Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017"

Transcriptie

1 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg Waardigheid en Trots Cliëntondersteuning Schoonmaak Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Contracteerruimte Wlz Marktanalyse 7 2. Speerpunten Zorginkoopbeleid Kwaliteit Cliëntgerichtheid Lokaal maatwerk Doelmatigheid Extramuralisering Innovatie 14 DEEL 2 TECHNISCHE UITWERKING Opdrachtgever Procedurele uitgangspunten Planning Communicatie Bestuursverklaring In te dienen documenten Samenvatting in te dienen documenten Indiening offerte WMG-overeenkomst Berekening en vaststellen productieafspraak Bepaling tarief bestaande zorgaanbieder Bepaling volume bestaande zorgaanbieder Intramurale zorg en Volledig Pakket Thuis Modulair Pakket Thuis Meerzorg Bepaling tarief en volume nieuwe zorgaanbieder Voorbehouden Algemene voorbehouden Voorbehoud voldoende middelen Geschillen 24 BIJLAGE 1 INKOOPPROCEDURE NIEUWE ZORGAANBIEDERS 25 Zorgkantoor DSW 2

3 Inleiding Voor u ligt het Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 voor de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD). Bij het opstellen van het inkoopbeleid is gebruik gemaakt van het in landelijk verband opgestelde Zorginkoopkader langdurige zorg Indien er verschillen bestaan tussen dit regionale zorginkoopbeleid en het landelijke zorginkoopkader geldt het regionale zorginkoopbeleid. Geconsulteerde partijen Het Zorginkoopbeleid is afgestemd met regionale partijen die betrokken zijn bij de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals de zorgaanbieders, de gemeenten en zorgverzekeraar. Daarnaast is input verkregen van cliëntenraden en organisaties tijdens een hiertoe georganiseerde bijeenkomst op 12 april 2016 en gedurende gesprekken met individuele cliëntenraden- en organisaties. Uitgangspunten Zorgkantoor DSW heeft als taak zorg in te kopen van goede kwaliteit in een zodanige omvang dat alle inwoners in de regio WSD die behoefte hebben aan langdurige zorg deze binnen acceptabele wachttijden kunnen ontvangen. Bij de inkoop staat de cliënt altijd centraal. Belangrijke uitgangspunten voor Zorgkantoor DSW zijn: - De zorg is op de regionale situatie afgestemd. Er wordt samengewerkt met alle relevante partijen in de regio, waaronder de gemeenten en de zorgverzekeraar. Wij verwachten ook van onze zorgaanbieders dat zij zich hiertoe inspannen. - Zorgkantoor en zorgaanbieders werken in dialoog samen toe naar de beste zorg. Dit houdt ondermeer in dat het zorgkantoor met de zorgaanbieders een inhoudelijke dialoog wil voeren, die zal leiden tot een tariefs- en volumeafspraak. Er is geen (en er was nooit) sprake van het eenzijdig vaststellen van het tarief. - De administratieve belasting moet zo laag mogelijk zijn, des te meer geld blijft er over voor de echte zorg. Om die reden spannen wij ons in om zo min mogelijk documentatie op te vragen in het offerte traject. Speerpunten Zorgkantoor DSW hanteert de volgende speerpunten voor de zorginkoop 2017: - Kwaliteit; - Cliëntgerichtheid; - Lokaal maatwerk; - Doelmatigheid; - Extramuralisering; - Innovatie. Leeswijzer Deel I van het Zorginkoopbeleid 2017 bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Wlz, de regionale marktanalyse en een toelichting op de speerpunten. In Deel II worden de wijze van inkoop 2017 van Wlz-zorg, het contracteerproces, het inkoopproces, de voorwaarden en de voorbehouden beschreven. Zorgkantoor DSW 3

4 DEEL I ALGEMEEN 1. Algemene ontwikkelingen In dit hoofdstuk schetst het zorgkantoor de belangrijkste algemene ontwikkelingen. 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg Begin 2016 heeft de Staatsecretaris van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (het ministerie van VWS) de vernieuwingsagenda Wlz ( Waardig leven met zorg ) gepubliceerd. De ambitie is om het welbevinden van de mens met zijn beperking nog meer voorop te stellen in plaats van de zorg(behoefte). Mensen moeten ondersteuning, zorg en een woonomgeving kunnen krijgen die past bij hun eigen leven. De Staatsecretaris wil daarom: - De positie van cliënten versterken door: de samenhang en samenwerking tussen domeinen te versterken; een verandering in de zorg te realiseren zodat een wijziging in de zorgbehoefte niet onnodig leidt tot verandering in de woonsituatie. - Meer ruimte voor goede zorgaanbieders door: zorgaanbieders meer afhankelijk te maken van cliëntvoorkeuren en minder van inkoopafspraken met de Wlz-uitvoerder. - Stimuleren innovaties door: het zorgaanbod een weerspiegeling te laten zijn van de grote variëteit aan mensen en wensen; de innovatieve concepten te stimuleren, waarbij zorg geboden wordt van goede kwaliteit en die mensen meer ruimte geeft om te leven zoals zij dat willen; de innovaties te stimuleren die tot doel hebben mensen een integraal en aansluitend pakket aan zorg te bieden over de domeinen heen. In de vernieuwingsagenda Waardig leven met zorg heeft de Staatsecretaris tien maatregelen opgenomen om de uitvoering van de Wet langdurige zorg de komende drie jaar te vernieuwen: 1. Ontwerpen van een maatwerkprofiel (door Zorginstituut en NZa) met het doel om de Wlz-zorg die mensen thuis ontvangen beter te laten aansluiten bij de persoonlijke situatie; 2. Vereenvoudigen van de toegang tot de Wlz per Het beter benutten van bestaande informatie in het indicatieproces; 3. Beter informeren van cliënten en naasten over de mogelijkheden die de Wlz biedt op het gebied van zorg in natura met verblijf, zonder verblijf en het pgb. Inzet onafhankelijke cliëntondersteuning; 4. Openbaar maken van de eisen die Wlz-uitvoerders aan zorgaanbieders stellen in begrijpelijke taal, zodat cliënten dit kunnen gebruiken in hun keuze voor een zorgaanbieder; 5. Introduceren van (pilots) met persoonsvolgende inkoopmodellen; 6. Creëren van mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven te contracteren; 7. Maken van meerjarige inkoopafspraken voor mensen met zeldzame en complexe aandoeningen; Zorgkantoor DSW 4

5 8. Starten van onderzoek naar de zorgprofielen en daaraan gekoppelde kosten; 9. Ondersteunen van de ontwikkeling van Health Impact Bonds; 10. Ondersteunen van technologische innovaties via Zorg voor Innoveren. 1.2 Waardigheid en Trots De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit en de houdbaarheid van de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. In 2015 is het programma Met waardigheid en trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen gestart, met als doel de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. In dit programma zijn vijf speerpunten benoemd, te weten: - relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener; - basiszorg op orde; - professionaliteit; - bestuurlijk leiderschap; - openheid en transparantie. Ruim 150 aanbieders hebben de handschoen opgepakt om een best practice te worden. In 2016 wordt een nieuwe ronde georganiseerd waarbij verpleeghuizen zich met projecten kunnen inschrijven. Uiterlijk 17 juni 2016 kunt u zich hiervoor inschrijven. De thema s hiervoor zijn: deskundigheidsbevordering van professionals; technologie als onderdeel van het zorgproces; nieuwe werkwijzen voor het organiseren van zeggenschap van cliënten en professionals en intercollegiale toetsing. Het ministerie van VWS heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. Voor 2017 betreft het 130 miljoen. Alle zorgaanbieders in de sector Verpleging en Verzorging (V&V) met cliënten in zorg met een ZZP VV4 t/m VV10 komen hiervoor in aanmerking, mits de plannen goedgekeurd zijn door enerzijds de cliëntenraad (CR) of anderzijds de ondernemingsraad (OR) en indien aanwezig de verpleegkundig of verzorgende adviesraad (VAR). 1.3 Cliëntondersteuning In de Wlz het begrip cliëntondersteuning verbreed en steviger gepositioneerd. Het is de taak van de Wlz-uitvoerder om cliënten op dit recht te wijzen en de (onafhankelijke) cliëntondersteuning te faciliteren. Het zorgkantoor heeft altijd al ondersteuning aan cliënten geboden. Sinds 2015 is hier het recht op ondersteuning via een onafhankelijke partij bij gekomen. Onder onafhankelijke cliëntondersteuning wordt verstaan: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden. Het zorgkantoor heeft voor 2016 overeenkomsten gesloten met MEE en Zorgbelang voor het leveren van deze cliëntondersteuning in de regio WSD. De cliëntondersteuning wordt kortdurend ingezet en wordt doelmatig geleverd. Het zorgkantoor is voornemens de werkwijze met betrekking tot de onafhankelijke cliëntondersteuning in 2017 te continueren. Meer informatie hierover is te vinden in het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning 2017, dat gepubliceerd is op Zorgkantoor DSW 5

6 1.4 Schoonmaak Vanaf 2016 is schoonmaak van de woning een aanspraak onder de Wlz. Deze schoonmaak werd in 2016 nog ingekocht door gemeenten. Per 2017 worden de zorgkantoren verantwoordelijk voor deze inkoop. Bij een intramurale opname (ZZP) en het Volledig Pakket Thuis (VPT) is schoonmaak regulier onderdeel van het ZZP/VPT, maar bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) kan dit als losse module Schoonmaak door zorgkantoren worden ingekocht. Voor het inkopen van de schoonmaak sluiten zorgkantoren aan bij de beleidsregel die de NZa voor 2017 vaststelt. Landelijk hanteren de zorgkantoren de regel dat zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor het leveren van het MPT ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de schoonmaak. Wanneer meerdere zorgaanbieders de zorg aan de cliënt leveren is de zorgaanbieder met het grootste aandeel in het MPT verantwoordelijk voor het organiseren van schoonmaak. Zorgaanbieders kunnen het leveren van de schoonmaak uitbesteden in onderaanneming. Zorgkantoren stellen hierbij als voorwaarde dat de onderaannemer lid is van de brancheorganisatie OSB of SIEV. Het zorgkantoor staat niet toe dat een cliënt met een MPT alleen de functie schoonmaak verzilvert. In paragraaf is terug te lezen op welke wijze het zorgkantoor de afspraak voor schoonmaak maakt. Een verdere technische uitwerking van de wijze van toewijzing en declaratie rond de schoonmaak in de Wlz wordt gedaan in het Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis. Deze wordt, zodra beschikbaar, gepubliceerd op op Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Het Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) heeft het ministerie van VWS geadviseerd over de mogelijke toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Uit het onderzoek komen twee mogelijke doelgroepen voor de Wlz naar voren: 1. De groep mensen waarvan vast staat dat zij blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid; 2. De groep waarvan binnen afzienbare tijd (drie tot vijf jaar) geen verbetering wordt verwacht, en die gedurende die tijd is aangewezen op permanent toezicht en 24 uur zorg in de nabijheid. Het Zorginstituut adviseert de eerste groep wél toegang tot de Wlz te bieden en de tweede niet. De overweging van het Zorginstituut hierbij is dat verzekerden waarvan vaststaat dat ze blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid toegang moeten hebben tot de Wlz. Het gaat immers om een doelgroep met een gelijksoortige zorgbehoefte als de doelgroepen die nu toegang hebben tot de Wlz. Behalve het argument van gelijkheid spelen ook inhoudelijke argumenten een rol. Het gaat er om dat het totaal aan beperkingen (lichamelijk én psychisch) leidt tot de noodzaak van permanent toezicht en 24 uur zorg in de nabijheid met een integraal Zorgkantoor DSW 6

7 pakket aan zorg. Als psychiatrische stoornis als grondslag wordt opgenomen, is de levering van integrale zorg beter mogelijk en vermindert dit grensvlakdiscussies. Op dit moment blijft de psychiatrische problematiek bij de indicatiestelling door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) buiten beschouwing: als de bestaande grondslagen (somatische aandoeningen en beperkingen, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke handicaps) op zichzelf geen toegang geven tot de Wlz, krijgt de verzekerde geen toegang, ook niet als de combinatie met psychiatrische problematiek blijvend permanent toezicht of zorg in de nabijheid noodzakelijk maakt. Zorginhoudelijk is een dergelijke knip tussen psychische problematiek en andere grondslagen gekunsteld en onwenselijk. Bij de indicatiestelling is het vaak niet goed mogelijk te beoordelen of de problematiek vooral komt door de psychische stoornis of door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Doordat (na toevoeging van de grondslag psychische stoornis) het totaal aan beperkingen wordt meegenomen bij de indicatiestelling, wordt een integrale beoordeling van de beperkingen mogelijk. Het gaat bij de beoordeling of iemand is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid niet om de achterliggende stoornissen en aandoeningen, maar om het totaalbeeld van de beperkingen en de ernst en blijvendheid van de zorgbehoefte die daaruit voortkomt. Naar verwachting zal de toegang tot de Wlz voor deze doelgroep per 1 januari 2018 geregeld worden, waardoor dit voor de zorginkoop 2017 geen consequenties heeft. Mocht het ministerie van VWS toch besluiten deze doelgroep eerder (in 2017) toegang te geven tot de Wlz dan treedt het zorgkantoor in overleg met de zorgaanbieders die met deze doelgroep te maken hebben. 1.6 Contracteerruimte Wlz Het ministerie van VWS heeft het budgettair kader Wlz 2017 nog niet gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden is de 500 miljoen taakstelling die in het regeerakkoord voor 2017 is afgesproken. Indien deze taakstelling gehandhaafd blijft zal het zorgkantoor in overleg treden met de zorgaanbieders op welke wijze deze taakstelling verwerkt zal worden in de afspraken met de zorgaanbieders. 1.7 Marktanalyse De marktanalyse ten behoeve van de zorginkoop Wlz 2017 is te downloaden op In de marktanalyse wordt uitsluitend ingegaan op de intramurale zorg. MPT/overbruggingszorg en PGB zijn buiten beschouwing gelaten. Zorgkantoor DSW 7

8 2. Speerpunten Zorginkoopbeleid 2017 In dit hoofdstuk zijn de speerpunten voor de zorginkoop van 2017 beschreven. 2.1 Kwaliteit Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt en de inhoudelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning zijn belangrijke doelstellingen van de Wlz. Van de zorgkantoren wordt verwacht dat zij zich stevig inspannen voor goede, cliëntgerichte zorg voor hun cliënten en er wordt een mentaliteitsverandering verwacht bij alle betrokkenen om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren. Cliënten en hun naasten zijn een belangrijke factor bij het bepalen van de zorgbehoefte en de kwaliteit van de zorg. Bij de uitwerking van deze onderwerpen zal het zorgkantoor zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen die nu al plaatsvinden in de sectoren. Dat betekent dat voor de V&V-sector gekeken wordt naar het plan van aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen: Met waardigheid en trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Voor de gehandicaptenzorg (GZ) wordt gekeken naar het visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 en het voorgenomen plan van aanpak om de kwaliteit te verbeteren. Het zorgkantoor heeft binnen het geheel van kwaliteit specifiek de onderdelen bejegening en informele zorg als aandachtspunt benoemd. Ter voorbereiding op het inkoopbeleid is gebleken dat deze onderdelen in de regio specifiek belangrijk worden gevonden. Uitwerking Zorgkantoor DSW Basis versterken De visie van het zorgkantoor met betrekking tot de inhoudelijke basiskwaliteit is dat dit de verantwoordelijkheid en expertise is van de zorgaanbieders. Het zorgkantoor vereist van alle gecontracteerde aanbieders dat zij voldoen aan de landelijk geldende kwaliteitseisen die worden gesteld aan het leveren van zorg en ondersteuning. Het zorgkantoor monitort de kwaliteit onder meer aan de hand van rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en eigen dossieronderzoeken. Daarnaast is de zorgsector continu in ontwikkeling en komen er nieuwe inzichten en best practices die aangrijpingspunten vormen voor verbetering. Het zorgkantoor verwacht dat zorgaanbieders blijven investeren in de doorontwikkeling van de zorginhoudelijke kwaliteit. Ervaren kwaliteit van leven Naast de inhoudelijke kwaliteit is de ervaren kwaliteit, de zorg zoals deze wordt ervaren door cliënten en de impact die deze heeft op de kwaliteit van leven en bestaan belangrijk. Dit is ook naar voren gekomen tijdens de consultatie van de cliëntenraden en -organisaties in de regio. Elementen zoals een respectvolle bejegening, de inzet van informele zorg, keuzevrijheid, eigen regie en cliëntgerichtheid zijn belangrijk voor een positieve waardering van de zorg en ondersteuning. De laatste drie elementen worden uitgewerkt onder paragraaf 2.2 cliëntgerichtheid. De ervaren kwaliteit van leven monitort het zorgkantoor aan de hand van cliënttevredenheid en ervaringsonderzoeken. Ook de website Zorgkaart Nederland 1 geeft het zorgkantoor inzicht in de kwaliteit van de zorgverlening zoals de cliënt deze 1 De website is een onafhankelijk initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), waar cliënten informatie kunnen vinden over een zorgaanbieder en de kwaliteit van zorg om tot een keuze voor een aanbieder te komen. Zorgkantoor DSW 8

9 ervaart. Dat inzicht is voor het zorgkantoor belangrijk, omdat bij de zorginkoop de cliënt centraal staat. Bejegening Het zorgkantoor vindt het van belang dat het welbevinden van de cliënt vergroot wordt doordat zorgaanbieders vanuit hun visie op een cliëntgerichte benadering hun professionals toerusten om de cliënt op een correcte manier te bejegenen. Een element dat kan bijdragen aan een correcte bejegening is de tevredenheid van medewerkers. Het zorgkantoor gaat er daarbij vanuit dat een goede score op medewerkerstevredenheid een positief effect kan hebben op de ervaren bejegening. Kwaliteit van leven dient per individu bekeken te worden. In de visie op kwaliteit staat daarom een persoonsgerichte bejegening door de zorgverleners centraal. Hierbij gaat het om aandacht in de individuele zorgrelatie en de beleefde kwaliteit door de cliënt. Informele zorg De inzet van mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers als aanvulling op de formele zorg en ondersteuning is voor veel Wlz-cliënten van onschatbare meerwaarde. Het zorgkantoor ziet het voeren van een succesvol vrijwilligers-, verwanten- en mantelzorgbeleid als een belangrijk kenmerk van goede zorg. Samenvatting Basis versterken - Het meest recente IGZ-onderzoek is voldoende; - Het resultaat van het door het zorgkantoor meest recent uitgevoerde dossieronderzoek is minimaal voldoende. Ervaren kwaliteit van leven - De zorgaanbieder scoort minimaal gemiddeld op het meest recente cliënttevredenheid- of cliëntervaringsonderzoek; - De zorgaanbieder scoort bovengemiddeld op het meest recente cliënttevredenheid- of cliëntervaringsonderzoek; - In samenspraak met de cliëntenraad zijn verbeterplannen opgesteld; - De beoordeling van de cliëntenraad over de ervaren kwaliteit van zorg; - De zorgaanbieder heeft op Zorgkaart Nederland minimaal een aantal beoordelingen dat gelijk staat aan 10% van het aantal cliënten dat in 2015 in zorg is geweest (in de Wlz). Bejegening - De zorgaanbieder zet aantoonbaar in op het verbeteren van bejegening richting cliënten en mantelzorgers. - De zorgaanbieder scoort minimaal gemiddeld op het meest recente medewerkerstevredenheidonderzoek. Informele zorg - De aanbieder heeft afspraken gemaakt met de cliënt in het kader van mantelzorgers en vrijwilligers. - De aanbieder ziet de mantelzorger meer als een gelijkwaardige partner Zorgkantoor DSW 9

10 (ondersteuning van de mantelzorg). - De aanbieder zet aantoonbaar in op (nieuwe) vormen van vrijwilligerswerk: vrijwilligers die cliënten hulp bieden bij hun dagelijkse levensbehoeften. 2.2 Cliëntgerichtheid In het plan van aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen: Met waardigheid en trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. en het voorgenomen plan van aanpak om de kwaliteit te verbeteren in de gehandicaptenzorg wordt de nadruk gelegd op de wensen van de cliënt. Het zorgkantoor neemt de wensen van de cliënt als uitgangspunt bij de bepaling van de speerpunten voor de zorginkoop. Dit houdt in dat het zorgkantoor zich inspant om voldoende cliëntgerichte zorg in te kopen waarbij de verschillende leveringsvormen in voldoende mate aanwezig zijn en dat rekening gehouden wordt met de mogelijkheid dat mensen de zorg thuis willen ontvangen. Uitwerking Zorgkantoor DSW Belangrijke elementen met betrekking tot cliëntgerichtheid zijn: keuzevrijheid, cliëntvolgendheid, eigen regie en passende zorg. Keuzevrijheid Uitgangspunt van de Wlz is dat cliënten met een Wlz-indicatie zelf hun leveringsvorm voor de zorg en ondersteuning kunnen kiezen. Tevens wil het zorgkantoor de keuze van de cliënt voor een aanbieder zoveel mogelijk faciliteren. Hierdoor is het mogelijk het aanbod af te stemmen op de individuele behoefte van de cliënt. Cliëntvolgendheid Met dit principe kiest de cliënt zelf voor een zorgaanbieder; de keuze voor een zorgaanbieder wordt niet gestuurd. Zorgaanbieders spelen in op de veranderende vraag en gaan meer in gesprek met de cliënt. Om de keuze van de cliënt te faciliteren wordt in de productieafspraken het geld-volgtklant principe gehanteerd. Uitgangspunt is dat de initiële productieafspraak uitsluitend betrekking heeft op de cliënten die reeds in zorg zijn. De uitwerking van het geldvolgt-klant principe in de productieafspraak staat omschreven in paragraaf 9.2. Daarnaast biedt het zorgkantoor kleinschalige wooninitiatieven die nu vanuit het pgb gefinancierd worden de mogelijkheid om naar zorg in natura over te stappen. Dit om in de inkoop tegemoet te komen aan de vraag/wens van de cliënt, zonder dat zij gedwongen worden voor het pgb moeten kiezen, alleen omdat de zorg die zij wensen niet in zorg in natura beschikbaar is. Dit sluit aan bij punt zes van de vernieuwingsagenda. Eigen regie Het zorgkantoor wil bereiken dat mensen zorg ontvangen die aansluit bij hun doelen, wensen en mogelijkheden. De zorg aan de cliënt moet ondersteunend zijn aan het leven dat de cliënt nastreeft en moet de zelfredzaamheid vergroten. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan hierin tevens een rol spelen. Passende zorg Bij de (beleidsmatige) keuzes van de zorgaanbieder in de te leveren passende zorg met Zorgkantoor DSW 10

11 aandacht voor het individuele welzijn van de cliënt, dient de zorgaanbieder de optimale balans te vinden tussen het individuele cliëntenbelang, het collectieve cliëntenbelang, de effectiviteit van de zorg en de kosten ervan. Tevens dient de aanbieder, naar redelijkheid, rekening te houden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging, de culturele achtergrond en de seksuele gerichtheid van de cliënt. Samenvatting Keuzevrijheid Het zorgkantoor zorgt voor inkoop van voldoende zorg rekening houdend met de vraag van de cliënt. Cliëntvolgendheid - Het zorgkantoor hanteert voor nieuwe cliënten het principe van geld-volgtklant; - pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven worden proactief benaderd voor de zorginkoop Eigen regie - De zorgaanbieder streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de cliënt; - De zorgaanbieder biedt de cliënten ontspanningsactiviteiten, beweegprogramma s, voldoende variatie in de dagbesteding en geestelijke verzorging. Passende zorg De zorgaanbieder levert cliëntgerichte, kwalitatief verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg. 2.3 Lokaal maatwerk Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders aantonen dat hun samenwerking met andere partijen is gericht op verbetering van een samenhangend aanbod voor de cliënt. Dit aanbod dient vraaggericht en cliëntvriendelijk te worden ingezet. Indien de aanbieder de vraag zelf niet kan beantwoorden, verwijst deze tijdig en adequaat door naar een partij die dit wel kan. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk dat er een complete sociale kaart (sociaal en medisch domein) beschikbaar is. Door goede (keten)samenwerking tussen zorgaanbieders en overige stakeholders ontvangt de cliënt de zorg die hij nodig heeft (passend: van goede kwaliteit/deskundigheid) en op het juiste moment (tijdig). Deze uitgangspunten sluiten ook aan bij de landelijk beoogde substitutie: schaarse middelen worden adequaat ingezet om zwaardere zorg te voorkomen. Uitwerking Zorgkantoor DSW Omdat naast het zorgkantoor sinds 2015 gemeenten meer dan voorheen verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en zorg aan burgers, vindt het zorgkantoor het belangrijk om naast overleg met zorgaanbieders ook goede afstemming met gemeenten te hebben. Over zorginkoop, ketensamenwerking (onder andere jeugd, GGZ, dementie), Zorgkantoor DSW 11

12 (kwaliteits)controle, toezicht en handhaving vindt gestructureerd overleg plaats tussen zorgkantoor en gemeenten. Uitgangspunten die deze financiers delen zijn onder andere: Bij voorkeur geen verschillende zorgverleners bij dezelfde cliënt. Continuïteit van zorg en aansluiting expertises (ketensamenwerking). Goede afstemming omtrent zorglevering (tijden, soort zorg, rekening houdend met wensen van de cliënt, goede overdracht/zorgplan, etcetera.). Afstemming met overige stakeholders bijvoorbeeld woningcorporaties in het kader van Langer Zelfstandig Thuis Wonen (extramuraliseren). Samenvatting Indien sprake is van zorg/ondersteuning aan cliënten vanuit verschillende financieringsdomeinen, dient de aanbieder: - Te beschikken over een overeenkomst maatwerkbegeleiding (Wmo) en/of wijkverpleging (Zvw) en/of jeugdzorg (Jeugdwet); - Periodiek afstemming te zoeken met andere betrokken partijen rondom de cliënt. Niet alleen schriftelijk (bijv. via verslaglegging, zorgplan), maar tevens mondeling (bijv. wijkverpleging, huisarts, wijkteam, etc.); - (actief) bij te dragen en/of deel te nemen aan een lokaal / regionaal georganiseerde netwerk- en informatie-/thema-bijeenkomsten (bijv. over langer zelfstandig thuis wonen, ketenzorg dementie, GGZ, cliëntenraadpleging, etc.); - Deel te nemen aan voor de cliënt relevante geformaliseerde ketens; 2.4 Doelmatigheid Zowel de zorgkantoren als de zorgaanbieders hebben de opdracht om de door de maatschappij opgebrachte middelen voor de Wlz doelmatig in te zetten. Mensen leven langer, de zorgvraag verzwaart en de daarbij behorende kosten nemen toe. Hierdoor ontstaat budgettaire druk die, door het ministerie van VWS, vertaald wordt in taakstellingen, waar zorgkantoren met zorgaanbieders invulling aan moeten geven. In de Wlz is een belangrijke opdracht voor zorgkantoren geformuleerd om de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van onnodige zorg en van uitgaven die hoger zijn dan noodzakelijk. De zorgkantoren maken onderscheid tussen doelmatigheid in het kader van individuele aanspraken en doelmatigheidsinstrumenten met betrekking tot zorginkoop. In de individuele aanspraken streven zorgkantoren er samen met de zorgaanbieders naar, om de cliënt zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden. In de zorginkoop zetten de zorgkantoren doelmatigheidsinstrumenten in om de kosten te beheersen en doelmatigere zorg te stimuleren. Uitwerking Zorgkantoor DSW Het zorgkantoor en de zorgaanbieders hebben een gezamenlijk belang om de Wlz-zorg betaalbaar te houden zodat deze zorg niet alleen nu, maar ook in de toekomst beschikbaar blijft. Zorgbemiddeling en de onafhankelijke cliëntondersteuning dragen bij aan het zo snel mogelijk realiseren van best passende zorg. Primair is dit van belang, zodat de cliënt de zorg ontvangt die nodig is. Daarnaast voorkomt dit mogelijk onnodige zorg. Zorgkantoor DSW 12

13 Om te bewerkstelligen dat de Wlz-middelen zo doelmatig mogelijk ingezet worden hanteert het zorgkantoor het uitgangspunt dat voor hetzelfde geld meer cliënten geholpen moeten worden. In onderstaand kader is dit uitgewerkt voor intramurale zorg (inclusief het VPT) en zorg in de thuissituatie. Samenvatting Intramurale zorg - Er wordt een ZZP-mix berekend op basis van herschikking Zorgzwaartestijging wordt na vaststelling van de ZZP-mix niet gefinancierd. - Indien met een kleinschalig wooninitiatief, pgb gefinancierd, een overeenkomst wordt gesloten, zal het pgb-budget overgeheveld worden ten behoeve van een VPT-afspraak. - De aanbieder kan een voorstel indienen om capaciteit voor cliënten met een VG 3 of VV 4 af te bouwen ten behoeve van cliënten die op de wachtlijst staan met een zwaardere zorgvraag. Zorg in de thuissituatie - Overproductie wordt uitsluitend gefinancierd indien de gemiddelde kosten per cliënt niet zijn gestegen (bijvoorbeeld door het vergroten van de zelfredzaamheid). - Overproductie (na correctie voor volumegarantie) wordt gefinancierd tegen een lager tarief, te weten 85% van het NZa-tarief. 2.5 Extramuralisering Eén van de doelstellingen van de herziening langdurige zorg is het tegemoet komen aan de wens van cliënten om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag kunnen geen aanspraak maken op zorg vanuit de Wlz. In de Wlz geldt dat alleen cliënten die behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, een indicatie kunnen verkrijgen. Uitwerking Zorgkantoor DSW Het zorgkantoor verwerkt de extramuraliseringsopdracht conform de landelijke uitgangspunten in de productieafspraak met de zorgaanbieders. Het zorgkantoor heeft daarnaast een beleidsnotitie extramuraliseren opgesteld. Samenvatting - VV Afspraak 2017 VV 1, 2 en 3 en LG 1 en 3 = 50% van stand 2016 op basis van de herschikking GZ Afspraak 2017 VG 1 en 2 = herschikking % van het aantal dagen ZZP VG 1 en 2 herschikking Afspraak 2017 LG 1 en 3 = herschikking % van het aantal dagen ZZP ZZP LG 1 en 3 herschikking Zorgkantoor DSW 13

14 - GGZ Niet van toepassing 2.6 Innovatie Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders oog hebben voor innovatie, omdat nieuwe, inhoudelijke zorgconcepten en/of toepassingen van (nieuwe) technologie in de zorg kunnen leiden tot betere kwaliteit van zorg, versterking van de eigen regie en zelf-/samenredzaamheid, een doelmatige inzet van zorg en toename van de arbeidsproductiviteit. Uitwerking Zorgkantoor DSW Het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod maakt in principe onderdeel uit van het ondernemerschap van een zorgaanbieder. Indien een nieuw product wordt ontwikkeld dat niet declarabel is binnen de bestaande wet- en regelgeving kunnen zorgaanbieders hiervoor een voorstel indienen. Het zorgkantoor zal hierover vervolgens met de zorgaanbieder in gesprek gaan. Samenvatting Zorgaanbieders kunnen een voorstel indienen in het kader van de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe prestaties. Zorgkantoor DSW 14

15 DEEL II TECHNISCHE UITWERKING 1. Opdrachtgever Opdrachtgever is Zorgkantoor DSW B.V.. Zorgkantoor DSW B.V. is de aangewezen uitvoerder voor de zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (WSD). 2. Procedurele uitgangspunten Procedurele uitgangspunten bij het contracteerproces en de zorginkoopprocedure voor Wlz-zorg 2017 zijn een gelijke en non-discriminatoire behandeling van inschrijvers, een transparante werkwijze en een objectieve vaststelling van de inkoop- en beoordelingssystematiek. Schematisch verloopt de zorginkoop 2017 als volgt: Publicatie Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Indiening offertes door zorgaanbieders Toetsing van offertes aan eisen Uitkomst toetsing: Voldoet aan alle eisen Overleg met aanbieder over meerjarenafspraken Uitkomst toetsing: Voldoet niet aan minimale eisen Uitkomst toetsing: Voldoet niet aan alle eisen maar wel aan de minimale eisen Uitkomst Overleg: Geen meerjarenafspraak Geen overeenkomst 1-jarige overeenkomst onder voorbehoud, zonder productieafspraak en nieuwe toetsing op 1 januari 2017 Duur overeenkomst: 1 jaar Uitkomst toetsing: Voldoet aan alle voorwaarden = productieafspraak bij herschikking Uitkomst toetsing: Voldoet niet aan alle voorwaarden = overeenkomst ontbinden Uitkomst overleg: Meerjarenafspraken Duur overeenkomst: 2 jaren Zorgkantoor DSW 15

16 3. Planning Het zorgkantoor volgt bij het contracteer- en inkoopproces de landelijke planning: - Publicatie Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 uiterlijk 1 juni Indiening vragen ten behoeve van uiterlijk 21 juni 2016 Nota van inlichtingen - Publicatie Nota van Inlichtingen uiterlijk 1 juli Indiening offertes door zorgaanbieder uiterlijk 1 augustus 2016, 17:00 uur - Bekendmaking toekenning van overeenkomst uiterlijk 31 augustus Afronding van overleg uiterlijk 10 oktober Indiening budgetformulieren bij uiterlijk 31 oktober 2016 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 4. Communicatie Zorgkantoor DSW publiceert het Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 op de website Het inkoopbeleid heeft ook een aantal bijlagen. Deze bijlagen (met uitzondering van bijlage 1) zijn niet opgenomen in het inkoopbeleid zelf, maar zijn als aparte documenten te downloaden via de eerdergenoemde website. Op de website wordt ook de Nota van Inlichtingen met de vragen die zijn gesteld in het kader van het Zorginkoopbeleid 2017 plus de bijbehorende antwoorden van het zorgkantoor gepubliceerd. Vragen kunnen per mail worden ingediend conform de Nota van Inlichtingen tot uiterlijk 21 juni Vragen die het zorgkantoor na deze datum ontvangt, worden niet in behandeling genomen. De antwoorden op de vragen worden uiterlijk 1 juli 2016 op de website gepubliceerd. Het zorgkantoor zal fouten in het Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 of één van de bijbehorende documenten corrigeren door middel van publicatie van de gecorrigeerde tekst(en) op de website. De gecorrigeerde tekst prevaleert boven de oorspronkelijke tekst. 5. Bestuursverklaring Het zorgkantoor hanteert de in ZN-verband afgesproken landelijke geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. Een aanbieder die per 1 augustus 2016 niet voldoet aan de geschiktheidseisen (voor geheel nieuwe aanbieders geldt voor een aantal eisen dat daar uiterlijk 1 januari 2017 aan voldaan moet zijn) of waarop één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, komt niet voor een overeenkomst in aanmerking. De geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zijn opgenomen in de Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wlz De Bestuursverklaring is net als de overige inkoopdocumenten te downloaden van de website De Bestuursverklaring dient te worden ondertekend door (een van) de bestuurder(s). Hiermee verklaart de zorgaanbieder dat de documenten naar waarheid zijn ingevuld. Er hoeft geen uitgebreide documentatie aangeleverd te worden ter onderbouwing, zodat de administratieve lasten beperkt blijven. Het zorgkantoor controleert bij alle offertes of de persoon die de Bestuursverklaring heeft ondertekend ook daadwerkelijk als bestuurder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Is dit niet het geval, dan is de Bestuursverklaring ongeldig en Zorgkantoor DSW 16

17 neemt het zorgkantoor de offerte niet in behandeling. Formulier Onderaanneming In de Bestuursverklaring is het formulier Onderaannemingen opgenomen. Aanbieders dienen dit formulier in te vullen en te ondertekenen, ook als er geen sprake is van onderaanneming. Het zorgkantoor onderscheidt de volgende vormen van onderaanneming: - de zorgverlening wordt aan een derde partij uitbesteed; - de zorgverlening wordt uitbesteed aan een of meer Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP-ers). Het inzetten van uitzendkrachten of personeel van een volle dochter wordt niet gezien als onderaanneming. Van een volle dochter is sprake wanneer het een rechtspersoon betreft waarvan de meerderheid van alle aandelen wordt gehouden door de inschrijvend zorgaanbieder of door een rechtspersoon waarvan het bestuur bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de inschrijvende zorgaanbieder. Als gedurende het jaar nieuwe onderaannemingsafspraken worden gemaakt, dan dient de zorgaanbieder het zorgkantoor hier onverwijld van op de hoogte te stellen. Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor de productie, die is geleverd binnen een onderaannemingsconstructie, niet te financieren als blijkt dat deze niet tijdig is gemeld bij het zorgkantoor of niet voldoet aan de gestelde (kwaliteits)voorwaarden. 6. In te dienen documenten Het zorgkantoor maakt bij de zorginkoop onderscheid tussen bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders. Bestaande zorgaanbieders met een meerjarenovereenkomst hoeven geen offerte in te dienen. Deze partijen zijn reeds voor 2017 en 2018 gecontracteerd. Bestaande zorgaanbieders met een eenjarige overeenkomst kunnen volstaan met het indienen van een bestuursverklaring om in aanmerking te komen voor een (meerjaren)overeenkomst. Nieuwe zorgaanbieders dienen naast de bestuursverklaring extra documenten aan te leveren. 6.1 Samenvatting in te dienen documenten De in te dienen documenten verschillen al naar gelang het type zorgaanbieder. Bestaande aanbieders met meerjarenovereenkomst Bestaande zorgaanbieders met 1-jarige overeenkomst Geheel nieuwe zorgaanbieder (nog geen overeenkomst elders) Zorgaanbieder nieuw in de regio (wel een overeenkomst elders) Geen offerte Bestuursverklaring Bestuursverklaring inclusief onderbouwing; Ondernemingsplan Bestuursverklaring (aangeven met welk ander zorgkantoor een overeenkomst 2015 is gesloten) Ondernemingsplan In bijlage 1 is uitgebreid aangegeven welke documenten nieuwe aanbieders (geheel nieuw en nieuw in de regio) bij Zorgkantoor DSW moeten indienen en op welke wijze Zorgkantoor DSW 17

18 het zorgkantoor deze documenten beoordeelt. Alle documenten zijn te downloaden via de website ( 7. Indiening offerte Degene die een offerte indient, wordt geacht kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van het Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 en alle daarbij behorende documenten, waaronder de WMG- overeenkomst Zorgaanbieder Zorgkantoor DSW B.V. De offertes dienen bij voorkeur per mail te worden ingediend via het adres In het onderwerp van de mail dient vermeld te worden dat het de Offerte Wlz-zorg 2017 betreft. Offertes kunnen ook per post worden ingediend op het adres: Zorgkantoor DSW Onder vermelding van Offerte Wlz-zorg 2017 Postbus AJ Schiedam De offerte dient uiterlijk op 1 augustus 2016 vóór uur door het zorgkantoor ontvangen te zijn. De inschrijving dient plaats te vinden met inachtneming van hetgeen in deze offerteaanvraag is bepaald. Alle ingeleverde bescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. De zorgaanbieder dient te allen tijde zelf te controleren of hij alle documenten die op deze procedure betrekking hebben, ongeschonden en in definitieve versie heeft ontvangen. Te laat ontvangen of onvolledige inschrijvingen zijn ongeldig. De opdrachtgever controleert de offertes op vormvereisten en volledigheid. Vervolgens worden de inschrijvingen beoordeeld op de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden. Wanneer zorgaanbieders niet voldoen aan de geschiktheidseisen of wanneer een van de uitsluitingsgronden op hen van toepassing is, worden zij uitgesloten van de zorginkoopprocedure. Zorgkantoor DSW kan verlangen dat de inschrijver zijn inschrijving nader toelicht en/of voorziet van onderbouwende bescheiden. Het zorgkantoor is gerechtigd, maar niet gehouden om alle op basis van de offerteaanvraag in te dienen gegevens en verklaringen op juistheid te controleren. Een inschrijver kan zijn inschrijving na het tijdstip van de indiening niet wijzigen, aanvullen en/of verduidelijken, tenzij Zorgkantoor DSW daartoe een verzoek heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op een overeenkomst worden ontleend. Het zorgkantoor is in geen geval gehouden een dergelijk verzoek te doen. Een zorgaanbieder kan van deelname aan de inkoopprocedure worden uitgesloten, indien het zorgkantoor zwaarwegende redenen heeft aan te nemen dat de zorgaanbieder zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals redelijkerwijs van hem gevraagd mag worden. Dit geldt ongeacht of de door het zorgkantoor gebruikte redenen al dan niet voldoende zijn om als een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, zou deze tot stand zijn gekomen, te worden aangemerkt. Zorgkantoor DSW 18

19 De inschrijver heeft geen recht op vergoeding van enigerlei kosten in het kader van deze offerteaanvraag. De opdrachtgever zal de offertes met vertrouwelijkheid behandelen, met als voorbehoud eventuele instructies van een rechtbank. De documenten zullen uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de offerteprocedure zijn betrokken. Deze offerteaanvraag met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Indien een inschrijver meent dat informatie of een bepaling in deze offerteaanvraag of andere documentatie rond deze offerteaanvraag waaronder (maar niet uitsluitend) de geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en algemene voorwaarden onjuist, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dient die inschrijver binnen 28 dagen na 1 juni 2016 Zorgkantoor DSW schriftelijk te attenderen op die vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins. Indien een inschrijver het zorgkantoor hierop niet tijdig op de voorgeschreven wijze heeft geattendeerd, is die inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins. 8. WMG-Overeenkomst Het zorgkantoor heeft voor 2016 met nagenoeg alle intramurale zorgaanbieders een 3- jarige overeenkomst afgesloten. Intramurale zorgaanbieders die in 2016 een 1-jarige overeenkomst hebben komen in aanmerking voor een 2-jarige overeenkomst. In dialoog met de zorgaanbieder wordt bepaald of een meerjarenovereenkomst afgesloten wordt, dit is mede afhankelijk van de verbetering die de zorgaanbieder in 2016 gerealiseerd heeft. Nieuwe aanbieders (geheel nieuw of nieuw in de regio) ontvangen een 1-jarige overeenkomst. De landelijk vastgestelde WMG-overeenkomst is een van de bijlagen bij het Zorginkoopbeleid en te vinden op onze website Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de tekst van de overeenkomst aan te passen, in geval er nu nog onbekende wijzigingen in regelgeving optreden. Indien aanpassing van de overeenkomst plaatsvindt, wordt dit aan alle inschrijvers gemeld. In dat geval dienen inschrijvers de laatste versie van de overeenkomst als uitgangspunt voor de inschrijving te nemen. Zorgkantoor DSW 19

20 9. Berekening en vaststellen productieafspraak In deze paragraaf wordt de bepaling van het tarief en het volume beschrijven. 9.1 Bepaling tarief bestaande zorgaanbieder Voor de bepaling van het tarief bij reeds gecontracteerde aanbieders (met een 1-jarige overeenkomst) hanteert het zorgkantoor voor de inkoop 2017 de werkwijze die gelijk is aan de inkoop Deze werkwijze wordt hierna toegelicht. Het zorgkantoor vult de zelfanalyse (monitor) voor de zorgaanbieder in en stuurt deze ter toetsing naar de zorgaanbieder op. De monitor bevat de onderdelen kwaliteit, lokaal maatwerk en organisatie. De uitkomst van de monitor leidt tot het basistarief (tussen de 91% en 94%) en wordt in dialoog met de zorgaanbieder vastgesteld. Ook worden dan verbeterafspraken gemaakt die tot een opslag van maximaal 3% op het basistarief kunnen leiden. Daarmee komt het tariefpercentage uit tussen 91% en 97%. De opslag ten behoeve van verbeterafspraken wordt toegevoegd aan de initiële afspraak. Indien de verbeterafspraken niet gerealiseerd worden, kan er een correctie toegepast worden. Deze correctie vindt plaats op het volume 2017 dan wel op het tarief Voor de extramurale functie persoonlijke verzorging wordt het tariefpercentage toegepast over 95% van het maximale NZa-tarief, gelijk aan de werkwijze voor Voor de extramurale functies begeleiding individueel en begeleiding groep geldt een vast tarief van 90% van het maximale NZa-tarief. Ook dit is conform systematiek Verbeterafspraken In het overleg met de zorgaanbieder worden de verbeterafspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst. Omvang en inhoud van de verbeterafspraken bepalen het werkelijke toeslagspercentage. Het zorgkantoor rekent erop dat samen met de zorgaanbieder realistische afspraken gemaakt worden. Alleen zorgaanbieders die reeds aan alle vereisten in de monitor voldoen, komen in aanmerking voor de opslag van 3%. De monitor wordt door het zorgkantoor ingevuld. U hoeft hiervoor geen informatie aan te leveren. Uiterlijk 15 juli 2016 wordt de monitor naar de aanbieders verstuurd. Een toelichting op de criteria is als separate bijlage opgenomen bij dit inkoopbeleid. In deze toelichting is eveneens opgenomen op welke onderdelen verbeterafspraken gemaakt kunnen worden die kunnen leiden tot een opslag. De monitor en de toelichting zijn te downloaden van de website Bepaling volume bestaande zorgaanbieder Voor GGZ-aanbieders met een afspraak voor sectorvreemde ZZP s in 2016 geldt dat deze afspraak wordt gecontinueerd, mits het cliënten betreft die reeds in 2014 in zorg waren en de cliënten niet eerder uitgestroomd zijn. Nieuwe intramurale en extramurale instroom wordt door het zorgkantoor niet gehonoreerd. Zorgkantoor DSW 20

21 9.2.1 Intramurale zorg en Volledig Pakket Thuis De intramurale startafspraak 2017 wordt als volgt berekend: Aantal lage ZZP s 2017 = aantal herschikking 2016 aantal extramuralisering Aantal hoge ZZP s 2017 = aantal herschikking 2016 x volumegarantie De volumegarantie wordt bepaald aan de hand van het instroompercentage per sector. Het instroompercentage is berekend op basis van het aantal nieuwe cliënten die in 2014 in zorg zijn gekomen, ten opzichte van het totaal aan cliënten in zorg. Het percentage instroom voor de VV is gemiddeld 30%, voor de GZ gemiddeld 10% en voor de GGZ gemiddeld 32%. Het zorgkantoor is van mening dat het hanteren van volumeafspraken in de intramurale zorg een dusdanig forse beleidswijziging is ten opzichte van eerdere jaren, dat 2016 en 2017 als overgangsjaren gelden. Voor 2017 worden de volgende volumegaranties gehanteerd: VV: 80,0% GZ: 92,5% GGZ: 80,0% Modulair Pakket Thuis De startafspraak voor het MPT zal door het zorgkantoor berekend worden op basis van de goedgekeurde declaraties over het eerste half jaar Voor deze zorg zal een volumegarantie toegepast worden gelijk aan de volumegarantie intramuraal. Aantal 2017 = ((goedgekeurde declaraties over eerste half jaar/182 dagen) x 365 dagen) x volumegarantie Met alle zorgaanbieders met wie in 2017 een afspraak voor MPT gemaakt wordt, zal een volumeafspraak van 1 op de prestatie schoonmaak gemaakt worden. Voor schoonmaak geldt dat het budget per cliënt is gelijk gesteld aan het budget zoals dat voor pgb-cliënten voor schoonmaak beschikbaar is. Dit budget betreft op cliëntniveau per jaar maximaal 3.353,-. Voor de prestatie Schoonmaak geldt voor 2017 een vast tarief van 21,50 per uur. Per cliënt kan nooit meer dan gemiddeld 3 uur per week aan schoonmaak worden geleverd, met een maximumbedrag van op jaarbasis Meerzorg Zorgkantoor DSW hanteert een geoormerkt budget voor meerzorg. Meerzorgafspraken worden slechts gemaakt met de aanbieders die hiervoor in 2016 een productieafspraak hadden. De meerzorgaanvragen die in voorgaande jaren zijn gehonoreerd en waarvan de meerzorg doorloopt in 2017 zullen door het zorgkantoor gefinancierd blijven worden mits dit binnen het budget past. Toekenning van nieuwe meerzorgaanvragen zal plaatsvinden tot het plafond van het totaal geoormerkte budget is bereikt. Is dat het geval dan zal het zorgkantoor in gesprek treden met de zorgaanbieders. Zorgkantoor DSW 21

22 9.3 Bepaling tarief en volume nieuwe zorgaanbieder Nieuwe aanbieders krijgen een tarief dat is gebaseerd op het minimale basistarief voor 2017, dit betreft 91% van het NZa maximum tarief. Het volume is afhankelijk van het feit of de aanbieder reeds zorg levert in de regio. Indien de aanbieder al zorg levert in de regio wordt de afspraak gebaseerd op de geleverde zorg in het eerste half jaar Voor pgb-gefinancierde wooninitiatieven geldt dat bij het aangaan van een overeenkomst Wlz 2017 uitsluitend nog zorg in natura geleverd mag worden. Indien het een geheel nieuwe aanbieder is, geldt een maximale afspraak van ,-. Indien er sprake is van bestaande zorg in natura cliënten en de vergoedingen voor deze cliënten verlopen via een ander zorgkantoor, dan dient de aanbieder er zelf zorg voor te dragen dat het budget wordt overgeheveld naar de regio WSD. Indien een nieuwe aanbieder ten tijde van het indienen van de offerte aan alle eisen zoals gesteld in bijlage 1 voldoet, ontvangt de aanbieder een overeenkomst en wordt de afspraak conform bovenstaande bepalingen vastgesteld. Indien een nieuwe aanbieder ten tijde van het indienen van de offerte nog niet aan alle voorwaarden voldoet, maar wel aan de minimale eisen, dan krijgt de aanbieder een overeenkomst onder voorbehoud zonder productieafspraak aangeboden. De aanbieder dient op 1 januari 2017 wel aan alle voorwaarden te voldoen, om bij de herschikking 2017 ook daadwerkelijk een productieafspraak te krijgen. Als op 1 januari 2017 niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de overeenkomst ontbonden en wordt er geen productieafspraak gemaakt. De eisen waar uiterlijk op 1 januari 2017 aan moet worden voldaan, betreffen: Volledig voldoen aan zorgbrede Governancecode; Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling cliëntenraad; Een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is; Gedegen bedrijfsadministratie; De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet langer is vereist; Privacybeleid; Klachtenregeling. 10. Voorbehouden In deze paragraaf zet het zorgkantoor de voorbehouden met betrekking tot het zorginkoopbeleid en de procedure uiteen Algemene voorbehouden Het is mogelijk dat er na publicatie van dit document beleidswijzigingen aangekondigd worden, die effect hebben op dit Zorginkoopbeleid. Zorgkantoor DSW neemt daarom de volgende voorbehouden op: - Het zorgkantoor behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor het inkoopbeleid in de loop van de inkoopprocedure alsnog aan te passen indien de externe informatie na het starten van de procedure daartoe aanleiding geeft. Zorgkantoor DSW 22

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Juni 2015 Aangepast: Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Terugblik op de veranderingen in de

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Bl-15-8011. Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2015

Bl-15-8011. Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2015 Bl-15-8011 Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2015 Zorgverzekeraars Nederland Januari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Visie en beleid... 4 1.1 Het belang van cliëntondersteuning... 4 1.2

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie