional, regisseur en lid van de schoolorganisatie aan de orde. Daarnaast worden de praktijkervaringen van de dio s besproken, en verbonden met relevante theorie. In dit onderdeel worden dio s begeleid bij het werken aan hun portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Specifiek voor het onderdeel Begeleiding is dat alle rollen aan de orde komen, allemaal vanuit de centrale rol: de docent als professional. Het leren van ervaringen in de praktijk en het daarop reflecteren staan centraal. Werkwijze Het leren van ervaringen en het daarop (leren) reflecteren vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan worden verbonden met theorie over leren en lesgeven. Door te reflecteren op het eigen gedrag en dit te analyseren vanuit de verschillende rollen komt de dio tot zijn eigen stijl van lesgeven en professionele identiteit. Tijdens de Begeleidingsbijeenkomsten komen o.a. de volgende thema s aan de orde: - opvattingen over leren en onderwijzen, - ordehandhaving en klassenmanagement, - interactie met leerlingen - het ontstaan van patronen van interactie, verbale en non-verbale aspecten van het optreden als leraar het functioneren als lid van de schoolorganisatie Het verloop van het leerproces van de dio en de eigen ontwikkeling worden zichtbaar in het elektronisch portfolio dat iedere dio samenstelt onder begeleiding van de instituutsbegeleider en de schoolbegeleider. Toetsing: Tijdens Begeleiding 2 worden er 2 voortgangsgesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de dio. Na ongeveer 5 maanden volgt de middenevaluatie en na 10 maanden volgt de eindevaluatie (dit bij een voltijds dio. Voor elk gesprek wordt vooraf informatie gevraagd bij de Begeleider op School (BOS) en de op het ICLON betrokken docenten Bij de beoordeling zijn praktijk en het elektronische portfolio belangrijke bronnen. Deze bronnen worden gebruikt om de student te beoordelen op een aantal rubrics, behorend bij de verschillende docentrollen. Studiemateriaal: Verplicht studiemateriaal: Ebbens, S (2005). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN Verloop, N. & Lowyck, J. (red.) (2003). Onderwijskunde; een kennisbasis voor professionals. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN Reader Regie in de klas Diverse Artikelen 7

10 Rooster: via of secretariaat van de lerarenopleiding Digitale leeromgeving: Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard en een elektronisch portfolio; Begeleiding 8

11 Pedagogiek Docent(en): diverse ECTS: 5.0 Niveau: 300 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen. Voor een hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling. En dat op een professionele, planmatige manier. Beschrijving: Een leraar die pedagogisch competent is kan: - interactie hebben met en betrokkenheid tonen bij leerlingen - inzicht hebben in en kennis hebben van de identiteitsontwikkeling van individuele leerlingen - inzicht hebben in groepsprocessen en het sociale klimaat van de klas - handelen als (mede)opvoeder en fungeren als gesprekspartner van ouders, collega s en externe deskundigen - handelen als rolmodel om een goed leer- en leefklimaat te scheppen met inachtneming van culturele en individuele verschillen - een eigen pedagogisch-didactische visie op onderwijs en begeleiding in een pluriforme samenleving ontwikkelen Werkwijze: Om vorm te geven aan het pedagogisch handelen van de DiO komen tijdens de werkcolleges de volgende onderwerpen aan de orde: ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica, het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen, schoolcontext, interculturele communicatie. De bijeenkomsten dienen door de DiO te worden voorbereid door het lezen van literatuur en het doen van kleine onderzoeken die samenhangen met de thema s van de bijeenkomsten. De verslagen hiervan komen in een dossier. Tevens analyseert de student een casus met behulp van de aangereikte De student stelt een dossier samen met daarin de uitwerking van uitgevoerde opdrachten en de eindcasus. begrippen. Beoordeling vindt plaats op basis van de verslagen, de bijdragen tijdens de bijeenkomsten en op basis van het handelen in de praktijk aan de hand van de rubric Pedagoog. Toetsing: Beoordeling vindt plaats op basis van de ingeleverde verslagen, de bijdragen tijdens de bijeenkomsten en op basis van het handelen in de praktijk aan de hand van de rubric Pedagoog. Studiemateriaal: Verplicht studiemateriaal: De Wit, J., Slot, W., Van Aken, M. (2004). Psychologie van de Adolescentie. Baarn: HBuitgevers. ISBN Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve Partners/KPC. ISBN Diverse artikelen, wordt via Blackboard verspreid. Rooster: via of secretariaat van de lerarenopleiding. 9

12 Specialisatie Docent(en): diverse ECTS: 8.0 Niveau: 600 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: Na afronding van dit onderdeel hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school. Beschrijving: Door middel van een specialisatie verdiept de dio zich in een vakdidactisch onderwerp dat relevant is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. Een DIO werkt samen met een of enkele collega-dio s aan de specialisatie. De volgende specialisatievormen zijn mogelijk: - praktijkonderzoek n.a.v. een vraag/probleem afkomstig uit het eigen vakonderwijs; - ontwikkelingsonderzoek, bijv. een leergang of lessenreeks ontwikkelen, uitproberen en evalueren; - literatuurstudie gericht op een onderwerp uit de vakdidactiek dat goed aansluit bij de professionele ontwikkeling van de dio; - deelname aan vakdidactisch onderzoek van ICLON-medewerkers naar de kennisbasis, professionele ontwikkeling en beoordeling van docenten. Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten Vanuit het onderdeel Vakdidactiek 1 worden de dio s tijdig ondersteund bij het kiezen van het onderwerp. Vervolgens vinden enkele besprekingen plaats waarin vraagstelling, inhoud en werkwijze van de specialisatie worden uitgewerkt. Op basis hiervan maken de dio s een specialisatieplan. Op grond van dit plan kan met de uitvoering van de specialisatie kan worden begonnen, onder begeleiding van de betreffende vakdidacticus en een onderzoeker. De specialisatie resulteert in een mondelinge rapportage en een product in de vorm van een artikel of een essay (in het geval van een literatuurstudie). Bij de diploma-uitreiking in september en maart wordt een prijs uitgereikt voor de beste specialisatie in de voorafgaande periode. Ten behoeve van de specialisatie kunnen activiteiten als een studiereis en deelname aan externe trainingen worden ondernomen, zulks altijd in overleg met de begeleider van de specialisatie. Toetsing: De specialisatie resulteert in een product in de vorm van een artikel of een essay (alleen voor literatuurstudie). De tekst van een essay wordt zodanig ingeleverd dat deze direct of na enige bewerking- te publiceren zou zijn in een vaktijdschrift (artikel) of op de opiniepagina van NRC/Handelsblad (essay). Het product wordt beoordeeld aan de hand van een rubric. Literatuur NB: Deze boeken worden aangeraden, maar hoeven niet verplicht aangeschaft te worden. Baarda, D.B., & De Goede, M.P.M. (2001). Basisboek methoden en technieken (derde, herziene druk). Groningen, Houten: Stenfert Kroese. Baarda, D.B., De Goede, M.P.M., & Teunnissen, J. (1995). Basisboek kwalitatief onderzoek. Houten: Stenfert Kroese. Oost, H., & Markenhof, A. (2002). Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers. Ponte, P. (2002). Onderwijs van eigen makelij. Actieonderzoek in scholen en opleidingen. Baarn: Nelissen BV. Rooster: via of secretariaat van de lerarenopleiding 10

13 Digitale leeromgeving De Blackboardmodule Specialisatie bevat nadere informatie. Hier is een toolbox te vinden, die bedoeld is ter ondersteuning op methodologisch gebied. Bovendien is in deze module een groot aantal specialisatieproducten uit de afgelopen jaren verzameld. DIO s moeten zich zelf enrollen in deze site. 11

14 Vakdidactiek Nederlands VAKDIDACTIEK 1 Docent(en): H. Hulshof en R. de Bonth ECTS: 5.0 Niveau: 500 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: - heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. - Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden - Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. - Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën. Beschrijving: In Vakdidactiek 1 staan vooral de kennisbasis en basisvaardigheden centraal. Het gaat om de rol van docent als vakdidacticus. Dat betekent dat de dio de leerlingen moet helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak Nederlands eigen te maken en ze vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis in het dagelijks leven gebruikt wordt. Om die verantwoordelijkheid met theoretische onderbouwing waar te kunnen maken, moet de dio vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. Voor het vmbo-t ook pedagogisch-didactisch competent. De werkgroep richt zich op vakonderdelen uit de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t. De dio zal lessen ontwerpen vanuit de op school gebruikte methode. Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten Werkgroep met uit te voeren opdrachten tijdens de bijeenkomsten en voor het vakdidactisch dossier. Feedback van docent en elkaar tijdens de bijeenkomsten. Opdrachten (waaronder lesplannen) worden in het vakdidactisch dossier opgenomen. Vakdidactiek 1 wordt afgerond met een gesprek na afronding van de werkgroep. Voor dit beoordelingsmoment leveren de studenten een aantal producten in, gemaakt op basis van of tijdens de bijeenkomsten op het instituut, opdrachten en leservaringen. Tijdens vakdidactische supervisie worden resultaten en ontwikkeling met behulp van de vakdidactische rubric besproken. Toetsing: In het vakdidactisch dossier zijn zes opdrachten uitgewerkt, voorzien van reflectie. Studiemateriaal: Verplichte literatuur en aan te schaffen boeken H. Bonset e.a., Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek. Bussum: Coutinho. Bolscher e.a., Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs. Leidschendam: Biblion. 12

15 D. Schram & A.M. Raukema (red.), Lezen in de lengte en lezen in de breedte. Delft: Eburon. Stichting Lezen Reeks 7. J. Land, Zwakke lezers, sterke teksten? Delft 2009: Eburon Rooster: via secretariaat van de lerarenopleiding Digitale leeromgeving Bij dit vak wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard 13

16 Nederlands VAKDIDACTIEK 2 Docent(en): H. Hulshof en R. de Bonth ECTS: 5.0 Niveau: 500 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: - heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. - Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden - Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. - Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën. Beschrijving: In Vakdidactiek 2 vindt uitbreiding en verdieping van de verschillende domeinen van het vak Nederlands plaats: leesvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, argumentatieleer, literatuur, taalkunde. In de colleges ligt de nadruk op de nieuwste ontwikkelingen binnen het schoolvak Nederlands en de vakdidactiek. Van de dio wordt verwacht dat hij/zij met behulp van wetenschappelijke artikelen de koppeling tussen theorie en praktijk in zijn/haar onderwijspraktijk demonstreert. Bij het ontwerpen en evalueren van lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische modellen. Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten Werkcollege met opdrachten. Toenemende activiteiten van de docent t.a.v. zelfstandig leren. Opklimmende moeilijkheidsgraad van de verschillende vakdidactische onderdelen, zoals op het gebied van theoretische onderbouwing, didactische modellen, sturing, leerstijlen en materiaalgebruik. Toetsing: Opdrachten in vakdidactisch dossier. Vakdidactische ontwikkeling met behulp van rubric vakdidacticus Nederlands. Studiemateriaal: Verplichte literatuur en aan te schaffen boeken: Projectgroep Nederlands VO, Nederlands in de tweede fase. Bussum 2005: Coutinho. Bolscher e.a., Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs. Leidschendam 2004: Biblion. D. Schram & A.M. Raukema (red.), Lezen in de lengte en lezen in de breedte. Deldft 2006: Eburon. Stichting Lezen Reekst 7. H. Goosen (red.), Forum of arena: opvattingen over literatuuronderwijs. Een stand van zaken in VON-Cahier 1. N. Verloop & J. Lowyck (red.), Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals. Groningen/Houten 2003: Wolters-Noordhoff. Hieruit voor vakdidactiek hoofdstuk 9: Evaluatie en assessment (p ). 14

17 Rooster: Via of secretariaat van de lerarenopleiding Digitale leeromgeving Bij dit vak wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard 15

18 Klassieke Talen VAKDIDACTIEK 1 Docent: A.F. van der Plaat ECTS: 5.0 Niveau: 500 Jaar: master Collegejaar Voertaal Nederlands Leerdoelen: De leraar in onderbouw en bovenbouw VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: - Heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstige studie en beroep en/of dagelijks leven van de leerlingen. - Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden. - Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. - Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën. Beschrijving: Het programma vakdidactiek Klassieke Talen en KCV bestaat uit een reeks colleges en het vakdidactisch dossier. Als rode draad door de colleges loopt de lessenserie. De kerntaak van de (beginnend) docent is immers het verzorgen van een serie lessen waarmee het leerproces van de leerling wordt (aan) gestuurd, zodat zij het door de docent gestelde leerdoel bereiken. De eisen die vanuit de vakdidactiek aan de dio gesteld worden verschuiven door het jaar heen van basale criteria die gelden voor een 'standaardles' tot later in de vervolgopleiding meer specifieke zoals aandacht voor de verschillende fases van het leerproces, de rol van de docent als begeleider hiervan en het verkennen van lesideeën 'buiten het boekje'. Daarnaast zullen verschillende niet-lesgebonden onderwerpen aan bod komen te beginnen met de geschiedenis van het vak tot vakspecifieke onderwerpen als de werving en keuzebegeleiding. De colleges vormen de ondersteuning van de studietaak Klassieke Talen en KCV. De studietaak beoogt een instrument te zijn aan de hand waarvan de dio zich kan professionaliseren vanuit zijn rol als vakdidacticus. Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten Hoor en -werkcollege Toetsing: De criteria voor de beoordeling van de docent als vakdocent zijn de volgende. De dio heeft aantoonbaar een gevarieerd aantal lesplannen gemaakt gericht op het bevorderen van een tevoren geëxpliciteerd eigen ontwikkelingsdoel, hij heeft voorts deze lessen (en andere) op adequate wijze uitgevoerd en geëvalueerd met het oog op volgende lesplannen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling in de gewenste richting bevordert. Hij maakt voorts een begin deze lesplannen inhoudelijk-didactisch en leertheoretisch te verantwoorden, waarmee hij een aanzet geeft tot de ontwikeling van een professionele attitude ten aan zien van zijn eigen ontwikkeling. Deze lesplannen vormen tezamen met de nodige ondersteunende documenten (overzicht van uitleg/hand-out/sheets, extra opdrachten, toetsen, beoordeeld werk van leerlingen etc.) en de theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes de Lessenserie. 16

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie